Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Новини от Европа

ЕП прокарва пътя за плана за възстановяване от COVID-19

 • Парламентът ускорява реформата на приходите на ЕС, като позволява да бъде задействан фондът за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 млрд. евро
 • Новите източници на приходи, като такса върху пластмасите, ще осигурят допълнително финансиране за бюджета на ЕС и ще помогнат за погасяването на дълга, свързан с фонда за възстановяване
 • Държавите от ЕС трябва да ратифицират ключовото решение за собствените ресурси възможно най-бързо

Евродепутатите одобриха три закона за прилагане на системата за собствени ресурси на ЕС, проправяйки пътя за нейната реформа и въвеждането на нови източници на приходи на ЕС.

Членовете на ЕП приеха един регламент за изпълнение и два оперативни регламента относно методите, които трябва да се използват за събирането или предоставянето на специфични собствени ресурси, съставляващи приходите в бюджета на ЕС. Трите законодателни акта се прилагат във взаимодействие с ключовото решение за собствените ресурси, одобрено от Парламента през септември и от Съвета на ЕС през декември 2020 г. Решението понастоящем е в процес на ратификация от държавите от ЕС, като до 18 март са го ратифицирали 13 от 27-те държави членки (повече информация за процеса на ратифициране).

Одобрените регламенти включват разпоредби относно изчисляването и опростяването на приходите на ЕС, управлението на паричните потоци и правата за мониторинг и проверка. Те са необходими, за да се гарантира, че реформираната приходна част на бюджета на ЕС продължава да функционира безпроблемно.

След като държавите членки ратифицират решението за собствените ресурси, приетият пакет ще се прилага със задна дата от 1 януари 2021 г. С него ще бъде въведена новата такса върху пластмасите – първият от няколко нови приходни потоци, които ще бъдат създадени от настоящия момент до 2026 г. Прилагането на решението за собствените ресурси ще позволи на ЕС да вземе заеми в размер на 750 млрд. евро за плана за възстановяване NextGenerationEU (Европейски инструмент за възстановяване).

Вижте целия текст...

Европейският парламент дава „зелена светлина“ за новата програма EU4Health

 • Бюджетът на програмата е 5,1 млрд. евро, като поне 20% от тях са за превенция на заболяванията и за насърчаване на здравословния начин на живот
 • ЕС ще бъде по-добре подготвен за сериозни трансгранични здравни кризи
 • Лекарствата и медицинските изделия ще бъдат по-достъпни и на по-приемливи цени

Евродепутатите приеха програмата EU4Health за 2021-2027 г., която има за цел да подобри готовността на здравните системи на ЕС за бъдещи заплахи и пандемии.

Парламентът одобри временното споразумение, постигнато със Съвета на ЕС, с 631 гласа „за“, 32 гласа „против“ и 34 гласа „въздържал се“.

Новата програма EU4Health („ЕС в подкрепа на здравето“) е насочена към области, в които ЕС може да бъде от помощ, и допълва политиките на държавите членки. Основната ѝ цел е да бъдат подобрени здравните системи чрез подпомагане на координацията и обмена на данни между държавите членки. Друга важна задача е лекарствата и медицинските изделия да станат по-достъпни – както като наличност, така и като цени.

По-ефективно овладяване на трансграничните заплахи за здравето

За да може здравните системи да станат по-устойчиви, EU4Health ще подобри готовността им за големи трансгранични заплахи за здравето. Това ще позволи на ЕС да се справя не само с бъдещи епидемии, но и с дългосрочни предизвикателства като застаряването на населението и неравенствата при достъпа до здравни грижи.

Програмата ще подкрепи и действия в областта на електронното здравеопазване и ще съдейства за създаването на европейско „пространство за здравни данни“. Подкрепа ще бъде оказана и за подобряване на достъпа до качествени здравни грижи, включително за сексуално и репродуктивно здраве, за подобряване на психичното здраве и за засилване на борбата с рака.

На пленарния дебат евродепутатите подчертаха ключовата роля, която новата програма ще играе в борбата с неравнопоставеността в здравеопазването както между държавите членки, така и между различните социални групи. Те приветстваха и създаването на равнище ЕС на резерв от основни медицински материали и оборудване, който допълва работата, извършвана в рамките на RescEU, и резерв от медицински и помощен персонал, който да бъде мобилизиран в случай на здравна криза.

Следващи стъпки

След като Съветът официално одобри регламента, той ще влезе в сила на следващия ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС. Регламентът ще се прилага със задна дата от 1 януари 2021 г.

Контекст

През май 2020 г. Комисията представи нова самостоятелна програма „EU4Health“ („ЕС в подкрепа на здравето“) за периода 2021–2027 г. в отговор на кризата с COVID-19. EU4Health има за цел да подготви по-добре ЕС за сериозни трансгранични заплахи за здравето и да направи националните здравни системи по-устойчиви. Парламентът и Съветът постигнаха компромисно споразумение на 14 декември 2020 г.

Вижте целия текст...

ЕП прие програмата InvestEU за стратегически и иновативни инвестиции

InvestEU следва да насърчава стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции.

 • Програмата цели да генерира допълнителни инвестиции в размер на около 400 млрд. Евро;
 • Компаниите ще получат помощ, за да преодолеят кризата с COVID-19;
 • Стартов пакет за инвестиции, които иначе трудно ще се финансират.

Членовете на ЕП приеха новата програма InvestEU, която ще мобилизира публични и частни инвестиции и гарантира по-лесен достъп до финансиране.

Парламентът одобри постигнатото предварително споразумение със Съвета на ЕС, с 496 гласа „за“, 57 „против“ и 144 „въздържал се“.

С 26 млрд. евро (по текущи цени), заделени в бюджета на ЕС като гаранция, InvestEU се очаква да мобилизира 400 млрд. евро, които да се инвестират в Европейския съюз от 2021 до 2027 г. Новата програма е част от пакета на ЕС за възстановяване, Next Generation EU, възлизаща на 750 млрд. евро. Тя ще насърчава стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции и ще се използва за преодоляване на проблемите с пазарната неефективност, неоптималните инвестиции и недостига на инвестиции в целеви сектори.

Устойчиви и стратегически инвестиции

Програмата InvestEU подкрепя стратегическите инвестиции в производството на фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи, които са от решаващо значение в разгара на пандемията, а също и производството на информационни и комуникационни технологии, компоненти и устройства в ЕС.

Тя ще финансира и устойчиви проекти, които могат да имат доказано положително въздействие върху околната среда иклимата, както и положително социално въздействие. Тези проекти ще спазват принципа за ненанасяне на значителни вреди, т.е. те не трябва да засягат отрицателно екологичните и социалните цели на ЕС.

Освен това членовете на ЕП гарантираха, че InvestEU ще допринасе да бъде постигната целта най-малко 30% от средствата на ЕС да се изразходват за целите в областта на климата до 2027 г., както и че ще бъде предоставена подкрепа за отрицателно засегнати от пандемията и застрашени от несъстоятелност МСП.

Допълнителни инвестиции в размер на около 400 млрд. евро

Допълнителните инвестиции в целия Европейски съюз, размерът на които се очаква да възлезе на 400 млрд. евро, ще бъдат разпределени за следните цели на политиката:

1. устойчива инфраструктура – около 38%;

2. научни изследвания, иновации и цифровизация – 25%;

3. МСП – около 26%;

4. социални инвестиции и умения – около 11%.

Освен това Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който ще допринесе за изпълнението на програмата InvestEU, ще получи допълнителни 375 млн. евро.

Цитати

Жузе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия), докладчик от името на комисията по бюджети, заяви следното по време на дебата във вторник: „ЕС се нуждае от публични и частни инвестиции, за да стане по-конкурентоспособен, продуктивен и да засили териториалното си сближаване. InvestEU носи допълнителни средства за финансирането на проекти, които в противен случай не биха могли да се реализират. Нашите стратегически сектори, като например фармацевтиката, следва да бъдат независими. Трябва да помогнем на регионите, които са най-тежко засегнати, и гражданите на ЕС заслужават инвестиции и висококачествени работни места.“

Ирене Тинали (С&Д, Италия), водеща преговорите от името на комисията по икономически и парични въпроси, добави: „Пренасочихме повече средства за постигане на целите в областта на околната среда, за подкрепа за МСП, които пострадаха поради пандемията, и успяхме да поставим InvestEU в центъра на плана NextGenerationEU. Тъй като InvestEU ще ни помогне да се възстановим от пандемията, създадохме полезни взаимодействия с Механизма за възстановяване и устойчивост, позволявайки на държавите членки да изпълнят част от своите планове за възстановяване и устойчивост чрез InvestEU.“

Вижте целия текст...

ЕП: определянето на цена на въглеродните емисии за вноса в ЕС ще повиши амбициите в областта на климата в световен мащаб

Парламентът иска да намали емисиите на парникови газове от вноса в ЕС.

 • Всички продукти в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии следва да бъдат включени;
 • Използване на приходи за увеличаване на подкрепата на ЕС за целите на Зеления пакт;
 • Механизмът не трябва да се използва неправомерно за засилване на търговския протекционизъм.

За да повиши глобалните амбиции в областта на климата и да предотврати „изместването на въглеродни емисии“, ЕС трябва да постави цена на въглеродните емисии върху вноса от държави, които са по-малко амбициозни по отношение на климата, казват евродепутатите.

На 10.03.2021 г. Парламентът прие резолюция относно съвместим с правилата на СТО механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите, с 444 гласа „за“, 70 „против“ и 181 гласа „въздържал се“.

В резолюцията се подчертава, че повишената амбиция на ЕС по отношение на изменението на климата не трябва да води до „изместване на въглеродни емисии“. Не би било в полза на глобалните усилия в областта на климата, ако производството на ЕС просто се премести в държави извън ЕС, които имат по-малко амбициозни правила за емисиите на парникови газове.

Поради това членовете на ЕП подкрепят определянето на цена на въглеродните емисии за някои стоки, внасяни от държави извън ЕС, ако тези държави не са достатъчно амбициозни по отношение на изменението на климата. Това би създало равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб, както и стимул за промишлените отрасли както в ЕС, така и извън него, за декарбонизиране в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

Евродепутатите подчертават, че механизмът следва да бъде съвместим със СТО и да не се използва неправомерно като инструмент за засилване на протекционизма. Поради това той трябва да бъде специално замислен така, че да отговаря на целите в областта на климата. Генерираните приходи следва да се използват като част от кошница от собствени приходи, за да се засили подкрепата за целите на Зеления пакт в рамките на бюджета на ЕС.

Механизъм, който ще бъде свързан с реформираната схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ)

Новият механизъм следва да бъде част от по-широка промишлена стратегия на ЕС и да обхваща целия внос на продукти и стоки, обхванати от СТЕ на ЕС. Евродепутатите добавят, че още до 2023 г. и след оценка на въздействието, тя следва да обхваща енергийния сектор и енергоемките промишлени сектори като цимент, стомана, алуминий, петролна рафинерия, хартия, стъкло, химикали и торове, които продължават да получават значителни безплатни квоти и все още представляват 94 % от промишлените емисии в ЕС.

Те добавят, че обвързването на ценообразуването на въглеродните емисии в рамките на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, с цената на квотите на ЕС в рамките на СТЕ, ще спомогне за борбата с изместването на въглеродни емисии, но подчертават, че новият механизъм не трябва да води до двойна защита на инсталациите на ЕС.

Вижте целия текст...

Цифрово десетилетие на Европа: EK определя курса за постигане на цифровизирана Европа до 2030 г.

Комисията представя визия, цели и пътища за успешна цифрова трансформация на Европа до 2030 г. Това е от решаващо значение също и за осъществяването на прехода към неутрална по отношение на климата, кръгова и устойчива икономика.

Амбицията на ЕС е да бъде независим в областта на цифровите технологии в един отворен и взаимосвързан свят и да провежда в тази област политики, които дават възможност на хората и предприятията да се възползват от едно ориентирано към човека, устойчиво и по-благоденствено цифрово бъдеще. Това включва преодоляване на слабостите и зависимостите, както и ускоряване на инвестициите.

Направеното съобщение следва призива на председателя фон дер Лайен следващите години да бъдат превърнати в „цифровото десетилетие“ на Европа, с него се откликва на призива на Европейския съвет за създаване на „Цифров компас“, като самото то се основава на стратегията на Комисията в областта на цифровите технологии от февруари 2020 г. Съобщението предлага да се постигне съгласие по набор от цифрови принципи, бързо да се стартират важни многонационални проекти и да се изготви законодателно предложение, с което се установява стабилна рамка за управление с цел наблюдение на напредъка — цифровия компас.

Комисията предлага т. нар. „Цифров компас“ — инструмент, който да конкретизира амбициите на ЕС в областта на цифровите технологии за 2030 г. Те се разгръщат около четири основни точки:

1) Граждани, разполагащи с цифрови умения, и висококвалифицирани специалисти в областта на цифровите технологии.

2) Сигурни, производителни и устойчиви цифрови инфраструктури.

3) Цифрова трансформация на предприятията.

4) Цифровизация на обществените услуги.

Компасът определя стабилна съвместна структура за управление заедно с държавите членки, основана на система за мониторинг с годишно отчитане, използващо символични светофари. Целите ще бъдат заложени в политическа програма, която ще бъде договорена с Европейския парламент и Съвета.

Вижте целия текст...

Само ако не ощетява ЕС. Еврокомисията въвежда нови ограничения за износа на ваксини

Европейската комисия въвежда нови по-строги изисквания за износ на ваксини срещу COVID-19, произведени на територията на Европейския съюз (ЕС). Тези правила са допълнение към вече съществуващия механизъм за контрол на износа на ваксини и предвиждат държавите да преценяват във всеки отделен случай дали износът представлява заплаха доставките на ваксини в самия ЕС.

Новите правила са временни и предвиждат при даване на разрешение да се взимат предвид допълнителни условия.

Ще се взима предвид дали държавата, към която отиват ваксините, е наложила ограничения за износ на такива препарати или съставките за тях. Освен това ще се гледа дали процентът на имунизирани в държавата, към която се изнасят ваксините, надвишава този в ЕС, и дали там епидемичната ситуация е по-добра или по-лоша отколкото в блока.

Европейската комисия нарича тези две правила принцип на реципрочността и принцип на пропорционалността.

Ройтерс посочва, че тези изисквания ще позволят по-лесното блокиране на износа на ваксини към Великобритания например, където ваксинирането върви по-бързо, отколкото в ЕС.

„Докато нашите държави членки са изправени пред третата вълна на пандемията и не всяка компания изпълнява договора си, ЕС е единственият основен производител в рамките на ОИСР, който продължава да изнася ваксини в голям мащаб за десетки страни“, е цитирана да казва председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в прессъобщение. „Но отворените пътища трябва да вървят и в двете посоки.“

Преди два месеца Европейският съюз наложи механизъм за контрол на износа на ваксини, който предвижда производителите да уведомяват властите за всяка пратка произведени в ЕС ваксини, която искат да изнесат в държава извън ЕС. Италия първа блокира такава доставка на ваксини на AstraZeneca, предназначени за Австралия.

Причина за въвеждането на такъв механизъм бяха съмненията, че фармацевтичната компания AstraZeneca е изнесла произведени в европейски заводи ваксини и ги е продала на Великобритания, което фирмата отрече. Тези въпроси се появиха на фона на първите съобщения, че компанията ще достави по-малко от половината обещани дози от ваксината си в ЕС през първата половина на 2021 г.

Новите правила се отнасят и за 17-те държави извън ЕС, за които досега се правеше изключение. Сред тях са страните от Западните Балкани, Исландия, Норвегия, Швейцария, Азербайджан, Армения, Грузия, Беларус и Израел.

Държавите членки и Европейската комисия ще преценяват във всеки случай дали заявеният износ не представлява заплаха за доставките на ваксини и техните компоненти в ЕС.

Европейската комисия съобщи, че от началото на действието на механизма са одобрени 380 заявки за износ на ваксина до 33 различни дестинации за общо около 43 милиона дози. Основните дестинации за износ включват Обединеното кралство (с приблизително 10,9 милиона дози), Канада (6,6 милиона), Япония (5,4 милиона), Мексико (4,4 милиона), Саудитска Арабия (1,5 милиона), Сингапур (1,5 милиона), Чили (1,5 милиона), Хонконг (1,3 милиона), Корея (1,0 милиона) и Австралия (1,0 милиона).

Вижте целия текст...


Ваксинацията срещу COVID-19: Евродепутатите призовават за европейска и глобална солидарност

Според евродепутатите ЕС трябва да продължи съгласуваните си усилия за борба с пандемията от COVID-19 и да предприеме спешни мерки за увеличаване на производството на ваксини, за да отговори на очакванията на гражданите.

По време на пленарния дебат проведен на 10.02.2021 г. с Португалското председателство и председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, евродепутатите коментираха настоящото положение със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19.

Много депутати подчертаха, че ЕС е взел правилните ключови решения, особено относно колективния европейски подход към ваксинацията и отстояването на правата на неговите граждани чрез поставяне на безопасността на първо място и прилагане на правилата на ЕС за отговорност.

Председателят У. фон дер Лайен защити избора на ЕС за колективно поръчване на ваксини, необходимостта от глобална солидарност и решението да не се прилагат съкратени процедури по отношение на безопасността и ефикасността на ваксините. Тя призна, че трябва да се извлекат поуки от грешките от миналото, тъй като „все още не сме достигнали желаните цели във връзка с борбата срещу вируса“.

Членовете на ЕП подчертаха, че решенията за излизане от кризата трябва да бъдат намерени в дух на солидарност – както между държавите членки, така и на световно равнище. ЕС носи отговорност за останалата част от света и трябва да гарантира справедливо разпределение на ваксините по целия свят, добавиха те, като отново подчертаха, че „никой не е в безопасност, докато всички не са в безопасност“.

Евродепутатите признаха, че ЕС е подценил предизвикателствата, свързани с масовото производство на ваксини, и че сега трябва да се предприемат конкретни мерки за засилване на производството като основен приоритет. Мнозина евродепутати призоваха Комисията да прилага съществуващите договори и същевременно да оказва подкрепа на държавите членки в техните стратегии за внедряване на ваксини.

За да се изгради доверието на гражданите в усилията за ваксиниране и да се избегне дезинформацията, ЕС трябва да „каже истината“, посочиха някои евродепутати. Във връзка с това мнозина припомниха необходимостта от прозрачност по отношение на договорите, както и от изчерпателни и ясни данни относно внедряването на ваксини на национално равнище.

Имайки предвид инвестираните значителни суми публични средства, редица евродепутати също призоваха за засилен парламентарен контрол върху изпълнението на стратегията за ваксините.

Вижте целия текст...

Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги правила за потребление и рециклиране в ЕС

 • Необходимо е въвеждане на обвързващи цели на ЕС до 2030 г. за използването на материали и отпечатъка от потреблението;
 • Директивата за екодизайн трябва да включва и продукти, които не са свързани с енергопотреблението;
 • Целите на Зеления пакт могат да бъдат постигнати единствено чрез модела на кръгова икономика.

Парламентът прие всеобхватни политически препоръки за постигането на икономика, която да бъде неутрална по отношение на въглеродните емисии, екологично устойчива, нетоксична и изцяло кръгова най-късно до 2050 г.

Докладът, приет на 10.02.2021 г. с 574 гласа „за“, 22 „против“ и 95 „въздържал се“, е изготвен в отговор на Плана за действие на Европейската комисия за кръговата икономика.

Необходимо е въвеждането на обвързващи цели до 2030 г. за използването на материали и отпечатъка от потреблението, които обхващат целия жизнен цикъл на всяка категория продукти, които са в обращение на пазара в ЕС, подчертават евродепутатите. Те също така призовават Европейската комисия да предложи специфични за съответните продукти и сектори обвързващи цели за рециклирано съдържание.

Парламентът настоява през 2021 г. Европейската комисия да представи ново законодателство, с което да бъде разширен обхватът на Директивата за екодизайн, като бъдат включени продукти, които не са свързани с енергопотреблението. Трябва да бъдат определени специфични за продуктите стандарти, така че продуктите на пазара в ЕС да функционират добре, да са трайни, да могат да се използват повторно, да могат да се ремонтират лесно, да не са токсични, да имат възможност за осъвременяване и рециклиране, да съдържат рециклирано съдържание и да са ефективни по отношение на ресурси и енергия.

В рамките на пленарния дебат евродепутатите също подчертаха, че постигането на целите на Зеления пакт ще бъде възможно единствено ако ЕС премине към модел на кръговата икономика и че тази промяна ще създаде нови работни места и възможности за бизнеса. Съществуващото законодателство в областта на отпадъците трябва да се прилага по-задълбочено, като са необходими и допълнителни мерки за ключови сектори и продукти като текстил, пластмаси, опаковки и електроника, добавиха евродепутатите.

Вижте целия текст...

Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги правила за потребление и рециклиране в ЕС

 • Механизмът е най-големият структурен елемент на пакета от стимули Next Generation EU
 • Осигуряват се безвъзмездни средства и заеми в размер на 672,5 млрд. евро за ограничаване на последиците от пандемията
 • Средствата ще подкрепят ключови области на политиката, като преход към зелена икономика, цифрова трансформация, готовност за действия при криза, както и политики, насочени към децата и младежите
 • Зачитането на принципите на правовата държава и на основните ценности на ЕС е предпоставка за получаване на финансиране

На 10.02.2021 г. Парламентът одобри Механизма за възстановяване и устойчивост, чиято цел е да помогне на държавите от ЕС да се справят с последиците от пандемията от COVID-19.

Регламентът относно целите, финансирането и правилата за достъп до Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) беше приет с 582 гласа „за“, 40 „против“ и 69 „въздържал се“. МВУ е най-големият структурен елемент на пакета за възстановяване Next Generation EU (Инструмента на ЕС за възстановяване), който възлиза на 750 млрд. евро.

Ограничаване на последиците от пандемията

Ще бъдат осигурени безвъзмездни средства и заеми в размер на 672,5 млрд. евро за финансиране на национални мерки, предназначени да смекчат икономическите и социалните последици от пандемията. В рамките на МВУ могат да бъдат финансирани също и свързани проекти, чието изпълнение е започнало на 1 февруари 2020 г. или след това. Средствата ще бъдат на разположение за период от три години, като правителствата на държавите членки могат да искат до 13% предварително финансиране за своите планове за възстановяване и устойчивост.

Допустимост за получаване на финансиране

За да бъдат допустими за финансиране, националните планове за възстановяване и устойчивост трябва да се съсредоточат върху ключови области на политиката на ЕС – прехода към зелена икономика, включително биологичното разнообразие, цифровата трансформация, икономическото сближаване и конкурентоспособността, както и социалното и териториалното сближаване. Плановете, съсредоточени върху реагирането при кризи и подкрепа за институциите да се подготвят за бъдещи кризи, както и политиките за децата и младежите, включително образование и умения, също са допустими за финансиране.

Най-малко 37% от бюджета на всеки план трябва да е предназначен за действия в областта на климата, а най-малко 20% – за действия в областта на цифровизацията. Плановете следва да имат трайно социално-икономическо въздействие, да включват всеобхватни реформи и стабилен инвестиционен пакет и да не носят значителни вреди на екологичните цели.

Регламентът също предвижда, че средства от МВУ могат да получат само държавите членки, ангажирани със защитата на принципите на правовата държава и основните ценности на Европейския съюз.

Диалог и прозрачност

Европейската комисия, която отговаря за мониторинга на изпълнението на МВУ, може да бъде приканена да изпраща свои представители на заседания на съответните комисии на Парламента на всеки два месеца с цел обсъждане на напредъка във връзка с възстановяването и реализацията на междинните и крайните цели от държавите членки. Комисията също така ще предостави на държавите интегрирана система за информация и мониторинг с цел осигуряване на съпоставими данни за това как се използват средствата.

Вижте целия текст...

ЕС и околната среда: Старите гори в България

Значителна част от бюджета на Европейския съюз за действия в областта на климата ще бъдe инвестиранa в биоразнообразието. Старите гори са последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека, пазят уникални примери за естествените процеси в природата и все още съхраняват генетичното и биологично разнообразие.

Инициатива за опазването на старите гори в България е на природозащитните организации WWF, Асоциация на парковете в България, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

Приемането на амбициозен дългосрочен бюджет на Европейския съюз беше важно условие за възстановяването след COVID-19 и изграждането на екологосъобразна, дигитална и устойчива Европа. Увеличаването на средствата за периода 2021 – 2027 г. бе ключово за Европейския парламент, за да може да се гарантира развитието на основните програми на ЕС. Европейското финансиране помага на европейските, сред тях и на българските граждани, бизнеси, институции и инициативи. За да покаже значението на европейските средства в страната, Бюрото на Европейския парламент в България разказва три български истории за три ключови цели на Европейския съюз.

През 2020 г. инициатива за опазването на старите гори в България спечели голямата награда на публиката в конкурса за отличията „Натура 2000“, организиран от Европейската комисия. Наградата е признание за добре свършената работа от страна на природозащитните организации WWF, Асоциация на парковете в България, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите от страна на държавата.

Инициативата за старите гори в България не е пряко финансирана от европейския бюджет, но е отличен пример за обединяване на усилията от страна на държавния и неправителствения сектор в името на една обща цел – природата. Приемайки природата като свой приоритет, Европейският парламент гарантира, че 30% от бюджетната рамка на ЕС до 2027 г. ще подкрепят климата и биологичното разнообразие.

В началото на 2021 г. се очаква Европейската комисия да представи стратегия за горите, въвеждаща правно обвързващи цели за възстановяване на природата, което ще осигури по-строга защита на горите. По този повод ЕП настоя ЕК да насърчи устойчивото управление на горските територии в ЕС.

Горите са ценни от социална, икономическа и екологична гледна точка. Очаква се нуждите, свързани с биологичното разнообразие, да доведат до създаването на до 500 000 работни места. И в момента мрежата „Натура 2000“ подкрепя 104 000 преки работни места и още 70 000 непреки работни места в дейности по управление и опазване в защитените зони, а 3,1 милиона души от работещите в туристическия сектор в Европа са свързани със защитени зони като „Натура 2000“.

Дългосрочният бюджет на ЕС

Дългосрочният бюджет на ЕС, или многогодишната финансова рамка, определя таван на средствата, които ЕС може да инвестира за дълъг период от време в различни области. Последните дългосрочни рамки са за период от седем години.

Една от причините ЕС да има дългосрочен бюджет (наред с годишните бюджети) е осигуряването на предвидимост и ефективност на програмите, които ЕС възнамерява да финансира. За разлика от националните бюджети бюджетът на ЕС е в голяма степен инвестиционен бюджет – акцентът е върху ключови области, където съвместната работа на европейско ниво може да засили икономическия растеж и конкурентоспособността или да покаже реална солидарност в подкрепа на най-силно засегнатите от кризи като тази с COVID-19.

Вижте целия текст...

Политическото споразумение за новия Европейски социален фонд

Европейската комисия приветства постигнатото в Съвета политическо споразумение между Европейския парламент и държавите членки на ЕС, по предложението на Комисията за регламент относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Той ще бъде основният финансов инструмент за прилагане на Европейския стълб на социалните права с цел подкрепа на работните места и създаване на справедливо и социално приобщаващо общество. Освен това той ще предостави така необходимите ресурси на държавите членки за възстановяване на нашите общества и икономики след кризата, свързана с COVID-19.

В рамките на политическото споразумение ЕСФ+:

 • Ще инвестира в младите хора, който бяха особено тежко засегнати от социално-икономическата криза вследствие на пандемията от COVID-19. Държавите членки, в които процентът на младите хора, незаети с работа, учене или обучение (т. нар. NEET на възраст между 15 и 29 години), е над средния процент за ЕС, следва да отделят поне 12,5 % от своите средства по ЕСФ+, за да помогнат на тези млади хора да намерят квалификация или работа с добро качество. Всички останали държави членки трябва да заделят достатъчно от своите средства по ЕСФ+ за целенасочени действия в подкрепа на мерките за младежка заетост. Комисията настоятелно призовава държавите членки да използват тези средства и други съществуващи възможности за финансиране с цел да увеличат инвестициите в мерки за младежка заетост.
 • Ще подкрепя най-уязвимите лица, засегнати от загубата на работни места и от намаляването на доходите: Държавите членки ще трябва също така да заделят най-малко 25 % от своите средства по ЕСФ+ за насърчаване на социалното приобщаване.
 • Ще предоставя храна и основно материално подпомагане на най-нуждаещите, като интегрира в ЕСФ+ настоящия Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Всички държави членки ще заделят поне 3 % от своите средства по ЕСФ + за тази цел.
 • Ще инвестира в децата, които са пострадали от кризата. Държавите членки, в които равнището на детска бедност е над средното за ЕС, следва да използват поне 5 % от своите средства по ЕСФ+, за да се справят с този проблем. Всички останали държави членки трябва да заделят достатъчно от своите средства по ЕСФ+ за целенасочени действия за борба с детската бедност, а Комисията призовава държавите членки да използват тези средства и други съществуващи възможности с цел допълнително да увеличат инвестициите в борбата с детската бедност.
 • Ще подкрепя пряко социалните иновации чрез новото направление за заетост и социални иновации на ЕСФ+ със специален финансов пакет в размер на 676 милиона евро.

Вижте целия текст...

Дългосрочният бюджет на ЕС: въведение

Как се финансира Европейският съюз и в какво се инвестират средствата? Научете какво представлява дългосрочният бюджет и как се вземат решенията за него.

Дългосрочният бюджет е инвестиционен план за развитието на Европа.

Дългосрочният бюджет на ЕС помага на милиони студенти, на хиляди учени, на градове, региони, предприятия и неправителствени организации. Той допринася за осигуряването на по-здравословна и по-безопасна храна, по-чиста околна среда и по-голяма сигурност на външните граници на ЕС.

Бюджетът прави възможно обединяването на ресурси на европейско ниво, като така укрепва Европа и помага за нейния просперитет. Той също така финансира проекти, които подобряват живота на европейците. Кризата с коронавируса и тежките социално-икономически последици от нея правят един амбициозен бюджет на ЕС, отговарящ на очакванията на хората, по-нужен от всякога.

Какво представлява дългосрочният бюджет на ЕС?

Дългосрочният бюджет на ЕС е наричан Многогодишната финансова рамка (или МФР, накратко). Той определя таван на средствата, които ЕС може да инвестира за дълъг период от време (поне пет години) в различни области. Последните дългосрочни рамки са за период от седем години.

Една от причините ЕС да има дългосрочен бюджет (наред с годишните бюджети) е осигуряването на предвидимост и ефективност на програмите, които ЕС възнамерява да финансира. Тази предвидимост е нужна например на учените, които работят по проекти в продължение на години.

Разбира се, не всичко може да се предвиди с точност за години напред и затова бюджетът трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да може да реагира на непредвидени спешни случаи и кризи като епидемията от COVID-19. Затова в него са включени инструменти, които могат да се ползват при нужда.

Например, Фондът на ЕС за солидарност е създаден, за да осигурява финансова помощ при големи бедствия в държава членка. Съществува и Фонд за приспособяване към глобализацията, който цели да помогне за намирането на нова работа на работници, уволнени вследствие на структурни промени в световната икономика или на икономическа криза.

От началото на кризата с коронавируса ЕС осигуряваше финансиране за преодоляване на социално-икономическите ефекти от пандемията и подкрепа на системите на задравеопазването в страните от ЕС.

За разлика от националните бюджети бюджетът на ЕС е в голяма степен инвестиционен бюджет - например, той не финансира разходи за начално образование или отбрана. Вместо това акцентът е върху ключови области, където съвместната работа на европейско ниво може да засили икономическия растеж и конкурентоспособността или да покаже реална солидарност в подкрепа на най-силно засегнатите от кризи като тази с COVID-19.

Вижте целия текст...

Бюджетът осигурява финансиране за изследвания и иновации, инвестиции в трансевропейски мрежи и развитие на малкия бизнес. Всичко това е насочено към стимулиране на икономиката и създаване на работни места в ЕС.

Общата селскостопанска политика на ЕС заедно с общата политика за рибарство получава най-голям дял от средствата от настоящия бюджет. Следват кохезионните програми, които намаляват разликата в степента на развитие на регионите в Европа. Дългосрочният бюджет също така финансира проекти за осигуряване на хуманитарна помощ и на помощ за развитие на страни извън ЕС.

Научете повече за програмите, финансирани от бюджета - https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2014-2020/, и за финансираните проекти във Вашия регион - https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/1/0.

Как се финансира дългосрочният бюджет на ЕС?

Дългосрочният бюджет има сложна система на източници на финансиране. Тук се включват:

 • директни вноски от страните в ЕС;
 • вносни мита за стоките, които влизат в границите на ЕС от външни страни;
 • глоби, налагани на компании, които нарушават правилата на ЕС за честна конкуренция.

За да спести пари на страните в ЕС, особено предвид последиците от пандемията от коронавируса, Парламентът иска да бъде променен начинът на финансиране на бюджета на ЕС. Депутатите настояваха и се договориха за нови източници на приходи в бюджета.

Вследствие на пандемията се очаква брутният национален доход на страните в ЕС да намалее. За да бъдат осигурени средства за мерките за възстановяване, Парламентът подкрепи повишаване на т.нар. "таван на собствените ресурси" - максималната сума, която ЕС може да поиска от страните членки за финансиране на бюджета.

Какво представлява многогодишната финансова рамка?

Как се вземат решения за дългосрочния бюджет на ЕС?

Преди края на текущия дългосрочен бюджет Европейската комисия прави предложение за това как трябва да изглежда следващият. Това предложение се използва за основа на преговори между Парламента и Съвета, представляващ държавите членки.

Предвид тежките последици от пандемията Парламентът призова на 17 април и 15 май 2020 г. за мащабен план за възстановяване и реконструкция на европейската икономика и подкрепа на най-засегнатите от кризата. В отговор Европейската комисия предложи фонд за възстановяване в размер на 750 млрд. евро, свързан с бюджет на ЕС за 2021-2027 г. в размер на 1,1 тлрн. евро.

Научете повече за плана на ЕС за икономическо възстановяване - https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200513STO79012/covid-19-plant-na-es-za-ikonomichesko-vzstanoviavane.

Лидерите на страните в ЕС постигнаха споразумение относно дългосрочния бюджет и фонда за възстановяване от COVID-19 през юли 2020 г. В резолюция след това споразумение Парламентът изрази съжаление за съкращенията на ключови програми и призова за демократичен контрол върху плана за възстановяване, както и за ясна връзка между спазването на принципа на правовата държава от държавите в ЕС и достъпа до средства.

Парламентът и Съветът започнаха преговори за окончателния вид на бюджета в края на август 2020 г.

Вижте целия текст...

Безопасни ваксини срещу COVID-19 за европейците

Ваксинацията срещу COVID-19 започна на 27 декември 2020 г. в целия Европейски съюз, отбелязвайки момент на единство.

Безопасната и ефикасна ваксина е пътят за трайно излизане от пандемията. Европейската комисия работи неуморно за осигуряването на дози от ваксини и одобри две ваксини срещу COVID-19, които бяха оценени като безопасни и ефикасни. Ваксините се изпращат едновременно до всички страни от ЕС при едни и същи условия.

Засега се ваксинират хора в приоритетни групи — възрастни хора или здравни специалисти. Скоро обаче ще има достатъчно ваксини за цялото население на Съюза.

След като бъдат ваксинирани достатъчно хора, ще можем постепенно да се върнем към нормалния си начин на живот.

Как ще изглежда бюджетът на ЕС за 2021-2027 г.?

След десет седмици на интензивни преговори представители на Парламента и Съвета постигнаха споразумение на 10 ноември 2020 г. по плана на ЕС за финансиране и инвестиции за следващите седем години. Председателят на Парламента Давид Сасоли заяви по повод на резултата от преговорите: „Това е добра сделка за европейците. Този пакет от мерки ще помогне на европейските страни да се възстановят от непосредствената криза и ще инвестира в дългосрочното бъдеще на Европа“.

В преговорите Парламентът договори допълнителни 15 млрд. евро, които ще укрепят ключови програми на ЕС като „ЕС в подкрепа на здравето“, програмата за изследвания „Хоризонт Европа“ и програмата за обучение и младежки обмен „Еразъм +“. Още 1 млрд. евро ще бъдат заделени за непредвидени бъдещи нужди.

Парламентът също така положи много усилия за договарянето на правно обвързващ календар за нови източници на приходи в бюджета. Тези нови източници ще гарантират, че разходите по връщането на заемите в плана за възстановяване няма да натоварят обикновените данъкоплатци в Европа, нито да доведат до съкращаване на действащи програми. Новите приходоизточници включват данък върху нерециклираните пластмасови отпадъци, върху приходите на големите дигитални компании и върху финансовите транзакции.

Поне 30% от бюджета на ЕС и от средствата в плана за възстановяване (на стойност 750 млрд. евро) ще бъдат насочени за мерки за климата. Парламентът също така получи повече правомощия за бюджетен контрол на средствата в плана за възстановяване.

Парламентът одобри седемгодишния бюджет на 16 декември, а Съветът даде одобрение на следващия ден. Заедно със средствата в плана за възстановяване това ще осигури 1,8 трлн. евро инвестиции от ЕС.

В отделни преговори депутати и представители на Съвета постигнаха съгласие за въвеждането на нов механизъм, обвързващ получаването на бюджетни средства от държава членка със спазването на принципа на правовата държава. Новият механизъм ще бъде активиран не само когато нарушение пряко нанася вреди на европейски средства, но и когато има риск от такива вреди. Крайните получатели на европейско финансиране ще бъдат защитени.

Новият регламент за обвързването на бюджета с принципа на правовата държава бе приет от Парламента на 16 декември и влезе в сила от 1 януари 2021 г.. Социологическо проучване от есента на 2020 г. показа, че осем от всеки десет европейци подкрепят обвързването на бюджета с върховенството на закона.

Вижте целия текст...

Комисията приветства споразумението за допълнителна финансова подкрепа за най-нуждаещите се в рамките на REACT-EU

Европейският парламент гласува политическото споразумение, постигнато от съзаконодателите, по предложението на Комисията за предоставяне на повече средства в подкрепа на най-нуждаещите се лица в Европа на етапа на възстановяване.

Държавите членки на ЕС, могат скоро да използват средства от пакета „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU), който предоставя допълнителни ресурси за справяне със социалното и икономическото въздействие на пандемията от коронавирус, за програми, финансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD).

FEAD вече предоставя храна, облекло и друго основно материално подпомагане на тези, които най-много се нуждаят от него, и финансира дейности в подкрепа на социалното им приобщаване. От 2014 г. насам средно около 13 милиона души се възползват всяка година. Според доклад на Европейската федерация на хранителните банки търсенето се е увеличило до 50 % в сравнение с периода преди кризата с коронавируса.

Инструментът на ЕС за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 милиарда евро включва 47.5 милиарда евро за REACT-EU. Тази инициатива добавя финансиране към текущите програми на политиката на сближаване и FEAD. Финансирането може да бъде изразходвано до края на 2023 г., като по този начин се преодолее разминаването между реакцията при извънредни ситуации при кризи и дългосрочното възстановяване, подкрепено от новите програми в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

Страните от ЕС могат гъвкаво да решат как да разделят допълнителните средства от REACT-EU между фондовете. Повечето държави членки планират да отделят част от тези допълнителни средства за FEAD, което ще позволи на програмите да продължат да подкрепят най-нуждаещите се. Съгласно изменението на Регламента за FEAD вече е възможно да се използва процент на съфинансиране от ЕС в размер до 100 %, за да се гарантира, че държавите членки разполагат с достатъчно финансови средства за бързо прилагане на мерки за подпомагане на най-нуждаещите се лица. Освен това в съответствие с REACT-EU 11 % от допълнителните средства за 2021 г. ще бъдат предварително финансирани.

Вижте целия текст...


Постигната е сделка относно новите правила за регионалните, кохезионните и социалните фондове на ЕС за следващите 7 години

 • Намаляване на бюрокрацията чрез опростяване на целите и административните правила
 • Въвеждане на хоризонтални принципи, засилване на синергията между отделните фондове
 • Разходите в бюджета на ЕС ще трябва да са съобразени с принципа за забрана на нанасянето на значителни вреди

На 01.12.2020 г. законодателите на ЕС постигнаха предварително политическо споразумение за изразходването от държавите членки на регионални, кохезионни и социални фондове за периода 2021-2027 г.

Преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение, че общите средства за икономическите, социалните и регионалните фондове за периода 2021-2027 г. ще бъдат в размер на 330 милиарда евро (330 234 776 619 по цени от 2018 г.).

Чрез постигането на новата сделка по-слабо развитите региони ще продължат да се възползват от значителна подкрепа от ЕС със ставки на съфинансиране до 85% от средствата, предоставени от Съюза. Процентът на съфинансиране за регионите в преход и за по-развитите региони е определен съответно на 60% и 40%.

Опростяване и подсилване на споразуменията за партньорство

Споразуменията за партньорство, изготвени от националните органи, за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд, Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ще бъдат опростени и ограничени до 35 страници, освен ако държавите членки не желаят да бъдат по-изчерпателни.

Регионалните, местните, градските и други публични органи, икономическите и социалните партньори, гражданското общество, както и изследователски институции, където е нужно, ще бъдат ключови партньори по тези споразумения.

Въвеждане на хоризонтални принципи за европейските фондове

Парламентът въведе четири основни принципа, които трябва да бъдат спазвани, за да се отпусне финансиране от ЕС: (1) спазване на Хартата на основните права на ЕС; (2) равенство между половете и интеграция; (3) борба с дискриминацията; и (4) зачитане на целите на ООН за устойчиво развитие и парижкото споразумение за климата.

Надеждно икономическо управление

Мерките, свързани със спирането на средства, когато страните членки не спазват насоките на ЕС за икономическата политика и политиката на заетост, ще бъдат ограничени във времето (процедурите за спиране могат да се прилагат само между 2023 и 2025 г.). Санкциите, свързани с неспазването на националните икономически цели, като прекомерен бюджетен дефицит, няма да бъдат приложими докато важи общата клауза за освобождаване от спазването на Пакта за стабилност и растеж. Средствата по ЕСФ+ и Interreg няма да могат да бъдат спрени.

Други ключови мерки

 • Интегриране на действията в областта на климата: фондовете ще допринесат за постигането на общата цел 30% от бюджетните разходи на ЕС да бъдат изразходвани в подкрепа на климатичните цели и ще спазват принципа, заложен в Зеления пакт за „ненанасяне на значителни вреди“;
 • Опростени цели: заложени са пет цели за отделните политики (вместо 11 през предходния период): по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа; Европа, която е устойчива, по-зелена и с икономика, която преминава към нетни нулеви въглеродни емисии; по-свързана Европа; по-социална и приобщаваща Европа; Европа, по-близка до гражданите;
 • Оценка в средата на периода: 50% от неизразходваните средства ще могат да бъдат преразпределяни между отделните фондове за последните две години от програмния период;
 • Изисквания за одит: законодателството включва позицията на ЕП, че държавите членки, които са част от Европейската прокуратура, ще се възползват от опростени одиторски процедури.

Цитати

Съдокладчикът Андрей Новаков (ЕНП, България) заяви: „Договорихме се след две години преговори! Това означава, че държавите членки вече имат яснота по отношение на програмирането, изпълнението и приключването на своите програми. Най-накрая можем да планираме бюджета от над 330 милиарда евро. Радвам се, че виждам съгласие по първоначалните искания на Парламента: 85% съфинансиране от ЕС за по-слабо развитите региони. По този начин ще има по-малък натиск върху централните и общинските бюджети по време на възстановяването. “

Съдокладчикът Констанце Крел (С&Д, Германия) добави: „Много се радвам, че в крайна сметка политиката на сближаване получи достатъчно средства, за да могат всички региони да участват и да се възползват от нея. За регионите е много важно да можем да постигнем съгласие за повишаването на нивата на съфинансиране над това, което беше предложено от Комисията. Успяхме да направим политиката на сближаване пригодена за бъдещето, особено по отношение на социалните и екологичните проблеми. Радвам се, че благодарение на Европейския парламент 30% от бюджета ще бъдат изразходвани за борба с изменението на климата.“

Следващи стъпки

Работата на техническо ниво ще бъде финализирана скоро, за да отрази резултатите от настоящото споразумение. Парламентът и Съветът след това трябва да одобрят текста. Независимо от датата, на която регламентът влезе в сила, разпределението на финансовите ресурси ще се прилага със задна дата от 1 януари 2021 г.

Вижте целия текст...

Зеленият пакт: в какви устойчиви дейности ЕП иска да се инвестира

ЕП иска преход от неустойчиви към устойчиви икономически дейности, които повишават конкурентоспособността и създават работни места

 • Държавите членки трябва да станат по-екологични и по-конкурентоспособни;
 • Инвестициите трябва да са на принципа „ненанасяне на значителни вреди“;
 • Публичните и частните инвестиции трябва да се допълват взаимно за запълване на празнотата в екологичните инвестиции.

На 06.11.2020 г. Парламентът представи предложенията си за по-добро финансиране на „зеления преход“ към устойчива и въглеродно неутрална икономика.

В резолюция с необвързващ характер относно Плана за инвестиции за устойчива Европа и финансирането на Зеления пакт, която беше приета с 471 гласа „за“, 134 гласа „против“ и 83 „въздържал се“, се подчертава, че една от целите на Плана трябва да бъде преминаването от неустойчиви към устойчиви икономически дейности. Евродепутатите настояват, че със „зеления преход“ трябва да се намалят понякога големите различия между държавите членки, да се повиши конкурентоспособността и да се създадат устойчиви работни места.

Принципи при инвестирането

Членовете на ЕП споделят мнението, че публичните инвестиции следва да спазват принципа „ненанасяне на значителни вреди“, който се отнася за екологичните и за социалните цели, като например намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете. Само националните и регионалните програми с най-голям потенциал за постигане на тези цели следва да получават публично финансиране. Ето защо евродепутатите подчертават необходимостта от хармонизирани показатели за устойчивост и методика за оценка на въздействието. Критериите, установени с Регламента за таксономията, следва също да бъдат взети предвид, ако инвестицията отговаря на критериите за екологосъобразен преход. Освен това националните планове за възстановяване следва да бъдат приведени в съответствие с националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК).

Членовете на ЕП приветстват факта, че Планът за възстановяване на Европа от COVID-19 и съответните национални планове за възстановяване и устойчивост имат за цел ЕС да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., както е залегнало в законодателството на ЕС в областта на климата, включително междинните цели до 2030 г.

Те призовават за постепенно прекратяване на публичните и частните инвестиции в икономически дейности, които са вредни и замърсяват околната среда, когато са налице икономически осъществими алтернативи. В същото време евродепутатите уважават правото на държавите членки да избират своя енергиен микс и подчертават, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика трябва да запази равнопоставеността на предприятията в ЕС и да гарантира, че те остават конкурентоспособни, особено в случай на нелоялна конкуренция от трети държави.

Финансиране на Плана за инвестиции за устойчива Европа

Евродепутатите поставят въпроса дали Планът за инвестиции за устойчива Европа ще позволи мобилизирането на 1 трлн. евро до 2030 г., предвид неблагоприятните икономически перспективи след кризата от COVID-19. Те биха искали да знаят как новият дългосрочен бюджет на ЕС (МФР) може да допринесе за постигането на целите на Плана. Евродепутатите са загрижени, че в края на следващия бюджетен период може да се появят големи разлики във връзка със „зелените инвестиции“ и призовават за мерки за преодоляване на тези разлики както чрез частни, така и чрез публични инвестиции. Същевременно евродепутатите призовават Комисията да гарантира, че новата МФР няма да подкрепя или инвестира в дейности, които биха били вредни за околната среда в дългосрочен план.

Те подчертават, че публичните и частните инвестиции трябва да се допълват взаимно и че частният сектор не трябва да бъде изолиран. Членовете на ЕП приветстват решението на Европейската инвестиционна банка да посвети 50% от операциите си на действия в областта на климата и устойчивостта на околната среда от 2025 г. нататък. Те предлагат да се използва подходът „отдолу нагоре“, като ЕИБ трябва да насърчава диалога между публичния и частния сектор и да координира сътрудничеството с различни заинтересовани страни.

Вижте целия текст...

EU4Health: евродепутатите проправят пътя за ефективна здравна програма на ЕС

 • Създаване на европейски механизъм за реагиране в областта на здравеопазването с цел ЕС да е по-добре подготвен;
 • Необходима е европейска система за мониторинг, докладване и известяване с цел преодоляване на недостига на лекарства и медицински изделия;
 • Подкрепа за цифровизацията в сектора на здравеопазването чрез европейско електронно здравно досие.

Евродепутатите: нужна е амбициозна здравна програма на ЕС, за да се запълнят пропуските, разкрити по време на кризата с COVID-19, и да се посрещнат бъдещите заплахи за общественото здраве.

На 06.11.2020 г. Европейският парламент прие позицията си относно предложението на Комисията за значително засилване на действията на ЕС в здравния сектор чрез програмата „EU4Health“ („ЕС в подкрепа на здравето“), с 615 гласа „за“, 34 „против“ и 39 „въздържал се“.

Кризата с COVID-19 показа, че ЕС спешно се нуждае от амбициозна програма, за да гарантира, че здравните системи в Европа могат да се справят с бъдещи заплахи за здравето и че ЕС ще продължи да бъде регионът с най-добро здраве в света, заявяват евродепутатите. Според Парламента това нямаше да бъде възможно, ако бюджетът беше намален до 1,7 млрд. евро, както бе предложено от държавите членки. В неотдавнашния компромис относно дългосрочния бюджет на ЕС евродепутатите ги убедиха да утроят бюджета за програмите до 5,1 млрд. евро.

Трансгранични заплахи за здравето

„ЕС в подкрепа на здравето“ има за цел да подготви по-добре ЕС за сериозни трансгранични заплахи за здравето и да направи здравните системи по-устойчиви. Това ще позволи на ЕС да се справя не само с бъдещи епидемии, но и с дългосрочни предизвикателства като застаряване на населението и неравнопоставеност в здравеопазването.

Евродепутатите също настояват за по-голямо сътрудничество на равнище ЕС с цел по-добра подготвеност в случай на здравна криза, например като се подкрепи създаването на европейски механизъм за реагиране в областта на здравеопазването. Необходимо е също така да се създаде портал на ЕС за комуникация с обществеността с цел споделяне на потвърдена информация, изпращане на предупреждения на европейските граждани и борба срещу дезинформацията. Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията и Европейската агенция по лекарствата следва да имат засилен мандат.

Гарантиране на наличността и достъпността на лекарствата и медицинските изделия във всички държави членки

Кризата с COVID-19 открои многобройните слабости на националните здравни системи, включително тяхната зависимост от държави извън ЕС за доставка на лекарства, медицински изделия и лични предпазни средства. Ето защо програмата следва да подкрепи разработването на европейска система за мониторинг, докладване и известяване относно недостиг на лекарства, медицински изделия, ваксини, диагностични инструменти и други здравни продукти. Така ще се избегне разпокъсване на единния пазар и ще се осигури по-голяма наличност и финансова достъпност на такива продукти. Ще се ограничи също и зависимостта на техните вериги на доставка от държави извън ЕС.

С оглед на постигане на целите на програмата, в доклада също се предлага да се засили превенцията на заболявания чрез предприемането на мерки срещу здравни рискове, като например вредите свързани с алкохола и тютюнопушенето. Други акценти са постигане на по-устойчиви здравни системи и цифровизация в сектора на здравеопазването чрез създаването и използването на европейско електронно здравно досие. Членовете на ЕП също настояват за всеобщо здравно осигуряване, включващо достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права, и засилване на борбата на ЕС срещу рака при взаимодействие с европейския план за борба с рака.

Евродепутатите предлагат да бъде създадена ръководна група с участието на независими експерти в областта на общественото здраве, която да спомогне за ефективното изпълнение на програмата.

Цитат

След гласуването докладчикът на Парламента Кристиан-Силвиу Бушой (ЕНП, Румъния) заяви: „Кризата с COVID-19 разкри необходимостта от ясно определени и адекватно финансирани здравни инструменти. Нужно е също да насърчим иновациите и да инвестираме повече в здравеопазването като цяло. От първостепенно значение беше да увеличим финансирането за програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ от 1,7 млрд. евро на 5,1 млрд. евро, за да можем да се справим с бъдещи пандемии и здравни заплахи и да направим здравните си системи по-устойчиви.“

Следващи стъпки

Парламентът вече е готов да започне преговори с държавите членки, така че програмата да бъде реализирана от началото на 2021 г.

Контекст

На 28 май 2020 г. Комисията представи нова самостоятелна програма „EU4Health“ („ЕС в подкрепа на здравето“) за периода 2021 – 2027 г. като част от плана за възстановяване. Преди това програмата в областта на здравето беше включена в първоначалното предложение за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. като част от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Вижте целия текст...

По-екологична, справедлива и стабилна селскостопанска политика на ЕС

 • По-голяма подкрепа за тези, които прилагат практики с благоприятно влияние върху климата и околната среда
 • Ограничаване на годишните директни плащания до 100 000 евро и повече подкрепа за МСП
 • Специфични мерки за подпомагане на стопаните за справяне с кризи
 • По-големи санкции за многократно нарушаване на правилата, напр. в областта на околната среда и хуманното отношение към животните

Евродепутатите искат ОСП да стане по-устойчивa, за да продължи да осигурява продоволствена сигурност в целия ЕС.

Бъдещата селскостопанска политика на ЕС следва да бъде по-гъвкава и по-устойчива, включително на кризи, така че стопаните да продължат да гарантират сигурността на хранителните доставки.

Евродепутатите приеха позицията си относно реформата на селскостопанската политика на ЕС за периода след 2022 г. Екипът от преговарящи на ЕП вече е готов да започне разговори с министрите на ЕС.

Kъм политика основана на изпълнението на цели

Евродепутатите подкрепиха промяна в модела, така че селскостопанската политика на ЕС да се приспособи по-ефективно към нуждите на отделните държави членки. Същевременно те настояват за запазване на равнопоставени условия на конкуренция в целия Европейски съюз. Националните правителства следва да изготвят стратегически планове, които Европейската комисия ще одобри, като уточнят как възнамеряват да изпълнят целите на ЕС на национално равнище. Комисията ще проверява не само спазването на правилата на ЕС, а и изпълнението на целите.

Насърчаване на по-добри екологични показатели на земеделските стопанства на ЕС

Парламентът подсили задължителните изисквания за практики с благоприятно влияние върху климата и околната среда, т.е. предварителните условия, които всеки земеделски стопанин трябва да изпълнява, за да получава директни плащания. Освен това евродепутатите искат най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони да бъдат насочени към всички видове мерки, свързани с околната среда и климата. Най-малко 30% от бюджета за директни плащания следва да се използват за схеми за климата и околната среда (т. нар. екосхеми), които ще са доброволни, но биха могли да увеличат доходите на земеделските стопани.

Евродепутатите настояват във всяка държава членка да се създадат консултантски услуги в областта на селското стопанство, както и най-малко 30% от финансирането им от ЕС да се използва за подпомагане на земеделските стопани да се борят с изменението на климата, устойчиво управление на природните ресурси и защита на биологичното разнообразие. Те също призовават държавите членки да насърчават земеделските стопани да използват най-малко 10% от земите си за поддържане на ландшафтни елементи с положително влияние върху биологичното разнообразие, като например живи храсти, непродуктивни дървета и езера.

Намаляване на плащанията за по-големи земеделски стопанства и подкрепа за малки стопанства и млади земеделски стопани

Евродепутатите гласуваха прогресивно намаляване на годишните директни плащания за земеделските стопани над 60 000 евро и ограничаването им до 100 000 евро. На стопаните обаче би могло да се разреши да приспадат 50% от заплатите, свързани със селскостопанската дейност, от общата сума преди намаляването. Най-малко 6% от националните директни плащания следва да се използват за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства, но ако се използват повече от 12%, прилагането на горна граница следва да е доброволно, завяват евродепутатите.

Държавите от ЕС биха могли да използват най-малко 4% от своите бюджети за директни плащания за подкрепа на младите земеделски стопани. Според евродепутатите допълнителна подкрепа би могла да бъде предоставена от финансирането за развитие на селските райони в случаите, когато инвестициите за младите земеделски стопани могат да са приоритетни.

Парламентът подчертава, че субсидиите от ЕС следва да бъдат запазени само за лицата, които извършват поне минимално равнище на селскостопанска дейност. Автоматично се изключват лицата, експлоатиращи летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих.

Вегетариански бургери и тофу пържоли: без промени на етикетирането на продукти от растителен произход

Евродепутатите отхвърлиха всички предложения за запазване на свързани с месо наименования за продукти, които съдържат месо. Няма да има промени за продукти от растителен произход и имената, които те използват при продан.

Подпомагане на земеделските стопани за справяне с рискове и кризи

Парламентът настоя за допълнителни мерки, целящи да се помогне на земеделските стопани да се справят с рискове и потенциални бъдещи кризи. ЕП иска повече пазарна прозрачност, стратегия за интервенция за всички селскостопански продукти и практики, целящи по-високите стандарти в областта на околната среда, здравето на животните и хуманното отношение към тях да бъдат изключени от обхвата на правилата за защита на конкуренцията. Евродепутатите също настояват резервът за кризи, който подпомага земеделските стопани при ценова или пазарна нестабилност, да се превърне от временен в постоянен инструмент с подходящ бюджет.

По-големи санкции за многократни нарушения и механизъм на ЕС за подаване на жалби

Парламентът иска увеличаване на санкциите за лицата, които системно не спазват изискванията на ЕС, например в областта на околната среда и хуманното отношение към животните. Тези санкции следва да представляват 10% от размера на плащанията, които земеделските стопани имат право да получават (увеличение от понастоящем предвидените 5%).

Евродепутатите също изискват създаването на специален механизъм на ЕС за подаване на жалби. Той ще обслужва земеделските стопани и бенефициерите от селските райони, които се третират по несправедлив или неблагоприятен начин, в случай че националното правителство не разгледа жалбата им.

Резултати от гласуването и повече информация

Докладът относно регламента за стратегическите планове беше приет с 425 гласа „за“, 212 „против“ и 51 „въздържал се“.

Докладът относно регламента за общата организация на пазарите беше приет с 463 гласа „за“, 133 „против“ и 92 „въздържал се“.

Докладът относно регламента за финансирането, управлението и мониторинга на ОСП беше приет с 434 гласа „за“, 185 „против“ и 69 „въздържал се“.

Повече информация за одобрените текстове е предоставена в информационната бележка.

Може да видите изявленията на председателя на комисията на ЕП по земеделие (AGRI) и тримата докладчици тук.

Контекст

Последната реформа на селскостопанската политика на ЕС, създадена през 1962 г., датира от 2013 г.

Настоящите правила в областта на ОСП изтичат на 31 декември 2020 г. Те следва да бъдат заменени от преходни правила, докато Парламентът и Съветът постигнат съгласие и дадат одобрението си за настоящата реформа на ОСП.

ОСП представлява 34,5% от бюджета на ЕС за 2020 г. (58,12 млрд. евро). Около 70% от бюджета на ОСП подпомага доходите на 6 до 7 милиона земеделски стопанства в ЕС.

Вижте целия текст...

Мнозинството европейци настояват средствата на ЕС да бъдат обвързани с върховенството на закона

Повече от половината граждани на ЕС подкрепят по-голям бюджет на ЕС за преодоляване на пандемията. Общественото здраве е основен приоритет, следван от икономическото възстановяване и изменението на климата.

Проучването на общественото мнение е поръчано от ЕП и проведено в началото на октомври 2020 г.

