Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 1 / 01.2019 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Фондация център “Отворено образование“, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Защо е важно да гласуваме за Европейския съюз?

България вече 11 години е член на Европейския съюз и това променя до голяма степен живота ни, а и цялото общество. Произведеният продукт нарасна със 70%, доходите ни нараснаха близо 2 пъти и вече възлизат на 50% от средните за Съюза. Получихме безвъзмездно близо 20 милиарда евро за развитие на икономиката и на обществото ни и така Бългаия е страната в Европейския съюз, която получава най-много средства като процент от брутния национален продукт – 4%. Търговията отбеляза значително увеличение, след като компаниите започнаха да се възползват от единния европейски пазар. Стотици хиляди наши сънародници използват възможността да работят или да живеят в другите страни от Съюза, а десетки хиляди млади хора завъшват висшето си образование в чужбина.

На 26 май 2019 г. ще се проведат избори за Европейски парламент. Ние, гражданите на Европейския съюз, ще изберем 705 депутати, които ще ни представляват в най-важния орган на Съюза.

Европейският парламент е законодателният орган на Европейския съюз, мястото, където се одобряват и приемат политиките на Съюза за развитие на икономиката, на селското стопанство, за технологично развитие, за сигурност и отбрана, за развитие на отношенията с другите държави.

На 26 май ще гласуваме както на парламентарни избори за партии или коалиции от партии, а избраните от нас 17 депутати ще участват в работата на парламента и ще отстояват интересите на страната в разрабованите политики, в предлагания бюджет, в общата отбрана и сигурността на Европейския съюз.

Веднъж избрани,нашите депутати ще участват в работата на парламента като част от парламентарните групи – групата на Европейската народна партия, групата на социалистите, групата на либералите и демократите, групата на европейските консерватори и реформисти, групата на зелените, групата „Европа на свободата и пряката демокрация“, групата „Европа на нациите и свободите“.

Избраният от нас Европейски парламент ще играе ключова роля за развитието и функционирането на Съюза в новите условия на засилени международни напрежения, на конфликти и кризи. Особено голяма ще е ролята на парламента за продължаване интеграцията на Съюза, за преодоляване на вътрешни противоречия и конфликти, за развитието на нашия общ европейски дом.

Затова е и важно да гласуваме на изборите за Европейски парламент – ще гласуваме за Европейския съюз и неговото бъдеще, без което вече е трудно да си представим развитието и доброто бъдеще на България.

Вижте целия текст...

Какво ще се случи с гражданското общество в ЕС до 2030 г.

Гражданските организации трябва да отговорят адекватно на промените на съвременния свят и да прилагат иновативни решения за справяне с проблемите си. Това е един от основните изводи, който прави анализът „Еволюция на гражданското общество в ЕС до 2030.“

Анализът включва основните предизвикателства, пред които са изправени организациите на гражданското общество (НПО) на национално и европейско ниво, тенденциите и източниците на промените, както и бъдещите перспективи за отношенията между правителствата на национално и европейско ниво и организираното гражданско общество. Изследването е разработено с цел разглеждане на въпроса какво може да очакват европейските организации на гражданското общество през следващите години до 2030 г., какви са основните предизвикателства и как те трябва да бъдат посрещани.

Според анализа най-важните социални тенденции, които оказват влияние върху гражданското общество в Европа и ще продължат да оказват такова до 2030 г., са: демографските промени, икономическата криза, дигитализацията, популизмът и стесняващото се пространство за изява на гражданското общество. Макар и тези тенденции да са общи и характерни за всички европейски страни, се наблюдават и редица различия между отделните държави, региони и области. И въпреки това, едно от заключенията на анализа показва, че въпреки различната история и общите разновидности, НПО-та в Европа все повече си приличат поради посочените по-горе тенденции.

Демографска картина

Демографските промени влияят върху неправителствения сектор по няколко различни начина – положителни и отрицателни. От една страна необходимостта от услугите, предоставяни от НПО, нараства и се обособяват нови полета за изява, като например сплотяване и комуникации между различните поколения. И макар и на пръв поглед тази тенденция да е положителна, тя има и негативна страна. Предоставянето на обществени услуги все повече се основава на договори, а не на безвъзмездно финансиране. Следователно организациите на гражданското общество се намират под постоянен натиск за понижаване на цените, докато от друга страна се опитват да доставят услуги с добро качество. Те също трябва да се конкурират с други играчи на пазара на обществени услуги като частни предприятия и нови играчи на пазара (например така наречените социални предприятия). С цялостното стареене на населението на континента, застарява и самият НПО сектор (управление, членове и доброволци). Това пряко влияе върху потенциала за иновации и способността да се следват съвременните тенденции и подходи в набиране на средства, застъпничество, връзки с обществеността и т.н., което води до загуба на влияние и обществен имидж. За справяне с предизвикателствата, организираното гражданско общество трябва да отговори адекватно на промените и съответно да засилва и подобрява своите структури, процедури за управление както и да „прегърне“ иновациите. Гражданското общество заедно с институциите трябва да разработи нови подходи за справяне с тези предизвикателства.

