Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 4 / 06.2018 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Фондация център “Отворено образование“, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Какво трябва да знаете при пътуване в ЕС

Започна сезонът на летните пътувания. За безпроблемна и спокойна почивка европейските институции са гарантирали на гражданите редица права, свързани с пътуванията с различни видове транспорт.

Ако сте гражданин на ЕС, не е необходимо да показвате личната си карта или паспорта си, когато пътувате между страни от Шенгенското пространство.

Въпреки че в Шенгенското пространство не ви е необходим паспорт за гранични проверки, все пак винаги е силно препоръчително да носите със себе си паспорт или лична карта, за да можете да докажете самоличността си при необходимост (ако ви спре полиция, когато се качвате в самолет и т.н.). Страните от ЕС, които са в Шенгенското пространство, могат да приемат национални правила, задължаващи ви да притежавате или да носите със себе си определени документи, когато сте на тяхна територия.

Шофьорски книжки, банкови карти, пощенски или данъчни документи не се приемат като валидни пътни документи или доказателство за самоличност.

Съгласно шенгенските правила при обстоятелства, когато е идентифицирана заплаха за обществения ред или националната сигурност, държавите членки могат да въвеждат временни гранични проверки. Уверете се, че носите лична карта или паспорт със себе си, когато пътувате до тези страни. Освен това не забравяйте, че дори и при нормални обстоятелства от вас може да бъде поискано да представите един от тези документи.

По-подробна информация и списък на страните, които временно са въвели гранични проверки:

Страни в Шенгенското пространство:Страни извън Шенгенското пространство:
Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешка република, Швейцария, Швеция България, Ирландия, Кипър, Обединено кралство, Румъния, Хърватия

Когато пътувате до или от страна извън Шенгенското пространство, трябва да представите валидна лична карта или паспорт. Преди да заминете, проверете с какви документи трябва да разполагате при пътуване извън вашата страна и при влизане в страната от ЕС извън Шенгенското пространство, която смятате да посетите.

Лична история

Ларс е от Швеция и е на почивка в Испания. Той взема със себе си своята лична карта, издадена от банка – в Швеция подобен документ се приема като доказателство за самоличност.

Но Ларс може да има проблеми, ако испанските власти поискат да проверят самоличността му, тъй като единствените документи, които те признават в такъв случай, са издадените от шведските власти лични карти и паспорти.

Отказ за влизане в страна

В много редки случаи държава от ЕС може да откаже достъп на вас или на членове на вашето семейство поради причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

В такъв случай властите трябва да докажат, че вие или членовете на вашето семейство представлявате действителна, настояща и достатъчно сериозна опасност.

Имате право да получите това решение в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички основания и как и в какви срокове можете да го обжалвате

Вижте целия текст...

Бюджет на ЕС: Комисията предлага инвестиция от 9,2 млрд. евро в първата програма в областта на цифровите технологии

Европейската комисия на 6 юни предложи да бъде създадена първата Програма в областта на цифровите технологии за Европа и да бъдат инвестирани 9,2 млрд. евро за привеждане на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г. в съответствие с увеличаващите се цифрови предизвикателства.

