Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

I. Създаване на проектно предложение

За последните години усвояването на безвъзмездна финансова помощ по Европейските програми не е надхвърляла 70% , главно заради факта, че много хора не са запознати с процеса и действието му. Нашата цел е да предоставим на Вас – физически / юридически лица, неправителствени организации, собственици или бъдещи собственици на малкия бизнес, информация относно Европейските програми, да Ви покажем програмите по които можете да участвате и съответно как да го направите, за да може България да започне да усвоява повече и да се развива!

Стъпки за създаване на проектно предложение:

Тук ще Видите методът, стъпка по стъпка, за създаването на едно Европейско проектно предложение за финансиране на Вашият бизнес. Съветваме Ви, преди да продължите, да се информирате по основните термини и да видите отговорите на най-често задаваните въпроси.

Разработването на проектни предложения може да бъде разделено на два етапа:

Подготвителен – тук трябва да формулирате проектната си идея – идентифицира се проблем, търсят се решения, определят се целите, дейностите и очакваните резултати, които ще доведат до разрешаване на проблема.

Представителен – тук разработвате проектно предложение, като развивате идеята си в предварително зададен формат – Формуляр за кандидатстване. С две думи информацията от подготвителния етап се въвежда във Формуляра по определен начин.


Нагледно можете да видите етапите на изображението:

* Разработвайки идеята си още в подготвителния етап, Вие реално ще сте подготвили голяма част от предложението си за проект преди дори да сте видели Формуляра за кандидатстване.

* Ще бъде необходимо, обаче, да преразгледате цялата предварителна подготовка и да попълните всички празнини според изискванията на финансиращата институция.

След като се запознахте и с тази тънкост, е време и да видите всички стъпки за получаването на безвъзмездно финансиране по Европейските програми – проектният цикъл.


ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ


1-ви най-важен етап от процеса

Вижте целия текст...

II. Финансиращи програми 2014-2020

Подобно на изминалия вече програмен период 2007-2013 г., представителите на бизнеса ще могат да кандидатстват за получаване на европейски средства за финансиране на проектите си, по четири програми:

1. Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност"

Основни бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността като ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори на икономиката - фармация, химическа промишленост, производство на компютри, оптика и електроника, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, информационни и комуникационни технологии, здравеопазване, туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия. Новост по програма е финансирането насочено към т.нар. културни и творчески индустрии каквито са: издателска индустрия, музикална индустрия, медийна индустрия, филмова индустрия, рекламна индустрия, дизайн – индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб-дизайн и др., архитектура, вкл. дейности по вътрешно обзавеждане и ландшафт и др.. Специално подпомагане ще бъде насочено към стартиращи или действащи технологични (иновативни) фирми.

Настоящият материал има за цел да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите, които те ще има през програмен период – 2014-2020 г. по ОП „Конкурентоспособност”.

Представената информация е на база работен вариант на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014-2020), актуален към месец май 2014 г.. Генерален извод, който може да се извади от прочита на документа е, че успешните и ефективни мерки от изминалия програмен период – 2007-2013, които са предизвикали значителен интерес от страна на бизнеса, ще продължат и през следващия програмен период.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 са определени следните три приоритетни области/оси, по линия на които ще се разпределя финансовият ресурс на програмата:

Приоритетни области/оси:

1. Технологично развитие и иновации

2. Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

3. Енергийна и ресурсна ефективност.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ”

Първата приоритетна ос „Технологично развитие и иновации” е насочена към засилване на иновационния капацитет на предприятията и развитие на иновационната инфраструктурата чрез подкрепа на съществуващи и ефективни структури/организации като акцентът се поставя върху директната подкрепа за бизнеса. Изпълнението на предвидените индикативни дейности цели създаване и засилване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни продукти, услуги и бизнес модели, и инвестиции в НИРД и развитие на условия за осъществяване на иновационна дейност и развитие на сътрудничеството между бизнеса и научните среди.

Типове дейности, които ще се финансират по ос 1:

1.1. Инвестиционна и консултантска подкрепа за разработване на иновации, трансфер на технологии в страната, внедряване на иновации в предприятията.

1.2. Насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди чрез реализирането на съвместни проекти, включително клъстериране и участие в про-иновативни ЕС мрежи и платформи. Ще се създадат възможности на предприятията и водещи национални и/или европейски академични и изследователски групи да си сътрудничат, което да доведе до създаване/развитие на иновационен капацитет и споделяне на ресурси за разработване и внедряване на иновативни процеси и продукти, защита и трансфер на авторски и лицензионни права, комерсиализация на резултатите от научни изследвания.

1.3. Подкрепа за развитието на иновационна инфраструктура: създаване и развитие на тематично фокусирани сертифициращи лаборатории, лаборатории за доказване на концепции, изпитателни лаборатории, технологични центрове и друга споделена инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията. Структурите следва да споделят основен набор от процеси и оборудване, отразявайки спецификата на определените сектори/група фирми, за които са предназначени, да разполагат с набор от специалисти, вкл. инженерни кадри, за предоставяне на технологична помощ на предприятията. В зависимост от конкретната ситуация и идентифицираните нужди на бизнеса се предвижда изграждане на нови структури и/или модернизирането на вече функциониращи, в случаите когато съществува добра база.

Бенефициенти по ос 1:

• предприятия разработващи/внедряващи иновации, вкл. и съществуващи предприятия;

• предприятия или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации;

• агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в бизнеса;

• офиси за технологичен трансфер и технологични центрове;

• клъстери.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП”

Втората приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” е насочена към повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията и подкрепа за стартиране и развитие бизнес в приоритетни сектори на икономиката. В рамките на тази ос ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори - фармация, химическа промишленост, производство на компютри, оптика и електроника, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, ИКТ, здравеопазване, културни и творчески индустрии, автомобили и компоненти, и по-традиционни сектори, като туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия, но подкрепата няма да се ограничава само до тях.

Програмата предвижда и през периода 2014-2020 г. да продължи процеса по технологична модернизация в МСП, стартиран през изминалия програмен период. Чрез насърчаването на инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) ще се подкрепя развитието на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси.

През този програмен период активно ще бъдат подкрепени културните и творчески индустрии, поради високия им потенциал за генериране на икономически растеж, създаване на работни места и тенденция на устойчивост в развитието.

Ще продължи да се стимулира развитието на стопански връзки на основата на клъстерния подход, което се очаква да доведе до повишаване конкурентоспособността и степента на интернационализация на МСП, до подпомагане формирането на устойчиви конкурентни предимства, което ще направи фирмите по-конкурентоспособни на вътрешния и на международните пазари.

Типове дейности, които ще се финансират по ос 2:

Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:

2.1. Подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия, желаещи да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро – мярката предвижда предоставяне на инвестиционна и консултантска подкрепа за новосъздаден предприятия за реализирането на конкретни бизнес идеи и инвестиционни намерения.

2.2. Насърчаване на културни и творчески индустрии - мярката е насочена към предприятия (новорегистрирани и съществуващи) от следните индустрии: издателска индустрия, софтуерна индустрия, музикална индустрия, медийна индустрия, филмова индустрия, рекламна индустрия, дизайн – индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб-дизайн и др., архитектура, вкл. дейности по вътрешно обзавеждане и ландшафт и др. Тук се включва инвестиционна подкрепа за придобиване на оборудване и техника (ДМА и ДНА), необходими за създаването/внедряването на високотехнологични и иновативни продукти/услуги/съдържание; подкрепа за дейности за защита на правата на интелектуална собственост (закупуване на лицензии, отдаване под наем или в заем на права, други авторски и сродни на тях права) върху произвежданите и разпространяваните продукти/услуги/съдържание; подкрепа за налагането на нови продукти/услуги на външни пазари; инвестиционна подкрепа за дигитализация на създадените нови авторски продукти/услуги/съдържание; подкрепа за развитието на online платформи, мрежи и др. форми на сътрудничество и партньорство (вкл. международно) между предприятията от културните и творчески индустрии с цел популяризиране и комерсиализация на създадените продукти/услуги.

2.3. Насърчаване на предприятия (новорегистрирани и съществуващи) разработващи нови продукти и услуги, свързани с активното застаряване на населението и социално-здравно предприемачество, социални предприемачи и кооперации на хора с увреждания, ИКТ приложения и приложения за електронна търговия и услуги в тези области.

2.4. Подкрепа за повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство, подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

Ще се подобрява ефективността в предприятията чрез мерки за внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.

2.5. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез използване на информационни и комуникационни технологии. Подкрепата ще бъде насочена към:

- разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазването на околната среда, енергийния мениджмънт, сигурността на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти;

- подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

- разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество, системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

2.6. Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП.

Ще се инвестира в повишаване на предприемаческата култура относно обединението на МСП в клъстери и експортни консорциуми; насърчаване на транс-националното и международната дейност на българските МСП, чрез осигуряване на информация и консултации за европейския и трети пазари, организиране на обучения по интернационализация и експортен мениджмънт на МСП, организиране на контактно-информационни борси в България, на бизнес форуми в страната и чужбина, подпомагане участието на предприятия в търговски мисии в чужбина, както и в национални и международни изложения с цел популяризиране на българското производство; информираност, бизнес статистика, бази данни и др.; дейности с инвестиционна и експортна насоченост, в т.ч. подкрепа за експортни консорциуми, организиране на посещения на потенциални инвеститори и партньори на МСП в страната; програми за привличане на чуждестранни инвестиции.

Бенефициенти по ос 2:

- по т.2.1. нововъзникващи и/или стартиращи предприятия за дейности;

- по т.2.2. и т.2.3. новорегистрирани или съществуващи микро, малки и средни предприятия;

- по т.2.4. и т.2.5. съществуващи микро, малки и средни предприятия;

- по т.2.6. съществуващи микро, малки и средни предприятия, клъстери, институции и организации на бизнеса, както и организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.офиси за технологичен трансфер и технологични центрове.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „ЕНЕРГИЙНА И РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ”

Третата приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност” е насочена към повишаване на енергийната и ресурсната ефективност. Намаляването на енергоемкостта и повишаването на ефективността на използването на природните ресурси са сред основните фактори за подобряване на конкурентоспособността на българската икономика.


Типове дейности, които ще се финансират по ос 3:

- изготвяне на обследване за енергийна ефективност, предпроектни проучвания, технически спецификации;

- СМР водещи до подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд на предприятията;

- внедряване на системи за производство на енергия от възобновяеми източници;

- въвеждане на системи за енергиен мениджмънт;

– внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини;

– внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения;

– внедряване на съвременни безотпадни технологии;

– внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали;

– внедряване на технологии за производство на „зелени продукти“;

– консултантски услуги за идентифициране на мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините.

Бенефициенти по ос 3:

Съществуващи микро, малки и средни предприятия, големи предприятия (извън секторите на търговията и услугите).

