Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 2 / 04.2018 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Фондация център “Отворено образование“, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Пребиваването на семейните двойки в ЕС

Любовта не познава граници и може да има много различни форми. Ако планирате да се преместите в друга държава от ЕС с партньора си, имайте предвид, че в зависимост от това дали сте женени, или в гражданско партньорство, може да се прилагат различни права и задължения.

Вижте всичко, което трябва да знаете.

Гражданите на ЕС с валидна лична карта или паспорт могат:

 • да влизат в друга държава от ЕС, както и членовете на техните семейства - независимо дали те са граждани на ЕС, или не - без да се изисква виза за излизане или за влизане;
 • да живеят в друга държава от ЕС до 3 месеца без никакви условия или формалности;
 • да живеят в друга държава от ЕС за повече от 3 месеца при определени условия в зависимост от техния статут в приемащата държава. Онези, които работят на трудов договор или са самостоятелно заети, не трябва да отговарят на никакви други условия. Учащите и другите лица, които не работят срещу заплащане, например пенсионерите, трябва да разполагат с достатъчно ресурси за тях и семействата им, за да не бъдат в тежест на системата за социално подпомагане на приемащата държава, и с пълно застрахователно покритие за болест;
 • трябва да се регистрират при съответните власти, ако живеят в държавата по-дълго от 3 месеца. Ако членовете на техните семейства не са граждани на ЕС, се нуждаят от карта за пребиваване, валидна до 5 години;
 • имат право на постоянно жителство, ако са живели законно в друга държава от ЕС за непрекъснат период от 5 години. Това се отнася и за членове на семействата им;
 • имат право да бъдат третирани еднакво с местните граждани на приемащата държава. Властите на приемащата държава обаче не са задължени да отпускат помощи на граждани на ЕС, които не работят срещу заплащане по време на първите 3 месеца от техния престой.

Партньорството между двама души може да е под различни форми – брак, регистрирано партньорство или просто фактическо съжителство.

Когато се премествате от една страна от ЕС в друга, за да живеете или работите там, осведомете се за правата и задълженията, които се отнасят до вашия вид връзка.

Гражданският брак е правен статут, признат във всички страни от ЕС.

При партньорства като граждански съюзи и регистрирани партньорства или фактически съюзи важат правила, различни от тези при браковете.

Националните правила и практики за браковете в различните страни се различават, най-вече що се отнася до:

 • права и задължения на брачните двойки: например във връзка с тяхното имущество, роля като родители или фамилно име.
 • връзка между църковния и гражданския брак: някои държави признават църковния брак като равностоен на гражданския, а други — не. Ако се премествате в друга страна, след като сте сключили само църковен брак, проверете какви ще са последствията за вашето гражданско състояние.
 • възможността за хора от един и същи пол да сключат брак. Следните страни от ЕС позволяват това — Белгия, Дания, Франция, Финландия, Германия, Ирландия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Испания, Исландия, Швеция и Обединеното кралство (с изключение на Северна Ирландия).

Научете повече за националните правила за браковете и режимите на съпружеска имуществена общност.

Трансгранични бракове в ЕС

Участват ли различни държави от ЕС — например, тъй като сключвате брак с лице с различна националност или понеже планирате да се преместите в чужбина след сключването на брак?

Какво да направите преди да сключите брак

Проверете законите на коя държава важат за вашия брак и вашия режим на съпружеска имуществена общност. Това ще има важни последици за вашите права и задължения като съпрузи.

Ако сключвате брак в страна от ЕС, различна от тази, в която живеете, проверете в компетентните органи на двете страни какви формалности са необходими, за да бъде бракът ви в сила и да действа в двете държави. Сред тези формалности може да бъде регистрация или изискване за публикуване.

Какво да направите след като сключите брак

По принцип вашият брак трябва да бъде признат във всички страни от ЕС, но това не се отнася напълно до бракове между партньори от един и същ пол.

Ако сключвате брак в страна от ЕС, която не е вашата страна на произход, препоръчително е да регистрирате брака в консулската служба на вашата страна.

Ако сте гражданин на ЕС, който се премества в друга страна от Съюза, за да живее, работи или учи, правилата на ЕС улесняват вашето семейство да се присъедини към вас.

Но ако сте гражданин на ЕС и никога не сте живели в друга държава от Съюза, ще се прилагат само националните правила.