Със стратегията за цифров единен пазар създадохме нормативна уредба, подходяща за цифровата ера. Тя трябва да бъде съчетана със също толкова амбициозно финансиране и инвестиции в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, за да се повиши международната конкурентоспособност на ЕС и да се развие и укрепи стратегическият капацитет на Европа в областта на цифровите технологии. Този стратегически капацитет е свързан с високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и специализираните умения в областта на цифровите технологии и гарантира тяхната достъпност и широкото им използване в икономиката и обществото от страна на предприятията и публичните администрации.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Цифровият единен пазар предоставя законодателната рамка, която гарантира на хората и дружествата възможността да се възползват изцяло от цифровата трансформация. Нашата цел е бюджетът на ЕС да бъде в състояние да отговори на бъдещите предизвикателства: цифровата трансформация е взета предвид във всички предложения — като се започне от транспорта, енергетиката и селското стопанство и се стигне до здравеопазването и културата. За да подсилим ефекта от това, днес предлагаме повече инвестиции в изкуствения интелект, изчисленията със суперкомпютри, киберсигурността, уменията и електронното управление — тези области са определени от лидерите на ЕС като ключови с оглед на конкурентоспособността на Съюза в бъдеще.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: Фактът, че разполагаме с първата общоевропейска програма в областта на цифровите технологии, е важна стъпка към укрепването на лидерската позиция на Европа по отношение на цифровата трансформация. Ще инвестираме в ключов стратегически капацитет в областта на цифровите технологии, като изкуствен интелект, високопроизводителни изчислителни технологии и киберсигурност. Както във всички наши инициативи в областта на цифровите технологии, европейските граждани ще бъдат в центъра на програмата. Един от основните стълбове на програмата са инвестициите в нашите граждани, за да придобият специализирани умения в областта на цифровите технологии, които са им необходими за достъп до най-новите цифрови технологии и тяхното използване.

Предложението на Комисията е насочено към пет области:

 • Суперкомпютри: с 2,7 млрд. евро ще се финансират проекти за ускоряване и укрепване на изчисленията със суперкомпютри и обработката на данни в Европа, което е от решаващо значение за развитието в много области — от здравното обслужване и възобновяемата енергия до безопасността на автомобилите и киберсигурността. Финансирането ще гарантира по-ефективно и по-широко използване на изчисленията със суперкомпютри в публичния и частния сектор, включително от малки и средни предприятия. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа ще има за цел изграждането на инфраструктура за високоскоростни изчисления и за обработка на данни на световно равнище с производителност от порядъка на един екзафлопс (един милиард милиарда или 1018 изчисления в секунда) до 2022—2023 г. и над един екзафлопс до 2026—2027 година. По този начин в ЕС ще се предлагат собствени независими и конкурентни технологии, даващи възможност за върхови постижения по отношение на приложенията и за по-голяма наличност и употреба на суперкомпютри. Планираните инициативи ще се основават на европейската стратегия в областта на суперкомпютрите, която ще помогне на ЕС да отбележи напредък в много области — като се започне от здравеопазването и възобновяемата енергия и се стигне до безопасността на автомобилите и киберсигурността.
 • Изкуствен интелект: 2,5 млрд. евро са предвидени за подпомагане на разпространяването на изкуствения интелект в европейската икономика и обществото. Този бюджет се основава на европейския подход в областта на изкуствения интелект, представен на 25 април 2018 г. Целта е да се увеличат инвестициите, за да се извлече максимална полза от изкуствения интелект, като в същото време се вземат предвид социално-икономическите промени, предизвикани от него, и се гарантира подходяща етична и законова нормативна уредба.

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа ще осигури по-добър достъп на публични органи и предприятия, особено малки дружества, до съоръжения за провеждане на изпитвания и експерименти с изкуствен интелект в страните членки, а увеличените инвестиции в научни изследвания и иновации по линия на „ Хоризонт Европа“ ще гарантират запазване на водещата роля на ЕС в научните и технологичните промени в областта на изкуствения интелект. Комисията предлага да се създадат общи „европейски библиотеки“ от алгоритми, които ще бъдат достъпни за всички и ще помагат на публичния и частния сектор да откриват и получават решенията, които са най-полезни с оглед на техните нужди.

Отворени платформи и пространства за данни за изкуствения интелект ще бъдат предоставени навсякъде в ЕС в центровете за цифрови иновации, осигурявайки съоръжения за тестване и знания за малки предприятия и местни новатори.