В ново анкетно проучване, поръчано от Европейския парламент и проведено в началото на октомври 2020 г., почти осем от всеки десет респонденти (77 %) в целия ЕС подкрепят идеята, че ЕС трябва да предоставя средства на държавите членки само при условие че националното правителство прилага принципите на правовата държава и демокрацията. Най-малко седем от всеки десет респонденти са съгласни с това твърдение в 26 държави членки на ЕС.

Абсолютно мнозинство от европейците продължават да призовават за по-голям бюджет на ЕС за борба с COVID-19

54% от европейците смятат, че ЕС следва да разполага с повече финансови средства, за да може да преодолее последиците от пандемията от коронавируса. В 20 държави членки на ЕС мнозинството от респондентите са съгласни с това твърдение, в 14 държави членки на ЕС абсолютно мнозинство от респондентите подкрепят по-голям бюджет на ЕС.

В 20 държави членки на ЕС мнозинството от респондентите искат по-голям бюджет на ЕС за борба с COVID-19.

Запитани относно областите на политиката, в които този увеличен бюджет на ЕС следва да бъде изразходван, повече от половината от респондентите (54%) заявяват, че общественото здраве следва да бъде основен приоритет, следвано от икономическото възстановяване и новите възможности за предприятията (42%), изменението на климата и опазването на околната среда (37%) и заетостта и социалните въпроси (35%). На равнище ЕС изменението на климата и околната среда са заменили заетостта сред първите три разходни приоритета в сравнение с последното проучване, проведено през юни 2020 г.

Общественото здраве е основният разходен приоритет за респондентите в 18 държави. Естония, Латвия и Чехия поставят икономическото възстановяване на челно място, докато гражданите на Австрия, Дания и Германия слагат на първо място борбата с изменението на климата. В Хърватия, Словакия и Финландия интервюираните са определили заетостта и социалните въпроси като свой основен приоритет по отношение на разходите.

Голямо мнозинство от гражданите се страхуват от прякото въздействие на пандемията върху личното им финансово положение

Вземането на необходимите решения относно пакета за възстановяване и МФР във възможно най-кратък срок очевидно е от жизненоважно значение, както се вижда от тревожното лично финансово положение на европейските граждани от началото на пандемията. Голямо мнозинство от гражданите се опасяват от пряко въздействие от пандемията върху тяхното лично финансово положение или вече са пострадали: 39% от анкетираните заявяват, че кризата от COVID-19 вече е оказала въздействие върху техните лични доходи, докато други 27% очакват такова въздействие в бъдеще. Само 27% очакват ситуацията с COVID -19 да не окаже въздействие върху техните лични доходи. В 20 държави повечето респонденти заявяват, че настоящата криза вече е оказала въздействие върху техните лични доходи.

Повече от половината от респондентите заявяват, че общественото здраве следва да бъде основен приоритет.

Гражданите продължават да гледат на ЕС като част от решението на тази криза

Две трети от респондентите (66%) са съгласни, че ЕС трябва да разполага с повече правомощия за справяне с кризи като пандемията от коронавируса. Само една четвърт (25%) не са съгласни с това твърдение. Тези констатации са в съответствие с резултатите от двете предишни проучвания, проведени от Европейския парламент през април и юни 2020 г.

Бележка за редакторите

От началото на пандемията Европейският парламент поръча три специални проучвания на европейското обществено мнение по време на COVID-19. Последното проучване беше проведено онлайн (и по телефона в Малта) от Кантар между 25 септември и 7 октомври 2020 г. сред 24 812 респонденти във всички 27 държави членки на ЕС. Проучването беше ограничено до лица на възраст между 16 и 64 години (16—54 години в България, Чехия, Хърватия, Гърция, Унгария, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия). Квоти по пол, възраст и регион гарантират представителността на анкетата на национално равнище. Общите резултати за ЕС се претеглят в зависимост от броя на населението на всяка от изследваните държави.

Вижте целия текст...


Парламентът иска обвързващ и ефективен механизъм за защита на ценностите на ЕС

ЕП е очаква Комисията да отговори на всеобхватното предложение за годишен механизъм за мониторинг в ЕС

 • Резолюция в защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права във всички държави членки
 • ЕС е „недостатъчно оборудван в структурно отношение“, за да се справи с отстъпленията от неговите основополагащи ценности
 • Предложението на Парламента включва превантивни и корективни аспекти

Необходими са годишни, специфични за всяка държава препоръки за задействане на механизма за защита на ценностите на ЕС, производствата за установяване на неизпълнение на задължения и бюджетните изисквания.

В резолюция, приета в сряда с 521 гласа „за“, 152 „против“ и 21 „въздържал се“, Европейският парламент представя предложението си за постоянен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.

Необходимостта от ефективен механизъм

В текста евродепутатите отново изразяват загриженост, че в няколко държави от ЕС „се увеличават и укрепват авторитарни и нелиберални тенденции“, допълнително утежнени от пандемията от COVID-19, както и от „корупцията, дезинформацията и обсебването на държавата от частни интереси“. Посочва се също, че ЕС не разполага с необходимите инструменти, за да се справи с подобна „безпрецедентна и ескалираща криза на неговите основополагащи ценности“, като се изтъква неспособността на Съвета да постигне значителен напредък в текущите процедури по член 7 и се отбелязва, че това „предоставя възможност за трайно отклонение от ценностите“.

С цел правният ред на Европейския съюз, основните права на неговите граждани и доверието в Съюза в международен план да бъдат ефективно защитени от нарушенията на ценностите, установени в член 2, евродепутатите предлагат създаването на основан на доказателства механизъм, който да се прилага еднакво, безпристрастно и справедливо за всички държави членки, като същевременно се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност.

Междуинституционално споразумение относно „годишен цикъл на наблюдение на ценностите на Съюза“

Новият „годишен цикъл на наблюдение“ трябва да включва превантивни и корективни аспекти, изградени около специфични за всяка държава препоръки, със срокове и цели, свързани с конкретни мерки, включително процедурите по член 7, производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка и бюджетните изисквания (когато влязат в сила). Предложението на Парламента ще консолидира и замени съществуващите механизми като неотдавнашния Доклад на ЕК относно върховенството на закона.

Цитат

„Предложението ни заменя и допълва няколко инструмента, които се доказаха като неефективни, като предвижда установяването на годишен цикъл на наблюдение. При несправяне със сериозни проблеми, идентифицирани в този контекст, би могло да се пристъпи към специфични корективни мерки, които ще са по-ефикасни от настоящата ни несъгласувана уредба, особено щом бъдат свързани с бюджетните изисквания. Сключването на междуинституционално споразумение ще изпрати категоричен сигнал, че ЕС е решен да защитава конституционните си основи“, каза докладчикът Михал Шимечка (Renew, Словакия).

Следващи стъпки

Евродепутатите очакват Комисията да представи предложение въз основа на резолюцията.

Контекст

Парламентът апелира от 2016 г. за постоянен механизъм на Съюза за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Парламентът настоява от 2018 г., че подобен нов инструмент следва да бъде свързан със защита на бюджета на ЕС, когато дадена държава членка системно не спазва принципите на правовата държава. Евродепутатите също посочиха европейския семестър като полезен съществуващ ресурс, който може да се използва в това отношение.

Вижте целия текст...

Право на ЕС в областта на климата: евродепутатите искат спад с 60% на емисиите до 2030 г.

 • Бюджетът за ограничаване на парниковия ефект ще помогне на ЕС да постигне целите от Париж
 • Създава се независим научен орган, който да наблюдава напредъка
 • Всички преки и косвени субсидии за изкопаеми горива трябва да бъдат постепенно прекратени до 2025 г.

Европейският парламент подкрепи идеята за неутралност по отношение на климата на държавите членки до 2050 г. и иска по-амбициозни цели за емисиите към 2030 г. и 2040 г.

На 07.10.2020 г. Парламентът прие мандата за преговори по законодателството на ЕС в областта на климата с 392 гласа „за“, 161 гласа „против“ и 142 гласа „въздържал се“. Новото законодателство има за цел да превърне политическото обещание за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. в обвързващо задължение. То също така ще предостави на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от които те се нуждаят за извършването на прехода.

Евродепутатите настояват както ЕС като цяло, така и всяка отделна държава членка, да станат неутрални по отношение на климата до 2050 г., като след това ЕС ще постигне „отрицателни емисии“. Те също така призовават за достатъчно финансиране за постигането на тази цел.

Евродепутатите искат Комисията да предложи до 31 май 2023 г., чрез обикновената процедура за вземане на решения, „траекторията“ на постигането на въглероден неутралитет до 2050 г. на равнище ЕС. Тя трябва да вземе предвид общите оставащи емисии на парникови газове в ЕС до 2050 г., за да се ограничи повишаването на температурата в съответствие с Парижкото споразумение. „Траекторията“ ще се преразглежда след всеки глобален преглед на състоянието на климата.

Евродепутатите искат също така да бъде създаден Европейски съвет по изменението на климата (ЕСИК) — независим научен орган, който да наблюдава последователността на политиката и напредъка към постигането на целите.

Необходима е по-амбициозна цел за 2030 г.

В момента целта е намаляване на емисиите до 2030 г. с 40% спрямо равнището през 1990 г. Неотдавна Комисията предложи увеличение на целевото намаление до „поне 55%“ в изменено предложение за законодателство на ЕС в областта на климата.

Евродепутатите днес „вдигнаха летвата“ по-високо, като призоваха за намаление с 60% към 2030 г., като добавят, че националните цели трябва да се увеличават по икономически ефективен и справедлив начин.

Те също така искат Комисията да предложи междинна цел за 2040 г., след като се направи оценка на въздействието, за да се гарантира, че ЕС е на път да постигне целта си за 2050 г.

ЕС и държавите членки трябва да прекратят и всички преки и косвени субсидии за изкопаеми горива най-късно до 31 декември 2025 г., казват евродепутатите, като същевременно подчертават необходимостта от продължаване на усилията за борба с енергийната бедност.

Цитат

След гласуването докладчикът на Парламента Юте Гутеланд (С&Д, Швеция) каза: „Приемането на доклада изпраща ясно послание до Комисията и Съвета в светлината на предстоящите преговори. Очакваме всички държави членки да постигнат неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. и се нуждаем от силни междинни цели за 2030 г. и 2040 г., за да може ЕС да постигне крайната цел.

Доволна съм от включването на бюджета за парникови газове, определящ общото оставащо количество емисии, които могат да бъдат отделяни до 2050 г., без да се излагат на риск ангажиментите на ЕС по Парижкото споразумение.“

Следващи стъпки

Парламентът вече е готов да започне преговори с държавите членки, след като Съветът постигне съгласие за обща позиция.

Контекст

Със свое решение от 2019 г. Европейският съвет одобри целта да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. Решението беше последвано през март 2020 г. от предложение на Комисията за законодателство на ЕС в областта на климата, което поставя постигането на тази цел като правно изискване.

Парламентът играе важна роля в застъпничеството за по-амбициозно законодателство на ЕС в областта на климата. На 28 ноември 2019 г. той обяви извънредно положение в областта на климата.

Вижте целия текст...

Право на ЕС в областта на климата: евродепутатите искат спад с 60% на емисиите до 2030 г.

 • Вирусът може да остане активен още месеци до намирането на ефективна и сигурна ваксина
 • Необходима е едно и също определение за положителен случай на COVID-19, за случай на смърт поради COVID-19 и за възстановяване след заразяване
 • Грипният сезон вероятно ще увеличи броя тествания

Общи определения, здравни критерии и методологии са ключови за ефективната борба с продължаващата пандемия и нейните икономически последици в ЕС, казват евродепутатите.

Притеснени от последните увеличения на положителните случаи на COVID-19 в цяла Европа, евродепутатите изразяват съжаление, че държавите членки не си взели поуки от началото на кризата и отново са предприели различни и некоординирани мерки.

В резолюция, приета в четвъртък с 595 гласа „за“, 50 гласа „против“ и 41 гласа „въздържал се“, те посочват липсата на хармонизирана методология, използвана за събиране и оценяване на броя заразени хора, което води до различни оценки на здравния риск и ограничения на свободното движение за хора, пътуващи от други страни от ЕС.

След дебата във вторник с комисар Дидие Рейндерс и министър Михаел Рот от името на Германското председателство, Парламентът призовава държавите членки:

 • да приемат едно и също определение за положителен случай на COVID-19 и за възстановяване след заразяване,
 • взаимно признаване на резултати от тестове във всички държави членки,
 • установяване на общ период за карантина,
 • координация на подход за ограничаване на свободното движение, съгласно препоръките на Комисията, и
 • разглеждане възможно най-скоро на връщането към напълно функциониращо Шенгенско пространство, без проверки по вътрешните граници, и на планове за действие при извънредни ситуации.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията следва да отговаря за оценката на риска от разпространение на вируса и за публикуване на седмична актуализирана карта на риска (по региони), като използва общ цветен код въз основа на данните, предоставени от държавите членки. Неговите ресурси и персонал трябва да бъдат незабавно увеличени, добавят евродепутатите.

Насърчаване използването на приложения за проследяване

Резолюцията отправя искане към Комисията да разработи хармонизирана форма за локализиране на пътниците, за да изгради доверие в система за наблюдение в целия ЕС. Използването на приложения за проследяване следва да се насърчава, според евродепутатите. Те очакват националните системи да бъдат оперативно съвместими до октомври, за да се даде възможност за проследяване на COVID-19 в целия ЕС. Те подчертават, че тези приложения трябва да функционират в пълно съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

Вижте целия текст...

Парламентът иска по-голяма подкрепа за регионите с цел успешен енергиен преход

ФСП ще предостави подкрепа на хората, икономиката и околната среда. .©Pkproject/Adobe Stock
 • Парламентът разшири обхвата на новия Фонд за справедлив преход (ФСП)
 • Социалното сближаване е водещ принцип при предоставянето на подкрепа от ФСП
 • Специален акцент върху най-слабо развитите, най-отдалечените региони и островите
 • Европейският съвет трябва да увеличи размера на средствата, за да се покрият действителните нужди

Членовете на ЕП са готови да започнат преговори със Съвета на ЕС за създаване на Фонда за справедлив преход с цел смекчаване на социалното въздействие от преминаването към зелена икономика.

Парламентът настоя за значително увеличение на средствата за ФСП от бюджета на ЕС за 2021—2027 г. (25 млрд. евро по цени от 2018 г., при положение че предложението на Комисията беше за 11 млрд. евро, а Европейският съвет договори намаление до 7,5 млрд. евро). Тази сума следва да бъде допълнена с 32 млрд. евро по текущи цени, които ще бъдат отпуснати по линия на Инструмента на ЕС за възстановяване.

Освен това евродепутатите потвърдиха ключовите разпоредби от проектопрепоръките на комисията по регионално развитие на ЕП (REGI):

 • осигуряване на подкрепа на хората, икономиката и околната среда;
 • създаване на „Зелен механизъм за възнаграждение“, позволяващ 18% от общия размер на средствата на ФСП да бъдат разпределени за държави членки, които намалят емисиите си на парникови газове по-бързо от останалите;
 • по 1% от общата сума ще бъдат отпуснати съответно за островите и за най-отдалечените региони;
 • съфинансиране в размер до 85% на разходите за допустими проекти в целия ЕС;
 • възможност за прехвърляне на средства от други кохезионни фондове на доброволен принцип;
 • разширяване на обхвата с цел той да включва микропредприятия, устойчив туризъм, социална инфраструктура, университети и обществени научноизследователски институции, технологии за съхранение на енергия, централно отопление с ниски емисии, интелигентна и устойчива мобилност, цифрови иновации, включително цифрово и прецизно земеделие, проекти за борба с енергийната бедност, както и култура, образование и изграждане на общности;
 • дерогация за инвестиции в дейности, свързани с природен газ, за региони, силно зависещи от добива и изгарянето на каменни и лигнитни въглища, битуминозни шисти или торф, при условие че тези дейности отговарят на условията за опазване на околната среда в съответствие с регламента за таксономията и на шест допълнителни кумулативни условия.

Освен това само 50 % от националното разпределение ще бъде на разположение на държавите, които все още не са се ангажирали с национална цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г., докато не бъде приета такава.

Следващи стъпки

Очаква се междуинституционалните преговори да започнат възможно най-скоро, като обхванат всички въпроси с изключение на финансовия пакет, който трябва да бъде договорен чрез успоредни преговори по Многогодишната финансова рамка (МФР).

Вижте целия текст...

Гласуване за собствените ресурси: „Зелена светлина“ за плана за възстановяване от COVID-19

Членовете на ЕП ускориха изпълнението на плана за възстановяване, за да се даде тласък на икономиката @AdobeStock/Hedgehog94
 • ЕП проправя пътя за ратификация на собствените ресурси от държавите членки в подкрепа на икономиката на ЕС
 • Необходим е правно обвързващ график за въвеждане на нови източници на приходи
 • По-нататъшно забавяне в Съвета на ЕС би навредило на социалното и икономическото възстановяване

Евродепутатите ускоряват процедурата, позволяваща на ЕС да вземе заеми в размер на 750 млрд. евро за плана за възстановяване „Next Generation EU“.

На септемврийската пленарна сесия евродепутатите гласуваха чрез ускорена процедура законодателно становище по Решението за собствените ресурси (РСР). Така отпада важна пречка и се ускорява процедурата за прилагане на ключовото законодателство на ЕС. То ще даде тласък на икономиката, тъй като ще позволи на Комисията да набере на финансовите пазари 750 млрд. евро за фонда за възстановяване.

Гласуването дава възможност на Съвета на ЕС бързо да приеме РСР и да започне процес на ратификация в 27 държави от ЕС. Така планът за възстановяване ще може да бъде приложен възможно най-скоро.

В становището си, прието с 445 гласа „за, 146 гласа „против“ и 88 гласа „въздържал се“, Парламентът поддържа позицията си относно необходимостта от въвеждане на нови източници на приходи в бюджета на ЕС, които следва да покриват поне разходите, свързани с плана за възстановяване.

Парламентът иска правно обвързващ график за въвеждане на новите собствени ресурси. Финансирането на възстановяването трябва да бъде устойчиво чрез въвеждане например на данъци за транснационалните замърсители и мултинационалните корпорации, за да не се прехвърлят финансови тежести на следващото поколение, настоява Парламентът.

Вижте целия текст...

Eвродепутатите проведоха и дебат с Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС

Плановете на ЕС за справяне климатичните изменения, миграцията, заплахите за здравето и расизма бяха сред темите, обсъдени с председателя на Европейската комисия.

В речта си председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен представи пред Парламента редица нови инициативи.

Новите планове, които имат за цел да извадят европейската икономика от кризата, свързана с COVID-19, ще включват мерки за европейска минимална работна заплата и по-силен ангажимент по отношение на Европейския зелен пакт. По-специално Европейската комисия ще предложи да се увеличи целта за намаляване на емисиите до 2030 г. най-малко с 55 % в сравнение с нивата от 1990 г., заяви тя. Тя също така призова да се работи за укрепване на компетентността на ЕС в областта на здравеопазването и за създаване на агенция на ЕС, посветена на биомедицинските изследвания.

Необходима е по-силна гражданска защита с оглед поуките от COVID-19

 • ЕС трябва да може да притежава общо оборудванe и директно да помага на държавите членки, когато националният капацитет е надвишен
 • Необходим е парламентарен надзор върху отпуснатите суми за предотвратяване, готовност и реагиране
 • Преговорите със Съвета на ЕС трябва да започнат незабавно, за да може новата система да започне да функционира от 2021 г.

Евродепутатите призоват за засилване на механизма на ЕС за гражданска защита, така че ЕС да може по-добре да реагира при мащабни извънредни ситуации като COVID-19.

Механизмът за гражданска защита на ЕС (МГЗС) успешно помага на държавите членки да спасяват човешки животи, включително по време на кризата с COVID-19, чрез координиране и подпомагане в областта на гражданската защита. Медицинско оборудване като респиратори, лични предпазни средства, терапевтични и лабораторни материали са предоставени чрез механизма rescEU в подкрепа на националните здравни служби по време на пандемията.

Пандемията обаче също показа, че когато много държави членки са засегнати едновременно от една и съща извънредна ситуация, начинът, по който е създадено настоящото управление на кризи, има своите ограничения. Поради това евродепутатите искат да засилят ролята на ЕС чрез механизма rescEU, за да се гарантира, че държавите членки не са оставени да разчитат само на собствени активи и доброволна подкрепа при справяне с такива извънредни ситуации.

Необходимо е по-голямо и прозрачно финансиране на ЕС

В текущите преговори относно бюджетa на ЕС и фонда за възстановяване, Парламентът подкрепя значителното увеличение на предложения от Комисията бюджет.

Парламентът, обаче, иска да бъде разпределена значително по-голяма сума за готовност, включително за закупуване на необходимото ново оборудване, материали и ресурси на rescEU, за помощ на държавите членки при претоварване на националните капацитети. Това би дало възможност да се реагира бързо и ефективно на мащабни извънредни ситуации или на събития, които се случват рядко, но които оказват голямо въздействие, включително спешни медицински ситуации, като COVID-19.

С цел повече прозрачност по отношение на използването на финансиране от ЕС, членовете на ЕП искат също да уточнят как се разпределят средствата по трите стълба на механизма: превенция, готовност и реакция.

Вижте целия текст...

ЕС определя какво са "зелени" инвестиции, за да развие пазара

За да насърчи инвестициите в екологосъобразни проекти, Европейският съюз въвежда правила какво се разбира под "зелени" и устойчиви икономически дейности.

На 18 юни депутатите одобриха правна рамка, която дава насоки кои дейности могат да бъдат представяни като устойчиви. Законодателството налага обща класификация в ЕС, осигурява яснота за компаниите и инвеститорите и цели да насърчи ръста на частното финансиране за прехода към икономика, неутрална към климата.

Представители на Парламента и Съвета постигнаха предварително споразумение по законодателния текст през декември 2019 г. Парламентарните комисии по икономически въпроси и околна среда подкрепиха споразумението на 28 май.

Нужда от обща дефиниция

Устойчивото развитие предполага съхраняването на природните ресурси и зачитането на човешките и социалните права. Мерките в областта на климата са особено важни, тъй като климатичните изменения представляват все по-непосредствена заплаха.

Европейският съюз е ангажиран с намаляването на емисиите на парникови газове. Европейският зелен пакт, който е водещата инициатива на ЕС в областта на климата, поставя цел за достигане на нулеви нетни емисии до 2050 г.

За да бъде постигната целта, Европа трябва да инвестира в нови технологии. По оценки на Европейската комисия са нужни допълнителни 260 млрд. евро инвестиции на година през следващото десетилетие.

Тези средства не могат да дойдат само от публични институции - частните инвеститори също ще трябва да се намесят и да финансират проекти, които допринасят за климата. Оттук идва и необходимостта за ясни критерии какво се разбира под "устойчиви" и екологосъобразни дейности. В противен случай част от финансирането лесно може да бъде насочено към проекти, които твърдят, че опазват околната среда, но в действителност не го правят.

Някои страни в ЕС вече са започнали да разработват критерии за класификация. Компаниите, които търсят финансиране, и инвеститорите, които имат интерес да подкрепят проекти за устойчиво развитие, ще извлекат ползи от наличието на общи стандарти в ЕС.

Кои икономически дейности са “устойчиви”

Регламентът определя шест екологични цели и обявява, че една икономическа дейност може да бъде класифицирана като екологично устойчива, ако допринася за постигането на някоя от тези цели, без да нанася съществени щети на друга.

Принципът, че една икономическа дейност не може да бъде смятана за устойчива, ако нанася вреди, цели да гарантира, че ползите от тези дейности превишават негативите. Европейската комисия ще трябва да разработи критерии за спазването на принципа. Освен това екологично устойчивите дейности трябва да спазват правата на човека и трудовите права.

Формулираните екологични цели са:

 • смекчаване на изменението на климата (чрез предотвратяване или намаляване на емисиите, или чрез повишаване на поглъщанията на парникови газове);
 • адаптиране към изменението на климата (намаляване или предотвратяване на неблагоприятното въздействие на текущия или очаквания бъдещ климат или на рисковете в тази област);
 • устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
 • преход към "кръгова икономика" (дейности, които наблягат на многократното използване и рециклиране на ресурсите);
 • предотвратяване и контрол на замърсяването;
 • защита и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите.

Участниците на финансовите пазари, които продават финансови продукти, и компаниите с над 500 служители ще трябва да обявяват как и до каква степен тяхната дейност допринася за постигането на екологичните цели. Ако те не претендират, че дейността им е екологично устойчива, това също трябва да бъде ясно заявено.

Следващи стъпки

Европейската комисия ще трябва да разработи технически критерии за определянето дали дадена дейност допринася за някоя от целите.

Критерите за първите две цели - смекчаване на изменението на климата и адаптиране - ще трябва да бъдат готови до края на 2020 г., а за останалите крайният срок е краят на 2021 г. Правилата ще започнат да се прилагат една година след установяването на техническите критерии.

Вижте целия текст...


Енергетика: Финансирането на ЕС за приоритетни проекти трябва да отразява целите на климата за 2050 г.

• Законодателството за трансевропейските енергийни мрежи ще бъде преразгледано през тази година

• Евродепутатите дават ранен принос за предстоящото законодателно предложение

• Гласуване след дебат относно четвъртия списък на проекти от общ интерес (ПОИ)

Европейската комисия трябва да актуализира насоките си за определянето на приоритетни енергийни проекти, така че да съответстват на политика й в областта на климата, настоява Парламентът.

Преразгледаните насоки за TEN-E (трансевропейската енергийна мрежа), които ще бъдат представени от Европейската комисия по-късно тази година, трябва да бъдат в съответствие с целите на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2030 г., с дългосрочния ангажимент на Съюза за декарбонизация и принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място, казаха евродепутатите в резолюция, приета в с 548 гласа „за“, 100 гласа „против“ и 40 „въздържал“.

За да се гарантира, че проектите, включени в следващия списък на проекти от общ интерес (ПОИ), са в съответствие с ангажиментите на ЕС в областта на климата, членовете на ЕП призовават Европейската комисия също така да предложи преходни насоки в това отношение преди края на 2020 г. За да бъде предоставен статут на ПОИ, проектите трябва да допринасят за поддържане на енергийното предлагане на достъпни цени, в съответствие с петте принципа на Енергийния съюз.

Регламентът за TEN-E беше създаден през 2013 г., преди да бъде прието Парижкото споразумение и оттогава настъпиха значителни промени в областта на енергийната политика в Съюза, припомнят евродепутатите.

Бързи факти

Миналата година Европейският парламент отхвърли възражение срещу четвъртия списък на ПОИ след дебат с Европейската комисия.

Съгласно Регламента за трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E), приет през 2013 г., Европейската комисия определя най-важните приоритетни енергийни проекти в рамките на ЕС, така че тези проекти да могат да се възползват от опростени разрешителни и правото да кандидатстват за европейско финансиране от Механизма за свързване на Европа.

Повечето проекти имат за цел да осигурят безпрепятствено доставяне на електричество и газ до всички части на ЕС чрез отстраняване на трансгранични пропуски в енергийната мрежа и увеличаване на местния капацитет за съхранение.

Вижте целия текст...

Нови правила позволяват на потребителите в ЕС да защитават колективно правата си

• Потребителите ще бъдат по-добре защитени в ситуации на „масови вреди“

• Организации или публични органи ще действат от името на потребителите

• Въведен е принцип „загубилият плаща“ като предпазна мярка срещу злонамерени съдебни искове

Преговарящите страни от Парламента и Съвета постигнаха споразумение относно първите общоевропейски правила за колективна защита.

Новите правила въвеждат хармонизиран модел за колективни искове във всички държави членки, който гарантира, че потребителите ще получат адекватна защита от масови вреди, като в същото време въвежда подходящи предпазни мерки срещу злоупотреби с предяваването на съдебни искове. Новият закон също така цели да подобри функционирането на вътрешния пазар чрез подобряване на инструментите за възпиране на незаконните практики и улесняване на достъпа на потребителите до правосъдие.

Основни елементи на споразумението:

 • Най-малко една процедура за представителни искове за мерки за обезщетения и преустановяване на нарушение трябва да бъде на разположение на потребителите във всяка държава членка, което ще позволи завеждането на представителни искове на национално и европейско равнище;
 • Квалифицирани организации (организации или публични органи) ще бъдат овластени и финансово подкрепени за завеждането на представителни искове за преустановяване на нарушение и мерки за обезщетение от името на групи потребители и ще гарантират достъпа на потребителите до правосъдие;
 • По отношение на критериите за определяне на квалифицирани организации, правилата правят разлика между трансгранични и национални критерии. При първите, организациите трябва да спазват набор от хармонизирани критерии: да демонстрират активност в защитата на интереса на потребителите в период от 12 месеца преди подаването на заявление за определяне като квалифициран субект; да имат нестопанска цел и да гарантират, че са независими от трети страни, чиито икономически интереси са противоположни на интересите на потребителите;
 • Относно националните случаи, държавите членки ще определят подходящи критерии на национално ниво, съответстващи на целите на директивата, които могат да бъдат същите като тези, определени за трансграничните случаи;
 • Правилата постигат баланс между достъпа до правосъдие и защитата на бизнеса от злоупотреби със съдебни искове чрез въвеждането от страна на Парламента на принципа на „загубилия плаща”, който гарантира, че губещата страна възстановява съдебните разноски на спечелилата страна;
 • За да се избегнат допълнително злоупотреби със съдебни процеси, преговарящите от името на Парламента също така настояха съдилищата или административните органи да имат правомощието на възможно най-ранен етап на производството да отхвърлят случаи, които са явно неоснователни, в съответствие с националното законодателство;
 • Преговарящите се съгласиха Европейската комисия да направи оценка на възможността за определянето на европейски омбудсман за колективна защита, който да отговаря за трансграничните представителни искове на европейско равнище;
 • Обхватът на колективните искове ще включва нарушения на търговците в области като защита на данните, финансови услуги, пътувания и туризъм, енергетика, телекомуникации, околна среда и здраве, както и правата на пътниците при въздушен и железопътен транспорт, в допълнение към общото законодателство за потребителите.

Следващи стъпки

Постигнатото политическо споразумение трябва да бъде одобрено от Парламента на пленарно заседание и от Съвета. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официалния вестник на ЕС. След това държавите членки ще разполагат с 24 месеца за транспониране на директивата в своите национални закони и допълнителни шест месеца за нейното прилагане.

Допълнителна информация

Директивата относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите е част от новия търговски механизъм за потребителите, стартиран от Европейската комисия през април 2018 г., с цел да се гарантира по-голяма защита на потребителите в ЕС. Той включва засилване на правата на потребителите онлайн, въвеждане на инструменти, необходими за прилагане на техните права и за получаване на обезщетение, санкции за нарушаване на законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите и подобрени бизнес условия.

Вижте целия текст...


Борба с COVID-19: Съветът приема изменен бюджет на ЕС за 2020 г.

ЕС предоставя на разположение за борба с пандемията от COVID-19 почти цялата оставаща сума от тазгодишния бюджет.

Чрез писмена процедура Съветът на 14.04.2020 г. прие две предложения за изменение на бюджета на ЕС за 2020 г., с цел да се освободят средства за ответни действия във връзка с кризата, предизвикана от COVID-19.

Освен това се предоставят средства в помощ на Гърция за справяне с нарастващия миграционен натиск, както и за подпомагане на възстановяването след земетресението в Албания.

Бюджетните кредити за поети задължения бяха увеличени общо с 3,57 млрд.евро и възлизат на 172,2 млрд. евро. Бюджетните кредити за плащания бяха увеличени с 1,6 млрд.евро, достигайки общ размер от 155,2 млрд. евро.

"Преразгледаният бюджет на ЕС за 2020 г. освобождава жизненоважни ресурси за справяне с безпрецедентните предизвикателства, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки. Основният ни приоритет е да помогнем на националните системи за здравеопазване да се справят с пандемията от COVID-19. Тези средства ще бъдат използвани за финансиране на медицински материали, за изграждане на полеви болници и за транспортиране на пациенти за лечение в други държави членки." Здравко Марич, заместник министър-председател и министър на финансите на Хърватия.

Вижте целия текст...

КОРОНАВИРУС: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ОТКЛЮЧВАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Европейската комисия разблокира 1 милиард евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), които ще послужат като гаранция за Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Това ще позволи на ЕИФ да дава специални гаранции, за да стимулира банките и други заемодатели да предоставят ликвидности на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, засегнати от икономическите последици от пандемията от коронавирус, като се очаква наличното финансиране да бъде в размер на 8 милиарда евро. С това се изпълнява ангажиментът, поет в Съобщението на Комисията от 13 март, за предоставяне на незабавна помощ на сериозно засегнатите МСП, като парите могат да бъдат налични още през април.

Сумата от 1 милиард евро, отпусната от ЕФСИ по линия на механизма за гарантиране на заеми по COSME и Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin по линия на „Хоризонт 2020“, позволява на ЕИФ да предостави гаранции на стойност 2,2 милиарда евро на финансови посредници, като по този начин се отключват възможности за налично финансиране в размер на 8 милиарда евро. Гаранциите ще се предлагат на пазара чрез ЕИФ посредством покана за заявяване на интерес, публикувана днес и насочена към няколкостотин финансови посредници, включващи банки и алтернативни заемодатели. Основните характеристики на тези гаранции ще бъдат:

 • опростен и по-бърз достъп до гаранцията на ЕИФ;
 • по-високо покритие на риска;
 • акцент върху заемите за оборотен капитал в целия ЕС;
 • предоставяне на възможност за по-гъвкави условия, включително удължаване на срока, разсрочване или гратисни периоди.

Новите характеристики ще бъдат достъпни както за новите, така и за вече работещите с ЕИФ финансови посредници, като ЕИФ ще разпростре приложението на специалните условия върху над сто хиляди дружества, ползващи се от гаранции по линия на МГЗ по COSME и на програмите по Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin.

Вижте целия текст...

Комисията на ЕП по транспорт и туризъм (TRAN) настоятелно призовава Европейската комисия да изготви план за действие за подпомагане на туристическия сектор да преодолее кризата

Членовете на ЕП още веднъж настояха в дебат на 21.04.2020 г. с еврокомисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон, че туристическият сектор се нуждае от по-силна подкрепа по време на продължаващата криза с COVID-19 чрез конкретни мерки, финансиране, засилена координация на ниво ЕС и целенасочена пътна карта. Искането за специфичен за сектора план за възстановяване и стратегия беше подкрепено от целия политически спектър в рамките на комисията TRAN.

Защита на туристическия сектор

Еврокомисарят Тиери Бретон призна, че туризмът е бил първият сектор, засегнат от коронавируса и е вероятно най-бавно да се възстанови от кризата. „Трябва да предложим солиден отговор", обясни Т. Бретон. „Туризмът е наш приоритет и се опитваме да направим колкото е възможно повече със съществуващите фондове.“

Освен осигуряването на защита чрез краткосрочно финансиране, еврокомисарят заяви, че туризмът трябва да се възползва в голяма степен от дългосрочните планове за възстановяване при кризи, които ще бъдат финансирани чрез следващия дългосрочен бюджет на ЕС (2021-2027 г.). Той изрази подкрепата си за идеята за специална бюджетна линия „с дълбочината и мощта, необходими за преодоляването на тази криза от сектора“.

Комисарят също така добави, че крайната цел е да се реформира и възобнови туристическият сектор и предложи тази есен да се проведе европейска среща на върха по туризъм в подкрепа на устойчивия туризъм.

Яснота при ограниченията за пътуване, необходима преди лятната ваканция

Някои евродепутати също така поискаха по-голяма сигурност по отношение на ограниченията за пътуване и движение, които е възможно да продължат през следващите месеци, включително възможни забрани за посещение на плажове поради правилата за социално дистанциране. Еврокомисарят обясни, че са необходими достатъчно гаранции за безопасност и сигурност преди премахването на тези ограничения. Той добави, че работата по улесняване на пътуванията е в ход и ще има повече яснота преди лятото.

По въпросите относно правата на пътниците и ваучерите, предлагани от компаниите в замяна на анулирани резервации, комисарят увери евродепутатите, че правата на пътниците остават защитени и държавите членки вече могат да подкрепят туристическия си бизнес, като предоставят ликвидност на компаниите, включително за посрещане на исканията на пътниците за възстановяване на разходите.

Допълнителна информация

Членовете на специалната работна група по туризъм към парламентарната комисия по транспорт и туризъм призоваха Европейската комисия да представи план за действие за спасяване на туризма, който осигурява навременна национална и европейска помощ за сектора на пътуванията и туризма, включително чрез национални схеми за компенсации и инструменти за финансова помощ, и който създава механизъм за управление на кризи за сектора.

Европейският парламент отбеляза в своята резолюция относно координираните действия на ЕС за борба с пандемията COVID-19 и последиците от нея, че транспортният и туристическият сектор са силно засегнати, и предлага да се разработи механизъм за превенция и управление на туристическия сектор на ниво ЕС, за да бъдат защитени европейските работници, да се помогне на компаниите и да се гарантира безопасността на пътниците.

Вижте целия текст...

Използването на данни от смартфони за ограничаване на COVID-19 трябва да спазва правилата на ЕС за защита на данните

Настоящите дейности в ЕС относно използването на данни за смартфони с цел разбиране и ограничаване на разпространението на COVID-19, трябва да бъдат съобразени с правилата за защита на данните и поверителност.

Председателят на комисията на ЕП по граждански свободи Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D, Испания) заяви: „Дори в тези извънредни времена принципите на ЕС за защита на данните, а именно Общият регламент относно защита на данните (GDPR) и Директивата за електронната поверителност, трябва да продължават да се прилагат и да се спазват”. Той подчерта, че „комисията по граждански свободи следи отблизо развитието на ситуацията поради сериозните рискове, които такива електронни инструменти могат да представляват за основните права на личен живот и защита на личните данни“.

Редица държави членки и Европейската комисия създадоха или в момента разработват различни инструменти за разбиране и проследяване на разпространението на COVID-19 въз основа на данни от мобилни телефони, които националните телекомуникационни доставчици са предоставили на националните органи. Преди да бъдат предадени, данните се анонимизират и се обобщават, за да не съдържат лични идентификатори.

„Европейският надзорен орган по защита на данните и Европейският комитет за защита на даннитеподчертаха, че докато информацията, споделена с националните органи, е анонимна и не позволява на лицата да бъдат идентифицирани по никакъв начин, тя може да бъде използвана. Трябва обаче да се приложат силни мерки за сигурност по отношение на използването, достъпа и съхраняването на информацията, както и строги срокове за съхраняването й“, добави г-н Лопес Агилар.

Едновременно с това, допълнителни мерки и инструменти, прилагани в няколко държави членки от държавните органи или частния сектор, изискват предоставянето на лични здравни данни и дават възможност на електронното приложение да проследява местоположението и контактите на отделните хора. Докато някои от тези приложения се основават на това, че лицето дава съгласието си за качване и предоставяне на подобна информация, в някои държави от ЕС хората могат да се почувстват принудени да ги предоставят, след като са дали положителна проба за COVID-19. Това би позволило на националните власти да проследят местоположението и предишните контакти на лицето и да проверят дали спазва задълженията си за карантина.

Г-н Лопес Агилар подчерта, че подобни инструменти могат сериозно да засегнат основните права на хората на личен живот и защитата на личните данни и са равностойни на държавно наблюдение над хората. Той също така подчерта, че националните органи за защита на данните остават напълно компетентни да контролират тези дейности по обработка на данните и да прилагат законодателството на ЕС за защита на данните. Г-н Лопес Агилар призовава националните органи за защита на данните да следят отблизо текущото развитие, както и Европейският комитет за защита на данните незабавно да приеме ясни насоки в това отношение.

Вижте целия текст...


Какво е Зелената сделка и как трябва да промени Европа

Материал на Георги А. Ангелов

Европейският парламент в Страсбург

Зелената сделка (Green Deal), известна още като Зеленият пакт, е набор от политики предложени от Европейската комисия, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. Планът е да бъде намалено производството на парникови газове поне с 50%, сравнено с нивата от 1990 г. Ще бъдат преразгледани всички закони и да се въведат нови за кръговата икономика, намаляване на потреблението на сградите, биоразнообразието, земеделието и иновациите.

Какво съдържа планът на Европейската комисия:

Климатично неутрална Европа

До 2050 г. Европа трябва да достигне нулеви нива на произвежданите парникови газове. Целта ще бъде заложена в Закон за климата, който ще бъде представен за обсъждане през март тази година. Заедно с него ще има пакет от закони за промяна, като директивите за възобновяема енергия, за енергийна ефективност, за промяната на използването на земята и за търговията на емисии.

По-късно тази година ще бъде представен и план за “умна секторна интеграция”, който да събере в “една система” секторите електричество, газ и отопление”. Очаква се и нова инициатива за извличане на огромния потенциал на морския вятър.

По това време ще бъде представен и “екшън план” за нова индустриална стратегия на ЕС. В нея ще се целѝ индустрията да използва по-малко материали и да се гарантира, че продуктите могат да бъдат използвани повторно и рециклирани.

Най-замърсяващите индустрии, като производство на стомана, цимент, текстил и др. ще бъдат във фокуса на плана за кръговата икономика. Производството на стомана трябва да бъде готово за “чисто производство” с използването на въглерод през 2030 г. Тази година ще има и закон, според който батериите, които ще се продават в ЕС, трябва да бъдат само за многократна употреба.

Обновяване на сградите

Това е една от водещите програми по Зелената сделка. Под реновиране се разбира повишаване на енергийната ефективност, което да помогне на хората да намалят сметките си за отопление и ток. 40% от енергията се потребява от домовете.

Нулево замърсяване

Без значение дали говорим за замърсяване на почви, въздух или вода - целта е нулево замърсяване до 2050-а.

Екосистеми и биоразнообразие

Нов документ ще бъде представен през март и ще включва и нова стратегия за горите с която трябва да се увеличат дървета както в градовете, така и в селата и да се насърчават селскостопанските продукти, за които не се прилага обезлесяване.

От фермата до трапезата

Тази стратегия се очаква да бъде представена през пролетта на тази година от еврокомисията. Евродепутатите вече започнаха да обсъждат "по принцип" какво трябва да съдържа документът. Стратегията целѝ “зелено и здравословно селско стопанство”. Това включва планове за значително намаляване на химикали, като пестициди, торове и антибиотици. По време на обсъжданията дори крайнодесните депутати, между шегите за Грета Тунберг, се съгласиха, че избиратели им заслужават чиста и здравословна храна. Всяка страна членка трябва да заяви целите си в национален план по общата селскостопанска политика на Съюза.

Транспорт

Сегашната цел на ЕС пред автопроизводителите са емисии от 95g CO2/km до края на следващата година. Очаква се новите автомобили в Европа да станат с нулево замърсяване, вероятно към 2030 г. Електрическите автомобили ще бъдат стимулирани с мрежа от зарядни станции, която да е толкова гъста, че да няма притеснения от оставане без енергия при пътуванията. Биогоривата и въглеродът ще бъдат промотирани за самолети и превоз, където не е възможна електрификация.

Пари за засегнатите от прехода

Проектът за фонд "Справедлив преход" трябва да даде възможности на засегнатите региони да преодолеят кризисната ситуация и да излязат от нея със значителни нови инвестиции в перспективни сфери на енергетиката и на индустрията. Подпомагането може да бъде единствено на база на териториални планове, които да залагат конкретни инвестиции в модернизация на производства, в преминаване от въглища на други видове гориво или други енергийни модели, в развитие на човешкия капитал. В тези региони трябва да бъдат базирани научни, научно развойни звена, които да развиват една по-модерна икономика.

Планира се фондът да разпределя 1 трилион евро. Финансирането на фонда ще е от ресурси от фондовете за регионална политика на ЕС и от програма “InvestEU”, с пари, идващи от Европейската инвестиционна банка и националните правителствата. Предвиждат се “мобилизация” и от частни инвестиции.

Научни изследвания, разработки и иновации

35% от фондовете на ЕС за изследвания ще отиват за екологични технологии.

Външни отношения

Усилията на дипломацията на ЕС ще бъдат мобилизирани за подкрепа на Зелената сделка и за привличане на останалата част от света към каузата, но и ще се цели защита на европейската индустрия от нечестна конкуренция.

Какво прави правителството

Засега българското правителство е заявило само, че иска да запази ТЕЦ-овете максимално дълго време. Такова решение дори беше взето от парламента. Според действащите регламенти след 2025-а всяка форма на държавна помощ за въглищния бизнес е забранена, което така или иначе ще направи цената на тока, произвеждан от тях, много по-висока.

България все още не готова с регионалните си планове. Планове за изоставяне на въглищата, като основен енергоизточник вече имат държави, близки до нас - Гърция, Румъния, както и Полша, която е най-зависима от въглищата в ЕС.

Няма информация за стратегическите цели на третия кабинет на Бойко Борисов.

Излизането на Великобритания може да обърка плановете

Дали Зелената сделка ще стартира зависи от Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. Държавите в Съвета на ЕС не могат да се разберат за размера на рамката, което представлява горен лимит на разходите, които ЕС ще направи през следващите седем години. Предложенията варират от 1% от брутния национален доход на всяка държава, подкрепяно от големите вносители в бюджета на ЕС като Германия, Нидерландия и Скандинавските държави, до 1,3%, поискани от европейския парламент. Еврокомисията предлага бюджетът да нарасне до 1,14% от БВП на ЕС, но Германия се противопоставя, като се позовава на коалиционното споразумение на управляващата коалиция.

Ако не се стигне до съгласие в Съвета на ЕС, бюджетът за 2021-2027 г. ще остане в размер от 1% от размера на европейската икономика. Това обаче означава, че ще е трудно и дори невъзможно да се достигнат високите законодателни цели, които си поставя парламентът и комисията. Освен Зелената сделка (Зеления пакт, Зеления курс), за осъществяването на която ще се необходими значителни средства за компенсации на засегнатите европейски страни и пари за развой, сред приоритетите на ЕП и ЕК са повече пари за отбраната на границите с увеличаване на състава на граничната агенция Фронтекс, образование, дигитализация и т.н. Ще трябва да се направят допълнителни съкращения в размера на кохезионните фондове и на парите за земеделие, което среща съпротива от различни държави. Една от причините за проблема със съставянето на бюджета е и “дупката в бюджета”, която се получи след излизането на Великобритания.

Вижте целия текст...

Ново проучване на Евробарометър: Опазването на околната среда и климата е важно за над 90% от европейските граждани

Според ново проучване на Евробарометър 94% от гражданите на всички държави в ЕС споделят, че опазването на околната среда е важно за тях. В допълнение, 91% от гражданите заявяват, че изменението на климата е сериозен проблем в ЕС. Според 83% от интервюираните, за опазването на околната среда е необходимо европейско законодателство.

Публикуваното на 3 март проучване на Евробарометър показва, че гражданите желаят да се направи повече за опазването на околната среда. Те вярват, че отговорността трябва да бъде понесена съвместно от едрите предприятия и промишлеността, от националните правителства и ЕС, както и от самите граждани. Според интервюираните граждани проблемите на околната среда могат най-успешно да бъдат разрешени като се променят навиците по отношение на потреблението, производството и търговията.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството — Virginijus Sinkevičius, сподели: „Резултатите от това проучване не ни изненадват. Именно на тези тревоги на гражданите искаме да отговорим с Европейския зелен пакт. Обнадежден съм от изразената подкрепа за основните промени, които предстои да направим в нашето общество и в икономиката, както и от желанието на хората да участват активно в тях.“

Според констатациите на проучването най-важните екологични проблеми са изменението на климата, нарастващото количество отпадъци и замърсяването на въздуха и водата. Повече от три четвърти (78 %) от участниците в проучването вярват, че проблемите на околната среда влияят пряко върху тяхното ежедневие и върху здравето им. Повече от осем на всеки десет граждани се тревожат за въздействието на химикалите, съдържащи се в продукти за ежедневна употреба.

Признава се, че може да се наложат основни промени. Сред повече от 27 000 интервюирани е налице солидна подкрепа за всички предложени мерки, насочени към намаляване на пластмасовите отпадъци и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Освен това съгласно констатациите гражданите вярват, че продуктите трябва да бъдат проектирани по начин, който улеснява рециклирането на пластмасата; промишлеността и търговците на дребно трябва да положат усилия за намаляване на пластмасовите опаковки; хората трябва да бъдат научени да генерират по-малко пластмасови отпадъци; местните власти трябва да осигурят повече и по-добри съоръжения за събиране на пластмасови отпадъци.

Проучването изследва също така отношението към шивашката промишленост и установи висока степен на загриженост по въпросите на околната среда и условията на труд. Участниците в проучването искат по-дълготрайни облекла, направени от материали, които могат да бъдат рециклирани.

На последно място, те заявяват подкрепата си и за други мерки, като инвестициите в изследователска и развойна дейност, предоставянето на повече информация и образование, насърчаването на развитието на устойчиви дейности сред предприятията и засиления законодателен контрол.

Вижте целия текст...

Колко голяма е разликата в заплащането на мъжете и жените

Икономическото неравенство между мъжете и жените в ЕС продължава въпреки усилията за промяна. Запознайте се с фактите за разликата в заплащането.

През 2020 г. се отбелязват 25 години от приемането на Пекинската декларация на ООН за напредъка към равенство на половете и пет години от приемането на целите за устойчиво развитие, една от които е постигането на равенство между мъжете и жените.

Въпреки постигнатия прогрес в много области все още има неравенство и един от ярките примери за това е трудовият пазар. Като цяло жените в ЕС продължават да получават по-малко възнаграждение от мъжете.

Жените в ЕС получават средно 15% по-ниско почасово възнаграждение от мъжете. Сравнението по страни показва, че тази разлика варира силно ‒ в Естония тя достига 23%, а в Румъния е само 3%. В България разликата в заплащането е 13,5%.

Разликата в заплащането се изчислява на база на средните брутни почасови възнаграждения на мъжете и жените, които работят във фирми с поне 10 души персонал. Така изчислена, разликата в заплащането не взема предвид колко часа работят мъжете и жените, характера на работата, образованието и възрастта им.

Жените и мъжете на пазара на труда

Причините за наличието на разлика в заплащането на мъжете и жените са много и не могат да бъдат сведени само до нарушаването на принципа за еднакво заплащане за еднакъв труд.

Макар че повече жени завършват висше образование в ЕС, те са по-слабо представени на пазара на труда. Почти 30% от жените в ЕС се трудят на непълен работен ден и за тях е по-вероятно да напуснат работа, за да се грижат за деца или за близки.

Разликата в заплащането се увеличава с възрастта на мъжете и жените ‒ когато те започват работа, разликата е малка, но се увеличава постепенно. Тя варира и по икономически сектори. Данните за 2017 г. показват, че за повечето страни в ЕС тя е по-голяма в частния сектор, отколкото в публичния сектор (България е изключение).

Важна причина за наличието на разлика е по-голямото присъствие на жените в сектори с по-ниско заплащане и относителното им отсъствие в сектори, където заплащането е по-високо. Като цяло в ЕС има значително по-малко жени, които са учени или инженери (41% спрямо 59% мъже). Само една трета от мениджърските позиции в ЕС са заети от жени.

Разликата в заплащането се пренася и в по-висок риск от бедност сред жените в напреднала възраст. През 2018 г. пенсиите на жените на възраст над 65 години са били средно с 30% по-ниски от пенсиите на мъжете.

Вижте целия текст...

РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ СТРАНА ЧЛЕНКА НА ЕС

Купили сте стоки от друга държава или просто искате да отидете на шопинг в някоя съседна държава? Когато купувате стоки или услуги от друга страна от ЕС, вие имате същите потребителски права, както ако пазарувате от магазина във вашия град – например двегодишна гаранция.

Двегодишна гаранция

 • Ако закупените стоки са дефектни или не отговарят на рекламата, то вие разполагате с две години да поискате те да бъдат безплатно поправени или заменени.

В България след като минат първите шест месеца от двегодишния период, може да се наложи да докажете, че дефектът е съществувал, когато сте закупили стоката. Вие сте длъжни да уведомите продавача не по-късно от два месеца от установяване на дефекта, а за услуги този срок е 14 дни.

 • Магазините често предлагат търговска гаранция, която е включена в цената на стоката или се заплаща допълнително - например гаранция, която е валидна на територията на целия ЕС, или продължителността й е 3, 5 или повече години.
 • Търговската гаранция трябва да бъде писмена, разбираема и лесна за четене. Тя не замества минималната двегодишна гаранция, която имате по закон.

Поправка, замяна, връщане на парите

 • Ако поправката на стоката или нейната замяна е невъзможно да бъдат извършени в разумен срок и без значителни неудобства за вас, то вие може да поискате парите си обратно или намаляване на цената.
 • Покупки от разстояние

 • Когато закупите стока по пощата, телефона или по интернет от търговец, базиран в ЕС, вие имате същото право на поправка, замяна или възстановяване на сумата от продавача, каквото бихте имали, ако бяхте купили стоката от магазин.

Нямате право да искате възстановяване на сумата от търговеца, ако дефектът е незначителен - например неотрязан конец или разпорен шев на дреха.

Платете ДДС в държвата, където пазарувате

 • Като потребител - физическо лице, което пазарува в ЕС, вие трябва да платите ДДС само веднъж и то в държавата, където правите покупката.

Изключение за автомобилите - когато купувате нов автомобил от друга страна в ЕС, заплащате ДДС там, където регистрирате автомобила.

ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ

Можете да спестите пари, когато купувате автомобил от ЕС, като правата ви ще зависят от това:

• дали автомобилът е нов или употребяван,

• дали го купувате от търговец или от физическо лице.

Правила за ДДС

Правилата за ДДС за автомобили, закупени от ЕС, са различни от правилата за другите стоки в зависимост от това дали автомобилът е нов или употребяван и от това дали го купувате от физическо или юридическо лице;

Нови автомобили

 • Когато купувате нов автомобил в друга страна от ЕС с намерение да го откарате в страната, в която живеете, вие сте освободени от ДДС в страната, която купувате автомобила. Трябва да заплатите ДДС в страната, в която регистрирате автомобила. За целите на данъчното облагане нов е автомобилът, който е изминал по-малко от 6000 км или е регистриран преди по-малко от 6 месеца.

Употребявани автомобили

 • Когато купувате употребяван автомобил от физическо лице, не дължите ДДС. Ако продавачът е търговец обаче, ще платите ДДС по ставката на страната, от която купувате автомобила. Употребяван е автомобилът, който е на повече от 6 месеца и е изминал над 6000 км.

Гаранция

В ЕС законовата гаранция на стоките е 2 години, когато покупката е направена от търговец. Гаранцията включва производствени дефекти, съществували към момента на доставката. Търговците често предоставят допълнителна търговска гаранция за нови автомобили, а някои търговци предлагат и гаранция за употребявани автомобили.

Покупка на автомобил от физическо лице - Имайте предвид, че законодателството за защита на потребителите не важи при покупка на автомобил от физическо лице. Ако не можете да решите проблема по извънсъдебен път, ще трябва да заведете граждански иск срещу продавача.

Внимавайте при покупка на търг и по интернет! Запознайте се със съветите от секция "Често задавани въпроси". Препоръчително е преди търга да се направи оглед, тъй като съществува правило "купува се във вида, в който е огледан", т.е. продавачът не носи отговорност за дефекти на автомобила.

Дискриминация в цените

 • Като потребители в ЕС, от вас не могат да изискват да платите за покупката на една и съща стока или услуга по-висока цена от местните жители.

Вижте целия текст...


Изменение на климата: какво прави ЕС

Климатът на земята се променя. Д-р Анна Хог предупреждава за последиците от глобалното затопляне за хората и околната среда.

Настоящото изменение на климата на планетата променя света. През последните две десетилетия бяха регистрирани 18-те най-топли години, откакто съществуват измервания, и екстремни метеорологични явления като горски пожари, големи горещини и наводнения, които зачестяват все повече в Европа и на други места.

Учените предупреждават, че без спешни действия глобалното затопляне вероятно ще надхвърли до 2060 г. с 2°C нивата от периода преди индустриализацията, а към края на века може дори да достигне 5°C.

Подобно повишаване на температурата в световен мащаб ще има опустошително въздействие върху природата, което ще доведе до необратими промени на много екосистеми и до последваща загуба на биологично разнообразие. По-високите температури и по-интензивните метеорологични явления ще доведат също до огромни разходи за икономиката на ЕС и ще възпрепятстват способността на страните да произвеждат храни.

Изменението на климата е глобално предизвикателство, което изисква глобален отговор. ЕС е решен да помогне за повишаване на амбициите в световен мащаб и е водещ пример за това.

ЕС е една от страните, подписали Парижкото споразумение, целта на което е да се ограничи глобалното затопляне значително под 2°C и да се положат усилия за ограничаването му до 1,5°C.

Държавите от ЕС одобриха целта до 2050 г. да бъде постигната неутралност по отношение на климата в съответствие с Парижкото споразумение.

Отговорът на ЕС на изменението на климата

ЕС е заложил амбициозни мерки и цели за намаляване на емисиите си на парникови газове. За постигането им той е определил цели за емисиите за ключови сектори на своята икономика.

Целите за 2020 г.

Първият пакет от мерки на ЕС в областта на климата и енергетиката беше договорен през 2008 г. и в него бяха определени целите до 2020 г. Те са:

• намаляване на емисиите на парникови газове с 20% (в сравнение с 1990 г.)

• увеличаване на дела на възобновяемата енергия до 20%

• повишаване на енергийната ефективност с 20%

За да постигне тези цели, ЕС разработи и впоследствие реформира схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), която има за цел да намали емисиите на парникови газове, по-специално от енергоемки отрасли и електроцентрали. В секторите на сградния фонд, транспорта и селското стопанство са определени национални цели за емисиите като част от Регламента за разпределяне на усилията.

ЕС вече е надхвърлил тези цели. Към 2017 г. емисиите на парникови газове бяха намалени с 22%, т.е. с 2% над първоначалната цел от 20%.

Целите за 2030 г.

През 2014 г. рамката в областта на климата и енергетиката за 2030 г. беше договорена с още по-амбициозен набор от цели за периода 2021—2030 г. С тези цели ЕС е поел ангажимент да намали своите емисии на парникови газове с най-малко 40 % до 2030 г. спрямо 1990 г.

Рамката съдържа политики и цели, които да направят икономиката и енергийната система на ЕС по-конкурентни, по-сигурни и по-устойчиви. ЕС също така реформира СТЕ, прие правила за мониторинг и докладване и заяви необходимостта от национални планове в областта на климата и енергетиката и дългосрочни стратегии.

Неотдавнашни действия в областта на политиката

След като бяха договорени целите, ЕС въведе действия и мерки, които имат за цел да гарантират постигането на целите. Ето някои от най-новите законодателни актове.

Кръгова икономика

През май 2019 г. ЕС прие забрана на пластмасовите изделия за еднократна употреба. С тази забрана ЕС определя по-строги правила за онези продукти и опаковки, които се оказват сред десетте най-често замърсяващи европейските плажове артикули. Новите правила забраняват употребата на някои пластмасови изделия за еднократна употреба, за които съществуват алтернативи.

През май 2018 г. ЕС взе решение за нови правила за управление на отпадъците и определи правно обвързващи цели за рециклирането. Тези цели се отнасят до битовите отпадъци, рециклирането на опаковъчните материали, както и депата за отпадъци.

Емисии на СО2 от транспорта

През април 2019 г. бяха определени по-строги пределни стойности за емисиите от леки и лекотоварни автомобили, за да се гарантира, че от 2030 г. новите леки автомобили ще отделят средно 37,5% по-малко CO2, а новите лекотоварни автомобили – средно 31% по-малко CO2 в сравнение с нивата от 2021 г. Между 2025 и 2029 г. както леките, така и лекотоварните автомобили ще трябва да отделят средно 15% по-малко CO2.

