Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 1 / 01.2020 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Фондация център “Отворено образование“, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Изменение на климата: какво прави ЕС

Климатът на земята се променя. Д-р Анна Хог предупреждава за последиците от глобалното затопляне за хората и околната среда.

Настоящото изменение на климата на планетата променя света. През последните две десетилетия бяха регистрирани 18-те най-топли години, откакто съществуват измервания, и екстремни метеорологични явления като горски пожари, големи горещини и наводнения, които зачестяват все повече в Европа и на други места.

Учените предупреждават, че без спешни действия глобалното затопляне вероятно ще надхвърли до 2060 г. с 2°C нивата от периода преди индустриализацията, а към края на века може дори да достигне 5°C.

Подобно повишаване на температурата в световен мащаб ще има опустошително въздействие върху природата, което ще доведе до необратими промени на много екосистеми и до последваща загуба на биологично разнообразие. По-високите температури и по-интензивните метеорологични явления ще доведат също до огромни разходи за икономиката на ЕС и ще възпрепятстват способността на страните да произвеждат храни.

Изменението на климата е глобално предизвикателство, което изисква глобален отговор. ЕС е решен да помогне за повишаване на амбициите в световен мащаб и е водещ пример за това.

ЕС е една от страните, подписали Парижкото споразумение, целта на което е да се ограничи глобалното затопляне значително под 2°C и да се положат усилия за ограничаването му до 1,5°C.

Държавите от ЕС одобриха целта до 2050 г. да бъде постигната неутралност по отношение на климата в съответствие с Парижкото споразумение.

Отговорът на ЕС на изменението на климата

ЕС е заложил амбициозни мерки и цели за намаляване на емисиите си на парникови газове. За постигането им той е определил цели за емисиите за ключови сектори на своята икономика.

Целите за 2020 г.

Първият пакет от мерки на ЕС в областта на климата и енергетиката беше договорен през 2008 г. и в него бяха определени целите до 2020 г. Те са:

• намаляване на емисиите на парникови газове с 20% (в сравнение с 1990 г.)

• увеличаване на дела на възобновяемата енергия до 20%

• повишаване на енергийната ефективност с 20%

За да постигне тези цели, ЕС разработи и впоследствие реформира схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), която има за цел да намали емисиите на парникови газове, по-специално от енергоемки отрасли и електроцентрали. В секторите на сградния фонд, транспорта и селското стопанство са определени национални цели за емисиите като част от Регламента за разпределяне на усилията.

ЕС вече е надхвърлил тези цели. Към 2017 г. емисиите на парникови газове бяха намалени с 22%, т.е. с 2% над първоначалната цел от 20%.

Целите за 2030 г.

През 2014 г. рамката в областта на климата и енергетиката за 2030 г. беше договорена с още по-амбициозен набор от цели за периода 2021—2030 г. С тези цели ЕС е поел ангажимент да намали своите емисии на парникови газове с най-малко 40 % до 2030 г. спрямо 1990 г.

Рамката съдържа политики и цели, които да направят икономиката и енергийната система на ЕС по-конкурентни, по-сигурни и по-устойчиви. ЕС също така реформира СТЕ, прие правила за мониторинг и докладване и заяви необходимостта от национални планове в областта на климата и енергетиката и дългосрочни стратегии.

Неотдавнашни действия в областта на политиката

След като бяха договорени целите, ЕС въведе действия и мерки, които имат за цел да гарантират постигането на целите. Ето някои от най-новите законодателни актове.

Кръгова икономика

През май 2019 г. ЕС прие забрана на пластмасовите изделия за еднократна употреба. С тази забрана ЕС определя по-строги правила за онези продукти и опаковки, които се оказват сред десетте най-често замърсяващи европейските плажове артикули. Новите правила забраняват употребата на някои пластмасови изделия за еднократна употреба, за които съществуват алтернативи.

През май 2018 г. ЕС взе решение за нови правила за управление на отпадъците и определи правно обвързващи цели за рециклирането. Тези цели се отнасят до битовите отпадъци, рециклирането на опаковъчните материали, както и депата за отпадъци.