 1. Киберсигурност и доверие: 2 млрд. евро ще бъдат инвестирани за защита на цифровата икономика, обществото и демокрацията в ЕС чрез укрепване на кибернетичната отбрана и на индустрията на Съюза в областта на киберсигурността, финансиране за съвременно оборудване и инфраструктура за киберсигурност и подкрепа за развитието на необходимите компетенции и знания. Предложението се основава на широкия набор от мерки за киберсигурност, представени през септември 2017 г., и на първото общоевропейско законодателство в областта на киберсигурността, което влезе в сила през май 2018 г.
 2. Цифрови умения: с инвестиция от 700 млн. евро ще се гарантира, че настоящата и бъдещата работна сила имат възможност лесно да придобият специализирани умения в областта на цифровите технологии чрез дългосрочни и краткосрочни курсове за обучение и стажове, независимо от това коя е тяхната страна членка на пребиваване. В рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа центровете за цифрови иновации ще изпълняват целеви програми, за да помогнат на персонала на малки и средни предприятия и публични администрации да придобие специализираните умения, които са необходими за достъп до новите възможности, предоставяни от изчисленията със суперкомпютри, изкуствения интелект и киберсигурността.
 3. Гарантиране на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото: 1,3 млрд. евро ще бъдат използвани за цифровата трансформация на публичната администрация и обществените услуги и за гарантиране на тяхната оперативна съвместимост на равнище ЕС, както и за улесняване на достъпа до технологии и ноу-хау за всички предприятия, особено МСП. Центровете за цифрови иновации ще бъдат единни звена за контакт за малки и средни предприятия и публични администрации, като предоставят достъп до технологичен експертен опит и експериментални съоръжения, както и съвети за по-добро оценяване на икономическата обосновка на проекти в областта на цифровата трансформация. Ще бъде подпомагана мрежа от центрове за цифрови иновации, като по този начин ще се осигури възможно най-голямо географско покритие в Европа. Понастоящем центровете за цифрови иновации са един от основните елементи на стратегията за цифровизиране на европейската промишленост.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати по места.

Като се имат предвид спешният характер на ситуацията и мащабите на необходимите инвестиции, съществуват сериозни основания ЕС да финансира и координира действия с такъв мащаб, че да могат да отговорят на предизвикателствата, породени от цифровата трансформация. Това би следвало да гарантира, че ползите от новите цифрови технологии се споделят изцяло.

Ако не се предприемат бързи действия в отговор на недостига на инвестиции, има риск от намаляване на капацитета на ЕС в областта на иновациите и на конкурентоспособността на неговата промишленост.

Постигането през 2019 г. на споразумение относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2 020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост на финансирането, което е от полза на всички.

Контекст

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Europe) е нова програма и част от главата „Единен пазар, иновации и цифрова икономика“ в предложението за дългосрочен бюджет на ЕС. Въз основа на стратегията за цифров единен пазар, на която бе дадено начало през май 2015 г., и нейните постижения през изминалите години, основната цел на програмата е да се направи така, че цифровата трансформация в Европа да бъде от полза за гражданите и предприятията.

Допълнителното финансиране ще даде възможност на ЕС да инвестира повече в цифровата икономика и цифровото общество. Комисията също така предлага бюджетът за проекти в областта на цифровата инфраструктура в рамките на Механизма за свързване на Европа да бъде увеличен до 3 млрд. евро. Механизмът за свързване на Европа е насочен към проекти с най-висока добавена стойност за ЕС, най-вече свързани с трансгранични връзки. В цифровия сектор механизмът допринася за осигуряването на достъп за всички основни социално-икономически движещи сили, като училища, болници, транспортни центрове, основните доставчици на обществени услуги и предприятията, използващи активно цифрови технологии, до ориентирани към бъдещето широколентови връзки до 2025 г. (вж. съобщението за медиите).

В допълнение към Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, финансирането за изследвания и иновации във връзка със следващо поколение цифрови технологии трябва да продължи и да се подсили в следващата многогодишна финансова рамка по линия на програмата „Хоризонт Европа“. Двете програми ще работят съвместно: докато „Хоризонт Европа“ предоставя инвестиции в научните изследвания и иновациите, Програмата в областта на цифровите технологии за Европа се опира на тези резултати, за да създаде необходимата инфраструктура, като също така подкрепя създаването и използването на капацитет, което на свой ред ще допринесе за бъдещи изследвания в областта на изкуствения интелект, роботиката, високопроизводителните изчислителни технологии и големите информационни масиви.