Престой по силата на собствени права

В качеството си на граждани на ЕС вашите съпруг/а, деца и внуци могат да пребивават в друга страна от ЕС като работещи, търсещи работа, пенсионери или учащи при същите условия, които важат за самия вас.

Престой на ваша издръжка

Вашите съпруг/съпруга, деца или внуци не възнамеряват да работят или да търсят работа, не учат и не получават пенсия?

В този случай могат да се присъединят към вас като лица на ваша издръжка.

Престой в чужбина до 3 месеца

Като гражданин на ЕС вашите съпруг/а, деца и внуци могат да живеят във вашата нова страна на пребиваване в ЕС при същите условия, които важат за всички граждани на ЕС.

Ако сте работник

Ако работите в друга страна от ЕС като наето или самостоятелно заето лице или сте командировани, вашите съпруг/съпруга, деца и внуци на ваша издръжка могат да останат там с вас без да е необходимо да отговарят на други условия.

Ако сте пенсионер

Ако сте пенсионер, който живее в друга страна от ЕС, вашите съпруг/съпруга, деца и внуци на ваша издръжка също могат да живеят там, ако имате за себе си и цялото си семейство:

 • средства, с които да живеете без подпомагане на доходите,
 • пълна здравна осигуровка за съответната страна.

Ако учите

Ако учите, живеейки в друга страна от ЕС, вашите съпруг/а, деца и внуци на ваша издръжка също могат да живеят там, ако:

 • сте записан в признато учебно заведение;
 • разполагате с достатъчен доход за цялото си семейство, позволяващ ви да живеете там без подпомагане на доходите;
 • разполагате с пълна здравна осигуровка за цялото си семейство в приемащата страна.

Регистрация

Научете как да получите удостоверение за регистрация на членовете на семейството ви, които живеят с вас.

Искане за напускане и депортиране

Вашите съпруг или съпруга, деца и внуци могат да живеят във вашата страна на пребиваване заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Когато вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ги депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че те представляват сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за депортирането и да е указано как може да се обжалва и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като граждани на ЕС вашите съпруг/а, деца и внуци могат да получат право на постоянно пребиваване, ако в продължение на 5 години непрекъснато са живели законно в съответната страна. Това става при същите условия, които важат за вас.

Това означава, че те могат да пребивават там, докато желаят – дори ако не работят или се нуждаят от подпомагане на доходите. Те трябва да се ползват със същите права, придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ правото им на пребиваване без условия.

Смърт

Ако сте работили като наето лице или като самостоятелно заето лице в друга страна от ЕС и починете преди да придобиете право на постоянен престой там, към вашите съпруг/съпруга, деца и внуци, които са живели с вас като членове на семейството ви, може да бъде проявено специално отношение. То може да включва разрешение за постоянно пребиваване, ако:

 • смъртта ви е причинена от трудова злополука или професионално заболяване;
 • към момента на смъртта си сте живели непрекъснато в тази страна поне 2 години.

Вижте целия текст...

Командироване на работници: Съветът потвърди компромисния текст, договорен с Европейския парламент

На 11 април 2018 г. посланиците към ЕС одобриха компромисния текст, договорен с Европейския парламент, за преразглеждане на директивата за командироването на работници. Директивата ще бъде окончателно приета на по-късен етап, след като законодателният акт бъде гласуван в Парламента.

"С постигнатото днес споразумение ЕС прилага важния принцип за равно заплащане за равен труд, като гарантира, че всички работници получават справедливо отношение навсякъде в ЕС. Местните или командированите работници, които работят на едно и също място и извършват една и съща работа, ще се ползват от еднакви условия на труд и заплащане. Споразумението е също така справедливо и балансирано, тъй като допринася за запазването на свободното предоставяне на услуги." – Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България и председател на Съвета

Целта на преразгледаната директива е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги, като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на тези работници, които са наети на работа в една държава членка и са изпратени от работодателя си да работят временно в друга (командировани работници).

По-конкретно директивата има за цел да гарантира справедливо заплащане и равнопоставени условия между командироващите и местните предприятия в приемащата държава, като същевременно се запазва принципът за свободно движение на услуги.