Емисии на СО2 от транспорта

През април 2019 г. бяха определени по-строги пределни стойности за емисиите от леки и лекотоварни автомобили, за да се гарантира, че от 2030 г. новите леки автомобили ще отделят средно 37,5% по-малко CO2, а новите лекотоварни автомобили – средно 31% по-малко CO2 в сравнение с нивата от 2021 г. Между 2025 и 2029 г. както леките, така и лекотоварните автомобили ще трябва да отделят средно 15% по-малко CO2.

През юни 2019 г. бяха приети ограничения за камиони и други тежкотоварни превозни средства. Новите правила ще изискват от производителите да намалят емисиите на CO2 от нови камиони средно с 15% от 2025 г. и с 30% от 2030 г. в сравнение с нивата от 2019 г.

Пакет за чиста енергия

ЕС прие нови законодателни актове, които са част от пакета за чиста енергия:

• преработена директива относно енергийната ефективност

• преработена директива относно енергията от възобновяеми източници

• регламент за управлението

Пакетът е от ключово значение за постигането на целите в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и определя механизмите за сътрудничество и контрол на държавите членки на ЕС в енергийния сектор.

Схема на ЕС за търговия с емисии

През февруари 2018 г. ЕС прие преработени правила за схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). Създадена през 2005 г., тя е първият световен пазар на въглеродни емисии и остава най-големият. В нея се определя таванът на емисиите на CO2 от тежката промишленост и електроцентралите. Общият обем на разрешените емисии се разпределя на дружествата като разрешения, които могат да бъдат търгувани.

През декември 2019 г. ЕС и Швейцария се споразумяха да свържат своите схеми за търговия с емисии. Това споразумение ще бъде от взаимна полза за ЕС и Конфедерация Швейцария, тъй като свързването на системите за ограничаване и търговия с емисии може да увеличи възможностите за намаляване на емисиите и да подобри разходната ефективност на търговията с емисии.

Земеползване и горско стопанство

През май 2018 г. беше постигнато съгласие по нов регламент за подобряване на защитата и управлението на земите и горите. Чрез този регламент емисиите на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) вече са включени в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

ЕС ще постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Дългосрочна стратегия на ЕС в областта на климата

През декември 2019 г. лидерите от ЕС одобриха целта за постигане на неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. На този етап Полша не можа да поеме ангажимент да изпълни тази цел и Европейският съвет ще обсъди отново въпроса през юни 2020 г.

Лидерите от ЕС поискаха също от Съвета да продължи работата по Европейския зелен пакт.

Лидерите признаха необходимостта от създаване на благоприятна рамка за гарантиране на икономически ефективен и същевременно социално балансиран и справедлив преход към неутралност по отношение на климата, като се вземат предвид различните национални обстоятелства. Следващият дългосрочен бюджет на ЕС, известен като Многогодишната финансова рамка (МФР), който понастоящем е в процес на преговори, ще допринесе значително за действията в областта на климата. Ще бъде създаден механизъм за справедлив преход, който да предоставя подкрепа за най-засегнатите от прехода региони и сектори.

Същевременно лидерите от ЕС подчертаха, че е необходимо да се гарантира енергийната сигурност и да се зачита правото на всяка държава от ЕС да взема решения относно своя енергиен микс, включително ядрената енергия, и най-добрите технологии. Те заявиха също, че неутралността по отношение на климата следва да бъде постигната по начин, който благоприятства конкурентоспособността на ЕС. Ако е необходимо, ЕС следва да разработи съобразени с правилата на СТО мерки за борба с изместването на въглеродни емисии.

Лидерите от ЕС приканиха Комисията да изготви възможно най-скоро през 2020 г. предложение за дългосрочна стратегия на ЕС с оглед на нейното приемане от Съвета и представянето ѝ в рамките на РКООНИК, а също така, след задълбочена оценка на въздействието, и предложение за актуализиране на национално определения принос на ЕС за 2030 г. съгласно Парижкото споразумение.

Вижте целия текст...