Вижте целия текст...

ЕС подкрепя началото на предприсъединителни преговори с Македония и Албания

Снимка: Архив Ройтерс

Решението открива път през юни догодина да започнат предприсъединителните преговори със Скопие и Тирана.

След продължили два дни преговори в Люксембург министрите на външните работи на страните от ЕС са се съгласили да вземат предвид постиженията на двете страни досега. Според тяхното решение се открива път през юни догодина предприсъединителните преговори със Скопие и Тирана да започнат с условието реформите в двете страни да продължат.

Уточнява се, че решението за начало на преговори е обвързано с подкрепа от Европейския съвет и с осъществения напредък до края на следващата година. Предвижда се дотогава Европейската комисия да започне подготовката за преговорите.

Решението на европейските министри от 26.06.2018 г. бе взето на последното заседание на Съвета на ЕС в рамките на българското председателство.

Освен Албания и Македония Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора и Сърбия също се надяват да се присъединят към ЕС. До момента официални преговори за присъединяване се водят само със Сърбия и Черна гора.

Албания и Македония получиха статут на страни кандидатки за членство съответно през 2014 и 2005 г. Преди време стратегията на ЕС за разширяване предвиждаше двете страни да се присъединят към блока през 2025 г.

По време на визита в шест страни от Западните Балкани по-рано тази година председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер заяви, че преди да бъдат приети в ЕС, потенциалните страни членки трябва да предприемат политически реформи, да подкрепят върховенството на закона и борбата с корупцията, да гарантират свободата на медиите, да стимулират икономиките си и да разрешат конфликтите със съседите си.

Вижте целия текст...

Безплатни железопътни билети разкриват Европа за младите

Ако сте на 18 години и искате да опознаете Европа, не пропускайте да кандидатствате от 12 юни за безплатни билети за пътуване с влак.

Идеята да се даде възможност на млади хора да пътуват безплатно из Европа бе предложена първоначално от участници в Европейското младежко събитие (EYE) на Парламента през 2014 г. След това тя получи подкрепа от депутатите в ЕП и сега е на път да стане реалност.

Опознайте ЕС

Около 15 000 души на 18-годишна възраст ще имат възможност да пътуват безплатно между 9 юли и 30 септември 2018 г. Те ще могат да кандидатстват за билети от 13 часа българско време на 12 юни до 13 часа българско време на 26 юни. По-късно през годината ще бъде организирано второ набиране на заявки.

На първия етап билети ще могат да получат тези, които ще бъдат на 18-годишна възраст на 1 юли 2018 г. Участниците в схемата ще могат да пътуват в рамките на 30 дни до най-много четири страни от ЕС.

Пътуването ще бъде главно с влак, но в някои случаи и с автобус и ферибот. В ограничени случаи ще бъде възможно и пътуване със самолет (например, за хора с увреждания и живеещи в отдалечени райони).

Хората с увреждания ще имат възможност да потърсят допълнителна помощ - например, за покриване на разходите на човек или куче, което придружава незрящи.

Повече информация може да бъде открита онлайн на специална страница на Европейския младежки портал.

Подкрепа от Европейския парламент

От самото начало Европейският парламент бе силен поддръжник на инициативата, като депутатите са гласували три резолюции в подкрепа.

Парламентът вярва, че инициативата ще позволи на младите хора да се запознаят с културното разнообразие на Европа и да се сближат със свои връстници от други части на континента. Това би допринесло за утвърждаването на общите европейски ценности.

Вижте целия текст...

Устойчивост към антибиотици: депутати искат мерки за намаляване на рисковете

Все повече микроби развиват резистентност към антибиотиците и това застрашава живота на хората. Парламентът призовава за повече мерки срещу тази заплаха.

