Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 5 / 09.2019 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Фондация център “Отворено образование“, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Урсула фон дер Лайен – новия председател на Европейската комисия

„Ще го направим по европейския начин.“

На 16 юли 2019 г. Европейският парламент избра Урсула фон дер Лайен за бъдещ председател на Европейската комисия. Тя е първата жена, избрана за председател на Европейската комисия.

Европеец по душа и убеждение, Урсула фон дер Лайен обяви, че ще се съсредоточи върху изпълнението на амбициозна програма в областта на климата, за да може до 2050 г. Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент. Тя също така се ангажира да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент за укрепване на демокрацията и развитие на справедлива социална пазарна икономика в Европа. Освен това Урсула фон дер Лайен представи много личен поглед върху идеята си за пътя на Европа на фона на глобалните предизвикателства: „Трябва да го направим по европейския начин“.

Пълните ѝ политически насоки и речта ѝ са публикувани тук.

Урсула фон дер Лайен възнамерява да подбере екип от комисари, съставен от еднакъв брой мъже и жени, въз основа на кандидатите, предложени от държавните и правителствените ръководители. За да встъпи в длъжност новата Комисия, списъкът на кандидатите за членове на Комисията трябва да бъде одобрен от Съвета, а Европейският парламент трябва да одобри новата Европейска комисия (2019 – 2024 г.) като цяло.

Урсула фон дер Лайен е родена в Брюксел през 1958 г. Тя е лекар, а от 2005 до 2019 г. е член на германското правителство.

Вижте целия текст...

Професионализация в областта на обществените поръчки

В Стратегията за повишаване ефективността на обществените поръчки в Европа е залегнала целта за един по-силен единен пазар чрез подобряване на обществените поръчки и на инвестициите. За преодоляване на предизвикателствата пред възложителите за постигането на този план, Европейската комисия (ЕК) набеляза конкретни действия като определя шест приоритетни области:

 • осигуряване на по-широко внедряване на стратегически критерии в обществените поръчки;
 • професионализация на публичните купувачи;
 • подобряване достъпа на малките и средните предприятия до пазара на обществените поръчки;
 • повишаване на прозрачността, почтеността и качеството на данните;
 • поощряване на цифровизацията на обществените поръчки;
 • сътрудничество за съвместно възлагане на обществени поръчки.

По данни от проучване сред европейските държави на тема: „Стратегическо използване на обществените поръчки за насърчаване на екологосъобразната, социална и новаторска политика“ (Bandiera, Prat, Valletti, 2008 г.) липсата на професионални умения в областта на обществените поръчки е причина за 83 % от случаите на разхищения на бюджетни средства в целия ЕС, докато само 17 % са резултат от корупционни практики. Предвид това ЕК приема, че подобряването на уменията в областта на обществените поръчки на всички етапи на процеса на възлагане, в т.ч. уменията за боравене с цифрови технологии, е от изключителна важност. Във връзка с променящата се култура и засиленото използване на стратегическите обществени поръчки се препоръчва по-широко използване на гъвкави практики, знания за пазарите и иновациите. Това, от своя страна, налага въвеждането на цялостна стратегия за привличане, обучение и кариерно развитие на служители в сферата на обществените поръчки.

Европейската комисията подпомага държавите членки в усилията им да изготвят и прилагат такива стратегии, като отчита, че всички те се намират на различни етапи от процеса на професионализация. В тази връзка са публикувани „Препоръки за професионализация на обществените поръчки“. Те засягат три области:

 • Разработване и прилагане на дългосрочни стратегии за професионализация на обществените поръчки, които да бъдат приспособени към потребностите, ресурсите и административната структура на държавите членки.
 • Управление на човешките ресурси.
 • Осигуряване на технически средства и методики.

В началото на 2019 г. е разработена и Европейска рамка за компетентностите на публичните купувачи (ЕРК), която все още е на етап проект. Тя е замислена като средство за оценка и самооценка и е предназначена да подпомогне експертите и възложителите в процеса по възлагане на обществени поръчки. Чрез нея могат да се идентифицират потребностите от обучения и наемане на нови служители. Също така в нея се очертават възможностите за кариерно развитие и се дават насоки за подобряване на изпълнението на организационно и персонално ниво. Заедно с рамката ще се разработят и инструмент за оценка и самооценка, както и стратегия за обучение със съответните насоки за прилагането й. Европейската рамка няма да има задължителен характер за държавите членки на ЕС, но ще ги подпомага в усилията им да професионализират обществените поръчки.

На този етап са изготвени проекти на матрицата на Европейската рамка за компетентности и на инструмента за оценка и самооценка.