Пакет за мобилност: комисията по транспорт на ЕП подкрепя споразумението с министрите на ЕС

Пакет за мобилност: комисията по транспорт на ЕП подкрепя споразумението относно реформата в сектора на автомобилния транспорт

• Ясни правила за командироването на превозвачи

• По-добро прилагане на правилата за борба с незаконните практики

• Подобрени правила за периодите за почивка на превозвачите

Споразумение между преговарящите от ЕП и Финландското председателство относно реформата в сектора на автомобилния транспорт бе одобрено от комисията по транспорт и туризъм на ЕП na 21.01.2020 г.

Изменените правила за командированите превозвачи, времето за почивка на превозвачите и по-стриктните правила за каботаж (временно превозване на стоки от превозвачи, установени извън приемащата държавата членка) имат за цел да прекратят нарушенията на конкуренцията в транспортния сектор и да предоставят по-добри условия за почивки на превозвачите.

По-справедлива конкуренция и борба с незаконни практики

Споразумението запазва съществуващите лимити за каботаж (три операции в рамките на седем дни), но въвежда регистриране на преминаването на граници с тахографа на превозните средства, с цел борба с нарушенията.

За да се предотврати „систематичният каботаж“, ще се въведе „срок на прекъсване“ от четири дни преди извършването на по-нататъшни каботажни операции в рамките на същата държава със същото превозно средство.

За справяне с проблема с т. нар. фирми „пощенски кутии“, транспортните дружества ще трябва да провеждат значителна част от дейностите си в държавата на регистрация. Новите правила също ще изискват връщането на камионите в държавата на оперативния център на компанията на всеки осем седмици.

Тъй като операторите все по-често използват микробуси за предоставянето на международни транспортни услуги, тези оператори (използващи леки търговски превозни средства над 2,5 тона) също ще трябва да отговарят на нормите на ЕС за транспортни оператори и ще трябва да оборудват микробусите с тахограф.

Ясни правила за командироването на превозвачите

Правилата на ниво ЕС за командироване на превозвачи ще дадат по-ясна правна рамка за прилагането на правилата за командированите работници в силно мобилния транспортен сектор с цел намаляване на различните национални подходи и гарантиране на справедливо заплащане за превозвачите.

Одобрените правила предвиждат правилата за командироване да се прилагат върху каботажните и трансграничните операции, с изключение на транзит, двустранните операции и двустранните операции с едно допълнително натоварване или разтоварване във всяка посока (или нула на отиване и две на връщане).

По-добри работни услови за превозвачите

Одобреният текст също включва изменения, които помагат за гарантирането на по-добри условия за почивка на превозвачите и им позволяват да прекарват повече време у дома.

Компаниите ще трябва да организират разписанията си по такъв начин, че международните превозвачи да имат възможност да се прибират у дома на редовни интервали (поне на всеки три или четири седмици в зависимост от работния график).

Задължителната почивка в края на седмицата, известна като редовната седмична почивка, не може да бъде взета в кабината на превозното средство, гласи съгласуваният текст. Ако тази почивката се взема извън дома, то настаняването трябва да бъде платено от компанията.

В извънредни случаи новите правила позволяват на превозвачите да надвишават времето на шофиране при строги ограничения за стигане у дома за седмичната почивка, когато са много близо до основната база.

Временното споразумение относно правилата за командироването на шофьорите беше прието с 27 гласа „за“, срещу 22 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Временното споразумение относно правилата за периодите за почивки беше прието с 27 гласа „за“, срещу 17 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“.

Временното споразумение относно правилата за достъп до пазара за превози на товари, беше прието с 32 гласа „за“, срещу 17 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Следващи стъпки

За да влезе в сила, споразумението сега трябва да бъде одобрено от министрите на ЕС и после от пленарната зала на Парламента.

Правилата за командироване ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правния акт. Правилата относно времето за почивки, което включва прибирането на превозвачите, ще се прилага 20 дни след влизането в сила на акта. Правилата относно връщането на камионите и други промени в правилата за достъпа до пазара ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на акта относно достъпа до пазара за превози на товари.