Вижте целия текст...

2. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са предприятия от всички сфери на икономиката, както и обучителни организации.

По производителност на труда България е на едно от последните места в ЕС. Сред факторите, които допринасят за ниската производителност на труда са липсата на адекватни познания по информационни и комуникации технологии и чужди езици на заетите, ниските разходи на предприятията за продължаващо професионално обучение, в резултат на което, все по-ясно се очертават диспропорциите в съотношението търсене - предлагане на пазара на труда. Лошите условия на труд и остарялото оборудване също са сред основните фактори, влияещи на производителността. За справяне с описаните проблеми по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за финансиране на фирмите в следните направления:

1. Курсове за квалификация и преквалификация и за обучение

Фирмите могат да кандидатстват за включване на техните работници и служители в курсове за квалификация и преквалификация, за обучение по чужди езици и информационни и комуникационни технологии, както и обучение, свързано с въвеждането на нови технологии и машини в производствения процес.

2. Въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда

Работодателите ще получат финансиране и за въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда в предприятията и разработване на организационни стратегии за управление на човешките ресурси, гъвкави форми на заетост и насърчаване на мобилността на работната сила. Предвидено е финансиране за споделяне на едно работно място, работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, както и насърчаване на дистанционната работа.

3. Наемане на хора от различни региони

Работодателите ще бъдат насърчавани да наемат хора от различни региони, като се предоставят стимули, свързани с осигуряване на транспорт до работното място. Стимули са предвидени и за работниците и служителите за участие в програми за придобиване на следдипломна квалификация.

4. Финансиране за подобряване условията на труд чрез внедряване на нови технологии.

В редица случаи прилагането на технически решения и внедряването на нови технологии, както и осигуряването на ново работно оборудване е единствената ефективна мярка за защита на работещите и подобряване на качеството на труд и живот. За постигането на тази цел оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" ще подпомага дейности за подобряване на условията на труд в предприятията, които са свързани с:

• реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;

• внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии, машини и съоръжения;

• обезопасяване на машини и съоръжения и други.

5. Финансиране за подобряване условията на труд чрез прилагане на системи за мониторинг и контрол и стандарти за управление.

Дейностите в тази насока, които ще бъдат подкрепени от оперативната програма, предвиждат специални програми за:

• изграждане на интегрирани системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа;

• разработване на стандарти за качество в дейността по безопасност и здраве при работа като част от системата за качество в предприятията;

• усъвършенстване на системата за оценка и контрол на професионалните рискове чрез прилагане на секторни и иновативни подходи;

• разработване на инструменти за мотивация към повишаване на качеството на труд.

Фирмите могат да получат финансиране и за развитие на системи за корпоративна социална отговорност и въвеждане на изискванията на социалните стандарти в предприятията, което има за цел да подобри условията на труд, а работните места да станат по-привлекателни и по-конкурентоспособни.

6. Подкрепа за стартиращи предприемачи чрез:

• предоставяне на обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, в т.ч. обучение за изготвяне на бизнес план, разработване на стратегия за развитие и управление на собствен бизнес, а така също и предоставяне на обучение по предмета на дейност, която ще развиват бъдещите предприемачи;

• насърчаване на иновациите и създаването на нови бизнес модели в областта на предприемачеството;

• предоставяне на подкрепа на безработни лица за стартиране на свой собствен бизнес.

Вижте целия текст...

3. Оперативна програма “Добро управление”

Информация от Единния информационен портал на фондовете в България - http://www.eufunds.bg/

Оперативна програма „Добро управление“ е наследник на действащите през 2007-2013 г. „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“. Програмата е на обща стойност над 335 млн. евро. Чрез нея ще бъдат финансирани мерки в ключови сфери, сред които административна реформа и електронно управление, електронно правосъдие и реформа в съдебната система.

Основните приоритети на програмата са подобряване на услугите и оптимизиране на структурите и функциите на администрацията. Основен фокус е осигуряването на по-лесен достъп до услуги за гражданите и бизнеса, включително чрез комплексно административно обслужване и развитие на електронното управление. Приоритет ще бъде и продължаването на реформата в съдебната система, повишаване на нейното качество, прозрачност и ефективност.

ПРИОРИТЕТИ на програмата:

• Постигане на по-висока ефективност, ефикасност, резултатност и прозрачност в дейността на администрацията;

• Повишаване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса;

• Осигуряване на устойчивост и ефективност на системата за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

• Подобряване на информираността на обществото за използването на ЕСИФ в Република България.


ОПДУ обхваща 5 приоритетни оси и следните 2 компонента:

Компонент 1: Модернизиране на държавната администрация

Компонент 2: Постигане на справедливо и качествено правосъдие

Приоритетна ос І.

Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система

1. Мерки, свързани с повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация

1.1. Интелигентно регулиране.

1.2. Развитие на гъвкава и адаптивна структура на администрацията.

1.3. Усъвършенстване на политиките за развитие на човешките ресурси.

1.4. Насърчаване участието на гражданското общество в управлението.

1.5. Осигуряване председателството на България на съвета на ЕС през 2018 г.


2. Мерки, свързани с повишаване на капацитета, ефективността и ефикасността на съдебната система.

2.1. Укрепване на капацитета на правосъдните и правоприлагащите органи.

2.2. Повишаване на квалификацията на магистратите, съдебните служители и разследващите органи.


Приоритетна ос ІІ.

Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие.

1. Мерки, свързани с предоставянето на интегрирани административни услуги, включително електронно управление.

1.2. Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги, включително интегриране и електронизация.

1.2. Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги, включително интегриране и електронизация

1.3. Повишаване на информираността на гражданите за дейността и отговорностите на държавните институции и предоставяне на публичен достъп до бази данни.


2. Мерки, свързани с електронното правосъдие.

2.1. Внедряване на информационни системи, ориентирани към обслужването.Приоритетна ос ІІІ.

Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС


1. Мерки, свързани с поддържане, развитие и оптимизиране на управлението, координацията, мониторинга, контрола и одита на средствата от ЕС.

1.1. Осигуряване на устойчивост и ефективност на системата за управление на средствата от ЕС.

1.2. Осигуряване на достъпна и качествена информация за средствата от ЕС.


2. Мерки, свързани с развитие и усъвършенстване на информационните системи за управление на средствата от ЕС.

2.1. ИСУН 2020.

2.2. Електронен и дигитален архив.

2.3. Географска информационна система.

2.4. Подкрепа за работа с информационните системи от потребителите.


БЕНЕФИЦИЕНТИ на програмата са:

• Централна администрация (Администрация на МС, министерства, агенции и др.)

• Областна администрация;

• Общинска администрация;

• Структури на съдебната система (Висш съдебен съвет, ВАС, ВКС, Прокуратура, НИП и др.)

• Неправителствени организации;


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

• Подобрено качеството на административното обслужване;

• Електронно управление

• Комплексно административно обслужване;

• Въведено електронно правосъдие;

• Повишен професионализъм и компетентност на служителите в държавната администрация, магистратите и съдебните служители;

• Ефективна и ефикасна система за Европейските структурни и инвестиционни фондове;

• Висока обществена информираност за Европейските структурни и инвестиционни фондове

Вижте целия текст...

4. Оперативна програма „Региони в растеж“

Използвана е информация, публикувана на следните сайтове: www.bgregio.eu; www.government.bg и www.eufunds.bg.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. предвижда инвестиции от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансиране в рамките на осем приоритетни оси:

• „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро;

• „Подкрепа за периферни географски области най-силно засегнати от бедност” с бюджет 106 млн.евро;

• „Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 115 млн.евро;

• „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 83 млн.евро;

• „Регионална социална инфраструктура“ с бюджет 51 млн.евро;

• „Регионален туризъм” с бюджет 101 млн.евро;

• „Регионална пътна инфраструктура“ с бюджет 194 млн.евро;

• „Техническа помощ“ с бюджет 52 млн.евро.

Мерките за градско развитие включват дейности, свързани с енергийната ефективност в жилищни и административни сгради, градска среда и икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение.

Оперативната програма ще осигури 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

• Инвестиционен приоритет 1: Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради – 262 млн. евро. Съотношение 75%/25% безвъзмездно финансиране/финансови инструменти за жилищните сгради.

Конкретни бенефициенти:

Дирекция „ОЖС” в МРР, 67 общини, студентски общежития, финансови инструменти.

• Инвестиционен приоритет 2: Подобряване на градска среда – 270 млн. евро.

• Подобряване на градска среда - 191 млн. Евро (10% финансови инструменти);

• Зони с потенциал за икономическо развитие – 79 млн. евро (33% финансови инструменти);

• Конкретни бенефициенти: 67 общини, финансови инструменти.

• Инвестиционен приоритет 3: Образователна инфраструктура (общинска) – 107 млн. евро;

• Конкретни бенефициенти: 67 общини.

• Инвестиционен приоритет 4: Социална инфраструктура – 163 млн. евро.

• Социална инфраструктура - 52 млн. евро. Конкретни бенефициенти: 67 общини.

• Спортна инфраструктура - 48 млн. евро. Конкретни бенефициенти: Финансови инструменти за 39 общини от 1-во до 3-то йерархично ниво.

• Културна инфраструктура – 63 млн. евро. Конкретни бенефициенти: 67 общини и финансови инструменти.

• Инвестиционен приоритет 5: Интегриран градски транспорт – 143 млн. евро

Конкретни бенефициенти: 39 общини от 1-во до 3-то ниво, финансови инструменти;

Приоритетна ос 2: „Регионална образователна инфраструктура“

• Инвестиционен приоритет: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот – 115 млн. евро

• Специфична цел: Създаване на условия за модерни образователни услуги.

• Конкретни бенефициенти: МОН, МЗХ, МК, ММС, Висши училища, общини за общинска образователна инфраструктура от национално и регионално значение.

• Предефинирани проекти: в съответствие с Методологията за приоритизация на образователната инфраструктура, разработена от МОН.

Приоритетна ос 3: „Регионална здравна инфраструктура“

• Инвестиционен приоритет: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура – 84 млн евро

• Специфична цел: Подобряване на условията за адекватна спешна медицинска помощ.

• Конкретни бенефициенти: Министерство на здравеопазването и общини

• Предефинирани проекти: в съответсвие с Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ.

Приоритетна ос 4: „Регионална социална инфраструктура“

• Инвестиционен приоритет: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура – 51 млн. евро

• Специфична цел: Деинституционализация на социалните услуги.

• Конкретни бенефициенти: общини; Министерство на здравеопазването за медико-социални домове за грижи.

• Предефинирани проекти: в съответствие с Визията за деинституционализация на децата и Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Приоритетна ос 5: „Регионален туризъм“

Инвестиционен приоритет: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство – 127 млн. евро

Специфични цели: Повишаване на туристическото предлагане на паметници на културата от национално и световно значение

Конкретни бенефициенти: МК, религиозни институции, общини, включително в партньорство с НПО, финансови инсрументи.