Матрицата на Рамка за компетентностите е приложима към широк кръг лица, които изпълняват конкретни функции, свързани с процеса по възлагане на обществени поръчки. Нейната структура обхваща шест категории служители, ведно с описание на изискванията, на които всеки един от тях трябва да отговаря: подпомагащ служител (технически сътрудник) по обществени поръчки, самостоятелен публичен купувач; експерт по обществени поръчки; продуктов специалист; ръководител на отдел и мениджър на договорите. За всички тях са предвидени четири нива на експертиза: основно, средно, напреднало и експертно.

Инструментът за оценка и самооценка е разработен като софтуерен продукт. С него всеки служител, ангажиран в процеса по възлагане на обществени поръчки може да провери нивото на своите знания и умения.

В България експертите, занимаващи се с обществени поръчки, са държавни служители (с изкл. на заетите при публично правни организации и секторни възложители). Подбора, обхвата и нивото на изпълняваните от тях дейности, оценяването и кариерното им развитие се регулира от Закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Независимо, че у нас дейността, свързана с възлагане на обществени поръчки не е призната за самостоятелна професия и няма изготвена обща учебна програма, обучения се предлагат от много и различни организации. Теми, свързани с обществените поръчки, са част от учебната програма на някои висши учебни заведения. Обучения, насочени към държавните служители и служителите на съдебната власт, се организират съответно от Института по публична администрация и Националния институт по правосъдие. Частни организации и консултантски фирми също организират обучения, предназначени за експерти в областта на обществените поръчки.

Материалът е на ИПА,е-бюлетин №2

Вижте целия текст...

EK одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г.

Европейската комисия (ЕК) одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г. Общият й бюджет е 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането. 50% от средствата са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 50% от националния бюджет. Всички мерки, прилагани до момента са включени в Програмата, предвидени са и нови мерки за подпомагане.

За първи път ще се финансират разходи за подвижно пчеларство. Това ще гарантира разнообразна паша за пчелните семейства и ще повиши добива на пчелен мед и пчелни продукти. От друга страна ще се запази съществуващото биоразнообразие от растителни и дървесни видове у нас. Ще продължи и подпомагането за закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи), прилагано и в предходната програма. Включени са и дейности за обучения на пчелари.

По Националната програма ще се предоставят средства за инвентаризация на съществуващата у нас медоносна растителност, с цел по-равномерно разпределение на броя на пчелните семейства според вида паша.

За поредна година ще се подпомага ефективната борба с икономически значимите заболявания по пчелите – вароатоза и нозематоза, като ще се финансират изследванията. Проверките за остатъчни количества вещества от пестициди в хранителните запаси /мед, прашец/ и пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие също ще бъдат допустими.

По Програмата ще се финансира и провеждането на базари, на които местни пчелари ще могат да предлагат продукцията си, с цел популяризиране и увеличаване на потреблението.

Вижте целия текст...

Нова стратегическа програма за периода 2019 – 2024 г.

През последните години светът става все по-неспокоен, сложен и бързо променящ се. Това създава както възможности, така и предизвикателства. През следващите пет години ЕС може и ще укрепи ролята си в тази променяща се обстановка. Заедно, ние ще бъдем решителни и целенасочени, като се опираме на нашите ценности и силните страни на нашия модел. Само така можем реално да формираме бъдещия свят, да утвърждаваме интересите на нашите граждани, предприятия и общества и да защитим начина си на живот.

Настоящата стратегическа програма предоставя цялостна рамка и насока за тази цел. Целта ѝ е да направлява работата на институциите през следващите пет години. Съсредоточена е върху четири основни приоритета:

 • защита на гражданите и свободите
 • развиване на силна и жизнеспособна икономическа база
 • изграждане на неутрална по отношение на климата, зелена, справедлива и социална Европа
 • защита на европейските интереси и ценности в световен план.
 • Накрая, програмата има за цел да постигне резултати по тези приоритети.

  Защита на гражданите и свободите

  Европа трябва да бъде място, където хората се чувстват свободни и в безопасност. ЕС ще защитава основните права и свободи на своите граждани, признати в Договорите, и ще ги брани от съществуващи и нововъзникващи заплахи.

  Общите ценности, които стоят в основата на нашите демократични и обществени модели, са фундаментът на европейската свобода, сигурност и благоденствие. Принципите на правовата държава и определящата им роля в нашите демокрации са основен гарант за опазването на тези ценности; те трябва да бъдат напълно зачитани от всички държави членки и от ЕС.

  Трябва да гарантираме целостта на нашата територия. Ние трябва да знаем кой влиза в ЕС и да сме тези, които решават кой може да направи това. Ефективният контрол на външните граници е абсолютно необходим за гарантирането на сигурността, опазването на закона и реда, както и за осигуряването на добре функциониращи политики на ЕС, в съответствие с нашите принципи и ценности.