През юни 2019 г. бяха приети ограничения за камиони и други тежкотоварни превозни средства. Новите правила ще изискват от производителите да намалят емисиите на CO2 от нови камиони средно с 15% от 2025 г. и с 30% от 2030 г. в сравнение с нивата от 2019 г.

Пакет за чиста енергия

ЕС прие нови законодателни актове, които са част от пакета за чиста енергия:

• преработена директива относно енергийната ефективност

• преработена директива относно енергията от възобновяеми източници

• регламент за управлението

Пакетът е от ключово значение за постигането на целите в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и определя механизмите за сътрудничество и контрол на държавите членки на ЕС в енергийния сектор.

Схема на ЕС за търговия с емисии

През февруари 2018 г. ЕС прие преработени правила за схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). Създадена през 2005 г., тя е първият световен пазар на въглеродни емисии и остава най-големият. В нея се определя таванът на емисиите на CO2 от тежката промишленост и електроцентралите. Общият обем на разрешените емисии се разпределя на дружествата като разрешения, които могат да бъдат търгувани.

През декември 2019 г. ЕС и Швейцария се споразумяха да свържат своите схеми за търговия с емисии. Това споразумение ще бъде от взаимна полза за ЕС и Конфедерация Швейцария, тъй като свързването на системите за ограничаване и търговия с емисии може да увеличи възможностите за намаляване на емисиите и да подобри разходната ефективност на търговията с емисии.

Земеползване и горско стопанство

През май 2018 г. беше постигнато съгласие по нов регламент за подобряване на защитата и управлението на земите и горите. Чрез този регламент емисиите на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) вече са включени в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

ЕС ще постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Дългосрочна стратегия на ЕС в областта на климата

През декември 2019 г. лидерите от ЕС одобриха целта за постигане на неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. На този етап Полша не можа да поеме ангажимент да изпълни тази цел и Европейският съвет ще обсъди отново въпроса през юни 2020 г.

Лидерите от ЕС поискаха също от Съвета да продължи работата по Европейския зелен пакт.

Лидерите признаха необходимостта от създаване на благоприятна рамка за гарантиране на икономически ефективен и същевременно социално балансиран и справедлив преход към неутралност по отношение на климата, като се вземат предвид различните национални обстоятелства. Следващият дългосрочен бюджет на ЕС, известен като Многогодишната финансова рамка (МФР), който понастоящем е в процес на преговори, ще допринесе значително за действията в областта на климата. Ще бъде създаден механизъм за справедлив преход, който да предоставя подкрепа за най-засегнатите от прехода региони и сектори.

Същевременно лидерите от ЕС подчертаха, че е необходимо да се гарантира енергийната сигурност и да се зачита правото на всяка държава от ЕС да взема решения относно своя енергиен микс, включително ядрената енергия, и най-добрите технологии. Те заявиха също, че неутралността по отношение на климата следва да бъде постигната по начин, който благоприятства конкурентоспособността на ЕС. Ако е необходимо, ЕС следва да разработи съобразени с правилата на СТО мерки за борба с изместването на въглеродни емисии.

Лидерите от ЕС приканиха Комисията да изготви възможно най-скоро през 2020 г. предложение за дългосрочна стратегия на ЕС с оглед на нейното приемане от Съвета и представянето ѝ в рамките на РКООНИК, а също така, след задълбочена оценка на въздействието, и предложение за актуализиране на национално определения принос на ЕС за 2030 г. съгласно Парижкото споразумение.

Вижте целия текст...

Пакет за мобилност: комисията по транспорт на ЕП подкрепя споразумението с министрите на ЕС

Пакет за мобилност: комисията по транспорт на ЕП подкрепя споразумението относно реформата в сектора на автомобилния транспорт

• Ясни правила за командироването на превозвачи

• По-добро прилагане на правилата за борба с незаконните практики

• Подобрени правила за периодите за почивка на превозвачите

Споразумение между преговарящите от ЕП и Финландското председателство относно реформата в сектора на автомобилния транспорт бе одобрено от комисията по транспорт и туризъм на ЕП na 21.01.2020 г.

Изменените правила за командированите превозвачи, времето за почивка на превозвачите и по-стриктните правила за каботаж (временно превозване на стоки от превозвачи, установени извън приемащата държавата членка) имат за цел да прекратят нарушенията на конкуренцията в транспортния сектор и да предоставят по-добри условия за почивки на превозвачите.

По-справедлива конкуренция и борба с незаконни практики

Споразумението запазва съществуващите лимити за каботаж (три операции в рамките на седем дни), но въвежда регистриране на преминаването на граници с тахографа на превозните средства, с цел борба с нарушенията.

За да се предотврати „систематичният каботаж“, ще се въведе „срок на прекъсване“ от четири дни преди извършването на по-нататъшни каботажни операции в рамките на същата държава със същото превозно средство.

За справяне с проблема с т. нар. фирми „пощенски кутии“, транспортните дружества ще трябва да провеждат значителна част от дейностите си в държавата на регистрация. Новите правила също ще изискват връщането на камионите в държавата на оперативния център на компанията на всеки осем седмици.

Тъй като операторите все по-често използват микробуси за предоставянето на международни транспортни услуги, тези оператори (използващи леки търговски превозни средства над 2,5 тона) също ще трябва да отговарят на нормите на ЕС за транспортни оператори и ще трябва да оборудват микробусите с тахограф.

Ясни правила за командироването на превозвачите

Правилата на ниво ЕС за командироване на превозвачи ще дадат по-ясна правна рамка за прилагането на правилата за командированите работници в силно мобилния транспортен сектор с цел намаляване на различните национални подходи и гарантиране на справедливо заплащане за превозвачите.

Одобрените правила предвиждат правилата за командироване да се прилагат върху каботажните и трансграничните операции, с изключение на транзит, двустранните операции и двустранните операции с едно допълнително натоварване или разтоварване във всяка посока (или нула на отиване и две на връщане).

По-добри работни услови за превозвачите

Одобреният текст също включва изменения, които помагат за гарантирането на по-добри условия за почивка на превозвачите и им позволяват да прекарват повече време у дома.

Компаниите ще трябва да организират разписанията си по такъв начин, че международните превозвачи да имат възможност да се прибират у дома на редовни интервали (поне на всеки три или четири седмици в зависимост от работния график).

Задължителната почивка в края на седмицата, известна като редовната седмична почивка, не може да бъде взета в кабината на превозното средство, гласи съгласуваният текст. Ако тази почивката се взема извън дома, то настаняването трябва да бъде платено от компанията.

В извънредни случаи новите правила позволяват на превозвачите да надвишават времето на шофиране при строги ограничения за стигане у дома за седмичната почивка, когато са много близо до основната база.

Временното споразумение относно правилата за командироването на шофьорите беше прието с 27 гласа „за“, срещу 22 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Временното споразумение относно правилата за периодите за почивки беше прието с 27 гласа „за“, срещу 17 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“.

Временното споразумение относно правилата за достъп до пазара за превози на товари, беше прието с 32 гласа „за“, срещу 17 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Следващи стъпки

За да влезе в сила, споразумението сега трябва да бъде одобрено от министрите на ЕС и после от пленарната зала на Парламента.

Правилата за командироване ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правния акт. Правилата относно времето за почивки, което включва прибирането на превозвачите, ще се прилага 20 дни след влизането в сила на акта. Правилата относно връщането на камионите и други промени в правилата за достъпа до пазара ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на акта относно достъпа до пазара за превози на товари.

Вижте целия текст...

Заплащането на мъжете и жените: защо има разлика

Работещите жени в ЕС получават средно 16% по-малко на час от мъжете.

Научете как се изчислява тази разлика в заплащането и какви са причините за нея.

Принципът „еднакво заплащане за еднаква работа“ е основополагащ за Европа и е въведен още с Договора от Рим през 1957 г. Въпреки това мъжете продължават да получават съществено по-високи възнаграждения на час от жените, а напредъкът към намаляване на различията през последните десет години е минимален.

Европейският парламент последователно приканва за вземането на повече мерки по въпроса и ще разисква отново възможните стъпки в пленарен дебат на 13 януари.

Как е изчислена разликата в заплащането на мъжете и жените

Разликата в заплащането се изчислява като разлика между средното брутно почасово възнаграждение на мъжете и жените. За база се вземат заплатите, които получават служителите преди отчисленията за подоходен данък и социални осигуровки. Само фирмите с десет или повече служители са включени в изчисленията.

Измерена по този начин, разликата в заплащането не взема под внимание всички фактори, които могат да оказват въздействие ‒ например, разлики в образованието, в заеманите позиции, паузи в трудовата кариера или полагането на почасов труд. Това, което обаче показателят разкрива със сигурност, е, че като цяло в ЕС има трайна разлика между възнагражденията на жените и мъжете.

Заплащането на мъжете и жените в ЕС

Разликата в заплащането варира значително по страни в ЕС, като през 2017 г. е била най-голяма в Естония (25,6%), Чехия (21,1%) и Германия (21%). Най-малки са били различията в Румъния (3,5%), Италия и Люксембург (5%). В България разликата е била 13,6%.

Еднаквото заплащане е регламентирано като принцип в европейска директива. Европейският парламент е призовавал многократно за промени в законодателния текст и за допълнителни мерки. Новият председател на Комисията Урсула фон дер Лайен обяви в началото на своя мандат, че ще работи по нова Европейска стратегия за половете и за обвързващи правила за прозрачност на възнагражденията.

Защо съществува разликата в заплащането

Тълкуването на данните не е проста задача, тъй като по-малка разлика в заплащането в дадена страна не означава автоматично, че тя е по-близо до равенството на половете. В някои страни от ЕС сравнително по-малката разлика в заплащането е свързана с по-слабото участие на жените на пазара на труда.

По-високите разлики в заплащането обикновено се срещат там, където жените работят в по-голяма степен почасово или където има концентрация на жени в ограничен брой професии.

Жените полагат средно повече часове неплатен труд, като те оказват грижи за членовете на семейството си и вършат домакинска работа. Мъжете пък имат повече часове платен труд: само 8,7% от мъжете в ЕС работят на непълен работен ден, в сравнение с 31,3% от жените. Като цяло жените имат повече работни часове за седмица от мъжете.

Разликата в заплащането става още по-голяма, ако погледнем отвъд почасовата разлика и разгледаме общите доходи. Това е така, защото не само че жените получават по-малко на всеки час, но и те полагат по-малко часове платен труд, а също и по-малко жени са наети на пазара на труда. Всички тези обстоятелства водят до близо 40% разлика в общите доходи на мъжете и жените (за 2014 г.).

Паузите в професионалното развитие са много по-често срещани при жените, отколкото при мъжете, като част от техните решения за кариерата са повлияни от поемането от тяхна страна на отговорности в семейството.

Около 30% от общата разлика в заплащането може да бъде обяснена с преимущественото присъствие на жени в някои по-ниско платени сектори като полагането на грижи, продажбите и образованието. Все още има професии като научно-технологичната работа и инженерните професии, където делът на заетите мъже е над 80%.

Жените също така заемат по-малко мениджърски позиции: по-малко от 7% от главните изпълнителни директори на големи компании са жени. Данните на Евростат показват, че жените мениджъри са в особено неблагоприятна позиция по отношение на заплащането: те получават 23% по-малко на час от мъжете мениджъри.

Всичко това не означава, че не съществува и реална дискриминация на работното място ‒ например, когато жените получават по-малко от своите колеги мъже или когато са понижавани при завръщане от майчинство.

Ползите от по-малка разлика в заплащането

Разликата в заплащането между мъжете и жените се разширява с възрастта ‒ тя е сравнително малка, когато жените навлизат на трудовия пазар, и се увеличава с поемането от тях на повече семейни отговорности. Това означава, че жените имат по-малки спестявания и по-малки възможности да инвестират, и тези различия се натрупват с времето. В резултат те са по-често заплашени от бедност и социална изолация в напреднала възраст, а разликата в пенсиите е била средно около 36% през 2017 г.

Вижте целия текст...


Бюджетът на ЕС за 2020 г.: Политиката за климата ще бъде приоритет

Бюджетът на ЕС за 2020 г. ще отговори на нуждата от повече средства за климата и за инвестиции в устойчиви технологии, заявява докладчикът на Парламента.

Моника Холмайер (ЕНП, Германия) подготви проекта на позиция на Парламента за бюджета. Тя обясни вижданията си в интервю.

Как бихте представили своето предложение за бюджета за 2020 г.?

Основният приоритет за Парламента е борбата с промените в климата, като ние съчетаваме този въпрос с възможностите за създаване на нови работни места и засилване на конкурентоспособността на икономиката. Искахме да отправим ясно послание, че Парламентът желае да даде значим принос за иновациите, изследванията и новите „зелени“ технологии с бюджета за следващата година.

Също така искаме да подкрепим дигитализацията, защото за изследвания в областта на климата се нуждаем от добри дигитални приложения. Дигитализацията ни помага не само за целите за климата, но и подобрява възможностите за изследвания на тежки болести или на по-ефективни методи на земеделие. Искаме да осигурим средства на университетите и институтите, които провеждат подобни изследвания и си сътрудничат успешно с индустрията.

Друга важна насока, свързана с климата и околната среда, е успешната програма LIFE+. Трети стълб е политиката за развитие, с която искаме да намалим бедността, но също така да обърнем внимание на проблеми като пластмасата в океаните и изхвърлянето на отпадъците. С нашия бюджетен инструментариум можем да подкрепим използването на възобновяеми източници на енергия и да помогнем за решаването на проблема с достъпа до устойчиви видове енергия.

Вие добавихте 2 млрд. евро към предложението на Комисията за разходи за климата за 2020 г. Ще бъде ли това достатъчно, за да достигнат разходите, свързани с климата, целевото ниво от 20% от бюджета за 2014-2020 г.?

Не, няма да достигнем целта, защото през 2014 г. делът на разходите, свързани с климата, беше под 14% и през следващите шест години не успяхме да компенсираме разликата. Въпреки това моето предложение за 2020 г. е дял, който е явно над целта от 20%. Смятаме, че младото поколение има правото да ни каже по отношение на климата: „Моля, направете нещо, и то бързо, а не само да обсъждате какво бихме могли да направим“.

Бихме искали също така да увеличим финансовата подкрепа за успешната Инициатива за младежка заетост. Нивото на безработицата сред младите хора намалява и програмата помага те да си намерят работа. Желаем и увеличаване на финансирането за „Еразъм+“, за да дадем възможност на младите хора да учат в чужбина.

Какви са предизвикателствата, които очаквате при преговорите със Съвета относно бюджета?

Това е последната година от настоящата многогодишна финансова рамка. Някои страни нетни платци искат орязване на бюджета, а други държави членки биха искали да видят повече пари за кохезионна политика или за земеделие. В същото време се случва Брекзит и ние не знаем как ще се развият нещата след 31 октомври. Все още се надявам, че всичко ще се развие гладко с Брекзит. Цената на един твърд Брекзит за ЕС би била 11 млрд. евро до края на настоящата финансова рамка (2020 г.) - нещо, което трябва да се опитаме да избегнем.

Какво ще се случи с бюджета на ЕС в случай на Брекзит без споразумение?

Ние сме подготвени, Великобритания не може да ни постави под натиск. Ако има твърд Брекзит, ще трябва да преразгледаме бюджета. Но ние вече знаем, че изследователските екипи във Великобритания искат да продължат своите проекти и сътрудничеството си с ЕС. Мисля, че в крайна сметка Великобритания ще дава своя принос към много програми, например в областта на сигурността и земеделието. Има много области, в които те искат да бъдат част от ЕС, така че парите ще дойдат отново в бюджета на ЕС, както се случва с Норвегия, Швейцария, Лихтенщайн и други страни. В същото време Парламентът иска да заяви ясно, че е неприемливо една страна да напусне ЕС и да получи по-добри условия, отколкото като страна членка.

Вижте целия текст...

Великобритания спира свободното движение на граждани от ЕС през 2021 г.

Британското правителство заяви на 14.10.2019 г., че ще спре свободното движение на граждани от Европейския съюз през 2021 г. като част от имиграционните реформи след Brexit, предаде Асошиейтед прес.

В тронното слово на кралица Елизабет Втора бяха обявени планове за имиграционно законодателство, според което гражданите от ЕС, идващи във Великобритания след януари 2021 г., ще загубят автоматичното си право на заселване в страната и ще бъдат третирани като граждани от държави извън общността.

Правителството каза, че съгласно новата система имигрантите ще се подбират въз основа на техните умения и евентуалния им принос към Великобритания. Предложенията предвиждат всички 3,4 милиона граждани от ЕС, които живеят сега във Великобритания, да могат да останат. Плановете зависят от това дали Великобритания ще напусне ЕС със споразумение - нещо, което остава несигурно, отбелязва АП.

Ирландският вицепремиер заяви след уикенд, изпълнен с интензивни дискусии между британците и ЕС, че споразумение за развод по взаимно съгласие с Обединеното кралство може да се постигне до седмица.

"Споразумение е възможно, и то още този месец. Може би дори тази седмица, но още не сме стигнали дотам", уточни Саймън Ковини. "Що се отнася до Брекзита, колкото по-малко говорим за него сега, толкова по-добре", добави той. "В момента текат доста подробни технически дискусии и според мен трябва да осигурим необходимото за тях време и пространство", настоя Ковини.

Люксембургският външен министър Жан Аселборн също смята, че е възможно да се стигне до споразумение след констатираната промяна в мненията за британската позиция. А първият дипломат на Испания Жозеп Борел заяви, че "се надява" такова споразумение да бъде постигнато.

Главният преговарящ на ЕС за Брекзита Мишел Барние заяви вчера пред посланици от страните членки, че остава да се свърши много работа и че преговорите с британския екип ще продължат днес. Той все пак определи като "конструктивни" и "интензивни" дискусиите през уикенда между Лондон и Брюксел.

До средата на октомври обаче пробив няма, отбелязва АФП. "Скицираните решения още не са добили официална форма като текст, който да ги направи юридически солидни и приложими. Докато няма текст, няма да има и споразумение", предупреди днес представител на държава членка, цитиран от агенцията.

Вижте целия текст...

Цени, възможности, работа: Как гледа българинът на ЕС?

Онези, които не са гласували, са обяснили най-често решението си с недоверие към политиците или със схващането, че гласуването не води до промяна.

Като първостепенна полза от принадлежността към ЕС българите поставят новите възможности за работа. Това сочат данните от проучване, представено нa 24.09.2019 г. от Европейския парламент по повод тазгодишните избори за евродепутати.

Мнозинството българи (54 на сто) са на мнение, че европейското членство е нещо добро, като според 57 на сто страната ни има полза от ЕС.

Повечето българи (82 на сто) са заявили, че още преди изборите са знаели за кого ще гласуват. Половината от гласувалите са участвали в изборите заради гражданския си дълг, а всеки трети - за да подкрепи дадена партия.

Онези, които не са гласували, са обяснили най-често решението си с недоверие към политиците или със схващането, че гласуването не води до промяна. Над 40 на сто от българските участници в допитването са посочили, че от ЕС очакват най-вече икономическо развитие и социална сигурност.

Всеки трети изразява неудовлетвореност от състоянието на свободата и честността на изборите, както и от възможностите за собственото му участие в политическия живот.

В изборите за евродепутати тази година се отчита чувствително повишение на участието на младите избиратели, показва още проучването. Младежите под 25 г., участвали тази година в изборите, са с 14 на сто повече от гласувалите на тази възраст преди пет години. При хората от 25 до 39 години се отчита повишено участие с 12 на сто. В изборите участваха 50.6 на сто от европейците с право на глас и това бе най-високият резултат от 1994 г. насам. Общо 22 на сто от участвалите в допитването заявяват, че въпросът с оттеглянето на Великобритания от ЕС е повлиял върху решението им да гласуват.

Според 44 на сто в изборите трябва да се участва заради развитието на икономиката, а според 37 на сто трябва да се гласува заради опазването на природата.

Заради демокрацията са гласували 37 на сто, за бъдещето на ЕС - 36 на сто, заради имиграцията - 34 на сто.

Над две трети (68 на сто) казват, че страната им е извлякла ползва от членството си в ЕС и това е най-високото общо равнище на този отговор, отчетено от 1983 г. насам. Повече от половината европейци (56 на сто) вярват, че гласът им се чува в ЕС, сочат данните.

Вижте целия текст...


Урсула фон дер Лайен – новия председател на Европейската комисия

„Ще го направим по европейския начин.“

На 16 юли 2019 г. Европейският парламент избра Урсула фон дер Лайен за бъдещ председател на Европейската комисия. Тя е първата жена, избрана за председател на Европейската комисия.

Европеец по душа и убеждение, Урсула фон дер Лайен обяви, че ще се съсредоточи върху изпълнението на амбициозна програма в областта на климата, за да може до 2050 г. Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент. Тя също така се ангажира да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент за укрепване на демокрацията и развитие на справедлива социална пазарна икономика в Европа. Освен това Урсула фон дер Лайен представи много личен поглед върху идеята си за пътя на Европа на фона на глобалните предизвикателства: „Трябва да го направим по европейския начин“.

Пълните ѝ политически насоки и речта ѝ са публикувани тук.

Урсула фон дер Лайен възнамерява да подбере екип от комисари, съставен от еднакъв брой мъже и жени, въз основа на кандидатите, предложени от държавните и правителствените ръководители. За да встъпи в длъжност новата Комисия, списъкът на кандидатите за членове на Комисията трябва да бъде одобрен от Съвета, а Европейският парламент трябва да одобри новата Европейска комисия (2019 – 2024 г.) като цяло.

Урсула фон дер Лайен е родена в Брюксел през 1958 г. Тя е лекар, а от 2005 до 2019 г. е член на германското правителство.

Вижте целия текст...

Професионализация в областта на обществените поръчки

В Стратегията за повишаване ефективността на обществените поръчки в Европа е залегнала целта за един по-силен единен пазар чрез подобряване на обществените поръчки и на инвестициите. За преодоляване на предизвикателствата пред възложителите за постигането на този план, Европейската комисия (ЕК) набеляза конкретни действия като определя шест приоритетни области:

 • осигуряване на по-широко внедряване на стратегически критерии в обществените поръчки;
 • професионализация на публичните купувачи;
 • подобряване достъпа на малките и средните предприятия до пазара на обществените поръчки;
 • повишаване на прозрачността, почтеността и качеството на данните;
 • поощряване на цифровизацията на обществените поръчки;
 • сътрудничество за съвместно възлагане на обществени поръчки.

По данни от проучване сред европейските държави на тема: „Стратегическо използване на обществените поръчки за насърчаване на екологосъобразната, социална и новаторска политика“ (Bandiera, Prat, Valletti, 2008 г.) липсата на професионални умения в областта на обществените поръчки е причина за 83 % от случаите на разхищения на бюджетни средства в целия ЕС, докато само 17 % са резултат от корупционни практики. Предвид това ЕК приема, че подобряването на уменията в областта на обществените поръчки на всички етапи на процеса на възлагане, в т.ч. уменията за боравене с цифрови технологии, е от изключителна важност. Във връзка с променящата се култура и засиленото използване на стратегическите обществени поръчки се препоръчва по-широко използване на гъвкави практики, знания за пазарите и иновациите. Това, от своя страна, налага въвеждането на цялостна стратегия за привличане, обучение и кариерно развитие на служители в сферата на обществените поръчки.

Европейската комисията подпомага държавите членки в усилията им да изготвят и прилагат такива стратегии, като отчита, че всички те се намират на различни етапи от процеса на професионализация. В тази връзка са публикувани „Препоръки за професионализация на обществените поръчки“. Те засягат три области:

 • Разработване и прилагане на дългосрочни стратегии за професионализация на обществените поръчки, които да бъдат приспособени към потребностите, ресурсите и административната структура на държавите членки.
 • Управление на човешките ресурси.
 • Осигуряване на технически средства и методики.

В началото на 2019 г. е разработена и Европейска рамка за компетентностите на публичните купувачи (ЕРК), която все още е на етап проект. Тя е замислена като средство за оценка и самооценка и е предназначена да подпомогне експертите и възложителите в процеса по възлагане на обществени поръчки. Чрез нея могат да се идентифицират потребностите от обучения и наемане на нови служители. Също така в нея се очертават възможностите за кариерно развитие и се дават насоки за подобряване на изпълнението на организационно и персонално ниво. Заедно с рамката ще се разработят и инструмент за оценка и самооценка, както и стратегия за обучение със съответните насоки за прилагането й. Европейската рамка няма да има задължителен характер за държавите членки на ЕС, но ще ги подпомага в усилията им да професионализират обществените поръчки.

На този етап са изготвени проекти на матрицата на Европейската рамка за компетентности и на инструмента за оценка и самооценка.

Матрицата на Рамка за компетентностите е приложима към широк кръг лица, които изпълняват конкретни функции, свързани с процеса по възлагане на обществени поръчки. Нейната структура обхваща шест категории служители, ведно с описание на изискванията, на които всеки един от тях трябва да отговаря: подпомагащ служител (технически сътрудник) по обществени поръчки, самостоятелен публичен купувач; експерт по обществени поръчки; продуктов специалист; ръководител на отдел и мениджър на договорите. За всички тях са предвидени четири нива на експертиза: основно, средно, напреднало и експертно.

Инструментът за оценка и самооценка е разработен като софтуерен продукт. С него всеки служител, ангажиран в процеса по възлагане на обществени поръчки може да провери нивото на своите знания и умения.

В България експертите, занимаващи се с обществени поръчки, са държавни служители (с изкл. на заетите при публично правни организации и секторни възложители). Подбора, обхвата и нивото на изпълняваните от тях дейности, оценяването и кариерното им развитие се регулира от Закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Независимо, че у нас дейността, свързана с възлагане на обществени поръчки не е призната за самостоятелна професия и няма изготвена обща учебна програма, обучения се предлагат от много и различни организации. Теми, свързани с обществените поръчки, са част от учебната програма на някои висши учебни заведения. Обучения, насочени към държавните служители и служителите на съдебната власт, се организират съответно от Института по публична администрация и Националния институт по правосъдие. Частни организации и консултантски фирми също организират обучения, предназначени за експерти в областта на обществените поръчки.

Материалът е на ИПА,е-бюлетин №2

Вижте целия текст...

EK одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г.

Европейската комисия (ЕК) одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г. Общият й бюджет е 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането. 50% от средствата са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 50% от националния бюджет. Всички мерки, прилагани до момента са включени в Програмата, предвидени са и нови мерки за подпомагане.

За първи път ще се финансират разходи за подвижно пчеларство. Това ще гарантира разнообразна паша за пчелните семейства и ще повиши добива на пчелен мед и пчелни продукти. От друга страна ще се запази съществуващото биоразнообразие от растителни и дървесни видове у нас. Ще продължи и подпомагането за закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи), прилагано и в предходната програма. Включени са и дейности за обучения на пчелари.

По Националната програма ще се предоставят средства за инвентаризация на съществуващата у нас медоносна растителност, с цел по-равномерно разпределение на броя на пчелните семейства според вида паша.

За поредна година ще се подпомага ефективната борба с икономически значимите заболявания по пчелите – вароатоза и нозематоза, като ще се финансират изследванията. Проверките за остатъчни количества вещества от пестициди в хранителните запаси /мед, прашец/ и пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие също ще бъдат допустими.

По Програмата ще се финансира и провеждането на базари, на които местни пчелари ще могат да предлагат продукцията си, с цел популяризиране и увеличаване на потреблението.

Вижте целия текст...

Нова стратегическа програма за периода 2019 – 2024 г.

През последните години светът става все по-неспокоен, сложен и бързо променящ се. Това създава както възможности, така и предизвикателства. През следващите пет години ЕС може и ще укрепи ролята си в тази променяща се обстановка. Заедно, ние ще бъдем решителни и целенасочени, като се опираме на нашите ценности и силните страни на нашия модел. Само така можем реално да формираме бъдещия свят, да утвърждаваме интересите на нашите граждани, предприятия и общества и да защитим начина си на живот.

Настоящата стратегическа програма предоставя цялостна рамка и насока за тази цел. Целта ѝ е да направлява работата на институциите през следващите пет години. Съсредоточена е върху четири основни приоритета:

 • защита на гражданите и свободите
 • развиване на силна и жизнеспособна икономическа база
 • изграждане на неутрална по отношение на климата, зелена, справедлива и социална Европа
 • защита на европейските интереси и ценности в световен план.
 • Накрая, програмата има за цел да постигне резултати по тези приоритети.

  Защита на гражданите и свободите

  Европа трябва да бъде място, където хората се чувстват свободни и в безопасност. ЕС ще защитава основните права и свободи на своите граждани, признати в Договорите, и ще ги брани от съществуващи и нововъзникващи заплахи.

  Общите ценности, които стоят в основата на нашите демократични и обществени модели, са фундаментът на европейската свобода, сигурност и благоденствие. Принципите на правовата държава и определящата им роля в нашите демокрации са основен гарант за опазването на тези ценности; те трябва да бъдат напълно зачитани от всички държави членки и от ЕС.

  Трябва да гарантираме целостта на нашата територия. Ние трябва да знаем кой влиза в ЕС и да сме тези, които решават кой може да направи това. Ефективният контрол на външните граници е абсолютно необходим за гарантирането на сигурността, опазването на закона и реда, както и за осигуряването на добре функциониращи политики на ЕС, в съответствие с нашите принципи и ценности.

  Решени сме да продължим да развиваме оптимално работеща всеобхватна миграционна политика. Ще продължим да поддържаме и ще задълбочим сътрудничеството си с държавите на произход и на транзитно преминаване, за да се борим с незаконната миграция и трафика на хора и да гарантираме ефективно връщане. Що се отнася до вътрешното измерение, нужно ни е споразумение за ефективна политика в областта на миграцията и убежището. Необходимо е да се постигне консенсус по регламента „Дъблин“ с оглед на неговото реформиране въз основа на баланс между отговорност и солидарност, като се вземат под внимание лицата, които са дебаркирани вследствие на операции за търсене и спасяване.

  Ще предприемем нужните мерки, за да гарантираме доброто функциониране на Шенген.

  Ще развием и укрепим борбата си с тероризма и трансграничната престъпност, като подобрим сътрудничеството и обмена на информация и усъвършенстваме още повече общите си инструменти.

  Ще засилим устойчивостта на ЕС спрямо природните и предизвиканите от човека бедствия. Активната солидарност и обединяването на ресурси са ключът към постигането на тези цели.

  Трябва да защитим обществата си от злонамерени действия в киберпространството, хибридни заплахи и дезинформация, дело на враждебни държавни и недържавни фактори. Преодоляването на тези заплахи изисква цялостен подход с повече сътрудничество, по-голяма координация, повече ресурси и повече технологични способности.

  Развитие на нашата икономическа база: европейският модел на бъдещето

  Солидната икономическа база е от решаващо значение за конкурентоспособността, благоденствието и ролята на Европа на световната сцена, както и за създаването на работни места. Тъй като предизвикателствата в областта на технологиите, сигурността и устойчивостта променят света из основи, ние трябва да обновим базата за дългосрочен устойчив и приобщаващ растеж и да засилим сближаването в рамките на ЕС. За целта трябва да постигнем сближаване на нашите икономики във възходяща посока и да разрешим демографските предизвикателства.

  Трябва да гарантираме, че еврото работи за нашите граждани и запазва устойчивостта си, като задълбочаваме Икономическия и паричен съюз във всичките му измерения, завършим банковия съюз и съюза на капиталовите пазари и засилим международната роля на еврото.

  За да имат нашите действия максимално въздействие, ни е необходим по-интегриран подход, свързващ всички имащи отношение политики и измерения: задълбочаване и засилване на единния пазар и неговите четири свободи, разработване на съобразена с бъдещето промишлена политика, предприемане на действия по отношение на цифровата революция и гарантиране на справедливо и ефективно данъчно облагане.

  Единният пазар във всичките си измерения е от решаващо значение в това отношение. ЕС не може да си позволи да не използва пълноценно потенциала на един пазар от половин милиард души, особено в областта на услугите. Краткосрочните трудности не могат да бъдат използвани като аргумент срещу една дългосрочна стратегия, която е смела, всеобхватна и далновидна. Това трябва да върви успоредно с една по-настъпателна, всеобхватна и координирана промишлена политика. На ЕС са нужни и двете, при това неотложно.

  През следващите няколко години цифровата трансформация ще се развива още по-бързо и ще доведе до широкообхватни последици. Трябва да направим така, че Европа да бъде самостоятелна в цифрово отношение и да получи полагащия ѝ се дял от ползите от това развитие. Нашата политика трябва да въплъщава ценностите на нашето общество, да утвърждава приобщаването и да остава съвместима с нашия начин на живот. За тази цел ЕС трябва да работи по всички аспекти на цифровата революция и изкуствения интелект: инфраструктура, свързаност, услуги, данни, регулиране и инвестиции. Това трябва да бъде придружено от развитието на икономиката на услугите и интегрирането на цифровите услуги във всички сектори.

  Същевременно трябва да увеличим инвестициите в човешките умения и образование, да работим повече за стимулиране на предприемачеството и иновациите и да увеличим усилията в научноизследователската област, по-специално чрез преодоляване на разпокъсаността на европейските научноизследователски и развойни дейности и иновации. Инвестирането в нашето бъдеще означава също насърчаване и подпомагане на публичните и частните инвестиции, включително в инфраструктура, с цел финансиране на растежа на нашата икономика и нашите предприятия, включително МСП.

  В свят, в който общите правила и стандарти все повече биват подлагани на съмнение, ще е жизненоважно да се установи равнопоставеност, включително в областта на търговията. Това означава да се осигури лоялна конкуренция в рамките на ЕС и в световен план, да се насърчава достъпът до пазара, да се води борба с нелоялните практики, извънтериториалните мерки и рисковете за сигурността от трети държави, както и да се гарантира сигурността на нашите стратегически вериги на доставки. Ще продължим да актуализираме нашата европейска рамка в областта на конкуренцията с оглед на развитието на технологиите и тенденциите на световния пазар.

  Изграждане на неутрална по отношение на климата, зелена, справедлива и социална Европа

  Европа се нуждае от приобщаване и устойчивост, като възприема промените, предизвикани от екологичния преход, технологичното развитие и глобализацията, и същевременно гарантира, че никой не е изоставен.

  Днес, когато последиците от изменението на климата стават все по-видими и повсеместни, трябва спешно да ускорим действията си за управление на тази екзистенциална заплаха. ЕС може и трябва да застане начело, като се заеме със задълбочена трансформация на собствената си икономика и общество, за да постигне неутралност по отношение на климата. Това ще трябва да се проведе по начин, който е съобразен с националните обстоятелства и е социално справедлив.

  Климатичният преход ще ни предостави реална възможност да се модернизираме и същевременно да станем световен лидер в една екологосъобразна икономика. Нашите политики следва да са съобразени с Парижкото споразумение. ЕС не може да действа сам: всички държави следва да направят крачка напред и да ускорят действията си в областта на климата.

  Успехът на екологичния преход ще зависи от значителната мобилизация на частни и публични инвестиции, от наличието на ефективна кръгова икономика, както и на интегриран, взаимосвързан и добре функциониращ европейски енергиен пазар, предоставящ устойчива и сигурна енергия на достъпни цени, при пълно зачитане на правото на държавите членки да определят своя енергиен микс. ЕС ще ускори прехода към енергия от възобновяеми източници, ще увеличи енергийната ефективност, ще намали зависимостта от външни източници, ще диверсифицира доставките си и ще инвестира в начини за осигуряване на мобилност в бъдеще.

  Успоредно с това трябва да продължим да подобряваме екологичните условия в нашите градове и извън тях, да повишаваме качеството на въздуха и водата, както и да насърчаваме устойчивото селско стопанство, което е от жизненоважно значение за гарантиране на продоволствената сигурност и насърчаването на качественото производство. Ние ще оглавим усилията за борба със загубата на биоразнообразие и за опазване на екологичните системи, включително океаните.

  Промяната към по-екологично, по-справедливо и по-приобщаващо бъдеще ще бъде свързана с разходи и предизвикателства в краткосрочен план. Ето защо е толкова важно промяната да бъде придружена от мерки и да се помогне на общностите и отделните хора да се приспособят към новия свят.

  Затова е нужно да се отдели специално внимание на социалните въпроси. Европейският стълб на социалните права следва да се прилага на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки при надлежно зачитане на съответните им области на компетентност. Неравенствата, които засягат по-специално младите хора, представляват значителен политически, социален и икономически риск; различията между поколенията и степента на образованост, както и териториалните различия нарастват и се появяват нови форми на изключване. Наш дълг е да предоставим възможности на всички. Трябва да положим повече усилия, за да гарантираме равенството между жените и мъжете, както и правата и равните възможности за всички. Това е както обществен императив, така и икономически актив.

  Наличието на адекватна социална закрила и приобщаващи пазари на труда и утвърждаването на сближаването ще помогнат на Европа да запази начина си на живот, а също и едно високо равнище на защита на потребителите и на стандартите за храните, както и добър достъп до здравеопазване.

  Ще инвестираме в културата и културното си наследство, които са сърцевината на европейската ни идентичност.

  Утвърждаване на европейските интереси и ценности по света

  В днешния все по-несигурен, сложен и променящ се свят ЕС трябва да поддържа стратегически курс на действие и да увеличи способността си да действа автономно, за да защитава интересите си, да поддържа ценностите си и начина си на живот и да спомогне за оформянето на бъдещето в глобален план.

  ЕС ще продължи да бъде движеща сила за многостранното сътрудничество и за световния основан на правила международен ред, като гарантира откритост и справедливост, както и необходимите реформи. Той ще подкрепя ООН и основните многостранни организации.

  ЕС ще използва влиянието си, за да оглави ответните действия спрямо глобалните предизвикателства, като покаже пътя напред в борбата с изменението на климата, насърчава устойчивото развитие и прилага Програмата до 2030 г. и като сътрудничи с държавите партньори в областта на миграцията.

  ЕС ще утвърждава своя уникален модел на сътрудничество като вдъхновение за другите. Той ще поддържа европейската перспектива за европейските държави, които са в състояние да се присъединят и желаят това. Ще се стреми да осъществява амбициозна политика за съседство. Ще развива всеобхватно партньорство с Африка. Заедно с глобалните партньори, споделящи нашите ценности, ЕС ще продължи да работи за световния мир и стабилност и да утвърждава демокрацията и правата на човека.

  Но за да защитава по-добре интересите и ценностите си и да спомогне за оформянето на новите условия в света, ЕС трябва да бъде по-настъпателен и ефективен. Затова е нужно да бъдем по-единни в позициите си и по-решителни и ефективни при упражняването на влияние. Това означава също да си осигурим повече ресурси и да използваме по-добре наличните. Освен това означава да дадем по-ясен приоритет на европейските интереси в сферата на икономиката, политиката и сигурността, като за целта използваме всичките си политики.

  Централен елемент в това отношение е наличието на амбициозна и солидна търговска политика, гарантираща лоялна конкуренция, реципрочност и взаимни ползи, както на многостранно равнище в една реформирана СТО, така и в двустранните отношения между ЕС и неговите партньори.

  ОВППС и ОПСО на ЕС трябва да повишат своята активност и способност да откликват на нуждите, както и свързаността си с другите направления на външните отношения. Освен това ЕС трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност и отбрана, по-специално като увеличи инвестициите в областта на отбраната, развитието на способности и оперативната готовност; той ще сътрудничи тясно с НАТО при пълно зачитане на принципите, определени в Договорите и от Европейския съвет, включително принципите на приобщаване, реципрочност и самостоятелно вземане на решения от ЕС.

  Отношенията със стратегически партньори, включително нашите трансатлантически партньори, и нововъзникващи сили трябва да бъдат ключов елемент на една солидна външна политика. За тази цел е необходимо да има много повече полезни взаимодействия между равнището на ЕС и равнището на двустранните отношения. ЕС може да се ангажира с други световни сили на основата на равнопоставеността само ако избягва разпокъсания подход и действа като единен фронт, подкрепен с ресурси от ЕС и държавите членки.

  Постигане на резултати по нашите приоритети

  ЕС трябва да посреща вътрешните и външните предизвикателства по интегриран начин. За да бъде ефективна външната дейност, ни е нужна солидна вътрешна икономическа база.

  Нашите институции трябва да се съсредоточат върху наистина същественото. В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност ЕС трябва да влага големи усилия в значимите неща и по-малки в незначителните неща. На икономическите и социалните фактори ЕС трябва да осигури необходимото поле за действие, за творчество и за иновации. Важно ще е да се ангажират гражданите, гражданското общество и социалните партньори, както и регионалните и местните участници.

  Нашите институции ще работят в съответствие с духа и буквата на Договорите. Те ще зачитат принципите на демокрацията, върховенството на закона, прозрачността и равенството между гражданите и между държавите членки. Доброто управление зависи и от стриктното прилагане и изпълнение на договорените политики и правила, които трябва да бъдат внимателно наблюдавани.

  Всяка институция следва да преразгледа методите си на работа и да обмисли най-добрите начини да изпълнява функциите си съгласно Договорите.

  ЕС трябва да си осигури средства, с които да осъществи стремежите си, да постигне целите си и да прокара политиките си.

  Институциите и държавите членки трябва да работят заедно и да използват значителните си ресурси в рамките на едно общо начинание. Способностите на регионалните и местните участници следва да бъдат оползотворени в името на цялостното усилие.

  Настоящата стратегическа програма е първата стъпка от процес, който ще бъде доразвит от институциите и държавите членки. Европейският съвет ще следи внимателно изпълнението на тези приоритети и при необходимост ще зададе по-нататъшни общи политически указания и приоритети.

Вижте целия текст...

Заключения на Европейския съвет относно МФР, изменението на климата, дезинформацията и хибридните заплахи, външните отношения, разширяването и европейския семестър

I. Многогодишна финансова рамка

2. Европейският съвет приветства работата, извършена по време на румънското председателство, и взе под внимание различните елементи на пакета за МФР. Европейският съвет призова финландското председателство да продължи работата и да разработи преговорната кутия. Въз основа на това Европейският съвет ще проведе обмен на мнения през октомври 2019 г., с цел да се постигне споразумение преди края на годината.

II. Изменение на климата

3. Европейският съвет подчертава значението на срещата на върха за действия в областта на климата, организирана от генералния секретар на ООН през септември, за активизирането на действията в областта на климата в световен мащаб, за да бъде постигната целта на Парижкото споразумение, включително чрез продължаване на усилията за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5°C спрямо равнищата от прединдустриалния период. Европейският съвет приветства активното участие на държавите членки и на Комисията в подготовката.

4. След проведените през последните месеци обсъждания по сектори Европейският съвет приканва Съвета и Комисията да постигнат напредък в работата по условия, стимули и благоприятна рамка, които да бъдат въведени, за да се осигури преход към неутрален по отношение на климата Европейски съюз в съответствие с Парижкото споразумение [1], който ще запази европейската конкурентоспособност, ще бъде справедлив и социално балансиран, ще отчита националните обстоятелства на държавите членки и ще зачита правото им да вземат решения относно своя енергиен микс, като се основават на вече договорените мерки с оглед постигане на целта за намаляване на емисиите до 2030 г. Европейският съвет ще финализира насоките си преди края на годината с оглед на приемането на дългосрочната стратегия на ЕС и представянето ѝ на РКООНИК в началото на 2020 г. В този контекст Европейският съвет приканва Европейската инвестиционна банка да активизира дейностите си за подкрепа на действията в областта на климата.

5. ЕС и неговите държави членки запазват ангажимента си да увеличават мобилизирането на международното финансиране на борбата с изменението на климата от широк спектър частни и публични източници и да работят за навременен, добре управляван и успешен процес на попълване на Зеления фонд за климата.

III. Дезинформация и хибридни заплахи

6. В допълнение към доклада на председателството и приноса на Комисията и на върховния представител относно поуките, извлечени във връзка с дезинформацията и осигуряването на свободни и честни избори, Европейският съвет призовава за постоянни усилия за повишаване на осведомеността, увеличаване на готовността и засилване на устойчивостта на нашите демокрации спрямо дезинформацията. Той приветства намерението на Комисията да извърши задълбочена оценка на изпълнението на ангажиментите, поети от онлайн платформите и други страни, подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Променящият се характер на заплахите и нарастващият риск от злонамерена намеса и онлайн манипулация, свързани с развитието на изкуствения интелект и техниките за събиране на данни, изискват постоянна оценка и подходящ отговор.

7. ЕС трябва да осигури координиран отговор на хибридните и кибернетичните заплахи и да засили сътрудничеството си със съответните международни участници. Европейският съвет приветства приемането на нова рамка за целенасочени ограничителни мерки и работата по координираното вменяване на отговорност на равнище ЕС в контекста на инструментариума за кибердипломация с цел по-добро възпиране и противодействие на кибератаки. Той приканва институциите на ЕС, заедно с държавите членки, да работят по мерки за укрепване на устойчивостта и за подобряване на културата на ЕС по отношение на сигурността спрямо кибернетични и хибридни заплахи от източници извън ЕС, и за да се защитят по-добре информационните и комуникационните мрежи на ЕС, както и процесите му на вземане на решения, от всякакъв вид злонамерени действия.

IV. Външни отношения

8. По случай 10-ата годишнина на Източното партньорство Европейският съвет потвърждава отново значението на това стратегическо партньорство и приканва Комисията и върховния представител да направят оценка на действащите инструменти и мерки и, след провеждане на подходящи консултации, в началото на 2020 г. да представят допълнителни дългосрочни цели на политиката с оглед на следващата среща на върха на Източното партньорство.

9. Европейският съвет приветства мирното предаване на властта в Република Молдова и приканва Европейската комисия и върховния представител да работят по набор от конкретни мерки в подкрепа на Република Молдова, въз основа на непрекъснатото прилагане на реформите по Споразумението за асоцииране / задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия от нейна страна.

10. Европейският съвет подчертава същественото значение на Стратегическото партньорство Африка – ЕС. Ние сме поели ангажимент да продължим да го развиваме, като имаме споделена амбиция заедно да се изправим срещу общите и световни предизвикателства.

11. Стабилността, сигурността и просперитетът на държавите от южното крайбрежие на Средиземно море са от изключително значение за ЕС. В този контекст постигането на мир и дългосрочна стабилност в Либия е общ приоритет. ЕС изтъква отново подкрепата си за ръководения от ООН процес за прекратяване на враждебните действия и приобщаващо политическо решение.

12. Европейският съвет приветства новия импулс в отношенията между ЕС и Мароко и очаква предстоящия Съвет за асоцииране ЕС – Мароко.

13. Европейският съвет отново призовава Русия да освободи безусловно всички задържани украински моряци, да върне задържаните плавателни съдове и да осигури свободното преминаване на всички кораби през Керченския проток в съответствие с международното право.

14. Европейският съвет изразява дълбоката си загриженост във връзка с указа на президента на Русия от 24 април, който дава възможност за опростяване на процеса на издаване на паспорти в някои части на Донецка и Луганска област в Украйна, което е в противоречие с духа и целите на споразуменията от Минск.

15. Европейският съвет ще продължи да следи положението в Източна Украйна и е готов да разгледа други възможности, включително непризнаването на руски паспорти, издадени в разрез със споразуменията от Минск, в тясно сътрудничество с международните си партньори. Европейският съвет призовава за незабавно възобновяване на усилията за преговори с оглед на прилагането на споразуменията от Минск и за мерки, насочени към възстановяване на доверието между страните.

16. На 17 юли се навършват пет години от свалянето на полет MH17, което отне живота на 298 души. Европейският съвет изтъква отново, че ще подкрепи изцяло всички усилия, за да възтържествуват истината и справедливостта и за да бъде поета отговорност заради жертвите и близките им, в съответствие с Резолюция 2166 на Съвета за сигурност на ООН. В този контекст той приветства съобщението на съвместния екип за разследване от 19 юни 2019 г., че в Нидерландия ще бъдат повдигнати обвинения на четири лица, призовава Русия да сътрудничи изцяло с провежданото разследване и изразява пълната си увереност в независимостта и професионализма на правните процедури, които предстоят.

17. Европейският съвет припомня и потвърждава предходните заключения на Съвета и Европейския съвет, включително заключенията на Европейския съвет от 22 март 2018 г., в които категорично се осъждат продължаващите незаконни действия на Турция в Източното Средиземноморие и Егейско море. Европейският съвет изразява сериозна загриженост във връзка с извършваните от Турция незаконни сондажни дейности в Източното Средиземноморие и изразява съжаление, че Турция все още не е реагирала на многократните призиви на ЕС да преустанови тези дейности. Европейският съвет подчертава, че подобни незаконни дейности имат значително непосредствено отрицателно въздействие върху целия спектър на отношенията между ЕС и Турция. Европейският съюз призовава Турция да проявява сдържаност, да зачита суверенните права на Кипър и да се въздържа от подобни действия. Европейският съвет подкрепя поканата към Комисията и ЕСВД да представят без забавяне варианти за подходящи мерки, включително целеви мерки. ЕС ще продължи да наблюдава отблизо събитията и изразява готовност да отговори по подходящ начин и при пълна солидарност с Кипър. Европейският съвет ще продължи да следи въпроса и ще се върне към него по целесъобразност.

V. Други точки

18. Европейският съвет одобрява заключенията относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране, приети от Съвета на 18 юни 2019 г.

19. В контекста на европейския семестър Европейският съвет проведе обсъждане въз основа на хоризонтален доклад относно специфичните за всяка държава препоръки.

[1] За значително мнозинство от държавите членки неутралността по отношение на климата трябва да бъде постигната до 2050 г.

Вижте целия текст...


Парламентът налага забрана на пластмаси за еднократна употреба

Европейският Парламент подкрепи нов закон, който забранява пластмасови изделия, предназначени за еднократна употреба, като чинии, прибори, сламки и клечки за уши.

560 евродепутати гласуваха в полза на споразумението с министрите на ЕС, срещу 35 „против“ и 28 „въздържал се“.

Следните продукти ще бъдат забранени в ЕС до 2021 г.:

 • Прибори за еднократна употреба (вилици, ножове, лъжици и пръчици за хранене)
 • Пластмасови чинии за еднократна употреба
 • Пластмасови сламки
 • Изработени от пластмаса клечки за уши
 • Пластмасови дръжки за балони
 • Оксоразградими пластмаси и съдове за храна, както и чашки изработени от експандиран полистирен

Нови цели за рециклиране и повече отговорност за производителите

Държавите членки ще трябва да достигнат целта от 90% за събиране на пластмасови шишета до 2029 г., като пластмасовите шишета трябва да бъдат с поне 25% рециклирано съдържание до 2025 г. и 30% до 2030 г.

Споразумението също засилва прилагането на принципа „замърсителят плаща“, по-специално за тютюна, като въвежда разширена отговорност за производителя. Този нов режим ще се прилага също така за риболовните приспособления, като гарантира, че производителят, а не рибарите, поема разходите за събирането на изгубените в морето мрежи.

И накрая, законодателството постановява, че етикетирането относно отрицателните последици върху околната среда от изхвърлянето на пластмасови цигарени филтри на улицата, както и за други изделия като пластмасови чашки, мокри кърпички и хигиенни продукти, трябва да бъде задължително.

Цитат

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Забрана на пластмасови продукти като чинии, прибори, клечки за уши и други е стъпка в правилната посока. Всеки ден се изпиват близо 2,5 милиарда напитки, една трета от които се продават в чашки за еднократна употреба. Това са хиляди тонове отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани. Забрана за подобни отпадъци, освен че намалява отпечатъка върху околната среда, създава възможности за иновации и стартиращи бизнеси за нови продукти. Радвам се, че има и български успех в тази насока, а именно чашките „къпфи“, изобретени от Младен Джалъзов и Мирослав Запрянов - продукт, който се търси и налага и у нас, и в чужбина. Алтернативи имат и другите продукти - „ядливи“ прибори или клечки за уши с дърво, а не пластмаса. Правилата и инвестициите са най-добрата предпоставка за по-добър живот на идващите поколения европейци“.

Бързи факти

Според Европейската комисия, повече от 80% от отпадъците по плажовете са от пластмаса. Посочените продукти в забраната покриват 70% от всички морски отпадъци. Поради бавното си разграждане, пластмасата се натрупва в моретата, океаните и плажовете в ЕС и по света. Пластмасови остатъци са открити в морските обитатели - тюлени, китове, морски костенурки и птици, в рибата и ракообразните, следователно и в хранителната верига на човека.

Вижте целия текст...

ОДОБРЕНИ СА 1442 ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ "РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ"

Проект „Родители в заетост“ цели да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години, за да запазят равнището на трудовата си и икономическа активност, заетост и доходи или да си намерят работа. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца. Като резултат проектът има за цел да окаже положителен ефект върху запазване на качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, като им даде възможност да започнат или продължат кариерата си.

През есента на 2017 г. започна първият приeм на заявления в бюрата по труда. До момента по проекта е имало три приема на заявления от родители.

В периода 21 януари – 28 февруари 2019 г. се извърши трети, разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост”. По време на новия прием право да подават заявления по проекта имаха родители на деца от 0 до 12 години. Бе добавена възможност да се включат многодетни родители на деца от 0 до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

В рамките на третия прием са подадени общо 1876 заявления от родители, като 216 от тях – от многодетни родители. До 30.04.2019 г. са одобрени 1442 заявления от родители, като 167 от тях – многодетни. До 30.04.2019 г. са сключени 301 тристранни споразумения на стойност 2 044 803 лв.

Вижте повече: https://esf.bg/oprchr-proceduri-na-fokus/roditeli-v-zaetost/

#РодителиВЗаетост #ОПРЧР

Вижте целия текст...


Запознайте се с филма на Европейския парламент „Изберете своето бъдеще“

Краткият филм дава тласък за участието в предстоящите европейски избори и кара хората да се замислят за бъдещите поколения, които ще трябва да живеят с последиците от това гласуване. Режисиран от печелилия награди Фредерик Планшон, филмът документира интензивните, красиви и крехки моменти от пристигането на новородените в този свят.

Във филма разказът се води от едно младо момиче, които апелира към чувството за отговорност на гласоподавателите. „Всеки един от нас може да остави следа, но всички заедно можем да постигнем реална промяна. Избери тази Европа, в която искаш да порасна”. Европейските избори, които ще се състоят във всички страни от ЕС между 23 и 26 май, ще определят бъдещия облик и посока на Европейския съюз.

Видеото може да намерите ТУК: https://www.youtube.com/watch?v=R3tErFvAgag&feature=youtu.be.

Темата за съпричастността е в съответствие с резултатите от наскоро проведеното проучване по телефона възложено от Парламента през април, според което 80% от гражданите са съгласни, че това, което обединява европейците, е по-важно от това, което ги разделя (инфографика 1). Продължаващите преговори относно Брекзит са показали несигурността от раздялата и рисковете, свързани с напускане на защитата на ЕС. На въпроса кое е първото чувство, с което свързват ЕС, повечето хора изтъкват надеждата и увереността (общо 55%) - докато несигурността по отношение бъдещето на Европа задейства съмнението като преобладаващо чувство сред една трета от интервюираните европейци (инфографика 2).

Дебатът относно Брекзит също е показал колко взаимосвързани са станали страните от ЕС през годините, в които са работили заедно, както и многобройните ползи от членството им в широкия клуб. Понякога тези ползи стават явни при сблъсък с перспективата да бъдат изгубени. Цифрите от последния Евробарометър (февруари 2019 г.) показват, че над две трети от европейците (68%) вярват, че ЕС е донесъл ползи за тяхната страна (инфографика 3) и 61% от тях са убедени, че ЕС е нещо добро (инфографика 4).

Същевременно, външното напрежение от трети страни означава, че страните от ЕС трябва да бъдат по-близки помежду си, ако искат да запазят влиянието си и да имат тежест в новия световен ред. Докладът Евробарометър показва, че гражданите най-много се вълнуват от състоянието на икономиката, перспективите за заетостта, миграцията, климатичните изменения и борбата срещу тероризма, като това сочи необходимостта от повече сплотеност, сътрудничество и съвместни действия (инфографика 5).

Бъдещето на Европа сега е в ръцете на тези, които ще излязат да гласуват на европейските избори на 23-26 май. Макар проучването Евробарометър да посочва, че през февруари повече от една трета (35%) от гражданите на ЕС вече са сигурни, че ще гласуват, друга една трета (32%) следва да бъде убедена да го направи (инфографика 6). От младите хора имащи право на глас - въпреки че те последователно са най-положително настроените спрямо ЕС (74%) - само 21% са сигурни, че ще гласуват, като 34% още не са взели решение (инфографика 7).

Вижте целия текст...

Европейски избори през 2019 г.

Европейците гласуват на 23-26 май

През май стотици милиони граждани ще изберат нов Европейски парламент.

Тези граждани на ЕС внимателно ще оценят кандидатите и програмите, преди да вземат решения, които ще оформят бъдещето на нашия континент и нашата роля на световната сцена през идните години. Европейският съюз – единствен по рода си съвместен проект, основан на мирно сътрудничество, е заплашван от сили, които се стремят да унищожат изграденото заедно от всички нас.

Това е в контраст с последните проучвания, които показват засилващо се положително отношение към ЕС. За пръв път от 1983 г. насам, 68% от гражданите са убедени, че страната им е извлякла ползи от членството си в ЕС.

И все пак ни предстои още много работа.

Трябва да променим Европа и да я направим по-ефективна, като търсим отговор на опасенията на гражданите и като надграждаме това, което вече сме постигнали.

Именно през следващите няколко месеца нашите граждани ще преценяват как и какво прави Европейският съюз, за да ги защитава, да създава нови възможности и да отстоява своя авторитет навън. Те ще очакват отговори на въпроси, свързани с миграционните потоци, сигурността, околната среда и заетостта. Трябва да работим упорито, за да запознаем гражданите ни с резултатите, които членовете на ЕП постигат ежедневно, като предложението за реформа в областта на убежището, близкото сътрудничество с Африка, борбата с тероризма, антидъмпинговите мерки за защита на работните места в Европа, търсенето на отговорност от интернет гигантите и защитата на личните данни.

От 2017 година поставихме Европейския парламент – единствената пряко избрана институция на ЕС – в центъра на дискусията за бъдещето на Европа. Правителствените ръководители се срещат с нас редовно, за да ни запознават с вижданията си. Това доведе до оживени дебати, които ще положат основата за подобряването на европейския проект.

Същевременно приветствахме над 8 000 млади хора в Страсбург и 800 хора в Брюксел, което ни даде възможност да научим повече за очакванията и опасенията на следващото поколение, но най-вече за това как заедно да постигнем напредък за Европа.

В хода на подготовката за тези избори медиите ще играят централна роля за информиране на гражданите и отразяване на общественото мнение. За проследяване на кампаниите в отделните държави членки, за разбиране на тяхното въздействие и промените, които те ще внесат в Европейския парламент през 2019 г., подготвихме онлайн пакет от информационни материали за медиите, който ще бъде актуализиран редовно. Той включва полезни контакти, обобщение на работата и постиженията ни през настоящия мандат, уеб приложение за изборите за преносими устройства, връзки към информационни бележки, графики и данни за общественото мнение, които ще Ви помогнат бързо да откриете актуална информация. Надявам се да Ви бъде полезен.

Благодаря Ви за работата, която вършите за сближаването на Европейския съюз с неговите граждани.

Антонио Таяни

Председател на ЕП

Вижте целия текст...

Европейски избори – 23–26 май 2019 г.

Следващите европейски избори ще се проведат на 23–26 май 2019 г., като всички пълнолетни граждани на ЕС ще имат възможност да изберат кой да ги представлява в Европейския парламент. Въздействайте върху бъдещето на Европа: гласувайте!

