Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 5 / 08.2018 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Фондация център “Отворено образование“, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Климатичните изменения
Европейските решения относно промените в климата

Климатичните изменения застрашават много аспекти от нашия живот.

Приносът на Европа

Взети заедно, страните в Европейския съюз заемат трето място в света по емисии на парникови газове след Китай и САЩ. Производството и потреблението на енергия (включително в транспорта) са отговаряли за 78% от емисиите на парникови газове през 2015 г.

През 2008 г. ЕС си постави задачата да намали емисиите с 20% до 2020 г. спрямо нивото от 1990 г. Към момента тази цел е постигната: през 2015 г. емисиите в ЕС са били с 22% по-ниски в сравнение с 1990 г.

Пътят напред

Страните в ЕС са решени да продължат с политиката си да ограничават емисиите, които допринасят за промените в климата. През 2014 г. те поеха ангажимент за намаление до 2030 г. с 40% спрямо нивото от 1990 г. Тази цел бе заложена като част от световното споразумение за климата, сключено в Париж в края на 2015 г.

За реализирането на целта бе прието европейско законодателство в различните сектори. Например, Европейският съюз направи промени в схемата за търговия с емисии, която управлява постепенното намаляване на емисиите от промишлеността и енергетиката.

За другите сектори са определени национални цели за ограничаване на емисиите. Приносът на всяка страна се определя според нейния брутен вътрешен продукт на глава от населението.

ЕС иска също така да използва способността на горите да абсорбират въглероден диоксид, за да се намали рискът от климатичните промени.

Проблемът с производството и потреблението на енергия

Енергията е в основата на проблема с емисиите и затова Европейският съюз се ориентира към политика за по-чисти източници и ефективно използване. Един от основните акценти е увеличаването на дела на възобновяемите източници (слънце, вятър, вода) и даването на възможност на отделните домакинства да произвеждат собствена „зелена“ енергия.

Друго измерение на тази политика е подобряването на енергийната ефективност на сградите и на домакинските уреди.

Търговия с емисии в индустрията

Схемата на ЕС за търговия с емисии задължава компаниите да разполагат с разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Компаниите трябва да купуват тези разрешителни на аукциони. Схемата се опитва да наложи стимули за насърчаване на инвестициите в чисто производство.

Европейският пазар на емисии е първият значителен пазар в света и остава най-големият. Той регламентира около 45% от общите емисии на парникови газове в ЕС и обхваща приблизително 11 000 електростанции и производствени предприятия в ЕС. Целта е намаляване на емисиите в индустрията с 43% в сравнение с 2005 г.

Емисиите от други сектори

Сред секторите, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии, са транспортът, селското стопанство, сградите и управлението на отпадъците. Емисиите от тези сектори следва да бъдат намалени с 30% до 2030 г. спрямо нивото от 2005 г.

Това трябва да се случи с определянето на национални цели за намаляване на емисиите, които са фиксирани на база на брутния вътрешен продукт на глава от населението в отделните страни. Страните с по-ниски доходи в ЕС ще получат подкрепа за реализиране на заложените цели.

Приносът на горите в политиката за климата

Горите в ЕС поглъщат около 11% от генерираните емисии на парникови газове в ЕС всяка година. Европейският съюз иска да използва този ценен ресурс в борбата срещу промените в климата.

Подготвя се законодателство, което е насочено срещу нарастването на емисиите вследствие на обезлесяване. То задължава страните в ЕС да компенсират промени в ползването на земите, увеличаващи емисиите, като се грижат по-добре и увеличават горския си фонд.

Трети сме в Европейския съюз по ръст на отделяните вредни въглеродни емисии през 2017 г. Единствено Малта и Естония бележат по-лоши резултати от нас, показват данните на Евростат.