Новата директива предвижда по-специално следното:

 • Командированите работници ще се ползват от същите правила за възнагражденията като местните работници на приемащата държава членка. Пояснени са също правилата за надбавките.
 • Въвежда се понятието дългосрочно командироване. То означава, че след 12 месеца работникът ще се счита за дългосрочно командирован (с възможност за удължаване с 6 месеца при обосновано уведомление от доставчика на услуги). След този период спрямо командирования работник ще се прилагат почти всички аспекти на трудовото право на приемащата държава.
 • Повишава се броят на евентуалните колективни трудови договори, които може да се прилагат в държавите членки със система за обявяване на колективни трудови договори или арбитражни решения за общоприложими. Колективни трудови договори могат да се прилагат спрямо командировани работници не само в сектора на строителството, както е до момента, а във всички сектори и отрасли.
 • Агенциите за временна заетост ще гарантират на командированите работници същите ред и условия, които се прилагат спрямо временно наетите работници в държавата членка, в която се извършва работата.
 • Подобрява се сътрудничеството срещу измамите и злоупотребите в контекста на командироването.
 • Правилата за сектора на международния автомобилен транспорт ще бъдат установени в бъдещо специфично за сектора законодателство.
 • Срокът за транспониране и датата на прилагане ще са 2 години след влизането в сила на директивата.

Контекст

Преразглеждането на директивата от 1996 г. беше предприето с цел да се адаптира законодателството към новите условия в икономиката и на пазара на труда. Беше поставен акцент върху въпросите, попадащи в обхвата на регулаторната рамка на ЕС, установена от първоначалната директива от 1996 г. Следователно преразгледаната директива за командироването на работници и директивата за осигуряване на изпълнението се допълват и подсилват взаимно.

Вижте целия текст...

Командироване на работници в ЕС


“В един Съюз на равни не може да има втора категория работници. Ако имате една и съща работа на едно и също място, трябва да получавате еднакво заплащане.”Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Реч за състоянието на Съюза


Факти и цифри:

Командированият работник е работник, който е изпратен от работодателя си да работи временно в друга държава, за да предоставя задгранични услуги.
Командированите работници представят услуги в друга държава в ЕС средно по-малко от 4 месеца.
През 2015 г. е имало 2,05 милиона командировани работници в ЕС, което представлява 0,9 % от общия брой работни места, или 0,4 % в еквивалент на пълно работно време.
Между 2010 г. и 2015 г. броят на командировките се е увеличил с 41 %.
Директивата относно командироването на работници е в сила от 1996 г. Това беше първата директива, с която се ограничи възможността за предприятията да предоставят услуги в рамките на единния пазар чрез установяването на минимален набор от социални гаранции в интерес на работниците.

Справедлива трудова мобилност: Комисията предприема действия

От началото на своя мандат Комисията „Юнкер“ превърна в приоритет борбата срещу социалния дъмпинг и насърчава справедливата трудова мобилност в целия ЕС. Като част от тези усилия Комисията предложи реформа на действащите правила относно командироването на работници, която установява принципа на равно заплащане за еднакъв вид труд на едно и също място, като по този начин надхвърли значително изискванията по отношение на минималното възнаграждение, залегнали в действащата директива.

Сред другите елементи на реформата са:

 • Правилата, установени с общоприложими колективни споразумения, стават задължителни за командированите работници във всички икономически сектори. Към момента това е така само за строителния сектор.
 • Понастоящем не съществуват минимални или максимални ограничения на продължителността на командироването. Съгласно предложението на Комисията всички правила в областта на трудовото право, приложими за местните работници, ще се прилагат за командированите работници след определен период от време.
 • Новите правила ще се прилагат по отношение на работниците, наети чрез агенции за временна заетост, и за се гарантира спазването на принципа на равно заплащане за еднакъв вид труд.
 • В същото време Комисията е съдействала за прилагането на т.нар. „Директива за осигуряване на изпълнението“, която влезе в сила през юни 2016 г. Тази директива дава повече правомощия на националните органи за борба със злоупотребите, като например фиктивните дружества.
 • Сред другите инициативи на Комисията, за да се гарантира справедлива мобилност, са:

  o Модернизиране на правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност;

  o Въвеждането на електронен обмен на данни за социалната сигурност;

  o Предложението за създаване на Европейски орган на труда.

Права на командированите работници

Вашият работодател може да ви изпрати да работите временно в друга страна от ЕС. През този период вие имате статус на командирован работник и се ползвате със специални права и условия на труд.