Предефинирани проекти: в съответствие с Методологията за приоритизиране на обекти на културното наследство.

Приоритетна ос 6: „Регионална пътна инфраструктура“

Инвестиционен приоритет: Подобряване на мобилността на регионално равнище – 194 млн. евро

Специфична цел: Подобряване на свързаността и достъпността на мрежата от градове и обектите на културното и природно наследство с TEN-T мрежата

Конкретен бенефициент: Агенция «Пътна инфраструктура

Предефинирани проекти: в съответствие с Mетодика и критериите за приоритизиране на пътни участъци, разработени от Агенцията „Пътна инфраструктура”

Приоритетна ос 7: „Превенция на риска“

Инвестиционен приоритет: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични рискове – 20 млн. евро

Специфична цел: Превенция на риска от свлачища.

Конкретни бенефициенти: Общини

Предефинирани проекти: в съответствие с Методологията за приоритизиране на свлачищни обекти

Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“

Индикативен бюджет на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Приоритетни оси и инвестиционни приоритети
(с национално съфинансиране)
Европейско финансиране +
национално съфинансиране
евро%
Пр. ос 1 "Градско развитие" 946 134 986 59,53%
1.1 Енерг. eф-ст в админ. и жилищни сгради 262 229 919 16,50%
1.2 Градска среда 270 176 280 17,00%

Градска среда

190 712 669 12,00%

Зони с потенциал за икономическо развитие

79 463 612 5,00%
1.3 Образователна инфраструктура 107 317 100 6,75%
1.4 Социална инфраструктура 163 377 186 10,28%

Социална инфраструктура

52 128 129 3,28%

Спортна инфраструктура

47 678 167 3,00%

Културна инфраструктура

63 570 890 4,00%
1.5 Интегриран градски транспорт 143 034 501 9,00%
Пр. ос 2 "Регионална образователна инфраструктура" 114 863 159 7,23%
Пр. ос 3 "Регионална здравна инфраструктура" 83 595 720 5,26%
Пр. ос 4 "Регионална социална инфраструктура" 50 856 712 3,20%
Пр. ос 5 "Регионален туризъм" 127 141 779 8,00%
Пр. ос 6 "Регионална пътна инфраструктура" 194 526 922 12,24%
Пр. ос 7 "Превенция на риска" 19 706 976 1,24%
Пр. ос 8 "Техническа помощ" 52 445 984 3,30%
ОБЩО: 1 589 272 238 100%
ОБЩ БЮДЖЕТ: 1 589 272 238 ЕВРО

Вижте целия текст...

5. Оперативна програма „Околна среда“

Използвана е информация от следните интернет страници: http://ope.moew.government.bg; http://www.strategy.bg; http://eufunds.bg и други.

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. е една от седемте оперативни програми, които се изпълняват в периода 2014-2020 г. Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за регионално развитие през програмния период. ОПОС съдържа шест приоритетни оси:

• Приоритетна ос 1: Води

• Приоритетна ос 2: Отпадъци

• Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие

• Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения

• Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух

• Приоритетна ос 6: Техническа помощ

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на база на консултации с представителите на администрацията, гражданското общество и бизнеса и съответстват на целите на Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint), Пътната карта за ресурсна ефективност „Европа за ефективно използване на ресурсите“, Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., Стратегиите на ЕС за Дунавския регион и за Черно море, Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, както и на актуалните национални стратегически документи в областта на околната среда.

ПРИОРИТEТНА ОС 1: ВОДИ (1)

Цели опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2,000 е. ж.

✓ ПСОВ, канализационна мрежа

✓ ПСПВ, водопроводна мрежа

✓ Съоръжения за третиране на утайки

• Бенефициенти: общини, ВиК асоциации (на по-късен етап)

Доизграждане на системите за мониторинг на водите

1. Мониторинг на количественото състояние на водите

2. Мониторинг на качеството на водите

3. Обновяване и модернизиране на лабораториите на ИАОС

4. Мониторинг на морските води и морска околна среда

Бенефициенти:

✓ зa 1 и 4: МОСВ - дирекция “Управление на водите”

✓ за 2 и 3: ИАОС

Създаване на оперативен център за управление на водите и предупреждение при наводнения и засушаване

Бенефициент: МОСВ- дирекция “Управление на водите”

Екоиновации в сектор “Води”

• Бенефициент: МСП, чийто основен предмет на дейност е свързан с управление на водите и/или превенция и управление на риска от наводнения и засушаване

Укрепване на капацитета за управление на водите

✓ Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи и на съответните допълващи документи;

✓ Мерки за подобряване на административния капацитет за формиране и прилагане на политики в областта на управление на водите;

Бенефициенти: МОСВ (дирекции УВ, ПИК, НСЗП), асоциации по ВиК, оператори на ВиК мрежи, оператори на хидромелиоративни мрежи


ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ОТПАДЪЦИ (1)

Инсталации и мерки, съгласно йерархията за управление на отпадъците, за подобряване управлението на битовите отпадъци и за изпълнение на законодателните изисквания

✓ Системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци

✓ Изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба

✓ Изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

✓ Изграждане на инсталации за предварително третиране на опасни отпадъци от потока битови отпадъци

✓ Изграждане на инсталации за биоразградими отпадъци и зелени отпадъци

✓ Изграждане на инсталации за оползотворяване на биогаза

✓ Поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци

Бенефициенти: общини, регионални сдружения за управление на отпадъците; оползотворяващи организации за отпадъци от опаковки и МСП от сектор „отпадъци”

Укрепване на капацитета за управление на отпадъците (УО)

✓ Мерки за подпомагане формирането/прилагането на политики за УО

✓ Подготовка и провеждане на специфични програми за обучение по УО

✓ Повишаване на информираността на населението и заинтересовани страни

✓ Укрепване на капацитета на компетентните органи, отговорни за УО на национално ниво

• Бенефициенти: МОСВ (дирекция УООП), ИАОС, РИОСВ, общини (за регионални планове за управление на отпадъците).

Схема за екоиновации в сектор “Отпадъци”

Бенефициенти: МСП от сектор „отпадъци”


ПРИОРИТЕТНА ОС 3: НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ (1)

Цел на приоритетната ос е ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие

Изпълнение на мерки от НПРД по Н2000 например:

✓ Опазване, поддържане и възстановяване на видове и местообитания

✓ Разработване на ПУЗЗ по Директива 92/43/ЕИО

✓ Разработване/актуализация на ПУЗТ на защитени територии, които са в обхвата на ЗЗ

Бенефициенти: МОСВ (дирекция НСЗП), структури/органи/звена, отговорни за управлението на ЗЗ от мрежата Натура 2000 в страната; за ЗТ – структури на МОСВ и МЗХ по компетентност.

Проучване на разпространението, оценка на състоянието и опазване на видове и местообитания в ЗЗ от Н2000 в Черно море

Бенефициент: МОСВ (дирекция НСЗП)

Система за мониторинг на биоразнообразието

Бенефициент: ИАОС

Изпълнение на информационни и комуникационни мерки за мрежата Натура 2000

Бенефициент: МОСВ (дирекция НСЗП), МЗХ, общински администрации (чрез ОИЦ), структури/органи/звена, отговорни за управлението на ЗЗ от мрежата Н 2000 в страната

Изпълнение на мерки за борба с инвазивните чужди видове

Бенефициент: МОСВ (дирекция НСЗП)

Изграждане на информационна система за генетичните рсурси и традиционни знания за тях

Бенефициент: МОСВ (дирекция НСЗП), ИАОС

Подобряване на знанията за екосистемните услуги

Бенефициент: МОСВ (дирекция НСЗП)

ПРИОРИТЕТНА ОС 4: TEХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Вижте целия текст...

6. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Използвана е информация публикувана на: www.optransport.bg; www.eufunds.bg; www.2020.europe.bg и други.

Програмата е насочена към развитието на Трансевропейската транспортна мрежа по отношение на железопътната (нови и модернизирани железопътни линии с дължина 190 км) и пътната инфраструктура (изграждане на магистрала с дължина 62 км) и има за цел транспортът в България да стане по-безопасен и по-устойчив.

Програмите ще се реализират в пет приоритетни области:

• TEN-T - Железопътна инфраструктура - 673 345 449 евро;

• TEN-T - Пътна инфраструктура (магистрали) - 673 345 449 евро;

• Интермодални транспортни услуги и устойчив градски транспорт, напр. софийско метро. - 425 058 824 евро;

• Системи и услуги за управление на транспорта - 68 170 108 евро;

• Техническа помощ - 47 667 431 евро.

Обща цел: „Развитие на устойчива транспортна система”.

Общата цел на програмата отговаря на тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури”

Специфични цели:

• „Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа”;

• „Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура”.

Приоритетни оси (ПО)

• ПО1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”;

• ПО2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”;

• ПО3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт";

• ПО4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”;

• ПО5 „Техническа помощ”.

ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”

• Специфична цел: „Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа”;

• Примерни допустими дейности: Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;

• Потенциални бенефициенти: Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

• Приоритетни направления по „основната” TEN-T мрежа:

o Драгоман (сръбска граница) – София – Пловдив – Бургас/ Свиленград (турска/ гръцка граница);

o Видин – София – Кулата;

o София – Радомир – Гюешево (македонска граница);

o София – Мездра – Горна Оряховица;

o Русе – Стара Загора – Димитровград

• Приоритетни направления по „разширената” TEN-T мрежа:

o Русе – Варна

o Горна Оряховица – Варна

o Карнобат – Синдел

ПО 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”

• Специфична цел: „Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа”

• Примерни допустими дейности: Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа.

• Потенциални бенефициенти: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” и Агенция „Пътна инфраструктура”

• Приоритетни направления:

o Видин – София – Кулата (От първостепенно значение е завършването на автомагистрала „Струма”, с което пътната мрежа на България ще се свърже директно с гръцката пътна мрежа на юг до Солун и Атина).

o София – Русе (Пътната връзка от София до Букурещ през най-голямото българско речно пристанище - Русе има важно значение. Изграждането на автомагистрала „Хемус” до Велико Търново ще осигури връзка от София в посока северна България през най-прекия маршрут, а отсечката от Велико Търново до Шумен попадаща в обхвата на „разширената” мрежа ще осигури връзка от София и в посока северното Черноморие ).

ПО 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

Подприоритет 1 „Подобряване на интермодалността при превоза на товари”

• Специфична цел: „Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа”

• Примерни допустими дейности:

o Изграждане на нови интермодални терминали;

o Подобряването на техническите, технологични и оперативни параметри на съществуващите терминали

• Потенциални бенефициенти: Национална компания„Железопътна инфраструктура”

• Приоритетни направления: Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България - Русе – целта е да се създадат условия за оптимално съчетаване и интегриране на различни видове транспорт /вътрешно-воден, железопътен и автомобилен/.