  Решени сме да продължим да развиваме оптимално работеща всеобхватна миграционна политика. Ще продължим да поддържаме и ще задълбочим сътрудничеството си с държавите на произход и на транзитно преминаване, за да се борим с незаконната миграция и трафика на хора и да гарантираме ефективно връщане. Що се отнася до вътрешното измерение, нужно ни е споразумение за ефективна политика в областта на миграцията и убежището. Необходимо е да се постигне консенсус по регламента „Дъблин“ с оглед на неговото реформиране въз основа на баланс между отговорност и солидарност, като се вземат под внимание лицата, които са дебаркирани вследствие на операции за търсене и спасяване.

  Ще предприемем нужните мерки, за да гарантираме доброто функциониране на Шенген.

  Ще развием и укрепим борбата си с тероризма и трансграничната престъпност, като подобрим сътрудничеството и обмена на информация и усъвършенстваме още повече общите си инструменти.

  Ще засилим устойчивостта на ЕС спрямо природните и предизвиканите от човека бедствия. Активната солидарност и обединяването на ресурси са ключът към постигането на тези цели.

  Трябва да защитим обществата си от злонамерени действия в киберпространството, хибридни заплахи и дезинформация, дело на враждебни държавни и недържавни фактори. Преодоляването на тези заплахи изисква цялостен подход с повече сътрудничество, по-голяма координация, повече ресурси и повече технологични способности.

  Развитие на нашата икономическа база: европейският модел на бъдещето

  Солидната икономическа база е от решаващо значение за конкурентоспособността, благоденствието и ролята на Европа на световната сцена, както и за създаването на работни места. Тъй като предизвикателствата в областта на технологиите, сигурността и устойчивостта променят света из основи, ние трябва да обновим базата за дългосрочен устойчив и приобщаващ растеж и да засилим сближаването в рамките на ЕС. За целта трябва да постигнем сближаване на нашите икономики във възходяща посока и да разрешим демографските предизвикателства.

  Трябва да гарантираме, че еврото работи за нашите граждани и запазва устойчивостта си, като задълбочаваме Икономическия и паричен съюз във всичките му измерения, завършим банковия съюз и съюза на капиталовите пазари и засилим международната роля на еврото.

  За да имат нашите действия максимално въздействие, ни е необходим по-интегриран подход, свързващ всички имащи отношение политики и измерения: задълбочаване и засилване на единния пазар и неговите четири свободи, разработване на съобразена с бъдещето промишлена политика, предприемане на действия по отношение на цифровата революция и гарантиране на справедливо и ефективно данъчно облагане.

  Единният пазар във всичките си измерения е от решаващо значение в това отношение. ЕС не може да си позволи да не използва пълноценно потенциала на един пазар от половин милиард души, особено в областта на услугите. Краткосрочните трудности не могат да бъдат използвани като аргумент срещу една дългосрочна стратегия, която е смела, всеобхватна и далновидна. Това трябва да върви успоредно с една по-настъпателна, всеобхватна и координирана промишлена политика. На ЕС са нужни и двете, при това неотложно.

  През следващите няколко години цифровата трансформация ще се развива още по-бързо и ще доведе до широкообхватни последици. Трябва да направим така, че Европа да бъде самостоятелна в цифрово отношение и да получи полагащия ѝ се дял от ползите от това развитие. Нашата политика трябва да въплъщава ценностите на нашето общество, да утвърждава приобщаването и да остава съвместима с нашия начин на живот. За тази цел ЕС трябва да работи по всички аспекти на цифровата революция и изкуствения интелект: инфраструктура, свързаност, услуги, данни, регулиране и инвестиции. Това трябва да бъде придружено от развитието на икономиката на услугите и интегрирането на цифровите услуги във всички сектори.

  Същевременно трябва да увеличим инвестициите в човешките умения и образование, да работим повече за стимулиране на предприемачеството и иновациите и да увеличим усилията в научноизследователската област, по-специално чрез преодоляване на разпокъсаността на европейските научноизследователски и развойни дейности и иновации. Инвестирането в нашето бъдеще означава също насърчаване и подпомагане на публичните и частните инвестиции, включително в инфраструктура, с цел финансиране на растежа на нашата икономика и нашите предприятия, включително МСП.