Последици от икономическата криза

Въпреки че, ЕС се възстановява от икономическата криза, нейните последици са все още осезаеми. По време на кризата гражданските организации загубиха значителна част от публичното си финансиране и макар и нивата на финансиране да се възстановяват към тези от преди кризата, то съставът е коренно различен. Сега много по-голяма част от финансирането е насочено към предоставяне на услуги, докато гражданските организации занимаващи се със застъпничество остават недофинансирани. НПО вече намират отговор на тази променяща се среда, като развиват нови бизнес модели, основани на рационализации и профилиране, работа в мрежи и съвместни кампании, както и диверсифициране на източниците на средства. Организациите на гражданското общество трябва да продължат да прилагат тези мерки, като също така инвестират в застъпничество и се противопоставят на внушенията, че орязването на публичните разходи е неизбежно и приватизацията е единствения верен път напред. Тук те трябва да си сътрудничат с институциите на ЕС, които са създадени за преодоляване на икономическата криза. Тези институции заедно с НПО трябва да насърчават филантропията, за да стимулират една култура на даряване и доброволчество.

Дигитализация

Дигиталните технологии са един друг фактор, който оказва влияние върху обществото като цяло и в частност НПО и техните отношения с институциите. Новите социални медии и мрежи правят дейността на някои организации на гражданското общество по-лесни и те получават по-голяма публичност. От друга страна онлайн атавизмът омаловажава в голяма степен ролята на неправителствените организации. Същото може да се каже и за процеса на консултиране от страна на институциите към гражданите. В миналото НПО бяха естественият посредник между институциите и гражданите, но с помощта на новите технологии институциите могат директно да комуникират с гражданите, като по този начин процесът на консултиране става по-обхватен, но за сметка на това се губи дълбочината му. За да се възползват от предимствата на модерните технологии, НПО трябва да поддържат съответното високо технологично ниво не само по отношениe на реализирането на програмите, но и във фондонабирането, връзките с обществеността и т.н. В сектора трябва да сме наясно с положителните ефекти на новите технологии, но и с техните ограничения. Виртуалното общуване не трябва да измества реалните комуникации, а по-скоро да ги допълва.

Популизмът

При засилващия се популизъм и евроскептицизъм, Европейските ценности, които бяха издигнати преди десетилетия, са подложени на съмнения и дори отричани. Свидетели сме и на феномена фалшиви новини и журналистиката, фокусирана върху скандали. Всичко това има своето отражение върху организациите на гражданското общество. Тяхното право на съществуване и ефективност са поставени под въпрос, като по този начин натискът върху тях неимоверно нараства, било то под формата на по-слабо финансиране или дори в ограничаването на фундаментални права, като правото на сдружение и изразяване. НПО и държавните институции трябва да работят съвместно за гражданско образование и обучение, като привлекат общественото мнение върху опасностите, свързани с ограничаване на гражданските права и разпространяването на фалшиви новини. Неправителственият сектор като цяло трябва да повиши отчетността и прозрачността в дейността си, за да не бъде лесно уязвим.

Стесняващото се гражданско пространство е глобален феномен, все по-осезаем в страните от ЕС. Ето защо гражданските организации съвместно с институциите на ЕС трябва да мониторират гражданското пространство в Европа и да насърчават участието на гражданите в устояване на демокрацията. Очаква се помощта на институциите в тази насока да има и финансово изражение. Но основната роля в този процес трябва да изиграят самите граждански организации, които трябва да са активни и да увеличават своята членска маса.

*Анализът е придружен от препоръки за стратегии на НПО, органите на ЕС и националните правителства и власти, за да се избегне или поне минимизира ефектът от негативните фактори и да се извлече максимумът от положителните тенденции. Публикацията се базира на сериозна научно изследователска и аналитична работа, в основата на която са последни анализи и изследвания на сектора, серии от интервюта с представители на академичната общност, европейски и национални НПО платформи, членове на Европейския икономически и социален съвет и други експерти.

Вижте целия текст...

Актуално

Операция „Умения“ по ОПРЧР ще дава възможност за специфични обучения според собствените програми на фирмите

През 2019 г. предстои старта на операция „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която работодателите ще имат възможност да правят обучения на служителите си според собствените си програми. Бюджетът на схемата е 30 млн. лв. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Операция „Умения“ ще даде възможност в един работодателски проект едновременно да бъдат комбинирани професионална квалификация, ключови умения и специфични обучения. Чрез нея се стремим да подпомогнем българския бизнес, каза заместник-министър Русинова. Тя припомни, че схема „Младежка заетост“ по ОПРЧР е постоянно отворена чрез Бюрата по труда за кандидатстване от работодателите. Чрез нея над 15 000 младежи са намерили работа, като 60 процента от тях са останали да работят при същия работодател.