Подприоритет 2 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници”

• Специфична цел: „Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура”

• Примерни допустими дейности:

o Разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София;

o Реконструкция на ключови гарови комплекси терминали.

• Потенциални бенефициенти: Национална компания „Железопътна инфраструктура”, „Метрополитен” ЕАД.

ПО 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

Подприоритет 1 „Въвеждане на модерни системи за управление на трафика”

• Специфична цел: „Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура”

• Примерни допустими дейности:

o Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане;

o Развитие на информационни системи за управление на пътния трафик;

o Развитие на системи за управление на железопътното движение - изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по ПО 1 и ПО 2).

• Потенциални бенефициенти:

o ДП „Пристанищна инфраструктура”;

o Агенция „Пътна инфраструктура”;

o Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”;

o Национална компания „Железопътна инфраструктура”.


Подприоритет 2 „Закупуване на локомотиви и подвижен състав”

• Специфична цел: „Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура”

• Примерни допустими дейности: Доставка на локомотиви и подвижен състав за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

• Потенциални бенефициенти: „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.


Подприоритет 3 „Доставка на специализирани кораби”

• Специфична цел: „Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура”

• Примерни допустими дейности: Доставка на специализирани плавателни съдове за обслужване на навигационно пътевата обстановка по река Дунав, за поддържащо драгиране на корабоплавателния път на река Дунав и за предназначени за драгиране и увеличаване максималната дълбочина на водата в акваторията на българските морски и речни пристанища.

• Потенциални бенефициенти:

o ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”;

o ДП „Пристанищна инфраструктура”


ПО 5 „Техническа помощ ”

• Основни предвидени мерки:

o Подготовка, оценка, мониторинг и контрол на ОПТТИ;

o Приключване на програмен период 2007-2013 г.

o Подготовка на стратегически документи в областта на транспорта;

o Повишаване на административния капацитет на УО и на бенефициентите на ОПТТИ;

o Информация и публичност;

o Административно управление на ОПТТИ.

Вижте целия текст...

7. Оперативна програма „Наука и образование на интелигентен растеж“

Използвана е информация, публикувана в страницата на Министерство на образованието и науката- http://www.mon.bg/ и в страницата на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"- http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=36

Безспорно науката и образованието са фактори за растеж и икономическо развитие. Затова и през новия програмен период 2014 – 2020 г. в България ще се изпълнява изцяло нова оперативна програма, в която именно те ще са основният акцент.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) е поверена на Министерството на образованието и науката (МОН), а общият й

бюджет възлиза на 1.37 млрд.лв. (европейско и национално финансиране).

Основните цели на ОП НОИР, в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:

• повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП,

• намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%;

• увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.


Програмата е единствената за следващия програмен период, която е с мултифондово финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд..


ПРИОРИТЕТНА ОС1: Научни изследвания и технологично развитие (ЕФРР)

Сред приоритетите, които са заложени тук, е повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на България, а той изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за страната научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда.


Инвестиционен приоритет 1: Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, чрез укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност (НИД), подобряване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа.

Дейности:

• Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност;

• Подкрепа за модернизирането на научната инфраструктураи на съществуващите учебно-изследователски лабораториина научни институции и висши училища, които провеждат изследвания в области, съответстващи на националните приоритети за наука и иновации;

• Създаване и развитието на регионални научни инфраструктури, в т.ч. и на уникални колекции и архиви на национални звена –партньори на Европейските научни комплекси, определени в Европейската пътна карта за научна инфраструктура;

• Подкрепа за оптимизацията на мрежата от научни институти и висши училища чрез изграждане на изследователска и учебно-изследователска инфраструктура, подобряване на учебната и социално-битовата среда и др.;

Инвестиционен приоритет 2: Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, чрез насърчаване на инвестициите на предприятията в научноизследователска и иновационна дейност и развитие на синергични връзки между предприятията, научноизследователски и развойни центрове и висшето образование, по-специално относно разработването на продукти и услуги, на трансфера на технологии, на социалната иновация и приложенията за публични услуги, на стимулирането на търсенето, на изграждането на мрежи, на клъстерите и на отворените иновации посредством интелигентна специализация, както и предоставяне на подкрепа за технологични и приложни изследвания, пилотни линии, действия за одобрение на продуктите на начален етап, усъвършенствани производствени възможности и пилотно производство в ключови базови технологии, както и за разпространението на технологии с общо предназначение.


Дейности:

• Подкрепа за стратегически изследователски програми в центровете за компетентност и в инфраструктурните комплекси, които да гарантират тяхното устойчиво развитие и добавен ефект за националната и регионална икономика;

• Подкрепа за провеждане на приложни научни изследвания. Финансиране на самите изследвания и дейности, свързани със закупуване на нова или модернизиране на съществуваща апаратура, оборудване, материали, консумативи и др., необходими за провеждане на приложното научно изследване, включително и разходите по възнаграждения на участниците;

• Осигуряване на национална подкрепа за достъп и участие на български научни организации и висши училища до различни европейски технологични платформии в Европейския институт за технологии и иновации;

• Обучение на кадри по заявка и с финансовото участие на бизнеса чрез ваучерни схеми;

• Поддържане и развитие на интерактивна платформа за връзка образование-наука-бизнес;

• Предоставяне на подкрепа за изграждане, развитие и използване на пилотни производствени центрове във висшите училища и научните институтиза провеждане на научно обучение, изследователска работа, експериментално развитие и прототипиране.


ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 "Образование и учене през целия живот"

Втората основна приоритетна ос - "Образование и учене през целия живот", е с бюджет от близо 504,6 млн. лв. средствата са от Европейския социален фонд.Тя е свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма - да се подобри достъпа до висше образование и да се увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36%. Предвиждат се стимули за мотивиране на младите хора да завършат висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като особено внимание ще бъде отделено на студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип.

Инвестиционен приоритет № 1 Намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование.


Дейности:

• Дейности за подобряване на ключовите компетентности на учениците с акцент върху грамотността, уменията за общуване на чужд език, дигиталната компетентност, социалните и гражданските компетентности;

• Разширяване и усъвършенстване на прилагането на системата за оценяване (външно и/или вътрешно) на резултатите от обучението на учениците на национално, регионално и училищно равнище;

• Измерване на постиженията на учениците в областта на четенето, математиката и природните науки в т.ч. дейности, свързани с участие в национални и международни изследвания;

• Въвеждане на модерни технологии и интерактивни методи и средства в образователния процес, включително и на електронно съдържание;

• Изграждане на модерна сигурна, гъвкава и скалируема облачна среда за общи и специфични ИКТ образователни услуги и съдържание и осигуряване на надежден комуникационен достъп до нея на потребителите от сферата на образованието и науката

• Разработване, актуализиране и оценка на ефективността на учебни планове и програми;

• Подобряване на управлението на институциите и процесите в системата на предучилищното и училищното образование, включително в областта на инспектирането;

• Разработване на стандарти за гарантиране на качеството на предучилищното образование с участието на всички заинтересовани страни (включително семействата) и разработване на подходящи за развитието на децата програми и учебно съдържание, които благоприятстват придобиването както на когнитивни, така и на некогнитивни умения;

• Внедряване, прилагане и оценка на ефективността от стандартизирана диагностика за училищната готовност;

• Осигуряване на условия за целодневна организация на учебния ден в училищата и обезпечаване на възможност учениците да пребивават в училище преди началото на учебните часове и след края, ако това се налага;

• Подкрепа на педагогическите иновации, които увеличат шансовете на децата и учениците за постигане на по-добри образователни резултати;

• Осигуряване на възможности за обучение, съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците, за разгръщане на творческите способности, стимулиране на иновативността и предприемачеството;

• Засилване интереса и мотивацията на децата и учениците за учене чрез модернизиране на системата за отпускане на ученически стипендии;

• Разработване на програми за семейна подкрепа с цел насърчаване участието на родителите в образователния процес;

• Подкрепа за разработване и реализиране на училищни политики и програми за превенция на насилието и агресията сред децата като предпоставка за създаване на благоприятна среда за развитие на децата и високи образователни постижения;

• Подкрепа за развитието на училищната мрежа и повишаването на качеството на образование в малките населени места, за обхващане на необхванатите в задължителна училищна възраст;

• Насърчаване участието на учениците в процеса на управление и взимане на решения в училище, както и за развиване на форми на ученическо самоуправление;


Инвестиционен приоритет № 2 Подобряване на качеството, ефикасността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование.


Дейности:

• Усъвършенстване на системите за управление на висшите училища Усъвършенстване на системата за акредитация, чрез стимулиране гъвкавостта и прозрачността на външното и вътрешно оценяване на качеството във висшите училища и научните организации;

• Поддържане на разработената рейтингова система на ВУ;

• Разработване и внедряване на модели за обвързване на финансирането на висшите училища с резултатите от обучението и реализацията на студентите;

• Усъвършенстване на формите за преподаване и на методите за оценяване на студентите и докторантите;

• Насърчаване участието на студенти в различни форми на допълнително обучение като студентски научни клубове, изследователски школи и др.;

• Създаване на национална система за оценяването на придобитите знания, умения и компетентности на завършващите по всяко професионално направление в системата на висшето образование, с участието на работодателите;

• Усъвършенстване на механизмите по признаване на придобито висше образованиеи завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;

• Предоставяне на студентски стипендии в т.ч. за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области, както и на стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип);

• Подкрепа на системата на студентско кредитиране;

• Усъвършенстване на моделите на прием във висшите училища;

• Подкрепа за прилагане на гъвкави модели на обучение, позволяващи по-лесно съчетаване на ученето с лични/семейни ангажименти и/или с работа (в т.ч. дистанционно обучение);

• Модернизиране на учебните планове и програми във висшите училища (в т.ч. чуждоезикови), подкрепа за учебни програми с интегрирано съдържание и актуална пазарна ориентираност; интегриране на въпросите за устойчивото развитие в учебното съдържание и реализация на интердисциплинарни програми за повишаване знанията и уменията на студентите по въпросите на устойчивото развитие и климатичните промени;

• Оптимизиране дейността на висшите училища чрез: подобряване модела на финансиране; оптимизация на мрежата от висши училища.


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 3

Подобряване на достъпа до възможностите за учене през целия живот, подобряване на уменията и квалификацията на работната ръка и повишаване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда включително подобряване на качеството на професионалното образование и обучение и създаване и развитие на схеми за учене чрез работа и чиракуване.