Най-голямо понижение на отделяните въглеродни емисии пък регистрира Финландия (спад с 5,9% на годишна база). Следва я Дания (5,8 процента), а после се нареждат Великобритания (3,2%), Ирландия (с 2,9%), Белгия (с 2,4%), пише Expert.bg. Все пак трябва да отбележим, че макар България да е на челните места, вредните емисии на въглероден диоксид, отделяни при енергийното производство у нас, представляват едва 1,5% от общия размер на CO2 за целия Европейския съюз. По-малък дял в рамките на ЕС е отчетен в едва 13 други страни-членки на съюза. Емисиите на въглероден диоксид са основен фактор за глобалното затопляне и формират около 80% от всички емисии на парникови газове в рамките на ЕС. Те са повлияни от фактори като климатичните условия, икономическия растеж, размера на населението, транспортните и промишлени дейности. Влияние върху емисиите в отделните страни оказват и вносът и износът на енергийни продукти.

Вижте целия текст...

Kaкво трябва да знаем за програмата "Еразъм за млади предприемачи"

Определението "млад предприемач" не се отнася към възрастта на участниците, а към нивото им на начинаещи в развитието на собствен бизнес

Ана Маринска - https://www.karieri.bg/

"Предприемач" е определение, което в последно време до голяма степен предизвиква само положителни асоциации и определено би могло да ви спечели най-малко сериозен интерес от страна на околните, ако не и направо да ви придаде в техните очи качества и предимства, които не сте си и помисляли, че притежавате.

Абсолютният бум на технологичните стартъпи наистина ни припомни каква голяма стойност може да има една бизнес идея, но и доста промениха начина, по който възприемаме предприемачеството, давайки предимство на идеята пред скуката на детайлния бизнес план и на иновативността пред нуждата да "учим" чрез опита. Тези, които не само са искали, но и са правили своите първи опити в предприемачеството обаче, най-вероятно знаят, че това съвсем не е лесна работа. Успехът на идеите и иновациите в голяма степен зависи от развитието на разнообразна бизнес среда, която да стимулира растежа на предприемачите, както и от наличието на достатъчно голям пазар, който да реагира на новите продукти и услуги.

Днес ви запознаваме с европейската програма за обмен "Еразъм за млади предприемачи", която може и да не носи безгрижността и романтиката на "Еразъм+", но пък има потенциала да ви даде нужната основа за развитие на успешен и устойчив бизнес.

Какво е "Еразъм за млади предприемачи"?

"Еразъм за млади предприемачи" е програма за международна мобилност на Европейския съюз, която дава шанс на нови или бъдещи предприемачи да се учат от опитни свои колеги и да натрупат стаж в управление на малки и средни предприятия от тяхната сфера на интерес в други участващи в програмата държави.

Каква е целта на програмата?

Програмата носи множество ползи за младите предприемачи, които имат възможност да натрупат управленчески опит във вече развити предприятия и да получат ноу хау, което може да бъде от значителна полза за развитието на техните собствени идеи. От своя страна, приемащите предприятия могат да се възползват от таланта на мотивирани начинаещи предприемачи, както и да получат нужната информация за разширяване на дейността си на нови пазари.

Програмата носи голяма добавена стойност както за конкретните участници, така и за общото икономическо развитие на ЕС, като благоприятства изграждането на перспективна бизнес среда и спомага за отпадането на бариерите в общото европейско пространство.

Кой може да участва?

Основно изискване към участниците е да имат постоянно местожителство в някоя от държавите, включени в програмата.

За да се възползвате от обмен по програмата, също трябва да отговаряте на едно от следните условия:

 • да планирате скорошно стартиране на свой собствен бизнес и да можете да представите жизнеспособен бизнес план за следващите 12 месеца;
 • да сте стартирали свой собствен бизнес преди не повече от 3 години.

В този смисъл определението "млад предприемач" не се отнася към възрастта на участниците, а към нивото им на начинаещи в развитието на собствен бизнес. Програмата няма възрастови ограничения.

Можете да станете предприемач домакин, ако:

 • сте собственик или управител на малко или средно предприятие от поне няколко години или
 • участвате пряко в предприемаческа дейност на ниво малки и средни предприятия.

Кои са държавите, включени в програмата?