Последните европейски избори през 2014 г. бяха най-големите транснационални избори, провеждани някога по едно и също време. Този път залогът е дори още по-голям. Подавайки Вашия глас, Вие решавате какъв да бъде обликът на Европа през следващите години.

Европейските избори през май 2019 г. ще окажат пряко въздействие върху живота Ви. Те ще решат какво ще направи Европа през следващите години за нещата, за които се тревожите – работните места, бизнеса, сигурността, миграцията и изменението на климата.

Европа принадлежи на всички нас и всички заедно трябва да вземем тези решения. Важно е да гласувате не само Вие, но и Вашето семейство, приятели, съседи и колеги. Когато всички гласуваме, всички печелим.

Подаване на Вашия глас

Въпреки че съществуват общи правила за изборите, някои аспекти могат да се различават в отделните държави, например дали е възможно да се гласува по пощата или от чужбина.

Постепенно ще станат известни конкретните подробности, например кои ще бъдат кандидатите и къде се намира Вашата местна избирателна секция. За актуална информация направете справка с Вашата национална избирателна комисия.

Ако живеете в друга държава от ЕС, следва да можете да гласувате за член на ЕП в тази държава, който да Ви представлява. Ако Вашата страна на произход позволява да се гласува от чужбина, можете да решите вместо за кандидатите в чужбина да гласувате за тези в собствената Ви страна. За да научите дали съществува такава възможност, проверете в посолството на Вашата страна. Разбира се, можете да гласувате само веднъж. Гласувате или във Вашата страна на произход, или в страната, където живеете сега, но не в двете.

Трябва да променим Европа и да я направим по-ефективна, като отговорим на тревогите на гражданите и надграждаме върху вече постигнатото.

Вижте целия текст...

КАК ДА ГЛАСУВАМЕ В БЪЛГАРИЯ?

Европейските избори ще бъдат на 26 май 2019 г. в България. Всеки гражданин, навършил 18 години, може да гласува на европейски избори, ако е живял в България или в друга държава член на Европейския съюз най-малко три месеца непосредствено преди изборите.

Коя е датата на изборите?

Европейските избори ще бъдат на 26 май 2019 г.

Къде мога да гласувам?

Избирателите в България гласуват в конкретни избирателни секции, определяни спрямо постоянния адрес на гражданите според документите за самоличност. Възможно е гласуване и в избирателни секции спрямо настоящия адрес, но е нужна предварителна регистрация при съответната общинска администрация по настоящия адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, но трябва да заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Изключения при гласуването по постоянен адрес са възможни за студенти и ученици. Повече информация можете да получите на сайта на Централната избирателна комисия.

Каква е избирателната възраст?

В България трябва да сте навършили 18 години, за да гласувате на европейски избори.

Колко членове на Европейския парламент се избират в България?

Избирателите ще гласуват за 17 членове на Европейския парламент през 2019 г. - колкото и на изборите през 2014 г.

Какъв е крайният срок за регистрация преди изборите?

В България не е нужно да се регистрирате преди изборите, тъй като това се прави автоматично от властите. Ако сте променили адресната си регистрация по документи, е добре да проверите дали сте в правилния избирателен списък. Повече информация можете да получите на сайта на Централната избирателна комисия.

Къде трябва да се регистрирам, за да гласувам?

Ако искате да промените избирателната си секция спрямо адресната регистрация, трябва да подадете писмена декларация при съответната общинска администрация по настоящ адрес.

Какви документи трябва да нося в избирателната секция?

Носете личната си карта.

Мога ли да гласувам по пощата?

Не, в България не е възможно да се гласува по пощата.

Мога ли да гласувам онлайн?

Не, законодателството в България не предвижда онлайн гласуване.

Мога ли да гласувам чрез пълномощник?

В България не е възможно гласуване чрез пълномощник.

Мога ли да гласувам в България, ако съм от друга страна в ЕС?

Да, можете, като подадете стандартна декларация при съответната общинска администрация по настоящ адрес. Трябва да се регистрирате за гласуване най-малко 40 дни преди изборите и трябва да сте живели в България или в друга страна от ЕС поне три месеца непосредствено преди изборите. Повече информация можете да получите на сайта на Централната избирателна комисия.

Какви са изборните райони?

В България по време на избори за членове на Европейския парламент територията на страната, включително секциите извън страната, представлява един многомандатен изборен район, което означава, че всички избиратели избират измежду едни и същи списъци с кандидати.

Какъв е минималният праг, за да бъде избран кандидат за член на Европейския парламент?

Изборният кодекс не определя минимален праг, за да бъде избран кандидат за член на Европейския парламент. Резултатите се определят по специфична методика, определена от изборните правила. Повече информация можете да получите на сайта на Централната избирателна комисия.

Как ще бъдат избрани членовете на Европейския парламент от България?

Според законодателството на ЕС всички страни трябва да използват избирателни системи, които гарантират пропорционално представителство. Това означава, че броят на избраните членове от всяка партия зависи пропорционално от броя на подадени гласове за съответната партия.

В България при избор на членове на Европейския парламент има и преференциален вот, който дава на избирателите възможност да посочат своя предпочитан кандидат в рамките на партията, която са избрали. Кандидатите, които са получили повече преференции, имат по-голяма възможност да бъдат избрани.

Кои са кандидатите? За кои политически партии мога да гласувам?

Регистрирането на кандидатските листи се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Пълните списъци с кандидати биват публикувани малко след края на периода на регистрация. Повече информация можете да получите на сайта на Централната избирателна комисия.

Вижте целия текст...


Мария Габриел за борбата с дезинформацията

Вярвам в това, че свободата на изразяване, правото на достъп до информация, работата на журналистите и качественото поднасяне на информация са най-ключови в борбата с дезинформацията. Иска ни се да дадем видимост на работата на журналистите, които всеки ден се сблъскват с това предизвикателство, на проектите на неправителствените организации, които всеки ден се опитват да ни помагат да съхраним демокрацията в това толкова бурно развиващо се време на новите технологии", това посочи днес в Пловдив еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, съобщава "Трафик". Габриел анонсира, че за първи път тази година седмицата между 18 и 24 март ще бъде посветена на тази сериозна тема, като се организира Европейска седмица на медийната грамотност. През април пък ще бъде създадена първата по рода си кризисна симулация за справяне с фалшиви новини.

Държавите членки на ЕС играят ключова роля в процеса по изобличаване на фалшивото съдържание, както и по превенцията, стана ясно от изявлението на Габриел. Затова една от най-новите заложени мерки е европейските страни да посочат своя национална контактна точка за създаване на система за ранно предупреждение. "След като те изпълнят това изискване, намерението ни е през април да организираме европейско упражнение, което да ни даде реална представа какви са уязвимостите ни, до колко сме подготвени и какво можем още да направим", посочи Габриел.

Темата с фалшивите новини е изключително актуална през последните дни, след като социалните мрежи буквално бяха нажежени от гневни реакции срещу fake публикацията за това, че в Европейския съюз тече кампания за легализирането на кръвосмешението. Разбира се за критично мислещия човек би следвало подобно съдържание да бъде изобличено в своята абсолютна манипулация и откровена форма на коварна лъжа почти мигновено, ала вместо това редица потребители тръгнаха да споделят "новината" и да я коментират като абсолютно автентичен носител на информация. Резултат е мултиплициране на скандално недостоверно съдържание, което омаскарява в случая институцията ЕС. Хибридната война с фалшиви новини е изключително популярно предизборно средство през последните няколко години. "Европейските избори за нас ще бъдат тест докъде сме стигнали с борбата с дезинформацията онлайн.

Това, което за мен е успокояващоq е, че не чакаме те да се случат или да ни залее поредната кампания, а вече много последователно в рамките на година и половина имаме резултат. За първи път платформите и социалните мрежи поеха ангажименти. В началото на март излезе вторият доклад, продължавам да съм много критична – искам да видя от платформите отговорност, искам да видя, че тази отговорност кореспондира с влиянието, което те днес имат в обществото. Наистина дезинформацията атакува принципите ни като демократично общество", подчерта еврокомисарят.

Габриел цитира и социологически данни, според които 83% от европейските граждани смятат, че дезинформацията е заплаха за демокрацията. "Трябва ясно да си дадем сметка, че няма рецепта - чудо, но всеки има своята роля, за да допринесе да намалим видимостта и негативните последствия на този феномен", завърши Мария Габриел.

Вижте целия текст...

Реагиране на бедствия: ЕС укрепва капацитета си

Парламентът одобри мерки за подобряване на възможността на ЕС да реагира при бедствия. Бе одобрено и заделяне на допълнителен резерв за спешни случаи.

Всяка една страна в ЕС е била жертва на природни катаклизми или на инциденти, причинени от човешки грешки. Щетите често са огромни: през 2017 г. 200 души са загинали в Европа вследствие на природни бедствия, а икономическите загуби се равняват на близо 10 млрд. евро.

На 12 февруари Парламентът одобри подобрения в механизма на ЕС за гражданска защита. Промените целят да помогнат на страните членки да реагират по-бързо и по-ефикасно на спешни случаи. Те също така предлагат обединяването на ресурси за гражданска защита.

„Бедствията в Гърция през 2018 г. и в Португалия през 2017 г. показаха, че страните членки не разполагат с достатъчни ресурси, за да реагират сами, като често това се дължи на оперативни слабости“, заяви авторът на доклада на ЕП Елизабета Гардини (ЕНП, Италия).

Какво представлява Механизмът на ЕС за гражданска защита

Механизмът на ЕС за гражданска защита е система за сътрудничество и взаимно предоставяне на помощ. Ако някоя страна в ЕС не може да се справи с овладяването на бедствие, тя може да потърси помощ.

Системата се основава на доброволното участие на страните в ЕС. Тя обаче има своите ограничения, особено когато няколко страни членки се сблъскват с едни и същи проблеми едновременно (например, при горски пожари или наводнения).

Към момента ЕС като цяло не разполага със свой капацитет да оказва помощ, ако страните в него не могат да реагират.

Нов резерв от ресурси за спешни случаи

В преговорите за законодателството Парламентът настояваше за създаването на нов резерв от ресурси под името „RescEU“. Той ще позволява реагиране на горски пожари, бури и наводнения, както и на химически, биологически, радиационни и ядрени инциденти и ще включва ресурси като самолети за борба с пожари, помпи за отводняване, екипи за издирване и спасяване в градски условия, полеви болници и екипи за първа помощ.

Резервът ще бъде задействан, само когато ресурсите на страните членки не достигат. Решението ще бъде вземано от Европейската комисия в тясно сътрудничество със страната, отправило искането и страните, които притежават или дават под наем оборудването.

Споделяне на информация

Новите правила предвиждат подобряване на управлението на риска от бедствия чрез засилване на консултациите, изпращане на експертни мисии и формулиране на препоръки.

Депутатите подкрепиха засилване на споделянето на информация между всички участници в гражданската защита и управлението на риска от бедствия и особено между младите специалисти и доброволци.

Следващи стъпки

Окончателният текст ще влезе в сила след неговото официално приемане от Съвета на ЕС. Той ще започне да се прилага от лятото на 2019 г.

Вижте целия текст...

#EUProtects: Какво трябва да знаем при наемане на автомобил в ЕС

Хиляди хора в ЕС от различни държави работят заедно, за да осигурят безопасност за Вас и Вашето семейство. Те не търсят признание, а просто си вършат работата. Ежедневно ЕС подкрепя и свързва тези хора, за да могат да ни защитават. Кампанията на Европейската комисия "ЕС: По-защитени заедно" ни запознава с героите сред нас.

Един от тях е Игнат Арсенов от Европейския потребителски център - България. Toва е мястото, където потребителите могат да намерят помощ за разрешаване на трансгранични случаи - когато български граждани имат проблеми с компании, регистрирани в други държави в ЕС, и обратно - когато техни граждани имат проблем с български компании.

Едни от често срещаните казуси в ЕПЦ са тези с наемането на автомобили (rent-a-car). Услугата набира популярност сред българите, пътуващи в чужбина, но все още им е леко непозната, казва Игнат Арсенов.

Там има доста условия и ако го правим за първи път, е добре да четем и дребния шрифт, съветва той.

Хората например често не знаят, че за да наеме кола, шофьорът трябва да има валидна кредитна карта на негово име. Тя служи за гаранция, тъй като ни се поверява вещ, която струва много срещу много по-ниска стойност на наема. А много от повредите се установяват след това. Тази гаранция служи и след изтичането на договора, т.е. след връщането на автомобила. Проблемът в много от случаите е, че компаниите не търсят хората, а направо удържат от картата без обяснения, посочва специалистът. Работи се по прекратяване на тази нелоялна практика. Най-малкото трябва да се даде възможност за оспорване преди удържане на сумата, смята той.

Какво трябва да знаем преди да вземем автомобил

- Уверете се, че имате съответната категория свидетелство за управление;

- Проверете има ли застраховка и до какво покритие.

В България не е много популярно, но в чужбина почти всички застраховки са с т.нар. самоучастие (excess), обяснява Арсенов. Ако възникне инцидент, до определена сума отговаря този, който е наел автомобила, например до 200 евро. Ако щетите са до толкова, ние ще ги покрием изцяло въпреки застраховката. Ако откраднат колата и щетите са за 20 000 евро, ще покрием 200, а остатъкът от 20 000 ще бъде покрит от застраховката. Колкото е по-висок размерът на застраховката, толкова по-малко е самоучастието, но пък цената на застраховката е по-висока.

- Когато разглеждате офертите по интернет, трябва да имате предвид, че често е посочена само основната цена.

Обърнете внимание на допълнителното доплащане за получаване на автомобила от летище или за допълнително покритие на застраховката.

- Проверете колко ще ви струват други екстри като ползване на детска седалка или навигация;

- Обърнете внимание на правилата за горивото - дали трябва да върнете автомобила с пълен резервоар;

- Проверете за ограничения във възрастта на шофьора;

- Вижте каква сума ще ви бъде блокирана като гаранция от кредитната карта и при какви условия може да се откажете от договора, съветват от ЕПЦ.

И - разбира се - никога не забравяйте да четете внимателно условията.

Клопка: Една от честите неприятни изненади при наемане на автомобил е допълнителната застраховка за покриване на всички щети, които потребителят е принуден да плати на място, казва Игнат Арсенов. Трябва да се знае, че това не е задължително, а в същото време оскъпява цената. След като мине наемният период, не можем да търсим обезщетение за нея, затова е важно да уточним размера ѝ още преди да ползваме автомобила.

Какво трябва да знаем по време на ползването на автомобила

- Поинтересувайте се за правилата при възникване на повреда в автомобила или настъпване на пътно произшествие.

- В приемо-предавателния протокол трябва да бъдат отбелязани всички видими щети по автомобила, за да не бъдат начислени по-късно средства за ремонт;

- Ако колата се повреди, следвайте инструкциите и не се опитвайте да я поправяте сами или за ваша сметка без предварителното съгласие на компанията;

- В случай на произшествие уведомете незабавно полицията и компанията и следвайте техните инструкции.

Какво трябва да знаем при връщане на автомобила

- Винаги се стремете да върнете автомобила в рамките на работното време и да получите документ, че колата е прегледана и приета без забележки;

- Ако връщате автомобила извън работно време, го паркирайте само на указаните места. Може да направите снимки като доказателство, че сте го върнали в добро състояние;

- Тъй като автомобилите, върнати извън работно време, се преглеждат за щети на следващия ден, то е възможно впоследствие да бъдат удържани суми от кредитната ви карта за причинените вреди;

- Ако възникне инцидент, се свържете с компанията.

- Огледайте внимателно автомобила, когато го връщате, за да бъде съставен протокол за състоянието му. Още по-внимателни бъдете и когато вземате колата - ако забележите пукнато стъкло, голяма драскотина, ударен калник - снимайте ги и обърнете внимание на това, поискайте да ги запишат изрично.

Ако въпреки тези съвети след пътуването имате проблем с компанията и се чувствате несправедливо ощетени, можете да се свържете с Европейския потребителски център. Игнат Арсенов разказва няколко скорошни случая, които са били благополучно разрешени. Единият е на семейство, пътувало до Германия и направило онлайн резервация за автомобил. Когато взели колата от летището, им обяснили, че нямат достатъчно застрахователно покритие и се опитали да им продадат по-голямо. Клиентите го отказали и избрали по-евтин вариант - 20 евро застраховка на ден за покритие 900 евро. Въпреки това обаче застраховката скочила почти колко самия наем на автомобила. След почивката оставили ключовете, но на мястото нямало служител и не бил съставен протокол. Потребителите не огледали колата. След няколко седмици получили имейл от компанията за щета от 900 евро за драскотина. Обърнали се за съдействие към ЕПЦ. Оттам успели да убедят компанията, че щетата не е била там и е възможно да е направена след връщането, а глобата не била удържана от кредитната карта.

Често колите се наемат от сайт, след като резервираме самолетен билет и хотел. Така направили други туристи, които решили да наемат в Испания автомобил за 12 дни. Предложили им застраховка по-скъпа от самия наем и потребителите преценили, че ще поемат риска и няма да сключват допълнителна застраховка. На място им дали друг автомобил, по-висок клас, но поискали за него да се сключи пълна застраховка. Клиентите отказват и заявяват, че в такъв случай няма да наемат колата, но компанията отказва да им върне парите за резервацията. Принудени са на място да подпишат документи, но без плащане с кредитна карта. Въпреки това, компанията блокира 500 евро по нея - стандартна практика в случай на възникване на щета. В крайна сметка почивката минава без инцидент, но след връщането си в България потребителят забелязва, че от кредитната му карта без уведомление са изтеглени 234 евро. След намесата на експертите от ЕПЦ сумата е възстановена.

Потребителите имат и задължения освен права, припомня Игнат Арсенов. Първо трябва да се свържат с търговеца и едва тогава, ако имат оплаквания, да се обърнат към нас или друг контролен орган. И никога да не забравят са да четат внимателно условията.

Вижте целия текст...

Европейски корпус за солидарност: повече възможности за младите хора

Европейският корпус за солидарност предлага шанс на хора на възраст между 17 и 30 г. да придобият нови умения и да допринесат за eдна по-добра Европа.

На 4 февруари парламентарната комисия по култура и образование одобри нови приоритети за програмата, насочена към млади хора, желаещи да се занимават с доброволческа дейност. През финансовия период 2021-2027 г. в обхвата й ще бъде включена хуманитарна дейност извън границите на ЕС.

Програмата ще даде възможности за участие на хора, които се нуждаят от допълнително съдействие - например, хора със здравни проблеми или с увреждания, а също и на жители от крайни региони или с имигрантски произход. Участниците ще могат да се включват и в мероприятия в собствената си страна, ако те имат международно измерение и са привлекли хора от други страни.

Парламентът ще гласува по новите планове за Европейския корпус за солидарност на пленарното си заседание в средата на март.

Какво представлява Европейския корпус за солидарност?

Правната рамка за Европейския корпус за солидарност бе одобрена от Парламента на 11 септември 2018 г. Идеята е младите хора да имат възможност да придобият опит и ценни лични и социални умения, като в същото време оказват съдействие на други хора. Проектите са в области като образование, здравеопазване, екология, работа с деца и възрастни хора, както и с мигранти. Приоритет имат проекти с благотворителна цел.

Дейността на корпуса не трябва да има отрицателно въздействие върху съществуващи работни места и програми за стаж. Корпусът също така няма за цел да замества проекти, свързани със социалните ангажименти на бизнеса.

Можете да се регистрирате за участие в корпуса от 17-годишна възраст, но не можете да започнете участие в проект, преди да навършите 18 години.

Вижте целия текст...


Ефектът Брекзит: проучване на общественото мнение показва, че европейците оценяват ЕС повече от всякога

Последното проучване на общественото мнение в ЕС, проведено през септември 2018 г., показва ясна и нарастваща положителна оценка за членството в ЕС, достигайки рекордно високо ниво от 68%.

Последното проучване на общественото мнение показва, че европейците оценяват ЕС повече от всякога.

Резултатите от най-новото проучване на Евробарометър, измерващо обществените нагласи спрямо ЕС, показват, че повече от всякога европейците смятат, че членството на страната им в Европейския съюз е нещо добро (62%). Това е най-високият процент измерен през последните 25 години. 68% също смятат, че страната им е спечелила от членството в ЕС, което представлява най-високият процент от 1983 г. насам.

Повече от всякога европейците смятат, че членството на страната им в Европейския съюз е нещо добро.

В България подкрепата е значително по-ниска от средната за ЕС: 55% от анкетираните смятат, че членството на страната ни е нещо добро (54% през април 2018 г.). В същото време, процентът на българите, които смятат, че България е спечелила от членството си в Европейския съюз, е 60%, което представлява увеличение с три процентни пункта от проучването през април 2018 г.

Почти всички резултати, измерващи подкрепата за ЕС, показват значителен възход след референдума в Обединеното кралство през 2016 г., което предполага нарастващо безпокойство в целия континент по отношение на въздействието, което ще има Брекзит, както и все по-голяма осведоменост за ползите от членството в ЕС като ефект от трудните преговори. Запитани как биха гласували ако утре в България се проведе референдум за членството на страната в ЕС, 59% от анкетираните българи биха подкрепили оставането в Съюза. Това е значително по-ниско от средния резултат за целия ЕС – 66%.

Последните данни на Евробарометър показват нарастващо чувство за удовлетвореност сред европейците от демократичното функциониране на ЕС (49%), което представлява увеличение с 3 процентни пункта от предишното проучване през април, докато 48% смятат, че гласът им в ЕС се зачита, въпреки че това настроение изглежда намалява в редица страни като България например, където този процент е 42 (спад от 2 процентни пункта в сравнение с април 2018 г.). Значителен спад от 4 процентни пункта в сравнение с изследването отпреди шест месеца бележи и удовлетвореността на българите от демократичното функциониране на ЕС: през септември този процент е 48.

Не всички новини от проучването обаче са добри. Въпреки значителната и нарастваща подкрепа за ЕС като цяло половината от респондентите не са доволни от посоката, в която се движи Съюзът, като резултатите по отношение на собствената им страна са подобни.

Що се отнася до имиджа на Европейския парламент в ЕС, близо половината от запитаните българи (47%) имат положително отношение към ЕП, което е с 15 процентни пункта над средното за ЕС ниво. Една трета (32%) от анкетираните европейци имат положително мнение, една пета (21%) – отрицателно мнение, а относителното мнозинство (43%) остават неутрални. Общественото мнение също изглежда доста стабилно по отношение на очакванията за ролята на ЕП в бъдеще, като 48% от европейците искат ЕП да играе по-важна роля, а 27% – по-малка. В България тези проценти са съответно 39% в подкрепа на по-голямата роля на Европейския парламент (спад с 6 процентни пункта от преди шест месеца) и 24% за по-малка роля на ЕП (увеличение с 5 процентни пункта).

Процентът на българите, които смятат, че България е спечелила от членството си в Европейския съюз, е 60%.

Увеличава се информираността за европейските избори през следващата година, като 41% от европейците и 42% от българите правилно идентифицират датата на изборите през май 2019 г. – и в двата случая това е увеличение с девет пункта спрямо април т.г. Процентът на българите, които все още не могат да кажат кога ще се проведат изборите, обаче остава висок – 52% спрямо 44% от европейците.

Според най-голяма част от сънародниците ни ЕС носи нови възможности за работа.

През изминалия шестмесечен период приоритетите на гражданите за предизборната кампания претърпяха съществено развитие. Имиграцията сега е на първо място (50%) в дневния ред на европейците, следвана от икономиката (47%) и младежката безработица (47%), докато борбата с тероризма е на четвърто място с 44%. В България икономиката продължава да бъде на първо място (59%), следвана от имиграцията (43%) и социалната защита на гражданите (42%). Борбата с тероризма е на пето място (39%), предшествана от темата за защитата на потребителите и безопасността на храните (40%).

На фона на тези данни 41% от българските граждани заявяват, че се интересуват от европейските избори, което е с 10 процентни пункта по-малко от средното за ЕС (51%).

Коментирайки резултатите от проучването, председателят на ЕП Антонио Таяни заяви: „С финализирането на детайлите по споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС нараства подкрепата сред европейските граждани за членството на страните им в Съюза. Въпреки това има още много работа за вършене. Сътрудничеството и солидарността на европейско ниво са от ключово значение при намирането на решения на проблемите на европейските граждани.“

През изминалия шестмесечен период приоритетите на гражданите за предизборната кампания претърпяха съществено развитие.

Ги Верхофстад, координатор на ЕП за Брекзит, заяви: „Фактът, че 51% от анкетираните граждани на Обединеното кралство искат да останат в ЕС, е напомняне за дълбоките разделения, произтичащи от решението за Брекзит, и за необходимостта от намиране на устойчиви и близки дългосрочни бъдещи отношения под формата на широко и задълбочено споразумение за асоцииране. Макар че трябва да се подготвим за всички възможни случаи, изглежда, че в Обединеното кралство, както и в ЕС, няма голямо желание за т.нар. "твърд Брекзит" или скъп сценарий без сделка и се надявам резултатът от преговорите в крайна сметка да отрази това.“

Допълнителна информация:

Работа на терен за това проучване бе проведена между 8 и 26 септември 2018 г. сред 27 601 европейци на 16 или повече години, интервюирани пряко от Kantar Public във всички 28 държави членки.

Вижте целия текст...

Пластмасата в океаните: факти, рискове и нови мерки на ЕС

Пластмасовите боклуци застрашават живота в моретата и нашето здраве. Европейският съюз предприема мерки за намаляване на отпадъците от пластмаса.

Какво може да бъде по-невинно от сламка за пиене или онези евтини чинийки, които изхвърляме веднага след употреба? Проблемът е, че голяма част от тези боклуци в крайна сметка попадат в моретата и океаните по света. Пластмасовите боклуци са вече толкова често срещани, че според една прогноза до 2050 г. в океана ще има повече пластмаса, отколкото риба, ако измерваме по тегло.

Комисията по околна среда одобри на 10 октомври правила, целящи да намалят присъствието на 10-те най-често срещани видове пластмасови отпадъци на морските брегове, както и на загубените риболовни принадлежности. Тези две групи заедно отговарят за около 70% от боклуците в морето. Около 50% от замърсяването се дължи само на пластмасови продукти за еднократна употреба: например, прибори, бутилки, фасове и клечки за памук.

Същото име, по-лошо качество: Парламентът е против различията в продуктите

Продукти, които се продават под същото име и в същата опаковка в различни страни, трябва да са еднакви в целия Европейски съюз, заявява Парламентът.

Депутатите обръщат внимание на различията в качеството на храните в Европа

Депутатите подкрепиха на 13 септември доклад на Олга Сехналова (С&Д, Чехия), предлагащ мерки срещу продажбата на стоки с по-ниско качество в някои страни от ЕС. Текстът посочва, че е изключително важно да се предостави на потребителите прецизна и лесно разбираема информация за предлаганите продукти.

"При направени изменения на даден продукт, независимо по каква причина, потребителят има право да бъде информиран по прозрачен и ясен начин", заяви Олга Сехналова. "Искам европейските потребители най-сетне да почувстват, че са третирани равноправно независимо от коя страна са. Не трябва да има нито потребители второ качество, нито продукти второ качество в ЕС".

Депутатите приветстваха заделянето на 2 млн. евро за разработването на европейска методология и единен подход при извършването на тестове. Освен това те приканват потребителските организации от различни страни да си сътрудничат.

Защо са нужни мерки

Сравнителни изследвания в ЕС показват, че продукти, които се продават в страни от Източна и Централа Европа, имат по-ниско качество от продукти в същата опаковка и под същото име в Западна Европа.

Рибни пръчици в Словакия съдържат по-малко рибно месо, отколкото в Австрия (58% спрямо 65%). Портокалови напитки в Словакия и Чехия не съдържат никакъв портокал, а в Германия имат 3% портокалов концентрат. От 96 продукта, изследвани в Унгария, 71 са различни спрямо еквивалентите им в Италия и Австрия. Различия има и при козметичните продукти, праховете за пране и храната за домашни любимци.

Адаптирането на продукти към местния вкус и предпочитания е стандартна и законна практика за компаниите. Различията могат да се дължат и на използването на съставки от местни доставчици или на необходимостта за адаптиране към по-ниската покупателна способност. В идентифицираните случаи обаче цените са същите или по-високи, а върху опаковката на продуктите липсва информация за различията.

Вижте целия текст...

Четиридесет български училища се присъединяват към Програмата за посланици на ЕП

Програмата за училища посланици на Европейския парламент разширява обхвата си през учебната 2018/2019 година с нови 40 училища от цяла България. Целта на инициативата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено гражданско участие в демократичния процес.

Голяма част от кандидатурите за училища посланици на Европейския парламент показваха висока мотивация и желание за нови знания.

Кампанията за кандидатстване предизвика голям интерес, като своята кандидатура подадоха над 100 училища от почти всички области в България. Работата на журито, съставено от представители на Бюрото на ЕП в България, беше тежка, тъй като голяма част от заявките показваха висока мотивация и желание за нови знания. Сред избраните 40 нови учебни заведения има представители на профилирани гимназии, средни училища, професионални гимназии и едно спортно училище. Тазгодишният конкурс за училища посланици на ЕП разширява географския обхват на инициативата, като за пръв път включва участници от Видинска и Сливенска област, както и от градове като Павликени, Кубрат, Вършец и Раковски.

Пълен списък с избраните училища можете да намерите в края на публикацията.

Основните критерии, които бяха взети предвид при избора на участниците, бяха мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни на училищата, обхватът и иновативността на предложената примерна дейност, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции. Постигането на териториален баланс, както и разпределението между различните видове училища също бяха взети под особено внимание.

Програмата за училища посланици на ЕП е най-мащабната платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите граждани в целия ЕС, като им предоставя активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

За избраните училища инициативата ще продължи с провеждането на встъпителен семинар за преподаватели, който ще се проведе през месец октомври. Това обучение ще подготви педагогическите екипи, които ще се заемат с организацията и осъществяването на Програмата. След това ще започне обучителният процес в избраните училища и ще бъдат изпълнени заложените дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др. Този етап от програмата ще бъде оценяван от Бюрото на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.

ЕП разширява географския обхват на инициативата, като за пръв път включва участници от Видинска и Сливенска област, както и от градове като Павликени, Кубрат, Вършец и Раковски.

Пълен списък на 40-те нови училища, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2018/2019 година (подредени по област):

 • Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“, Гоце Делчев;
 • Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, Благоевград
 • Немска езикова гимназия „Гьоте“, Бургас
 • IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, Варна
 • Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“, Варна
 • Средно училище „Бачо Киро“, Павликени
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица
 • Спортно училище – град Велико Търново, Велико Търново
 • Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, Видин
 • Средно училище „Иван Вазов“, Мездра
 • Средно училище „Никола Войводов“, Враца
 • Средно училище „Св. Климент Охридски“, Добрич
 • Езикова гимназия „Христо Ботев“, Кърджали
 • Средно училище „Георги Бенковски“, Тетевен
 • Професионална гимназия по механоелектротехника, Троян
 • Средно училище „Иван Вазов“, Вършец
 • Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“, Монтана
 • Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, Велинград
 • Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“, Перник
 • Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен
 • Езикова гимназия „Иван Вазов“, Пловдив
 • Професионална гимназия „Петър Парчевич“, Раковски
 • Средно училище „Васил Левски“, Карлово
 • Средно училище „Христо Ботев“, Кубрат
 • Английска езикова гимназия „Гео Милев“, Русе
 • Средно училище „Христо Ботев“, Тутракан
 • Средно училище „Никола Вапцаров“, Силистра
 • Средно училище „Неофит Рилски“, Твърдица
 • 81 Средно училище „Виктор Юго“, София
 • 149 Средно училище „Иван Хаджийски“, София
 • Професионална гимназия по електротехника и информатика, София
 • Национална финансово-стопанска гимназия, София
 • Средно училище „Васил Левски“, Гълъбово
 • Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, Стара Загора
 • Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“, Търговище
 • Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“, Хасково
 • Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“, Димитровград
 • Средно училище „Д-р Петър Берон“, Свиленград
 • Средно училище „Йоан Екзарх Български“, Шумен
 • Професионална гимназия по строителство и архитектура „Кольо Фичето“, Ямбол.

Вижте целия текст...

Европейски корпус за солидарност: Съветът приема регламен

На 27 септември 2018 г. Съветът прие регламент относно Европейския корпус за солидарност. Регламентът създава правна рамка за младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по благотворителни проекти в цяла Европа под егидата на Европейския корпус за солидарност (ЕКС).

Този нов регламент предлага на младите европейци възможността да допринесат за развитието на Европа като участват в широк кръг дейности, чиято цел е ползата за обществото като цяло. Европейският корпус за солидарност вече има правна рамка и специален бюджет. Убедени сме, че той ще достигне успеха на програма „Еразъм“, каза Хайнц Фасман, федерален министър на образованието, науката и научните изследвания на Австрия

Основни елементи

Основните елементи на регламента са следните:

 • Европейският корпус за солидарност ще бъде отворен за млади хора на възраст между 18 и 30 години от Европейския съюз, както и от присъединяващите се страни, страните кандидатки и потенциални кандидатки, държавите от ЕАСТ и ЕИП, Швейцария и държавите, които попадат в обхвата на европейската политика за съседство.
 • Ще бъде предложен широк спектър от дейности, включително доброволческа работа, стажове, работни места и ръководени от млади хора проекти за солидарност.
 • ЕКС ще даде възможност за подкрепа на публичните и частните субекти, които работят в сферата на укрепването на сближаването, солидарността и демокрацията в Европа, например чрез преодоляване на социалното изключване, бедността и проблемите в здравеопазването или чрез работа по приемането и интеграцията на бежанците.
 • Той ще се основава на съществуващите добри практики, предимно от програмите „Еразъм+“ и „Младежта в действие“.
 • Ще се ползва с общ бюджет от 375 600 000 евро за периода 2018—2020 г.

Следващи стъпки

Съветът и Европейският парламент сега трябва да подпишат приетия регламент. Подписаният текст ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила в деня след публикуването му.

Контекст

Европейският корпус за солидарност (ЕКС) беше обявен от председателя на Комисията Юнкер в речта му за състоянието на Съюза през септември 2016 г. Фаза 1 на ЕКС беше установена без законодателно предложение и стартира през декември 2016 г. Новият регламент поставя началото на фаза 2 и обхваща периода 2018—2020 г. Регламентът консолидира ЕКС и предвижда единен всеобхватен инструмент за финансиране. Чрез него по-голямата част от Европейската доброволческа служба (ЕДС) се прехвърля от „Еразъм“ към новата инициатива и се добавят преразпределени средства от други области, както и нови средства. (Общият бюджет е около 375 милиона евро за три години). Комисията е предложила вече и по-нататъшна програма за фаза 3 на ЕКС за периода 2021—2027 г.

Вижте целия текст...

Съветът прие Регламента за единния цифров портал: по-добър онлайн достъп до информация и процедури в целия ЕС

На 27 септември 2018 г. Съветът прие регламент, с който се създава единен цифров портал. Новият портал ще предоставя достъп на физическите лица и предприятията до онлайн информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми.

Приетият от Съвета регламент се създава единен цифров портал. Това е резултат от постигнатото през юни споразумение с Европейския парламент. Новият портал ще предоставя достъп на физическите лица и предприятията до онлайн информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми.

Единният цифров портал ще бъде допълнителен мощен инструмент на разположение на физическите лица и предприятията, които упражняват свободата си на движение и установяване в друга държава членка. Всички ще разполагат с онлайн достъп до информация и процедури на равни начала. Това е още един ясен пример за ползите от цифровия единен пазар, каза Маргарете Шрамбьок, федерален министър на Австрия по цифровите и икономическите въпроси

Основни елементи

Единният цифров портал ще използва вече съществуващото наименование „Вашата Европа“ и ще включва общ потребителски интерфейс, интегриран в портала „Вашата Европа“. Интерфейсът ще бъде лесен за използване и достъпен на всички официални езици на ЕС. Новият портал ще обединява редица мрежи и услуги, които са създадени на национално равнище и на равнището на ЕС за оказване на помощ при трансгранични дейности.

Интерфейсът ще осигурява централна точка за достъп до информация относно упражняването на правата на мобилност в ЕС и ще гарантира пълен достъп до различни онлайн процедури по недискриминационен начин. Основен принцип на портала е, че всяка процедура, която е достъпна за гражданите на една държава членка, следва да бъде еднакво достъпна и за гражданите на другите държави членки.

Някои от основните административни процедури ще бъдат достъпни онлайн, както за националните, така и за трансграничните потребители. Тези процедури обхващат ситуации, които засягат започването на стопанска дейност, работа, образование или преместване от едно място на друго, например искане на доказателство за пребиваване, кандидатстване за заеми или стипендии за обучение, признаване на академични звания, придобиване на европейска здравноосигурителна карта, регистрация на моторно превозно средство, подаване на искане за отпускане на пенсия и регистриране на служители по пенсионни и застрахователни схеми.

Новият портал ще спомогне за намаляване на административната тежест. Като общо правило единният цифров портал ще прилага принципа за еднократност, което означава, че гражданите и предприятията ще трябва да представят една и съща информация на публичните органи само веднъж.

Функционирането на портала ще се подпомага от технически инструменти, разработени от Комисията в сътрудничество с националните администрации.

Следващи стъпки

Сега Съветът и Европейският парламент трябва да подпишат приетия регламент. Подписаният текст ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му.

За да се осигури повече време за адаптация на националните, регионалните и местните администрации обаче, целевата датата, към която цялата съответна информация и всички съответни процедури трябва да бъдат достъпни онлайн, ще бъде две, четири или пет години след влизането в сила, в зависимост от естеството на въпроса.

Обща информация

На 2 май 2017 г. Комисията представи предложението си за създаване на единен цифров портал.

Инициативата е в отговор на призивите на гражданите и предприятията за улесняване на достъпа до информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми.

В стратегията за цифров единен пазар се отчита, че нуждите на гражданите и предприятията в техните държави и зад граница могат да бъдат удовлетворени по-добре чрез разширяване и интегриране на съществуващите европейски портали, мрежи, услуги и системи и чрез свързването им в единен цифров портал.

Регламентът е част от „пакета за привеждане в съответствие“, съдържащ също и предложението относно инструмента за информация за единния пазар и мерки за подобряване на SOLVIT, безплатния уебсайт за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар.

Вижте целия текст...

Мария Габриел обяви мрежа за киберсигурност на ЕС

Тя предложи страните членки да помогнат общият бюджет за проекта да е 4 млрд. евро

Комисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел обяви създаването на нов Европейски център за компетентност в областта на киберсигурността и на мрежа от национални центрове за киберсигурност. Габриел представи новия проект на пресконференция в Брюксел.

С това се прави още една важна стъпка в укрепването на киберсигурността в целия ЕС, за което Европейската комисия като цяло и българският еврокомисар работят целенасочено през последните месеци „Нашият европейски експертен опит е неоспорим. Ето защо предлагаме всички ангажирани с киберсигурността в ЕС да могат да се срещат в рамките на мрежата и така да обединят цялото европейско ноу-хау, с което разполагаме. Водени от тази визия ще имаме единен координационен център във всяка страна членка, а създаването на мрежата ще изисква формирането на общност от таланти, знания и субекти, специализирани в областта на киберсигурността“, заяви Мария Габриел.

Според анализ, направен от Европейската комисия, в ЕС вече има повече от 660 подобни субекти, които отговарят на условията за присъединяване към мрежата. Много от тях вече са подали заявления за участие в пилотни проекти на мрежата с общ бюджет от 50 млн. евро, които ще започнат през ноември.

„Нашите усилия ще бъдат подкрепени от ключов елемент от нашето предложение: създаването на нов Европейски център за компетентност в областта на киберсигурността. Тази структура, която ще обедини в Брюксел около 80 служители до 2023 г., ще мобилизира всички налични ресурси, за да гарантира, че Европа ще възвърне позицията си на световен лидер в областта на киберсигурността. Финансовите ресурси на центъра ще дойдат от програма „Цифрова Европа“, която предложих през май, и програма „Хоризонт Европа“. Предлагаме също на държавите членки да се присъединят към инициативата и да допринесат към общия бюджет на центъра, за да достигне до 4 млрд. евро. От изключителна важност е Европейският център за компетентност да може да разчита и на стабилно партньорство с индустрията и частния бизнес“, обясни още Габриел.

Под ръководството на Управителен съвет, съставен от представители на всяка държава членка и на Европейската комисия, Центърът ще координира дейностите и частично ще финансира мрежата, както и експертната общност. Най-важно е, че Центърът ще финансира проекти за научни изследвания, както и проекти за внедряване на технологии. Той ще може да мобилизира и обществени договори и поръчки за своето функциониране.

Броени часове преди пресконференцията, комисарят проведе първия кръг преговори по предложения от Европейската комисия пакет за киберсигурност с преговорните екипи на Европейския парламент и Съвета в лицето на Австрийското председателство. Целта е по-скоро да се постигне окончателно споразумение за модернизирането и укрепването на Европейската агенция за киберсигурност (ENISA) и за създаването на европейска рамка за сертифициране на услугите и продуктите, свързани с информационната сигурност.

Вижте целия текст...


Климатичните изменения
Европейските решения относно промените в климата

Климатичните изменения застрашават много аспекти от нашия живот.

Приносът на Европа

Взети заедно, страните в Европейския съюз заемат трето място в света по емисии на парникови газове след Китай и САЩ. Производството и потреблението на енергия (включително в транспорта) са отговаряли за 78% от емисиите на парникови газове през 2015 г.

През 2008 г. ЕС си постави задачата да намали емисиите с 20% до 2020 г. спрямо нивото от 1990 г. Към момента тази цел е постигната: през 2015 г. емисиите в ЕС са били с 22% по-ниски в сравнение с 1990 г.

Пътят напред

Страните в ЕС са решени да продължат с политиката си да ограничават емисиите, които допринасят за промените в климата. През 2014 г. те поеха ангажимент за намаление до 2030 г. с 40% спрямо нивото от 1990 г. Тази цел бе заложена като част от световното споразумение за климата, сключено в Париж в края на 2015 г.

За реализирането на целта бе прието европейско законодателство в различните сектори. Например, Европейският съюз направи промени в схемата за търговия с емисии, която управлява постепенното намаляване на емисиите от промишлеността и енергетиката.

За другите сектори са определени национални цели за ограничаване на емисиите. Приносът на всяка страна се определя според нейния брутен вътрешен продукт на глава от населението.

ЕС иска също така да използва способността на горите да абсорбират въглероден диоксид, за да се намали рискът от климатичните промени.

Проблемът с производството и потреблението на енергия

Енергията е в основата на проблема с емисиите и затова Европейският съюз се ориентира към политика за по-чисти източници и ефективно използване. Един от основните акценти е увеличаването на дела на възобновяемите източници (слънце, вятър, вода) и даването на възможност на отделните домакинства да произвеждат собствена „зелена“ енергия.

Друго измерение на тази политика е подобряването на енергийната ефективност на сградите и на домакинските уреди.

Търговия с емисии в индустрията

Схемата на ЕС за търговия с емисии задължава компаниите да разполагат с разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Компаниите трябва да купуват тези разрешителни на аукциони. Схемата се опитва да наложи стимули за насърчаване на инвестициите в чисто производство.

Европейският пазар на емисии е първият значителен пазар в света и остава най-големият. Той регламентира около 45% от общите емисии на парникови газове в ЕС и обхваща приблизително 11 000 електростанции и производствени предприятия в ЕС. Целта е намаляване на емисиите в индустрията с 43% в сравнение с 2005 г.

Емисиите от други сектори

Сред секторите, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии, са транспортът, селското стопанство, сградите и управлението на отпадъците. Емисиите от тези сектори следва да бъдат намалени с 30% до 2030 г. спрямо нивото от 2005 г.

Това трябва да се случи с определянето на национални цели за намаляване на емисиите, които са фиксирани на база на брутния вътрешен продукт на глава от населението в отделните страни. Страните с по-ниски доходи в ЕС ще получат подкрепа за реализиране на заложените цели.

Приносът на горите в политиката за климата

Горите в ЕС поглъщат около 11% от генерираните емисии на парникови газове в ЕС всяка година. Европейският съюз иска да използва този ценен ресурс в борбата срещу промените в климата.

Подготвя се законодателство, което е насочено срещу нарастването на емисиите вследствие на обезлесяване. То задължава страните в ЕС да компенсират промени в ползването на земите, увеличаващи емисиите, като се грижат по-добре и увеличават горския си фонд.

Трети сме в Европейския съюз по ръст на отделяните вредни въглеродни емисии през 2017 г. Единствено Малта и Естония бележат по-лоши резултати от нас, показват данните на Евростат.

Най-голямо понижение на отделяните въглеродни емисии пък регистрира Финландия (спад с 5,9% на годишна база). Следва я Дания (5,8 процента), а после се нареждат Великобритания (3,2%), Ирландия (с 2,9%), Белгия (с 2,4%), пише Expert.bg. Все пак трябва да отбележим, че макар България да е на челните места, вредните емисии на въглероден диоксид, отделяни при енергийното производство у нас, представляват едва 1,5% от общия размер на CO2 за целия Европейския съюз. По-малък дял в рамките на ЕС е отчетен в едва 13 други страни-членки на съюза. Емисиите на въглероден диоксид са основен фактор за глобалното затопляне и формират около 80% от всички емисии на парникови газове в рамките на ЕС. Те са повлияни от фактори като климатичните условия, икономическия растеж, размера на населението, транспортните и промишлени дейности. Влияние върху емисиите в отделните страни оказват и вносът и износът на енергийни продукти.

Вижте целия текст...

Kaкво трябва да знаем за програмата "Еразъм за млади предприемачи"

Определението "млад предприемач" не се отнася към възрастта на участниците, а към нивото им на начинаещи в развитието на собствен бизнес

Ана Маринска - https://www.karieri.bg/

"Предприемач" е определение, което в последно време до голяма степен предизвиква само положителни асоциации и определено би могло да ви спечели най-малко сериозен интерес от страна на околните, ако не и направо да ви придаде в техните очи качества и предимства, които не сте си и помисляли, че притежавате.

Абсолютният бум на технологичните стартъпи наистина ни припомни каква голяма стойност може да има една бизнес идея, но и доста промениха начина, по който възприемаме предприемачеството, давайки предимство на идеята пред скуката на детайлния бизнес план и на иновативността пред нуждата да "учим" чрез опита. Тези, които не само са искали, но и са правили своите първи опити в предприемачеството обаче, най-вероятно знаят, че това съвсем не е лесна работа. Успехът на идеите и иновациите в голяма степен зависи от развитието на разнообразна бизнес среда, която да стимулира растежа на предприемачите, както и от наличието на достатъчно голям пазар, който да реагира на новите продукти и услуги.

Днес ви запознаваме с европейската програма за обмен "Еразъм за млади предприемачи", която може и да не носи безгрижността и романтиката на "Еразъм+", но пък има потенциала да ви даде нужната основа за развитие на успешен и устойчив бизнес.

Какво е "Еразъм за млади предприемачи"?

"Еразъм за млади предприемачи" е програма за международна мобилност на Европейския съюз, която дава шанс на нови или бъдещи предприемачи да се учат от опитни свои колеги и да натрупат стаж в управление на малки и средни предприятия от тяхната сфера на интерес в други участващи в програмата държави.

Каква е целта на програмата?

Програмата носи множество ползи за младите предприемачи, които имат възможност да натрупат управленчески опит във вече развити предприятия и да получат ноу хау, което може да бъде от значителна полза за развитието на техните собствени идеи. От своя страна, приемащите предприятия могат да се възползват от таланта на мотивирани начинаещи предприемачи, както и да получат нужната информация за разширяване на дейността си на нови пазари.

Програмата носи голяма добавена стойност както за конкретните участници, така и за общото икономическо развитие на ЕС, като благоприятства изграждането на перспективна бизнес среда и спомага за отпадането на бариерите в общото европейско пространство.

Кой може да участва?

Основно изискване към участниците е да имат постоянно местожителство в някоя от държавите, включени в програмата.

За да се възползвате от обмен по програмата, също трябва да отговаряте на едно от следните условия:

 • да планирате скорошно стартиране на свой собствен бизнес и да можете да представите жизнеспособен бизнес план за следващите 12 месеца;
 • да сте стартирали свой собствен бизнес преди не повече от 3 години.

В този смисъл определението "млад предприемач" не се отнася към възрастта на участниците, а към нивото им на начинаещи в развитието на собствен бизнес. Програмата няма възрастови ограничения.

Можете да станете предприемач домакин, ако:

 • сте собственик или управител на малко или средно предприятие от поне няколко години или
 • участвате пряко в предприемаческа дейност на ниво малки и средни предприятия.

Кои са държавите, включени в програмата?

За момента държавите участници по програмата са всички 28 държави членки на ЕС + Босна и Херцеговина, Албания, Армения, Македония, Исландия, Черна Гора, Молдова, Сърбия, Турция и Украйна. Това означава, че може да бъдете млад предприемач или предприемач домакин по програмата само ако имате постоянно местожителство в някоя от гореизброените държави.

Как ЕС прави обмена по програмата възможен?

ЕС прави възможен обмена на предприемачи чрез посредничеството на трети страни или т. нар. посреднически организации. Ако искате да участвате в програмата, първо трябва да се свържете с посредническа организация в страната си на постоянно пребиваване. Тази организация ще ви помогне да намерите партньори (млад предприемач или предприемач домакин) и ще сключи с Вас споразумение за размера на финансовата помощ, която ще получите по програмата, както и за задълженията ви и планираните дейности, включени в обмена.

Каква финансова помощ получават участниците в програмата?

За да позволи мобилността на млади предприемачи, ЕС осигурява частично финансиране на транспортните разходи и разходите по престоя на участниците при предприемача домакин за период до 6 месеца. Участниците получават финансиране на месечна база, като максималният размер на сумата се определя спрямо стандарта на живот в приемащата държава.

Получаването на финансовата помощ става чрез съдействието на избраната посредническа организация. Преди започване на обмена участникът и посредническата организация подписват договор, който определя размера на финансовата помощ и как тя ще бъде изплатена на практика (на месечни вноски, с частично плащане в началото и др.).

Не е предвидена финансова помощ за предприемачи домакини.

Каква е продължителността на обмена?

В рамките на програмата можете да осъществите престой при предприемач домакин с продължителност от 1 до 6 месеца. Съществува възможност мобилността да бъде разделена на по-малки периоди от време (например по една седмица на месец). Възможно е да разпределите периодите на престой при предприемач домакин в период до 12 месеца.

Какъв е процесът на кандидатстване?

Независимо дали сте млад предприемач или кандидатствате, за да станете предприемач домакин, процесът преминава през 4 основни фази – кандидатстване, намиране на партньори, сключване на договор и осъществяване на мобилността.

Във фазата на кандидатстване младите предприемачи трябва да представят биография, мотивационно писмо и жизнеспособен бизнес план. От предприемачите домакини се изисква автобиография и мотивация за участие, която трябва да представя ползите, които могат да донесат за младите предприемачи и главните дейности, в които младите предприемачи могат да бъдат включени. Ако управлявате малки и средни предприятия, регистрирани в няколко държави, трябва да изберете само една от тях като място на местожителство и регистрация и да се свържете с посредническа организация от тази държава.

Ако кандидатурата бъде одобрена, посредническите организации активно търсят партньор за осъществяване на обмена като свързват млади предприемачи и предприемачи домакини. При договаряне между страните следва подписване на договор и осъществяване на мобилността.

Има ли езикови изисквания към кандидатите?

Няма фиксирани изисквания за владеене на определен език. Въпреки това, за да осъществите обмен в друга държава, трябва да гарантирате, че имате достатъчни познания на работния език на предприятието и можете да участвате пълноценно в неговото управление. Формулярът за кандидатстване съдържа секция, в която може да дадете информация за езиковите си познания. Те ще бъдат взети предвид, когато посредническата организация търси партньори за обмен. Невладеенето на чужд език не е пречка за участие в програмата, ако предприятието домакин може да ви включи пълноценно в дейността си на майчиния ви език.

Мога ли да участвам в обмен по програмата "Еразъм за млади предприемачи", ако вече съм ползвал стипендия за обмен по "Еразъм+"?

"Еразъм за млади предприемачи" и "Еразъм+" са различни програми с различни цели. Можете да се възползвате от обмен при предприемач домакин, независимо от участието си в мобилност по "Еразъм+". Единственото условие е периодите на мобилност да не се засичат във времето.

Вижте целия текст...

Ново ръководство при организирането на тръжни процедури за финансирани от ЕС проекти

Европейската комисия публикува ново ръководство, с което да помогне на националните и регионалните длъжностни лица, които се разпореждат със средства от ЕС, да организират ефикасни и прозрачни процедури за обществени поръчки за финансирани от ЕС проекти.

„Оказването на помощ на държавите членки при организирането на надеждни тръжни процедури за инвестициите на ЕС е от съществено значение, за да се защити бюджетът на ЕС от грешки и за да се гарантира максималното въздействие на всяко вложено от ЕС евро така, че това да бъде в пряка полза на гражданите“, заяви комисарят по регионалната политика Корина Крецу.

Ръководството обхваща целия процес, от подготовката и публикуването на поканите за участие до подбора и оценката на офертите и изпълнението на поръчките. За всеки от етапите има включени съвети за избягване на грешки, добри практики, полезни връзки и образци. Разяснено е също така как да се оползотворят максимално възможностите, които разкриват приетите през 2014 г. преработени директиви за обществените поръчки, т.е. по-малко бюрокрация и повече онлайн процедури, за да се улесни участието на малките предприятия в публичните търгове и възможност за въвеждане на нови критерии в решението за възлагане на поръчката с цел да се изберат социално отговорни дружества и иновативни и екологични продукти.

Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове насочват над 450 милиарда евро в реалната икономика на ЕС за периода 2014—2020 г., половината от които се инвестират чрез обществени поръчки. В интернет има публикувана инфографика относно ръководството, както и допълнителна информация относно дейностите на Комисията, с които тя помага на държавите членки да подобрят начина си на управление и инвестиране на средствата от ЕС.

Лица за контакти с медиите:

Вижте целия текст...


Какво трябва да знаете при пътуване в ЕС

Започна сезонът на летните пътувания. За безпроблемна и спокойна почивка европейските институции са гарантирали на гражданите редица права, свързани с пътуванията с различни видове транспорт.

Ако сте гражданин на ЕС, не е необходимо да показвате личната си карта или паспорта си, когато пътувате между страни от Шенгенското пространство.

Въпреки че в Шенгенското пространство не ви е необходим паспорт за гранични проверки, все пак винаги е силно препоръчително да носите със себе си паспорт или лична карта, за да можете да докажете самоличността си при необходимост (ако ви спре полиция, когато се качвате в самолет и т.н.). Страните от ЕС, които са в Шенгенското пространство, могат да приемат национални правила, задължаващи ви да притежавате или да носите със себе си определени документи, когато сте на тяхна територия.

Шофьорски книжки, банкови карти, пощенски или данъчни документи не се приемат като валидни пътни документи или доказателство за самоличност.

Съгласно шенгенските правила при обстоятелства, когато е идентифицирана заплаха за обществения ред или националната сигурност, държавите членки могат да въвеждат временни гранични проверки. Уверете се, че носите лична карта или паспорт със себе си, когато пътувате до тези страни. Освен това не забравяйте, че дори и при нормални обстоятелства от вас може да бъде поискано да представите един от тези документи.

По-подробна информация и списък на страните, които временно са въвели гранични проверки:

Страни в Шенгенското пространство:Страни извън Шенгенското пространство:
Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешка република, Швейцария, Швеция България, Ирландия, Кипър, Обединено кралство, Румъния, Хърватия

Когато пътувате до или от страна извън Шенгенското пространство, трябва да представите валидна лична карта или паспорт. Преди да заминете, проверете с какви документи трябва да разполагате при пътуване извън вашата страна и при влизане в страната от ЕС извън Шенгенското пространство, която смятате да посетите.

Лична история

Ларс е от Швеция и е на почивка в Испания. Той взема със себе си своята лична карта, издадена от банка – в Швеция подобен документ се приема като доказателство за самоличност.

Но Ларс може да има проблеми, ако испанските власти поискат да проверят самоличността му, тъй като единствените документи, които те признават в такъв случай, са издадените от шведските власти лични карти и паспорти.

Отказ за влизане в страна

В много редки случаи държава от ЕС може да откаже достъп на вас или на членове на вашето семейство поради причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

В такъв случай властите трябва да докажат, че вие или членовете на вашето семейство представлявате действителна, настояща и достатъчно сериозна опасност.

Имате право да получите това решение в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички основания и как и в какви срокове можете да го обжалвате

Вижте целия текст...

Бюджет на ЕС: Комисията предлага инвестиция от 9,2 млрд. евро в първата програма в областта на цифровите технологии

Европейската комисия на 6 юни предложи да бъде създадена първата Програма в областта на цифровите технологии за Европа и да бъдат инвестирани 9,2 млрд. евро за привеждане на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г. в съответствие с увеличаващите се цифрови предизвикателства.

Със стратегията за цифров единен пазар създадохме нормативна уредба, подходяща за цифровата ера. Тя трябва да бъде съчетана със също толкова амбициозно финансиране и инвестиции в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, за да се повиши международната конкурентоспособност на ЕС и да се развие и укрепи стратегическият капацитет на Европа в областта на цифровите технологии. Този стратегически капацитет е свързан с високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и специализираните умения в областта на цифровите технологии и гарантира тяхната достъпност и широкото им използване в икономиката и обществото от страна на предприятията и публичните администрации.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Цифровият единен пазар предоставя законодателната рамка, която гарантира на хората и дружествата възможността да се възползват изцяло от цифровата трансформация. Нашата цел е бюджетът на ЕС да бъде в състояние да отговори на бъдещите предизвикателства: цифровата трансформация е взета предвид във всички предложения — като се започне от транспорта, енергетиката и селското стопанство и се стигне до здравеопазването и културата. За да подсилим ефекта от това, днес предлагаме повече инвестиции в изкуствения интелект, изчисленията със суперкомпютри, киберсигурността, уменията и електронното управление — тези области са определени от лидерите на ЕС като ключови с оглед на конкурентоспособността на Съюза в бъдеще.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: Фактът, че разполагаме с първата общоевропейска програма в областта на цифровите технологии, е важна стъпка към укрепването на лидерската позиция на Европа по отношение на цифровата трансформация. Ще инвестираме в ключов стратегически капацитет в областта на цифровите технологии, като изкуствен интелект, високопроизводителни изчислителни технологии и киберсигурност. Както във всички наши инициативи в областта на цифровите технологии, европейските граждани ще бъдат в центъра на програмата. Един от основните стълбове на програмата са инвестициите в нашите граждани, за да придобият специализирани умения в областта на цифровите технологии, които са им необходими за достъп до най-новите цифрови технологии и тяхното използване.