През 2019 г. Министерството на труда и социалната политика ще работи в посока връщането на образованите млади хора в България. За това ще се разчита на обединените усилия между МТСП, работодателските организации и местните власти. Усилията се насочват към това да се решат проблемите на бизнеса с нарастващия глад за кадри, обясни заместник-министър Русинова.

Статистиката сочи, че около 30 000 български младежи учат в Европа. Най-голям процент от тях са в Германия, Холандия и Великобритания. За привличане на потенциала им, МТСП предвижда организацията на трудови борси.

Русинова обърна внимание и на развитието на пазара на труда в България. Тенденциите през последните години са позитивни. Безработицата намалява и е под средното ниво за ЕС. Тя акцентира и върху повишаването на доходите. В България се отчита тенденция за ръст на средната работната заплата с около 10% годишно, докато в сферата на информационните технологии ръстът е над 18%. Средната заплата в страната е около 1117 лв., но има сектори, в които възнагражденията са над 2000 лв., посочи заместник-министърът.

Вижте целия текст...

Бъдещето на ЕС и инвестициите

На 27.11.2018 г. в Кърджали, със съдействието на Областен информационен център се проведе среща с представители на бизнеса и студенти по икономика за представяне на резултатите от Инвестиционния план за Европа и новостите, свързани с него. Тема на срещата бе „Бъдещето на ЕС и инвестициите. Инвестиционният план за Европа – възможности и практики”.

Нови изисквания към ЮЛНЦ за вписване на данни в Регистъра към Агенция по вписванията

Изменения и допълнения в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел бяха обнародвани в Държавен вестник на 23 октомври 2018 г. Промените засягат всички ЮЛНЦ и са свързани с обявяването на някои нови обстоятелства в Регистъра, както и с нови процедурни изисквания.

Ето какво трябва да знаем, за да спазим задълженията си:

• Обявяване на действителен собственик до 1 февруари 2019 г.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) предвиди задължително вписване в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на информация и данни относно физическите лица, които са действителни собственици на учредените в Република България юридически лица и други правни образувания, както и данни за притежаваните от тях права; информация и данни относно юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху тях; данни относно физическите лица за контакт на територията на страната. В тази връзка с Наредбата за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ се урежда изрично, че подлежащите на вписване обстоятелства относно действителните собственици се посочват в заявление по образец № Б7, като се регламентира съдържанието му и приложимите към него документи.

• Обявяване на декларация за неактивност с отделно заявление по образец – Г3

Това задължение касае предприятията (търговец или юридическо лице с нестопанска цел), които не са осъществявали дейност през отчетния период. Те и трябва да декларират това обстоятелство в срок до 31 март на следващата година съгласно изискванията на Закона за счетоводството. С промените в Наредбата се регламентира редът за това, като декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч ще се представя за обявяване в Регистъра към Агенция по вписванията чрез ново отделно заявление по образец № Г3. Заявители могат да бъдат лицата, представляващи търговеца или ЮЛНЦ, адвокат, прокурист и друго лице в предвидените от закона случаи (синдик, ликвидатор и т.н.), но не и съставителите на годишни финансови отчети.

• Нови изисквания при предоставянето на документи на чужд език

Прилагането на документи на чужд език, чрез които се удостоверява съществуването на заявени за вписване обстоятелства, ще трябва да се прави заедно с превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, вече следва да бъде нотариално заверен по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Вижте целия текст...

Приет е правилникът за прилагане на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари

На 8 януари 2019 г. в Държавен вестник е обнародван Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С него се детайлизират законовите изисквания, като по отношение на юридическите лица с нестопанска цел е обособен специален раздел (Глава II, Раздел VIII), в който се урежда специфичното положение на ЮЛНЦ като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

*Припомняме, че при предходния Закон за мерките срещу изпирането на пари, всички ЮЛНЦ бяха задължени лица – трябваше да изготвят вътрешни правила и да спазват редица задължителни мерки в хода на дейността си. С новия закон положението на ЮЛНЦ е облекчено – задължение за изготвяне на вътрешни правила имат само тези ЮЛНЦ, които имат годишен оборот над 20 000 лв., както и тези ЮЛНЦ, които преценят, че съществува риск дейността им да бъде използвана за целите на изпирането на пари или финансиране на тероризъм. Изготвянето на вътрешни правила се предхожда от оценка на риска.