За момента държавите участници по програмата са всички 28 държави членки на ЕС + Босна и Херцеговина, Албания, Армения, Македония, Исландия, Черна Гора, Молдова, Сърбия, Турция и Украйна. Това означава, че може да бъдете млад предприемач или предприемач домакин по програмата само ако имате постоянно местожителство в някоя от гореизброените държави.

Как ЕС прави обмена по програмата възможен?

ЕС прави възможен обмена на предприемачи чрез посредничеството на трети страни или т. нар. посреднически организации. Ако искате да участвате в програмата, първо трябва да се свържете с посредническа организация в страната си на постоянно пребиваване. Тази организация ще ви помогне да намерите партньори (млад предприемач или предприемач домакин) и ще сключи с Вас споразумение за размера на финансовата помощ, която ще получите по програмата, както и за задълженията ви и планираните дейности, включени в обмена.

Каква финансова помощ получават участниците в програмата?

За да позволи мобилността на млади предприемачи, ЕС осигурява частично финансиране на транспортните разходи и разходите по престоя на участниците при предприемача домакин за период до 6 месеца. Участниците получават финансиране на месечна база, като максималният размер на сумата се определя спрямо стандарта на живот в приемащата държава.

Получаването на финансовата помощ става чрез съдействието на избраната посредническа организация. Преди започване на обмена участникът и посредническата организация подписват договор, който определя размера на финансовата помощ и как тя ще бъде изплатена на практика (на месечни вноски, с частично плащане в началото и др.).

Не е предвидена финансова помощ за предприемачи домакини.

Каква е продължителността на обмена?

В рамките на програмата можете да осъществите престой при предприемач домакин с продължителност от 1 до 6 месеца. Съществува възможност мобилността да бъде разделена на по-малки периоди от време (например по една седмица на месец). Възможно е да разпределите периодите на престой при предприемач домакин в период до 12 месеца.

Какъв е процесът на кандидатстване?

Независимо дали сте млад предприемач или кандидатствате, за да станете предприемач домакин, процесът преминава през 4 основни фази – кандидатстване, намиране на партньори, сключване на договор и осъществяване на мобилността.

Във фазата на кандидатстване младите предприемачи трябва да представят биография, мотивационно писмо и жизнеспособен бизнес план. От предприемачите домакини се изисква автобиография и мотивация за участие, която трябва да представя ползите, които могат да донесат за младите предприемачи и главните дейности, в които младите предприемачи могат да бъдат включени. Ако управлявате малки и средни предприятия, регистрирани в няколко държави, трябва да изберете само една от тях като място на местожителство и регистрация и да се свържете с посредническа организация от тази държава.

Ако кандидатурата бъде одобрена, посредническите организации активно търсят партньор за осъществяване на обмена като свързват млади предприемачи и предприемачи домакини. При договаряне между страните следва подписване на договор и осъществяване на мобилността.

Има ли езикови изисквания към кандидатите?

Няма фиксирани изисквания за владеене на определен език. Въпреки това, за да осъществите обмен в друга държава, трябва да гарантирате, че имате достатъчни познания на работния език на предприятието и можете да участвате пълноценно в неговото управление. Формулярът за кандидатстване съдържа секция, в която може да дадете информация за езиковите си познания. Те ще бъдат взети предвид, когато посредническата организация търси партньори за обмен. Невладеенето на чужд език не е пречка за участие в програмата, ако предприятието домакин може да ви включи пълноценно в дейността си на майчиния ви език.

Мога ли да участвам в обмен по програмата "Еразъм за млади предприемачи", ако вече съм ползвал стипендия за обмен по "Еразъм+"?

"Еразъм за млади предприемачи" и "Еразъм+" са различни програми с различни цели. Можете да се възползвате от обмен при предприемач домакин, независимо от участието си в мобилност по "Еразъм+". Единственото условие е периодите на мобилност да не се засичат във времето.

Вижте целия текст...

Ново ръководство при организирането на тръжни процедури за финансирани от ЕС проекти

Европейската комисия публикува ново ръководство, с което да помогне на националните и регионалните длъжностни лица, които се разпореждат със средства от ЕС, да организират ефикасни и прозрачни процедури за обществени поръчки за финансирани от ЕС проекти.