Условия на труд

Докато сте командирован в друга страна от ЕС, за вас важат редът и условията на заетост в приемащата страна. Те се отнасят до:

 • минималните ставки на заплащане: вашата заплата не може да бъде по-ниска от минималната заплата в съответната държава или от заплатата, определена със задължителни колективни трудови договори във вашия сектор на заетост, ако такива са в сила в приемащата държава;
 • максималната продължителност на работното време и минималната продължителност на почивката;
 • здравословните и безопасни условия на труд;
 • условията за наемане на работници чрез агенции за временна заетост;
 • условията на труд за бременни жени и млади хора;
 • равното третиране на мъжете и жените и другите правила за предотвратяване на дискриминация.

Вашият работодател може също така да заплати вашите разходи за пътуване, храна и настаняване в страната от ЕС, в която сте командирован, ако това е предвидено в законодателството на вашата страна. Тези надбавки ще трябва да бъдат платени в допълнение към нормалната ви заплата.

Национални уебсайтове за командироването

Проверете на националния сайт на приемащата страна какви са редът и условията за работа за командировани работници, а също така и данните за контакт с местните органи.

Други права

Докато сте командирован в друга страна от ЕС:

 • не се нуждаете от разрешително за работа, освен ако не сте служител, командирован от Хърватия в Австрия, където за работата в определени сектори са в сила ограничения;
 • няма да е необходимо вашите професионални квалификации да бъдат признавани; за някои професии обаче може да се нуждаете от писмена декларация — научете повече за признаването на професионалните квалификации;
 • няма да ви се наложи да се занимавате с пенсионни институции там — когато се пенсионирате, институциите в приемащата страна няма да бъдат включени в процедурата.

Данък върху дохода

Ако сте командирован за по-малко от 6 месеца, не би следвало да сте задължен да плащате данък върху дохода си във приемащата страна.

Няма важащи в целия ЕС закони, определящи коя страна може да облага с данък доходите ви по времето, през което сте командирован. Това може да е определено в национални закони или данъчни спогодби между страните от ЕС — научете повече за данъка върху дохода.

Социално осигуряване, докато сте в чужбина

Като командирован работник ще продължите да се осигурявате в системата за социална сигурност на вашата страна за максимум 2 години. Научете какви формалности трябва да уредите.

Ако работите в чужбина повече от 2 години, ще трябва да започнете да се осигурявате в системата за социална сигурност на страната, в която работите. В някои специфични случаи можете да запазите социалното си осигуряване за повече от 2 години.

Вижте целия текст...

Актуално

Мобилното приложение SmartBirds събира всичко за птиците в България

SmartBirds сближава дивите птици и хората

Мобилното приложение SmartBirds на Българско дружество за защита на птиците вече е от полза и за ловците

SmartBirds - популярното мобилно приложение на Българското дружество за защитата на птиците (БДЗП) беше основно обновено и с добавени функционалности. То може да бъде изтеглено безплатно от Google Play и използвано от всяко мобилно устройство, смартфон или таблет, работещо с операционната система Android.

Какво е SmartBirds? „Наричаме го електронен бележник, определител на гнездящите птици в България и още помагало за ловеца. Опитахме се да съберем в едно приложение всичко, което хората търсят, за да опознаят по-добре птиците в България, а сега вече ще помага и за спазването на ловното ни законодателство.“ – споделя Светослав Спасов от БДЗП.

„Приложението е достъпно на български и на английски език, за да може да се ползва и от англоговорящи, посещаващи страната и интересуващи се от нашето птиче богатство“ – допълва Мариана Вълчева.

SmartBirds съдържа допълнителна информация за 55 вида птици, които са разрешени за лов, или видове с регулирано ползване, но също така и защитени видове птици, които са сходни по външен вид с някои ловни видове и често стават неволна жертва на ловците. Всеки от тях е представен с кратко описание с акцент на ключовите за определянето му белези. Това описание ще позволява бързо определяне на вида, дали е разрешен за лов, или не и ако е разрешен, какви са нормите и сроковете за ловуването му.

Изтегляйки SmartBirds от Google Play потребителят се сдобива с онлайн определител на гнездящите птици в страната, който може да използва навсякъде и по всяко време, като дори не е необходимо наличието на мобилна връзка, за да го ползва пълноценно. За разлика от дебелите определители, отпечатани на хартия, този не тежи допълнително в багажа, когато ползващият го е навън сред природата.