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 27 март 2018 г. бе обнародван нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, с който в българското законодателство се транспонира Директивата на ЕС 2015/849 от 20 май 2015 година относно предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Кой, кога и какво следва да прави – вижте основните насоки по-долу:

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЮЛ – ОБЯВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК

Всички юридически лица, вкл. ЮЛНЦ, следва да обявят физическите лица, които са техни действителни собственици, заедно с данни относно притежаваните от тях права. За ЮЛНЦ това обявяване ще става в Агенция по вписванията, която технически ще подготви регистъра до 1 октомври 2018 г. Срокът за обявяване на действителния собственик за ЮЛНЦ ще е 4 месеца – считано от 1 октомври 2018 г. или от датата на пререгистрация (в случай че не е извършена до 01.10.2018).

МЕРКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ВСИЧКИ ЮЛНЦ

С оглед спазването на закона е необходимо всички ЮЛНЦ да предприемат подходящи мерки за наблюдение на операциите и сделките, които извършват. Всички ЮЛНЦ са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона, включително чрез провеждане на програми за обучение, насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки, клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

ТЕКУЩО И РАЗШИРЕНО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЛОЖНИ ИЛИ НЕОБИЧАЙНО ГОЛЕМИ СДЕЛКИ

Всички ЮЛНЦ е необходимо да правят преценка на сделки и операции: 1) които са сложни или необичайно големи за дейността на ЮЛНЦ (законът не дава конкретна дефиниция на „сложни“ и „необичайно големи“); 2) които нямат явна икономическа или законна цел, която да може да се установи на базата на информацията, с която ЮЛНЦ разполага за лицето; 3) които не съответстват на наличната информация за лицето. При възникване на сделки, които попадат в някоя от посочените точки, ЮЛНЦ трябва да съберат повече информация за характера и стойността на сделката и доколко тя съответства на обичайния предмет на дейност на лицето и на съответните документи и данни за него.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ДАНС ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

Всички ЮЛНЦ е необходимо да уведомят Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход при работата си. Това трябва да стане незабавно, по възможност преди извършването на дадената операция или сделка, а ако това е невъзможно, то непосредствено след извършване на сделката или операцията. Същевременно, ЮЛНЦ не бива да забравят, че при узнаване за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход, са длъжни да уведомяват и компетентните органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ДАНС ПРИ ПЛАЩАНИЯ В БРОЙ НА СТОЙНОСТ НАД 30 000 ЛВ.

Всички ЮЛНЦ са длъжни да уведомят Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС за всяко плащане в брой, което те правят или получават, на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута.

МЕРКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЮЛНЦ, КОИТО ИМАТ ГОДИШЕН ОБОРОТ НАД 20 000 ЛВ. ИЛИ ПРЕЦЕНЯТ, ЧЕ Е НАЛИЦЕ ОПАСНОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ИЛИ ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ: ИЗГОТВЯНЕ НА СОБСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА

Критериите, които ЮЛНЦ ще използват за изготвяне на оценка на риска, се разработват и публикуват от ДАНС. (Сроковете, редът и допълнителните изисквания към оценките на риска ще бъдат определени с Правилника за прилагане на закона, който трябва да бъде приет в 5-месечен срок влизане в сила на закона.) Въз основа на изготвените оценки на риска ЮЛНЦ определят рисковия профил на лицето и на деловото взаимоотношение с него. На базата на тези оценки ЮЛНЦ ще прилагат мерки, които съответстват на определеното ниво на риск, например: идентифициране на дарителите и бенефициентите; отпускане на средства чрез банки и др. Оценките на риска ще се актуализират периодично.

ПРИЕМАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС ще изготви примерни вътрешни правила, които публикува на интернет страницата си, като ЮЛНЦ следва да ги допълнят с резултатите от направената собствена оценка на риска.

СРОКОВЕ:

 • Когато ЮЛНЦ приемат вътрешни правила, поради наличието на годишен оборот над 20 000 лв., то крайният срок за изготвянето и приемането им е 31 юли на годината, следваща годината, за която годишният им оборот надвишава 20 000 лв.
 • Когато ЮЛНЦ нямат годишен оборот над 20 000 лв., но решат да изготвят оценка на риска, то вътрешните правила следва да бъдат приети в едномесечен срок от изготвянето на собствената оценка на риска.
 • В 14-дневен срок от приемането на вътрешните правила ЮЛНЦ трябва да изпратят уведомление до Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, в което е посочено и лицето, отговорно за спазването и контрола на задълженията на ЮЛНЦ по закона.