Появата на „супермикроби“, които не се влияят от лечение с антибиотици, причинява смъртта на около 25 000 души в ЕС и на 700 000 души по света всяка година. Опасенията са, че тези числа ще продължат да растат и до 2050 г. резистентността към антибиотици може да причинява повече смъртни случаи от рака.

Какво причинява резистентността

В последните 100 години медицината е разработила редица вещества, които убиват или потискат развитието на микроорганизми. С времето обаче част от бактериите, вирусите, гъбичките и паразитите мутират и придобиват устойчивост. Този естествен процес се ускорява значително от много фактори, включително прекалената или неправилната употреба на антибиотици.

Друг проблем е, че развитието на нови антибиотици е недостатъчно. От 1999 г. ЕС е инвестирал 1,3 млрд. евро в изследвания на антимикробната резистентност, но депутатите считат, че са необходими допълнителни мерки, тъй като проблемът се задълбочава.

Какво предлага Парламентът

На 20 юни комисията по обществено здраве прие позицията си по план за действия на ЕС срещу антимикробната резистентност. Депутатите подчертават, че успешните стратегии трябва да се основават на принципа, че здравето на хората, животните и околната среда са взаимосвързани.

Докладът подчертава колко е важно антибиотиците да бъдат използвани правилно и разумно и призовава за ограничаване на предписването от лекари и ветеринари, както и мерки срещу продажбите „на черно“.

Депутатите отбелязват, че медицината изостава с откриването и разработването на нови антибиотични вещества и се обявяват за повече инвестиции в тази сфера. Според тях са нужни и по-евтини диагностични тестове за установяване дали една инфекция се дължи на бактерии или вируси.

Текстът отбелязва значението на добрата хигиена и на предоставянето на повече информация на хората за рисковете от самолечението и прекаленото предписване на антибиотици. Изследване показва, че 44% от европейците не знаят, че антибиотиците са неефективни срещу настинката и грипа.

Антибиотиците в селското стопанство

Парламентарната комисия одобри на 20 юни и споразумение със Съвета за нови правила за намаляване на използването на антибиотици в животновъдството. Вносните храни ще трябва също да отговарят на стандартите в ЕС в тази област.

Следващи стъпки

Парламентът ще гласува през есента в пленарна зала докладите за резистентността към антибиотици и използването им в селското стопанство.

Вижте целия текст...

Актуално

„В каква Европа искат да живеят младите хора?“

В периода 21–22 юни 2018 „Европа Директно – Хасково“ организира поредица от дискусионни срещи с младежи от област Хасково за бъдещето на ЕС „В каква Европа искат да живеят младите хора?“

Участваха младежи от гимназиален етап от 3 училища от област Хасково – от ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“, Хасково, СУ „Св. Кл. Охридски“, Стамболово, и ПГССИ „Христо Ботев“, Свиленград.

В дискусионните срещи бяха обсъдени темите, свързани с ЕС, които вълнуват младите хора: трудова реализация, живот в ЕС, програми за образование и младежката активност, имиграция, развитие на селското стопанство, транспорта и технологиите, дигиталното бъдеще на ЕС. Бяха представени възможности, които предоставя Европейският корпус за солидарност.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

ПОДМЯРКА 6.4.1 Е НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МЗХГ пусна Насоките за кандидатстване на обществено обсъждане

На сайта на МЗХГ са публикувани условията за кандидатстване, придружени от пълния пакет документи по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“. Писмени възражения и предложения по документите могат да се изпращат в срок до 13.07.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Както вече стана ясно, приемът ще стартира с три от четирите процедури – производство, услуги и занаятчийство, с общ бюджет от 75 000 000 евро, разпределени по следния начин:

• производство – 32 000 000 евро;

• услуги – 40 000 000 евро;

• занаятчийство – 3 000 000 евро.