Вижте целия текст...

Заплащането на мъжете и жените: защо има разлика

Работещите жени в ЕС получават средно 16% по-малко на час от мъжете.

Научете как се изчислява тази разлика в заплащането и какви са причините за нея.

Принципът „еднакво заплащане за еднаква работа“ е основополагащ за Европа и е въведен още с Договора от Рим през 1957 г. Въпреки това мъжете продължават да получават съществено по-високи възнаграждения на час от жените, а напредъкът към намаляване на различията през последните десет години е минимален.

Европейският парламент последователно приканва за вземането на повече мерки по въпроса и ще разисква отново възможните стъпки в пленарен дебат на 13 януари.

Как е изчислена разликата в заплащането на мъжете и жените

Разликата в заплащането се изчислява като разлика между средното брутно почасово възнаграждение на мъжете и жените. За база се вземат заплатите, които получават служителите преди отчисленията за подоходен данък и социални осигуровки. Само фирмите с десет или повече служители са включени в изчисленията.

Измерена по този начин, разликата в заплащането не взема под внимание всички фактори, които могат да оказват въздействие ‒ например, разлики в образованието, в заеманите позиции, паузи в трудовата кариера или полагането на почасов труд. Това, което обаче показателят разкрива със сигурност, е, че като цяло в ЕС има трайна разлика между възнагражденията на жените и мъжете.

Заплащането на мъжете и жените в ЕС

Разликата в заплащането варира значително по страни в ЕС, като през 2017 г. е била най-голяма в Естония (25,6%), Чехия (21,1%) и Германия (21%). Най-малки са били различията в Румъния (3,5%), Италия и Люксембург (5%). В България разликата е била 13,6%.

Еднаквото заплащане е регламентирано като принцип в европейска директива. Европейският парламент е призовавал многократно за промени в законодателния текст и за допълнителни мерки. Новият председател на Комисията Урсула фон дер Лайен обяви в началото на своя мандат, че ще работи по нова Европейска стратегия за половете и за обвързващи правила за прозрачност на възнагражденията.

Защо съществува разликата в заплащането

Тълкуването на данните не е проста задача, тъй като по-малка разлика в заплащането в дадена страна не означава автоматично, че тя е по-близо до равенството на половете. В някои страни от ЕС сравнително по-малката разлика в заплащането е свързана с по-слабото участие на жените на пазара на труда.

По-високите разлики в заплащането обикновено се срещат там, където жените работят в по-голяма степен почасово или където има концентрация на жени в ограничен брой професии.

Жените полагат средно повече часове неплатен труд, като те оказват грижи за членовете на семейството си и вършат домакинска работа. Мъжете пък имат повече часове платен труд: само 8,7% от мъжете в ЕС работят на непълен работен ден, в сравнение с 31,3% от жените. Като цяло жените имат повече работни часове за седмица от мъжете.

Разликата в заплащането става още по-голяма, ако погледнем отвъд почасовата разлика и разгледаме общите доходи. Това е така, защото не само че жените получават по-малко на всеки час, но и те полагат по-малко часове платен труд, а също и по-малко жени са наети на пазара на труда. Всички тези обстоятелства водят до близо 40% разлика в общите доходи на мъжете и жените (за 2014 г.).

Паузите в професионалното развитие са много по-често срещани при жените, отколкото при мъжете, като част от техните решения за кариерата са повлияни от поемането от тяхна страна на отговорности в семейството.

Около 30% от общата разлика в заплащането може да бъде обяснена с преимущественото присъствие на жени в някои по-ниско платени сектори като полагането на грижи, продажбите и образованието. Все още има професии като научно-технологичната работа и инженерните професии, където делът на заетите мъже е над 80%.

Жените също така заемат по-малко мениджърски позиции: по-малко от 7% от главните изпълнителни директори на големи компании са жени. Данните на Евростат показват, че жените мениджъри са в особено неблагоприятна позиция по отношение на заплащането: те получават 23% по-малко на час от мъжете мениджъри.