  В свят, в който общите правила и стандарти все повече биват подлагани на съмнение, ще е жизненоважно да се установи равнопоставеност, включително в областта на търговията. Това означава да се осигури лоялна конкуренция в рамките на ЕС и в световен план, да се насърчава достъпът до пазара, да се води борба с нелоялните практики, извънтериториалните мерки и рисковете за сигурността от трети държави, както и да се гарантира сигурността на нашите стратегически вериги на доставки. Ще продължим да актуализираме нашата европейска рамка в областта на конкуренцията с оглед на развитието на технологиите и тенденциите на световния пазар.

  Изграждане на неутрална по отношение на климата, зелена, справедлива и социална Европа

  Европа се нуждае от приобщаване и устойчивост, като възприема промените, предизвикани от екологичния преход, технологичното развитие и глобализацията, и същевременно гарантира, че никой не е изоставен.

  Днес, когато последиците от изменението на климата стават все по-видими и повсеместни, трябва спешно да ускорим действията си за управление на тази екзистенциална заплаха. ЕС може и трябва да застане начело, като се заеме със задълбочена трансформация на собствената си икономика и общество, за да постигне неутралност по отношение на климата. Това ще трябва да се проведе по начин, който е съобразен с националните обстоятелства и е социално справедлив.

  Климатичният преход ще ни предостави реална възможност да се модернизираме и същевременно да станем световен лидер в една екологосъобразна икономика. Нашите политики следва да са съобразени с Парижкото споразумение. ЕС не може да действа сам: всички държави следва да направят крачка напред и да ускорят действията си в областта на климата.

  Успехът на екологичния преход ще зависи от значителната мобилизация на частни и публични инвестиции, от наличието на ефективна кръгова икономика, както и на интегриран, взаимосвързан и добре функциониращ европейски енергиен пазар, предоставящ устойчива и сигурна енергия на достъпни цени, при пълно зачитане на правото на държавите членки да определят своя енергиен микс. ЕС ще ускори прехода към енергия от възобновяеми източници, ще увеличи енергийната ефективност, ще намали зависимостта от външни източници, ще диверсифицира доставките си и ще инвестира в начини за осигуряване на мобилност в бъдеще.

  Успоредно с това трябва да продължим да подобряваме екологичните условия в нашите градове и извън тях, да повишаваме качеството на въздуха и водата, както и да насърчаваме устойчивото селско стопанство, което е от жизненоважно значение за гарантиране на продоволствената сигурност и насърчаването на качественото производство. Ние ще оглавим усилията за борба със загубата на биоразнообразие и за опазване на екологичните системи, включително океаните.

  Промяната към по-екологично, по-справедливо и по-приобщаващо бъдеще ще бъде свързана с разходи и предизвикателства в краткосрочен план. Ето защо е толкова важно промяната да бъде придружена от мерки и да се помогне на общностите и отделните хора да се приспособят към новия свят.

  Затова е нужно да се отдели специално внимание на социалните въпроси. Европейският стълб на социалните права следва да се прилага на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки при надлежно зачитане на съответните им области на компетентност. Неравенствата, които засягат по-специално младите хора, представляват значителен политически, социален и икономически риск; различията между поколенията и степента на образованост, както и териториалните различия нарастват и се появяват нови форми на изключване. Наш дълг е да предоставим възможности на всички. Трябва да положим повече усилия, за да гарантираме равенството между жените и мъжете, както и правата и равните възможности за всички. Това е както обществен императив, така и икономически актив.

  Наличието на адекватна социална закрила и приобщаващи пазари на труда и утвърждаването на сближаването ще помогнат на Европа да запази начина си на живот, а също и едно високо равнище на защита на потребителите и на стандартите за храните, както и добър достъп до здравеопазване.

  Ще инвестираме в културата и културното си наследство, които са сърцевината на европейската ни идентичност.

  Утвърждаване на европейските интереси и ценности по света

  В днешния все по-несигурен, сложен и променящ се свят ЕС трябва да поддържа стратегически курс на действие и да увеличи способността си да действа автономно, за да защитава интересите си, да поддържа ценностите си и начина си на живот и да спомогне за оформянето на бъдещето в глобален план.

  ЕС ще продължи да бъде движеща сила за многостранното сътрудничество и за световния основан на правила международен ред, като гарантира откритост и справедливост, както и необходимите реформи. Той ще подкрепя ООН и основните многостранни организации.

  ЕС ще използва влиянието си, за да оглави ответните действия спрямо глобалните предизвикателства, като покаже пътя напред в борбата с изменението на климата, насърчава устойчивото развитие и прилага Програмата до 2030 г. и като сътрудничи с държавите партньори в областта на миграцията.

  ЕС ще утвърждава своя уникален модел на сътрудничество като вдъхновение за другите. Той ще поддържа европейската перспектива за европейските държави, които са в състояние да се присъединят и желаят това. Ще се стреми да осъществява амбициозна политика за съседство. Ще развива всеобхватно партньорство с Африка. Заедно с глобалните партньори, споделящи нашите ценности, ЕС ще продължи да работи за световния мир и стабилност и да утвърждава демокрацията и правата на човека.