Субсидията за кандидатите по подмярката ще бъде 50% от допустимите инвестиционни разходи, но не повече от 200 000 евро. Приоритет ще получат съществуващи фирми с поне тригодишна история на дейността, в която е проектното предложение, с наличен персонал и заявка за неговото увеличаване. Друг основен приоритет ще бъде печалбата на кандидатите за 2015, 2016 и 2017 г. – колкото е по-висока стойността й, толкова повече точки ще получава кандидатът. Приоритетът за изпълнение на проекти на територията на Северозападен и Северен централен райони ще бъде сведен до минимум.

По процедурите е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Очаква се приемът на проектни предложения да бъде отворен в средата на месец юли, след приключване на общественото обсъждане на пакета документи от насоките за кандидатстване.

Вижте целия текст...

Десето юбилейно издание на кампанията на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“

От 2-ри юли започва набирането на проекти за Десето юбилейно издание на кампанията на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“.

И през 2018 г. банката ще продължи да подкрепя социални проекти и проекти в сферите здравеопазване, култура, образование и опазване на околната среда. За 9-те години, през които се провежда, са подкрепени 233 проекта с над 2,7 млн. лв.

Предложения могат да се изпращат до 1-ви август.

С критериите за избор на проект може да се запознаете на: https://izberi.rbb.bg/about-izbor

Oбучение „Y.E.A.H.! Youth Engagement into Activism, How to?“, 4 – 10 октомври 2018, България

Краен срок: 19 август 2018 г.

Обучението има за цел да развие компетенции на младежките работници в областта на демокрацията и активното гражданство, за да подкрепи прилагането на съгласувани дейности, насърчаващи демократичните ценности и ангажираността на младите хора в обществото. Организатор: ЦРЧР.

Повече информация можете да намерите ТУК: http://youthub.bg/2018/05/obuchenie-y-e-a-h-youth-engagement-into-activism-how-to-v-blgariya-4-10-oktomvri-2018-g/

Стажантска инициатива 2018

Краен срок: 13 юли 2018 г.

За четвърта поредна година Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) стартира Националната стажантска инициатива „Оставаме в България”. Тя е насочена към най-младите бъдещи професионалисти и отново ще им даде шанс да докажат своите качества и умения, да навлязат в света на бизнеса и да получат възможности за развитие, подходяща среда и стимул за реализация в България. Патрон на „Оставаме в България” е българският евродепутат г-жа Ева Майдел.

В четвъртото издание на инициативата могат да участват стажанти от компаниите членки на Съвета, които за целта трябва да изпратят свое есе на тема „Моят успешен стаж в България“.

Повече информация можете да намерите ТУК: http://womeninbusiness.bg/

Възможности за финансиране и обучения

Осмо издание на програмата „Предприемачество за нестопански организации“ 2018 / 2019

Краен срок: 15 юли 2018 г.

Програмата „Предприемачество за нестопански организации“ съдържа следните три етапа:

Първи етап „Експертна подкрепа за подобряване на бизнес план и на умения за публичното му представяне“ – участниците ще получат експертна подкрепа за подобряване на своя конкретна предприемаческа дейност, развита в бизнес план. В рамките на две последователни обучителни срещи ще бъдат представени теми, свързани с подготвяне на финансови прогнози към бизнес плановете, съвети от експерти в бизнес компании, подобряване на презентационните умения с цел по-добре комуникация на бизнес идеите. Участниците ще се запознаят и с примери за успешен социален бизнес в България и да обменят опит с финалистите от предходни години в програмата. По време на този етап участниците ще могат да получат индивидуални консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса.

Втори етап „Конкурс за най-добър бизнес план на НПО“ – обхваща представяне на разработените бизнес планове пред жури, което ще определи победителите. Отличените бизнес идеи ще си разпределят награден фонд от 40 000 лева.

Трети етап „Лаб4е – менторска програма за успешен старт“. Победителите в конкурса ще участват в периодични срещи и ще получат последваща експертна и менторска подкрепа от представители на бизнеса за развиване на стопанската си дейност.

Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. За участие могат да кандидатстват НПО (сдружения, фондации и читалища), които:

• имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи (самостоятелни или в партньорство);

• имат годишни приходи над 5 000 лева за последните две години (2016 и 2017 г.).

Най-добрите бизнес планове ще си разпределят награден фонд от 40 000 лева, за да развият идеите си.

Повече информация можете да намерите ТУК: http://bcnl.org/trainings/startira-osmoto-izdanie-na-programata-predpriemachestvo-za-nestopanski-organizatsii-2018-2019.html

Вижте целия текст...

Отворена покана за проектни предложения „В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ“ – в официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Краен срок: 15-о число на всеки месец, с последна дата 15 октомври 2018 г.

Фондация „Пловдив 2019“ обяви отворена покана за проекти, които да бъдат включени „в последния момент“ в официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Конкурсната процедура цели да предостави възможност на нови идейни предложения и съвременни актуални тенденции да намерят място в четирите тематични платформи на артистичната програма и проектните клъстери, които ги съставят.

Проектните предложение се разпределят в десет категории: визуални изкуства, театър, танц, музика, литература, кино, изкуство в публично пространство, дигитални изкуства, дизайн и архитектура, образование и развитие на капацитет.

Параметри:

 • общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 700 000 лв.;
 • период на кандидатстване: отворената покана ще бъде активна до изчерпване на бюджета, но най-късно до четири месеца от датата на обявяване. Кандидатите имат възможност да подават предложенията си до 15-то число на всеки месец, с последна дата: 15 октомври 2018 г.;
 • период на журиране: комисията, оценяваща постъпилите предложения, ще заседава между 20-то и 30-то число на съответния месец и ще обявява резултатите до 15-то число на следващия месец;
 • период за реализация на проектите: от октомври 2018 до декември 2019 г., с предвидено начало не по-рано от три месеца от датата на подаване на предложението;
 • максимална субсидия на проект: 80 000 лв.;
 • задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос най-малко 30% от стойността на проекта с ДДС.

Повече информация можете да намерите ТУК: http://plovdiv2019.eu/bg/opencall/

Вижте целия текст...

Втора покана по Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ и Мярка 2.2 „Мрежи от градове“

Краен срок: 3 септември 2018 г.

Приоритетни области:

 • Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата;
 • Солидарност по време на криза;
 • Борба със стигматизацията на понятието „имигрант“ и създаване на контра-дискурс за междукултурен диалог и взаимно разбирателство;
 • Европейска година на културното наследство.

Допустими кандидати: местни власти, комитети за побратимяване, сдружения на местните власти, неправителствени организации, представляващи местни власти.

Повече информация можете да намерите ТУК: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

Вижте целия текст...

Покана за представяне на предложения за подкрепа на национални или транснационални проекти за недискриминация и интеграция на ромите

Краен срок: 9 октомври 2018 г. 17:00:00 часа

Тази покана има за цел да съфинансира национални или транснационални проекти, които се ангажират с противодействие на поне едно от следните основания за дискриминация по чл. 19 от Договора за функционирането на Европейския Съюз: расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Тази покана ще финансира дейности по:

 • събиране и проучване на данни; мониторинг на прилагането на законодателството за недискриминация;
 • обучение на професионалисти;
 • взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добрите практики, които могат да бъдат приложени в други участващи държави;
 • дейности за разпространение и повишаване на осведомеността (включително на местно равнище), като семинари, конференции, кампании или дейности в социалните медии и пресата;
 • представителство на интересите на жертвите, независим мониторинг и докладване;
 • изграждане на капацитет и овластяване.

Първоначалната продължителност на проектите не трябва да надвишава 24 месеца. Безвъзмездната помощ ще бъде определена чрез прилагане на максимален процент на съфинансиране 80% от допустимите разходи.

Ориентировъчният бюджет, определен за тази покана, е 3 600 000 EUR.