Дейности:

• Подкрепа за квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на образованието, обучението и науката;

• Развитие на капацитета и създаване на стимули за мотивиране и задържане на млади специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, напр. чрез осигуряване на стипендии на млади педагогически специалисти, заети в системата на предучилищното и училищното образование, които желаят да продължат обучението в образователно-научна степен „доктор” по педагогически науки;

• Подкрепа на стажант –учители чрез финансиране на стажантската практика от практическата подготовка на студентите във висшите училища;

• Създаване на модел на професионален профил за всяка длъжност от кариерното развитие на педагогическите специалисти, който да определя необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения;

• Подобряване на условията за усъвършенстване и придобиване на нови личностни и професионални знания и умения, включително чрез развитие на партньорски мрежи;

• Развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти –докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени в научния сектор и във висшето образование, включително и чрез съвместни програми с бизнеса;

• Подкрепа за развитието на докторанти, които реализират „проектна” докторантура в приоритетни за държавата научни области и икономически сектори;

• Устойчиво развитие и поддържане на национална платформа „наука-бизнес”;

• Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, студенти, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и учители за провеждане на научни изследвания;

• Създаване, поддържане и прилагане на система за оценка (международна) на въздействието от въвеждането и изпълнението на стратегически програми и мерки за насърчаване на научните изследвания и въвеждане на задължителна, периодична международна оценка на организациите, финансиращи и провеждащи научни изследвания, развойна дейности и иновации, наред със система за регулярен мониторинг и анализ;

• Създаване на изследователски потенциал в изградените центрове за върхови постижения и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания, кариерно израстване и мобилност, в т.ч. и възможности за привличане на учени от други държави или отваряне на позиции за български учени, които са били на работа в чуждестранни научни организации;

• Подпомагане на процеса на разпространение на научните резултати, вкл. подпомагане на организирането на национални и международни научни форуми (конференции, семинари, симпозиуми, конгреси, летни училища, състезания);

• Подкрепа за изграждане на системи за планиране на обучението в зависимост от нуждите на пазара на труда на национално и регионално ниво;

• Стимулиране на образованието в областите на инженерно-техническите и природните науки и в професионалните направления от приоритетните области на икономиката;

• Актуализация на учебни програми и учебни планове в професионалното образованиес участие на работодателите;

• Разработване и прилагане на политики и мерки заразвитие на „обучение чрез работа”и подкрепа за провеждане на ефективно практическо обучение в реална работна среда за ученици в професионалните гимназии, студенти и докторанти;

• Подкрепа за дейности, свързани с прилагането на системата за трансфер на кредити в професионалното образование;

• Въвеждане на гъвкави форми на обучение в професионалното образование;

• Подкрепа за дейността на учебно-тренировъчните и/или други форми на учебни или тренировъчни фирми;

• Подкрепа на дейности за въвеждане или модернизиране на системи за дистанционно и електронно обучение в училищното образование;

• Стимулиране на обучението и сертификацията в областта на ИКТ, чрез прилагане на международно признати стандарти и сертификати;

• Насърчаване на гъвкави пътеки за учене през целия живот за лицата, необхванати от традиционната образователна система чрез разширяване на спектъра от възможности за учене в т. ч. ограмотяване на възрастни, курсове за усвояване на учебно съдържание за различните образователни степени и за придобиване на степени на професионална квалификация;

• Подкрепа на дейности за подобряване на координацията на заинтересованите страни и за изграждане на механизми за взаимодействие при планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката за Учене през целия живот;

• Разширяване на спектъра от изследвания, анализи и оценки на въздействието за формиране на адекватни политики за образование и обучение през целия живот;

• Създаване на условия за разработване на секторни квалификационни рамки в системата на професионалното образование и обучение и висшето образование и в контекста на Националната квалификационна рамка на Р България;

• Подкрепа за дейности по Националната квалификационна рамка и по секторните квалификационни рамки;

• Създаване на условия за информационно осигуряване на процесите в системата за Учене през целия живот;

• Развитие на системата за кариерно ориентиране (информиране и съветване, консултиране, оценка на компетенциите, наставничество, юридическа помощ, обучение за вземане на решение, формиране на умения за управление на кариерата) за ученици и студентив системата на образованието;

• Изграждане на функционираща национална система за валидиране на резултати от неформалното и самостоятелно учене и насърчаване на използването й от всички възрастови групи над 16 години;

• Популяризиране на ученето през целия живот сред всички слоеве на населението като фактор за личностно развитие, устойчива заетост и социално включване.


Чрез интегрирани мерки с програма Еразъм+ ще се осъществяват следните

примерни мерки за мобилност:

• Мобилност с цел практика на студенти, докторанти, специализанти и млади учени, включително като допълнително финансиране по други програми за мобилност в рамките на ЕС;

• Мобилност с цел практика на ученици от професионалните гимназии, включително като допълнително финансиране по други програми за мобилност в рамките на ЕС;

• Мобилност с цел придобиване на ключови компетентности на учениците от общото образование, включително като допълнително финансиране по други програми за мобилност в рамките на ЕС;

• Мобилност с цел обмен на опит и ноу-хау на докторанти, пост-докторанти, специализанти, преподаватели във висшите училища и изследователи, включително като допълнително финансиране по други програми за мобилност в рамките на ЕС;

• Мобилност на докторанти, пост-докторанти, специализанти, преподаватели във висшите училища и изследователи от чуждестранни европейски университети и изследователски центрове в България;

• Мобилност с цел обмен на опит и ноу-хау на преподавателския състав в училищното и професионално образование, включително и като допълнително финансиране по други програми за мобилност в рамките на ЕС.


ПО 3: Образователна среда за активно социално приобщаване

Третата основна приоритетна ос - "Образователна среда за активно социално приобщаване", ще инвестира чрез Европейския социален фонд общо 266,2 млн. лв. за активно приобщаване и за социално-икономическа интеграция. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за образование на деца и ученици със специални образователни потребности.


ИП 1: Активно приобщаване, особено с оглед на подобряване на пригодността за заетост

Дейности:

• Въвеждане на модел за ранно оценяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция на обучителните им затруднения;

• Изграждане на функционален модел за подкрепа на процеса на включващо обучение чрез участието и с използването на капацитета на специалните училища за ученици със сензорни увреждания и с умствена изостаналост;

• Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо образование чрез: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и на екипната работа; прилагане на гъвкави форми на обучение; осигуряване на специализирани пособия и помагала; осигуряване на индивидуална подкрепа за обучение и развитие съобразно образователните потребности на децата и учениците и др.;

• Създаване на специализирани кабинети за работа с децата и учениците на ниво детска градина и училище;

• Осигуряване на условия за подпомагане на младежи с увреждания за кандидатстване във висши училища;

• Подкрепа на ученици с девиантно поведениеза продължаване на образованието и за социално включване;

• Подкрепа за обучението на студенти, специализанти и докторанти с увреждания;

• Осигуряване на условия за изграждане на положителни обществени нагласи към процеса на включващо обучение в детските градини и в училищата;

• Подкрепа на процеса на приобщаващо образование и на социалното включване чрез оптимизация на мрежата от специални детски градини и училища;

• Осигуряване на алтернативни модели за работа с ученици с девиантно поведение,за подпомагане на образованието им и на социалното им включване;

• Създаване на условия за активно партньорство с родителите на ниво детска градина и училище;

• Осигуряване на възможности за допълнително обучение, съобразно индивидуалните потребности на децата и на учениците;

• Осигуряване на възможности за изява и разгръщане на творческите способности на децата и учениците чрез извънкласни и извънучилищни занимания;

• Подкрепа за разгръщане на творческия потенциал на деца и ученици с изявени дарби в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта.


ИП 2: Интеграция на маргинализирани общности като ромите

Дейности:

• Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин;

• Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда;

• Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата и учениците от ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и училища чрез поетапен прием в детски градини и училища извън ромските квартали;

• Подкрепа на процеса на образователната интеграция и на социалното включване чрез оптимизация на мрежата от детски градини и училища;

• Подкрепа за ромски семейства за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация;

• Осигуряване на условия и ресурси за обхващане на децата учениците от етническите малцинства в целодневна организация на учебния ден;

• Подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование и във висши училища;

• Подкрепа за изграждане и съхраняване на културна идентичност на децата и учениците от етническите малцинства, включително и чрез създаване на условия за изучаване намайчин език;

• Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система;

• Насърчаване участието на родителите в образователния процес;

• Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

• Информационни и комуникационни технологии

Допълващи хоризонтални дейности.


Бенефициенти на ОП НОИР:

✓ Министерство на образованието и науката (МОН);

✓ образователни, обучителни и научни организации и институции;

✓ Общини;

✓ социално-икономически партньори, работодатели, браншови организации;

✓ центрове за професионално обучение;

✓ неправителствени организации;

✓ извънучилищни педагогически учреждения;

✓ представителни студентски организации;

✓ младежки организации.

✓ Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на МОН

Вижте целия текст...

8. Програма за развитие на селските райони

Бенефициенти по Програма за развитие на селските райони са земеделски производители; предприятия от хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на селскостопански продукти); фирми, развиващи неземеделска дейност на територията на селски район – производство, селски туризъм, услуги, в това число социални услуги.

За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за:

1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:

• обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;

• развитие на биологично земеделие;

• други.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

2. Млади фермери и техните инвестиции в областта на:

• развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;

• развитие на биологично земеделие.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” .

3. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански продукти.Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури, други.Финансират се следните инвестиции:

• изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;

• закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;

• закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;

• изграждане или модернизиране на лаборатории;

• закупуване на земя, необходима за производствената дейност;

• изграждане на системи за управление на качеството.

Посочените инвестиции се финансират по Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

4. Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в:

• производствения сектор, или които могат да предоставят следните видове услуги:

o туристически услуги - селски, еко, културен туризъм;

o културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);

o услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);

o образование и обучение (училища и центрове за обучение);

o социални и здравни услуги - грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;

o услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.).

Посочените инвестиции ще бъдат финансирани по Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” .

Вижте целия текст...

9. Оперативна програма "Морско дело и рибарство"

Бенефициенти по Оперативна програма "Морско дело и рибарство" са юридически лица и еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова; физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, собственици на аквакултурни ферми; юридически лица или еднолични търговци, преработващи аквакултурни продукти;собственици на пристанища, асоциации и организации на производителите; рибарски групи.

Програмата има за цел:

• да осигури устойчиво развитие на отрасъла на рибарството;

• да развие пазара на рибни продукти;

• да подпомага устойчивото развитие на риболовните райони и подобри качеството на живот в тези райони.

За постигане на целите на ОПРСР са разработени следните приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Приспособяване на риболовния флот

Тази приоритетна ос има за цел насърчаване на печеливши и устойчиви риболовни дейности в морските райони. Мерките са насочени по-специално към улесняване навлизането в сектора на млади рибари, подобряване сигурността на риболовните съдове, качеството на рибата, хигиенните условия и подбора на риболовното съоръжение.

Финансиране ще се предоставя за оборудване, насочено към намаляване въздействието на риболовната дейност върху местообитанията и дъното на морето и върху видове, които не представляват търговски интерес, както и за инвестиция в по-селективни съоръжения. Финансирането е предназначено също така за осигуряване на модерно оборудване на риболовните съдове, навигационна сигурност, подобрени условия на труд и качество на рибата.