  Но за да защитава по-добре интересите и ценностите си и да спомогне за оформянето на новите условия в света, ЕС трябва да бъде по-настъпателен и ефективен. Затова е нужно да бъдем по-единни в позициите си и по-решителни и ефективни при упражняването на влияние. Това означава също да си осигурим повече ресурси и да използваме по-добре наличните. Освен това означава да дадем по-ясен приоритет на европейските интереси в сферата на икономиката, политиката и сигурността, като за целта използваме всичките си политики.

  Централен елемент в това отношение е наличието на амбициозна и солидна търговска политика, гарантираща лоялна конкуренция, реципрочност и взаимни ползи, както на многостранно равнище в една реформирана СТО, така и в двустранните отношения между ЕС и неговите партньори.

  ОВППС и ОПСО на ЕС трябва да повишат своята активност и способност да откликват на нуждите, както и свързаността си с другите направления на външните отношения. Освен това ЕС трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност и отбрана, по-специално като увеличи инвестициите в областта на отбраната, развитието на способности и оперативната готовност; той ще сътрудничи тясно с НАТО при пълно зачитане на принципите, определени в Договорите и от Европейския съвет, включително принципите на приобщаване, реципрочност и самостоятелно вземане на решения от ЕС.

  Отношенията със стратегически партньори, включително нашите трансатлантически партньори, и нововъзникващи сили трябва да бъдат ключов елемент на една солидна външна политика. За тази цел е необходимо да има много повече полезни взаимодействия между равнището на ЕС и равнището на двустранните отношения. ЕС може да се ангажира с други световни сили на основата на равнопоставеността само ако избягва разпокъсания подход и действа като единен фронт, подкрепен с ресурси от ЕС и държавите членки.

  Постигане на резултати по нашите приоритети

  ЕС трябва да посреща вътрешните и външните предизвикателства по интегриран начин. За да бъде ефективна външната дейност, ни е нужна солидна вътрешна икономическа база.

  Нашите институции трябва да се съсредоточат върху наистина същественото. В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност ЕС трябва да влага големи усилия в значимите неща и по-малки в незначителните неща. На икономическите и социалните фактори ЕС трябва да осигури необходимото поле за действие, за творчество и за иновации. Важно ще е да се ангажират гражданите, гражданското общество и социалните партньори, както и регионалните и местните участници.

  Нашите институции ще работят в съответствие с духа и буквата на Договорите. Те ще зачитат принципите на демокрацията, върховенството на закона, прозрачността и равенството между гражданите и между държавите членки. Доброто управление зависи и от стриктното прилагане и изпълнение на договорените политики и правила, които трябва да бъдат внимателно наблюдавани.

  Всяка институция следва да преразгледа методите си на работа и да обмисли най-добрите начини да изпълнява функциите си съгласно Договорите.

  ЕС трябва да си осигури средства, с които да осъществи стремежите си, да постигне целите си и да прокара политиките си.

  Институциите и държавите членки трябва да работят заедно и да използват значителните си ресурси в рамките на едно общо начинание. Способностите на регионалните и местните участници следва да бъдат оползотворени в името на цялостното усилие.

  Настоящата стратегическа програма е първата стъпка от процес, който ще бъде доразвит от институциите и държавите членки. Европейският съвет ще следи внимателно изпълнението на тези приоритети и при необходимост ще зададе по-нататъшни общи политически указания и приоритети.

Вижте целия текст...

Заключения на Европейския съвет относно МФР, изменението на климата, дезинформацията и хибридните заплахи, външните отношения, разширяването и европейския семестър

I. Многогодишна финансова рамка

2. Европейският съвет приветства работата, извършена по време на румънското председателство, и взе под внимание различните елементи на пакета за МФР. Европейският съвет призова финландското председателство да продължи работата и да разработи преговорната кутия. Въз основа на това Европейският съвет ще проведе обмен на мнения през октомври 2019 г., с цел да се постигне споразумение преди края на годината.

II. Изменение на климата

3. Европейският съвет подчертава значението на срещата на върха за действия в областта на климата, организирана от генералния секретар на ООН през септември, за активизирането на действията в областта на климата в световен мащаб, за да бъде постигната целта на Парижкото споразумение, включително чрез продължаване на усилията за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5°C спрямо равнищата от прединдустриалния период. Европейският съвет приветства активното участие на държавите членки и на Комисията в подготовката.