Всичко това не означава, че не съществува и реална дискриминация на работното място ‒ например, когато жените получават по-малко от своите колеги мъже или когато са понижавани при завръщане от майчинство.

Ползите от по-малка разлика в заплащането

Разликата в заплащането между мъжете и жените се разширява с възрастта ‒ тя е сравнително малка, когато жените навлизат на трудовия пазар, и се увеличава с поемането от тях на повече семейни отговорности. Това означава, че жените имат по-малки спестявания и по-малки възможности да инвестират, и тези различия се натрупват с времето. В резултат те са по-често заплашени от бедност и социална изолация в напреднала възраст, а разликата в пенсиите е била средно около 36% през 2017 г.

Вижте целия текст...

Актуално

Индикативен график на приемите през 2020 г. по ПРСР

В рамките на проведеното на 15 януари 2020 г. 14-то заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 беше обсъдено и одобрено предложението на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. за изменение и допълнение на критериите за оценка на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, свързано с предстоящия целеви прием за земеделски стопани в сектор „животновъдство“.

Разгледаните критерии отразяват приетите предложения на заинтересованите страни, обсъдени в рамките на проведената на 10.01.2020 г. тематичната работна група за изготвяне и съгласуване на критериите за подбор на проектни предложения по подмерки 4.1, 5.1 и 6.3.

Съгласно одобрения от КН индикативен график на приемите през 2020 година по ПРСР, в периода март-април се планира целеви прием по подмярка 4.1, насочен към модернизиране на физическите активи на животновъдните стопанства. Минималният размер на проектното предложение е 15 хил. евро, а максималният е 500 хил. евро.

Критерии за оценка на проектни предложения по подмярка 4.1., които ще се прилагат при предстоящия целеви прием

Приоритет № 1 „Подпомагане на животновъдни стопанства“ - 35 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 1.1 Проекти, представени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер, по-нисък от средния за страната; минимално изискване: Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата, измерен в СПО, към датата на подаване на проектното предложение е под 38 000 евро - 25 т.
 • Критерий за оценка 1.2 Проекти, представени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер, по-нисък от средния за страната; минимално изискване: Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата, измерен в СПО, към датата на подаване на проектното предложение е над 38 000 евро - 15 т.
 • Критерий за оценка 1.3 Проекти, представени от кандидати, които имат сключени договори за финансово подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ - 10 т.

Приоритет № 2 „Подпомагане на биологично производство“ - 10 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 2.1. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти; минимално изискване: Всички животни от животновъдния обект/обекти на кандидата, който/които е включен/са включени в проектното предложение, е/са сертифициран/и за производство на биологични селскостопански продукти - 10 т.

Приоритет № 3 „Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост“ - 2 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 3.1. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства; минимално изискване: По проекта се предвижда създаване на най-малко едно ново работно място - 2 т.

Приоритет № 4 „Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани“ - 5 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 4.1. Проекти на земеделски стопани до 40 години включително - 5 т.

Приоритет № 5 „Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения“ - 10 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 5.1. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната; 5 т. за области Видин, Враца, Монтана; 3 т. за област Ловеч; 2 т. за област Плевен
 • Критерий за оценка 5.2. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (Приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г.) - 5 т.

Приоритет № 6 „Подпомагане на проекти с интегриран подход“ - 25 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 6.1 Проекти, които се реализират в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка. По критерия: 15 т. когато всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на територията на населено място, в рамките на което е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 г. за съответния вид животни, за които се кандидатства; 10 т. когато всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на територията на община, в рамките на която е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 г. за съответния вид животни, за които се кандидатства; 5 т. когато всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на територията на административна област, в рамките на която е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 г. за съответния вид животни, за които се кандидатства;
 • Критерий за оценка 6.2 Проекти с инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в животновъдните обекти*, по който: 10 т. се получават, когато най-малко 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции за подобряване на биосигурността в рамките на животновъдния обект/и; 5 т. се получават, когато най-малко 25 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции за подобряване на биосигурността в рамките на животновъдния обект/и.
 • Критерий за оценка 6.3 Проекти, представени от признати групи/организации на производители от министъра на земеделието, храните и горите - 10 т.