Приоритетна ос 2: Развитие на аквакултурното производство, преработвателната промишленост и маркетинга

Целта на тази ос е да насърчи конкурентоспособно, печелившо и устойчиво развитие на българската аквакултура чрез повишаване качеството и техническия капацитет на производството, прилагането на добри практики, наблюдение на качеството и прилагане на санитарни и хигиенни мерки. В този смисъл също се предвижда:

• подкрепа за устойчивото развитие на българската аквакултура чрез производството на по-широк спектър от ценни видове риби, както и чрез повишаване на произведените количества за пазара и на суровините за преработване, както и

• засилване ефективността на рибно преработвателната промишленост в съответствие със стандартите на ЕС и повишаване качеството на услугите за пускане на пазара.

Приоритетна ос 3: Насърчаване на дейности от колективен интерес

Тази ос подкрепя действия от общ интерес, за да бъдат постигнати целите на Общата политика по рибарство и да се създаде необходимата среда за развитие на предприятия в отрасъла на рибарството посредством: модернизиране на риболовните пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки, разработване на нови пазари и рекламни кампании, както и подкрепа на общи действия за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата и управление на ресурсите.

Приоритетна ос 4 - Устойчиво развитие на рибарските области:

Основаната цел на тази ос е развитието на районите, които имат значително ниво на трудова заетост в сектора на рибарството, чрез прилагането на местни стратегии за диверсификация на дейностите, развитие на риболовен туризъм, подкрепа на екологичното и културно наследство, като всичките тези дейности ще бъдат развити отдолу нагоре.

Програмата покрива цялата територия на България. Оперативна програма за развитие на рибарството в България се администрира от Министерство на земеделието, представлявано от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Вижте целия текст...

III. Възможности за финансиране според потенциалните бенефициенти

1. Финансиране на малки и средни предприятия

ВАЖНО! Използвана е информация, публикуванa в http://ec.europa.eu.

Малките и средните предприятия (МСП) могат да получават финансиране от ЕС под формата на безвъзмездни средства, на заеми, а в някои случаи и на гаранции. На тях могат също така да се възлагат обществени поръчки за предоставяне на различни стоки и услуги.

COSME (EN) е Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises). Това е нова програма, управлявана от Европейската комисия и специално създадена в подкрепа на МСП. Целта на COSME е да се подобри достъпът на МСП до финансиране и до пазарите, да се подпомогнат предприемачите и да се насърчи постигането на по-благоприятни условия за създаване на предприятия и растеж.

Програмата улеснява и подобрява достъпа на МСП до финансиране чрез два финансови инструмента:

• механизъм за гарантиране на заеми;

• капиталов механизъм за растеж.

COSME се управлява от Комисията чрез Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) (EN).

Гарантирани от ЕС заеми за малките предприятия

Предприемачите и предприятията могат да получат подкрепа, предоставяна по широк кръг програми на ЕС посредством местни финансови институции. Интернет порталът „Достъп до финансиране“ Ви помага да намерите финансиране от ЕС за проекти под формата на заеми, гаранции, собствен капитал и мн. др.

Транспорт, енергетика и ИКТ

МСП могат да получават финансиране и по програма „Механизъм за свързване на Европа“ (CEF), с която се подпомагат проекти, запълващи липсващите звена в енергийните, транспортните и цифровите мрежи на Европа. Правилата за допустимост се определят във всяка покана за представяне на предложения. Комисията управлява финансирането по CEF директно чрез Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA)(EN).

Научни изследвания и иновации

МСП могат да участват в новата програма на ЕС за научни изследвания — „Хоризонт 2020“ (H2020)(EN), в следните области:

• „Водещи позиции в промишлеността“: иновации в МСП;

• Схема за ниски въглеродни емисии за устойчива промишленост (SILC II);

• По някои от приоритетите на направление „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ на H2020;

• „Обществени предизвикателства“: по отнасящата се до енергийната ефективност част от предизвикателството „Сигурна, чиста и ефективна енергия“;

• Покани за представяне на предложения в областта на отпадъците, иновациите, свързани с водите, и устойчивите доставки на суровини по предизвикателство „Действия във връзка с климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровините“.

Тези области на „Хоризонт 2020“ се управляват от Комисията чрез EASME(EN).

Инструментът за МСП(EN) е насочен към МСП с висока степен на иновативност и силна амбиция да се развиват и осъществяват международна дейност, независимо от това дали са високотехнологични, с насоченост към научните изследвания, социално ориентирани или пък предоставят услуги. Всяко МСП може да получи финансиране в размер до 2,5 милиона EUR за подпомагане на дейността и за наставничество.

Политика на сближаване

Европейската политика на сближаване има за цел да се намалят различията в богатството между регионите на Европа. Тя е насочена към инвестициите в регионите, градовете и реалната икономика с цел стимулиране на растежа и заетостта, разрешаване на проблемите, свързани с изменението на климата и зависимостта от вноса на енергия, и намаляване на бедността и социалното изключване.

Подпомагането на МСП е основен приоритет на политиката на сближаване(EN). Всяка държава — членка на ЕС, определя условията за предоставяне на подкрепа в оперативните програми, в които се определят и нейните приоритети за финансиране. Всяка държава отговаря също така за управлението на средствата по линия на политиката на сближаване на своята територия.

Селско стопанство

В рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) съществуват няколко възможности за финансиране на малките предприятия:

• право на финансиране имат предприятията, които участват в схемата за предлагане на мляко в училищата (EN), в схемата за предлагане на плодове в училищата и в насърчаването на селскостопанските продукти в държавите — членки на ЕС, и в държавите извън ЕС;

• предприятията, които осъществяват селскостопанска дейност, могат да получат пряко плащане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (EN);

• предприятията, които се намират в селски райони, могат да получат финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EN). Приоритетите за финансиране могат да бъдат различни в зависимост от приоритетите на държавата — членка на ЕС, или на региона.

Други възможности за финансиране

Инструментът за микрофинансиране по Европейската програма за заетост и социални иновации (EaSI) (EN) подпомага МСП, като предоставя заеми на стойност до 25 000 EUR на лицата, желаещи да създадат или да развиват малко предприятие.

Европейският социален фонд (ЕСФ) предоставя подкрепа на МСП за подобряване на тяхната конкурентоспособност, например чрез обучение.

Европейският фонд за морско дело и рибарство дава възможност на МСП да получават по-голяма подкрепа, тъй като по-голямата част от предприятията в областта на рибарството и аквакултурите са МСП.

Безвъзмездни средства

Европейската комисия предоставя безвъзмездни средства в подкрепа на проекти или организации, които защитават интересите на ЕС или помагат за изпълнението на програми или политики на ЕС. МСП и другите заинтересовани страни могат да кандидатстват, като участват в покана за предоставяне на предложения в различни области.

Обществени поръчки

Европейската комисия използва обществени поръчки при покупката на стоки и услуги, като изследвания, техническа помощ, обучение, консултантски услуги, организиране на конференции, рекламни услуги, книги и компютърно оборудване и др. Доставчиците се подбират чрез покани за участие в търг, които се публикуват от отделите, службите и агенциите на Комисията в цяла Европа. Също както и другите предприятия, МСП могат да подават оферти по тези покани.

За повече информация

• Подпрограма „Действия по климата“ на финансовия инструмент за околната среда LIFE: Европейската инвестиционна банка отпуска заеми на МСП (EN) .

Възможности за финансиране (EN) в областта на сътрудничеството за развитие: МСП могат да извлекат значителна полза от голямото разнообразие от тематични и регионални програми, финансирани от генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ (DEVCO) на Европейската комисия.

В Практическото ръководство на DEVCO (PRAG) (EN) са обяснени процедурите за обществените поръчки за всички външни дейности на ЕС, финансирани от бюджета на ЕС и от Европейския фонд за развитие (EN).

Програмата за обучение на ръководни кадри (EN) насърчава МСП да разширяват своята дейност в Япония и Корея чрез активно учене, комбинирано с бизнес обучение и езиково обучение, стаж в местно предприятие и подкрепа за разработване на бизнес план.

„Вашата Европа“ предоставя практически насоки за осъществяване на стопанска дейност в Европа.

Микрофинансиране: ЕС не отпуска директно микрокедити на физически лица или предприятия, но предоставя гаранции, заеми и дялов финансиране на посредници, които след това могат да отпускат заеми на малки предприятия или да предоставят дялово финансиране.

• Как да получите финансиране от ЕС: Финансиране на Вашите проекти със средства от Европейския съюз

Вижте целия текст...

2. Неправителствени организации

ВАЖНО! Използвана е информация, публикувана в http://ec.europa.eu.

Неправителствените организации и организациите на гражданското общество също могат да кандидатстват за финансиране от ЕС, тъй като предметът на техните дейности е свързан с редица политики на ЕС. Финансиране може да се предостави както по програми, управлявани самостоятелно от Европейската комисия, така и по програми, управлявани съвместно от Комисията и националните, регионалните и местните органи.

Неправителствените организации и организациите на гражданското общество също могат да кандидатстват за финансиране от ЕС, тъй като предметът на техните дейности е свързан с редица политики на ЕС. Финансиране може да се предостави както по програми, управлявани самостоятелно от Европейската комисия, така и по програми, управлявани съвместно от Комисията и националните, регионалните и местните органи.

Около 80 % от източниците на финансиране се управляват от самите държави — членки на ЕС, по децентрализиран начин. Всяка държава предоставя подробна информация за финансирането и процедурите за кандидатстване на уебсайтовете на управляващите органи.

НПО, работещи в областта на социалното приобщаване, равенството между половете и равните възможности, могат да се възползват от подкрепата, предоставяна по Европейския социален фонд (ЕСФ). Управляващите органи по оперативните програми в регионите и в държавите членки, отговарящи на условията за подкрепа от Кохезионния фонд, се грижат за това подходяща част от средствата по ЕСФ да се отпускат за изграждане на капацитет на неправителствените организации (Регламент (ЕС) № 1303/2013 (PDF)).

Други програми се управляват централно от дирекциите и агенциите на Европейската комисия. Те обхващат редица области, включително културата и медиите, гражданството, научните изследвания и иновациите, развитието и хуманитарната помощ, транспорта, енергетиката и информационните и комуникационни технологии.

Култура и медии

Програмата „Творческа Европа“ (EN), която се управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA), подпомага инициативи, свързани с европейския сектор на аудио-визията, културата и творчеството. Програмата е съставена от две подпрограми: „Култура“ и МЕДИА.

Подпрограма „Култура“ помага на културните и творческите организации да извършват дейност в международен план, а също така и за свободното движение на произведения на културата и творци между различните държави. Наличните възможности за финансиране обхващат разнообразен спектър от схеми: проекти за сътрудничество, литературни преводи, мрежи и платформи. Дейностите по подпрограма „Култура“ имат за цел да дадат възможност за съвместни дейности с международно измерение.