4. След проведените през последните месеци обсъждания по сектори Европейският съвет приканва Съвета и Комисията да постигнат напредък в работата по условия, стимули и благоприятна рамка, които да бъдат въведени, за да се осигури преход към неутрален по отношение на климата Европейски съюз в съответствие с Парижкото споразумение [1], който ще запази европейската конкурентоспособност, ще бъде справедлив и социално балансиран, ще отчита националните обстоятелства на държавите членки и ще зачита правото им да вземат решения относно своя енергиен микс, като се основават на вече договорените мерки с оглед постигане на целта за намаляване на емисиите до 2030 г. Европейският съвет ще финализира насоките си преди края на годината с оглед на приемането на дългосрочната стратегия на ЕС и представянето ѝ на РКООНИК в началото на 2020 г. В този контекст Европейският съвет приканва Европейската инвестиционна банка да активизира дейностите си за подкрепа на действията в областта на климата.

5. ЕС и неговите държави членки запазват ангажимента си да увеличават мобилизирането на международното финансиране на борбата с изменението на климата от широк спектър частни и публични източници и да работят за навременен, добре управляван и успешен процес на попълване на Зеления фонд за климата.

III. Дезинформация и хибридни заплахи

6. В допълнение към доклада на председателството и приноса на Комисията и на върховния представител относно поуките, извлечени във връзка с дезинформацията и осигуряването на свободни и честни избори, Европейският съвет призовава за постоянни усилия за повишаване на осведомеността, увеличаване на готовността и засилване на устойчивостта на нашите демокрации спрямо дезинформацията. Той приветства намерението на Комисията да извърши задълбочена оценка на изпълнението на ангажиментите, поети от онлайн платформите и други страни, подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Променящият се характер на заплахите и нарастващият риск от злонамерена намеса и онлайн манипулация, свързани с развитието на изкуствения интелект и техниките за събиране на данни, изискват постоянна оценка и подходящ отговор.

7. ЕС трябва да осигури координиран отговор на хибридните и кибернетичните заплахи и да засили сътрудничеството си със съответните международни участници. Европейският съвет приветства приемането на нова рамка за целенасочени ограничителни мерки и работата по координираното вменяване на отговорност на равнище ЕС в контекста на инструментариума за кибердипломация с цел по-добро възпиране и противодействие на кибератаки. Той приканва институциите на ЕС, заедно с държавите членки, да работят по мерки за укрепване на устойчивостта и за подобряване на културата на ЕС по отношение на сигурността спрямо кибернетични и хибридни заплахи от източници извън ЕС, и за да се защитят по-добре информационните и комуникационните мрежи на ЕС, както и процесите му на вземане на решения, от всякакъв вид злонамерени действия.

IV. Външни отношения

8. По случай 10-ата годишнина на Източното партньорство Европейският съвет потвърждава отново значението на това стратегическо партньорство и приканва Комисията и върховния представител да направят оценка на действащите инструменти и мерки и, след провеждане на подходящи консултации, в началото на 2020 г. да представят допълнителни дългосрочни цели на политиката с оглед на следващата среща на върха на Източното партньорство.

9. Европейският съвет приветства мирното предаване на властта в Република Молдова и приканва Европейската комисия и върховния представител да работят по набор от конкретни мерки в подкрепа на Република Молдова, въз основа на непрекъснатото прилагане на реформите по Споразумението за асоцииране / задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия от нейна страна.

10. Европейският съвет подчертава същественото значение на Стратегическото партньорство Африка – ЕС. Ние сме поели ангажимент да продължим да го развиваме, като имаме споделена амбиция заедно да се изправим срещу общите и световни предизвикателства.

11. Стабилността, сигурността и просперитетът на държавите от южното крайбрежие на Средиземно море са от изключително значение за ЕС. В този контекст постигането на мир и дългосрочна стабилност в Либия е общ приоритет. ЕС изтъква отново подкрепата си за ръководения от ООН процес за прекратяване на враждебните действия и приобщаващо политическо решение.

12. Европейският съвет приветства новия импулс в отношенията между ЕС и Мароко и очаква предстоящия Съвет за асоцииране ЕС – Мароко.

13. Европейският съвет отново призовава Русия да освободи безусловно всички задържани украински моряци, да върне задържаните плавателни съдове и да осигури свободното преминаване на всички кораби през Керченския проток в съответствие с международното право.

14. Европейският съвет изразява дълбоката си загриженост във връзка с указа на президента на Русия от 24 април, който дава възможност за опростяване на процеса на издаване на паспорти в някои части на Донецка и Луганска област в Украйна, което е в противоречие с духа и целите на споразуменията от Минск.