„Оказването на помощ на държавите членки при организирането на надеждни тръжни процедури за инвестициите на ЕС е от съществено значение, за да се защити бюджетът на ЕС от грешки и за да се гарантира максималното въздействие на всяко вложено от ЕС евро така, че това да бъде в пряка полза на гражданите“, заяви комисарят по регионалната политика Корина Крецу.

Ръководството обхваща целия процес, от подготовката и публикуването на поканите за участие до подбора и оценката на офертите и изпълнението на поръчките. За всеки от етапите има включени съвети за избягване на грешки, добри практики, полезни връзки и образци. Разяснено е също така как да се оползотворят максимално възможностите, които разкриват приетите през 2014 г. преработени директиви за обществените поръчки, т.е. по-малко бюрокрация и повече онлайн процедури, за да се улесни участието на малките предприятия в публичните търгове и възможност за въвеждане на нови критерии в решението за възлагане на поръчката с цел да се изберат социално отговорни дружества и иновативни и екологични продукти.

Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове насочват над 450 милиарда евро в реалната икономика на ЕС за периода 2014—2020 г., половината от които се инвестират чрез обществени поръчки. В интернет има публикувана инфографика относно ръководството, както и допълнителна информация относно дейностите на Комисията, с които тя помага на държавите членки да подобрят начина си на управление и инвестиране на средствата от ЕС.

Лица за контакти с медиите:

Вижте целия текст...

Актуално

С европейско образование и български дух

По инициатива на Информационен център „Европа Директно – Хасково” на 06.09.2018 г. във фоайето на Регионалния исторически музей – Хасково бе открита подготвена съвместно с музея фотоизложба, която показва по-известните хасковлии, завършили образованието си в европейски университети в края на 19 и началото на 20 век. Изложбата бе официално открита от Пенко Добрев, директор на РИМ, и Красимира Дамянова, координатор на ИЦ „Европа Директно – Хасково”.

Експозицията бе част от празничната програма за Деня на Хасково. Тя представя първото поколение хасковлии, завършили в Европа и завърнали се в свободна България. Това са дипломатът Георги Кожухаров, Асен Златаров, Аспарух Лешников – Ари, Недялка Симеонова, д-р Александър Милушев, д-р Страшимир Дочков, д-р Върбан Герджиков и проф. д-р Стефан Димитров.

На откриването присъстваха граждани, гости на града и младежи, които съвместно с музейните работници са изследвали бележитите хасковлии. Резултатите от съвместния труд ще бъде представен на 21 септември в Младежкия дом, където младите хора ще представят своите доклади и реферати.

Вижте целия текст...

Европейската политика в областта на мигрантите и бежанската криза

На 20 юли в с. Войводово Информационен център „Европа Директно – Хасково” проведе информационна среща с граждани в местното читалище. Темата на срещата бе „Представяне на европейската политика в областта на мигрантите и бежанската криза”. Лектор на информационната среща бе проф. Румен Вълчев, който представи най-актуалната информация по темата. Последваха въпроси, обмен на мнения и оживена дискусия.

Предстоящи събития и обяви

Програма Digital Opportunity Traineeships

Краен срок: съгласно графика за стажове по „Еразъм+“

Инициативата за обучение, финансирана от ЕС, цели да помогне на компаниите да запълнят свободните работни места за кандидати с цифрови умения. Digital Opportunity Traineeships разполага с бюджет от 10 милиона евро, ще осигури придобимането на специфични цифрови умения в реална работна среда в европейска страна, различна от собствената, на близо 6000 студенти и наскоро завършили. Инициативата покрива периода от юни 2018 до 2020 г.


• За компании:

Европейската комисия желае да привлече компании – от МСП до големи предприятия – които имат капацитет да обучават студенти в реална работна среда, но нямат непременно ресурсите или времето да организират свои собствени стажантски програми.