Предложението на Комисията е насочено към пет области:

 • Суперкомпютри: с 2,7 млрд. евро ще се финансират проекти за ускоряване и укрепване на изчисленията със суперкомпютри и обработката на данни в Европа, което е от решаващо значение за развитието в много области — от здравното обслужване и възобновяемата енергия до безопасността на автомобилите и киберсигурността. Финансирането ще гарантира по-ефективно и по-широко използване на изчисленията със суперкомпютри в публичния и частния сектор, включително от малки и средни предприятия. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа ще има за цел изграждането на инфраструктура за високоскоростни изчисления и за обработка на данни на световно равнище с производителност от порядъка на един екзафлопс (един милиард милиарда или 1018 изчисления в секунда) до 2022—2023 г. и над един екзафлопс до 2026—2027 година. По този начин в ЕС ще се предлагат собствени независими и конкурентни технологии, даващи възможност за върхови постижения по отношение на приложенията и за по-голяма наличност и употреба на суперкомпютри. Планираните инициативи ще се основават на европейската стратегия в областта на суперкомпютрите, която ще помогне на ЕС да отбележи напредък в много области — като се започне от здравеопазването и възобновяемата енергия и се стигне до безопасността на автомобилите и киберсигурността.
 • Изкуствен интелект: 2,5 млрд. евро са предвидени за подпомагане на разпространяването на изкуствения интелект в европейската икономика и обществото. Този бюджет се основава на европейския подход в областта на изкуствения интелект, представен на 25 април 2018 г. Целта е да се увеличат инвестициите, за да се извлече максимална полза от изкуствения интелект, като в същото време се вземат предвид социално-икономическите промени, предизвикани от него, и се гарантира подходяща етична и законова нормативна уредба.

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа ще осигури по-добър достъп на публични органи и предприятия, особено малки дружества, до съоръжения за провеждане на изпитвания и експерименти с изкуствен интелект в страните членки, а увеличените инвестиции в научни изследвания и иновации по линия на „ Хоризонт Европа“ ще гарантират запазване на водещата роля на ЕС в научните и технологичните промени в областта на изкуствения интелект. Комисията предлага да се създадат общи „европейски библиотеки“ от алгоритми, които ще бъдат достъпни за всички и ще помагат на публичния и частния сектор да откриват и получават решенията, които са най-полезни с оглед на техните нужди.

Отворени платформи и пространства за данни за изкуствения интелект ще бъдат предоставени навсякъде в ЕС в центровете за цифрови иновации, осигурявайки съоръжения за тестване и знания за малки предприятия и местни новатори.

 1. Киберсигурност и доверие: 2 млрд. евро ще бъдат инвестирани за защита на цифровата икономика, обществото и демокрацията в ЕС чрез укрепване на кибернетичната отбрана и на индустрията на Съюза в областта на киберсигурността, финансиране за съвременно оборудване и инфраструктура за киберсигурност и подкрепа за развитието на необходимите компетенции и знания. Предложението се основава на широкия набор от мерки за киберсигурност, представени през септември 2017 г., и на първото общоевропейско законодателство в областта на киберсигурността, което влезе в сила през май 2018 г.
 2. Цифрови умения: с инвестиция от 700 млн. евро ще се гарантира, че настоящата и бъдещата работна сила имат възможност лесно да придобият специализирани умения в областта на цифровите технологии чрез дългосрочни и краткосрочни курсове за обучение и стажове, независимо от това коя е тяхната страна членка на пребиваване. В рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа центровете за цифрови иновации ще изпълняват целеви програми, за да помогнат на персонала на малки и средни предприятия и публични администрации да придобие специализираните умения, които са необходими за достъп до новите възможности, предоставяни от изчисленията със суперкомпютри, изкуствения интелект и киберсигурността.
 3. Гарантиране на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото: 1,3 млрд. евро ще бъдат използвани за цифровата трансформация на публичната администрация и обществените услуги и за гарантиране на тяхната оперативна съвместимост на равнище ЕС, както и за улесняване на достъпа до технологии и ноу-хау за всички предприятия, особено МСП. Центровете за цифрови иновации ще бъдат единни звена за контакт за малки и средни предприятия и публични администрации, като предоставят достъп до технологичен експертен опит и експериментални съоръжения, както и съвети за по-добро оценяване на икономическата обосновка на проекти в областта на цифровата трансформация. Ще бъде подпомагана мрежа от центрове за цифрови иновации, като по този начин ще се осигури възможно най-голямо географско покритие в Европа. Понастоящем центровете за цифрови иновации са един от основните елементи на стратегията за цифровизиране на европейската промишленост.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати по места.

Като се имат предвид спешният характер на ситуацията и мащабите на необходимите инвестиции, съществуват сериозни основания ЕС да финансира и координира действия с такъв мащаб, че да могат да отговорят на предизвикателствата, породени от цифровата трансформация. Това би следвало да гарантира, че ползите от новите цифрови технологии се споделят изцяло.

Ако не се предприемат бързи действия в отговор на недостига на инвестиции, има риск от намаляване на капацитета на ЕС в областта на иновациите и на конкурентоспособността на неговата промишленост.

Постигането през 2019 г. на споразумение относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2 020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост на финансирането, което е от полза на всички.

Контекст

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Europe) е нова програма и част от главата „Единен пазар, иновации и цифрова икономика“ в предложението за дългосрочен бюджет на ЕС. Въз основа на стратегията за цифров единен пазар, на която бе дадено начало през май 2015 г., и нейните постижения през изминалите години, основната цел на програмата е да се направи така, че цифровата трансформация в Европа да бъде от полза за гражданите и предприятията.

Допълнителното финансиране ще даде възможност на ЕС да инвестира повече в цифровата икономика и цифровото общество. Комисията също така предлага бюджетът за проекти в областта на цифровата инфраструктура в рамките на Механизма за свързване на Европа да бъде увеличен до 3 млрд. евро. Механизмът за свързване на Европа е насочен към проекти с най-висока добавена стойност за ЕС, най-вече свързани с трансгранични връзки. В цифровия сектор механизмът допринася за осигуряването на достъп за всички основни социално-икономически движещи сили, като училища, болници, транспортни центрове, основните доставчици на обществени услуги и предприятията, използващи активно цифрови технологии, до ориентирани към бъдещето широколентови връзки до 2025 г. (вж. съобщението за медиите).

В допълнение към Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, финансирането за изследвания и иновации във връзка със следващо поколение цифрови технологии трябва да продължи и да се подсили в следващата многогодишна финансова рамка по линия на програмата „Хоризонт Европа“. Двете програми ще работят съвместно: докато „Хоризонт Европа“ предоставя инвестиции в научните изследвания и иновациите, Програмата в областта на цифровите технологии за Европа се опира на тези резултати, за да създаде необходимата инфраструктура, като също така подкрепя създаването и използването на капацитет, което на свой ред ще допринесе за бъдещи изследвания в областта на изкуствения интелект, роботиката, високопроизводителните изчислителни технологии и големите информационни масиви.

Вижте целия текст...

ЕС подкрепя началото на предприсъединителни преговори с Македония и Албания

Снимка: Архив Ройтерс

Решението открива път през юни догодина да започнат предприсъединителните преговори със Скопие и Тирана.

След продължили два дни преговори в Люксембург министрите на външните работи на страните от ЕС са се съгласили да вземат предвид постиженията на двете страни досега. Според тяхното решение се открива път през юни догодина предприсъединителните преговори със Скопие и Тирана да започнат с условието реформите в двете страни да продължат.

Уточнява се, че решението за начало на преговори е обвързано с подкрепа от Европейския съвет и с осъществения напредък до края на следващата година. Предвижда се дотогава Европейската комисия да започне подготовката за преговорите.

Решението на европейските министри от 26.06.2018 г. бе взето на последното заседание на Съвета на ЕС в рамките на българското председателство.

Освен Албания и Македония Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора и Сърбия също се надяват да се присъединят към ЕС. До момента официални преговори за присъединяване се водят само със Сърбия и Черна гора.

Албания и Македония получиха статут на страни кандидатки за членство съответно през 2014 и 2005 г. Преди време стратегията на ЕС за разширяване предвиждаше двете страни да се присъединят към блока през 2025 г.

По време на визита в шест страни от Западните Балкани по-рано тази година председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер заяви, че преди да бъдат приети в ЕС, потенциалните страни членки трябва да предприемат политически реформи, да подкрепят върховенството на закона и борбата с корупцията, да гарантират свободата на медиите, да стимулират икономиките си и да разрешат конфликтите със съседите си.

Вижте целия текст...

Безплатни железопътни билети разкриват Европа за младите

Ако сте на 18 години и искате да опознаете Европа, не пропускайте да кандидатствате от 12 юни за безплатни билети за пътуване с влак.

Идеята да се даде възможност на млади хора да пътуват безплатно из Европа бе предложена първоначално от участници в Европейското младежко събитие (EYE) на Парламента през 2014 г. След това тя получи подкрепа от депутатите в ЕП и сега е на път да стане реалност.

Опознайте ЕС

Около 15 000 души на 18-годишна възраст ще имат възможност да пътуват безплатно между 9 юли и 30 септември 2018 г. Те ще могат да кандидатстват за билети от 13 часа българско време на 12 юни до 13 часа българско време на 26 юни. По-късно през годината ще бъде организирано второ набиране на заявки.

На първия етап билети ще могат да получат тези, които ще бъдат на 18-годишна възраст на 1 юли 2018 г. Участниците в схемата ще могат да пътуват в рамките на 30 дни до най-много четири страни от ЕС.

Пътуването ще бъде главно с влак, но в някои случаи и с автобус и ферибот. В ограничени случаи ще бъде възможно и пътуване със самолет (например, за хора с увреждания и живеещи в отдалечени райони).

Хората с увреждания ще имат възможност да потърсят допълнителна помощ - например, за покриване на разходите на човек или куче, което придружава незрящи.

Повече информация може да бъде открита онлайн на специална страница на Европейския младежки портал.

Подкрепа от Европейския парламент

От самото начало Европейският парламент бе силен поддръжник на инициативата, като депутатите са гласували три резолюции в подкрепа.

Парламентът вярва, че инициативата ще позволи на младите хора да се запознаят с културното разнообразие на Европа и да се сближат със свои връстници от други части на континента. Това би допринесло за утвърждаването на общите европейски ценности.

Вижте целия текст...

Устойчивост към антибиотици: депутати искат мерки за намаляване на рисковете

Все повече микроби развиват резистентност към антибиотиците и това застрашава живота на хората. Парламентът призовава за повече мерки срещу тази заплаха.

Появата на „супермикроби“, които не се влияят от лечение с антибиотици, причинява смъртта на около 25 000 души в ЕС и на 700 000 души по света всяка година. Опасенията са, че тези числа ще продължат да растат и до 2050 г. резистентността към антибиотици може да причинява повече смъртни случаи от рака.

Какво причинява резистентността

В последните 100 години медицината е разработила редица вещества, които убиват или потискат развитието на микроорганизми. С времето обаче част от бактериите, вирусите, гъбичките и паразитите мутират и придобиват устойчивост. Този естествен процес се ускорява значително от много фактори, включително прекалената или неправилната употреба на антибиотици.

Друг проблем е, че развитието на нови антибиотици е недостатъчно. От 1999 г. ЕС е инвестирал 1,3 млрд. евро в изследвания на антимикробната резистентност, но депутатите считат, че са необходими допълнителни мерки, тъй като проблемът се задълбочава.

Какво предлага Парламентът

На 20 юни комисията по обществено здраве прие позицията си по план за действия на ЕС срещу антимикробната резистентност. Депутатите подчертават, че успешните стратегии трябва да се основават на принципа, че здравето на хората, животните и околната среда са взаимосвързани.

Докладът подчертава колко е важно антибиотиците да бъдат използвани правилно и разумно и призовава за ограничаване на предписването от лекари и ветеринари, както и мерки срещу продажбите „на черно“.

Депутатите отбелязват, че медицината изостава с откриването и разработването на нови антибиотични вещества и се обявяват за повече инвестиции в тази сфера. Според тях са нужни и по-евтини диагностични тестове за установяване дали една инфекция се дължи на бактерии или вируси.

Текстът отбелязва значението на добрата хигиена и на предоставянето на повече информация на хората за рисковете от самолечението и прекаленото предписване на антибиотици. Изследване показва, че 44% от европейците не знаят, че антибиотиците са неефективни срещу настинката и грипа.

Антибиотиците в селското стопанство

Парламентарната комисия одобри на 20 юни и споразумение със Съвета за нови правила за намаляване на използването на антибиотици в животновъдството. Вносните храни ще трябва също да отговарят на стандартите в ЕС в тази област.

Следващи стъпки

Парламентът ще гласува през есента в пленарна зала докладите за резистентността към антибиотици и използването им в селското стопанство.

Вижте целия текст...


Пребиваването на семейните двойки в ЕС

Любовта не познава граници и може да има много различни форми. Ако планирате да се преместите в друга държава от ЕС с партньора си, имайте предвид, че в зависимост от това дали сте женени, или в гражданско партньорство, може да се прилагат различни права и задължения.

Вижте всичко, което трябва да знаете.

Гражданите на ЕС с валидна лична карта или паспорт могат:

 • да влизат в друга държава от ЕС, както и членовете на техните семейства - независимо дали те са граждани на ЕС, или не - без да се изисква виза за излизане или за влизане;
 • да живеят в друга държава от ЕС до 3 месеца без никакви условия или формалности;
 • да живеят в друга държава от ЕС за повече от 3 месеца при определени условия в зависимост от техния статут в приемащата държава. Онези, които работят на трудов договор или са самостоятелно заети, не трябва да отговарят на никакви други условия. Учащите и другите лица, които не работят срещу заплащане, например пенсионерите, трябва да разполагат с достатъчно ресурси за тях и семействата им, за да не бъдат в тежест на системата за социално подпомагане на приемащата държава, и с пълно застрахователно покритие за болест;
 • трябва да се регистрират при съответните власти, ако живеят в държавата по-дълго от 3 месеца. Ако членовете на техните семейства не са граждани на ЕС, се нуждаят от карта за пребиваване, валидна до 5 години;
 • имат право на постоянно жителство, ако са живели законно в друга държава от ЕС за непрекъснат период от 5 години. Това се отнася и за членове на семействата им;
 • имат право да бъдат третирани еднакво с местните граждани на приемащата държава. Властите на приемащата държава обаче не са задължени да отпускат помощи на граждани на ЕС, които не работят срещу заплащане по време на първите 3 месеца от техния престой.

Партньорството между двама души може да е под различни форми – брак, регистрирано партньорство или просто фактическо съжителство.

Когато се премествате от една страна от ЕС в друга, за да живеете или работите там, осведомете се за правата и задълженията, които се отнасят до вашия вид връзка.

Гражданският брак е правен статут, признат във всички страни от ЕС.

При партньорства като граждански съюзи и регистрирани партньорства или фактически съюзи важат правила, различни от тези при браковете.

Националните правила и практики за браковете в различните страни се различават, най-вече що се отнася до:

 • права и задължения на брачните двойки: например във връзка с тяхното имущество, роля като родители или фамилно име.
 • връзка между църковния и гражданския брак: някои държави признават църковния брак като равностоен на гражданския, а други — не. Ако се премествате в друга страна, след като сте сключили само църковен брак, проверете какви ще са последствията за вашето гражданско състояние.
 • възможността за хора от един и същи пол да сключат брак. Следните страни от ЕС позволяват това — Белгия, Дания, Франция, Финландия, Германия, Ирландия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Испания, Исландия, Швеция и Обединеното кралство (с изключение на Северна Ирландия).

Научете повече за националните правила за браковете и режимите на съпружеска имуществена общност.

Трансгранични бракове в ЕС

Участват ли различни държави от ЕС — например, тъй като сключвате брак с лице с различна националност или понеже планирате да се преместите в чужбина след сключването на брак?

Какво да направите преди да сключите брак

Проверете законите на коя държава важат за вашия брак и вашия режим на съпружеска имуществена общност. Това ще има важни последици за вашите права и задължения като съпрузи.

Ако сключвате брак в страна от ЕС, различна от тази, в която живеете, проверете в компетентните органи на двете страни какви формалности са необходими, за да бъде бракът ви в сила и да действа в двете държави. Сред тези формалности може да бъде регистрация или изискване за публикуване.

Какво да направите след като сключите брак

По принцип вашият брак трябва да бъде признат във всички страни от ЕС, но това не се отнася напълно до бракове между партньори от един и същ пол.

Ако сключвате брак в страна от ЕС, която не е вашата страна на произход, препоръчително е да регистрирате брака в консулската служба на вашата страна.

Ако сте гражданин на ЕС, който се премества в друга страна от Съюза, за да живее, работи или учи, правилата на ЕС улесняват вашето семейство да се присъедини към вас.

Но ако сте гражданин на ЕС и никога не сте живели в друга държава от Съюза, ще се прилагат само националните правила.

Престой по силата на собствени права

В качеството си на граждани на ЕС вашите съпруг/а, деца и внуци могат да пребивават в друга страна от ЕС като работещи, търсещи работа, пенсионери или учащи при същите условия, които важат за самия вас.

Престой на ваша издръжка

Вашите съпруг/съпруга, деца или внуци не възнамеряват да работят или да търсят работа, не учат и не получават пенсия?

В този случай могат да се присъединят към вас като лица на ваша издръжка.

Престой в чужбина до 3 месеца

Като гражданин на ЕС вашите съпруг/а, деца и внуци могат да живеят във вашата нова страна на пребиваване в ЕС при същите условия, които важат за всички граждани на ЕС.

Ако сте работник

Ако работите в друга страна от ЕС като наето или самостоятелно заето лице или сте командировани, вашите съпруг/съпруга, деца и внуци на ваша издръжка могат да останат там с вас без да е необходимо да отговарят на други условия.

Ако сте пенсионер

Ако сте пенсионер, който живее в друга страна от ЕС, вашите съпруг/съпруга, деца и внуци на ваша издръжка също могат да живеят там, ако имате за себе си и цялото си семейство:

 • средства, с които да живеете без подпомагане на доходите,
 • пълна здравна осигуровка за съответната страна.

Ако учите

Ако учите, живеейки в друга страна от ЕС, вашите съпруг/а, деца и внуци на ваша издръжка също могат да живеят там, ако:

 • сте записан в признато учебно заведение;
 • разполагате с достатъчен доход за цялото си семейство, позволяващ ви да живеете там без подпомагане на доходите;
 • разполагате с пълна здравна осигуровка за цялото си семейство в приемащата страна.

Регистрация

Научете как да получите удостоверение за регистрация на членовете на семейството ви, които живеят с вас.

Искане за напускане и депортиране

Вашите съпруг или съпруга, деца и внуци могат да живеят във вашата страна на пребиваване заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Когато вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ги депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че те представляват сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за депортирането и да е указано как може да се обжалва и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като граждани на ЕС вашите съпруг/а, деца и внуци могат да получат право на постоянно пребиваване, ако в продължение на 5 години непрекъснато са живели законно в съответната страна. Това става при същите условия, които важат за вас.

Това означава, че те могат да пребивават там, докато желаят – дори ако не работят или се нуждаят от подпомагане на доходите. Те трябва да се ползват със същите права, придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ правото им на пребиваване без условия.

Смърт

Ако сте работили като наето лице или като самостоятелно заето лице в друга страна от ЕС и починете преди да придобиете право на постоянен престой там, към вашите съпруг/съпруга, деца и внуци, които са живели с вас като членове на семейството ви, може да бъде проявено специално отношение. То може да включва разрешение за постоянно пребиваване, ако:

 • смъртта ви е причинена от трудова злополука или професионално заболяване;
 • към момента на смъртта си сте живели непрекъснато в тази страна поне 2 години.

Вижте целия текст...

Командироване на работници: Съветът потвърди компромисния текст, договорен с Европейския парламент

На 11 април 2018 г. посланиците към ЕС одобриха компромисния текст, договорен с Европейския парламент, за преразглеждане на директивата за командироването на работници. Директивата ще бъде окончателно приета на по-късен етап, след като законодателният акт бъде гласуван в Парламента.

"С постигнатото днес споразумение ЕС прилага важния принцип за равно заплащане за равен труд, като гарантира, че всички работници получават справедливо отношение навсякъде в ЕС. Местните или командированите работници, които работят на едно и също място и извършват една и съща работа, ще се ползват от еднакви условия на труд и заплащане. Споразумението е също така справедливо и балансирано, тъй като допринася за запазването на свободното предоставяне на услуги." – Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България и председател на Съвета

Целта на преразгледаната директива е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги, като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на тези работници, които са наети на работа в една държава членка и са изпратени от работодателя си да работят временно в друга (командировани работници).

По-конкретно директивата има за цел да гарантира справедливо заплащане и равнопоставени условия между командироващите и местните предприятия в приемащата държава, като същевременно се запазва принципът за свободно движение на услуги.

Новата директива предвижда по-специално следното:

 • Командированите работници ще се ползват от същите правила за възнагражденията като местните работници на приемащата държава членка. Пояснени са също правилата за надбавките.
 • Въвежда се понятието дългосрочно командироване. То означава, че след 12 месеца работникът ще се счита за дългосрочно командирован (с възможност за удължаване с 6 месеца при обосновано уведомление от доставчика на услуги). След този период спрямо командирования работник ще се прилагат почти всички аспекти на трудовото право на приемащата държава.
 • Повишава се броят на евентуалните колективни трудови договори, които може да се прилагат в държавите членки със система за обявяване на колективни трудови договори или арбитражни решения за общоприложими. Колективни трудови договори могат да се прилагат спрямо командировани работници не само в сектора на строителството, както е до момента, а във всички сектори и отрасли.
 • Агенциите за временна заетост ще гарантират на командированите работници същите ред и условия, които се прилагат спрямо временно наетите работници в държавата членка, в която се извършва работата.
 • Подобрява се сътрудничеството срещу измамите и злоупотребите в контекста на командироването.
 • Правилата за сектора на международния автомобилен транспорт ще бъдат установени в бъдещо специфично за сектора законодателство.
 • Срокът за транспониране и датата на прилагане ще са 2 години след влизането в сила на директивата.

Контекст

Преразглеждането на директивата от 1996 г. беше предприето с цел да се адаптира законодателството към новите условия в икономиката и на пазара на труда. Беше поставен акцент върху въпросите, попадащи в обхвата на регулаторната рамка на ЕС, установена от първоначалната директива от 1996 г. Следователно преразгледаната директива за командироването на работници и директивата за осигуряване на изпълнението се допълват и подсилват взаимно.

Вижте целия текст...

Командироване на работници в ЕС


“В един Съюз на равни не може да има втора категория работници. Ако имате една и съща работа на едно и също място, трябва да получавате еднакво заплащане.”Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Реч за състоянието на Съюза


Факти и цифри:

Командированият работник е работник, който е изпратен от работодателя си да работи временно в друга държава, за да предоставя задгранични услуги.
Командированите работници представят услуги в друга държава в ЕС средно по-малко от 4 месеца.
През 2015 г. е имало 2,05 милиона командировани работници в ЕС, което представлява 0,9 % от общия брой работни места, или 0,4 % в еквивалент на пълно работно време.
Между 2010 г. и 2015 г. броят на командировките се е увеличил с 41 %.
Директивата относно командироването на работници е в сила от 1996 г. Това беше първата директива, с която се ограничи възможността за предприятията да предоставят услуги в рамките на единния пазар чрез установяването на минимален набор от социални гаранции в интерес на работниците.

Справедлива трудова мобилност: Комисията предприема действия

От началото на своя мандат Комисията „Юнкер“ превърна в приоритет борбата срещу социалния дъмпинг и насърчава справедливата трудова мобилност в целия ЕС. Като част от тези усилия Комисията предложи реформа на действащите правила относно командироването на работници, която установява принципа на равно заплащане за еднакъв вид труд на едно и също място, като по този начин надхвърли значително изискванията по отношение на минималното възнаграждение, залегнали в действащата директива.

Сред другите елементи на реформата са:

 • Правилата, установени с общоприложими колективни споразумения, стават задължителни за командированите работници във всички икономически сектори. Към момента това е така само за строителния сектор.
 • Понастоящем не съществуват минимални или максимални ограничения на продължителността на командироването. Съгласно предложението на Комисията всички правила в областта на трудовото право, приложими за местните работници, ще се прилагат за командированите работници след определен период от време.
 • Новите правила ще се прилагат по отношение на работниците, наети чрез агенции за временна заетост, и за се гарантира спазването на принципа на равно заплащане за еднакъв вид труд.
 • В същото време Комисията е съдействала за прилагането на т.нар. „Директива за осигуряване на изпълнението“, която влезе в сила през юни 2016 г. Тази директива дава повече правомощия на националните органи за борба със злоупотребите, като например фиктивните дружества.
 • Сред другите инициативи на Комисията, за да се гарантира справедлива мобилност, са:

  o Модернизиране на правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност;

  o Въвеждането на електронен обмен на данни за социалната сигурност;

  o Предложението за създаване на Европейски орган на труда.

Права на командированите работници

Вашият работодател може да ви изпрати да работите временно в друга страна от ЕС. През този период вие имате статус на командирован работник и се ползвате със специални права и условия на труд.

Условия на труд

Докато сте командирован в друга страна от ЕС, за вас важат редът и условията на заетост в приемащата страна. Те се отнасят до:

 • минималните ставки на заплащане: вашата заплата не може да бъде по-ниска от минималната заплата в съответната държава или от заплатата, определена със задължителни колективни трудови договори във вашия сектор на заетост, ако такива са в сила в приемащата държава;
 • максималната продължителност на работното време и минималната продължителност на почивката;
 • здравословните и безопасни условия на труд;
 • условията за наемане на работници чрез агенции за временна заетост;
 • условията на труд за бременни жени и млади хора;
 • равното третиране на мъжете и жените и другите правила за предотвратяване на дискриминация.

Вашият работодател може също така да заплати вашите разходи за пътуване, храна и настаняване в страната от ЕС, в която сте командирован, ако това е предвидено в законодателството на вашата страна. Тези надбавки ще трябва да бъдат платени в допълнение към нормалната ви заплата.

Национални уебсайтове за командироването

Проверете на националния сайт на приемащата страна какви са редът и условията за работа за командировани работници, а също така и данните за контакт с местните органи.

Други права

Докато сте командирован в друга страна от ЕС:

 • не се нуждаете от разрешително за работа, освен ако не сте служител, командирован от Хърватия в Австрия, където за работата в определени сектори са в сила ограничения;
 • няма да е необходимо вашите професионални квалификации да бъдат признавани; за някои професии обаче може да се нуждаете от писмена декларация — научете повече за признаването на професионалните квалификации;
 • няма да ви се наложи да се занимавате с пенсионни институции там — когато се пенсионирате, институциите в приемащата страна няма да бъдат включени в процедурата.

Данък върху дохода

Ако сте командирован за по-малко от 6 месеца, не би следвало да сте задължен да плащате данък върху дохода си във приемащата страна.

Няма важащи в целия ЕС закони, определящи коя страна може да облага с данък доходите ви по времето, през което сте командирован. Това може да е определено в национални закони или данъчни спогодби между страните от ЕС — научете повече за данъка върху дохода.

Социално осигуряване, докато сте в чужбина

Като командирован работник ще продължите да се осигурявате в системата за социална сигурност на вашата страна за максимум 2 години. Научете какви формалности трябва да уредите.

Ако работите в чужбина повече от 2 години, ще трябва да започнете да се осигурявате в системата за социална сигурност на страната, в която работите. В някои специфични случаи можете да запазите социалното си осигуряване за повече от 2 години.

Вижте целия текст...


Правоохранителните структури на ЕС разработват специализиран инструментариум за превенция на телефонните измами

На 14 март София бе домакин на заседания на Изпълнителния комитет и Управителния съвет на Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN). Събитието бе част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на вътрешните работи.

В присъствието на националните представители на държавите членки на ЕС, членове на Секретариата на мрежата, както и на представител на Европейската комисия, бе приет отчетът за дейността на мрежата за 2017 г. При обсъждане на резултатите от включените в плана изследвания и дейности акцент бе поставен върху анализа и оценката на проведените през декември 2017 г. в Талин, Естония, конференция за обмен на добри практики и международен конкурс на тема „Кибербезопасност“.

В рамките на заседанието бе дискутирана и приета работната програма на мрежата за 2018 г. Дейностите на EUCPN ще бъдат фокусирани върху две основни кампании: превенция на джебчийските кражби по време на Световното първенство по футбол в Русия и подготовка на Европейски фокус ден, посветен на превенцията на домовите кражби.

Срещата на мрежата в София бе съпроводена от конференция на тема: „Измами (с фокус върху телефонните измами)“. Във форума се включиха представители на правоохранителните структури на държавите членки, на Европол, както и партньори от неправителствения сектор. Конференцията бе открита от заместник-директора на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Благородна Макева, която подчерта, че работата по предотвратяване и разследване на телефонните измами е сред основните приоритети на МВР през последните години. „Комуникационната среда, в която живеем, създава предпоставки за по-лесен достъп до жертвите и ресурсите, което изисква да използваме проактивен подход и да разработим ефективни модели за превенция. Чрез своята мисия, политика и дейности EUCPN извлича идеи, знания и практики, които създават нови стандарти в отговор на тези предизвикателства“, каза старши комисар Макева, поставяйки акцент върху съществената роля на превенцията в осигуряването на безопасна среда за гражданите на ЕС.

Европейските измерения на превенцията на измамите бяха представени чрез опита на Финландия в тази сфера и практиката на Европол по отношение на моделите на извършване на телефонни измами. От българска страна също бяха направени няколко презентации, показващи спецификата и способите за извършване на измами, характерни за България, практическия опит на полицейските структури в разследване и превенция на телефонни измами, както и административните и технологични мерки, прилагани от частни компании за превенция на този вид престъпления.

Контекст

Целта на Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN) е активно да подпомага развитието и подобряването на различните аспекти на превенцията както на ниво ЕС, така и подкрепа за дейностите по превенция на престъпността на национално и местно равнище, чрез прилагането на разнообразни инструменти: идентифициране на добри практики; споделяне на знания и обмен на опит между държавите членки; събиране, систематизиране и оценяване на информацията относно осъществени превантивни дейности; оптимизиране на обмена на идеи и информация между членовете на мрежата; подпомагане на развитието на превантивни стратегии на местно и национално ниво; популяризиране на превантивни дейности чрез участие в работни срещи, семинари и конференции.

Вижте целия текст...

Онлайн пазаруване: край на гео-блокирането и пренасочването

Добри новини за хората, които пазаруват онлайн: Парламентът гласува за спиране до края на 2018 г. на гео-блокирането и пренасочването на потребители по държави.

Онлайн пазаруването на дрехи, електроника, уреди или мебели става все по-популярно - 57% от европейските граждани са закупили нещо онлайн през 2017 г. То обаче се сблъсква с невидими бариери, които често пречат на хората да получат това, което искат от друга страна в ЕС.

Депутатите гласуваха на 6 февруари регламент за прекратяване на гео-блокирането. Законодателният текст задължава търговците на дребно да дадат достъп на потребителите до предлаганите от тях стоки и услуги при еднакви условия в целия ЕС, независимо от къде се свързва с тях потенциалният купувач.

Западните Балкани: следващата вълна на разширяване на ЕС?

Европейският съюз разглежда страните от Западните Балкани като потенциални членки в дългосрочен план. В момента се предприемат стъпки за ускоряване на процеса на интеграция. България определи темата като приоритет на своето европредседателство и ще проведе среща на високо равнище в София през май 2018 г. В същото време Европейската комисия публикува стратегия за разширяването, която посочва, че Сърбия и Черна гора могат да се присъединят към 2025 г.

За кои страни става дума?

Към момента кандидатки за членство в ЕС са: Албания, Сърбия, Черна гора и Бивша югославска република Македония. Босна и Херцеговина се смята за потенциална кандидатка.

Какви са критериите за членство?

За да кандидатства за членство в ЕС, дадена страна трябва да бъде разположена в Европа и да се придържа към демократичните ценности на ЕС. Тя също така трябва да има стабилни институции, гарантиращи демокрацията и върховенството на закона, функционираща пазарна икономика, и да бъде способна да изпълнява задълженията си като членка.

Как протича процесът на разширяване?

След като една страна стане официално кандидатка за членство, тя може да започне преговори с ЕС по 35 глави, покриващи различните европейски политики. След като преговорите приключат и всички глави бъдат успешно затворени, се подписва договор за присъединяване, който трябва да бъде ратифициран във всяка страна-членка на ЕС и самата страна-кандидатка.

Какъв напредък са постигнали страните от Западните Балкани?

Черна гора и Сърбия се смятат за най-напреднали в преговорния процес. Черна гора е отворила 30 глави и е затворила (неокончателно) три, а Сърбия е отворила 12 глави и е затворила две. Другите страни все още са в начални позиции.

Всички страни от Западните Балкани имат споразумения за стабилизиране и асоцииране, които им осигуряват достъп до вътрешния пазар на ЕС. Те също така получават финансиране от ЕС и съвети за нужните реформи.

Каква е ролята на Парламента?

Европейският парламент обсъжда и гласува доклади за годишния напредък към членство на всяка една от страните. Това е възможност за посочване на проблеми и за отправяне на призив за тяхното отстраняване.

Одобрението на Парламента е необходимо условие за приемането на всяка нова страна-членка в ЕС.

Стратегия за разширяване

Стратегията за разширяване на ЕС бе дискутирана с представители на Комисията на пленарен дебат в ЕП на 6 февруари.

Депутатите подкрепиха принципно стратегията, но в същото време подчертаха нуждата от реформи в Западните Балкани.

Депутатът Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия), който подготвя доклада на ЕП за напредъка на Сърбия, посочи: „Стабилност, благосъстояние и мир могат да бъдат постигнати, само когато ние като Европейски съюз подкрепим тези конкретни страни в посрещането на различните структурни предизвикателства и преодоляване на съществуващите местни проблеми“.

Докладчикът за Черна гора Чарлз Танък (ЕКР, Великобритания) заяви: „Има много време до 2025 г., но ние не можем да не обърнем внимание на растящия скептицизъм в някои части на ЕС за всякакво бъдещо разширяване и особено на притесненията относно корупцията и организираната престъпност“.

Вижте целия текст...

Как се отчитат годините, отработени в чужбина, в страни-членки на Европейския съюз

Kак се отчитат годините, отработени в чужбина, в страни-членки на Европейския съюз, заедно със стажа в България, за получаване на право на пенсия за старост? Събира ли се стажът, който се натрупва в България и във всяка друга страна-членка, дори ако човекът е работил в няколко от тях, или кандидат-пенсионерът ще трябва да отработи минимума, който се изисква за право на пенсия във всяка отделна страна?

Проблемите на бъдещото пенсиониране вълнува много наши сънародници, работещи в чужбина, особено при извършваните реформи в тази област. Специално за “Български новини” разяснения дават експертите от Националния осигурителен институт в България.

Съгласно разпоредбите на регламентите на ЕС, всяка държава-членка на ЕС отпуска пенсия на лицата по условията на националното си законодателство, като при необходимост взима под внимание осигурителните периоди на кандидата във всяка друга държава-членка.

При преценяване на правото на пенсия, съгласно чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, за изчисляване продължителността на осигурителния стаж, стажът, придобит съгласно българското законодателство, се сумира със стаж, придобит съгласно законодателствата на други държави-членки, но само за преценка на правото на пенсия.

Ако не ви достига стаж за пенсия:

За лицата, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателствата на България и на друга страна-членка, ако българският осигурителен стаж не е достатъчен, за да възникне право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно българското законодателство, се взема предвид и осигурителният стаж в другата страна. Но размерът на тази пенсия се определя само въз основа на дохода, върху който са внасяни социално-осигурителни вноски в България и от пропорционалното съотношение на българските периоди на осигуряване към общия период на осигуряване.

Заявленията за пенсии се подават до компетентната институция по място на пребиваване на заявителя.

Заявление за пенсия, подадено до институцията на една държава, се счита за заявление до всички други държави, в които съответното лице има осигурителни периоди.

Заявленията за пенсии в Република България се подават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес на лицето.

Подаване на заявленията:

При подаване на заявление в друга страна-членка на ЕС за преценка на правото на пенсия, съответната компетентна институция трябва да изпрати по служебен път на НОИ два формуляра – проучване на молба за пенсия за старост и удостоверяване на осигурителните периоди в съответната страна. Също така тя трябва да изиска от НОИ служебно да представи формуляр Е 205 BG -удостоверяване на българските осигурителни периоди.

При подаване на заявление в България за преценка на правото на пенсия, НОИ трябва да изпрати по служебен път на компетентната осигурителна институция в съответната страна формуляри E 202 BG – проучване на молба за пенсия за старост, и Е 205 BG – удостоверяване на българските осигурителни периоди. НОИ ще изиска от компетентната институция служебно да представи формуляр Е 205, удостоверяващ осигурителните периоди в съответната държава.

Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на наетите лица се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно – прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.

Вижте целия текст...

Броят на евродепутатите ще намалее след Брекзит

 • Броят на евродепутатите ще намалее от 751 на 705 след Брекзит;
 • 46 от 73-те депутатски места на Обединеното кралство ще бъдат освободени след Брекзит и ще се използват при евентуално разширяване на ЕС;
 • 27 от местата на Обединеното кралство ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени.

Броят на членовете на ЕП ще намалее от 751 на 705, когато Обединеното кралство напусне ЕС, освобождавайки място за възможни нови държави в ЕС.

Освен намаляването на числеността на Парламента от 751 на 705 избрани представители предложеното ново разпределение на местата, одобрено от Парламента в сряда, ще остави 46 от 73-те освободени от Обединеното кралство места в резерв след Брекзит.

Една част от тези 46 места в резерв или всички те може да бъдат разпределяни между нови държави, присъединяващи се към ЕС, или да бъдат запазени свободни, за да остане институцията по-малка.

Ново разпределение на местата между 27-те държави членки

Останалите 27 места от Обединеното кралство ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени, за да бъде преодолян проблема с непропорционалното представителство в Парламента.

Освен това евродепутатите подчертават, че разпределението ще се осъществи само ако Обединеното кралство излезе от ЕС. В противен случай ще се запази настоящото положение.

Паневропейски избирателни списъци

Предложението на Комисията по конституционни въпроси за избирането на определен брой евродепутати от транс-европейска избирателна листа беше отхвърлено от пленарната зала.

Предложението за промените в числеността и разпределението на местата в ЕП беше прието с 431 гласа „за“ срещу 182 „против“ и 61 „въздържал се“.

Следващи стъпки

След като предложението беше прието от Парламента, следва Европейският съвет (правителствени и държавни ръководители) да вземе единодушно решение. След това Парламентът трябва да се произнесе окончателно с гласуване „за“ или „против“. Съставът на ЕП за периода 2019 – 2024 г. е една от темите, която ще се обсъжда от държавните и правителствени ръководители в ЕС по време на неформалната среща на върха през февруари.

Допълнителна информация

Според Член 14(2) от Договора за Европейския съюз броят на евродепутатите в Парламента не може да надвишава 750, плюс председателя. Също така представителството на гражданите е „регресивно пропорционално“ с минимален праг от шест представители за държава членка. Нито една държава членка не може да получи повече от деветдесет и шест места.

Казано по-просто, „регресивно пропорционалното“ представителство трябва да отговаря на две изисквания:

 • по-малка държава не бива да получава повече места от по-голяма; и
 • съотношението население/места трябва да се увеличава с нарастването на населението, преди да се закръгли до цяло число.

Вижте целия текст...

Евродепутатите представят дългосрочна стратегия за оцеляване на пчелите и пчеларите

 • Забрана за всички вредни пестициди;
 • Затягане на проверките с цел спиране на вноса на фалшив мед;
 • Популяризиране на ползите за здравето от меда.

Евродепутатите призовават ЕС и държавите членки да инвестират повече в защита на здравето на пчелите, борба с подправянето на меда и подкрепа за пчеларите.

ЕС се нуждае от широкообхватна и дългосрочна стратегия за подобряване на здравето на пчелите и възстановяване на популациите на пчели. Това заявява Парламентът в резолюция, приета в четвъртък с 560 гласа „за“, срещу 27 „против“ и 28 „въздържал се“. За тази цел евродепутатите призовават за:

 • план за действие на ЕС за борба срещу смъртността при пчелите;
 • програми за развъждане за пчели, които са устойчиви по отношение на инвазивни видове като акар, азиатския стършел и американския гнилец;
 • повече научни изследвания за разработка на иновативни лекарства за пчели и подобряване на тяхното разпространение;
 • забрана на всички пестициди, които имат научно доказани негативни последици върху здравето на пчелите, включително неоникотиноидите, и предоставяне на безопасни алтернативи за земеделските производители;
 • системи за ранно предупреждение между земеделските производители и пчеларите относно периодите на разпръскване на пестициди, за да се избегне вредата за пчелите.

Повече подкрепа за пчеларите и пчелните продукти

ЕС трябва да увеличи бюджета за националните програми за пчеларство с 50% и да създаде специална схема за подкрепа на пчеларите в селскостопанската политика след 2020 г. Евродепутатите също така предлагат въвеждането на компенсации при загуба на пчелни колонии.

Според евродепутатите държавите от ЕС трябва да правят повече за информиране на обществото, особено децата, относно ползите от консумацията на мед и терапевтичните приложения на пчелните продукти.

Спиране на вноса на фалшив мед

За да се гарантира, че вносният мед отговаря на високите стандарти на ЕС, трябва да се хармонизират граничните инспекции и проверките в единния пазар, всичкият вносен мед трябва да се проверява, а изискванията за проследяемост да се затегнат. Европейската комисия трябва също така да разработи по-ефективни процедури за лабораторно тестване, а държавите членки трябва да налагат по-строги санкции за нарушителите.

Резолюцията предлага производството на мед и пчелни продукти да бъде считано за чувствително при търговски преговори с трети страни или дори да бъде напълно изключено от преговорите.

Вижте целия текст...

Намаляване на емисии на CO2 и финансиране на нисковъглеродни иновации

 • Ограничаване на наличността на квотите за емисии на СО2 с цел насърчаване на инвестициите за нисковъглеродни иновации;
 • Два нови фонда ще подпомагат нисковъглеродните иновации и преход;
 • Започва изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Във вторник Парламентът одобри проект на директива за затягане на ограниченията на ЕС за емисиите на CO2 от индустрията. С това започва изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Новото законодателство, което беше предварително договорено с министрите от ЕС, ще ускори годишното намаляване на квотите за емисии от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), продавани на търг, които обхващат около 40% от парниковите емисии на ЕС. Предвижда се:

 • ускоряване на годишното намаление на квотите за емисии, които ще се пускат на пазара (т.нар. „коефициент на линейно намаление“), с 2,2% от 2021 г. спрямо планираните в момента 1,74%; този фактор също ще подлежи на преразглеждане с възможност да се увеличава допълнително най-рано през 2024 г.;
 • удвояване на капацитета на резерва за стабилност на пазара на СТЕ, за да се премахне излишъкът от квоти за емисии на пазара: при задействането му той ще абсорбира до 24% от излишъка на квоти през всяка от първите четири тръжни години, следователно цената им ще се покачва и ще се увеличава стимулът за намаляване на емисиите.

Два фонда за подпомагане на иновациите и стимулиране на прехода към нисковъглеродна икономика

„Модернизационният фонд“ ще подпомага модернизацията на енергийните системи в държави членки с по-ниски доходи. Евродепутатите затегнаха правилата за финансиране, за да може фондът да не се използва за проекти, предполагащи използване на въглища. Изключение от това изискване е постигнато за България и Румъния, които ще имат възможност да използват фонда за инвестиции за модернизиране на централи за отопление на въглища (ТЕЦ).

„Иновационният фонд“ ще предоставя финансова подкрепа за подпомагане на възобновяема енергия, улавяне и съхранение на въглерод и нисковъглеродни иновационни проекти.

Защита срещу изместване на въглеродни емисии

Бъдещото законодателство също така има за цел да предотврати „изместването на въглеродни емисии“, т.е. риска компаниите да преместят производството си извън Европа поради политиките за намаляване на емисиите. Секторите, изложени на най-голям риск, ще получат безвъзмездно своите квоти за СТЕ. По-малко застрашените сектори ще получат безвъзмездно 30%.

Цитати

Според докладчика Джули Гърлинг (ЕКР, Великобритания): „СТЕ продължава да бъде крайъгълният камък на политиката на ЕС за борба с климатичните промени. Ние дадохме най-доброто от себе си, за да постигнем амбициозни подобрения. СТЕ има много критици през годините. Ние атакувахме много проблеми: от очевидно прекалено ниската цена на въглеродните емисии, през функционирането на пазара, до изключително сложния въпрос за постигането на баланс между природозащитните амбиции и защитата на европейската индустрия“.

Владимир Уручев (ЕНП, България) каза: „През следващото десетилетие ще действа обновена европейска схема за търговия на въглеродни емисии, която осигурява тяхното намаляване поне с 40% до 2030 г. и постигане по-високи цени на въглеродните квоти, но с едновременна силна защита на индустриите, изложени на риск от въглеродно преместване. А десетте страни с доходи под 60% от средните за ЕС, включително България, ще бъдат подпомагани в прехода към нисковъглеродна икономика и енергетика от Фонд за модернизация (310 млн. квоти) и безплатни квоти по правилата за държавна помощ. Това е едно балансирано и в голяма степен справедливо решение“.

Петър Курумбашев (С&Д, България) каза: „България е една от десетте страни на ЕС, която има доходи значително под средните за ЕС и ще бъде подпомагана от Фонда за модернизация по време на прехода към нисковъглеродна икономика и енергетика. Това ще стане благодарение на 310 млн. квоти (Фонда за модернизация), както и безплатни квоти по правилата за държавна помощ. Провежданата климатична политика на ЕС трябва да бъде в синхрон с увеличаване конкурентоспособността на нашата индустрията. Това е изключително важно за страни като България, които са външна граница на ЕС и граничат с държави, които не са включени в схемата за търговия с емисии“.

Следващи стъпки

Текстът беше приет с 535 гласа „за“, срещу 104 „против“ и 39 „въздържал се“. Съветът трябва да приеме официално законопроекта, преди да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.

Вижте целия текст...


Проучване: Членството в ЕС носи полза, смятат европейците

Делът на европейските граждани, които вярват, че страната им има полза от членството си в ЕС, е 64%, което представлява увеличение с четири процентни пункта спрямо 2016 г.

 • Проучване на общественото мнение на Евробарометър за възгледите на гражданите относно Европейския съюз и Европейския парламент;
 • 64% от анкетираните вярват, че страната им има полза от членството в Европейския съюз;
 • 57% посочват, че членството в Европейския съюз е нещо добро за тях.

Проучването, поръчано от Европейския парламент, показва, че ясно мнозинство от европейските граждани (57%) вярва, че членството в ЕС е нещо добро за държавата им. Това равнище почти се връща до стойностите от 2007 г., преди финансовата и икономическа криза. Също така 47% от европейците смятат, че гласът им се зачита в ЕС, което е най-добрият резултат след изборите за Европейски парламент през 2009 г. Проучването „Парламетър“ 2017 на Евробарометър е проведено сред 27 881 граждани в 28-те държави членки на ЕС.

В България подкрепата за членството в ЕС е 55%, малко по-ниска от средното за ЕС, но също така с шест процентни пункта по-висока в сравнение с 2016 г.

Фокусът на проучването на „Парламетър“ е върху обществените нагласи относно членството в ЕС и ползите от него, приоритетите, действията и мисията на Европейския парламент, както и дали гласът на гражданите се чува на европейско ниво. Проучването потвърждава все по-благоприятното отношение на гражданите към ЕС, тенденция, наблюдавана в проучванията от 2016 г. насам.

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни заяви: „Резултатът от проучването е много положителен и окуражаващ. Данните показват, че доверието в нашите институции и нашата работа продължава да нараства и че излизаме от кризата от последните години. Естествено, в някои области възгледите варират от една държава членка до друга. Това би трябвало допълнително да ни мотивира да задълбочим усилията си за справяне със страховете на хората. Европейците все по-често виждат ЕС като ключова фигура, когато става въпрос за справяне с големи предизвикателства и за защитата им от общи заплахи като тероризма, безработицата, бедността и социалното изключване. За нас като Парламент на гражданите това означава, че трябва да постигаме резултати и че ще работим още по-усилено, за да отговорим на надеждите и очакванията на хората. Също така приемам данните от проучването като мандат за Европейския парламент да продължи да играе ключова роля при формирането на бъдещето на ЕС.

Най-подходящото място за дебат за това какъв трябва да бъде ЕС, какви задачи трябва да изпълнява или какви правомощия трябва да има, е тук, в Европейския парламент“.

Доверието на гражданите в Парламента се увеличава

33% от европейските граждани имат положителна нагласа към Европейския парламент, което е с 8 пункта повече от резултатите през 2016 г. За България делът на одобрение е 49%, като увеличението е с 11 пункта, а това е вторият най-добър резултат в ЕС след Ирландия. Европейският парламент има неутрален имидж сред 42% от европейците (два процентни пункта по-ниско спрямо предишното проучване), а негативният имидж е спаднал със 7 пункта до 21%. За България резултатите са съответно 30% (–4 процентни пункта) и 12% (–9 процентни пункта).

Повече от половината анкетирани (55%) заявяват интереса си към Европейските избори през 2019 г., а 47% считат, че Парламентът трябва да играе по-голяма роля в бъдеще.

Защита от заплахи

Предишното проучване, проведено през март 2017 г., вече показа, че гражданите все повече осъзнават, че ЕС действа от тяхно име в области, които считат за важни. В допълнение на нарастващото признание за действията на ЕС в тези приоритетни сфери, интересът към ЕС остава висок и постоянно нараства в последните години достигайки до 57% през септември.

Европейските граждани очакват, че ЕС ще ги защитава от определени заплахи. Основните рискове, при които европейците желаят намесата на ЕС, са тероризъм (58%), безработица (43%), бедност и социално изключване (42%) и неконтролирана миграция (35%).

По-малко от една четвърт от хората посочват изменението на климата (23%), религиозния радикализъм (23%), организираната престъпност (22%), въоръжените конфликти (21%), политическия екстремизъм (20%), разпространението на инфекциозни заболявания (10%), кибератаките, социалния дъмпинг и заплахите за неприкосновеността на личните данни (9% всяка).

Основните приоритетни области, в които българите искат повече действия от страна на ЕС, отговарят на тези в Съюза: борбата с тероризма (61%), бедността и социалното изключване (40%) и неконтролирана миграция (38%). След тях идват проблемът с безработица (33%), религиозният радикализъм (26%), организираната престъпност (24%), въоръжените конфликти (23%), социалният дъмпинг (21%). Най-малко намеса от ЕС българите желаят при защитата от кибератаки (11%), разпространението на инфекциозни заболявания (10%), заплахите за неприкосновеността на личните данни (8% всяка).

Опазване на основни права

Европейските граждани очакват Съюзът да осигури защита на основните им права (44%), правото на свободно придвижване, работа и образование в ЕС (36%), на труд (34%), на адекватни пенсии (34%) и на стабилна икономика (33%). В частност, те очакват ЕС да защитава човешките права (56%), свободата на словото (34%) и равноправието между мъже и жени (32%).

Насърчаване на конкретни действия

Хората очакват ЕП да подкрепи действия срещу бедността и социалното изключване (41%), тероризма (също 41%) и безработицата сред младите хора (31%).

Бързи факти

Проучването „Парламетър“ 2017 е проведено между 23 септември и 2 октомври 2017 г. чрез преки стандартизирани интервюта сред 27 881 европейци на възраст от 15 години нагоре във всички 28 страни членки на ЕС.

Вижте целия текст...

Всички нови коли трябва да имат системи за подпомагане на водача, предлага ЕП

 • Задължителни системи за интелигентно регулиране на скоростта, спазване на лентата и аварийно спиране;
 • По-добра защита на пешеходците и велосипедистите;
 • Комисията трябва да обмисли хармонизиране на ограничението на количеството алкохол в кръвта в ЕС.

Системи за аварийно спиране и интелигентно регулиране на скоростта присъстват в много автомобили от висок клас. Време е те да се въведат във всички нови коли, казва доклад на ЕП.

Всяка година над 25 000 души загиват в пътни произшествия в ЕС, а стотици хиляди понасят наранявания. Около 90% от инцидентите се дължат на човешка грешка.

Много от катастрофите могат да бъдат избегнати с помощта на технологии, които вече са на пазара - автоматични системи за поддържане или забавяне на скоростта, спазване на пътната лента или идентифициране на пешеходци и велосипедисти.

Днес тези технологии могат да бъдат открити в модели от висок клас, но поради очевидните им ползи депутатите предлагат те да станат задължителни за всички нови коли.

„Дали като шофьори, пешеходци или велосипедисти, ние всички правим грешки. В тези случаи автоматичните системи за подпомагане са безмълвни втори пилоти, които ни помагат да избегнем инциденти“, заявява депутатът Дитер-Лебрехт Кох (ЕНП, Германия), подготвил текста на резолюцията.

Подобни системи стават все по-разпространени във всички ценови класове, не само сред най-скъпите коли. Въпреки това около три четвърти от новите автомобили не са оборудвани с нито една от тях, като основна причина е, че те струват допълнително пари.

Депутатите искат да се направи задължително внедряването само на системи, които са вече достъпни на пазара и са доказали приноса си за безопасността, както и ефективността си от разходна гледна точка. Пример за това е системата за аварийно спиране, разпознаваща пешеходци и велосипедисти.

„Всеки би трябвало да може да си купи такава кола. Точно чрез широкото им навлизане тези системи за подпомагане на водача ще станат по-евтини. Затова цената на колите няма да достигне тавана; те ще бъдат само малко по-скъпи“, казва г-н Кох.

Депутатите повдигат също идеята за налагане на пълна забрана в целия ЕС за консумация на алкохол за начинаещи и професионални водачи.

Резолюцията беше приета с 593 гласа „за“ срещу 39 „против“, 53 „въздържал се“.

Вижте целия текст...

Онлайн пазаруване: по-добра защита на потребителите

 • 37% от уебсайтовете за електронна търговия, резервации за пътувания, развлечения, облекло, електронни стоки и услуги за потребителски кредити са в нарушение на законодателството на ЕС за защита на потребителите;
 • Националните правоприлагащи органи ще разполагат с повече правомощия за спиране на онлайн нарушения и измами;
 • Съвместни действия за справяне с трансграничните нарушения в ЕС.

Правилата в целия ЕС за по-добра защита на потребителите от измами и по-бързо откриване и спиране на нелоялни търговци бяха одобрени от евродепутатите на 14.11.2017 г.

Националните правоприлагащи органи ще разполагат с повече правомощия за откриване и спиране на онлайн нарушения на законите на защита на потребителите. Те ще могат и да координират по-добре действията си в рамките на ЕС, съгласно ревизирания регламент за Сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП).

Целта на новите правила е предотвратяване на възможността търговци, които нарушават изискванията, да използват пропуските в системата, като се преместят в държави членки, чиито компетентни органи не са подготвени за справяне с незаконните практики. Разследващите и правоприлагащите правомощия трябва да включват:

 • изискване на информация от регистраторите на домейни и банки с цел идентифицирането на нелоялните търговци;
 • закупуване на стоки и услуги като тестови покупки, включително под прикритие („тайно пазаруване“);
 • налагане на изричното показване на предупреждение или нареждане за премахването на цифрово съдържание, ако няма други ефективни средства за прекратяване на дадена незаконна практика;
 • налагане на санкции като, например, глоби;
 • информиране на потребителите как да потърсят обезщетение.

Справяне с широко разпространените нарушения

Европейската комисия ще координира действията в случаи, когато извършеното нарушение e увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите в най-малко две трети от държавите членки, които заедно представляват най-малко две трети от населението на ЕС.

Едно от главните изисквания на Парламента по време на преговорите със Съвета беше по-активното включване на потребителските организации. Те ще изпълняват активна задача да отбелязват предполагаеми нарушения, за които ще са информирани по-рано от властите.

Цитат

Според докладчика Олга Сехналова (С&Д, Чешка република): „Новите правила ще укрепят и подобрят сътрудничеството между всички участници в защитата на потребителите, така че те да могат по-лесно да следят за спазването им и да се справят с трансграничните нарушения. Като действат заедно, националните власти, Комисията и организациите за защита на потребителите ще създадат ефективен механизъм за борба с нелоялните търговци както онлайн, така и офлайн, и ще наложат правата на потребителите на единния пазар.“

Следващи стъпки

Законодателният текст, приет от Парламента с 591 гласа „за“ срещу 80 „против“, 15 „въздържал се“, трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС. Регламентът ще започне да се прилага 24 месеца след датата на влизането му в сила.

Бързи факти

Пример за минали практики, които трябва да бъдат разгледани по-добре съгласно новите правила на ЕС:

 • трансгранична реклама с кратка продължителност от авиокомпания, която по-късно отменя отстъпките за билети;
 • дългосрочен абонамент, скрит зад оферта, предоставяща възможност да се спечели телефон за 1 евро;
 • онлайн търговец, който не доставя дизайнерските мебели, които твърди, че продава, и който, освен това, се мести четири пъти в продължение на три години;
 • оплаквания относно цените за наемане на автомобили, показващи, че потребителите са дискриминирани въз основа на тяхната страна на произход.

Вижте целия текст...

Парламентът приема по-стриктни правила срещу дъмпинга

 • Търговската защита в ЕС срещу дъмпинговия внос се засилва;
 • Въвеждат се социални и екологични критерии;
 • Без допълнителна доказателствена тежест за компаниите от ЕС и подкрепа за малките и средни предприятия.

На 15.11.2017 г. евродепутатите гласуваха по-строги правила за борба с дъмпингов и субсидиран внос от трети страни. Целта е да се защитят работните места и промишлеността в ЕС.

Европейските търговски правила за първи път в света ще изискват от партньори извън ЕС да отговарят на международни социални и екологични стандарти. Целта е да се засили защитата на работните места и бизнеса в ЕС срещу несправедливо евтиния внос от трети държави, които силно се намесват в икономиката си.

Какво е новото?

 • влиянието на социалния и екологичния дъмпинг ще се взима под внимание, когато се взимат решения относно антидъмпингови мерки;
 • Европейската комисия ще наблюдава положението в страните износителки. Компаниите от ЕС могат да се позовават на тези доклади, когато подават оплаквания;
 • няма да има допълнителна доказателствена тежест за дружествата от ЕС в допълнение към настоящата процедура за антидъмпингови дела;
 • малките и средните предприятия ще получават помощ, за да се справят с процедурата;
 • всички засегнати страни, особено синдикатите, ще имат възможността да представят становището си за решенията относно мерките за търговска защита.

Парламентът днес одобри неформално споразумение относно новите правила, постигнато от преговарящите евродепутати и представители на Съвета на 3 октомври. То беше подкрепено с 554 гласа „за“ срещу 48 „против“, 80 „въздържал се“.

Председателят на комисията по международна търговия Бернд Ланге (С&Д, Германия) каза: „Гордея се с постигнатия резултат. Ние подсилихме нашата търговска защита и за първи път в света въведохме търговско законодателство, което взема предвид спазването на трудови и екологични стандарти. Дадохме на нашите индустрии далновидна система, която ефективно да ги защити от нечестни практики.“

Докладчикът на Парламента Салваторе Чику (ЕНП, Италия) коментира: „Днес не дискутираме само въпроса, дали Китай е пазарна икономика или не, а дали нашата европейска система може и трябва да създаде еднакви правила за всички, както и, дали тези правила могат да предоставят еднакви възможности на всички. Отговорът е „да“, защото ние се нуждаем от равнопоставена и честна конкуренция.“

Следващи стъпки

Правилата ще влязат в сила, след като бъдат официално одобрени от Съвета и публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз.

Бързи факти

Работните места и компаниите в ЕС имат трудности в конкуренцията с внос на крайно ниски цени от трети страни, които имат прекомерен производствен капацитет и субсидирани икономики. Това се случва основно в стоманодобивната, алуминиевата, велосипедната, циментовата, химическата, керамичната, стъкларската, хартиената и соларната промишленост. Новите правила ще позволяват на ЕС да се справи с подобни нечестни търговски практики, насочвайки вниманието си към вноса, при който цените не са пазарни, поради държавна намеса. Членовете на ЕП също така преговарят за по-нататъшни планове за актуализиране на „инструментите за търговска защита“ на ЕС с цел повишаване на тарифите срещу дъмпингов или субсидиран внос от страни, които не се намесват широкомащабно в икономиката.

