Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Проект „Пъстро етно“


ОБЯВЛЕНИЕ
02.10.2017 г.

Сдружение „Надежда“ – гр. Хасково обявява прием на документи за подбор на кандидати за назначаване на работа за изпълнение на дейности по проект „Пъстро етно“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246-C01 по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020 г.“.

Работните позиции се отнасят за следните дейности:

I. Дейност 4. „Ще оставим две следи“ – дейността е насочена към подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства чрез тяхното активно включване в живота на местната общност. Идеята на дейността е развитие на доброволчеството сред учениците в община Хасково и осъществяване на граждански инициативи с интеркултурна насоченост. Ще бъдат сформирани доброволчески клубове, в които ученици ще се обучават регулярно и ще осъществяват инициативи в полза на местната общност. Дейността ще се реализира в ОП Младежки център – Хасково.

Обявените работни позиции за Д. 4 са следните:

1. Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности – преподавател за модулни занятия – 1 човек. Минимални изисквания:

- ОКС бакалавър в областта на хуманитарните науки – история, философия, психология, социология и др.

- Опит в сферата на образователните дейности с деца и младежи

2. Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности – експерт образователни дейности за изнесени занятия – 2 човека. Минимални изисквания:

- ОКС бакалавър в областта на хуманитарните науки

- Опит в областта на обучителните дейности чрез интерактивни методи

II. Дейност 7. „Психологическа подкрепа чрез групова работа за личностно развитие и социални умения“ – идеята на дейността е учениците да развиват социалните си умения чрез групова работа и групови психологични консултации. Чрез групова работа се цели развитието на умения за общуване, емпатичност, асертивност, себеутвърждаващо поведение и др. Предвиденото обучение ще се провежда чрез интерактивни методи и включва следните теми: комуникативни умения; умения за справяне с проблеми и решаване на конфликти чрез сътрудничество; себепознание; развитие на силните страни на личността; приемане на различията; противопоставяне на насилието и тормоза, асертивно поведение, справяне с проблеми и др. Основният вид методи, които ще се използват по време на обучителните модули, са интерактивните методи – методи на взаимодействието, които подпомагат личностното развитие на участниците на основата на съпреживяване, диалог, съвместно решаване на проблеми и обратна връзка. Обученията ще бъдат на принципа на груповата работа. Дейността ще се реализира в ОП Младежки център – Хасково и ученически общежития – Хасково.

Обявените работни позиции за Д. 7 са следните:

1. Психолог – 2 човека. Минимални изисквания:

- ОКС бакалавър по психология

- Опит в сферата на консултативната работа – индивидуална и групова

2. Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности – преподавател за модулни занятия – 2 човека. Минимални изисквания:

- ОКС бакалавър в областта на хуманитарните науки науки – психология

- Опит в сферата на груповата работа с деца и младежи- най-малко 3 години

3. Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности – експерт образователни дейности за изнесени занятия – 2 човека. Минимални изисквания:

- ОКС бакалавър в областта на хуманитарните науки

- Опит в областта на обучителните дейности чрез интерактивни методи

III. Дейност 8. „Обучение и създаване на клубове за училищна медиация и консултиране на връстници“ – участниците ще бъдат обучавани чрез интерактивни методи в училищна медиация като метод за ефективно и ненасилствено решаване на ежедневни ученически конфликти. Ще се учат да решават конфликти чрез посредничество, ще придобият умения на медиатори на училищни конфликти. Втория тип обучение – за консултиране на връстници, е насочено към умения за помагане на връстници при техни ежедневни проблеми, връстниково „консултиране”. Дейността ще се реализира с две групи в ОП Младежки център – Хасково.

Обявените работни позиции за Д. 8 са следните:

1. Психолог – 1 човек. Минимални изисквания:

- ОКС бакалавър по психология

- Опит в сферата на консултативната работа – индивидуална и групова

2. Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности – преподавател за модулни занятия – 1 човек. Минимални изисквания:

- ОКС бакалавър в областта на хуманитарните науки – психология

- Опит в сферата на груповата работа, преминати обучения в областта на решаването на конфликти и медиация

3. Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности – експерт образователни дейности за изнесени занятия – 2 човека. Минимални изисквания:

- ОКС бакалавър в областта на хуманитарните науки

- Опит в областта на обучителните дейности чрез интерактивни методи

IV. Дейност 9. „Обучение на родители“ – ще бъде проведено обучение на родители на ученици от различни етнически общности. Дейността е насочена към подобряване на родителския капацитет на родители от участващите училища и ОП Младежки център към община Хасково. Родителите ще получат практически знания и умения в областта на възрастовата психологията и възпитанието на децата, както и базисни правни познания. Дейността цели също така развитие на сътрудничеството между родителите и училищата с цел по-добра адаптация на учениците към училището. След заявяването на интерес към обучението, родителите ще предлагат темите и проблемите, по които ще бъде провеждано обучение. Примерни модули, които могат да бъдат заявявани за обучение от родителите в областта на психологията и възпитанието са: - Възрастови особености на учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап; - Трудности при адаптацията на учениците от малцинствени общности към училищната среда; - Добрият родител - как да бъда такъв?; - Как да мотивирам детето си да се развива професионално; - Правни знания, необходими за ефективно родителство и образователна интеграция и др. Дейността ще се реализира в ОП Младежки център – Хасково.

Обявените работни позиции за Д. 9 са следните:

1. Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности – експерт образователни дейности – 1 човек. Минимални изисквания:

- ОКС бакалавър в областта на хуманитарните науки – психология

- Опит в областта на обучителните дейности чрез интерактивни методи

След подбор по документи одобрените кандидати ще бъдат назначени на срочен трудов договор – до края на изпълнението на дейностите по проект „Пъстро етно“, на непълно работно време в съответствие с продължителността на ангажираност по дейностите, описана в проекта.

При извършването на подбора с предимство ще се ползват кандидатите, представили доказателства за по-продължителен опит съобразно обявените изисквания за всяка от обявените позиции.

Кандидатите за обявените работни позиции е необходимо да представят следните документи:

1. Заявление за назначаване на работа (образец 1) с посочване на позициите, за които се кандидатства.

2. Автобиография (образец 2) с описани приложения към нея.

3. Приложения към автобиографията:

3.1. Копие от документ за завършено образование/придобита квалификация;

3.2. Копие от трудова книжка/ копия от граждански договори/ референции, доказващи години стаж/специфичен опит, съответстващи на изискванията за съответната позиция.

Един кандидат може да кандидатства за повече от една обявена позиция. При кандидатстване за повече от една позиция се представят отделни заявления (образец 1), попълнени за всяка една от позициите, а автобиографията (образец 2) и приложенията към нея се прилагат в един комплект.

Документи за кандидатстване се представят в срок до 16 октомври 2017 г., 17:00 часа, на адрес: гр. Хасково, Бизнес център, ул. „Цар Освободител“ № 1, офис 217.

За повече информация във връзка с дейностите по проекта и подробности за работата по обявените работни позиции – тел.: 0885 815 085 – Красимира Дамянова.


Формуляр Образец 1. Заявление      Формуляр Образец 2. CV      Презентация Проект "Пъстро етно"

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:87101
За седмицата:364600
За месеца:14342672
Общо:110741
Вашият IP: 44.192.253.106