Програма Digital Opportunity Traineeships цели да осигури на Вашата компания стажанти, мотивирани да придобият необходимите умения, изискващи се за заемането на някои от тези свободни работни места: разработка на приложения, софтуер, скриптове, уебсайтове; инсталиране, поддръжка и управление на информационни системи и мрежи; анализ на данни; киберсигурност; облачни технологии; квантови компютри / изкуствен интелект; криптиране; блокчейн технологии; извличане, защита и визуализация на данни; програмни езици; оптимизация на търсещи машини (SEO); цифров маркетинг; специфични софтуерни приложения за работа; управление на клиентското обслужване.

Компаниите могат да публикуват обявите си на платформите Drop’pin@EURES или ErasmusIntern, както и да ги рекламират, като се свържат директно с университетските кариерни центрове.

• За студенти:

Студентите могат да кандидатстват за стажове чрез своите университети, следвайки установените от университета процедури за стажове по „Еразъм+“.

Digital Opportunity Traineeships ще предложи на близо 6000 студенти и наскоро завършили възможност да подобрят своите цифрови умения в реална работна среда в компания, разположена в някоя от участващите държави. Стажовете ще се провеждат от юни 2018 до края на 2020 г. Те могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца. В рамките на инициативата всеки стажант ще получи стипендия в размер на около 500 евро на месец. (Компаниите се насърчават да допълват тази стипендия.) Участието на жените особено много се насърчава, тъй като в момента те са по-слабо представени в професиите от сферата на науката, технологиите, инженерните науки и математиката.

Студентите могат да кандидатстват за стажове чрез своите университети, следвайки определените от университета процедури и графици за стажове по „Еразъм+“.

Могат да участват всички студенти, записани в университет от 33-те програмни държави от „Еразъм+“ и асоциираните държави по рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job

Вижте целия текст...

Конкурс за участие на роми в програма за кандидат-студентска подготовка - 2018/2019

Краен срок: 30 септември 2018 г.

Фондация „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог” (СОРМД) с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обяви Конкурс за участие на роми в програма за кандидат-студентска подготовка - 2018/2019.

Програмата подкрепя кандидат-студенти САМО за прием в Държавни висши учебни заведения в България. На одобрените кандидати ще бъде покрита подготовката по един предмет за кандидатстване в Държавни висши учебни заведения. Подготовката на кандидатите ще бъде организирана по места от СОРМД.

Кандидат-студентите, преминали успешно през подготовката, ще получат подкрепа от СОРМД за кандидатстване в Университет(и) по техен избор. На кандидат-студентите ще им бъдат заплатени таксите за кандидатстване.

На кандидати, приети в Университет, ще бъде покрита академичната такса за първата година/семестър от обучението.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са от ромски произход.
 • Да са на възраст 18 - 29 години.
 • Да са завършили средно образование или да им предстои завършване през учебната 2018/2019 година.
 • Да имат минимум мн. добър (5.00) от балообразуващите предмети за специалността, по която ще кандидатстват, от дипломата за средно образование.
 • Да имат минимум добър (4.00) общ успех от дипломата за средно образование.
 • Да имат доказана нужда от финансова подкрепа.
 • Да имат мотивация за изучаване на конкретната специалност.

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Набират се заявки от работодатели за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания

Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс

От 15 август 2018 г. Агенцията по заетостта набира заявки от работодатели за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания. Заявките се приемат:

 • по новия компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора” – за безработни лица с трайни увреждания до 29 години включително, и
 • по новия компонент II на проект „Обучения и заетост” – за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години.

И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).

Работодателите ще бъдат стимулирани максимално дълго да задържат хората с трайни увреждания на работното място. Със средства от ОП РЧР ще бъдат поети възнагражденията (съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на наетите от тях по проектите за 24 месеца. Ако работодателите задържат служителя/служителите 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.

Всеки работодател, който желае да наеме безработни лица с трайни увреждания по компонент II на проектите, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места според своите потребности във всички бюра по труда в страната.

На този етап от изпълнението безработните лица с трайни увреждания, одобрени от работодателите, ще могат да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери (съгласно ПМС № 280/ 2015 г.) Заявки от работодателите ще се приемат на хартиен носител лично или чрез пълномощник в бюрата по труда в страната, в работни дни между 08.30 и 17.00 часа.