*Инвестиции, свързани с въвеждане на мерки за биосигурност, определени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Ще се подпомагат проектни предложения, получили най-малко 15 точки съгласно критериите за оценка на проекти. При наличие на проектни предложения, получили еднакъв брой точки по критериите за подбор на проекти, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, ще бъде предоставено предимство за проектни предложения, по които е заявен по-малък размер разходи.

Очаква се публикуването на пълния пакет материали от УО на ПРСР 2014-2020 от 14-то заседание на КН.

Източник: МЗХГ

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

ДО 21 ФЕВРУАРИ 2020 Г. НПО, РАБОТОДАТЕЛИ И СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Неправителствени организации, работодатели и социални предприятия могат да кандидатстват за 100% безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Крайният срок за кандидатстване е 21 февруари 2020 г., 17:30 ч. в електронната система ИСУН 2020 на следния линк:

https://eumis2020.government.bg/…/f3ba0645-1fc1-45ad-bb08-d…

Изпълнението на проекти по процедурата ще подпомогне младежите в риск, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и от общността, да се включат на пазара на труда и да водят по-самостоятелен живот.

Операцията е разделена в два компонента, а общият бюджет е 3 млн. лв.

По Компонент 1 с бюджет 1,5 млн. лв. работодатели и НПО-та ще могат да организират мотивационни обучения, обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Работодателите ще бъдат стимулирани да наемат безработни младежи, а на новонаетите ще бъдат осигурявани трудови наставници.

Компонент 2 също е с бюджет 1,5 млн. лв. Той ще осигури подкрепа на социални предприятия, включени в Регистъра на социалните предприятия, за осигуряване на заетост, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н. Социалните предприятия ще подпомагат създаването на трудови навици и социални умения на практика.

Повече информация за Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк:

https://esf.bg/…/profesionalna-integracija-na-mladezhi-ot…/…

Кандидатствайте с проектно предложение до 21 февруари 2020 г. или споделете тази възможност, за да подкрепим младежите с по-трудна съдба за самостоятелен живот.

Вижте целия текст...

Чиста околна среда

Стартира ежегодният конкурс за 2020 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси).

Училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие могат да кандидатсват за средства в размер до 5 000 лева (с вкл. ДДС).

Крайният срок за изпращане на конкурсните проекти е 17.02.2020 г.

Общините и кметства могат да кандидатсват за средства в размер до 10 000 лева (с вкл. ДДС). Краен срок - 02.03.2020 г.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://pudoos.bg/?fbclid=IwAR3O5cBvTL_ch80TRLxCWnd2Lout5pryQHFBY4lb3QUWRyJFtFwrvY8bQX8

Вижте целия текст...

Стартира кампания за набиране не участници в обучения в полза на природата и хората. Запиши се!

Искате да научите нещо ново, искате да се развивате и да бъдете полезни за опазването на българската природа! Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ви дава този шанс в рамките на проект „Граждани за природата“, подпомогнат от Фонд „Активни граждани“ България, като ви предлага да се запишете в няколко обучения, които стартират от 29 февруари 2020 г. Тези обучения ще бъдат присъствени, но са предвидени и 7 уебинара, за онези, които нямат възможност да участват в присъствената форма. Уебинарите ще се състоят в периода 25 март - 25 юни 2020 г.

Записването започва сега и ще продължи до 17 февруари 2020 г. Единственото, което трябва да направите е да попълните „Формата за заявка“ и вашата регистрация ще отиде направо при БДЗП. След това от дружеството ще се свържат с вас за повече подробности.

По време на обученията ще се запознаете със законодателството в областта на околната среда, като програмата ще включва и споделяне на практика и опит от страна на БДЗП в сферата на прилагане на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, планове и програми върху околната среда и по-специално върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Присъствените обучения ще се проведат в пет града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Свищов от 29 февруари до 15 март.