СПЕЦИАЛИЗИРАН/И СЛУЖИТЕЛ/И ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ЮЛНЦ е необходимо да осигурят наличието на вътрешен контрол по изпълнението на задълженията си по закона и правилника за прилагането му. Това може да са управляващите и представляващи ЮЛНЦ или определени от тях с писмен акт лица, които заемат ръководна длъжност в организацията. Информацията за това кой е отговорник за вътрешния контрол по изпълнение на задълженията на ЮЛНЦ по закона се изпраща към ДАНС и се актуализира в 7- дневен срок при промяна.

Кои са ключовите новости и следващи стъпки, които ЮЛНЦ трябва да предприемат:

 • Запознаване с новите изисквания – всяка гражданска организация следва да се запознае с новата законова уредба и с правилника.
 • Обявяване на действителен собственик (§2 от ДП ЗМИП) – в срок от 4 месеца (считано от 31 януари нататък) всяко юридическо лице, в това число и неправителствените организации, трябва да обявят в Агенция по вписванията своя/ите действителен/ни собственици. За тези, които все още не са се пререгистрирали, както и за новорегистриращите се ЮЛНЦ, 4-месечният срок започва да тече от датата на пререгистрация, съответно регистрация.

Легална дефиниция за това кои лица са действителни собственици на едно юридическо лице се съдържа в закона. ЮЛНЦ обаче имат своите специфични особености. В тази връзка предстои ДАНС и Агенция по вписванията да излязат с указания относно това кои лица следва да бъдат определени като действителни собственици на ЮЛНЦ. Очаквайте повече информация за това.

 • Изготвяне на оценка на риска – ЮЛНЦ, които имат годишен оборот над 20 000 лв. или преценят, че съществува някакъв риск дейността им да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, следва да направят собствена оценка на риска. За тази цел ДАНС предстои да публикува на интернет страницата си критерии, по които ЮЛНЦ да могат да изготвят тази оценка. В Правилника са посочени рискови фактори (чл. 43, ал. 3) и източници на информация (чл. 43, ал. 4, 5 и 6), които ЮЛНЦ ще могат да съобразяват и използват.
 • Привеждане на вътрешните правила в съответствие с новите изисквания – в срок от 4 месеца (до 8 май 2019 г.) за ЮЛНЦ, които имат оборот над 20 000 лв. или преценят, че съществува някакъв риск дейността им да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, следва да адаптират досегашните си вътрешни правила към новите изисквания. ДАНС предстои да публикува примерни вътрешни правила на своята интернет страница, с които ЮЛНЦ ще трябва да се съобразят. Изготвянето на вътрешните правила се предхожда от оценката на риска, т.к. част от тях е и самата оценка.

За всички останали ЮЛНЦ: Задължение за изготвяне на вътрешни правила възниква, когато годишният им оборот е над 20 000 лв. Срокът за изготвянето им в този случай е до 31 юли на годината, следваща годината, в която годишният им оборот е над 20 000 лв. Когато ЮЛНЦ прецени, че има риск за дейността му, следва да направи оценка на риска и в срок 1 месец от изготвянето ѝ да подготви и вътрешните си правила.

Във всички случаи след изготвянето на вътрешните правила ЮЛНЦ имат 14-дневен срок, в който да изпратят уведомление до директора на Дирекция Финансово разузнаване към ДАНС.

Защо спрямо ЮЛНЦ се прилагат особени правила?

Законът и Правилникът са приети в приложение на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).

Когато ЮЛНЦ не попада в обхвата на някое от другите задължени лица по закона, то следва да прилага само ограничен брой мерки, само в определени случаи и винаги съобразно съществуващ риск. Защото международните стандарти в тази сфера относно гражданските организации (Recommendation № 8 и Immediate outcome 10, FATF):

 • са категорични, че ЮЛНЦ не трябва да бъдат третирани наравно с финансовите (банки и небанкови финансови институции) или нефинансовите предприятия и професии (като нотариуси, компании за недвижими имоти, адвокати и пр.);
 • изрично посочват, че ЮЛНЦ не следва да прилагат мерките за комплексна проверка на техните клиенти, дарители и бенефициенти;
 • посочват, че прилагането на мерки за предотвратяване на риска от това дейността на ЮЛНЦ да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм трябва да се случва само когато има доказано съществуващ такъв риск за конкретното НПО;
 • подчертават, че мерките, които ЮЛНЦ трябва да прилагат в тези случаи (за да избегнат риска) трябва да са съобразени с нивото на установения риск, да са съразмерни и да не възпрепятстват нормалното упражняване на дейността им.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМА РА14 „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните донори и страните бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които са култура, гражданско общество, добро управление, фундаментални права и свободи.

През периода 2014-2021 г. Министерство на културата е Програмен оператор на средствата на култура чрез Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с общ бюджет от 10 000 000 €. Програмата ще се реализира с участието на Програмен партньор от Страните донори – Съвет по изкуствата – Норвегия.