За лица до 29 г. – подробна информация за проект „Обучения и заетост за младите хора” и образец на заявка може да намерите тук:

https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost-za-mladite-hora/

За лица над 29 г. – подробна информация за проект „Обучения и заетост” и образец на заявка може да намерите тук:

https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost/

Вижте целия текст...

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.10.2018 г., 18:00 ч.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, откри Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование:

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Целите на процедурата са:

 • артньорско управление с гражданите и бизнеса;
 • ткрито и отговорно управление;
 • тправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

Допустими кандидати са следните юридически лица:

 • Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ (отменен, считано от 01.01.2018 г.), или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ (в сила от 01.01.2018 г.), които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване (НПО);
 • Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (СИП);
 • Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на горните условия.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 10 млн. лв. при максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 90 хил. лв.

Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН)

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следната електронна поща: questions-opgg@government.bg.

Вижте целия текст...

Финансиране на предприятия, създадени след 01.01.2017 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Краен срок за кандидатстване: 05.09.2018 г., до 16,30 ч. и 07.11.2018 г., до 16,30 ч.

Основна цел на процедурата:

Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Допустими кандидати:

 • Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Кандидатите трябва да са регистрирани след 31.12.2016 г.
 • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие
 • Кандидатите трябва да са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 • Кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.
 • Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост от капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.
 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:
  • Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:
   • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
   • С20 „Производство на химични продукти“;
   • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
   • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
   • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
   • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
   • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
   • J58 „Издателска дейност“;
   • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
   • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
   • J63 „Информационни услуги“;
   • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
  • Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:
   • С14 „Производство на облекло“;
   • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
   • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“
   • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
   • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
   • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
   • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
   • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
   • С25.62 „Механично обработване на метал“;
   • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
   • С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
   • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
   • J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
   • J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
   • M71.11 „Архитектурни дейности“;
   • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
   • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
   • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
   • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
   • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
   • Q88 „Социална работа без настаняване“.

Допустими дейности:

 • Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • Дейност за визуализация на проекта.

Проекти с приоритет:

 • жени предприемачи;
 • лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);
 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС.

Бюджет на процедурата:

 • 67 227 768.06 лева (34 млн. евро)
 • 30 252 495.63 лева за сектори с изключение на ИКТ;
 • 6 722 776.80 лева за ИКТ сектори;
 • 30 252 495.63 лева за сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

 • минимум - 50 000 лева;
 • максимум - 200 000 лева.

Процент на безвъзмездно финансиране:

 • 80%

Допустими разходи:

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.
 • Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.
 • Разходи за външни услуги (общо до 25 000 лева) за:
  • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
  • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
  • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи;
  • създаване на интернет страница на кандидата;
  • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 • Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.
 • Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Продължителност на проекта:

 • до 18 месеца

Начин на кандидатстване:

 • по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

Допълнителна информация:

Процедурата е под режим „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Максималният размер на помощта за едно и също предприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Очаквани резултати:

 • постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздадените предприятия;
 • създаване и стабилност на работни места;
 • постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемачески идеи.

Критерии за оценка:

I. Ефективност на предприемаческата идея - 43 т.

 • Пазарна приложимост на предприемаческата идея - 16 т.
 • Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея - 5 т.
 • Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея - 3 т.
 • Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби - 7 т.
 • Прогнозна стойност на EBITDA - 6 т.
 • Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея - 6 т.

II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата - 26 т.

 • Образователно-квалификационно ниво на предприемача - 5 т.
 • Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея - 8 т.
 • Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата - 5 т.
 • Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея - 8 т.

III. Приоритизация на проекти -13 т.

 • Приоритизация на проекти на жени предприемачи - 3 т.
 • Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г. - 3 т.
 • Регионална приоритизация за проекти - 5 т.
 • Съответствие с ИСИС - 2 т.

IV. Реалистичност на разходите по проекта - 3 т.

 • Максимален брой точки: 85
 • Минимален брой точки: 51.