15. Европейският съвет ще продължи да следи положението в Източна Украйна и е готов да разгледа други възможности, включително непризнаването на руски паспорти, издадени в разрез със споразуменията от Минск, в тясно сътрудничество с международните си партньори. Европейският съвет призовава за незабавно възобновяване на усилията за преговори с оглед на прилагането на споразуменията от Минск и за мерки, насочени към възстановяване на доверието между страните.

16. На 17 юли се навършват пет години от свалянето на полет MH17, което отне живота на 298 души. Европейският съвет изтъква отново, че ще подкрепи изцяло всички усилия, за да възтържествуват истината и справедливостта и за да бъде поета отговорност заради жертвите и близките им, в съответствие с Резолюция 2166 на Съвета за сигурност на ООН. В този контекст той приветства съобщението на съвместния екип за разследване от 19 юни 2019 г., че в Нидерландия ще бъдат повдигнати обвинения на четири лица, призовава Русия да сътрудничи изцяло с провежданото разследване и изразява пълната си увереност в независимостта и професионализма на правните процедури, които предстоят.

17. Европейският съвет припомня и потвърждава предходните заключения на Съвета и Европейския съвет, включително заключенията на Европейския съвет от 22 март 2018 г., в които категорично се осъждат продължаващите незаконни действия на Турция в Източното Средиземноморие и Егейско море. Европейският съвет изразява сериозна загриженост във връзка с извършваните от Турция незаконни сондажни дейности в Източното Средиземноморие и изразява съжаление, че Турция все още не е реагирала на многократните призиви на ЕС да преустанови тези дейности. Европейският съвет подчертава, че подобни незаконни дейности имат значително непосредствено отрицателно въздействие върху целия спектър на отношенията между ЕС и Турция. Европейският съюз призовава Турция да проявява сдържаност, да зачита суверенните права на Кипър и да се въздържа от подобни действия. Европейският съвет подкрепя поканата към Комисията и ЕСВД да представят без забавяне варианти за подходящи мерки, включително целеви мерки. ЕС ще продължи да наблюдава отблизо събитията и изразява готовност да отговори по подходящ начин и при пълна солидарност с Кипър. Европейският съвет ще продължи да следи въпроса и ще се върне към него по целесъобразност.

V. Други точки

18. Европейският съвет одобрява заключенията относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране, приети от Съвета на 18 юни 2019 г.

19. В контекста на европейския семестър Европейският съвет проведе обсъждане въз основа на хоризонтален доклад относно специфичните за всяка държава препоръки.

[1] За значително мнозинство от държавите членки неутралността по отношение на климата трябва да бъде постигната до 2050 г.

Вижте целия текст...

Актуално

Работодатели могат да кандидатстват за финансиране на проекти, свързани с работни места за хора с увреждания

С влизане в сила на новия Закон за хората с увреждания и съгласно чл. 44, ал. 1, министърът на труда и социалната политика е утвърдил Национална програма за заетост на хората с увреждания, която ще се изпълнява от Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

В тази връзка АХУ обявява конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Отпускат се средства по три компонента:

 • Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие, за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 200 лв. на лице с трайно увреждане на ден.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса могат да се намерят на интернет страницата на АХУ - вижте ТУК: https://www.ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Поради засиления интерес операция е удължена до 2023 г.

Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс

Поради засиления интерес операция „Младежка заетост“ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е удължена до 2023 г., а бюджетът й се увеличава с 20 млн. лв. и така средствата стигат общо 102 млн. лв.

Основната цел на операцията е улесняване на прехода от образование към заетост, като бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж и допълнително обучение на безработни младежи, завършили средно или висше образование.

Работодателите (работодатели от реалния сектор, общини, органи на изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, общински предприятия по чл. 52 от ЗОС и органи на централните администрации и териториалните им структури) могат да наемат младежи до 29 години (навършени), които са регистрирани в бюрото по труда.

Работодателите могат да кандидатстват за наемане на младежи в следните направления:

• Стажуване;

• Обучение по време на работа.

Повече информация можете да намерите ТУК: https://esf.bg/oprchr-proceduri-na-fokus/mladejka-zaetnost/

Вижте целия текст...

Конкурс на сп. MSLEXIA за кратък разказ, написан от жена

Краен срок: 30 септември 2019 г.

В конкурса могат да участват авторки от всякаква националност от всяка страна.

Разказите следва да са с дължина между 300 и 3000 думи (без заглавието).

Първата награда е 3000 GBP.

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://mslexia.co.uk/products/uncategorised/mslexia-fiction-competition-2019-short-story/

Награда на ЮНЕСКО „ИКТ в образованието“

Краен срок: 31 октомври 2019 г.