По Програмата ще се подкрепят проекти, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства и групи. Разширяване на достъпа до култура е също сред целите на програмата, като ще бъдат финансирани проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др.

Средствата по Програмата са организирани в няколко Резултати (приоритети), в рамките на които ще бъдат обявявани Покани за подаване на проектни предложения:

РезултатИндикативни дати на обявяване на покани за кандидатстванеБюджет
1.„Подобрени условия за управление на културното наследство“ 6 400 000 €
1.1.Представяне на културното наследство в ревитализирани, възстановени и реновирани пространства.Ноември, 2019 г.5 400 000 €
1.2.Дигитална достъпност на обекти на културното наследство.Септември, 2019 г.1 000 000 €
2.„Подобрен достъп до изкуства и култура“Февруари, 2019 г.
Септември, 2020 г.
1 000 000 €
3.„Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“Април, 2019 г.
Април, 2021 г.
1 200 000 €

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:

- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

или

- при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следната дейност:

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.05.2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: sme_capacity@mi.government.bg.

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Вижте целия текст...

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.

По настоящата процедура ще бъде изградена мрежа от услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Планира се предоставянето на психологическа подкрепа и консултиране. Част от средствата по операцията могат да бъдат използвани за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията, както и за обучение и супервизия на персонала.

Общият бюджет на схемата е 45,7 млн. лева, за които общините могат да кандидатстват с проектни предложения. По процедурата е допустимо общо проектно предложение на група общини.

В Патронажна грижа се очаква да бъдат обхванати около 17 000 лица над 18 г., включително с увреждания. Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ надгражда модела за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора. Подобен модел вече бе реализиран по проекта „Домашни грижи за независим и достоен живот“ от БЧК в партньорство със социалното и здравното министерство и с финансиране от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 28.02.2019 г.

Условията за кандидатстване и приложените към тях документи за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет страници: www.esf.bg и https://eumis2020.government.bg/

Вижте целия текст...

Национални покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, краен срок 5 февруари 2019 г.

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че са публикувани Националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3, с краен срок за кандидатстване 5 февруари 2019г., 13:00 часа българско време.

Текстове на поканите са достъпни на следните страници:

INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020: Пета покана "Схема за безвъзмездно финансиране за подкрепа на МСП за растеж и разширение отвъд местните пазари"

Начален срок: 15 февруари 2019 г.Краен срок: 15 април 2019 г.; 14:00 ч.

Регионите, които програмата обхваща, са областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на Република България и префектурите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.

Интервенцията се фокусира върху насърчаването на способността за производство на добавена стойност в предприятията чрез засилване на техните дейности за развитие на продукти и услуги чрез съвместни действия за икономическо развитие, за предпочитане ориентирани към иновации, за да им се даде възможност за достъп до нови пазари.

Общият бюджет по настоящата покана възлиза на 10 000 000,00 евро.

Публичните разходи се състоят от 8 500 000 евро средства от ЕФРР и 1 500 000 евро национални вноски от Гърция и България.

 • Минимална обща допустима инвестиция (за проект): 300,000.00 евро;
 • Максимална обща допустима инвестиция (за проект): 600 000,00 евро;
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ на предприятие (отделно предприятие) в размер на 200 000,00 евро за период от 3 години съгласно Регламент (EU 1407/2013).

Допустими бенефициенти по настоящата покана са предприятията в приоритетните производствени сектори на стратегиите за „интелигентна специализация“:

 • Агро-хранителна промишленост;
 • Управление на отпадъците за рециклиране или производство на енергия;
 • Възобновяема енергия и енергоспестяване и ефективност;
 • Устойчив туризъм;
  - Здраве;
 • Материали – технология;
 • Строителни материали;
 • Текстилна индустрия.

Допустими кандидати са само МСП, регистрирани в допустимия по програмата регион (за България: в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в т.ч. клонове, като за България същите следва да са регистрирани като самостоятелни юридически лица. В дадено проектно предложение следва да участват само по едно МСП от всяка от партниращите държави. Едно МСП може да кандидатства само по един проект.

Вижте целия текст...

На вниманието на представляващите дружества и фирми, регистрирани работодатели в страната със съществуващ сграден фонд и работен персонал

Фонд „Условия на труд” е юридическо лице, създаден към Министерство на труда и социалната политика, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Приемат се заявления за кандидатстване от регистрирани лица – фирми и дружества съобразно Търговски закон.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти от Фонд "Условия на труд" имат физически лица / еднолични търговци / и юридически лица работодатели, които отговарят на следните изисквания:

 • Към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и служители по сключени с тях трудови договори;
 • Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
 • Декларирали са в съответната дирекция "Областна инспекция по труда" местонахождението, вида и характера на дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки;
 • Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация, създали специализирана служба или възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове;
 • Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;
 • Имат изграден комитет (група) по условия на труд.
 • Притежават самостоятелна регистрация по Булстат / ЕИК /.