Вижте целия текст...


ЕК дава €120 млн. за безжичен интернет в общините в ЕС

ЕС ще спонсорира безплатни зони за безжичен достъп до интернет в кметства, библиотеки, паркове и други обществени места по нова схема, наречена WiFi4EU, която беше приета от Съвета на 9 октомври. Лесно разпознаваем, многоезичен WiFi4EU портал ще предоставя достъп до сигурна високоскоростна връзка в най-малко 6 000 местни общности в ЕС до 2020 г. През месец май тази година беше постигнато неофициално споразумение по схемата с Европейския парламент.

„Схемата WiFi4EU ще направи висококачествения интернет по-достъпен за много граждани и дава възможност на местните общини, библиотеки и други публични органи да популяризират своите цифрови услуги. Тя може дори да задвижи благоприятен инвестиционен цикъл.“

Г-жа Урве Пало, министър на информационните технологии и предприемачеството на Естония

По тази схема общини, болници и други органи от публичния сектор ще могат да кандидатстват за финансиране за инсталирането на нови Wi-Fi зони за интернет достъп, когато няма съществуваща подобна частна или публична интернет връзка, която би се дублирала с новите зони. Наред с това публичният орган трябва да се ангажира да запази новата връзка поне в продължение на три години. Процедурата, която ще се прилага, ще бъде опростена — ще има специална онлайн платформа, управлявана от Комисията, и подкрепата от ЕС ще покрива до 100 % от допустимите разходи.

Общото финансиране от ЕС за схемата може да достигне 120 млн. евро до 2019 г. Финансирането ще бъде разпределено по географски балансиран начин в рамките на всички държави от ЕС, по принцип по реда на постъпване на исканията. Точните критерии за подбор ще бъдат определени от Комисията, която ще управлява и схемата.

Очаква се първата покана за представяне на предложения за проекти да бъде публикувана към края на годината или в началото на 2018 г. За повече информация относно програмата и начините за кандидатстване, моля посетете интернет страницата на Комисията.

Вижте целия текст...

ЕП дава зелена светлина за Европейската прокуратура

 • Прокуратурата ще обедини усилията на европейските и националните сили на реда;
 • Изключителна юрисдикция в целия ЕС;
 • До момента само националните власти можеха да поддържат обвинения за злоупотреби с бюджетите на ЕС.

Европейската прокуратура ще бъде натоварена с разследването и повдигането на обвинения срещу извършители на престъпления срещу бюджета на ЕС.

Понастоящем само националните власти могат да разследват и повдигат обвинения за измами, свързани с европейски средства. Такива са например умишлени злоупотреби със структурните фондове на ЕС или трансгранични измами с ДДС. Тяхната юрисдикция обаче се разпростира само в рамките на националните граници.

Европейската прокуратура ще позволи бърз обмен на информация, координирани полицейски разследвания, бързо замразяване и конфискуване на активи, както и арестуване на заподозрени зад граница. Тя ще сътрудничи тясно с агенцията за криминално правосъдие на ЕС Евроджъст и офиса за борба с измамите ОЛАФ, за да осигурят по-успешното преследване и възстановяване на средствата, загубени от измами.

Цитат

Докладчикът на Парламента Барбара Матера (ЕНП, Италия) каза: „Благодарение на Европейската прокуратура, която ще обедини усилията на националните прокуратури в един европейски орган, ще се справим с недостатъците на некоординираните национални разследвания на злоупотребите със средства на ЕС. Надявам се, че в бъдеще правомощията на Европейската прокуратура ще бъдат разширени и до трансгранични престъпления като тероризъм и трафик на хора.“

Следващи стъпки

След като Парламентът даде своето съгласие, Съветът може официално да приеме регламента относно Европейската прокуратура. Очаква се тя да започне работа през 2020 или 2021 г.

Бързи факти

Европейската прокуратура ще бъде създадена по процедурата за засилено сътрудничество между 20 държави членки: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Германия, Гърция, Италия, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Испания. Другите държави членки могат да се присъединят по всяко време.

Главният офис на Европейската прокуратура ще бъде в Люксембург с главен прокурор и прокурори от всички участващи държави. Те ще ръководят ежедневните криминални разследвания, извършвани от делегирани прокурори в държавите членки.

На 5 юли 2017 г. Парламентът прие общите определения на престъпления, свързани с измама, които ще попадат под юрисдикцията на Европейската прокуратура. Списъкът може да бъде разширен в бъдеще, за да бъде включен например тероризмът.

Вижте целия текст...

Таяни: България и Румъния незабавно да бъдат приети в Шенген

На 4 октомври Парламентът прие предложение на Съвета за предоставяне на България и Румъния на достъп до визовата информационна система (ВИС) с 610 гласа „за“ срещу 50 „против“ и 33 „въздържал се“.

Решението на Съвета би позволило на България и Румъния да проверяват информация във ВИС, без да могат да въвеждат, изменят или трият данни.

По този повод председателят на Парламента Антонио Таяни обяви: „България и Румъния трябва незабавно да бъдат приети в Шенген. Днешният вот за достъп до визовата информационна система е стъпка напред към засилване на контрола по външните граници“.

Парламентът постанови в законодателна резолюция от 8 юни 2011 г., че България и Румъния са готови да влязат в шенгенското пространство.

Още на 9 юни 2011 г. Съветът прие заключението, че България и Румъния са изпълнили всички условия по отношение на въздушните и наземните граници, полицейското сътрудничество, защитата на личните данни, визовата информационна система, морските граници и визите.

Окончателното политическо решение дали България и Румъния могат да станат част от Шенгенското пространство и по този начин да преустановят системните проверки на границите със съседните държави от ЕС, трябва да бъде взето единодушно от Съвета.

Вижте целия текст...

Брекзит: няма достатъчен напредък в преговорите за развода

Напредъкът по приоритетите на ЕС в първите четири кръга от преговори с Великобритания не е достатъчен, се казва в проекторезолюцията на Парламента.

Председателският съвет на Парламента (председателят на ЕП и лидерите на политическите групи) одобри на 29.09.2017 г. проект на резолюция, който призовава Европейския съвет да констатира, че „не е постигнат достатъчен напредък“ по трите ключови цели на ЕС – гарантиране правата на гражданите на ЕС и Обединеното кралство, изясняване на финансовите ангажименти на Обединеното кралство и разрешаване на проблема с границата между Република Ирландия и Северна Ирландия, освен ако петият кръг на преговорите не доведе до сериозен пробив.

Предложението, изготвено от ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит, ще бъде обсъдено и подложено на гласуване в пленарна зала.

Председателят на Парламента Антонио Таяни заяви: „Ние приветстваме конструктивния подход на премиера Тереза Мей в неотдавнашната ѝ реч във Флоренция. Защитата на правата на гражданите е абсолютен приоритет за Европейския парламент. Споразумението за оттегляне трябва да запази пълния набор от права, които гражданите имат понастоящем, както е определено в съответното законодателство на Европейския съюз. Допълнителни гаранции, че правото на ЕС ще бъде спазвано до окончателното оттегляне на Обединеното кралство, също са от ключово значение за бързото приключване на първия етап от преговорите“.

Координаторът на ЕП за Брекзит Ги Верхофстад добави: „В речта си във Флоренция на 22 септември министър-председателят Мей открехна вратата за постигане на напредък например относно ролята на Съда на Европейските общности, но бихме искали правителството на Обединеното кралство да внесе по-голяма яснота. Все още чакаме отговори на съществени въпроси като например как да запазим Северна Ирландия в митническия съюз или да изготвим специално споразумение, което да предотврати повторното въвеждане на твърда граница. Що се отнася до правата на гражданите и уреждането на финансовите задължения, ние очакваме конкретни отговори на предложенията на преговарящия екип на ЕС“.

Бързи факти

Членовете на ЕП ще обсъдят във вторник проекта на резолюция с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и главния преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние. Така гласуваната резолюцията ще представлява приноса на Парламента към срещата на върха на ЕС на 20 октомври в Брюксел, когато правителствените лидери ще оценят напредъка в преговорите по Брекзит.

Всяко споразумение за оттегляне в края на преговорите между Великобритания и ЕС ще трябва да получи одобрението на Европейския парламент.

Вижте целия текст...


По-добър достъп до продукти и услуги за хората с увреждания в ЕС

 • Телефони, автомати за билети и банкомати стават по-достъпни;
 • Правилата ще важат за нова инфраструктура;
 • В ЕС живеят 80 млн. души с някаква степен на увреждане.

Ключови стоки и услуги като телефони, банкомати и автомати за билети и чекиране ще трябва да станат по-достъпни за хора с увреждания.

В ЕС има около 80 млн. хора с някаква степен на увреждане. Поради застаряването на населението се очаква тази цифра да достигне 120 млн. до 2020 г. Според Парламента са от изключителна важност както хора с увреждания, така и хора с временни или постоянни функционални ограничения, като възрастните, бременните жени и хората, които пътуват с багаж. Целта е да се гарантират реални ползи от независим живот за по-голяма част от обществото.

Улесняване на всекидневния живот

Проектът за „Европейски акт за достъпност“ (ЕАД) излага изискванията за това как множество продукти и услуги да станат по-достъпни. Списъкът включва:

 • автомати за билети и чекиране;
 • банкомати;
 • компютри и операционни системи;
 • телефони и телевизионна техника;
 • банкови услуги за потребители;
 • електронни книги;
 • транспорт, включително градския транспорт като например метро, леки железници, трамваи, тролейбуси, автобуси и свързаните с тях услуги;
 • електронна търговия;
 • други единици като терминали за плащане, четци за електронни книги, уебсайтове, услуги за мобилни устройства, предлагани от аудиовизуални медии, и туристически услуги бяха добавени от евродепутатите.

ЕАД излага какво трябва да бъде достъпно, но не налага подробни технически решения как трябва да стане това, като по този начин отваря пространство за иновации.

Изискванията за достъпност трябва да включват и „архитектурната среда“, в която се предоставя услугата, включително транспортната инфраструктура, строежа на нова инфраструктура и значителното обновяване на съществуваща такава, за да може тя да се ползва възможно най-много от хората с увреждания.

Изключение за микропредприятията

Поради техния размер, ресурси и естество, микропредприятията (с персонал от по-малко от 10 души и годишен оборот и/или годишен отчет не повече от 2 млн. евро) са изключени от новите изисквания.

Проектозаконът също така включва предпазна клауза, целяща избягването на диспропорционално бреме за икономическите оператори. В същото време евродепутатите подчертават, че липсата на време, знание или приоритетност не може да бъдат считани за основателни причини в тази насока.

Цитат

Докладчикът на Парламента Мортен Льокегор (АЛДЕ/Дания) каза: „Над 80 млн. души, живеещи с увреждания, ще имат полза от днешния вот в Парламента. От самото начало моята цел беше намирането на баланс между разработката на по-достъпни продукти и устройства и гарантирането, че няма да създадем допълнително бреме за бизнеса в Европа. Днешният вот показва, че намирането на такъв баланс е възможно.“

Вижте целия текст...

Юнкер иска един президент на ЕС, отказва деление на ядро и периферия и предлага бързо приемане на България в Шенген и еврозоната

След като преди месеци Европейската комисия публикува различни сценарии за бъдещето на Европа, днес председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер изложи своята визия за промени до европейските избори 2019 г. Те категорично показват, че комисията иска радикално да забърза скоростта на реформите, тъй като голяма част от тези предложения само преди две години бяха с перспектива да бъдат изпълнени до 2025 г.

Днес е очевидно желанието на обединена Европа за реформи и това беше в основата на „най-амбициозната реч“ за състоянието на съюза, която председателят Юнкер е представял. Ето акцентите:

Един президент на Европа, който да обедини постовете на председателя на Европейския съвет (понастоящем Доналд Туск) и председателя на Европейската комисия (понастоящем Жан-Клод Юнкер).

Икономически и финансов министър на ЕС, който да може да прави интервенции във финансовата политика на страните от еврозоната.

Отказ от разделяне на съюза на ядро, съставено от еврозоната, и периферия. Юнкер не е съгласен с предложенията за създаване на отделен бюджет и парламент за еврозоната.

Бързо приемане на България и Румъния в Шенген, създаване на пътна карта за всички страни от ЕС да се присъединят към еврозоната и предприсъединителни помощи за желаещите.

Създаване на „европейско ФБР“ (по интерпретация на лидера на либералите Верхофстад), което да разследва терористичните организации и новите предизвикателства пред съюза и подсилване на отбранителния съюз на ЕС.

Турция няма да стане член на ЕС в близкото бъдеще, но Европа продължава да и протяга ръка. „Мястото на журналистите е в редакциите, а не по затворите“, каза Жан-Клод Юнкер.

Транснационални листи (в добавка към националните) за европейските избори през 2019 г., като новият президент на ЕС също трябва да води кампания на изборите, за да има политическа легитимност. Изборът на „президента на ЕС“ ще стане де юре, като човекът, който е избран за председател на Европейската комисия, бъде избран от Европейския съвет и за техен председател. За момента не се предвижда промяна на договорите.

Взимане на повече решения в Съвета на ЕС с квалифицирано мнозинство, отколкото с консенсус, за да се противодейства на ветото на Унгария и Полша, и взимане на повече политически решения.

Вижте целия текст...

Състоянието на ЕС: Да се възползваме от набраната скорост за формиране на амбициозна визия за бъдещето

 • Пътна карта за ЕС 2025, изградена на демократични ценности и ефикасно вземане на решения;
 • Пълен съюз в областта на отбраната, сигурността, енергетиката, цифровата, паричната и пазарната политика;
 • Равни възможности за всички граждани и засилена индустриална конкурентоспособност;
 • Създаване на агенции на ЕС за правата на работниците, киберсигурността и борбата с тероризма.

Политическите групи приветстваха амбициозната визия на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за силна и обединена Европа 2025. Това стана по време на годишния дебат за състоянието на ЕС на 13 септември 2017 г.

Планове в областта на отбраната, сигурността, законната миграция, международната търговия, социалното равенство и подсилването на бюджетния капацитет на ЕС и демократичното вземане на решения бяха сред темите, засегнати от лидерите на политическите групи по време на тричасовия дебат.

Председателят на Парламента Антонио Таяни приветства с добре дошли председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, останалите комисари и естонското председателство на Съвета за годишния дебат за състоянието на Европейския съюз. Той подчерта очакванията на гражданите за повече сътрудничество между институциите на ЕС и държавите членки в областта на миграцията, тероризма, икономическия растеж и социалните права.

Г-н Юнкер каза, че бюджетната стабилност, повечето заети хора от когато и да е било преди и продължаващото икономическо възстановяване отварят възможността за амбициозни реформи на ЕС, изграден на основата на свободата, равните права и върховенството на закона.

Г-н Юнкер обяви своите предложения за европейски министър на финансите, законни начини за миграция, киберсигурност, свобода и права на работниците, международна търговия, отбрана, които трябва да бъдат обсъдени и приети от Парламента и Съвета преди края на настоящия мандат. За да бъде ЕС по-силен, той би искал председателството на Европейския съвет и Европейската комисия да бъде поето от водещия кандидат, получил най-много гласове от гражданите на ЕС на следващите европейски избори през юни 2019 г.

Председателят на групата на ЕНП Манфред Вебер (Германия) приветства визията на г-н Юнкер за по-задълбочен ЕС: „Светът не ни чака“. Но той също така подчерта тревогите на хората относно глобализацията: „...трябва ни социална пазарна икономика...“, както и „да осигурим нашите граници и да спрем незаконната миграция“. Хората са шокирани от случващото се в Турция: „Турция не може да стане пълноправен член на ЕС“. И хората се страхуват, когато погледнат на изток: „Имаме нужда от европейски отбранителен съюз, за да защитим европейския начин на живот“, каза г-н Вебер и също така подкрепи спирането на Северен поток II.

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) предложи държавите членки на ЕС да ударят всички мултинационални компании, които мамят данъчните власти, като ги задължат да изплатят дължимите данъци, да приемат мерки срещу използването на младите хора и „детска гаранция“, която да осигури образование и подслон за всички деца в ЕС. Относно миграцията той призова Европейската комисия да има смелостта да отвори законни канали, тъй като само затварянето на незаконните не е достатъчно.

Сайед Камал (ЕКР, Великобритания) подчерта, че ако Европа наистина иска да защити гражданите си, тя не може да бъде протекционистка. За да може европейската икономика да процъфтява, трябва да създадем повече възможности, а не повече регулации, каза той и добави: „Не плановете за растеж на ЕС създават работни места. Бизнесите създават работни места“. Хората извън Европейския парламент искат да знаят, че ние „...продължаваме да укрепваме кораба и няма да го насочим към нови бури...“, заключи той.

Лидерът на АЛДЕ Ги Верхофстад (Белгия) каза, че речта на г-н Юнкер е била „пълна с визия и амбиции за 2019 г.“ до голяма степен, защото много неща са се променили, след като напредъкът на популистите забуксува и спря в Австрия, Нидерландия и Франция. Той каза: „Всички сте добре дошли на страната на разума!“. Верхофстад добави, че мнозинството от гражданите на ЕС искат повече европейски действия, а „само Найджъл Фараж още не е разбрал това“. Той подчерта, че „ЕС е необходим, за да се противопоставим на правителства на алтернативното дясно“.

Патрик Льо Ярик (заместник-председател на ЕОЛ/СЗЛ) предложи превръщането на Фонда за стратегически инвестиции в голям социален и екологичен фонд. Той добави: „Има спешна нужда да се излезе от ЕС на конкуренцията и да се изгради един Европейски съюз, който да комбинира социалния хуманизъм и екологичния напредък със справедлива директива за командированите работници, минимални работни заплати, социална защита, премахване на бедността и равенство между мъжете и жените“.

Филип Ламбертс (Белгия), съпредседател на Зелените, се застъпи за „помиряване на европейските граждани със самата идея на ЕС“. За целта речта на г-н Юнкер е трябвало да се прицели в „намаляването на неравенствата“, „ограничаването на екологичните последици“, „преориентирането на търговската политика“, „замразяването на СЕТА“, „забраната на „Глифозат“.

Найджъл Фараж (ЕСПД, Великобритания) заяви: „Вие не сте научили нищо от Брекзит“. Той критикува предложенията на г-н Юнкер за задълбочаване на европейската интеграция без съгласието на хората. Според него отношението на Европейската комисия към Полша и Унгария напомня за бившия съветски режим.

Харалд Вилимски (ЕНС, Австрия) подчерта, че неговата партия не иска „провалилото се“ евро да се разширява и е против отбранителния съюз и свободата на движение на работници в ЕС. Той заключи, че вътрешните граници трябва да бъдат запазени, за да се спрат „милиони африканци и араби, които ще залеят Европейския съюз“.

Вижте целия текст...

ЕП подкрепи плановете горите да поглъщат повече CO2

 • До 2030 г. трябва да се постигне баланс между емисиите на СO2 и поглъщането му;
 • От 2030 г. трябва да се осигури повече поглъщане на СO2, отколкото емисии;
 • Нужна е солидна система за отчетност, за да се подсилили ролята на ЕС като лидер по въпросите на климата.

На 13 септември Парламентът подкрепи плановете за засилване на капацитета на горите за поглъщане на CO2 и намаляване на парниковите газове с цел борба с климатичните промени.

Евродепутатите одобриха законодателно предложение, според което държавите от ЕС трябва да гарантират баланс между емисиите и поглъщането на CO2.

Евродепутатите подсилиха тези разпоредби, като добавиха, че държавите членки трябва да увеличат поглъщането на CO2 като компенсация за емисиите до 2030 г. в съответствие с дългосрочните цели на ЕС и Парижкото споразумение.

Поглъщане на повече CO2 = кредити

Ако поглъщането на CO2 е по-голямо от емисиите от експлоатацията на земи за първите пет години, разликата може да бъде спестена под формата на кредити и използвана по-късно за постигане на целите на втория петгодишен период. Държавите членки може също така да използват част от тези кредити за постигане на целите за намаляване на емисиите по регламента на за споделяне на усилията.

Продуктите от добита дървесина като дървени строителни материали и мебели също задържат CO2, тъй като те изолират въглерод, който е бил абсорбиран от дърветата, докато те са расли. Включването им в законодателното предложение ще насърчи държавите членки да развият потреблението на продукти от добита дървесина. Ограничението за ползването на кредити за горско управление ще бъде увеличено от 3,5% (както предлага Комисията) до 7%, за да позволи включването на допълнителни кредити от тези категории.

Държавите членки ще докладват ежегодно своите емисии. Целта е да се постигне балансиране на емисиите и тяхното поглъщане в рамките на два петгодишни периода: 2021–2025 г. и 2026–2030 г. Ако някоя държава членка не постигне тази цел в някой от двата периода, нейният недостиг ще бъде изваден от квотата ѝ по регламента за споделяне на усилията.

Цитати

Докладчикът Норберт Линс (ЕНП, Германия) каза: „С този регламент полагаме основите на по-широка оценка на ролята, която играят горите на Европа в подкрепа на изпълнението на Парижкото споразумение. Устойчивото управление на горите е от ключово значение. По този начин ние можем да постигнем и намаляване на климатичните промени, и засилване на нашата биоикономика“.

Той добави: „Създаваме солидна и сериозна отчетност, която може да бъде модел за останалата част от света. Убеден съм, че тази система няма да застраши огромната мултифункционалност на земеделието и горското стопанство“.

Следващи стъпки

Докладът беше приета с 532 гласа „за“ срещу 144 „против“, при 20 „въздържал се“. Парламентът и Съветът на министрите ще влязат в преговори, за да приемат общ текст на първо четене, след като Съветът изложи позицията си по предложението.

Бързи факти

Равнищата за всяка държава членка ще бъдат определени на основата на „референтно ниво за горите“. Това е оценка на средното годишно нетно равнище на емисии или тяхното поглъщане в резултат на експлоатацията на горски площи в рамките на територията на държавата членка. Според евродепутатите то трябва да бъде основано на документирани управленски практики между 2000 и 2012 г., докато Комисията предлага по-ранен период: 1990–2009 г.

Емисии, които са извън контрола на държавите членки, като например при горски пожари, може да бъдат изключвани при отчитането. За да не се създават възможности за злоупотреба, предложените правила ограничават това изключение.

Земеползването и горското стопанство включват експлоатацията на почви, дървета, растения, биомаса и дървесина и имат уникална възможност да допринесат за солидна политика по изменение на климата, тъй като секторът е не само източник на парникови газове, а също така може да поглъща CO2 от атмосферата. Горите в ЕС абсорбират почти 10% от всички емисии на парникови газове в ЕС.

Законодателното предложение, което е част от климатичния пакет, представен от Европейската комисия през юли 2016 г., предлага емисиите и поглъщането на парникови газове от земеползването, горското стопанство и торфищата да бъдат интегрирани в климатичната и енергийната рамка за 2030 г.

Вижте целия текст...

Още 500 млн. евро за борба с младежката безработица

 • 500 млн. евро само за Инициативата за младежка заетост (ИМЗ);
 • Евродепутатите договориха голямо увеличение във финансирането на работни места за младите.

В сряда Парламентът одобри още 500 млн. евро за Инициативата за младежка безработица като част от увеличение от 1,2 млрд. за периода 2017–2020 г.

Евродепутатите приеха с 574 гласа „за“ срещу 113 „против“, 2 „въздържал се“ добавянето на 500 млн. евро към бюджета на ЕС за 2017 г.

В резолюцията си относно проекта за коригиращ бюджет 3/2017 те призовават Комисията и държавите членки да се погрижат всичките 500 млн. евро да бъдат усвоени до края на 2017 г.

Цитат

Докладчикът Йенс Гайер (С&Д, Германия) каза: „Приветствам допълнителните средства за Инициативата за младежка заетост. Борбата с младежката безработица остава едно от основните предизвикателства пред ЕС, тъй като в някои региони тя е драстично висока. Затова и тазгодишните 500 млн. евро не могат да бъдат краят. Парламентът ще продължи да се бори за повече финансови средства за борба с младежката безработица.“

Бързи факти

През април 2017 г. евродепутатите подкрепиха ревизия на дългосрочния бюджет на ЕС. Това доведе до допълнителни 6 млрд. евро за работни места, растеж и борба с миграцията, включително 1,2 млрд. евро за ИМЗ в периода 2017–2020 г.

Инициативата за младежка заетост беше стартирана през 2013 г. с цел подпомагането на младежи, които не учат, не се обучават и нямат работа. Те трябва да са под 25-годишна възраст и да живеят в регион, в който младежката безработица е била над 25% през 2012 г.

Според Европейската комисия от 2013 г. насам ИМЗ е предоставила пряка помощ на над 1,4 млн. младежи (цифрите са от октомври 2016 г.). Доклад относно първите резултати от ИМЗ беше публикуван през октомври 2016 г.

Вижте целия текст...

WiFi4EU: нова схема за безплатен достъп до интернет

 • Евродепутатите приемат схема на ЕС в подкрепа на безплатния интернет достъп на обществени места;
 • Гаранции за личните данни.

На път е нова финансова схема за зони с безжичен и безплатен интернет на обществени места в ЕС без дискриминационни условия.

Финансирането за плана ще бъде разпределено на балансиран географски принцип между държавите членки в над 6000 населени места на първите кандидати до изчерпването на средствата. Целта е да се финансират безплатни безжични интернет зони в центровете на обществения живот. Това включва болници, библиотеки, сгради на обществената администрация и др.

Условия за участие

За да имат право да участват, обществените органи трябва да покрият разходите за най-малко три години и да предложат на потребителите безплатен, леснодостъпен и безопасен интернет достъп. В допълнение към това финансирането от ЕС може да се ползва само ако се изключи търговската реклама и събирането на лични данни за търговски цели. Проекти, които дублират подобни частни или обществени схеми в същия район, няма да могат да получат финансова подкрепа.

Достъпът трябва да бъде предоставен на съответния език в съответната държава членка, а ако може и на други официални езици на ЕС.

Цитат

Докладчикът Карлуш Зориню (С&Д, Португалия) заяви: „Инициативата WiFi4EU представлява една силна политическа визия, която скоро ще се превърне в реалност в целия Европейски съюз. Тя ще гарантира, че всеки европеец, независимо от това къде живее или колко печели, ще може да ползва висококачествена интернет връзка. Това ще подсили европейското общество, като го направи по-конкурентноспособно и социално отворено".

Вижте целия текст...

Споделяне на газ за сигурност на снабдяването за всички

 • Съседните страни ще си помагат при газови кризи;
 • Трансгранична солидарност: споделяне на газ при нужда;
 • Прозрачност на договорите за снабдяване с газ.

Всяка държава от ЕС, която изпитва криза на снабдяването с газ, ще може да поиска трансгранична помощ от съседите си по силата на нови правила за сътрудничество, приети от Парламента.

Приоритет ще бъде даден на снабдяването с газ на домакинствата, централното отопление и основни обществени услуги като болниците. Всяка държава членка ще може да активира механизма на солидарност, за да избегне недостиг.

Регионално сътрудничество за справяне с газови кризи

Новите правила установяват четири „рискови групи“ държави членки, които ще си сътрудничат и предприемат съвместни оценки на риска, както и съвместни превантивни и спешни мерки. Ще има три нива на криза на снабдяването с газ: ранно предупреждение, тревога и извънредна ситуация. Държавите членки могат да обявят всяко едно от тях чрез информиране на Европейската комисия и компетентните власти в съответната рискова група и съседните държави.

Прозрачност на договорите

Европейската комисия ще има право на достъп до всеки договор за доставка на газ от значение за сигурността на снабдяването, което означава 28% от годишното потребление на газ в съответната държава членка. Комисията също така може да поиска информация относно други търговски споразумения от значение за функционирането на договора за доставка на газ, включително договори относно газовата инфраструктура.

Цитат

Докладчикът Йежи Бузек (ЕНП, Полша) каза:

„Нашите граждани не трябва никога да остават без газ в домовете си. Държавите членки се наемат да си помагат взаимно при нарушаване на доставките на газ за гражданите. Новият регламент ще подсили регионалното сътрудничество в планирането за извънредни ситуации и предотвратяване на кризи и ще направи договорите за доставка на газ по-прозрачни.“

Следващи стъпки

Регламентът беше приет с 567 гласа „за“ срещу 101 „против“, 23 „въздържал се“.

След като бъде одобрен от Съвета, регламентът за гарантиране на сигурността на доставките на газ ще бъде публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила 20 дни след публикуването.

Бързи факти

Този регламент представлява основна част от пакета мерки за устойчива енергийна сигурност, представен от Европейската комисия през февруари 2016 г. Заедно със законодателството относно междуправителствените споразумения (прието през март 2017 г.) този пакет увеличава прозрачността на газовия пазар и подсилва устойчивостта на ЕС при нарушаване на снабдяването с газ.

Вижте целия текст...


Брекзит: Изявление на Ги Верхофстад и ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит

Ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит се срещна във вторник, 25 юли, с преговарящия на ЕС за Брекзит Мишел Барние и направи общо изявление след втория кръг от преговорите между ЕС и Обединеното кралство.

„През юли беше първият реален кръг от преговорите за Брекзит между Европейския съюз и Обединеното кралство. Това беше възможност за двете страни да преразгледат основните въпроси и да набележат къде са необходими допълнителни разяснения”, заявиха членовете на ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит.

„Ако искаме преговорите да бъдат успешни в рамките на ограниченото време, с което разполагаме, трябва да бъде постигнат бърз напредък в уточняването на по-детайлизираното им съдържание. Можем да започнем да обсъждаме новите взаимоотношения между ЕС и Обединеното кралство, само ако е постигнат достатъчен напредък по трите основни области на преговорите по оттеглянето: правата на гражданите, уреждането на финансовите задължения и въпросът за границата с Ирландия.“

„Европейският парламент изразява още веднъж категоричната си позиция, че достатъчен напредък означава напредък във всички области, а не само в една или две, като официално и своевременно ще обявим кога считаме, че е постигнат такъв достатъчен напредък.“

„Европейският парламент ще следи стриктно развитието на преговорите по отношение на правата на гражданите и ще продължи да настоява за пълни права на гражданите на ЕС в Обединеното кралство, както и на гражданите на Обединеното кралство в ЕС. Това е основна задача на европейския проект – защита, а не ограничаване на основните права на всички граждани.”

„По-конкретно, Европейският парламент се стреми да осигури пълната защита на правата, свързани със събирането на семействата, здравеопазването, правото на глас в местните избори, прехвърлянето на (социални) права и правилата за постоянно пребиваване, включително правото гражданите да напускат Обединеното кралство, без да губят статута си за постоянно пребиваване. Едновременно с това се стремим да избегнем административната тежест за гражданите и няма да приемем законодателни предложения, които нарушават личната свобода на хората, например предложения за системни проверки за криминални деяния.”

„Не на последно място, Европейският парламент настоява споразумението за оттегляне да бъде директно приложимо и да включва механизъм, в който Съдът на Европейския съюз може да изпълнява пълната си роля.“

Вижте целия текст...

ЕП с мерки срещу увеличаването на заболяванията от ХИВ, туберкулоза и хепатит C

 • Настоява тестовете за ХИВ да бъдат безплатни, за да се гарантира ранното откриване;
 • Обръща внимание на нарастващата антимикробна резистентност на туберкулозата (AMP);
 • За разработване на последователен подход в ЕС за борба с вируса на хепатит C.

През юли евродепутатите призоваваха Комисията да разработи всеобхватна и дългосрочна рамка на ЕС за справяне с ХИВ/СПИН, туберкулозата и вирусния хепатит.

Необходими са хармонизирани на равнище ЕС програми, които да могат да открият навреме огнищата на инфекции, да оценяват тенденциите в заболеваемостта, да предоставят прогнози за тежестта на заболяването и да проследяват ефективно в реално време веригата на диагнозата, лечението и полагането на грижи.

Парламентът подчертава, че ХИВ продължава да бъде заразната болест, водеща до най-силно социално стигматизиране и призовава ЕК и държавите членки да улеснят достъпа до иновативно лечение, включително за най-уязвимите групи, и да работят за борба със социалното стигматизиране. Евродепутатите насърчават държавите членки да направят тестовете за ХИВ безплатни, за да гарантират ранното откриване на вируса.

Туберкулозата, която е основната причина за смърт при пациентите, живеещи с ХИВ, се е превърнала в сериозна трансгранична заплаха за хората в един глобализиран свят, в който мобилността на населението се увеличава. Броят на заразените с туберкулоза в света се покачи за трета поредна година през 2014 г.

Евродепутатите подчертаха, че е важно да се овладее възникващата криза с антимикробната резистентност и призоваха европейските лидери да си сътрудничат за установяване на трансгранични мерки за предотвратяване разпространението на туберкулозата и съвместни действия.

Относно вируса на хепатит C, евродепутатите заявиха, че над 90% от пациентите нямат изявени симптоми при заразяване с вируса, държавите членки нямат стандартизиран протокол за скрининг за хепатит, а броят на засегнатите лица не трябва да се подценява. Те призоваха Комисията да даде ход на мултидисциплинарен план, който да стандартизира скрининга, тестването и протоколите за лечение, както и да премахне хепатит C в ЕС до 2030 г.

Резолюцията беше приета с гласуване с вдигане на ръка.

Бързи факти

 • През 2015 г. от 31 държави от ЕС/ЕИП са докладвани почти 30 000 диагностицирани нови случая на заразяване с ХИВ;
 • 120 000 души от европейския регион са развили мултирезистентна туберкулоза;
 • Вирусният хепатит (HCV) е считан за една от най-сериозните заплахи за общественото здраве в световен мащаб;
 • Според Европейския център за профилактика и контрол върху заболявания един от всеки седем души, които живеят с ХИВ, не знаят, че са серопозитивни;
 • Средното време между заразяването с ХИВ и диагностицирането на вируса е четири години;
 • От общо 10 млн. смъртни случая, дължащи се на лекарствената резистентност, които според сведенията биха могли да настъпят ежегодно до 2050 г., около една четвърт ще бъдат причинени от резистентните на лекарства щамове на туберкулоза.

Вижте целия текст...

Мултинационалните компании да разкриват данъчна информация във всяка страна, в която оперират

 • Мултинационалните компании да разкриват публично колко данъци плащат и в кои държави;
 • Оповестяването на данъчната информация включва и данни за данъците, които са платени извън ЕС;
 • Мерките обхващат компании с годишни приходи от 750 млн. евро и повече.

Големите корпорации следва да направят публично достъпна информацията относно това колко данъци плащат и в кои държави, заявиха евродепутатите след разискване и гласуване в пленарната зала във вторник.

Те подкрепиха предложение, с което ще задължат многонационалните компании да отчитат своите данъци във всяка държава, в която оперират. Възможни са изключения в случаи на чувствителна търговска информация.

Целта е да се повиши прозрачността на данъчното облагане и да се предостави на обществото публично достъпна информация относно колко и къде плащат данъци мултинационални компании.

Публичен достъп до данъчна информация

Според предложените мерки информацията за данъчното облагане на мултинационални компании с годишен оборот от над 750 млн. евро ще бъде публикувана в общ формуляр във всяка данъчна юрисдикция, в която е оперирала компанията или нейно дъщерно дружество.

Компаниите също се задължават да внасят декларация и в публичен регистър, управляван от ЕК.

Информацията ще включва:

 • името на фирмата (където е приложимо), списък на всички дъщерни предприятия, кратко описание на естеството на техните дейности и географско местоположение;
 • броя на служителите, наети на работа на еквивалент на пълен работен ден;
 • размера на нетния оборот;
 • обявения капитал;
 • продажбите и покупките;
 • размера на данъците, платени през съответната финансова година от фирмата и нейните дъщерни предприятия, които извършват дейност във всяка данъчна юрисдикция както рамките на Европейския съюз, така и извън него;
 • стойността на генерираните приходи;
 • дали компаниите, дъщерните предприятия или клоновете се ползват от преференциално данъчно третиране.

Евродепутатите подкрепиха мерки за защита на компании в случаи на чувствителна търговска информация. Те предвиждат държавите членки да могат да разрешават един или повече елементи от информация временно да бъдат пропуснати в декларацията. Изключенията ще бъдат подновявани всяка година и ще се прилагат само в данъчната юрисдикция на държавата членка, която предоставя освобождаването.

След като дадена държава членка предостави изключение, тя трябва да информира конфиденциално Европейската комисия относно избегнатата информация, както и подробно обяснение на изключението.

Комисията ще публикува на сайта си всяка година списък с фирмите, които са получили изключения и кратки обяснения на причините.

Стриктни ограничения относно периода на изключения

Парламентът също така подкрепи изменения, които поставят ограничения на изключенията за предоставяне на данъчна информация от страна на фирми. Едно от измененията задължава компаниите, които изгубят правото си на изключение, веднага да направят публично достъпна избягваната до момента информация. Фирмите също така ще трябва да кандидатстват всяка година за подновяване на изключенията.

В допълнение към това в края на периода на неоповестяване съответната фирма ще трябва да публикува ретроактивно данъчните си данни под формата на аритметично общо кратно, така че да покрият периода, в който са се ползвали от имунитет за публикуването на тези данни.

Следващи стъпки

След като Парламентът одобри проекта на доклада с 534 гласа „за“ срещу 98 гласа „против“, 62 „въздържал се“, той ще бъде върнат обратно в комисиите, за да започнат преговорите в рамките на споразумение на първо четене въз основата на получен мандат в пленарна зала.

Бързи факти

Законодателството е една от мерките срещу избягването на плащане на корпоративни данъци, което според изчисления на ЕК струва на страните от ЕС между 50 и 70 милиарда евро годишно.

Вижте целия текст...

Евродепутатите призовават за общи правила за частните охранителни компании

 • 40 000 частни охранителни дружества в Европа;
 • Липса на отчетност;
 • Задаване на минимални стандарти на равнище ЕС и избягване на участие във военни операции.

Частните охранителни дружества трябва да спазват минимални изисквания за отчетност, проучване на персонала и докладване на злоупотреби, както и да избягват да участват във военни операции, смятат евродепутатите.

Частните охранителни дружества се наемат от държавите членки, за да подпомагат военни и граждански държавни агенции, като запълват недостига на персонал, както и за да се заобиколят ограниченията за използване на войски. Констатирани са случаи на охранителни компании, обвинени в нарушения на правата на човека и в участие в инциденти, водещи до загуба на човешки животи. Това разкрива пропуски в отчетността на компаниите, както и негативни последици за целите на външната политика на ЕС.

Евродепутатите се застъпват за правила на равнище ЕС за частните охранителни дружества като международен, правно обвързващ инструмент. В резолюцията, приета с 530 гласа „за“ срещу 147 „против“, 19 „въздържал се“, се предлага да се изготви списък на изпълнителите, които отговарят на стандартите на ЕС по критерии като прозрачност, чисти криминални досиета, финансов и икономически капацитет, притежаване на лицензи и разрешения, стриктно проучване на персонала и спазване на международен кодекс за поведение.

Частните охранителни дружества следва да се въздържат от участия в мисии, които предполагат използването на сили или активно участие на военни действия, заявяват евродепутатите. Те предлагат охранителните компании да ограничат своите операции само до логистични услуги и охраняване на сгради и инфраструктура, като настояват само компании, базирани в ЕС, да бъдат включени в мисии за защита.

Цитат

Докладчикът на ЕП Хилде Ваутманс (АЛДЕ, Белгия) заяви: „Европейските граждани настояват да направим повече за тяхната безопасност. Трябва да осъзнаем, че е време да въведем някакви правила по въпроса за какво могат да бъдат използвани охранителните компании, какво те имат право да правят, в каква рамка действат. Искаме подходящи и стабилни стандарти за техните дейности.“

Бързи факти

През 2013 г. в Европа има близо 40 000 частните охранителни дружества с над 1,5 милионна души персонал. Те извършват множество дейности, от логистични услуги, управление на затвори или предоставяне на защита до подкрепа в бойни операции и предоставяне на военни технологии. Персоналът също така се използва за охрана на делегации на ЕС в трети страни, както и за осигуряване на патрулна охрана на инфраструктурни обекти като помещения за мисии и операции на ЕС.

Вижте целия текст...

ЕП настоява за по-дълготрайни и по-лесни за ремонт стоки

 • Евродепутатите искат материалните стоки и софтуерните продукти да се ремонтират по-лесно и да полежат на модернизиране;
 • те призовават основните компоненти на продуктите да не са твърдо фиксирани и да има повече достъпни резервни части;
 • 77% от потребителите в ЕС предпочитат да поправят повредените стоки, вместо да купуват нови.

Европейската комисия, държавите членки и производителите трябва да предприемат мерки, с които да гарантират на потребителите достъп до висококачествени и подлежащи на поправка и модернизиране продукти.

Парламентът иска да насърчи по-дългия жизнен цикъл на продуктите чрез справяне с т.нар. „програмирано остаряване“ за материални стоки и софтуер.

Препоръките включват:

 • здрави, по-лесни за ремонт и по-качествени продукти: установяване на критерии за минимална устойчивост за всяка категория продукти още от момента на проектирането им;
 • в случай, че ремонтът на продукт е по-дълъг от един месец, следва да се удължи гаранцията му с времето, необходимо за извършване на поправката;
 • държавите членки трябва да създадат подходящи стимули за насърчаване за производство на устойчиви и подлежащи на поправка продукти, да стимулират ремонтните дейности и продажбите на стоки втора употреба; това ще осигури повече работни места и ще намали отпадъците;
 • потребителите трябва да имат възможност да ползват услугите на независимо лице, извършващо ремонтни дейности: отпадане на технически, свързани с безопасността или софтуерни решения, които не позволяват ремонтните дейности да се извършват от лица, различни от одобрените предприятия или органи;
 • основни компоненти като акумулатори и светодиоди не бива да са твърдо фиксирани, освен ако е това не е обосновано от съображения за сигурност;
 • резервните части, които са необходими за правилното и безопасно функциониране на стоките, трябва да се предоставят на цена, която е съизмерима с естеството и продължителността на живот на продукта;
 • да се въведе определение на равнище ЕС за „програмирано остаряване“ на материални стоки и софтуерни продукти, да се създаде система, която би могла да проверява и открива програмираното остаряване, както и подходящи възпиращи мерки по отношение на производителите.

Европейски етикет да гарантира по-добра информация за потребителите

Парламентът призовава ЕК да разгледа възможността за въвеждане на европейски етикет на доброволна основа, който да обхваща по-специално: дълготрайност, екопроектиране, възможности за подобряване в съответствие с техническия прогрес и възможности за поправка.

Евродепутатите също предлагат да се създаде брояч за употребата върху най-важните стоки за масово потребление, и по-специално големите електродомакински уреди.

Резолюцията беше приета с 662 гласа „за“ срещу 32 „против“, 2 „въздържал се“.

Цитат

Паскал Дюран (Зелените/ЕСА, Франция), докладчикът по темата заяви: „Трябва да възстановим възможността за поправка на всички продукти, които излизат на пазара. Трябва да направим така, че батериите вече да не са залепени за продукта, а са закачени по начин, който да не налага изхвърлянето на телефона, когато батерията е развалена. Трябва да направим така, че потребителите да знаят колко трае един продукт и как може да бъде поправен той.“

Бързи факти

Според проучване на Евробарометър, 77% от потребителите в ЕС са заявили, че биха предпочели да се опитат да поправят повредените стоки, вместо да закупуват нови. Въпреки това, потребителите са заменили или изхвърлили продуктите, тъй като разходите за ремонт са били прекалено високи за предлаганата услуга.

Бързи факти

През 2013 г. в Европа има близо 40 000 частните охранителни дружества с над 1,5 милионна души персонал. Те извършват множество дейности, от логистични услуги, управление на затвори или предоставяне на защита до подкрепа в бойни операции и предоставяне на военни технологии. Персоналът също така се използва за охрана на делегации на ЕС в трети страни, както и за осигуряване на патрулна охрана на инфраструктурни обекти като помещения за мисии и операции на ЕС.

Вижте целия текст...


ЕП за онлайн платформите: борба с фалшивите новини и защита на потребителите

 • Изясняване на отговорността за онлайн платформите;
 • Равнопоставеност на условията за сходни услуги в онлайн и офлайн средата;
 • По-строги мерки срещу фалшивите новини и незаконните практики и онлайн съдържание.

Онлайн платформите увеличават избора за потребителите, но сегашната правна рамка трябва да бъде актуализирана за цифровата ера.

За да се насърчи защитата на потребителите и неприкосновеността на личния им живот, като същевременно се развие пълният потенциал на онлайн платформите, евродепутатите настояват ЕК:

 • да разгледа възможните грешки и злоупотреби при използването на алгоритми, за да се избегне дискриминация, нелоялни практики или нарушаване неприкосновеността на личния живот;
 • да предостави насоки, за да може онлайн платформите да изпълняват своите отговорностите и да спазват правилата;
 • да създаде еднакви условия на конкуренция за сходни услуги в онлайн и офлайн средата;
 • да определи и допълнително изясни процедурите за уведомяване и сваляне на незаконно онлайн съдържание и стоки;
 • да разгледа възможността за допълнителна законодателна намеса с цел ограничаване на препредаването и разпространението на лъжливо съдържание.

Онлайн платформите трябва да предприемат мерки, за да гарантират неприкосновеността на личния живот на потребителите и точността на информацията:

 • да се борят с незаконните стоки и съдържане чрез регулаторни мерки или саморегулиране (например чрез проследяване на нарушители, мониторинг за неподходящо или незаконно в съдържание уеб страници);
 • да се борят с разпространението на фалшиви новини, като се предоставят на потребителите инструменти за изобличаването им, така че потребителите да са наясно, че определено съдържание е невярно;
 • да информират потребителите относно точния характер на събираните данни и начина, по който те ще се използват;
 • да гарантират анонимността на потребителите, когато личните данни се обработват от трети страни;
 • да предлагат на потребителите ясни, изчерпателни и справедливи условия, като избягват сложна терминология.

Цитати

Хена Виркунен (ЕНП, Финладния): заяви: „Трябва да насърчим развитието на онлайн платформите в Европа и да укрепим способността на европейските платформи да се разширяват и конкурират в световен мащаб. Еднаквите условия, благоприятната за иновации среда и надеждната инфраструктура са ключът към успеха. Също така доверието на потребителите е от жизненоважно значение за процъфтяващата икономика на цифрови платформи“.

Филип Жювен (ЕНП, Франция) коментира: „С този текст искахме да се справим със съществените въпроси, повдигнати от икономиката на онлайн платформите: нейната точна дефиниция, кой е отговорен за онлайн платформите, нелоялните практики и необходимостта от адаптиране на нашите закони към онлайн света. ЕС трябва да разработи глобална стратегия и амбициозна визия. Трябва да имаме европейски лидери, които са способни да се заемат с американските и азиатски гиганти“.

Вижте целия текст...

ЕП гласува за повече инвестиции в бъдещето на най-нуждаещите се икономики в ЕС

Инвестиционният план на ЕС – Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) трябва да:

 • работи по-добре за по-слабите региони в ЕС;
 • се съсредоточи повече върху по-рискови инвестиции в бъдещето;
 • се концентрира повече върху инвестиции, които в противен случаи не биха получили подкрепа.

Евродепутатите настояват ЕФСИ да гарантира географското равновесие в ЕС, подкрепата за по-малки компании и рисковите иновативни инвестиции.

Евродепутатите изразяват загриженост, че ЕС-15, където инвестиционният дефицит вече е под средния за Съюза, е получил 91% от финансирането на фонда. Те посочиха и неравномерното секторно разпределение, като проектите, свързани с енергетика, съставляват 46% от общото финансиране по линия на ЕФСИ, докато към социалната инфраструктура, здравеопазването и образованието са насочени едва 4% от одобреното финансиране.

Целта на Европейския фонд за стратегически инвестиции е да гарантира допълняемост, като помага за преодоляването на неефективности на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации, които не биха позволили осъществяването на определен проект без помощта на фонда. Евродепутатите искат да се дефинира ясно концепцията за допълняемост, за да се гарантира, че подкрепените проекти са иновативни, следователно крият повече инвестиционни рискове от тези, които обикновено се финансират от Европейската централна банка (ЕЦБ).

Малките и трансгранични проекти не разполагат с достатъчна подкрепа от ЕФСИ. Евродепутатите смятат, че ЕЦБ и Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) следва да насърчават ползването на инвестиционни платформи, като обединяват малки проекти и предоставят техническа помощ, за да се постигне географска и тематична диверсификация на инвестициите.

Незаконодателната резолюция беше приета с 477 гласа „за“ срещу 105 „против“, 35 „въздържал се“.

Следващи стъпки

След окончателното гласуване на доклада по собствена инициатива за приложението на ЕФСИ евродепутатите ще се съсредоточат върху текущите тристранни преговори с държавите членки и Комисията относно разширяването на фонда.

Бързи факти

ЕФСИ, управляван от Европейската инвестиционна банка, първоначално бе създаден за период от 3 години с цел да мобилизира най-малко 315 млрд. евро за допълнителни инвестиции в реалната икономика. ЕК предложи срокът на действие на инвестиционния фонд да бъде удължен до края на настоящата Многогодишна финансова рамка (МФР) през декември 2020 г., за да се постигне инвестиционна цел от 500 млрд. евро.

Вижте целия текст...

Парламентът призовава за по-ясни регулаторни рамки за икономиката на споделянето

 • Гарантиране защитата на потребителите, правата на работниците, спазването на данъчните разпоредби и на лоялна конкуренция;
 • Необходимост от ясна и балансирана стратегия за ЕС;
 • 17% от потребителите на ЕС са използвали платформи за сътрудничество.

ЕС трябва да се възползва от предимствата на икономиката на споделянето, като същевременно гарантира лоялната конкуренция, правата на работниците и спазването на данъчните разпоредби.

Парламентът подчертава необходимостта от справяне с регулаторните неясноти, които предизвикват значителни различия между държавите членки, дължащи се на различните национални, регионални и местни разпоредби и съдебна практика. Новите бизнес модели варират от предоставяне на услуги за настаняване (например Airbnb) и пътувания с автомобили от врата до врата (например Uber) до домашни услуги.

Препоръките на евродепутатите включват:

 • предоставяне на услуги от частни лица и специалисти: необходими са ефективни критерии за разграничаване между партньори (например физически лица, които предоставят услуги на случаен принцип) и специалисти, които споделят набор от общи принципи и критерии на равнище ЕС, както и набор от прагове на национално равнище;
 • права на потребителите: необходимост потребителите да бъдат информирани относно приложимия правен режим за всяка сделка и техните права; платформите за сътрудничество трябва да гарантират, че са налице ефективни системи за процедурите за подаване на жалби и разрешаване на спорове;
 • отговорност: ЕК следва да изясни в по-голяма степен режима на отговорност на платформите за споделяне във възможно най-кратки срокове;
 • права на работниците: трябва да бъдат гарантирани справедливи условия на труд и защита на правата на работниците в рамките на услуги, основани на икономиката на сътрудничеството; работниците трябва да могат чрез платформи за споделяне да се възползват от преносимост на рейтинги и отзиви, които представляват тяхната цифрова пазарна стойност;
 • данъчно облагане: за стопански оператори, които предоставят съпоставими услуги, следва да се прилагат сходни данъчни тежести, независимо дали в рамките на традиционната икономика, или в икономиката на споделянето; евродепутатите се застъпват за иновативни решения за подобряване на данъчното облагане и призовават за увеличаване сътрудничеството с онлайн платформи в тази насока.

В същото време регламентът не трябва да ограничава икономиката на споделяне, смятат евродепутатите. Те осъждат налагането от някои органи на правила, които ограничават предлагането на туристическо настаняване чрез икономиката на споделянето.

Незаконодателната резолюция беше приета с 510 гласа „за“ срещу 60 гласа „против“, 48 „въздържал се“.

Цитат

Докладчикът Никола Данти (С&Д, Италия) каза: „Приемането на европейска стратегия за икономиката на сътрудничеството е от първа необходимост. Целта трябва да бъде избягването на различни правила в традиционната икономика и тази на сътрудничеството. Това се отнася както за достъпа до пазара, така и за и данъчното облагане, за да се осигури честна конкуренция между всички оператори.“

Бързи факти

Проучване на Евробарометър от 2016 г. показа, че 17% от потребителите в ЕС са използвали услуги, предоставени от икономиката на споделяне, а 52% са наясно с предлаганите услуги. Краткосрочното отдаване под наем на жилище или част от него от неговия собственик е най-големият сектор на икономиката на споделяне въз основа на генерираната търговия, докато предоставяните пряко от едно лице на друго транспортни услуги имат най-голям дял, измерван по приходи от платформи.

Тази незаконодателна резолюция е отговорът на Парламента относно съобщението на ЕК за дневния ред на Европейската програма за икономиката на сътрудничеството.

Вижте целия текст...

Евродепутатите отбелязаха напредък на Западните балкани през 2016 г.

 • Сърбия и Косово трябва да положат повече усилия, за да нормализират отношенията си;
 • Признаване на независимостта на Косово от всички държави членки на ЕС;
 • Бившата югославска република Македония следва да продължи по пътя на европейската интеграция.

Белград и Прищина трябва да положат повече усилия относно нормализирането на отношенията си, за да се приближат до ЕС. Скопие трябва да се ангажира с решителни европейски реформи, смятат евродепутатите.

Сърбия

В резолюция, приета в сряда с 524 гласа „за“, 70 гласа „против“ и 79 „въздържал се“, евродепутатите приветстваха напредъка в отношенията между Белград и Прищина, както и напредъка в приемането на европейските правни норми, включително започването на реформи в областта на съдебната система и основните права, свободата и сигурността, които са от ключово значение за процеса на присъединяване. Те призоват сръбските власти да създадат адекватна институционална рамка за усвояване на средствата от предприсъединителните фондове.

Сърбия следва да приведе външната си политика и политиката на сигурност в съответствие с политиката на ЕС, включително по отношение на Русия. Тя трябва да гарантира независимостта на съдебната система и да преразгледа своята конституция, за да гарантира независимост на основните институции и защита на основните права.

Косово

Евродепутатите приветстват влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между ЕС и Косово на 1 април 2016 г. и предложението на ЕК за отмяна на визите за граждани на Косово, въпреки че на страната все още ѝ остава да изпълни няколко важни критерия. Те изразяват загриженост относно продължаващата крайна поляризация на политическия пейзаж, както и съжаление относно бавния темп на усилията на Косово да изгради адекватен и ефективен административен капацитет. Евродепутатите осъждат нарушаването на тези усилия от страна на някои членове на опозицията, което възникна в парламента в Косово през първата половина на 2016 г.

Евродепутатите отбелязват, че пет държави членки от ЕС все още не са признали независимостта на Косово и подчертават, че ако всички страни го направят, това ще увеличи доверието в ЕС в областта на външната политика и ще спомогне за нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия. Резолюцията беше приета с 474 гласа „за“ срещу 134 гласа „против“, 64 „въздържал се“.

Бивша югославска република Македония

Евродепутатите приветстват сформирането на ново правителство на 31 май и призовават всички политически партии заедно да възстановят доверието в страната и нейните институции. Те очакват новото правителство да продължи по пътя на интеграцията в ЕС. То следва да се ангажира изцяло с ефективни реформи в областта на върховенството на закона, правосъдието, корупцията, основните права, вътрешните работи и добросъседските отношения. Веднага след като страната постигне осезаем напредък относно прилагането на Споразумението от Пържино от 2015 г. и изпълни неотложните приоритети за реформи, Европейският парламент ще подкрепи започването на преговори за присъединяване на Македония към ЕС, се казва в резолюция, приета с 503 гласа „за“ срещу 113 гласа „против“, 45 „въздържал се“.

Вземайки предвид събитията от 2016 г, евродепутатите изразяват съжаление относно непрекъснатото буксуване на реформата на съдебната система и продължаващата политическа намеса в назначаването на съдии и прокурори. Евродепутатите изразяват загриженост във връзка с политическите атаки срещу Службата на специалния прокурор и административното възпрепятстване на работата ѝ.

Цитати

Докладчикът Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия) заяви: „Сърбия е на път към ЕС. Сръбското правителство се справя с предизвикателствата на създаването на работни места, повишаването на конкурентоспособността и стимулирането на икономическия растеж. Бяха предприети важни икономически реформи за укрепване на бизнес средата в страната и за нормализирането на отношенията с Косово.“

Докладчикът за Косово и заместник-председател на ЕП Улрике Луначек (Зелените/ЕСА, Австрия) коментира: „Това гласуване още веднъж изпраща важен сигнал, че бъдещето на Косово е в ЕС. Призоваваме Косово да откликне конструктивно. За да влезе в сила либерализацията на визовия режим за Косово, страната трябва да изпълни още два показателя (обозначаване на границата с Черна гора и подобряване на резултатите относно присъди на високо равнище за корупция и организирана престъпност).“

Докладчикът за бившата югославска република Македония, Иво Вайгъл (АЛДЕ, Словения) заяви: „Европейският парламент отбелязва положително напредъка на Македония към членство в ЕС. Новото правителство се ангажира да проведе сериозни реформи, които позволиха на страната да проведе прозрачни избори и преодолее продължителна политическа криза. Сега Македония следва да ускори процеса на приемане на стандартите, ценностите и принципите на ЕС, като по този начин допринесе също и за стабилността на Западните Балкани.“

Вижте целия текст...

ЕП предлага нови намаления на CO2

 • Национални цели като част от общата цел на ЕС за намаляване на въглеродните емисии с 30% до 2030 г.;
 • Обхващане на въглеродните емисии от селското стопанство, транспорта, строителството и отпадъците;
 • Евродепутатите добавят мерки за насърчаване на правителствата, за да започнат веднага изпълнението на споразумението;
 • Мерките се вписват в по-широкия ангажимент на ЕС за намаляване на емисиите с 40% до 2030 г.

В сряда евродепутатите приеха план за ново задължително намаляване на въглеродни емисии и осъдиха оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение.

Приетото намаляване ще допринесе за постигането на общата цел на ЕС от 40% на нивата на въглеродните емисии спрямо тези от 1990 г. до 2030 г. ЕС се ангажира с тези намаления в рамките на Парижкото споразумение.

Законодателството ще гарантира, че общата цел на ЕС ще бъде задължителна на национално ниво за секторите, които не са обхванати от пазара на въглеродни емисии в ЕС. Това са селското стопанство, транспортът, строителството и отпадъците, които съставляват около 60% от емисиите на парникови газове в ЕС.

Всяка държава членка на ЕС ще трябва да започне да следва план за намаляване на въглеродните емисии от 2018 г., вместо от 2020 г., както е предложено от ЕК, за да се избегне увеличаването на емисии през първите няколко години или отлагане на намаляването на емисии.

Задълбочен анализ на предложението, включващ национални цели и максималната годишна гъвкавост

За да се осигури дългосрочна предвидимост, евродепутатите поставят цел за намаляване на въглеродните емисии с 80% спрямо нивата от 2005 г. до 2050 г.

Възнаграждаване на ранни действия

Евродепутатите предлагат също държавите членки с БВП под средния за ЕС, които са предприели или ще предприемат действия до 2020 г., да получат възнаграждения с повече гъвкавост в по-късния период на изпълнение на схемата.

За да се подпомогнат държавите членки да постигнат своите цели, регламентът позволява те да вземат до 10% от годишно разпределеното им количество за следващата година, като по този начин го намалят.

Докладът беше приет с 534 гласа „за“ с 88 гласа „срещу“, 56 „въздържал се“.