Друго обучение отново за граждани, местни граждански групи и представители на различни неправителствени организации ще бъде за наблюдение и мониторинг на птици и участие в събиране на данни за птици чрез приложението Smart Birds Pro. Ще бъде осъществен цикъл от 10 обучения, включително практика на терен в 5 града в страната – София, Пловдив, Хасково, Бургас и Варна в периода 1 март - 20 април 2020 г.

С усилията, които полага в тази област, БДЗП работи целенасочено за въвличане на повече млади хора в проучвания и събиране на данни за птиците в ключови места от екологичната мрежа „Натура 2000“ в страната чрез иновативното приложение SmartBirds Pro, както и за прилагането на Мониторинга на обикновените видове птици и картиране за целите на българския Атлас на гнездяшите птици.

В края на тези обучения участниците в тях на местно ниво ще могат да събират и използват научни данни, да изготвят необходимите становища, ще могат да участват в попълването и ползването на база с данни за процедури и обжалвания в сферата на екологичното законодателство.

За повече информация: Ирина Матеева, тел. 0878 599 360; e-mail: irina.kostadinova@bspb.org

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Фонд „Социална закрила“ на МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги с 1,45 млн. лв.

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира проектни предложения за модернизация и подобряване на материалната база на социални услуги и в подкрепа на социални предприятия, които ще се финансират през 2020 г.

Проектите ще се финансират в две направления.

По Компонент 1 ще се осигуряват средства за закупуване на оборудване и/или обзавеждане или за строително-монтажни/ремонтни дейности на материалната база на социални услуги. Общият финансов ресурс за всички проекти по това направление е до 1 450 000 лв. Допустими кандидати са доставчици на социални услуги, в това число и общини.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 31.03.2020 г.

Всяко проектно предложение за оборудване и/или обзавеждане се финансира от ФСЗ с до 36 000 лв. с ДДС и най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение е съфинансиране от кандидата. Проектните предложения за строително-ремонтни/монтажни работи се финансират от ФСЗ с до 50 000 лв. с ДДС. Съфинансирането от кандидата е най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение.

Компонент 2 е насочен към подкрепата на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики. Допустими кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия по Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Общ финансов ресурс за всички проекти по Компонент 2 е до 50 000 лв. Всяко проектно предложение се финансира от ФСЗ със средства до 10 000 лв. с ДДС. Съфинансирането от кандидата е най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 30.04.2020 г.

След оценяване и класиране проектните предложения с най-висока обща оценка ще бъдат предложени на управителния съвет на ФСЗ за одобряване на финансиране. Управителният съвет ще извърши одобряване с решение, което ще се оповести на интернет страницата на ФСЗ, а всички одобрени кандидати ще бъдат известени за подписване на договор с ФСЗ. Обявлението и всички приложения към него са публикувани на интернет страницата на Фонд „Социална закрила“: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=439

Вижте целия текст...

Конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Краен срок: 31.03.2020 г.

Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация, регистрирана по действащото законодателство. Кандидатстващите с проектни предложения трябва да бъдат новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания.

Максимален размер на субсидията е до 300 000 лева.

Повече информация можете да намеите ТУК: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6

Европейски корпус за солидарност – Доброволчески проекти

Краен срок: 5 февруари, 30 април и 1 октомври 2020 г.

В рамките на Европейския корпус за солидарност се финансират следните дейности за доброволческа дейност.

 • Индивидуалното доброволчество е неплатена дейност за солидарност на пълно работно време (най-малко 30 и не повече от 38 часа седмично) с продължителност от 2 до 12 месеца. Тази дейност дава възможност на младите хора да допринасят за ежедневната работа на организациите в дейности за солидарност в полза за общностите, в които се извършват дейностите.
 • Доброволческите екипи са дейности за солидарност, които позволяват на екипи от 10 до 40 участници, идващи от най-малко две различни страни, да полагат заедно доброволен труд за период от 2 седмици до 2 месеца.

Кандидатства се пред Националната агенция.

Европейски корпус за солидарност – Стажове и работни места

Краен срок: 5 февруари, 30 април и 1 октомври 2020 г.