Средства от фонда се предоставят безвъзмездно за финансиране до 30 на сто от стойността на проект за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост.

Допустими дейности по проекта:

а) подобряване,ремонт и реконструкция на съществуващи обекти

 • защитно –заземителни инсталации,
 • покриви,
 • тавани,
 • вътрешни стени,
 • външни /фасадни / стени,
 • подове,
 • осветеност,
 • подмяна на дограми /врати и прозорци,
 • климатизация на работни и офис помещения,
 • аспирация на производствени помещения,
 • вентилация и отопление на производствени и други помещения,
 • подобряване помещения за отдих и работен процес,
 • изграждане на преградни и шумоизолиращи стени и приспособления за игнориране на неблагоприятна работна среда,
 • изпълнение предписания от Главна Дирекция „Инспекция по труда” и противопожарните органи,
 • закупуване техника игнорираща тежкия, груб и монотонен труд

б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения – изграждане на осигурителни линии, като система за предпазване от падане и трудова злополука при осъществяване на подмяна на осветителни тела, при ремонт на въздуховоди, климатична инсталация и други разположени във височинни участъци на сградния фонд,

в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рисковете на работното място, чрез изграждане на въздушни, механични или водни завеси за изолиране зоните и помещенията от неблагоприятен микроклимат или друга неблагоприятна работна среда,

г) подобряване на санитарно-хигиенните условия за труд и отдих чрез:

 • реконструкция или подобряване на съблекални, бани, тоалетни, стая за жената,стая за отдих на персонала,
 • разливно помещение за приемане на храна при кетърингово хранене,
 • стол за хранене на персонала,
 • покупка на соларна инсталация за генериране на топла вода, необходима за хигиенно-битови и други цели,

д) обезопасяване на машини и съоръжения в съответсвие спецификата на работа на машините,

е) други дейности, свързани с подобряване условията на труд;

ж) подмяна на електроинсталация и всичко, свързано с електробезопастността на хора и техника, в това число изолиращи щанги, изолиращи стълби, изолиращи площадки,

з) вентилация

 • доставка и монтаж на нови вентилационни системи,
 • локална аспирационна система над източника на отделяне на вредности,
 • нагнетателна аспирационна система за чист въздух в производствено помещение,
 • вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване,
 • система от блокировки, свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици - газсигнализатори, аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло,

и) климатизация

- доставка и монтаж на нови климатични тела или системи за климатизация,

k) отоплителни инсталации

- доставка, монтаж и подмяна на отоплителната инсталация,

л) шум

 • доставка и монтаж на екрани, кожуси, покрития, ограждения около източниците на производствен шум,
 • звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в производствените помещения с наднормен шум,
 • звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум,

м) вибрации

 • поставяне на фундамент, различен от този в производственото помещение под източника на вибрации, осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации, защита от летящи, изхвърлени частици или предмети,
 • доставка и монтаж на предпазители, предпазни екрани, паравани, ограждения, предпазни екрани или защитни покрития, система от блокировка, свързана с техническо средство, свързана с анализ на работната среда за наличие на вредни емисии,
 • екраниране на лазерни устройства, отстраняващи възникването на опасности за здравето на работещите, оптични устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение,
 • защита от падащи предмети в производствени помещения.
 • изграждане на козирки, навеси, прегради, тунели, бордови дъски.
 • защита от пожар и взрив чрез система от хидранти и струйници, автоматична пожарогасителна инсталация, пожароизвестителна инсталация, автоматични газанализатори,
 • покупка на техника облекчаваща, заместваща или игнорираща грубия,тежък и не привлекателен труд, чрез подобряване фактора на тежест на труда
 • газификация на помещения с цел отопление

Максималният размер на средствата за финансиране от фонда е в размер до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от 100 000 лв. за малки, средни и големи предприятия.

Условия:

 • Платени осигурителни вноски,
 • Максимален срок за изпълнение на проекта до 12 месеца,
 • Минимална численост на персонал – 10 души,
 • Липса на задължения към държавата в съответствие с Чл.87 от ДОПК,
 • Акт16,
 • Бюджет на проекта в дейности до 330 х.лв..без ДДС.

Вижте целия текст...

Покана за представяне на предложения за 2019 - EAC/A05/2018 Европейски корпус за солидарност

Краен срок: вижте в текста на поканата

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

 • Доброволчески проекти - с крайни срокове 5 февруари, 30 април, 1 октомври 2019;
 • Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2019 г. по линия на РСП за 2018—2020 г.) - с краен срок 20 април 2019;
 • Доброволчески екипи във високоприоритетни области - с краен срок 28 септември 2019;
 • Стажове и работни места - с крайни срокове 5 февруари, 30 април, 1 октомври 2019;
 • Проекти за солидарност - срокове 5 февруари, 30 април, 1 октомври 2019;
 • Знак за качество

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 96 322 671 EUR и се основава на годишната работна програма за 2019 г. на Европейския корпус за солидарност.