SmartBirds е и електронен дневник, в който може да се съхраняват наблюденията, които след това може да се споделят с приятели чрез електронна поща и социалните мрежи. За да бъде по-лесно и удобно ползването му, електронният дневник е с автоматично въвеждане на данни за наблюдаващия, дата и час, както и точно определяне на GPS координатите на наблюдателя.

SmartBirds ще сближи любителите на птиците с 269 вида, които гнездят у нас. Потребителят ще може да ги разпознава по-лесно, благодарение на снимките на птиците, картите на разпространението им, както и подробна информация как изглеждат, с какво се хранят и местата, които предпочитат. Но още по-важно е, че дава информация, къде могат да бъдат наблюдавани.

SmartBirds съдържа и по-специфична информация за тези, които искат да научат повече за видовете, като природозащитен статус на вида, периодите на миграция, информация за размножаването им и не на последно място - заплахите, които ги грозят.

Приложението дава и подробна информация за зоните от екологичната мрежа Натура 2000, обявени за опазване на птиците. GPS позиционирането позволява и да се провери местоположението на потребителя спрямо близките Натура зони и да разгледа на Google карта границите на всяка от тях.

Припомняме, че SmartBirds бе номинирано от World Summit Award Mobile за най-добро приложение в световен мащаб в категорията Околна среда за 2014 г. и определено от технологичното списание HiComm като едно от най-интересните мобилни приложения у нас.

SmartBirds e мобилно приложение, което беше актуализирано благодарение на проект „ПрироДА: изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници" към програма LIFE на ЕС и изпълняван от Българското дружество за защита на птиците и издателство „Просвета“.

Източник: Българско дружество за защита на птиците.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

ЕК дава 2.1 млрд. евро за рискови инвестиции

Георги Брандийски - Препечатано от www.dir.bg.

ЕС осигурява 2,1 млрд. евро за насърчаване на инвестициите на рисков капитал

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) поставиха началото на програма за общоевропейски фондове за инвестиции във фондове за рисков капитал (VentureEU), чиято цел е насърчаване на инвестициите в нови и бързо разрастващи се предприятия в Европа, съобщи пресслужбата на ЕК.

Достъпът до рисков капитал е ключов за иновациите. Шестте фонда, представени на 10.04.2018 г., ще получат подкрепа от ЕС за инвестициите на европейския пазар на рисков капитал. Тяхната цел ще бъде чрез 410 млн. евро от ЕС да привлекат обществени и частни инвестиции за 2,1 млрд. евро. Очаква се това да привлече 6,5 млрд. евро нови инвестиции в нови и разрастващи се предприятия, и да удвои сегашния размер на рисковия капитал в ЕС.

Фондовете за рисков капитал са от първостепенно значение за гладкото функциониране на съюза на капиталовите пазари. Развитието им в Европа обаче се нуждае от допълнителен тласък.

През 2016 г. инвестициите в рисков капитал в ЕС са на стойност около 6,5 млрд. евро, а за сравнение в САЩ те са 39,4 млрд. евро. Фондовете за рисков капитал в Европа са твърде малки по размер - средно 56 млн. евро спрямо 156 млн. евро в САЩ. Затова те изместват дейността си към системи, които им предлагат по-добра възможност за бърз растеж. В края на 2017 г. най-успелите нови дружества с пазарна оценка над един млрд. щатски долара са били 26 на в ЕС, в сравнение със 109 в САЩ и 59 в Китай. VentureEU ще осигури нови източници на финансиране и ще даде възможност на европейските предприятия да се превърнат във водачи в света.

Достъп до инвестициите се очаква да получат около 1500 нови и разрастващи се дружества в ЕС. Предвижда се ЕС да предостави основната част от инвестициите на стойност до 410 млн. евро, включително 67 млн. евро от собствените средства на ЕИФ: 200 млн. евро по капиталовия механизъм InnovFin в рамките на програмата "Хоризонт 2020", 105 млн. евро по програмата на ЕС за малките и средните предприятия COSME и 105 млн. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Всеки от шестте фонда ще инвестира в множество по-малки фондове и ще участва в проекти в най-малко четири европейски държави. Фондовете, в които ще се инвестира, ще подпомогнат финансирането на малките и средните предприятия, както и предприятията със средна пазарна капитализация в много области, например информационни и комуникационни технологии, цифрови технологии, природни науки, медицински технологии, ресурсна и енергийна ефективност. Инвестициите на ЕС във VentureEU ще се управляват от ЕИФ под надзора на ЕК.