Цитат

Докладчикът Хербер-Ян Хербранди (АЛДЕ, Холандия) коментира: „Днешният вот дава пределно ясен сигнал на Доналд Тръмп: Европа действа по своите ангажименти по Парижкото споразумение и се възползва от възможностите за зелен растеж без Вас. Почти всички политически групи подкрепиха силно и амбициозно климатично законодателство.“

Следващи стъпки

Евродепутатите започнаха преговори със Съвета с цел постигане на споразумение на първо четене по предложението. Неформалните тристранни преговори ще започнат, когато Съветът определи позицията си.

Дебат относно намерението на САЩ да се оттеглят Парижкото споразумение

Парламентът обсъди и намерението на президента на САЩ Доналд Тръмп да оттегли страната от Парижкото споразумение. Това стана с участието на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и президента на Маршаловите острови Хилда Хайне. Последната каза: „Сега светът гледа Европа... При средна надморска височина от два метра няма къде да бягаш или да се скриеш от климатичните промени... Моята страна е в опасност да стане напълно необитаема преди края на века.“

Председателят на Европейския Парламент Антонио Таяни (ЕНП, Италия) каза: „Климатичните промени представляват едно от най-належащите предизвикателства, пред които сме изправени днес... Захващайки се с това предизвикателство, ЕС създава нови възможности за нашите граждани и промишленост... Казано просто, решението на администрацията на САЩ е една грешка. Като работим заедно с други държави по света, можем успешно да постигнем по-чиста и безопасна планета за нашите граждани.“

Председателят на ЕК Юнкер каза, че ЕС няма да предоговаря Парижкото споразумение. Евродепутатите в огромното си мнозинство се изказаха в подкрепа на пълното приложение на споразумението.

Съобщението на президента на САЩ беше разкритикувано от законодателите в ЕС, които обявиха, че ЕС ще се придържа към ангажиментите си относно Парижкото споразумение и ще продължи със собствено законодателство в областта на климата.

Бързи факти

През юли 2016 г. ЕК представи предложение за регламент за намаляване на емисиите на парникови газове на национално равнище след 2020 г. за сектори, които не са обхванати от пазара на въглеродни емисии: транспорт, строителство, отпадъци и селско стопанство.

Предложеният регламент ще наследи решението за споделяне на усилията, което определя годишните национални граници за емисиите на парникови газове за периода 2013–2020 г. Новият регламент е част от усилията на ЕС да намали емисиите на парникови газове най-малко с 40% спрямо нивата на емисиите през 1990 г. до 2020 г. и представлява също международният ангажимент на Съюза относно климата.

Вижте целия текст...

ЕП опростява енергийните етикети за домакински уреди от A до G

 • нова скала за оценка на съществуващите и бъдещи продукти;
 • удобна и ясна информация за потребителите;
 • въвеждане на първите нови етикети най-рано до края на 2019 г.

Във вторник евродепутатите дадоха зелена светлина за опростяване на енергийните етикети. Промените ще позволят на потребителите по-лесно да избират продукти, които намаляват потреблението и техните сметки за енергия.

Нова, по-стабилна скала от A до G, която показва енергийната ефективност на домакинските уреди, беше одобрена от евродепутатите във вторник с 535 гласа „за“ срещу 46 гласа „против“, 79 „въздържал се“.

Потребителите ще могат по-ефективно да избират продукти, за да намалят потреблението на енергия и техните сметки, а производителите ще бъдат насърчавани да внедряват повече иновации и да инвестират в продукти с по-висока енергийна ефективност.

Потребителите ще видят първите енергийни етикети с новата рейтингова скала без „+“ (А+/ А++/ А+++ и др.) в магазините най-рано в края на 2019 г. Следвайки технологичния напредък в областта на енергийната ефективност, всяко последващо преобразуване на скалите за нови енергийни етикети ще влезе в сила, когато 30% от продуктите, които се продават на пазара на ЕС, попадат в най-високия енергиен клас А, или 50% от продуктите, които се продават на европейския пазар, попадат в два от най-високите енергийни класа А и B.

Етикетите ще бъдат отпечатани върху опаковката на продуктите, но ще бъдат достъпни и в електронен формат. Потребителите ще могат също да търсят и свалят онлайн подробна информация за продуктите. В случаи на актуализации, които биха повлияли на енергийната ефективност на вече закупения продукт, доставчикът е длъжен да информира клиента, се казва още в документа.

Всяка визуална реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукт трябва да се отнася до класа за енергийна ефективност и рейтинговата скала на етикета му. Предвижда се провеждането на информационни кампании за потребителите относно промените в енергийните етикети.

ЕК трябва да създаде продуктова база данни, за да помогне на националните органи за надзор да наблюдават спазването на изискванията, онлайн портал за широката общественост, както и да подкрепя сътрудничеството и обмена на информация. Комисията също следва да състави насоки за прилагането на най-добрите практики за изпробване на продуктите и обмен на информация.

Докладчикът Дарио Тамбурано (ЕСПД, Италия): „Гражданите ще имат ясна, интелигентна, цифрова система, която ще могат да използват в ежедневието си. Благодарение на откритите и достъпни данни, в бъдеще новите инструменти ще позволят на гражданите да сравняват продукти въз основа на потреблението и така да купуват по-разумно. Умните уреди са новата граница в енергийната ефективност. Очаквам Комисията да изпълни своя ангажимент и да даде на потребителите възможност за компенсация отвъд двегодишната гаранция.“

Вижте целия текст...

Евродепутатите приветстват единството относно Брекзит и искат реформи в ЕС

Евродепутатите приветстваха единството на 27-те държави членки и институциите на ЕС относно напускането на Великобритания. Те също така призоваха за реформиране на ЕС в полза на всички граждани.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск представи на евродепутатите насоките за преговорите относно Брекзит, които бяха одобрени от държавите членки по време на срещата на върха на 29 април. Той приветства близостта им с „червените линии“, изложени от Европейския парламент.

Повечето евродепутати изразиха съгласие с преговарящия Мишел Барние относно важността на запазване на единството между институциите на ЕС и 27-те държави членки, които са решени да действат заедно за постигане на балансирано споразумение с Обединеното кралство.

Дебатът се концентрира върху основните приоритети за предстоящите преговори, които според Мишел Барние са следните:

 • никакви преговори относно бъдещите отношения между ЕС и Великобритания, преди да е постигнат значителен напредък;
 • гарантиране на правата на европейските граждани, засегнати от решението на Великобритания да напусне ЕС;
 • мирният процес в Северна Ирландия трябва да бъде запазен, включително липсата на физическа граница между Ирландия и Северна Ирландия;
 • Великобритания трябва да изпълни всички финансови задължения, поети в качеството и на държава членка.

Мишел Барние подчерта нуждата от прозрачни преговори. Те трябва да започнат малко след изборите във Великобритания на 8 юни.

Евродепутатите подчертаха важността на единството и доверието, за да може в паралел с преговорите за уредено оттегляне на Великобритания, ЕС да може да се реформира, за да може бързо да откликне на грижите на гражданите и да направи много по-видими ползите от европейската интеграция.

Според много евродепутати вотът във Великобритания за напускане на ЕС и възходът на популизма в някои държави членки, като например, Франция и Нидерландия, трябва да бъде урок за европейските лидери. Победите за проевропейските партии бяха приветствани, но в същото време някои евродепутати призоваха за внимание, тъй като популизмът и национализмът не са мъртви. Сега повече от всякога е жизнено важно да слушаме гражданите и отговаряме на техните очаквания за бъдещето на ЕС. Според евродепутатите това засяга нормите за околната среда и социалната сфера в глобализиран свят, организацията на пазара на труда пред технологичните предизвикателства, данъчното облагане и безопасността на европейците.

Вижте целия текст...

ЕС ще променя правилата за прием на бежанци

Източник: www.dir.bg

Европейският парламент работи по нова общоевропейска система за предоставяне на убежище. Сегашната система е до голяма степен провалена, смятат експерти.

Новите правила за регистрация и разпределение на мигранти трябва да заменят сегашната система, известна като Дъблински регламент, която се оказа неработеща в разгара на мигрантската криза, предаде БНТ.

Предвижда се въвеждането на квоти за прием на мигранти. Така, ако в дадена страна членка се стигне до необичайно голям приток на лица, търсещи убежище, и страната е достигнала 100% от капацитета си, мигрантите ще бъдат премествани автоматично в други държави от ЕС.

Новата общоевропейска система за предоставяне на убежище трябва да замени напълно неработещия, по признанието на евродепутатите, Дъблински регламент. Целта е да има повече справедливост и споделяне на тежестта при приемането на мигранти.

Предложенията на ЕП са всички мигранти, търсещи убежище, да бъдат регистрирани. Специален коефициент ще определи колко мигранти може да поеме дадена държава членка. Ако регистрациите надхвърлят 100%, мигрантите ще бъдат пренасочвани към други страни. Коефициентът ще е различен за страните на база брой регистрации от предходни години, обясни докладчикът на промените евродепутатът Сесилия Викстрьом.

"Европейската система за убежище се провали пред теста на реалността 2015 г. Споразумението с Турция с текущата система не работи, тя се срина, всички сме съгласни с това, защото сегашната система не действа. Схемата за преразпределяне на 160 000 мигранти също не работи. Да не говорим за затварянето на граници, издигането на огради, което застраши Шенгенското пространство. Всичко това са симптоми за нефункциониращата система за предоставяне на убежище", заяви Сесилия Викстрьом, докладчик по проектодоклада за промени в Дъблинския регламент: Ако новата система заработи, мигрантите ще могат да влизат на групи от по 30 души, но няма да имат право да избират къде да бъдат регистрирани. Ако страна членка откаже да работи по новите правила, ще ѝ се спира достъпът до определени еврофондове.

Не можем да оставим страните, които имат външни граници, да се справят сами с мигрантската криза. Затова предлагаме система на солидарност, така че, когато една държава членка бъде залята от мигрантски молби, другите солидарно да поемат част от бремето. Предлагаме обща система на квотно разпределени. Въпросът е не как да бъде спряна миграцията, а как да се управлява по-добре, обяснява Димитрис Аврамопулос, еврокомисар по миграция, вътрешни работи и гражданство.

Една от целите на новата система е да спре и т.н. "вторични потоци" - придвижването на вече пристигнали мигранти между страни членки в ЕС.

"За да спрат вторичните потоци, трябва да се приоритизира ранната идентификация на хората, нуждаещи се от закрила, и обединяването на семействата на мигранти. Четири са страните членки в ЕС, които не харчат получените европари за интеграция на бежанци. Две от тях са Полша и България", каза Софи Магенис, Политически и правни въпроси - ВКБООН.

Законодателният пакет за нова система за убежище предвижда още да се създаде специализирана Европейска агенция и укрепване на системата за обмен на дактилоскопични данни на мигранти Евродак.

За да станат факт, новите законодателни предложения трябва да бъдат гласувани в Европейския съвет с квалифицирано мнозинство.

Вижте целия текст...

ГЛЕДАНЕ НА ОНЛАЙН ФИЛМИ И ТЕЛЕВИЗИЯ, ДОКАТО СМЕ В ЧУЖБИНА

 • Достъп до абонаментите за онлайн съдържание, докато потребителите временно пребивават в друга държава от ЕС;
 • Проверки на постоянното местожителство на потребителите, за да бъдат избегнати нарушения на авторските права;
 • Гаранции за защита на личните данни на потребителите.

Гражданите на ЕС с абонаменти за филми и телевизионни сериали онлайн скоро ще имат достъп до това съдържание, докато временно пребивават в друга страна от ЕС.

Гражданите на ЕС, които посещават друга страна на ЕС, често са възпрепятствани в достъпа до онлайн съдържание като филми, телевизионни сериали, музика, игри или спортни събития, за които са платили абонамент в родната си страна.

Новите правила, одобрени от ЕП в четвъртък и предварително договорени с преговарящите от Съвета през февруари 2017 г., ще премахнат тези ограничения и ще предоставят достъп на гражданите на ЕС до услугите за онлайн съдържание срещу заплащане като Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify, Deezer, когато пътуват до друга държава от ЕС за почивка, учене или работа.

„Европейските граждани отдавна чакат тези нови правила. Това е стъпка напред към единния цифров пазар. Новите правила увеличават мобилността и успешно предлагат на потребителите преносимост на европейско онлайн съдържание, без това да се отразява на авторските права“, коментира докладчикът Жан-Мари Кавада (АЛДЕ, Франция). Новите правила бяха приети с 586 гласа „за“ срещу 34 „против“, с 8 „въздържал се“.

Проверка на адрес и защита на данните

Доставчиците на услуги за онлайн съдържание могат да предприемат мерки, за да проверят дали абонатът не е преместил постоянното си местожителство в друга държава от ЕС, тъй като лицензиите за авторските права се различават между отделните държави. Те трябва да използват не повече от две от следните средства за проверка: лична карта, платени сметки, местни данъци, пощенски адрес или проверка на IP адрес.

Доставчиците са задължени да гарантират, че използваните средства са разумни, пропорционални и ефективни. Те трябва да въведат предпазни мерки, особено относно проверките на IP адреси.

Новите правила ще се прилагат само за услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на безплатни услуги ще имат възможност да предлагат преносимост на съдържанието, след като изпълнят изискванията относно проверките за местопребиваване.

Следващи стъпки

Законодателният проект трябва да бъде официално одобрен от Съвета на министрите на ЕС. Държавите членки ще разполагат с девет месеца от дата на влизане в сила на регламента, за да приведат законодателството си в съответствие с новите правила.

Факти

Според проучване на ЕК през 2016 г. 64% от европейците използват интернет, за да играят или свалят игри, изображения, филми или музика. Много от тях очакват да могат да правят тези неща и докато пребивават в друга страна от ЕС. Очаква се броят на засегнатите потребители, които използват интернет, да се увеличи още повече след 15 юни 2017 г., когато европейците ще плащат по-малко за достъп до интернет от своите мобилни устройства заради отпадането на таксите за роуминг в ЕС.

Вижте целия текст...

ЕВРОПА ПОИСКА ОТ FACEBOOK ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ ЗА ХОРАТА

Регулаторите на Франция и Холандия обявиха, че искат от Facebook по-добър и сигурен контрол над личните данни на потребителите, съобщава в. The New York Times. Освен това властите на двете държави не са доволни от възможностите пред самите потребители да управляват собствените си данни в социалната мрежа.

Регулаторите обвиняват компанията и в събиране на данни за хората от трети компании и източници без съгласието на потребителите. Франция дори налага глоба на Facebook в размер на 150 000 евро. Холандските власти все още не са взели решение, като има възможност да постигнат споразумение с компанията. Те обаче посочват, че са открили нарушения в обработката на личните данни на холандските потребители и дават за пример, че техните сексуални предпочитания са били използвани за подбор на съответни реклами.

Интересното е, че въпреки недоволството на регулаторите, самите те не дават конкретни заповеди на Facebook, които да изпълни. Самата компания отговаря, че действията ѝ са изцяло в рамките на европейските закони и дори наскоро е направила още подобрения в настройките, които да улеснят потребителите.

Все пак подобни действия от регулаторите водят и до промени, отбелязва Engadget. Европейският съюз не позволи на Facebook да използва функцията за автоматично разпознаване на лицата на потребителите в публикуваните снимки и добавянето на имената им като тагове. Миналата година регулаторите накараха Facebook да спре да взима данни от WhatsApp, въпреки че услугата е нейна собственост. Освен това Германия обмисля и още наказания за Facebook затова, че компанията не е постигнала напредък в премахването на реч на омразата. Испания също води свое разследване.

Вижте целия текст...


ЕК отправи 4 препоръки за България в областта на икономиката

Европейската комисия представи препоръките си за развитието на икономиката във всяка държава от ЕС. Към България препоръките са четири.

Комисията започна задълбочени прегледи на 13 държави членки, включително България през ноември миналата година с цел да анализира дали са засегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те.

През февруари тази година комисията остави под наблюдения страната ни заради прекомерните икономически дисбаланси, припомня БНР.

ЕК очаква през тази и следващата година нашата страна да подобри събираемостта на данъците, както и да ограничи "сивата икономика", особено по отношение на труда "на черно", съобщава БТА.

Втората препоръка е да бъдат предприети последващи действия за оценка на финансовия сектор, особено по отношение на договорите за презастраховка, трудно оценимото имущество, свързаните лица.

От нашата страна се очаква да подобри наблюдението над банковия и небанковия сектор в сътрудничество с властите на ЕС.

Комисията очаква България да улесни намаляването на необслужваните фирмени кредити, включително с ускоряване на промените в законодателството, свързано с несъстоятелността.

Препоръчва се нашата страна да подобри т. нар. "активни политики" на пазара на труда.

В третата препоръка се посочва необходимостта от осигуряването на качествено основно образование, особено за ромите.

Допълва се, че е необходимо здравните осигуровки да имат по-голямо покритие, да бъдат ограничени разплащанията в брой в здравеопазването, както и да бъде преодолян недостигът на лекари.

В третата препоръка се настоява също за консултация със социалните партньори, за да бъде определен прозрачен начин за изчислението на минималната работна заплата.

Последната препоръка е да бъде прилагана ефективно националната стратегия за обществените поръчки до 2020 година.

Миналата година Комисията посъветва българското правителство да намали дела на сивия сектор и недекларирания труд, да подобри устойчивостта на банките, застрахователните фирми и други участници във финансовия сектор, да състави критерии за определянето на минималната работна заплата, да ускори въвеждането на електронни обществени поръчки, да подобри ефективността на системата на здравеопазване и достъпа на дълготрайно безработните и младежите до пазара на труда.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за еврото и социалния диалог, коментира, че очакванията са България да спази Пакта за стабилност и растеж както през 2017 г., така и през 2018 г., което изпраща положителен сигнал към инвеститорите.

"За да се постигне устойчив икономически растеж и да се подобри жизненият стандарт на българските граждани, препоръчваме България да ускори своята програма за структурни реформи. Ние отчитаме постигнатия напредък в укрепването на банковата система, но сме на мнение, че е необходима още работа, за да се преодолеят оставащите слабости във финансовия сектор, като например високото равнище на необслужваните кредити", изтъкна той.

Заместник-председателят на ЕК добави, че ЕК вече оказва техническа помощ на България за изпълнението на отправените препоръки. Засега Комисията помага на нашата страна в областта на реформите в правосъдието.

ЕК оказва помощ, когато това бъде поискано от съответната държава. България намира този подход за полезен в осъществяването на структурните реформи, допълни Домбровскис.

"Докладът с препоръките на Европейската комисия за икономическото развитие на държавите от ЕС показва, че България се справя добре по отношение на списъците с пациенти, които очакват лечение", заяви на пресконференция в отговор на въпрос еврокомисарят по заетостта Мариане Тисен.

Някои проблеми остават, например големият дял на гражданите, които нямат пълна здравна застраховка, цените на лекарствата, количеството неизплащани от здравната каса услуги, отбеляза тя.

Вижте целия текст...

Гледане на онлайн филми и телевизия, докато сме в чужбина

 • Достъп до абонаментите за онлайн съдържание, докато потребителите временно пребивават в друга държава от ЕС;
 • Проверки на постоянното местожителство на потребителите, за да бъдат избегнати нарушения на авторските права;
 • Гаранции за защита на личните данни на потребителите.

Гражданите на ЕС с абонаменти за филми и телевизионни сериали онлайн скоро ще имат достъп до това съдържание, докато временно пребивават в друга страна от ЕС.

Гражданите на ЕС, които посещават друга страна на ЕС, често са възпрепятствани в достъпа до онлайн съдържание като филми, телевизионни сериали, музика, игри или спортни събития, за които са платили абонамент в родната си страна.

Новите правила, одобрени от ЕП в четвъртък и предварително договорени с преговарящите от Съвета през февруари 2017 г., ще премахнат тези ограничения и ще предоставят достъп на гражданите на ЕС до услугите за онлайн съдържание срещу заплащане като Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify, Deezer, когато пътуват до друга държава от ЕС за почивка, учене или работа.

„Европейските граждани отдавна чакат тези нови правила. Това е стъпка напред към единния цифров пазар. Новите правила увеличават мобилността и успешно предлагат на потребителите преносимост на европейско онлайн съдържание, без това да се отразява на авторските права“, коментира докладчикът Жан-Мари Кавада (АЛДЕ, Франция). Новите правила бяха приети с 586 гласа „за“ срещу 34 „против“, с 8 „въздържал се“.

Проверка на адрес и защита на данните

Доставчиците на услуги за онлайн съдържание могат да предприемат мерки, за да проверят дали абонатът не е преместил постоянното си местожителство в друга държава от ЕС, тъй като лицензиите за авторските права се различават между отделните държави. Те трябва да използват не повече от две от следните средства за проверка: лична карта, платени сметки, местни данъци, пощенски адрес или проверка на IP адрес.

Доставчиците са задължени да гарантират, че използваните средства са разумни, пропорционални и ефективни. Те трябва да въведат предпазни мерки, особено относно проверките на IP адреси.

Новите правила ще се прилагат само за услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на безплатни услуги ще имат възможност да предлагат преносимост на съдържанието, след като изпълнят изискванията относно проверките за местопребиваване.

Следващи стъпки

Законодателният проект трябва да бъде официално одобрен от Съвета на министрите на ЕС. Държавите членки ще разполагат с девет месеца от дата на влизане в сила на регламента, за да приведат законодателството си в съответствие с новите правила.

Факти

Според проучване на ЕК през 2016 г. 64% от европейците използват интернет, за да играят или свалят игри, изображения, филми или музика. Много от тях очакват да могат да правят тези неща и докато пребивават в друга страна от ЕС. Очаква се броят на засегнатите потребители, които използват интернет, да се увеличи още повече след 15 юни 2017 г., когато европейците ще плащат по-малко за достъп до интернет от своите мобилни устройства заради отпадането на таксите за роуминг в ЕС.

Вижте целия текст...

Сигурно газопренасяне чрез солидарност: Европейският парламент и Съветът се договарят

Държава членка на ЕС, която е застрашена от недостиг на газ, ще може да алармира друга държава членка за предстоящата криза с доставките и да задейства трансгранична помощ за разрешаването ѝ посредством нови правила за сътрудничество, за които неформално се договориха преговарящите на Парламента и Съвета в сряда вечерта.

„Това е вторият много съществен законодателен акт, който оформя Енергийния съюз. Благодарение на него ще бъдем по-защитени и устойчиви на външни сътресения и на злоупотребата с енергийни доставки като политически лост на влияние. Актът дава на държавите от ЕС възможността да си помагат взаимно в кризисни ситуации, но по-важното е, че им позволява да действат заедно за предотвратяването на всякакви кризи с доставките“, каза докладчикът Йежи Бузек (ЕНП, Полша).

„Основната цел на Парламента беше да се гарантира, че нашите граждани няма никога да бъдат оставени без газ. Това е отразено в компромиса, който постигнахме. Чрез механизма за солидарност държавите членки са задължени да си помагат, когато съществува опасност за доставките на газ към най-уязвимите потребители – домакинствата, болниците и социалните учреждения“, добави той.

Регионално сътрудничество и кризисни нива

Проектът на споразумението определя четири „рискови групи“ от държави членки, които да служат за основа на задължителното „сътрудничество, свързано с риска“, за съвместна оценка на риска и съвместното установяване на превантивни и спешни мерки. Те ще заместят седемте регионални групи на сътрудничество, определени в първоначалното законодателно предложение.

Определят се три кризисни нива на енергийни доставки, които държавите членки могат да обявяват, информирайки Европейската комисия и компетентните власти в своята рискова група и в директно свързаните държави членки: ранно предупреждение, тревога и извънредно положение.

В предложението се оценява ролята на енергийната ефективност като инструмент за предотвратяване на кризи с доставките чрез намаляване на необходимостта от газ.

Механизъм за солидарност

Според предложението механизмът за солидарност ще бъде активиран, когато държава членка посочи нуждата от трансгранична намеса за справянето със сериозна криза. Това може да се случи, само ако има риск за сигурността или здравето на т.нар. „потребители, защитени от солидарността“, в т.ч. домакинства, местни отоплителни инсталации или важни социални услуги.

Осигуряването на газ за поискалата го държава членка ще стане приоритет за държавите членки, предоставящи помощта, които ще бъдат избирани от същата „рискова група“. Помощ от държава членка извън тази група може да бъде поискана само като последна опция. Искащата помощ държава ще трябва да компенсира държавата, осигурила доставката.

Прозрачност на договорите

Според споразумението енергийните кризи и намаляването на сигурността на доставките могат да бъдат предотвратени, ако държавите членки изискват от газовите компании да им предоставят необходимата информация за оценка на цялостната ситуация, свързана с доставките на газ и/или нейното влияние върху сигурността на доставките, включително договорна информация, различна от тази за цените на газа.

Следващи стъпки

Неформалното споразумение трябва да бъде официално одобрено от Съвета и Парламента, за да стане законодателен акт.

Вижте целия текст...

Електронна търговия: край на необоснованото блокиране на географски принцип в ЕС

 • По-лесно закупуване на стоки и услуги от други страни членки на ЕС
 • Плащане на същата цена като местните потребители
 • Включване на електронните книги, музика и игри
 • Без пренасочване към други уебсайтове без съгласието на купувача
 • Засега извън пакета остават: аудиовизуалните, финансовите, транспортните и здравните услуги, както и тези, свързани с електронни комуникации

Членовете на Европейския парламент затягат правилата чрез гласуване в комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, за да осигурят третирането на потребителите на стоки и услуги в друга държава от ЕС като местни клиенти.

Проектът на закон определя специфични ситуации, в които блокирането на географски принцип няма да бъде разрешено. Това означава, че онлайн търговците няма да могат да дискриминират потребителите от други държави в ЕС по отношение на общите условия, включително цени, на базата на тяхната националност, местожителство или дори тяхното временно местоположение, добавят евродепутатите.

Третиране на купувачите от ЕС като местни

Без да плащат повече от местните потребители, купувачите от друга държава от ЕС ще могат да:

 • купуват продукти (напр. домакински уреди, дрехи) дори когато търговецът не предлага доставка до държавата на потребителя, при условие, че има възможност стоките да бъдат получени на предварително уговорена локация в друга държава от ЕС (предложението не въвежда задължение за доставка навсякъде в ЕС),
 • получават от търговеца онлайн услуги, които не са защитени от авторски права, като облачни услуги, „защитни стени“, хранилища за данни, хостинг на уебсайтове,
 • (предложение за изменение на проекта за закон от членовете на ЕП) получават електронни книги, музика, игри или софтуер (различни от аудиовизуално съдържание, защитено с авторски права), ако търговецът има правото или лиценза да използва това съдържание за съответните държави,
 • правят резервации извън мястото си на пребиваване (напр. хотелски престой, спортни събития, наем на кола, музикални фестивали или билети за развлекателни паркове).

Автоматичното пренасочване към друг уебсайт без изричното съгласие на потребителя също ще бъде забранено, с изключение на случаите, в които европейска или национална разпоредба, напр. свързана с непълнолетни лица, го изискват.

Филмите и футболните мачове засега не са включени

Сектори като аудиовизуалните услуги (вкл. предаване на спортни събития, предоставени на базата на ексклузивни териториални лицензи), както и услуги, свързани с финанси, транспорт, електронна комуникация или здравеопазване засега също са изключени от обхвата на регулацията.

Въпреки това, в срок от три години след влизането ѝ в сила, Европейската комисия трябва да оцени дали те трябва да бъдат включени, добавя комисията в ЕП.

Цитат

„Работата ни цели постепенно отваряне на Европейския пазар за потребители и търговци, като им предоставя ясни правила. Потребителите ще имат по-добър достъп до стоки и услуги онлайн, а за търговците ще бъде улеснена процедурата по продажба в други държави членки“, каза докладчикът от Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите Роза Тун (ЕНП, Полша).

Следващи стъпки

Гласуването в комисията дава на преговарящия екип начело с г-жа Тун мандат да започне тристранни разговори със Съвета на ЕС и Европейската комисия с цел постигане на съгласие по финалния документ. Мандатът беше одобрен с 31 гласа „за“, 2 „против“ и един „въздържал се“.

Вижте целия текст...

За все повече граждани принадлежността към ЕС е нещо добро

Подкрепата сред европейците за членството в ЕС се връща на почти същото ниво като през 2007 г., преди икономическата криза, показва последното проучване на „Евробарометър“.

 • Подкрепата за членството в ЕС се покачва;
 • Огромно мнозинство от гражданите предпочитат съвместен европейски отговор на глобалните предизвикателства пред национални действия;
 • Три четвърти искат ЕС да прави повече в сферата на борбата с тероризма, безработицата, околната среда и данъчните измами.

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни каза: „За първи път от началото на кризата през 2007 г. резултатите от социологическото проучване на отношението на европейците спрямо Европейския съюз са много окуражителни. Те показват, че европейските граждани очакват от нашия Съюз да реагира с единен глас на турбулентните международни събития, които в последно време направиха света по-несигурен и опасен. От нас, политическите лидери, зависи да им покажем, че те са прави. За тази цел трябва да ги убедим чрез ежедневната си работа и решения, че Европейският съюз може както да защитава, така и да подобрява техния живот.“

Проучването, поръчано от Европейския парламент и публикувано в четвъртък, показва, че за 57% от европейците членството в ЕС е нещо добро. Това представлява увеличение от четири процентни пункта в сравнение с предишното проучване от септември миналата година. Сегашното равнище е почти същото като това от 2007 г., преди финансовата и икономическа криза. Данните обаче варират значително в различните страни. В България подкрепата е 53%, малко по-ниска от средното за ЕС, но също така с четири процентни пункта по-висока от предишното проучване.

Нужда от повече Европа в борбата с тероризма, безработицата, данъчните измами

По отношение на последните геополитически събития, като например повишаващата се нестабилност в арабския свят, нарастващото влияние на Русия и Китай и избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ, до 73% от анкетираните предпочитат ЕС да намери общ отговор пред индивидуални действия на страните.

Наблюдава се също така и солидно мнозинство, което настоява ЕС да направи повече за справянето с настоящи предизвикателства като борбата с тероризма (80%) и безработицата (78%), защитата на околната среда (75%) и борбата с данъчните измами (74%).

Българите също искат повече действия от ЕС в борбата с тероризма (79%) и безработицата (76%). След тях идват проблемът с миграцията и защитата на външните граници с по 74%. Здравното и социалното осигуряване е друга област, в която над 70% от българите биха искали да видят повече намеса от страна на ЕС.

Моят глас се зачита в ЕС и страната ми

Все по-голяма част от европейците (43%) смятат, че техният глас се чува на европейски ниво. Това е повече от всеки друг момент от 2007 г. насам и представлява увеличение от 6 процентни пункта в сравнение с 2016 г. От друга страна, шестима от десет европейци смятат, че техният глас се зачита в собствената им страна. Това е с 10 пункта повече от 2016 г.

Процентът на българите, които вярват, че гласът им се зачита на европейско ниво, е същият като средния за ЕС (43%). В същото време 55% от нашите сънародници са на същото мнение за собствената си страна.

Социалните неравенства остават значителни

Накрая, огромно мнозинство от европейците е на мнение, че неравенствата между различните социални класи са значителни, а една трета от тях се съмнява, че кризата ще бъде преодоляна в обозримо бъдеще. Сред българите тези тенденции са още по-ясно изразени.

Вижте целия текст...

Намаляване на разхищението на храни

 • намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025 и с 50% до 2030 г.;
 • улесняване на даряването на храни;
 • повече яснота относно етикетите „най-добър до“ и „срок на годност“.

Евродепутатите призовават за намаляване наполовина на количеството на хранителните отпадъци в ЕС до 2030 г., понастоящем 88 милиона тона годишно, като се премахнат съществуващите ограничения върху даряването на храна и се внесе повече яснота относно етикирането на продуктите с „най-добър до“ и „срок на годност“.

„В развитите страни най-голямата част от пилеенето на храна се случва в края на веригата, при дистрибуцията и консумацията. Всички имат отговорност за справяне с този проблем“, коментира Биляна Борзан (С&Д, Хърватия). „Моят доклад призовава за координирани политики относно етикетирането, отговорността и информираността, тъй като повечето потребители не разбират точното значение на етикетите „най-добър до“ и „срок на годност“. Освен това ние трябва да отстраним недостатъците в действащото европейско законодателство там, където то пречи на даряването на храни“, допълни още тя.

Резолюцията беше приета във вторник с 623 гласа „за“ срещу 33 „против“, с 20 „въздържал се.“

Евродепутатите призовават държавите членки да предприемат мерки за намаляване на хранителните отпадъци в ЕС с 30% до 2025 г. и 50% до 2030 г. в сравнение с 2014 г. Това е цел, която Парламентът въведе в законодателството относно отпадъците, гласувано през март.

Националните органи и заинтересованите страни трябва да положат повече усилия, за да разяснят на потребителите значението на етикетите „срок на годност“ и „най-добър до“, включително и факта, че храната може да се консумира дори и след като срокът на етика „най-добър до“ изтече. Парламентът призовава Комисията да направи оценка дали не би било полезно премахването на информация за някои дати за продукти, които не представляват никакъв риск за общественото здраве или околната среда.

Улесняване на даряването на храни

Комисията трябва да предложи промяна в Директивата за ДДС, за да разреши освобождаване от данък добавена стойност на дарения на храни, а Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПН) да улесни даряването на храни чрез финансиране на разходите за събиране, транспортиране, съхранение, разпространение и дистрибуция на дарените храни.

Факти

Всяка година в ЕС се разхищават 88 милиона тона годишно храни, което се равнява на 173 кг хранителни отпадъци на човек за година. Производството и унищожаването на хранителните отпадъци води до емисии в размер на 170 милионна тона CO2 и до изразходването на 26 милионна тона ресурси.

Вижте целия текст...

ЕП призовава страните членки да ускорят пренастаняването на бежанци

Нa 18.05.2017 г. Парламентът призова отново страните от ЕС да изпълнят задълженията си за приемане на лица, търсещи убежище, от Гърция и Италия, като с приоритет са непълнолетните лица без придружители.

 • Финландия и Малта са единствените държави, които са на път да изпълнят поставените цели;
 • ЕК трябва да обмисли процедури при нарушение;
 • Мерките за преместване трябва да бъдат удължени до реформиране на системата от Дъблин.

Евродепутатите осъдиха факта, че въпреки споразумението за пренастаняване на 160 000 бежанци от Гърция и Италия до септември 2017 г., до момента държавите членки са преместили едва 11% от общия им брой (18 770 души до 16 май). Те смятат за разочароваща липсата на солидарност и споделяне на отговорност.

В резолюция, подкрепена от 398 гласа „за“ срещу 134 „против“, с 41 „въздържал се“, Парламентът призова държавите членки да изпълнят своите задължения и да дадат приоритет на преместването на деца без семейства и други уязвими лица. Евродепутатите посочиха, че до момента само едно непълнолетно лице е било преместено.

Евродепутатите разкритикуваха редица държави членки за ограничаващи и дискриминационни преференции, като например преместването само на самотни майки или изключването на кандидати от определени националности като еритрейци, както и прилагане на прекалено всеобхватни проверки за сигурност.

Повечето страни все още изостават от поставените им цели. Четири държави са преместили драстично малък брой лица, търсещи убежище, а други две все още не участват.

Парламентът ясно заявява, че дори ако страните членки не достигнат поставените цели за пренастаняване на бежанците до септември, те ще трябва да продължат да приемат лицата, които отговарят на условията за прием. Евродепутатите предлагат удължаване на срока за разпределение на бежанците до приемането на нов дъблински регламент.

Основна информация

На фона на острата миграционна и бежанска криза от лятото на 2015 г. ЕС прие две спешни решения за преместването на хиляди бежанци. 160 000 лица, търсещи убежище, които са с висок шанс да получат статут на бежанци, трябва да бъдат преместени до септември 2017 г. от Италия и Гърция в други държави членки, където да бъдат разгледани техните молби.

В последващо решение, прието от Съвета през септември 2016 г., на което Парламентът се противопостави, държавите членки се споразумяха 54 000 от тези 160 000 места да бъдат използвани за допускането на сирийски бежанци от Турция по силата на споразумението между ЕС и тази страна, а не за преместване на лица от Италия и Гърция.

Според данни на ВКБООН до момента в Гърция са останали около 50 000 лица, търсещи убежище. В Италия през 2016 г. пристигнаха рекордните 181 436 души.

.

Вижте целия текст...

Евродепутатите искат ЕС да засили усилията си за мир в Сирия

Само политически процес, ръководен от различните сирийски групи и подкрепен от ООН, може да сложи край на войната в Сирия. ЕС трябва да играе по-активна роля.

 • Мирен процес, ръководен от сирийците и подкрепен от ООН;
 • По-активен ЕС;
 • Създаване на трибунал за военни престъпления в Сирия.

Евродепутатите одобриха стратегията на ЕС за Сирия и се изказаха в защита на обединена и независима държава. Това стана в резолюция, гласувана в четвъртък. Те са убедени, че единствено политически процес, воден от сирийските групи и под наблюдението на ООН, може да доведе до честни и свободни избори. Това е и единственият начин да се сложи край на една война, в която вече са загинали около 400 000 души, а 13,5 милиона имат спешна нужда от храна, вода и подслон.

Според евродепутатите ЕС, който е най-големият донор, трябва да участва по-задълбочено в сирийския мирен процес. Това може да стане под формата на подпомагане на политическия преход, сближаване на партиите, подкрепа за сирийското население и подготовка за възстановяването на страната. Те също така посочват някои ранни мерки за изграждане на доверие като изцяло безпрепятствен хуманитарен достъп в Сирия, прекратяване на всички обсади на градове и освобождаване на затворниците и заложниците.

Евродепутатите осъждат зверствата, нарушенията на правата на човека и международното право от всички страни в конфликта и по-специално силите на режима на Асад с подкрепата на Русия и Иран, както и ИДИЛ и Джабхат Фатах аш-Шам. Те призовават за създаването на трибунал за военни престъпления в Сирия, докато се чака сезирането на Международния наказателен съд.

Бързи факти

През март 2017 г. върховният представител на Европейския съюз Федерика Могерини представи съвместно съобщение относно стратегията на ЕС за Сирия. В него се разглежда как ЕС може да играе по-видима и ефективна роля за постигането на дълготрайно политическо решение в Сирия.

Вижте целия текст...

Бяла книга за Бъдещето на Европа: Двигателите на бъдещето на Европа

Европа е на кръстопът и трябва да реши как иска да се справи с предизвикателствата на днешния ден

В Бялата книга се разглежда как Европа ще се променя през следващото десетилетие – като се започне от въздействието на новите технологии върху обществото и работните места и се стигне до съмненията относно глобализацията, опасенията, свързани със сигурността, и надигането на популизма.

Посочва се изборът, пред който сме изправени – да се оставим да бъдем повлечени по течението от тези тенденции или да ги приемем и да се възползваме от новите възможности, които те предлагат. Времената са трудни, но Европа винаги е успявала да се адаптира. И този път трябва да реагираме по-добре на променящата се действителност и да превърнем предизвикателствата във възможности.

Ето някои от проблемите, пред които сме изправени:

новите технологии

• отражението на все по-голямото използване на нови технологии и автоматизация върху промишлеността и пазара на труда;

изменението на климата

• необходимостта да представяме новаторски решения на пазара – както у дома, така и в чужбина;

миграцията

• защитата на нашите граници, като в същото време се съхранява правото на свободно движение в Европа;

заплахите за сигурността на прага и в рамките на Съюза

• увеличаването на военните сили по източните ни граници, войната и тероризмът в Близкия изток и Африка;

променящото се място на Европа в един развиващ се свят

• намаляващото население и икономическа мощ;

последиците от икономическата криза

• трайната безработица, особено сред младите хора, и високите равнища на публичния и частния дълг;

застаряването на населението

• необходимостта от модернизиране на нашите социални системи.

възхода на популистката и националистичната реторика

• необходимостта от възвръщане на доверието на хората, постигане на резултати, съответстващи на очакванията, и изграждане на консенсус между държавите от ЕС.

Въпреки всички изброени по-горе проблеми, благодарение на Европейския съюз нашето трудно минало е заменено с мир, продължил седем десетилетия. Това е Съюз, в който живеят обединени заедно 500 милиона граждани в една от най-проспериращите икономики на света.

Жертвите на миналите поколения не трябва да бъдат забравяни.

Човешкото достойнство, свободата и демокрацията са постигнати с огромни усилия и не трябва никога да се отказваме от тях. Тези основни ценности продължават да ни обединяват.

Днес ЕС е мястото, в което европейските граждани могат да се радват на единствено по рода си многообразие от култури, идеи и традиции в Съюз, простиращ се върху четири милиона квадратни километра. Той е място, в което те са изградили дългогодишни връзки с други европейци, и те могат да пътуват, да учат и да работят отвъд националните си граници, без да обменят валута. Място, в което равенството не е нещо, за което само се говори, а нещо, за което продължаваме да се борим. При все това според много европейски граждани Съюзът е или твърде отдалечен, или се меси прекалено в ежедневния им живот.

Няма признаци, че предизвикателствата, пред които е изправена Европа, започват да намаляват. Но не е необходимо настоящото положение непременно да ограничава бъдещето на Европа. Съюзът често се е градил на кризи и фалстартове. Европа винаги е била на кръстопът и винаги се е приспособявала и развивала — от Европейската общност за отбрана, която не се осъществи през 50-те години на ХХ век, и валутните шокове през 70-те години на същия век, до спрените присъединявания и отхвърлените предложения при референдуми през последните десетилетия. Само през изминалите 25 години Договорите от Маастрихт, Амстердам и Ница съществено променят и преобразуват Съюза, чийто размер междувременно нарасна двукратно. Като поколения преди нас отговорът ни на задачата, пред която сме изправени, не може да е носталгичен или краткосрочен. Той следва да се основава на обща перспектива и на споделеното убеждение, че като се обединим, всеки от нас ще бъде по-добре.

Настоящата Бяла книга за бъдещето на Европа описва двигателите на промяната през следващото десетилетие и представя няколко сценария за начина, по които Европа може да се развие до 2025 г. По този начин тя започва дискусия, която следва да спомогне за съсредоточаване на вниманието и за намиране на нови отговори на един стар въпрос:

Какво бъдеще искаме за себе си, за децата си и за своя Съюз?

В Бялата книга, представена от Европейската комисия, се посочват възможни пътища за бъдещето на Европа. Изправени сме пред много предизвикателства – от глобализацията и въздействието на новите технологии върху обществото и работните места до опасенията, свързани със сигурността, и възхода на популизма. Не бива да се оставяме тези тенденции да ни повлекат, а трябва да се възползваме от възможностите, които те предлагат. Затова в Бялата книга се предлагат пет сценария за развитието на Съюза в зависимост от избора, който ще направим.

Бялата книга бележи началото, а не края на този дебат.

Отправната точка за всеки сценарий е, че 27-те държави членки продължават да съществуват заедно като Съюз.

Петте сценария имат илюстративен характер, за да подтикнат към размисъл. Те не са подробни планове или предписания за политиката. Също така в тях съзнателно не се упоменават правни или институционални процеси – формата ще бъде съобразена с функцията.

Сценарий 1: Продължаваме, както досега. Сценарий, при който ЕС-27 продължава по поетия път, съсредоточава се върху изпълнението и усъвършенстването на настоящата програма за реформи.

Сценарий 2: Остава само единният паза. 27-те държави членки не успяват да намерят общ език във все повече области на политиката и решават да се фокусират само върху Единния европейски пазар.

Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече. ЕС-27 продължава да функционира както днес, но някои държави членки искат да правят повече по общи въпроси. Създават се една или няколко „коалиции на желаещите“, които да работят заедно в специфични области на политиката. Тези области могат да обхващат политики като отбраната, вътрешната сигурност, данъчното облагане и социалните въпроси.

Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно. Съвместно ще се предприемат по-ефективни действия по определени приоритети, ЕС решава да съсредоточи своето внимание и ресурси върху по-малък брой области. В резултат на това ЕС е в състояние да предприема много по-бързи и решителни действия в избраните приоритетни области.

Сценарий 5: Правим много повече заедно. Държавите членки на ЕС-27 решават да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области. Вземат се по-бързи решения на европейско равнище, които бързо се прилагат. Работи се усилено, за да се представи план, визия и начертан път, които да се представи на европейските граждани преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

Всички ние имаме думата – бъдещето на Европа е в нашите ръце.

Вижте целия текст...

ЕК одобрил €202 млн. по плана ”Юнкер” за България

Георги Брандийски - Дир.бг

Общото въздействие от плана в нашата страна се очаква да доведе до инвестиции за 965 милиона евро Архив Дир.бг

Одобрените дейности по Европейския фонд за стратегически инвестиции в рамките на плана "Юнкер" в България досега възлизат на 202 милиона евро, съобщи ЕК.

Отбелязва се, че общото въздействие от плана в нашата страна се очаква да доведе до инвестиции за 965 милиона евро.

Единият одобрен проект е за финансиране със 150 милиона евро от Европейската инвестиционна банка. Проектът се очаква да доведе до инвестиции от 408 милиона евро.

Отбелязва се и отпускането на кредит с посредничеството на Българската банка за развитие за малките и средните предприятия у нас, одобрено през декември миналата година. От кредита могат да се възползват дружества с до 3000 служители.

Европейският инвестиционен фонд е одобрил девет споразумения с финансови посредници. Финансирането е за 52 млн. евро и се очаква да доведе до инвестиции от 556 млн. евро. Общо 4550 по-малки дружества у нас ще се възползват от тази подкрепа, отбелязва комисията.

Вижте целия текст...

Червени линии на ЕП в преговорите за Брекзит

Европейският парламент одобри с огромно мнозинство (516 гласа „за“ срещу 133 „против“, с 50 „въздържали се“) резолюция, с която определи своите ключови принципи и условия за одобряване на споразумението за излизане на Великобритания от ЕС. Всяко споразумение, постигнато в края на преговорите между ЕС и Великобритания, ще трябва да заслужи одобрението Европейския парламент.

Евродепутатите подчертават необходимостта от осигуряване на справедливо и равноправно отношение спрямо гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, както и на британските граждани, пребиваващи в ЕС. Те посочват също така, че Обединеното кралство продължава да бъде държава членка на ЕС до датата на официалното си напускане, както и че това поражда права и задължения, включително финансови задължения, подлежащи на изпълнение дори и след датата на неговото оттегляне.

Резолюцията предупреждава, че ЕП няма да приеме компромис между сигурността и бъдещата икономическа връзка между ЕС и Обединеното кралство. Освен това текстът се противопоставя на икономически взаимоотношения, основани на откъслечни или секторни разпоредби, и подчертава неделимостта на четирите свободи на вътрешния пазар: свободата на движение на стоки, капитали, услуги и хора.

Накрая, резолюцията посочва, че разговори за евентуални преходни разпоредби биха могли да започнат, едва когато бъде постигнат значителен напредък по споразумението за оттегляне . Тези разпоредби не могат да са валидни повече от три години, а споразумение относно бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС може да бъде сключено едва след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Гражданите са най-важни

Според резолюцията интересите на гражданите трябва да бъдат на първо място още от самото начало. По-нататък се казва, че гражданите на Ирландия ще бъдат особено засегнати. Евродепутатите призовават всички страни да се придържат към ангажимента си по отношение на мирния процес в Северна Ирландия и да избегнат връщането на твърда граница между Република Ирландия и Северна Ирландия. Затова особените обстоятелства, породени от тази ситуация, трябва да бъдат обект на приоритетно внимание при споразумението за оттегляне.

Резолюцията също така предупреждава Обединеното кралство да не прави опити за ограничаване на правата, свързани със свободата на движение, преди да се е оттеглило от ЕС. Тя също така настоява ЕС-27 да проучи начини да отговори на опасенията на британските граждани, породени от загубата на правата на европейско гражданство.

Общи принципи на преговорите

Евродепутатите призовават и двете страни да преговарят добросъвестно и при пълна прозрачност, за да се осигури организирано оттегляне на Обединеното кралство.

Резолюцията отбелязва, че би било нарушение на европейското право, ако Обединеното кралство започне преговори за търговия с трети страни, преди да е напуснало ЕС. Текстът предупреждава, че същото важи и за двустранни преговори между Великобритания и отделни държави членки относно споразумението за оттегляне или бъдещите отношения между ЕС и ОК.

Задълженията продължават

Великобритания ще продължи да се ползва с правата си от членството в ЕС до момента на напускане. В същото време, тя също така ще трябва да продължи да носи своите отговорности, включително финансовите отговорности, произтичащи от настоящата многогодишна финансова рамка на ЕС. Някои от тези финансови задължения може да продължат да бъдат в сила и след датата на оттегляне на страната.

Тясно участие на Европейския парламент

Европейският парламент има намерение да развие допълнително някои елементи, посочени в настоящата резолюция в процеса на преговорите. Това може да стане, например, чрез приемане на допълнителни резолюции, включително по конкретни теми или секторни въпроси.

Пленарен дебат относно Брекзит преди вота

Лидерите на политическите групи в Европейския парламент обсъдиха своите приоритети в преговорите за излизането на Великобритания от ЕС. Основната роля на евродепутатите в преговорния процес беше подчертана от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и главния преговарящ за ЕС Мишел Барние, който също участва в дебата.

При откриването на дебата председателят на ЕП Антонио Таяни каза: „Вотът на Парламентът ще бъде решаващ за крайния изход от преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и бъдещите отношения между тях. Последните терористични атентати показват ясно, че европейските страни трябва да продължат да си сътрудничат една с друга.“

Дебатът показа широката междупартийна подкрепа за приоритизирането на защитата на интересите на гражданите, които ще бъдат най-силно засегнати от Брекзит. Повечето от лидерите на политически групи подчертаха, че поради важността на това преговорите да се провеждат в спокойна обстановка, ЕС-27 трябва да остане единен и решително да защитава своите собствени интереси. Всички групи от левицата казаха също така, че поддържането на височки нива на социална защита ще бъде първи приоритет за тях.

Някои от лидерите подчертаха, че Брекзит трябва да послужи за катализатор за обновление на ЕС, като покаже колко неразривно взаимно обвързани са държавите членки помежду си.

Лидерите на ЕСПД и ЕНС изразиха своята радост от началото на процеса на оттегляне и обвиниха ЕС, че се стреми да „накаже“ Великобритания.

Вижте целия текст...


Край на роуминга: последното препятствие е премахнато

На 06.04.2017 г. евродепутатите гласуваха отпадането на последното препятствие по пътя към пълното премахване на таксите за роуминг на дребно.

Премахването на таксите за роуминг на дребно от 15 юни 2017 г. ще даде възможност на потребителите да се обаждат и да прехвърлят данни в друга държава членка на ЕС на същата цена като у дома.

„Това е голяма победа за европейските потребители“, заяви докладчикът Миапетра Кумпула-Натри (С&Д, Финландия). „Сега можем да отпразнуваме факта, че от 15 юни няма да има повече такси за роуминг. Потребителите, пътуващи из Европа, ще имат възможност да проверяват електронна си поща, използват карти, качват снимки в социалните мрежи, да се обаждат и изпращат съобщения до вкъщи без допълнителни такси.“

Парламентът одобри споразумението относно максималните цени на роуминга на едро, неофициално съгласувано със Съвета, с 549 гласа „за“ срещу 27 „против“, с 50 „въздържал се“.

Обща информация

Неофициалното споразумение между Парламента и Съвета определя колко максимално могат да се таксуват помежду си телекомуникационни оператори за използване на мрежите им за пренос на данни и трансгранични разговори в роуминг. Търговията на роуминг на едро косвено се отразява в крайните сметки на потребителите.

По-ниските такси за трансфер на данни ще позволят на потребителите в ЕС да получат достъп до повече данни, като например аудио-визуално съдържание, когато пътуват от една страна в друга. Това може също да отвори пазарите за малки оператори и операторите на виртуални мобилни мрежи (MVNO).

Вижте целия текст...

Евродепутатите с призив за блокиране на плановете за оторизация на ГМО царевични продукти

На 05.04.2017 г. ЕП прие резолюция, с която се противопоставя на плановете на Европейската комисия да оторизира вноса на хранителни продукти, съдържащи генетично модифицирани царевични продукти, обработени с хербициди и пестициди. Текстът изтъква липсата на данни за много от подсортовете, които ще бъдат одобрени за внос, и настоява за реформа на процедурата за разрешаване на ГМО в ЕС.

Членовете на ЕП обръщат внимание на това, че по време на тримесечния период за консултации страните членки са отправили множество критики, посочвайки като основни проблеми липсата на информация и некачествено извършените изследвания и тестове.

Въпреки това на 26 август 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) даде положителна оценка на плановете за оторизиране на такъв внос. Евродепутатите посочват, че според малка група участници в панела, одобряващ плановете в EFSA, няма подадени конкретни данни за всеки един от 20-те подсортове.

Евродепутатите отбелязват също, че Европейската комисия продължава да оторизира ГМО продукти в ЕС без подкрепата и мненията на комисии от държавите членки. Първоначално тази процедура е трябвало да бъде изключение от приетия правен ред за взимане на решения, но впоследствие е станала правило.

Необвързващата резолюция е приета с мнозинство от 426 гласа „за“ срещу 230 „против“ и 38 „въздържал се“.

Вижте целия текст...

ЕП приема условията си за одобряване на споразумението относно Брекзит

Европейският парламент одобри с огромно мнозинство (516 гласа „за“ срещу 133 „против“ с 50 „въздържали се“) резолюция, с която определи своите ключови принципи и условия за одобряване на споразумението за излизане на Великобритания от ЕС. Всяко споразумение, постигнато в края на преговорите между ЕС и Великобритания, ще трябва да заслужи одобрението Европейския парламент.

Евродепутатите подчертават необходимостта от осигуряване на справедливо и равноправно отношение спрямо гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, както и на британските граждани, пребиваващи в ЕС. Те посочват също така, че Обединеното кралство продължава да бъде държава членка на ЕС до датата на официалното си напускане, както и че това поражда права и задължения, включително финансови задължения, подлежащи на изпълнение дори и след датата на неговото оттегляне.

Резолюцията предупреждава, че ЕП няма да приеме компромис между сигурността и бъдещата икономическа връзка между ЕС и Обединеното кралство. Освен това текстът се противопоставя на икономически взаимоотношения, основани на откъслечни или секторни разпоредби, и подчертава неделимостта на четирите свободи на вътрешния пазар: свободата на движение на стоки, капитали, услуги и хора.

Накрая резолюцията посочва, че разговори за евентуални преходни разпоредби биха могли да започнат едва когато бъде постигнат значителен напредък по споразумението за оттегляне. Тези разпоредби не могат да са валидни повече от три години, а споразумение относно бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС може да бъде сключено едва след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Гражданите са най-важни

Според резолюцията интересите на гражданите трябва да бъдат на първо място още от самото начало. По-нататък се казва, че гражданите на Ирландия ще бъдат особено засегнати. Евродепутатите призовават всички страни да се придържат към ангажимента си по отношение на мирния процес в Северна Ирландия и да избегнат връщането на твърда граница между Република Ирландия и Северна Ирландия. Затова особените обстоятелства, породени от тази ситуация, трябва да бъдат обект на приоритетно внимание при споразумението за оттегляне.

Резолюцията също така предупреждава Обединеното кралство да не прави опити за ограничаване на правата, свързани със свободата на движение, преди да се е оттеглило от ЕС. Текстът също така настоява ЕС-27 да проучи начини да отговори на опасенията на британските граждани, породени от загубата на правата на европейско гражданство.

Общи принципи на преговорите

Евродепутатите призовават и двете страни да преговарят добросъвестно и при пълна прозрачност, за да се осигури организирано оттегляне на Обединеното кралство.

Резолюцията отбелязва, че би било нарушение на европейското право, ако Обединеното кралство започне преговори за търговия с трети страни, преди да е напуснало ЕС. Текстът предупреждава, че същото важи и за двустранни преговори между Великобритания и отделни държави членки относно споразумението за оттегляне или бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

Задълженията продължават

Великобритания ще продължи да се ползва с правата си от членството в ЕС до момента на напускане. В същото време тя също така ще трябва да продължи да носи своите отговорности, включително финансовите отговорности, произтичащи от настоящата многогодишна финансова рамка на ЕС. Някои от тези финансови задължения може да продължат да бъдат в сила и след датата на оттегляне на страната.

Тясно участие на Европейския парламент

Европейският парламент има намерение да развие допълнително някои елементи, посочени в настоящата резолюция в процеса на преговорите. Това може да стане например чрез приемане на допълнителни резолюции, включително по конкретни теми или секторни въпроси.

Пленарен дебат относно Брекзит преди вота

По-рано през деня лидерите на политическите групи в Европейския парламент обсъдиха своите приоритети в преговорите за излизането на Великобритания от ЕС. Ключовата роля на евродепутатите в преговорния процес беше подчертана от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и главния преговарящ за ЕС Мишел Барние, който също участва в дебата.

При откриването на дебата председателят на ЕП Антонио Таяни каза: „Вотът на Парламента ще бъде решаващ за крайния изход от преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и бъдещите отношения между тях. Последните терористични атентати показват ясно, че европейските страни трябва да продължат да поддържат тясно сътрудничество една с друга.“

Дебатът показа широката междупартийна подкрепа за приоритизирането на защитата на интересите на гражданите, които ще бъдат най-силно засегнати от Брекзит. Повечето от лидерите на политически групи подчертаха, че при все важността на това преговорите да се провеждат в спокойна обстановка, ЕС-27 трябва да остане единен и решително да защитава своите собствени интереси. Всички групи от левицата казаха също така, че поддържането на високи нива на социална защита ще бъде основен приоритет за тях.

Някои от лидерите подчертаха, че Брекзит трябва да послужи за катализатор за обновление на ЕС, демонстрирайки неразривната обвързаност на държавите членки.

Лидерите на ЕСПД и ЕНС изразиха своята радост от началото на процеса на оттегляне и обвиниха ЕС, че се стреми да „накаже“ Великобритания.

Вижте целия текст...

Евродепутатите призовават за глобално решение на проблема с миграцията

В резолюция, приета на 05.04.2017 г., евродепутатите призовават за спешни многостранни мерки за справяне с безпрецедентния брой мигранти в целия свят и не на последно място – за спиране на смъртните случаи на мигранти в Средиземно море.

Резолюцията, одобрена с 333 гласа „за“ срещу 310 „против“, с 46 „въздържали се“, призовава за:

 • създаване на многостранен режим на управление на международната миграция, основан на международно сътрудничество и взаимодействие;
 • по-тясно и засилено сътрудничество между ЕС, специализираните органи на ООН, банките за развитие, регионални организации и други играчи;
 • създаване на реална обща европейска политика в областта на миграцията, основана на правата на човека и на принципа на солидарност между държавите членки;
 • участие на Парламента в изготвянето и прилагането на новата рамка за партньорство в областта на миграцията, както и на свързаните пактове за миграция, които в момента ЕС договаря с трети страни като Йордания и Ливан. Евродепутатите осъждат липсата на прозрачност на подобни сделки, които досега не са били обсъждани преди приемането им;
 • помощ и сътрудничество от страна на ЕС, които да подпомагат развитието и растежа в трети страни. Подкрепата на Европа не трябва да стимулира „трети държави да си сътрудничат по въпросите на обратното приемане на незаконни мигранти, принудителното възпиране на хора от мобилност или спирането на потоците към Европа“.

Докладчикът на ЕП Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра (ЕНП, Испания) заяви по време на пленарния дебат: „Системата за хуманитарна помощ е напълно неадекватна на предизвикателствата. Затова ни трябва много по-дълготраен и всеобхватен подход с по-тесни връзки между сферата на хуманитарната помощ и помощта за развитие.“

„Не трябва да говорим за миграционна криза, а за криза на солидарността в ЕС. Можем да говорим и за институционална криза, тъй като Съветът на ЕС е неспособен да изпълни собствените си ангажименти, както и за морална криза, защото изглежда, че сме по-загрижени за затварянето на границите си и поощряване на връщането на мигранти, отколкото за решаването на проблемите, които са в основата на настоящата криза“, заяви докладчикът Елена Валенсиано (С&Д, Испания) по време на дебата в пленарна зала.