Подпрограма МЕДИА предоставя финансова помощ, която помага на филмовата индустрия и аудио-визуалната индустрия на ЕС да разработват, разпространяват и рекламират своите творби. Тя помага на европейските филми и аудио-визуални творби, включително на телевизионните драми, документалните филми и новите медии, да намерят нови пазари извън националните и европейските граници. Тя също така финансира схеми за обучение и за създаване на филми.

Гражданство

Програма „Европа за гражданите“ (EN) на Европейската комисия има две основни цели: да помогне на обществеността да разбере ЕС, неговата история и разнообразие и да насърчи европейското гражданство и да подобри условията за демократично и гражданско участие на равнище ЕС. Програмата, която също се управлява от EACEA, предоставя безвъзмездни средства за дейности и безвъзмездни средства за оперативни разходи. Могат да кандидатстват както публични органи, така и организации с нестопанска цел.

Научни изследвания и иновации

„Обществени предизвикателства“ (EN), част от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (H2020), предоставя финансиране за проекти. Тя обхваща широк набор от области: здравеопазване, демографски промени, продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство и морски и вътрешноводни изследвания. Тя се управлява от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME).

НПО могат също да кандидатстват за определени проекти, осъществявани по линия на „Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт“ и „Сигурна, чиста и ефективна енергия“, два други компонента на програмата H2020, които се управляват от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA).

Развитие и хуманитарна помощ

НПО могат да получат финансиране по повечето тематични или регионални програми, управлявани от генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ на Европейската комисия (DEVCO). В зависимост от изискванията в отделните покани за представяне на предложения те могат да участват самостоятелно или заедно с други кандидати партньори или свързани организации.

НПО също могат да получат финансиране за дейности за хуманитарна помощ и гражданска защита. Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) на Комисията предоставя финансиране на НПО, международни организации и агенции на Организацията на Обединените нации, които осъществяват хуманитарни дейности на място.

Транспорт, енергетика и ИКТ

Някои области на финансиране на програмата „Механизъм за свързване на Европа“ (CEF) (EN) са отворени за НПО. Потенциалните кандидати трябва да проверят критериите за допустимост, определени във всяка покана за представяне на предложения, тъй като те могат да са различни за отделните подпрограми. Програма CEF се управлява от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) (EN), но Европейската комисия отговаря за планирането на това как трябва да се използва финансирането, за подбора на проекти, за разпределянето на средствата и за контрола на тяхното използване.

Други възможности за финансиране

Механизмът за подкрепа на гражданското общество (EN) за, съседните на ЕС държави подпомага развитието на гражданското общество, за да може то да участва активно в обществения дебат относно демокрацията и правата на човека и да влияе върху процеса на разработване на политики.

Службата за инструменти в областта на външната политика (FPI) (EN), която е отдел на Европейската комисия, работещ в тясно сътрудничество с Европейската служба за външна дейност и делегациите на ЕС по света, редовно публикува отворени покани за представяне на предложения и покани за участие в търг.

По подпрограма „Действия по климата“ на LIFE (EN) се предоставят безвъзмездни средства за различни проекти за действия в областта на климата, осъществявани от организации с нестопанска цел, включително НПО.

• НПО могат да кандидатстват за проекти, финансирани от Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните (CHAFEA) (EN)

Вижте целия текст...

3. Младежи

ВАЖНО! Използвана е информация, публикувана в http://ec.europa.eu.

Бюджетът на ЕС включва специални програми за младите европейци. Освен подкрепа за младите хора с цел придобиване на професионален опит или за обучение в чужбина, съществуват нови програми на ЕС, които са насочени към младежката безработица.

„Еразъм +“

„Еразъм +“ е новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Тя има за цел подобряване на уменията и на пригодността за заетост на младите хора, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта.

Определени дейности се управляват централно от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACE) (EN) в Брюксел, докато други, „децентрализирани“ дейности, се управляват от национални агенции (EN) във всяка държава.

Борба с младежката безработица

Инициативата за младежка заетост помага на младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, в региони с равнища на младежка безработица над 25 %. Инициативата допълва други проекти, осъществявани на национално равнище, включително тези по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) (EN).

„Гаранция за младежта“ (EN) е нов подход за справяне с младежката безработица. Безработните млади хора на възраст под 25 години — независимо от това дали са регистрирани в службите по заетостта — получават качествено конкретно предложение за работа в рамките на четири месеца след като са напуснали формалното образование или са останали без работа.

ЕС ще допълни националните разходи във връзка с тези схеми чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Управляващите органи във всяка държава — членка на ЕС, могат да предоставят повече информация за Инициативата за младежка заетост и за схемата „Гаранция за младежта“.

Млади изследователи и предприемачи

Действията „Мария Склодовска–Кюри“ са отворени за изследователи, работещи във всички дисциплини — от животоспасяващите здравни грижи до изследванията „синьо небе“. Действията се изпълняват от Изпълнител ната агенция за научни изследвания (REA) (EN).

COSME — „Еразъм за млади предприемачи“ (EN) е програма за трансграничен обмен, която дава възможност на млади хора, които желаят да станат предприемачи, да се учат от предприемачи с голям опит. Тя се управлява от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME).

Други възможности за финансиране

Младите земеделски стопани могат да кандидатстват за допълващо плащане на стойност 25 % от преките плащания, които получават. Това допълващо плащане се отпуска на земеделски стопани на възраст под 40 години и се предоставя от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (EN).

Младите хора могат също така да получат финансиране по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EN). Всяка програма за развитие на селските райони включва мерки, за които Фондът може да предостави помощ на младите хора в зависимост от приоритетите на всяка държава или регион.

Всяка държава — членка на ЕС, определя условията за предоставяне на финансова подкрепа в оперативните програми, в които са описани нейните приоритети за финансиране. Всяка държава — членка на ЕС, отговаря също така за управлението на средствата на своята територия

За повече информация

• Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ (EN)“ обединява доброволци от различни държави за работа по хуманитарни проекти по целия свят. В тази програма може да участва всяко лице от държава — членка на ЕС, държава от ЕАСТ, държава в процес на подготовка за присъединяване към ЕС или от някоя от 16-те държави от Източна и Южна Европа, обхванати от европейската политика за съседство (EN).

Някои проекти, посветени на темата „Създаване на възможности за младежта“, могат да вдъхновят потенциалните кандидати.

• ГД „Образование и култура“ (EN) също предоставя възможности за финансиране.

• Уебсайтът на инициативата „Младежта в движение“ (EN) представя редица лични истории за успех на млади хора (EN), възползвали се от програмата.

Eurodesk (EN) предоставя информация на младите хора и на тези, които работят с тях.

Европейският младежки портал представлява информационен портал за младите хора в Европа.

Вижте целия текст...

4. Изследователи

ВАЖНО! Използвана е информация, публикувана в http://ec.europa.eu.

Научните изследвания и иновациите са гръбнакът на стратегията „Европа 2020“. По-широкото използване на модерни технологии и цифровизацията на единния пазар са важни инструменти за постигане на икономически растеж и за създаване на повече работни места. Поради това съществуват специални програми и други източници на подпомагане, достъпни за изследователите в Европа.

„Хоризонт 2020“

„Хоризонт 2020“ (H2020) е новата рамкова програма на ЕС (EN)за изследователите. Тя е най-голямата многонационална програма в света за подпомагане на научните изследвания и иновациите. Право на кандидатстване имат всички изследователи от всяка държава, във всяка сфера на изследване и във всеки етап от тяхното професионално развитие. Програмата се управлява от Комисията чрез различни агенции (EASME (EN), REA (EN) и INEA (EN)).

Финансиране се предоставя на:

1. кандидати за докторска степен;

2. изследователи, които вече имат докторска степен;

3. действия в подкрепа на изследователско сътрудничество между авангардните мултидисциплинарни области на науката и високотехнологичния отрасъл за разработване на радикално нови технологии.

Порталът за участници (EN) е интернет портал за заинтересованите страни по отношение на програмите на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. В него може да се регистрира всеки потенциален участник (EN) .

Схеми за финансиране, управлявани от Европейския научноизследователски съвет

Европейският научноизследователски съвет (ЕНС) (EN) подпомага отделни изследователи от всяка националност и възраст, които желаят да осъществяват научни изследвания в граничните области на науката. По-специално той подкрепя междудисциплинарни предложения, представящи за първи път идеи, които разглеждат нови и възникващи области, и приложения, с които се въвеждат нетрадиционни, новаторски подходи.

Съществуват три основни схеми за финансиране и две допълнителни схеми:

Основни схеми:

4. безвъзмездни средства за млади изследователи, чиято цел е подпомагане на най-добрите изследователи с професионален опит от 2—7 години след като им е присъдена докторска научна степен;

5. безвъзмездни средства за утвърдени изследователи, чиято цел е подпомагане на най-добрите изследователи с професионален опит от 7—12 години след присъждане на тяхната докторска научна степен;

6. безвъзмездни средства за водещи изследователи, чиято цел е подпомагане на най-добрите утвърдени изследователи със скорошни постижения в областта на научните изследвания.

Допълнителни схеми:

7. изпитване на концепцията (Proof of concept) (само за лица, на които са отпуснати безвъзмездни средства от ЕНС);

8. безвъзмездни средства за постигане на синергия: пилотна схема за малка група от изтъкнати изследователи.

Области на H2020, управлявани от Изпълнителната агенция за научни изследвания

Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA)(EN) управлява голяма част от „Хоризонт 2020“ в пет широки области:

9. Високи постижения в научната област;

10. Водещи позиции в промишлеността;

11. Обществени предизвикателства;

12. Разпространение на високите постижения и разширяване на участието;

13. Наука с и за обществото.

Други възможности за финансиране

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (EN) предлага различни възможности за финансиране и по-специално мярка за финансиране на пилотни проекти по линия на Европейското партньорство за иновации. Приоритетите за финансиране се различават между отделните държави — членки на ЕС, в зависимост от приоритетите на съответната държава или регион.

Националните програми, подпомагани от Европейския фонд за морско дело и рибарство, включват мерки за насърчаване на трансфера на знания между учените и рибарите.

Програмите за Европейско териториално сътрудничество (EN), подпомагани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), насърчават разрешаването на общи проблеми, обмена на идеи и активи и стратегическите усилия за постигане на общи цели. Всяка държава — членка на ЕС, отговаря за управлението на средствата на своята територия.

За повече информация

• Други възможности за финансиране: в интернет е публикуван преглед (EN) на допълнителните възможности за финансиране, които не са обхванати от поканите във връзка с програма „Хоризонт 2020“.

Изследователският фонд за въглища и стомана (RFCS) (EN) предоставя финансиране за висококачествени изследователски проекти, които подпомагат конкурентоспособността на европейските предприятия в областта на въглищата и стоманата.