Стажовете и работните места са дейности за солидарност, които предоставят на младите хора възможности за работа или заетост, като им помагат да повишат уменията и опита си, като по този начин улесняват тяхната пригодност за заетост и преход към пазара на труда.

Кандидатства се пред Националната агенция.

Европейски корпус за солидарност – Проекти за солидарност

Краен срок: 5 февруари, 30 април и 1 октомври 2020 г.

Проектът за солидарност е инициатива за солидарност в рамките на страната на пребиваване, инициирана, разработена и прилагана от младежи за период от 2 до 12 месеца. Тя дава възможност на група от минимум петима младежи да изразят солидарност, като поемат отговорност и се ангажират да създадат положителна промяна в местната общност.

Проектът трябва да има ясно определена тема, която групата млади хора желае да проучи заедно следва да бъде реализирана с конкретните ежедневни проектни дейности, както и да включва всички участници.

Кандидатства се пред Националната агенция.

Повече информация можете да намерите тук: https://europeansolidaritycorps.bg/dobrovolcheski-proekti

88 млн. евро за възраждане на селата по Хоризонт 2020

88 млн. евро за възраждане на селата през 2020 г. отпуска най-голямата програма на ЕК за финансиране на научните изследвания и иновации Хоризонт 2020. Това е едно от трите направления в сектор селско стопанство и гори, по които приемът вече е отворен и ще продължи в повечето от процедурите с един прием до 22 януари 2020 година. Последната работна програма на Хоризонт 2020 за периода 2018-2020 година отдели 280 млн. евро за селските райони да се модернизират, да станат по-умни, по-зелени, по-свързани.

Последният прием за 2020 г. се фокусира върху обновяването на поколението, създаване по-устойчиви публични политики за модернизиране на селата. Идеята е също да се стимулира въвеждането на иновации, на инициативи и продукти, които използват отпадъците повторно, опазват почвата и околната среда с едничката цел да се сбъднат обещанията за дигитална революция за земеделските производители и селските жители. Затова инвестиците в по-иновативни проекти и в модели за кръгова икономика ще бъдат високо оценени. В продължение на предишните процедури това ще засили използването на иновационните системи, ще насърчи по-доброто използване на знанието, когато се инвестира в мрежи, развитие на умения и консултантски системи.

Кои теми се финансират и срокове:

Организиране на устойчиви хранителни вериги

 • Свързване на потребители и производители във къси вериги на доставки- 9 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Иновативни вериги за доставка за увеличаване на конкурентоспособността - 21 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Намаляване загубата на отпадъците по хранителната верига - 12 млн. евро ММА партньорски проекти
 • Затваряне на хранителните цикли, торове на биологична основа от странични продукти от агросектора, риболова и горския сектор - 16 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Затваряне на хранителните цикли, биологични торове от отпадъчни води или утайки на канализации - 6 млн. евро индивидуални проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

Краен срок: 8.09.2020 г. втори прием

 • Устойчиви вериги за доставка на дървесина, устойчиви горски системи - 10 млн. евро индивидуални проекти
 • Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

  Краен срок: 8.09.2020 г. втори прием

  Засилване на иновациите, развиване на човешкия и социалния капитал в селските райони

  • Тематични мрежи, събиращи знания, готови за практиката - 10 млн. евро MMA партньорски проекти

  От фермата до обществото: разбиране за динамиката и модернизирането на политиките

  • Селскостопански пазари и международна търговия в контекста на целите за устойчивост - 4 млн. евро индивидуални проекти

  Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

  Краен срок: 8.09.2020 г. втори прием

  Възможностите за финансиране по последния прием по Хоризонт 2020 за 2020 г. за сектор земеделие и гори са предвидени над 469 млн. евро, разделени на три основни теми:

  • Устойчива продоволствена сигурност (Sustainable food security -SFS)
  • Възраждане на селските райони (Rural renaissance -RUR)
  • Храна и природни ресурси (Food and natural resources -FNR).

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:85101
За седмицата:362600
За месеца:14322672
Общо:110739
Вашият IP: 44.192.253.106