Да се спре на ползването на бежанци и мигранти за изкупителните жертви

Резолюцията също подкрепя кампанията на ООН „Заедно“ в борбата с негативните възприятия и нагласи към бежанците и мигрантите.

Вижте целия текст...

Карта на Европейския квартал в Брюксел

Тази практична карта в джобен формат ще Ви помогне да се ориентирате в Европейския квартал в Брюксел. На нея са показани къде се намират институциите на ЕС, включително Съветът, Комисията и Парламентът, както и постоянните представителства на държавите членки. Картата е налична на английски и френски език.

За повече подробности вж. http://www.consilium.europa.eu/bg/documents-publications/publications/2017/map-european-quarter-brussels/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0+%d0%bd%d0%b0+%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f+%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb+%d0%b2+%d0%91%d1%80%d1%8e%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb

10 години членство в ЕС – европейските фондове са допринесли БВП да е с 9,3% по-висок

Докладът за ползите и предизвикателствата от членството на България в Европейския съюз е изготвен от екип от изследователи на Центъра за либерални стратегии по заявка на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент. С него стартира проектът #BG10xEU, свързан с десетата годишнина от присъединяването на България към ЕС. Той беше представен на 30 март 2017 г. от 10.00 ч. в Дома на Европа в София. Пълен запис от събитието може гледате на сайта: http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/2017/march2017/bg10xeu.html

Събитието откриха ръководителите на двете представителства – Огнян Златев и Теодор Стойчев. Даниел Смилов и Георги Ганев представиха изводите от основните теми в доклада, сред които политическите и икономически аспекти от членството, политиките на ЕС в полза на гражданите, образование, наука и култура, както и ефектите от външната политика на ЕС.

Даниел Смилов представи политическите аспекти на членството и сподели, че ако трябва да избере един идентификатор, който доказва позитивното му въздействие, то това е отношението на политическите партии към Европейския съюз. Основните сред тях приемат Европейския съюз като нещо от ключова важност и не подлагат под въпрос членството на България.

С помощта на ЕС страната преминава по-леко през трите най-големи кризи от последните десет години: икономическата рецесия, фалита на КТБ и миграционната криза от 2015 г. Неслучайно българските граждани продължават да са сред тези, които дават най-високо доверие на ЕС според Д. Смилов. Съюзът изиграва особена роля и за реформата на съдебната система и борбата с корупцията, не като институция, която налага, а като партньор, който изготвя политики, предлага ги и извършва мониторинг. Това е механизъм от нов тип, който осъществява диалог между европейските институции и правителството с цел да държи пред погледа на обществото необходимите реформи.

В края на експозето си Даниел Смилов завърши с коментар за нуждата България да бъде в групата на държавите, които се стремят към повече интеграция. Според него не трябва да ползваме ЕС единствено като вносител на стабилност, а да се стремим да станем активен член в укрепването на определени политики и неговото заздравяване.

Членството на България в Европейския съюз играе несъмнено положителна роля и за икономическото развитие на страната, значима и ясно видима още в предприсъединителния период, като оттогава България постига и най-силните си икономически резултати след 1989 г. Георги Ганчев заяви, че в периода от стартирането на преговорите за членство през 1999 г. до присъединяването на страната към ЕС през 2007 г. БВП на глава от населението по покупателна способност нараства от 27 % до 40,8 % от средното за ЕС, като през 2016 г. достига 48,1 %. Наличието на европейските фондове е довело до БВП с 9,3 % по-висок, заетост с 4,8 % по-висока и безработица с 4,0 % по-ниска, отколкото биха били при нулеви трансфери до 2015 г. За десетилетието от членството на България в ЕС износът от страната на високотехнологични продукти и на услуги от областта на информационните и комуникационните технологии е нараснал повече от двойно, а делът на този износ в общия износ от страната се е увеличил от под 7 до над 10 процента.

Публиката и интернет зрителите имаха възможност да се включат в дискусията с цел финализиране на доклада, чийто окончателен вариант ще бъде представен на 9 май за Деня на Европа.

Вижте целия текст...

Дебати относно бъдещето на Европа и заключенията от Европейския съвет

Пленарна сесия - Европейски съвет / Институции – 15.03.2017

Дебат относно шейсетата годишнина на Римските договори

На 15.03.2017 г. водещи евродепутати от политическите групи в парламента коментираха Европейския съвет от предишната седмица и изложиха своите приоритети за Римската декларация за бъдещето на ЕС. Повечето от тях наблегнаха на нуждата държавите членки да насочат ЕС към решаване на непосредствените проблеми на гражданите.

В приветствието си за италианския премиер и председателите на Съвета и Комисията председателят на ЕП Антонио Таяни заяви, че шейсетата годишнина на Римските договори представлява „... една възможност за приближаване на Европа до гражданите и популяризиране на нашите ценности в света... Сега, повече от всякога, имаме нужда от единство. Трябва ни промяна, а не отслабване на ЕС.“

Относно бъдещето на Европа председателят на Съвета Доналд Туск каза: „Ако искате да сте бърз, вървете сами. Ако искате да стигнете далеч, вървете заедно.“ Той обеща, че по време на преговорите за Брекзит ще се старае да запази политическото единство между 27-те, като в същото време ЕС и Великобритания останат „добри приятели“. Той също така настоя, че „... липсата на споразумение няма да бъде лоша за ЕС. Тя би била лоша за всички.“ Говорейки на холандски, г-н Туск изказа своята солидарност с Нидерландия, която той нарече „място за свобода и демокрация“.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер предупреди за свеждането на бъдещето на Европа до сценарий на две скорости. Той каза: „Не искам нова „желязна завеса“ в Европа.“ Г-н Юнкер критикува турските вербални атаки срещу Нидерландия и ги нарече напълно неприемливи. Според него отговорните за тях отдалечават Турция от ЕС. Той също така отбеляза, че новата търговска политика на САЩ повишава очакванията ЕС да се превърне в новия световен лидер в многостранната свободна търговия, но и подчерта, че преговорите за свободна търговия трябва да включват социалните партньори и гражданското общество.

Министър-председателят на Италия Паоло Джентилони каза, че ако не намалим безработицата и оставим държавите от първа линия на ЕС да се оправят сами с миграционната криза, ако се поддадем на национализма и изоставим най-слабите, няма да има никакво гражданско доверие в ЕС. По повод дебата за Европа на две скорости той каза: „Не“ на две Европи, голяма и малка, източна и западна... и „да“ на една Европа, в която всяка държава има своето ниво на амбиция и може да реши да се присъедини... по всяко време, сега или по-късно, и всички участват в общия проект.“

Заместник министър-председателят на Малта Луис Грек, говорейки от името на председателството на Съвета, каза, че настоящият момент изисква решителни действия от лидерите на ЕС и държавите членки. Той предупреди срещу изпадането в негативно мислене. Относно бъдещето на ЕС г-н Грек каза, че Римската декларация трябва да получи конкретно продължение и предупреди, че не трябва да се получават „граждани втора категория, прибързани решения и инстинктивни реакции.“

Манфред Вебер (ЕНП, Германия) каза: „Трябва да се погрижим хората в Европа да не гледат на Страсбург и Брюксел като на външни сили, които им налагат разни неща, докато националните им политици приписват общите успехи на националните държави. Те трябва да приемат отговорностите; да обясняват вкъщи защо и как са гласували на европейско ниво.“ Относно Турция той каза, че пълноправното членство на страната в ЕС „не се предвижда в обозримо бъдеще.“

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) каза: „В момента всички говорят за Европа на много скорости, но Европа на много скорости е само метод, а не стратегия.“ Той продължи: „Проблемът на Европа в днешно време не е скоростта, ами посоката. Трябва ни нова посока за Европа, към силен социален стълб и мощна европейска стратегия за инвестиции...,“ които ще бъдат финансирани чрез успешна борба с укриването на данъци и данъчните измами. В заключение той каза: „Колкото повече заплашват ЕС, толкова повече аз вярвам в Европа.“

Рафаеле Фито (ЕКР, Италия) призова за промяна в политиките и каза: „Корабът потъва и трябва да се запитаме защо.“ Според него ЕС е станал прекалено централизиран и отдалечен от гражданите. ЕКР иска предоговаряне на договорите и е против всякакво бъдещо отстъпване на национален суверенитет, добави той.

Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) обвини президента на Турция Ердоган в цинизъм, задето говори за свобода на словото, докато в Турция журналисти лежат в затвора. Той каза: „Нека замразим преговорите за присъединяване на Турция сега. Това е единственото, което можем да направим в момента.“ Той също така се изказа в полза на процес на „възраждане“ на ЕС, който да започне с тържествата за шейсетата годишнина на Римските договори в Рим.

Лидерът на ЕОЛ Габриеле Цимер (Германия) изрази съмнение, дали Римската декларация, която предстои да бъде подписана на 25 март, наистина ще представлява едно ново начало за ЕС. Тя добави: „Трябва ни ясен сигнал за силна и социална Европа, както и други незабавни мерки. Наистина се надявам скоро да се договорим за предложенията относно социалния стълб, по които работи Парламентът.“

Филип Ламбертс (Зелените, Белгия) каза, че празненствата по случай шейсетата годишнина на Римските договори представляват възможност за промяна на посоката. Той каза: „Европа трябва да използва глобализацията, за да постигне напредък към социално сближаване и засилена демокрация.“ Той също така изрази надежда, че председателят на Съвета Туск ще бъде на висотата на предизвикателствата.

Роза Д‘Амато (ЕСПД, Италия) каза, че Европа на две скорости вече съществува. Тя добави: „... има ЕС на банките, големите компании и лобитата и ЕС на гражданите, тези, които са загубили своята работа и нямат права.“

Матео Салвини (ЕНС, Италия) призова за край на плащанията от ЕС за Турция и преговорите за присъединяване на страната към ЕС, които „... никога не трябваше да започват...“ Той също така обвини лидерите на ЕС за „... съсипването на европейската мечта...“

Вижте целия текст...

ЕП реши: повече рециклиране, по-малко депониране и пилеене на храни

Евродепутатите предлагат ограничаване до 5% на дела отпадъци, които се депонират.

Според приетия на 14.03.2016 г. проектозакон от Европейския парламент, делът на отпадъците за рециклиране трябва да се повиши до 70% през 2030 г. от 44% днес. Евродепутатите също искат делът на депонирането на боклука да се ограничи до 5% заради негативното му влияние върху околната среда. Хранителните отпадъци пък трябва да се намалят с 50%. Предстои Парламентът да преговаря със Съвета на министрите.

Според статистиката за 2014 г., 44% от общинските отпадъци в ЕС се рециклират или компостират, спрямо 31% през 2004 г. До 2020 г. страните от ЕС трябва да рециклират или компостират над 50% от отпадъците.

„Днес Парламентът показа с много голямо мнозинство, че вярва в прехода към кръгова икономика. Ние решихме да възстановим амбициозните цели за рециклиране и депониране в унисон с първоначалното предложение на Комисията от 2014 г.,“ заяви евродепутатът Симона Бонафе (С&Д, Италия).

Отпадъци и отпадъци от опаковки

До 2030 г. поне 70% от теглото на битовите отпадъци (тези от домакинствата и малките предприятия) трябва да бъдат рециклирани или подготвени за рециклиране (т.е. проверени, почистени или ремонтирани), казват евродепутатите. Европейската комисия предложи 65%.

За опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина евродепутатите предлагат делът на рециклиране да достигне 80% през 2030 г., с междинни цели за 2025 г.

Депониране

Предложението ограничава до 10% на дела на депонирането на общинския боклук до 2030 г. Евродепутатите предлагат също този дял да се намали до 5%, въпреки удължаването на срока с 5 години, при определени условия за тези държави членки, които през 2013 г. са депонирали повече от 65% от общинските отпадъци.

Хранителни отпадъци

Хранителните отпадъци в ЕС се оценяват на около 89 милиона тона, или 180 кг на човек годишно. Евродепутатите препоръчват хранителните отпадъци да се намалят с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г., в сравнение с 2014 г. Те предлагат и подобна цел за морските отпадъци.

Следващи стъпки

Четирите доклада представляват позицията на Парламента за преговорите със Съвета на министрите, които все още не са приели своя собствена позиция.

През 2014 г. Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия, Швеция спряха изхвърлянето на общинския боклук в депа, докато Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта все още депонират повече от три четвърти от битовите си отпадъци.

Въпреки че управлението на отпадъците в ЕС се е подобрило значително през последните десетилетия, почти една трета от общинския боклук все още се депонира, а по-малко от половината се рециклира или компостира, като има огромни различия между държавите членки.

Подобряването на управлението ще има положително въздействие за околната среда, климата, здравето на хората и икономиката. Като част от промяната в политиката на ЕС към кръгова икономика, Европейската комисия изготви четири законодателни предложения, които представят нови цели за управление на отпадъците по отношение на повторното използване, рециклиране и депониране.

Предложенията също така засилват разпоредбите на ЕС относно предотвратяването на прахосването и разширяват отговорността на производителите. Те също така уеднаквяват определения, задължения за докладване и методи за изчисляване с цел постигането на целите.

Вижте целия текст...

Отбрана: Парламентът призовава за обединяване на военния капацитет в ЕС

Дублирането на въоръжение, поддържането на прекален капацитет и пречките пред чуждестранни доставчици на техника водят до пилеене на милиарди евро всяка година в сектора на отбраната в ЕС, заявява Европейският парламент в доклад, приет в пленарна зала на 16 март. Депутатите препоръчват обединяване на ресурсите и координация на планирането в ЕС. Към момента сътрудничеството в тази област е спорадично, но времената се променят.

През 2016 г. ЕС самостоятелно и съвместно с НАТО одобри няколко инициативи, които отварят възможностите за постигане на ново ниво на сътрудничество в областта на отбраната. Два важни фактора в тази насока са усложнената обстановка в редица съседни страни и желанието на САЩ Европа да увеличи разходите си за отбрана. Всичко, което липсва според Европейския парламент, е политическа воля.

„Ние не призоваваме за милитаризация на ЕС“, посочи Михаел Галер (ЕНП, Германия) в пленарния дебат на 15 март относно доклада за възможностите в сферата на сигурността и отбраната. Неговият колега Естебан Гонзалес Понс (ЕНП, Испания) подчерта, че „военната интеграция ще донесе оперативни предимства“ и че държавите членки „ще са в състояние да стартират проекти, които не могат да осъществят сами“.

Инвестирайте повече и по-ефективно, заявяват депутатите

Бюджетите за отбрана намаляха значително в годините на икономическата криза и макар че сега нещата започват да се променят, депутатите искат по-решителни стъпки. През 2016 г. Парламентът призова държавите членки да отделят 2% от БВП за отбрана – към момента това правят само Гърция, Естония и Великобритания.

Бюджетът на САЩ за отбрана е повече от два пъти по-голям от този на всички страни в ЕС взети заедно, посочва докладът. В същото време по оценки, цитирани от депутатите, нивото на ефективност на ЕС в сферата на сигурността и отбраната се равнява на 10–15% от ефективността на САЩ.

Фрагментирани пазари

Европейските страни традиционно отдават предпочитания на своите домашни производители и доставчици на оръжия, което обяснява защо пазарът в Европа е силно фрагментиран. Като резултат от фрагментацията европейските страни плащат по-скъпо, защото липсват икономии от мащаба. Депутатите призовават за обединяване на ресурсите и отваряне на търговете за поръчки на военна техника за доставчици от други страни в ЕС. Това би могло да спести пари, които да бъдат насочени към изследователска и развойна дейност – друга област, в която Европа изостава.

Сигурността не е само средства за оръжия

Повече пари за отбрана не означава автоматично повече сигурност. Важни са и други аспекти като например помощта за стабилизиране на съседни страни, мерки за овладяване на миграцията и поддържането на международен ред, основан на правото. Парламентът подчерта важността на тези въпроси в своята позиция относно глобалната стратегия на ЕС.

Обществена подкрепа за повече сътрудничество

Изследване Евробарометър от 2016 г. показа, че две трети от европейците и близо трети четвърти от българите биха искали видят по-активна намеса на ЕС в областта на отбраната.


60 ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА РИМСКИТЕ ДОГОВОРИ

През 2017 г. честваме 60-тата годишнина от подписването на Римските договори. Те укрепват основите на европейската интеграция и задават посоката на развитие на Европейския съюз.

Какъв е историческият контекст, в който са подписани Договорите?

Европа понася тежки загуби от Втората световна война и остава със силно разрушена икономика. Следвоенното разделение Изток – Запад допълнително усложнява ситуацията. Франция и Германия взаимно се нуждаят една от друга и затова разбирателството им става основен приоритет. На 9 май 1950 г. е подписана историческата декларация на Робер Шуман за обединяването на производството на въглища и стомана на Франция и Германия.

Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) е следващата стъпка и е сключен още на 18 април 1951 г. в Париж. Той е ратифициран от Белгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия – „Шестте“. Това е основополагащата стъпка за началото на европейските интеграционни процеси.

Какви са стъпките, водещи до Римските договори?

Скоро след създаването на ЕОВС се ражда идеята за наднационална военна интеграция. На 27 май 1952 г. в Париж „Шестте“ подписват Договор за създаване на Европейска общност за отбрана (ЕОО), предвиждащ създаването на европейска армия. Договорът обаче не е ратифициран от Националното събрание на Франция и така и не влиза в сила.

Неуспехът за създаване на Европейска общност на отбраната показва на държавите, че трябва да обърнат поглед към икономическо партньорство. На 1 и 2 юни 1955 г. в Месина се провежда конференция на външните министри на ЕОВС. Пол-Анри Спаак – министър на външните работи на Белгия, оглавява комитет, чиято задачата е да разработи проект за общ европейски пазар.

Именно този комитет съставя два проекта за договори, известни под името „Римски договори“.

Договорите са официално подписани в Рим от Франция, ФРГ, Белгия, Италия, Люксембург и Нидерландия на 23 март 1957 г. Влизат в сила на 1 януари следващата година.

Какво представляват Римските договори?

С първия договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО). Организацията на ЕИО наподобява тази на ЕОВС. Комисията получава изпълнителна власт, Съветът на министрите действа като законодателен орган, а Асамблеята обсъжда докладите и осъществява връзката с националните парламенти. Съдът контролира съобразеното с разпоредбите приложение на договора.

Договорът за ЕИО предвижда следното:

 • създаване на общ пазар, който се основава на свободното движение на лица, услуги, стоки и капитали;
 • създаване на общ митнически съюз – премахване на митата между държавите членки, установяване на обща митническа тарифа по отношение на трети държави;
 • провеждане на обща политика в областта на селското стопанство, транспорта и търговията;
 • създаване на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ);
 • създаване на Европейски социален фонд (ЕСФ);
 • развитие на по-тесни отношения между държавите членки.

Държавите, които подписват договора, заявяват, че са „твърдо решени да положат основите на един все по-тесен съюз между народите на Европа“ (от преамбюла към Договора за ЕИО).

С втория договор се създава Европейската общност за атомна енергия (ЕОАИ или Евратом). Неговата цел е бързото установяване и развитие на ядрената енергетика, както и координирането и обмена на научноизследователски програми в областта. Договорът влиза в сила на 1 януари 1958 г. Жан Моне –един от бащите на европейските общности, става първият президент на Върховния орган на ЕОАЕ.

Днес Евратом (2014–2018 г.) е част от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Целта е подобряване на ядрената сигурност, безопасността и радиационната защита, както и способстване за дългосрочното намаляване на въглеродния дял в енергийната система по един безопасен, ефикасен и сигурен начин.

На 25 март 1957 г., освен ЕИО и Евратом, е подписана и Конвенцията за някои общи институции на Европейските общности. По този начин към ЕИО, ЕОАЕ и ЕОВС се създават обща асамблея, общ съд и общ икономически и социален комитет.

Вижте целия текст...

Българите харесват ЕС, но само половината се чувстват негови граждани

Българите са едни от най-вярващите в ЕС граждани, показва изследването Standart Eurobarometer 86, приведено през есента на 2016 г. Според него 49% от анкетираните у нас имат изцяло положително отношение към ЕС, като по този показател ни изпреварват само Ирландия (55%), Полша (51%) и Румъния (50%). Изцяло отрицателното отношение към Брюксел е отбелязано само при 16% от анкетираните българи. Разбираемо, гърците най-малко одобряват ЕС, като 47% имат изцяло негативно отношение към блока.

Но българите са почти на абсолютното дъно по това дали се чувстват граждани на ЕС. Само 50% смятат че са, докато 49% не се идентифицират с ЕС. Тук само гърците дават по-лош резултат – 47% „да“ срещу 53% „не“. По този показател лидери са жителите на Люксембург, 92% от които са горди граждани на ЕС. Като цяло две трети от анкетираните могат да се определят като граждани на ЕС.

Гражданите на ЕС посочват като най-големи проблеми за общността имиграцията и тероризма, като в това отношение изпъква Португалия, за която най-голям проблем се оказва състоянието на публичните финанси в ЕС.

Специално за България, най-големите проблеми в страната са безработицата (за 30% от анкетираните) и икономическата ситуация (30%), които взимат лек превес над имиграцията (29%).

Като цяло мнението на българите за състоянието на икономиката на страната е крайно негативно. 82% от анкетираните смятат, че нейното състояние е абсолютно лошо, а само 14% са на мнение, че тя е в отлична форма. По този показател пред нас е само Италия (86% смятат, че икономиката е „супер зле“), Испания (89%) и Гърция (97%).

Източник: Списание „Икономист“

Вижте целия текст...

Бъдещето на Европа: евродепутатите обсъждат пет сценария с Жан-Клод Юнкер

Водещи евродепутати от политическите групи в Парламента реагираха на бялата книга за бъдещето на Европа, представена от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер пред пленарната зала. Някои евродепутати приветстваха решението на Комисията да очертае пет възможни пътя за развитие на ЕС през идните години, а други критикуваха липсата на конкретен избор или конкретни примери.

При откриването на дебата на 02.03.2017 г. председателят на Парламента Антонио Таяни призова дискусиите за бъдещето на Европа, започнали с трите доклада, приети от Парламента по време на предишната пленарна сесия, да продължат. Той подчерта, че предстоящата шейсета годишнина на Римския договор трябва да бъде „възможност за институциите да слушат по-внимателно гражданите, за да реагират на техните притеснения.“

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представи пет възможни отговора на въпроса “Quo vadis Europa“ и подчерта, че това означава „Европа на 27-те.“ Той каза: „Нашата задача днес е да покажем какво Европа може и какво не може да направи.“ Той даде следния пример: „Европа сама не може да бъде държана отговорна за борбата с безработицата.“ Той добави: „Не можем да предложим луната и звездите. В някои случаи всичко, което можем да предложим, е телескоп.“

Г-н Юнкер изброи пет сценария:

 • „Продължаваме“;
 • „Само единен пазар“;
 • „Тези, които искат повече, правят повече“;
 • „Правим по-малко по по-ефикасен начин“;
 • „Правим много повече заедно“.

Той каза: „Днес няма да Ви кажа какво е моето абсолютно предпочитание, защото не зависи от мен да взема това решение,“ и призова Европейския парламент, националните парламенти, правителствата и гражданите да продължат дебата. Комисията ще продължи да слуша до септември, когато ще може да се извлекат заключения в годишната реч за състоянието на Европейския съюз, след консултации с докладчиците на Европейския парламент.

Естебан Гонсалес Понс (ЕНП, Испания) благодари на г-н Юнкер, че избра да представи бялата книга пред Парламента и подчерта, че той трябва да участва активно в последващия дебат. Той се съгласи с г-н Юнкер относно нуждата да „приведем очакванията в съответствие с реалността“ и призова държавите членки да „спрат да обвиняват Европа за неща, които Европа не може да направи, защото Европа не разполага с инструментите.“ Той заключи: „Това е погрешна и опасна игра и Брекзит е една от последиците от нея.“

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) каза на г-н Юнкер: „Вашата книга съдържа пет възможности и аз смятам, че излагайки тези пет възможности като реалистични сценарии, Вие попадате в ръцете на всички онези, които искат да ослабят Европейския съюз и дори да го унищожат.“ Той добави: „Вие предлагате пет възможности, а аз виждам само една: да работим заедно с европейците и да правим заедно много повече.“

Улрике Требезиус (ЕКР, Германия) каза, че миналите надежди на Европа и еврозоната са станали жертва на централизация и заблуди за величие. ЕС трябва да се концентрира върху по-малко политически сфери и да стане по-ефикасен. Като примери тя даде борбата с тероризма и защитата на външните граници. Тя каза: „Времената се промениха, трябва ни повече гъвкавост и да адаптираме нашето институционно устройство.“

Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) подчерта необходимостта от започване на ново интеринституционно обмисляне на бъдещето на Европа. Той също така каза, че настоящия ЕС няма истинската способност да се справи с много от днешните предизвикателства. Той призова държавите членки да спрат използването на гласуването с единодушие, за да блокират жизненоважни усилия за напредъка на Европейския съюз. Той добави: „Но как да се убедят лидерите на ЕС на национално ниво да предприемат стъпките, от които отчаяно се нуждаем?“

Патрик Льо Ярик (ЕОЛ, Франция) подчерта, че: „Трябва да слушаме гражданите.“ Той призова за сценарий „отдолу-нагоре“, който да вземе предвид надеждите на хората за справедливост, равенство, солидарност, защита на околната среда и общественото здрав. Той предупреди: „В противен случай ние няма да се справим с предизвикателството.“

Филип Ламбертс (Зелените, Белгия) призова Комисията да предложи радикална промяна в курса, за да спре рязко увеличаващото се неравенство. Той добави: „За да завладеем отново сърцата и духа на хората, ние трябва да... гарантираме мира и споделения просперитет и да обърнем гръб на данъчната и социалната конкуренция.“

Джерард Батън (Великобритания), от името на групата на ЕСПД, каза, че бялата книга признава проблемите, пред които е изправен ЕС, но „не разбира, че много от тези проблеми бяха създадени от самия ЕС.“

За групата на ЕНС Вики Майер (Нидерландия) каза, че ЕС се срива. „Ние в Нидерландия казахме „не“ на европейската конституция, „не“ на търговското споразумение с Украйна и е време да кажем „не“ на Европа.“

Вижте целия текст...

ЕП представя своята визия за бъдещето на ЕС

За да се справи с предизвикателствата пред себе си, да подобри способността си да действа, да възстанови доверието на гражданите и да направи икономиката на еврозоната по-устойчива, ЕС трябва да се възползва пълноценно от Договора от Лисабон. Но за да върви напред, ЕС трябва да се реформира. Това е основното послание на три резолюции, разглеждащи бъдещото развитие на ЕС, одобрени от ЕП на 28.02.2017 г.

Първата резолюция, изготвена от Мерчедес Бресо (С&Д, Италия) и Елмар Брок (ЕНП, Германия) се фокусира върху извличането на максимални ползи от съществуващия Лисабонски договор. В нея се предлага:

 • Съветът да се превърне в истинска законодателна камара, а активните в момента специализирани законодателни състави на Съвета да се включат като подготвителни органи, подобно на дейността на комисиите в Европейския парламент;
 • Всяка държава членка следва да определи поне трима кандидати от двата пола за ролята на председател на ЕК,
 • Съветът да премине напълно към гласуване с квалифицирано мнозинство във всички възможни случаи съгласно Договорите, за да се предотврати блокирането на важни законодателни проекти и да се ускори законодателният процес;
 • създаване на постоянен Съвет на министрите на отбраната, с оглед на координирането на политиките за отбрана на държавите членки.

Мерчедес Бресо каза: „Европейският съюз не се нуждае от популистка революция. Той се нуждае от мир и адаптиране към нуждите на нашето време. Това означава справяне с демократичните предизвикателства, предоставяне на социална, фискална и екологична защита на гражданите, защита на правото им на безопасност в контекста на сложната международна обстановка и изпълнение на нашите морални задължения към нашите съседи.“

Г-н Брок каза: „Гражданите очакват от Европа решения. Те са ядосани, защото не виждат да се предоставят отговори. Това е очевидно в период на много предизвикателства. Но това са проблеми, които могат да бъдат решени само заедно. Лисабонският договор предлага много все още неизползвани възможности ЕС да бъде по-ефикасен, отговорен и прозрачен.“

Резолюцията беше приета с 329 гласа „за“ срещу 223 „против“, с 83 „въздържали се“.

Амбициозно реформиране на договорите

Втората резолюция, с докладчик Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия), има за цел да представи решения, които не могат да бъдат постигнати чрез използване на инструментите, които понастоящем са предвидени в договорите, и поради това са осъществими само чрез по-задълбочена промяна на Лисабонския договор в областите на икономическо управление, външна политика, основни права и прозрачност. Например:

 • тя предлага да се създаде министър на финансите на ЕС, като на Комисията бъде предоставен капацитет за разработване и прилагане на общата икономическа политика на ЕС, подкрепен от бюджетен капацитет за еврозоната,
 • припомня нуждата от определяне на едно място за седалище на Европейския парламент,
 • предлага значително намаляване на размера на колегиума на Комисията, а броят на заместник-председателите да бъде намален на двама,
 • вярва, че е необходимо да се позволи на гражданите на ЕС във всяка държава членка да гласуват директно за кандидатите за председател на ЕК.

Ги Верхофстад каза: „Тези доклади предоставят план относно как трябва да изглежда един по-съвършен Европейски съюз. Те не предлагат самоцелна европейска интеграция. Въпросът след приемането на тези доклади е как да се продължи напред. Знам, че можем да имаме силен и уважаван Европейски съюз и едновременно с това цветущи местни и национални демокрации. Всъщност аз вярвам, че едното не е възможно без другото.“

Резолюцията беше приета с 283 гласа „за“ срещу 269 „против“, с 83 „въздържали се“.

Укрепване на еврозоната

Третата резолюция, с докладчици Раймер Бьоге (ЕНП, Германия) и Перванш Берес (С&Д, Франция) предлага сближаване на икономиките на държавите членки на еврозоната, за да бъдат по-устойчиви на външни шокове. Те предлагат стратегия за сближаване, финансирана от специфичен бюджетен капацитет на еврозоната, който да се финансира от нейните държави членки и да бъде на разположение при ясни условия. Ключовите предложения са:

 • фискален капацитет, състоящ се от Европейския механизъм за стабилност и специфичен допълнителен бюджетен капацитет за еврозоната, финансиран от нейните държави членки, като част от бюджета на ЕС,
 • Европейски валутен фонд, който трябва постепенно да се създаде на базата на Европейския механизъм за стабилност и да притежава подходящ капацитет за кредитиране и заемане, и ясно дефиниран мандат за справяне с икономически сътресения,
 • кодекс за сближаване: петгодишен период, в които да се отговори на критериите за конвергенция на данъчното облагане, пазара на труда, инвестициите, производителността и социалното сближаване,
 • управление: по-голяма роля за Европейския парламент и националните парламенти, сливане на функциите на председателя на Еврогрупата и комисаря по икономическите и парични въпроси, както и създаване на министър на финансите в рамките на Европейската комисия.

Г-н Бьоге каза: „Стабилизирането на еврозоната би било в интерес на целия Европейския съюз. По тази причина нашите предложения ще положат основата за по-нататъшни преговори с другите европейски институции. Експерти от Международния валутен фонд също реагираха положително, показвайки голям интерес към нашите идеи.“

Г-жа Берес каза: „Шейсет години след подписването на Римския договор духът на основателите на Европейския съюз трябва да бъде разпален наново. Създаването на бюджет за еврозоната би било голяма стъпка към постигането на тази цел в момент, в който нуждата от запазване на целостта на еврото е по-спешна от всякога. Чрез предоставянето на солидарност към държавите членки, които са изправени пред изключителна криза, преодоляване на макроикономически шокове, които могат да се отразят на цялата еврозона и подпомагане на конвергенцията, такъв инструмент може да изпълни потенциала на валутата, като в същото време спомогне за постигането на пълна заетост в Европа.“

Резолюцията беше приета с 304 гласа „за“ срещу 255 „против“, с 68 „въздържали се“.

Всички тези предложения са част от пакет, който има за цел да изясни позицията на Европейския парламент относно бъдещето на ЕС по случай 60-ата годишнина от Договора от Рим.

Вижте целия текст...

Дебати относно бъдещето на Европа и заключенията от Европейския съвет

Нa 15.03.2017 г. водещи евродепутати от политическите групи в парламента коментираха Европейския съвет от миналата седмица и изложиха своите приоритети за Римската декларация за бъдещето на ЕС. Повечето от тях наблегнаха на нуждата държавите членки да насочат ЕС към решаване на непосредствените проблеми на гражданите.

В приветствието си към италианския премиер и председателите на Съвета и Комисията председателят на ЕП Антонио Таяни заяви, че шейсетата годишнина на Римските договори представлява „... една възможност за приближаване на Европа до гражданите и популяризиране на нашите ценности в света... Сега, повече от всякога, имаме нужда от единство. Трябва ни промяна, а не отслабване на ЕС“.

Относно бъдещето на Европа председателят на Съвета Доналд Туск каза: „Ако искате да сте бързи, вървете сами. Ако искате да стигнете далеч, вървете заедно“. Той обеща, че по време на преговорите за „Брекзит“ ще се старае да запази политическото единство между 27-те, като в същото време ЕС и Обединеното кралство останат „добри приятели“. Той също така настоя, че „...липсата на споразумение няма да бъде лоша за ЕС. Тя би била лоша за всички.“ Говорейки на холандски, г-н Туск изказа своята солидарност с Нидерландия, която той нарече „място за свобода и демокрация“.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер предупреди за опасността от свеждането на бъдещето на Европа до сценарий на две скорости. Той каза: „Не искам нова „желязна завеса“ в Европа“. Г-н Юнкер критикува турските вербални атаки срещу Нидерландия и ги нарече напълно неприемливи. Според него отговорните за тях отдалечават Турция от ЕС. Той също така отбеляза, че новата търговска политика на САЩ повишава очакванията ЕС да се превърне в новия световен лидер в многостранната свободна търговия, но и подчерта, че преговорите за свободна търговия трябва да включват социалните партньори и гражданското общество.

Министър-председателят на Италия Паоло Джентилони каза, че ако не намалим безработицата и оставим държавите от първа линия на ЕС да се оправят сами с миграционната криза, ако се поддадем на национализма и изоставим най-слабите, няма да има никакво гражданско доверие в ЕС. По повод дебата за Европа на две скорости той каза: „Не“ на две Европи, голяма и малка, източна и западна... и „да“ на една Европа, в която всяка държава има своето ниво на амбиция и може да реши да се присъедини... по всяко време, сега или по-късно, и всички участват в общия проект“.

Заместник министър-председателят на Малта Луис Грек, говорейки от името на председателството на Съвета, каза, че настоящият момент изисква решителни действия от лидерите на ЕС и държавите членки. Той предупреди за изпадането в негативно мислене. Относно бъдещето на ЕС г-н Грек каза, че приемането на Римската декларация трябва да бъде последвано от конкретни действия и предупреди, че не трябва да се получават „граждани втора категория, прибързани решения и инстинктивни реакции“.

Манфред Вебер (ЕНП, Германия) каза: „Трябва да се погрижим хората в Европа да не гледат на Страсбург и Брюксел като на външни сили, които им налагат разни неща, докато националните им политици приписват общите успехи на националните държави. Те трябва да приемат отговорностите, да обясняват вкъщи защо и как са гласували на европейско ниво.“ Относно Турция той каза, че пълноправното членство на страната в ЕС „не се предвижда в обозримо бъдеще.“

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) каза: „В момента всички говорят за Европа на много скорости, но Европа на много скорости е само метод, а не стратегия.“ Той продължи: „Проблемът на Европа в днешно време не е скоростта, ами посоката. Трябва ни нова посока за Европа, към силен социален стълб и мощна европейска стратегия за инвестиции...,“ които ще бъдат финансирани чрез успешна борба с укриването на данъци и данъчните измами. В заключение той каза: „Колкото повече заплашват ЕС, толкова повече аз вярвам в Европа.“

Рафаеле Фито (ЕКР, Италия) призова за промяна в политиките и каза: „Корабът потъва и трябва да се запитаме защо.“ Според него ЕС е станал прекалено централизиран и отдалечен от гражданите. ЕКР иска предоговаряне на договорите и е против всякакво бъдещо отстъпване на национален суверенитет, добави той.

Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) обвини президента на Турция Ердоган в цинизъм, задето говори за свобода на словото, докато в Турция журналисти лежат в затвора. Той каза: „Нека замразим преговорите за присъединяване на Турция сега. Това е единственото, което можем да направим в момента.“ Той също така се изказа в полза на процес на „възраждане“ на ЕС, който да започне с тържествата за шейсетата годишнина на Римските договори в Рим.

Лидерът на ЕОЛ Габриеле Цимер (Германия) изрази съмнение дали Римската декларация, която предстои да бъде подписана на 25 март, наистина ще представлява едно ново начало за ЕС. Тя добави: „Трябва ни ясен сигнал за силна и социална Европа, както и други незабавни мерки. Наистина се надявам скоро да се договорим за предложенията относно стълба на социалните права, по които работи Парламентът“.

Филип Ламбертс (Зелените, Белгия) каза, че празненствата по случай шейсетата годишнина на Римските договори представляват възможност за промяна на посоката. Той добави: „Европа трябва да използва глобализацията, за да постигне напредък към социално сближаване и засилена демокрация“. Той също така изрази надежда, че председателят на Съвета Туск ще бъде готов за предизвикателствата.

Роза Д‘Амато (ЕСПД, Италия) каза, че Европа на две скорости вече съществува. Тя добави: „...има ЕС на банките, големите компании и лобитата и ЕС на гражданите, тези, които са загубили своята работа и нямат права.“

Матео Салвини (ЕНС, Италия) призова за край на плащанията от ЕС за Турция и преговорите за присъединяване на страната към ЕС, които „...никога не трябваше да започват...“ Той също така обвини лидерите на ЕС за „...съсипването на европейската мечта...“

Вижте целия текст...

ЕП реши: повече рециклиране, по-малко депониране и пилеене на храни

Според приетия във вторник проектозакон, делът на отпадъците за рециклиране трябва да се повиши до 70% през 2030 г. от 44% днес. Евродепутатите също искат делът на депонирането на боклука да се ограничи до 5% заради негативното му влияние върху околната среда. Хранителните отпадъци пък трябва да се намалят с 50%. Предстои Парламентът да преговаря със Съвета на министрите.

Според статистиката за 2014 г., 44% от общинските отпадъци в ЕС се рециклират или компостират спрямо 31% през 2004 г. До 2020 г. страните от ЕС трябва да рециклират или компостират над 50% от отпадъците.

„Днес Парламентът показа с много голямо мнозинство, че вярва в прехода към кръгова икономика. Ние решихме да възстановим амбициозните цели за рециклиране и депониране в унисон с първоначалното предложение на Комисията от 2014 г.,“ заяви евродепутатът Симона Бонафе (С&Д, Италия).

Отпадъци и отпадъци от опаковки

До 2030 г. поне 70% от теглото на битовите отпадъци (тези от домакинствата и малките предприятия) трябва да бъдат рециклирани или подготвени за рециклиране (т.е. проверени, почистени или ремонтирани), казват евродепутатите. Европейската комисия предложи 65%.

За опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина евродепутатите предлагат делът на рециклиране да достигне 80% през 2030 г., с междинни цели за 2025 г.

Депониране

Предложението ограничава до 10% дела на депонирането на общинския боклук до 2030 г. Евродепутатите предлагат също този дял да се намали до 5%, въпреки удължаването на срока с 5 години, при определени условия за тези държави членки, които през 2013 г. са депонирали повече от 65% от общинските отпадъци.

Хранителни отпадъци

Хранителните отпадъци в ЕС се оценяват на около 89 милиона тона, или 180 кг на човек годишно. Евродепутатите препоръчват хранителните отпадъци да се намалят с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г., в сравнение с 2014 г. Те предлагат и подобна цел за морските отпадъци.

Следващи стъпки

Четирите доклада, приети във вторник, представляват позицията на Парламента за преговорите със Съвета на министрите, които все още не са приели своя собствена позиция.

Бележка

През 2014 г. Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия, Швеция спряха изхвърлянето на общинския боклук в депа, докато Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта все още депонират повече от три четвърти от битовите си отпадъци.

Въпреки че управлението на отпадъците в ЕС се е подобрило значително през последните десетилетия, почти една трета от общинския боклук все още се депонира, а по-малко от половината се рециклира или компостира, като има огромни различия между държавите членки.

Подобряването на управлението ще има положително въздействие за околната среда, климата, здравето на хората и икономиката. Като част от промяната в политиката на ЕС към кръгова икономика, Европейската комисия изготви четири законодателни предложения, които представят нови цели за управление на отпадъците по отношение на повторното използване, рециклиране и депониране.

Предложенията също така засилват разпоредбите на ЕС относно предотвратяването на прахосването и разширяват отговорността на производителите. Те също така уеднаквяват определения, задължения за докладване и методи за изчисляване с цел постигането на целите.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене

Факти:

 • 44% от общинските отпадъци в ЕС се рециклират или компостират;
 • Делът ще се увеличи до 70% през 2030 г.;
 • Евродепутатите също предложиха да ограничат депонирането на отпадъците до 5% от общото генерирано количество отпадъци;
 • Предложена е и цел за намаляване на хранителните отпадъци с 50%.

Иконографики:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170306STO65256

Други продукти:

– EP Research: circular economy package

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI(2017)599288_EN.pdf

Вижте целия текст...

По-строги проверки на храните: от фермата до трапезата

На 15.03.2017 г. евродепутатите приеха планове за засилване на проверките на храните от фермата до трапезата. Новите правила, предварително договорени от евродепутатите и Съвета, целят да подобрят проследяването на произхода на храните, намалят измамите и възстановят доверието на потребителите в хранителната верига.

Законодателството ще осигури всеобхватна, интегрирана и по-ефективна система за контрол в областта на храните и правилата за безопасност на фуражите, ветеринарните и фитосанитарните изисквания, биологичното производство и правилата за защитените географски указания.

Докладчикът Кари Каденбах (С&Д, Австрия) заяви: „След скандала с конското месо много потребители имаха сериозни въпроси относно проследяемостта на храната и сигурността на снабдителната верига за месни продукти. Европейският парламент се постара да отговори на тези въпроси и да приеме текст, който да позволи на компетентните власти ефективно да се борят с измамите.“

Тя добави: „Гордея се също така, че Парламентът успя да подсили главата за налагане на правилата, особено що се отнася до наказанията за умишлени нарушения. Вярвам, че наистина сериозните наказания ще бъдат ключов инструмент в борбата с измамите.“

Споразумението, договорено от евродепутатите и Съвета, предвижда:

 • всеобхватен контрол по цялата хранително-вкусова верига: контрол на храните, фуражите, растенията, пестицидите, хуманното отношение към животните, географските указания и биологичното земеделие;
 • проверки във всички сектори без предупреждение на базата на основан на риска подход;
 • по-добро налагане на правилата срещу измамни или заблуждаващи практики;
 • условия за внос на животни и продукти от трети страни;
 • контрол от страна на Европейската комисия в държавите членки на ЕС и в трети страни.

Бележка

Скорошни случаи на измами с храни, като скандала с конското месо, показват необходимостта от по-ефективни действия от страна на контролните органи за защита на потребителите и коректните оператори от рисковете, произтичащи от нарушения на правилата по цялата хранителна верига.

Новите правила ще следват основан на риска подход, като по този начин позволят на компетентните органи да насочат ресурсите си към по-съществени въпроси, като взимат предвид всички рискове, а не само рискове за здравето.

За да се създаде хармонизирана обща рамка, предложението за регламент покрива в един нормативен текст официалните проверки за всички сектори в хранително-вкусовата верига (понастоящем са разделени между 16 регламента и директиви). Предложението представя задълбочено преразглеждане на съществуващите разпоредби. То цели да премахне препокриващи се нормативни текстове и да представи пропорционален и гъвкав подход, който позволява бързи реакции в извънредни ситуации.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на второ четене.

Вижте целия текст...

Парламентът иска от Комисията да въведе отново визи за граждани на САЩ

Европейската комисия е задължена законово да предприеме мерки за временното въвеждане на визи за граждани на САЩ, тъй като Вашингтон все още не е предоставил безвизов достъп за граждани на пет държави членки на ЕС. В резолюция, приета на 28.02.2017 г., евродепутатите призовават Комисията до два месеца да предприеме необходимите законови мерки.

Текстът, изготвен от комисията за граждански свободи, беше гласуван с вдигане на ръце.

Визова реципрочност

Гражданите на България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния все още не могат да влизат на територията на САЩ без виза, докато гражданите на САЩ могат да пътуват безвизово във всички държави членки на ЕС.

Според механизма за визова реципрочност, ако трета страна не отмени изискването за виза в рамките на 24 месеца от получаване на уведомление за липса на реципрочност, Комисията трябва да приеме делегиран акт за суспендиране на безвизовия режим за граждани на съответната страна за период от 12 месеца. Парламентът и Съветът могат да възразят на такъв акт.

След уведомление за липса на реципрочност от 12 април 2014 г. Комисията трябваше да е реагирала преди 12 април 2016 г. Въпреки повторните призиви от страна на евродепутати, тя все още не е предприела никакви законови мерки. Канада също изисква визи от граждани на България и Румъния, но вече обяви, че тези изисквания ще бъдат свалени от 1 декември 2017 г.

Обща информация

През април 2014 г. Европейската комисия беше уведомена, че пет държави не изпълняват своите задължения спрямо ЕС по отношение на реципрочността на безвизовото пътуване. Това са Австралия, Бруней, Канада, Япония и САЩ.

Австралия, Бруней и Япония вече отмениха визите за всички граждани на ЕС, а Канада ще направи това през декември тази година.

Вижте целия текст...

ЕП одобрява по-строги ограничения за емисиите на парникови газове

Пазарът на въглеродни емисии на ЕС покрива около 11 000 инсталации в Европа - ©AP Images/European Union-EP

В сряда ЕП одобри планове за по-строги ограничения за емисиите на парникови газове в пазара на въглеродни емисии на ЕС (СТЕ на ЕС), така че европейското законодателство по отношение на изменението на климата да е в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

Евродепутатите подкрепиха предложението на Европейската комисия за установяване на процедура за продажба чрез квоти в размер на 2,2% и искат удвояване на капацитета на Резерва за стабилност на пазара за 2019 г. (РСП), за да се премахнат квотите от излишъка на пазара.

„Много съм благодарен на колегите, че подкрепиха този доклад. Днешният вот отбелязва голяма стъпка към постигането на нашите амбициозни климатични цели,“ каза докладчикът Иън Дънкан (ЕКР, Великобритания). Той добави: „Парламентът гласува амбициозни мерки за изпълнение на задълженията ни по Парижкото споразумение. Ние изпратихме силен сигнал на Съвета, че имаме сериозни намерения в борбата против глобалното затопляне.“

Евродепутатите одобриха предложението на Европейската комисия за увеличаване на т.нар. „коефициент на линейно намаление“ – годишно намаление на въглеродните кредити, продавани, за да се постигне понижаване на въглеродните прагове, с 2,2%, считано от 2021 г., в сравнение с 1,74% по настоящото законодателство. Според евродепутатите този фактор трябва да бъде наблюдаван постоянно с оглед евентуалното му увеличаване до 2,4% до 2024 г., най-рано.

Евродепутатите искат също така да се засили капацитетът на Резерва за стабилност на пазара с цел премахване на излишъка от въглеродни кредити. Когато той бъде задействан, във всяка от първите четири години, в които се провеждат тръжни процедури, ще се премахват до 24% от излишните кредити. Евродепутатите също подкрепят идеята 800 милиона квоти трябва да бъдат отстранени от РСП от 1 януари 2021 г. нататък.

Ще бъдат създадени два фонда, които ще се финансират чрез приходи от отдаването на квотите чрез търг. Модернизационен фонд ще подкрепя модернизацията на енергийните системи в държави членки с нисък ръст на БВП. От друга страна, Иновационен фонд ще предоставя финансова помощ за възобновяема енергия, улавяне и съхранение на въглерод и иновационни ниско въглеродни проекти.

Евродепутатите предлагат и да се създаде Фонд за справедлив преход, който да обединява приходите от тръжната продажба на квоти за насърчаване на придобиването на професионални умения и пренасочването на работниците, засегнати от преобразуването на работни места при прехода към декарбонизирана икономика.

Въздухоплавателен сектор и корабоплаване

Според евродепутатите въздухоплавателният сектор трябва да получи с 10% по-малко квоти от средното за периода 2014–2016 г., за да се изравни неговото равнище с останалите сектори. Всички приходи от квотите във въздухоплавателния сектор, разпределени чрез тръжна продажба, се заделят целево за действия в областта на климата в ЕС и трети държави.

Евродепутатите отбелязват, че в отсъствието на съвместима система, действаща в рамките на Международната морска организация, емисиите на CO2, изпускани в пристанища на ЕС и по време на плавания до и от междинни пристанища в Европа, трябва да се отчитат чрез новата система. Те предлагат създаването на „Морски фонд за климата“, който има за цел да предоставя обезщетения за емисии от морски превоз, да подобрява енергийната ефективност и да улеснява инвестициите в иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 на отрасъла на морското корабоплаване.

Следващи стъпки

Законодателството беше бе прието с 379 гласа „за“ срещу 263 „против“, с 57 „въздържал се“. Евродепутатите ще започнат преговори с малтийското председателство на Съвета, за да се постигне съгласие относно законопроекта, който след това ще се върне в ЕП.

Вижте целия текст...

Система за влизане/излизане: Съветът постигна съгласие по мандат за преговори

На 2 март 2017 г. Комитетът на постоянните представители (Корепер) постигна съгласие по мандат за започване на преговори с Европейския парламент по предложението за система за влизане/излизане. Тази система ще регистрира информация за влизането, излизането и отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на Шенгенското пространство.

Системата за влизане/излизане ще способства:

 • да се намали забавянето при граничните проверки и да се подобри качеството им чрез автоматично изчисляване на разрешения период за престой на всеки пътник
 • да се гарантира системно и надеждно идентифициране на лицата, пресрочили разрешения период за престой, както и на тези, които вече не отговарят на условията за влизане
 • да се засили вътрешната сигурност и борбата с тероризма чрез предоставяне на достъп на правоприлагащите органи до справките за минали пътувания.

„Актуализирането на граничния ни контрол ще ни помогне да управляваме нарастващия пътникопоток. Той е и основен инструмент за по-добро управление на миграцията, и по-специално случаите на пресрочване на разрешения период за престой, както и за подобряване на нашата реакция на настоящата заплаха от тероризъм.“

Кармело Абела, министър на вътрешните работи и националната сигурност на Малта

Освен това Корепер постигна съгласие по мандат за преговори по регламент за изменение на Кодекса на шенгенските граници с оглед на системата за влизане/излизане. Въз основа на тези мандати малтийското председателство ще започне преговори с Европейския парламент. Позицията на Съвета предвижда няколко важни елемента, сред които:

Съхранявана информация

Системата за влизане/излизане ще се прилага по отношение на граждани на трети държави – както за тези, за които се изискват визи, така и за освободените от това изискване, – които са допуснати за краткосрочен престой от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Тя ще регистрира влизането, излизането и отказа за влизане на тези граждани.

Системата ще съхранява и информация относно тяхната самоличност, документи за пътуване и биометрични данни (четири пръстови отпечатъка и портретна снимка).

В проекта за регламент се предвижда също оперативна съвместимост между системата за влизане/излизане и Визовата информационна система (ВИС) за тези граждани на трети държави, които трябва да притежават виза, за да преминат външната граница на ЕС. Съпоставянето на информацията с данните във ВИС ще гарантира бързина и ефикасност на граничните проверки.

Системата за влизане/излизане се състои от централна база данни, където се съхранява информацията, свързана с националните единни интерфейси. Данните, свързани с граждани на трети държави, ще се съхраняват за срок от пет години за целите на управлението на границите.

Достъп до информацията

Информацията, която се съхранява в системата за влизане/излизане, ще бъде достъпна за граничните органи, визовите органи и органите в държавите членки, които са оправомощени да проверяват дали гражданинът на трета държава отговаря на условията за влизане или престой. Данните в системата за влизане/излизане ще бъдат на разположение и на оправомощените правоприлагащи органи и на Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления, в съответствие с условията, посочени в позицията на Съвета.

Всеки достъп до съдържащата се в системата за влизане/излизане информация и нейното обработване следва да бъдат пропорционални и необходими за изпълнението на задачите на компетентните органи.

Контекст

Предложеният регламент е преработен вариант на законодателен пакет, представен от Комисията през февруари 2013 г. След като съзаконодателните органи изразиха опасения от техническо, финансово и оперативно естество по някои аспекти на пакета от 2013 г., Комисията извърши техническо проучване, което беше последвано от пилотен проект, възложен на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи (eu-LISA). Въз основа на резултатите от тази подготвителна фаза, на 6 април 2016 г. Комисията представи изменено предложение.

Вижте целия текст...


Систематични проверки на външните граници на ЕС срещу чуждестранни бойци

Според регламент, гласуван на 16.02.2017 г., всички граждани на ЕС и трети страни, които преминават външните граници на Съюза, трябва да бъдат проверявани в съответните бази данни, например за изгубени или откраднали документи. На 5 декември 2016 г. преговарящите от страна на Европейския парламент и Съвета на министрите постигнаха съгласие по новите правила.

„Обезопасяването на външните ни граници означава изграждането на силен щит срещу тероризма в Европа и опазването на правото на живот, от което произтичат всички останали права. Всеки живот, който успеем да спасим чрез разкриването на потенциален чуждестранен боец, си струва усилието. Систематичните проверки срещу база данни са задължителна стъпка към тази минимална защита, която сме длъжни да гарантираме за всички наши граждани,“ каза докладчикът Моника Маковей (ЕКР, Румъния).

Предложеният регламент, който изменя Кодекса на шенгенските граници, беше публикуван от Европейската комисия през декември 2015 г. Той задължава държавите членки да извършват систематични проверки на всички лица, които преминават външните граници на ЕС, в базите данни за изгубени или откраднати документи, Шенгенската информационна система и други приложими бази данни на Съюза. Това задължение се прилага за всички външни граници (въздушни, морски и сухопътни) както на влизане, така и на излизане.

Промяната в правилата е в отговор на терористични атентати в Европа като тези в Брюксел, Париж и Берлин, както и феноменът „чуждестранни бойци“. Последните са европейски граждани, които се присъединяват към терористични групи в конфликтни зони, като например, „ДАЕШ“ в Сирия и Ирак.

Резолюцията беше приета с 469 гласа „за“ срещу 120 „против“, с 42 „въздържали се“.

Целеви проверки в случай на големи закъснения

Когато обаче систематичната проверка би могла да окаже непропорционално въздействие върху потока на движение на дадена морска или сухопътна граница, държавите членки могат да извършват само целеви проверки в базите данни. Това може да стане при условие, че оценката на риска покаже, че не води до рискове, свързани с вътрешната сигурност или обществения ред.

Лица, които не преминават през целевата проверка, ще трябва поне да минат през редовна проверка, за да се установи самоличността на пътника и да се провери дали документът му за задгранично пътуване е валиден.

Преходен период

Що се отнася до въздушните граници, държавите членки могат да извършват целеви проверки, но само по време на преходен период от 6 месеца след влизането в сила на изменения регламент. Този период може да бъде удължен с не повече от 18 месеца в изключителни случаи, когато на конкретно летище са налице инфраструктурни затруднения, изискващи по-дълъг период от време за адаптиране, за да се даде възможност за извършването на систематични проверки в бази данни без непропорционално въздействие върху потока на движение.

Следващи стъпки

Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. След това новите правила ще подлежат на незабавно и едновременно изпълнение в повечето държави членки. Той няма да се прилага по отношение на Дания, Обединеното кралство и Ирландия.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: съвместно вземане на решения, споразумение на първо четене.

Връзки:

Вижте целия текст...

ЕП представя своята визия за бъдещето на ЕС

За да се справи с предизвикателствата пред себе си, да подобри способността си да действа, да възстанови доверието на гражданите и да направи икономиката на еврозоната по-устойчива, ЕС трябва да се възползва пълноценно от Договора от Лисабон. Но за да върви напред, ЕС трябва да се реформира. Това е основното послание на три резолюции, разглеждащи бъдещото развитие на ЕС, одобрени от ЕП на 16.02.2017 г.

Първата резолюция, изготвена от Мерчедес Бресо (С&Д, Италия) и Елмар Брок (ЕНП, Германия) се фокусира върху извличането на максимални ползи от съществуващия Лисабонски договор. В нея се предлага:

 • Съветът да се превърне в истинска законодателна камара, а активните в момента специализирани законодателни състави на Съвета да се включат като подготвителни органи, подобно на дейността на комисиите в Европейския парламент;
 • всяка държава членка следва да определи поне трима кандидати от двата пола за ролята на председател на ЕК;
 • Съветът да премине напълно към гласуване с квалифицирано мнозинство във всички възможни случаи съгласно Договорите, за да се предотврати блокирането на важни законодателни проекти и да се ускори законодателният процес;
 • създаване на постоянен Съвет на министрите на отбраната, с оглед на координирането на политиките за отбрана на държавите членки.

Мерчедес Бресо каза: „Европейският съюз не се нуждае от популистка революция. Той се нуждае от мир и адаптиране към нуждите на нашето време. Това означава справяне с демократичните предизвикателства, предоставяне на социална, фискална и екологична защита на гражданите, защита на правото им на безопасност в контекста на сложната международна обстановка и изпълнение на нашите морални задължения към нашите съседи.“

Г-н Брок каза: „Гражданите очакват от Европа решения. Те са ядосани, защото не виждат да се предоставят отговори. Това е очевидно в период на много предизвикателства. Но това са проблеми, които могат да бъдат решени само заедно. Лисабонският договор предлага много все още неизползвани възможности ЕС да бъде по-ефикасен, отговорен и прозрачен.“

Резолюцията беше приета с 329 гласа „за“ срещу 223 „против“, с 83 „въздържали се“.

Амбициозно реформиране на договорите

Втората резолюция, с докладчик Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия), има за цел да представи решения, които не могат да бъдат постигнати чрез използване на инструментите, които понастоящем са предвидени в договорите, и поради това са осъществими само чрез по-задълбочена промяна на Лисабонския договор в областите на икономическо управление, външна политика, основни права и прозрачност. Например:

 • тя предлага да се създаде министър на финансите на ЕС, като на Комисията бъде предоставен капацитет за разработване и прилагане на общата икономическа политика на ЕС, подкрепен от бюджетен капацитет за еврозоната,
 • припомня нуждата от определяне на едно място за седалище на Европейския парламент,
 • предлага значително намаляване на размера на колегиума на Комисията, а броят на заместник-председателите да бъде намален на двама,
 • вярва, че е необходимо да се позволи на гражданите на ЕС във всяка държава членка да гласуват директно за кандидатите за председател на ЕК на европейските политически партии.

Ги Верхофстад каза: „Тези доклади предоставят план относно как трябва да изглежда един по-съвършен Европейски съюз. Те не предлагат самоцелна европейска интеграция. Въпросът след приемането на тези доклади е как да се продължи напред. Знам, че можем да имаме силен и уважаван Европейски съюз и едновременно с това цветущи местни и национални демокрации. Всъщност аз вярвам, че едното не е възможно без другото.“

Резолюцията беше приета с 283 гласа „за“ срещу 269 „против“, с 83 „въздържали се“.

Укрепване на еврозоната

Третата резолюция, с докладчици