• Комисията насърчава синергията между европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и други програми в областта на научните изследвания, иновациите и конкурентоспособността. Повече информация за това можете да намерите в Ръководството за създателите на политики и за изпълнителните органи (EN, PDF).

Знаете ли?

• Програма „Хоризонт 2020“ е отворена за всеки и има опростена структура, която намалява бюрокрацията и спестява време на кандидатите.

• Отглеждането на микроводорасли с търговска цел е бързо развиващ се сектор в Европа и по света. Консорциум от малки предприятия разработи метод за събиране на микроводорасли (EN) със значително намалени разходи за материали и енергия.

• През 2013 г. броят на промишлените роботи по света бе над 1,1 милиона. Международната федерация по роботика (IRF) прогнозира, че през следващите три години в света ще има около 22 милиона робота за лично ползване. В този процъфтяващ пазар инвестициите в научните изследвания и иновациите в ЕС могат да бъдат от голямо значение. По-специално програма „Хоризонт 2020“ има за цел да се преодолеят фрагментирането на пазара и несъответствието между иновациите и пазарното въздействие — двата основни проблема, пред които изследователите са изправени понастоящем (EN).

• Все повече собственици на жилища и предприятия търсят нови начини за енергозахранване и отопляване на своята собственост. Проект, финансиран от ЕС, насърчава използването на дървени пелети (EN) посредством разработване на ръководство за качеството на горивата и за съответното оборудване, подходящо за техните нужди.

• Едвард Мозер, който заедно със съпругата си Мей-Брит Мозер и Джон О'Кийф спечели през 2014 г. Нобеловата награда за медицина, получи две субсидии по „Мария Склодовска–Кюри“ на стойност 410 000 EUR. Учените откриха „GPS системата“ на човешкия мозък, т.е. как „мрежовите клетки“ помагат на мозъка да определя разстоянията и да се ориентира.

• Роденият в Румъния германски гражданин Щефан В. Хел е единият от тримата носители на Нобеловата награда за химия за 2014 г. По време на професионалната си кариера Щефан Хел е получавал подкрепа по „Мария Склодовска–Кюри“.

Вижте целия текст...

5. Земеделски стопани

ВАЖНО! Използвана е информация, публикувана в http://ec.europa.eu.

Селското стопанство винаги е било в центъра на дейностите, финансирани от бюджета на ЕС. За земеделските стопани съществуват възможности за пряка подкрепа и допълнително финансиране по общата селскостопанска политика (ОСП). Приоритетите за финансиране се различават между отделните държави, в зависимост от приоритетите на съответната държава или регион.

Обща селскостопанска политика

На земеделските стопани се отпускат преки плащания по определени схеми за подпомагане по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (EN). Всяка държава — членка на ЕС, определя условията за подпомагане в отделните оперативни програми и отговаря за управлението на средствата на своята територия.

Освен това финансиране може да бъде предоставено и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EN), както и от национални/регионални, а понякога и от частни източници.

Научни изследвания и иновации

Земеделските стопани могат също така да се възползват от подкрепа по програма H2020 в областта на продоволствената сигурност, устойчивото селско и горско стопанство, морските и вътрешноводните изследвания и биоикономиката. Възможностите за финансиране в областта на храните и храненето са посочени в Портала за участници.

Програма COSME

Земеделските стопани могат да се възползват от някои действия на програма COSME (EN) — вж. плана за действие „Предприемачество 2020“ (EN) за по-подробна информация. Тази програма се управлява от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME).

Финансиране може да бъде предоставено и по линия на Европейския социален фонд (EN) за подобряване на условията за заетост в селските райони.

За повече информация

Министерствата на земеделието (EN) във всяка държава — членка на ЕС, и държавите кандидатки предоставят подробна информация за финансирането.

Европейската мрежа за развитие на селските райони (EN) свързва заинтересованите страни в областта на развитието на селските райони в целия ЕС. Информацията, публикувана на нейния уебсайт, може да помогне и да вдъхнови потенциални кандидати.

Знаете ли?

• Намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони е приоритет, тъй като 14 % от населението в региони на ЕС, които са предимно селски, изпитват проблеми със заетостта, чиито равнища са над два пъти по-ниски от средните за ЕС.

• Когато позицията на земеделските стопани във веригата на хранителните доставки е относително слаба, те могат да се възползват от възможността да се организират сами по-добре чрез местни пазари и къси вериги на доставки.

• Стотици хиляди проекти в ЕС получиха финансиране от ЕС. Европейски структурни и инвестиционни фондове подкрепят заедно икономическото развитие във всички държави — членки на ЕС.

Вижте целия текст...

6. Публични органи

ВАЖНО! Използвана е информация, публикувана в http://ec.europa.eu.

Публичните органи могат да се възползват от много възможности за финансиране от ЕС, като се започне от инвестициите за развитие на институционалните възможности и ефективност и се стигне до местните инфраструктурни проекти.

Политика на сближаване

Политиката на сближаване (или регионалната политика) подпомага икономическото, социалното и териториалното сближаване в региони, които отговарят на условията за финансиране. Правилата за усвояване на финансовите средства, отпускани по политиката на сближаване, са опростени с цел улесняване и подобряване на координацията. В бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г. са предвидени инвестиции в рамките на политиката на сближаване в размер на 325 млрд. EUR във всички държави, региони и градове от ЕС.

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Пет основни фонда подкрепят заедно икономическото развитие във всички държави — членки на ЕС:

1. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР);

2. Европейският социален фонд (ЕСФ) (EN);

3. Кохезионният фонд (КФ);

4. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

5. Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) (EN).

Всички региони на ЕС могат да се ползват от ЕФРР и ЕСФ. КФ е предназначен за най-слабо развитите региони.

Публичните органи могат да кандидатстват за регионално финансиране. Една от целите на ЕСФ (EN) е да се повиши качеството на публичната администрация и управление. ЕСФ се прилага в партньорство между публичните органи, социалните партньори и организациите на национално, регионално и местно равнище.

Проектите по линия на ЕСФ могат например да бъдат насочени към държавни служители, нуждаещи се от по-добро обучение в областта на информационните технологии, или към подпомагане на съвместната работа между публичните органи и заинтересованите страни при разработването и осъществяването на успешни програми.

fi-compass и Jaspers

fi-compass (EN) и JASPERS са два специални инструмента за техническа помощ. Те бяха разработени съвместно от Европейската комисия, групата на Европейската инвестиционна банка и други финансови институции.

JASPERS е механизъм, чрез който се оказва техническа помощ на публичните администрации, разработващи големи проекти, които могат да бъдат съфинансирани със средства от ЕС.

fi-compass е платформа за консултантски услуги относно финансовите инструменти по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и микрофинансирането по Програмата за заетост и социални иновации (EaSI). Предназначението на платформата е да отговори на нуждите на управляващите органи по ЕСИФ, на организациите, предоставящи микрофинансиране по EaSI, и на други заинтересовани страни.

Други възможности за финансиране

Инициативата за младежка заетост подпомага млади хора, които не работят, не учат и не се обучават, в региони с равнища на младежка безработица над 25 %. Тя е достъпна за публичните органи.

Ако работят в областта на селското стопанство, публичните органи могат да получат директно плащане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (EN). Финансиране по линия на този фонд може също да бъде предоставено на публични органи, които участват в схемата за предлагане на мляко в училищата (EN) или в схемата за предлагане на плодове в училищата или които насърчават селскостопански продукти в държавите — членки на ЕС, и в държавите извън ЕС (EN).

В зависимост от приоритетите на съответната държава или регион публичните органи в селските райони могат да получат финансиране по ЕЗФРСР (EN), ако полагат усилия за подобряване на условията на живот, на околната среда или на икономиката в селските райони.

Програма „Хоризонт 2020“ (EN) също е отворена за публичните органи, които имат за цел насърчаване на иновациите и на подобряването на обществените услуги.

За повече информация

• Местните и регионалните органи и определени административни органи могат да кандидатстват за проекти, финансирани по програма „Механизъм за свързване на Европа“ (CEF) и по целите на програма „Хоризонт 2020“, управлявани от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) (EN).

• Публичните органи, които се интересуват от такива проекти, трябва да проверят критериите за допустимост във всяка покана за представяне на предложения. Комисията ръководи процеса за подбор на проекти, разпределя средствата и контролира тяхното използване.

• Много от програмите, управлявани от генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ (DEVCO) (EN) на Комисията, финансират проекти в страни партньори, в които публичните органи могат също да изпълняват ролята на възлагащ орган и поради това да участват в изпълнението. В зависимост от програмата такива органи могат също да участват в покани за представяне на предложения за получаване на безвъзмездни средства във връзка с външните дейности на ЕС.

• Специализираните агенции и агенциите за хуманитарна помощ на държавите — членки на ЕС, признати от Комисията, могат да се възползват от финансиране за хуманитарна помощ в рамките на програми, управлявани от генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO)(EN) на Комисията. Освен това публичните органи могат да получат финансиране за гражданска защита по компонентите за предотвратяване/готовност и реагиране на програмите.

Евростат (EN) публикува покани за представяне на предложения, отворени за публични органи, като например национални статистически институти и други национални органи, които отговарят за събирането, изготвянето и публикуването на официални статистически данни. Тези органи се определят на национално равнище и могат да се възползват от безвъзмездни средства, отпускани по Европейската статистическа програма.

• Финансиране и техническа помощ се предоставят чрез Програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) (EN), Sigma и Twinning.

Европейският фонд за морско дело и рибарство предоставя на публичните органи значителна подкрепа за събиране на данни и контролни дейности. Освен това този фонд предоставя подкрепа за разработването, развитието, наблюдението, оценяването и управлението на техните системи за разпределяне на възможностите за риболов.

• Националните митнически и данъчни администрации могат да се възползват от финансиране, отпускано по програми „Митници 2020“ (EN) и „Фискалис 2020“ (EN).

• Финансовият инструмент за околната среда (LIFE)(EN) предоставя редица възможности за финансиране, достъпни за публичните органи.

• Публичните органи могат също така да кандидатстват за проекти в рамките на програма „Европа за гражданите“ (EN).

• Публичните органи могат да кандидатстват за проекти, финансирани от Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните (CHAFEA)(EN), която управлява Програмата по здравеопазване, Програмата за защита на потребителите и инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“ на ЕС.

Проектите по принцип трябва да допринасят за постигане на поне една от четирите основни цели на третата Програма по здравеопазване (за периода 2014—2020 г.) (EN).

Кандидатстващите организации — публични органи, неправителствени организации и мрежи — трябва да бъдат законно установени в ЕС, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия.

Организации от други държави също могат да участват като подизпълнители или като партньори сътрудници. На физически лица не се предоставя финансова помощ.

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:087
За седмицата:364600
За месеца:14342672
Общо:110741
Вашият IP: 44.192.253.106