Насърчават се кандидатите да ограничат размера на предложените партньорства до максимум 6 организации (водеща и партньори).

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html

Вижте целия текст...

Покана за партньорство за грантово финансиране в областта на медиите

Краен срок: 20 август

Главна дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за партньорство за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент.

Партньори (например организации, които са кандидатствали успешно за партньорство в рамките на настоящата рамка през 2016 г. и 2017 г.) са селектирани за целия период на многогодишната работна програма за грантове. В тази връзка те не трябва да кандидатстват отново за партньорство. Те могат направо да кандидатстват за грантово финансиране в рамките на специфичните обяви за проектни предложения в категорията медии (COMM/SUBV/2018/M).

Всички останали медии – тези, които са кандидатствали за партньорство, но не са били одобрени през 2016 – 2018 г., както и такива, които не са кандидатствали досега, могат да кандидатстват за партньорство в рамките на настоящата обява. Срокът за изпращане на необходимите документи е до 20 август 2018 г.

Само успешните кандидати за партньорство (селектираните през 2016 г. – 2018 г. и тези, които ще бъдат одобрени в рамките на настоящата сесия) могат да кандидатстват за финансиране с конкретен проект, използвайки своя идентификационен номер.

Проектите, които могат да получат до 60% съфинансиране, трябва да бъдат подадени в съответствие с изискванията на поканите за набиране на предложения за грантове в категорията „Медии“. Първата от тези покани беше публикувана на 15 февруари 2018 г. с краен срок за кандидатстване 31 март 2018 г., а втората се очаква да бъде публикувана в началото на месец септември 2018 г. с краен срок за кандидатстване средата на месец октомври 2018 г.

Кандидатите могат да подадат предложение за проект в следните области: телевизия, радио и/или онлайн медии. Възможно е да се представят и мултимедийни проекти.

Максималният процент на съфинансиране е 60% от общите допустими разходи по проекта. Продължителността на проекта трябва да бъде не повече от 13 месеца в периода между 1 юни 2018 г. и 30 юни 2019 г. (за поканата с краен срок 31 март 2018 г.), или 9 месеца – в периода между 1 януари 2019 г. и 30 септември 2019 г. (за поканата с краен срок средата на месец октомври 2018 г.).

Формулярите за кандидатстване за партньорство и за грантово съфинансиране, както и предложеният проект, трябва да бъдат представени на английски език. Повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на ЕС (Вж. всички подробности и актуални срокове в поканата за набиране на предложения).

Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: dgcomm-subvention@ep.europa.eu.

Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени тук: http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/bg/20150201PVL00100/Grants

Вижте целия текст...

Програма "Микропроекти за климата" на НДЕФ

Краен срок: текущ

Програмата ще финансира малки проекти на стойност до 50 000 лева, допринасящи за смекчаване и адаптация към климатичните промени. В рамките на Програмата се изпълняват следните видове проекти:

 • Малки инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, изграждане на малка инфраструктура, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове) или адаптация към климатичните промени;
 • Дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните промени (разработване на стратегии /програми /доклади /анализи, образователни проекти, събития, публикации, научни изследвания и проучвания и др.).

Проектите се номинират от членовете на УС на НДЕФ.

Допустими бенефициери по проектите могат да бъдат юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите.

Кандидатстването по Програмата се осъществява чрез подаване на формуляр за кандидатстване по пощата или на ръка в офиса на НДЕФ.

Номинирането на проекти от членове на УС става текущо.

Повече информация можете да получите ТУК: http://ecofund-bg.org/bg/programs/

Вижте целия текст...

BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Краен срок: 9 юли 2018 г. 17:30 ч.

Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Кандидати по направлението за тази процедура са само общини от селските райони на Република България.

Документи ще се приемат по електронен път, чрез информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:81101
За седмицата:358600
За месеца:14282672
Общо:110735
Вашият IP: 44.192.253.106