Средствата ще бъдат инвестирани от опитни професионалисти, избрани за ръководители на шестте фонда, като така ще се осигури изцяло пазарен подход.

Това ще привлече повече инвестиции и значително ще насърчи предлагането на рисков капитал за новите и разрастващите се предприятия в ЕС

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката "Обединена европейска младеж"

Краен срок: 25 май 2018 г., 14:00 ч. брюкселско време

Проектите в рамките на „Обединена европейска младеж“ имат за цел създаване на мрежи за насърчаване на регионалните партньорства и да бъдат осъществявани в тясно сътрудничество с млади хора от цяла Европа (държави по програмата „Еразъм+“). Мрежите следва да организират обмени, да насърчават обучението (например за младежки лидери) и да предоставят възможност на младите хора сами да създават съвместни проекти.

„Обединена европейска младеж“ ще подкрепи инициативи от поне пет младежки организации от пет различни допустими държави по програмата „Еразъм+“ с цел споделяне на техните идеи за ЕС, ще насърчи по-широкото гражданско участие и ще спомогне за утвърждаването на чувството за европейско гражданство.

Инициативата има за цел да обедини европейската младеж от цяла Европа: Източна, Западна, Северна и Южна.

Тематичните приоритети са активно гражданство, изграждане на мрежи, европейски цели и европейско гражданство, демократично участие, демократична устойчивост и социално приобщаване, свързани с младежта.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 5 000 000 ЕUR. Финансовият принос на ЕС е минимум 100 000 ЕUR и не може да надвишава 500 000 ЕUR. Той не може да надхвърля максималния размер на съфинансиране от 80 % от общите допустими разходи по проекта.

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.133.01.0025.01.BUL&toc=OJ:C:2018:133:TOC

Вижте целия текст...

Покана за представяне на предложения за подкрепа на национални или транснационални проекти за недискриминация и интеграция на ромите

Краен срок: 9 октомври 2018 г. 17:00:00 часа

Тази покана има за цел да съфинансира национални или транснационални проекти, които се ангажират с противодействие на поне с едно от следните основания за дискриминация по чл. 19 от Договора за функционирането на Европейския Съюз: расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Тази покана ще финансира дейности по:

 • събиране и проучване на данни; мониторинг на прилагането на законодателството за недискриминация;
 • обучение на професионалисти;
 • взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добрите практики, които могат да бъдат приложени в други участващи държави;
 • дейности за разпространение и повишаване на осведомеността (включително на местно равнище), като семинари, конференции, кампании или дейности в социалните медии и пресата;
 • представителство на интересите на жертвите, независим мониторинг и докладване;
 • изграждане на капацитет и овластяване.

Първоначалната продължителност на проектите не трябва да надвишава 24 месеца. Безвъзмездната помощ ще бъде определена чрез прилагане на максимален процент на съфинансиране на 80% от допустимите разходи.

Ориентировъчният бюджет, определен за тази покана, е 3 600 000 EUR.

Насърчават се кандидатите да ограничат размера на предложените партньорства до максимум 6 организации (водеща и партньори).

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html

Вижте целия текст...

Покана за партньорство за грантово финансиране в областта на медиите

Краен срок: 20 август

Главна дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за партньорство за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент.

Партньори (например организации, които са кандидатствали успешно за партньорство в рамките на настоящата рамка през 2016 г. и 2017 г.) са селектирани за целия период на многогодишната работна програма за грантове. В тази връзка те не трябва да кандидатстват отново за партньорство. Те могат направо да кандидатстват за грантово финансиране в рамките на специфичните обяви за проектни предложения в категорията медии (COMM/SUBV/2018/M).

Всички останали медии – тези, които са кандидатствали за партньорство, но не са били одобрени през 2016 – 2018 г., както и такива, които не са кандидатствали досега, могат да кандидатстват за партньорство в рамките на настоящата обява. Срокът за изпращане на необходимите документи е до 20 август 2018 г.