Наградата на ЮНЕСКО и Крал Хамад бин Иса Ал-Халифа е награда за използването на ИКТ в образованието, тя възнаграждава хора, институции и неправителствени организации за проекти и дейности, които демонстрират най-добрите практики и творческо използване на ИКТ за подобряване на ученето, обучението и образованието.

Темата за наградата през 2019 г. е използване на изкуствен интелект (ИИ) за иновации в образованието, преподаването и ученето.

През 2019 г. наградата ще отличи решения, базирани на ИИ, както и приложения на неврологията в ИИ, целящи да подобрят резултатите от обучението, овластяване на учителите и подобряване на предоставянето на образователни услуги, като същевременно застъпва за приобщаващо и справедливо използване на тези технологии в образованието.

Всеки победител ще получи награда от 25 000 долара и диплома по време на церемония в Париж, Франция.

Повече информация можете да намерите ТУК: https://en.unesco.org/news/unesco-ict-education-prize-call-nominations-open-projects-leveraging-ai

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстерите в България.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Приложимият режим на държавна/минимална помощ е, както следва:

По Компонент 1 приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

По Компонент 2 приложимият режим е „помощи за иновационни клъстери“ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 29 924 199 лв. (15 300 000 евро).

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1) Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества;

2) Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау).

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:00 часа на 26.10.2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Адрес на електронна поща: innoclust@mi.government.bg.

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

Вижте целия текст...

Започна приемането на проектни предложения по Схема за малки инициативи

Актуално | Срок за кандидатстване: до 15 септември 2019

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на конкурса за набиране на проектни предложения по Схема за малки инициативи. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети:

 • Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост;
 • Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи;
 • Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;
 • Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;
 • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по конкурса на Фонд Активни граждани България можете да намерите на страницата на Фонда - https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=70.

ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес”

ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Целта на операцията е да разшири и завърши цикъла на планираната по ОПРЧР подкрепа за развитие на предприемачеството и стартирането на успешен бизнес.

Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв.

Със свои проекти могат да кандидатстват предприятия, създадени от участници в проекти по „Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР и самонаети лица, които са стартирали стопанска дейност чрез участие в същата операция. Процедурата е отворена за кандидатстване и за микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, които са получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР. Проекти могат да подават и социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по „Развитие на социалното предприемачество“ на ОПРЧР, както и такива, които са получили подкрепа по мерки от стратегиите за Водено от общностите местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР.

Кандидати по процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“ могат да бъдат и предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес проект и получили еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Операцията е отворена за кандидатстване и за микропредприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес проект съгласно Закона за насърчаване на заетостта.

Подкрепата по обявената процедура е насочена към предоставяне на бизнес услуги за развитие на предприятия. Целта е първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие. Одобрените кандидати ще получат достъп до разнообразни управленски и организационни бизнес услуги. С използването на различни източници на информация и контакти ще се гарантира по-благоприятна среда за успешен старт и развитие на неукрепналите предприятия.

Процедурата се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 30 септември 2020 г.

Вижте целия текст...

Агенцията по заетостта приема заявления за ваучери за обучение

Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс

Желаещите ще заплащат половината от стойността на курсовете за преквалификация.

Агенцията по заетостта започна нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”. Проектът е съфинансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Общо безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 млн. лв. От първия прием до момента от тях са усвоени над 20 млн. лв. Издадените ваучери са над 24 хил.

Финансовият ресурс за втория прием е близо 19 млн. лв., като се очаква още 30 хил. заети лица да повишат квалификацията си.

Право да подават заявления имат работещи на трудов договор извън държавната администрация, които са:

• със средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

• навършили 55 г. с висше образованиe.

Желаещите ще имат възможност да преминат професионално обучение с ваучери, включително компютърно и езиково обучение. Те ще заплащат 50% от стойността на ваучера с цел мотивация и споделена отговорност между тях и обучителната институция.

Заетите лица могат да подават заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

Вижте целия текст...

Europe for citizens programe: Проекти на гражданското общество 2019

Краен срок: 2 септември 2019 г.

Поканата за представяне на предложения е отворена в рамките на Направление 2 Демократична ангажираност и гражданско участие: Насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на равнището на Съюза.

Целта на поканата е да се подкрепят проекти на транснационални партньорства и мрежи, които пряко включват гражданите. Тези проекти събират граждани от различни хоризонти, в дейности, пряко свързани с политиките на Съюза, с цел да им се даде възможност да участват активно в процеса на формулиране на политиките на Съюза в области, свързани с целите на програмата.

Максималното допустимо финансиране на проект за гражданско общество е 150 000 евро.

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:81101
За седмицата:358600
За месеца:14282672
Общо:110735
Вашият IP: 44.192.253.106