Повече информация можете да намерите ТУК: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0019.01.BUL&toc=OJ:C:2018:444:TOC

Вижте целия текст...

Отворена покана за участие във фестивала „НОЩ/ПЛОВДИВ“ 2019

Краен срок: 15 февруари 2019 г.

Фондация „Отворени изкуства“ обявява отворена покана за участие в официалната програма на 14-ия фестивал „Нощ/Пловдив“, който ще се проведе от 13 до 15 септември 2019 г.

Очакват се предложения за реализиране на изложби, пърформанси, прожекции, музикални изпълнения, концерти, презентации, представления, акции, партита и други.

Фестивалът има 5 официални програми: „Музеи, галерии и ателиета“ (програмата включва художествени предложения на регионални, национални и частни музеи и галерии); „Град и Култура“ (акцент върху локалната културна общност и нейните институции – читалища, театри, библиотеки, общностни и/или религиозни центрове, културни домове, кинозали и др.); „Публични пространства“ (артистични проекти на открито в градска среда); „Клуб и музика“; кураторска програма „Отворени изкуства: Общо място“ (специално селектирани и курирани проекти от страна на организаторите и нейни партньори) и рубрика „Малката нощ“ (проекти за деца).

Възможно е кандидатстване и за финансова подкрепа на проекта пред фонд „Специални проекти“ и програмите „Музеи, галерии и ателиета”, „Град и култура”, „Клуб и музика”.

За финансиране могат да кандидатстват културни организации и екипи без изявена търговска дейност, както и индивидуални артисти, които могат да получат подкрепа до 50 % от общата стойност на проекта и в рамките на 2000 лв.

Повече информация можете да намерите ТУК: https://night.bg/bg/open-session

Вижте целия текст...

Втора покана за прием по Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн" 2014 - 2020

Краен срок: 31 януари 2019 г.

Общини, неправителствени организации, местни бизнес асоциации и други могат да кандидатстват с проекти по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020 г.“. Обявена е втората покана за набиране на предложения с бюджет близо 25 млн. лв. Финансирането се осигурява чрез Европейския инструмент за съседство за проекти по две специфични цели – „Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн“ и „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“. Приоритетите, които се финансират от програмата за насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата, увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори, насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместна действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море и подобряване на съвместния мониторинг по околна среда.

Проектните предложения могат да се подават до 14.00 часа на 31 януари 2019 г. чрез електронната система за наблюдение – http://ems-bs.mdrap.ro. Пакетът с документите за кандидатстване е публикуван на уебсайта на програмата.

Партньорите във всеки проект трябва да бъдат поне 3, от най-малко 3 държави – участнички в програмата, от които поне една държава – член на ЕС и една от държавите - партньори. Предоставените безвъзмездни средства ще възлизат до 92% от общите допустими разходи на проекта. Българските партньори, след сключване на договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще получават до 8% национално съфинансиране на допустимите разходи от определения им бюджет в проектите, в които участват. Срокът за изпълнение на проектите е от 18 до 30 месеца, като те трябва да приключат до 31 декември 2022 г.

Основната цел на оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ е да се подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. В териториалния обхват на Програмата попадат 10 държави - България, Гърция, Румъния, Турция, Армения, Азейрбеджан, Грузия, Молдова, Русия и Украйна.

Вижте целия текст...

Схемата за помощ за мини мандри

60 000 лв. е максимумът на помощ за един бенефициент

Eвропейската комисия одобри схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“, съобщиха от пресофиса на министерството на земеделието.

Целта е да бъдат подпомогнати собственици или наематели на животновъдни ферми, които са регистрирани земеделски стопани. Кандидатите трябва да произвеждат качествени хранителни животински продукти, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Схемата стартира в началото на 2019 г. и ще продължи до края на 2020 г., или до изчерпване на финансовия ресурс. Заявленията за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане на срока за прилагане на схемата. Бюджетът на помощта е в размер 1,5 млн. лева. Той се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване.

Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 60 000 лева. Този интензитет е допустим на основание на член 17(9)(в) от Регламент (ЕС) 702/2014.

Допустимите инвестиции по схемата ще бъдат за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуването на временен обект за търговия на дребно на млечни продукти, (включително закупуване на необходимото оборудване), в който се обработва и/или преработва сурово мляко, съгласно Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:187
За седмицата:365600
За месеца:14352672
Общо:110742
Вашият IP: 44.192.253.106