Само успешните кандидати за партньорство (селектираните през 2016 г. – 2018 г. и тези, които ще бъдат одобрени в рамките на настоящата сесия) могат да кандидатстват за финансиране с конкретен проект, използвайки своя идентификационен номер.

Проектите, които могат да получат до 60% съфинансиране, трябва да бъдат подадени в съответствие с изискванията на поканите за набиране на предложения за грантове в категорията „Медии“. Първата от тези покани беше публикувана на 15 февруари 2018 г. с краен срок за кандидатстване 31 март 2018 г., а втората се очаква да бъде публикувана в началото на месец септември 2018 г. с краен срок за кандидатстване средата на месец октомври 2018 г.

Кандидатите могат да подадат предложение за проект в следните области: телевизия, радио и/или онлайн медии. Възможно е да се представят и мултимедийни проекти.

Максималният процент на съфинансиране е 60% от общите допустими разходи по проекта. Продължителността на проекта трябва да бъде не повече от 13 месеца в периода между 1 юни 2018 г. и 30 юни 2019 г. (за поканата с краен срок 31 март 2018 г.), или 9 месеца – в периода между 1 януари 2019 г. и 30 септември 2019 г. (за поканата с краен срок средата на месец октомври 2018 г.).

Формулярите за кандидатстване за партньорство и за грантово съфинансиране, както и предложеният проект, трябва да бъдат представени на английски език. Повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на ЕС (Вж. всички подробности и актуални срокове в поканата за набиране на предложения).

Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: dgcomm-subvention@ep.europa.eu.

Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени тук: http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/bg/20150201PVL00100/Grants

Вижте целия текст...

BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Краен срок: 14 юни 2018 г. 17:30 ч.

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани":

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.

2. Насърчаване на заетостта.

На 15.03.2018 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 22 000 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 14.06.2018 г.

Интересът по тази подмярка е засилен. Общият брой на постъпилите в първия прием заявления за подпомагане беше 2664, като сключените договори са 1359 бр. Подмярка 6.1 има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на млади земеделски стопани в България.

Националната служба за съвети в земеделието отново е в готовност и ще оказва безвъзмездна подкрепа на кандидатите при подготовката на бизнес плана и всички необходими документи за участие в подмярката.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg

Вижте целия текст...

Програма "Микропроекти за климата" на НДЕФ

Краен срок: текущ

Програмата ще финансира малки проекти на стойност до 50 000 лева, допринасящи за смекчаване и адаптация към климатичните промени. В рамките на Програмата се изпълняват следните видове проекти:

 • Малки инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, изграждане на малка инфраструктура, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове) или адаптация към климатичните промени;
 • Дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните промени (разработване на стратегии /програми /доклади /анализи, образователни проекти, събития, публикации, научни изследвания и проучвания и др.).

Проектите се номинират от членовете на УС на НДЕФ.

Допустими бенефициери по проектите могат да бъдат юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите.

Кандидатстването по Програмата се осъществява чрез подаване на формуляр за кандидатстване по пощата или на ръка в офиса на НДЕФ.

Номинирането на проекти от членове на УС става текущо.

Повече информация можете да получите ТУК: http://ecofund-bg.org/bg/programs/

Вижте целия текст...

Покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 — 2020 г.

Краен срок: 15 май 2018 г.

Очакват се предложения по поканите за следните три области:

 • CEF-TC-2018-1: Eлектронна идентификация (eID) и електронен подпис
 • CEF-TC-2018-1: Eвропейска цифрова библиотека Europeana
 • CEF-TC-2018-1: По-безопасен интернет.

BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”

Краен срок: 11 май 2018 г., 17:30 часа

Процедурата цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 3 500 000 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева.

Не се изисква съ-финансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие 100 % от общо допустимите разходи по проекта на кандидата и на българските му партньори.

Повече информация можете да получите ТУК:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/1ecb3006-9633-45f9-8950-1dfb307f58be

Вижте целия текст...

BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Краен срок: 9 юли 2018 г. 17:30 ч.

Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Кандидати по направлението за тази процедура са само общини от селските райони на Република България.

Документи ще се приемат по електронен път, чрез информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:387
За седмицата:367600
За месеца:14372672
Общо:110744
Вашият IP: 44.192.253.106