Вижте целия текст...

Отворена покана за проектни предложения „В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ“ – в официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Краен срок: 15-о число на всеки месец, с последна дата 15 октомври 2018 г.

Фондация „Пловдив 2019“ обяви отворена покана за проекти, които да бъдат включени „в последния момент“ в официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Конкурсната процедура цели да предостави възможност на нови идейни предложения и съвременни актуални тенденции да намерят място в четирите тематични платформи на артистичната програма и проектните клъстери, които ги съставят.

Проектните предложение се разпределят в десет категории: визуални изкуства, театър, танц, музика, литература, кино, изкуство в публично пространство, дигитални изкуства, дизайн и архитектура, образование и развитие на капацитет.

Параметри:

 • общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 700 000 лв.;
 • период на кандидатстване: отворената покана ще бъде активна до изчерпване на бюджета, но най-късно до четири месеца от датата на обявяване. Кандидатите имат възможност да подават предложенията си до 15-то число на всеки месец, с последна дата: 15 октомври 2018 г.;
 • период на журиране: комисията, оценяваща постъпилите предложения, ще заседава между 20-то и 30-то число на съответния месец и ще обявява резултатите до 15-то число на следващия месец;
 • период за реализация на проектите: от октомври 2018 до декември 2019 г., с предвидено начало не по-рано от три месеца от датата на подаване на предложението;
 • максимална субсидия на проект: 80 000 лв.;
 • задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос най-малко 30% от стойността на проекта с ДДС.

Повече информация можете да намерите ТУК: http://plovdiv2019.eu/bg/opencall/

Вижте целия текст...

Покана за представяне на предложения за подкрепа на национални или транснационални проекти за недискриминация и интеграция на ромите

Краен срок: 9 октомври 2018 г. 17:00:00 часа

Тази покана има за цел да съфинансира национални или транснационални проекти, които се ангажират с противодействие на поне едно от следните основания за дискриминация по чл. 19 от Договора за функционирането на Европейския Съюз: расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Тази покана ще финансира дейности по:

 • събиране и проучване на данни; мониторинг на прилагането на законодателството за недискриминация;
 • обучение на професионалисти;
 • взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добрите практики, които могат да бъдат приложени в други участващи държави;
 • дейности за разпространение и повишаване на осведомеността (включително на местно равнище), като семинари, конференции, кампании или дейности в социалните медии и пресата;
 • представителство на интересите на жертвите, независим мониторинг и докладване;
 • изграждане на капацитет и овластяване.

Първоначалната продължителност на проектите не трябва да надвишава 24 месеца. Безвъзмездната помощ ще бъде определена чрез прилагане на максимален процент на съфинансиране 80% от допустимите разходи.

Ориентировъчният бюджет, определен за тази покана, е 3 600 000 EUR.

Насърчават се кандидатите да ограничат размера на предложените партньорства до максимум 6 организации (водеща и партньори).

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html

Вижте целия текст...

Програма "Микропроекти за климата" на НДЕФ

Краен срок: текущ

Програмата ще финансира малки проекти на стойност до 50 000 лева, допринасящи за смекчаване и адаптация към климатичните промени. В рамките на Програмата се изпълняват следните видове проекти:

 • Малки инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, изграждане на малка инфраструктура, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове) или адаптация към климатичните промени;
 • Дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните промени (разработване на стратегии /програми /доклади /анализи, образователни проекти, събития, публикации, научни изследвания и проучвания и др.).

Проектите се номинират от членовете на УС на НДЕФ.

Допустими бенефициери по проектите могат да бъдат юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите.

Кандидатстването по Програмата се осъществява чрез подаване на формуляр за кандидатстване по пощата или на ръка в офиса на НДЕФ.

Номинирането на проекти от членове на УС става текущо.

Повече информация можете да получите ТУК: http://ecofund-bg.org/bg/programs/

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:84101
За седмицата:361600
За месеца:14312672
Общо:110738
Вашият IP: 44.192.253.106