Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 06 / 06.2017 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

ЕП за онлайн платформите: борба с фалшивите новини и защита на потребителите

 • Изясняване на отговорността за онлайн платформите;
 • Равнопоставеност на условията за сходни услуги в онлайн и офлайн средата;
 • По-строги мерки срещу фалшивите новини и незаконните практики и онлайн съдържание.

Онлайн платформите увеличават избора за потребителите, но сегашната правна рамка трябва да бъде актуализирана за цифровата ера.

За да се насърчи защитата на потребителите и неприкосновеността на личния им живот, като същевременно се развие пълният потенциал на онлайн платформите, евродепутатите настояват ЕК:

 • да разгледа възможните грешки и злоупотреби при използването на алгоритми, за да се избегне дискриминация, нелоялни практики или нарушаване неприкосновеността на личния живот;
 • да предостави насоки, за да може онлайн платформите да изпълняват своите отговорностите и да спазват правилата;
 • да създаде еднакви условия на конкуренция за сходни услуги в онлайн и офлайн средата;
 • да определи и допълнително изясни процедурите за уведомяване и сваляне на незаконно онлайн съдържание и стоки;
 • да разгледа възможността за допълнителна законодателна намеса с цел ограничаване на препредаването и разпространението на лъжливо съдържание.

Онлайн платформите трябва да предприемат мерки, за да гарантират неприкосновеността на личния живот на потребителите и точността на информацията:

 • да се борят с незаконните стоки и съдържане чрез регулаторни мерки или саморегулиране (например чрез проследяване на нарушители, мониторинг за неподходящо или незаконно в съдържание уеб страници);
 • да се борят с разпространението на фалшиви новини, като се предоставят на потребителите инструменти за изобличаването им, така че потребителите да са наясно, че определено съдържание е невярно;
 • да информират потребителите относно точния характер на събираните данни и начина, по който те ще се използват;
 • да гарантират анонимността на потребителите, когато личните данни се обработват от трети страни;
 • да предлагат на потребителите ясни, изчерпателни и справедливи условия, като избягват сложна терминология.

Цитати

Хена Виркунен (ЕНП, Финладния): заяви: „Трябва да насърчим развитието на онлайн платформите в Европа и да укрепим способността на европейските платформи да се разширяват и конкурират в световен мащаб. Еднаквите условия, благоприятната за иновации среда и надеждната инфраструктура са ключът към успеха. Също така доверието на потребителите е от жизненоважно значение за процъфтяващата икономика на цифрови платформи“.

Филип Жювен (ЕНП, Франция) коментира: „С този текст искахме да се справим със съществените въпроси, повдигнати от икономиката на онлайн платформите: нейната точна дефиниция, кой е отговорен за онлайн платформите, нелоялните практики и необходимостта от адаптиране на нашите закони към онлайн света. ЕС трябва да разработи глобална стратегия и амбициозна визия. Трябва да имаме европейски лидери, които са способни да се заемат с американските и азиатски гиганти“.

Вижте целия текст...

ЕП гласува за повече инвестиции в бъдещето на най-нуждаещите се икономики в ЕС

Инвестиционният план на ЕС – Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) трябва да:

 • работи по-добре за по-слабите региони в ЕС;
 • се съсредоточи повече върху по-рискови инвестиции в бъдещето;
 • се концентрира повече върху инвестиции, които в противен случаи не биха получили подкрепа.

Евродепутатите настояват ЕФСИ да гарантира географското равновесие в ЕС, подкрепата за по-малки компании и рисковите иновативни инвестиции.

Евродепутатите изразяват загриженост, че ЕС-15, където инвестиционният дефицит вече е под средния за Съюза, е получил 91% от финансирането на фонда. Те посочиха и неравномерното секторно разпределение, като проектите, свързани с енергетика, съставляват 46% от общото финансиране по линия на ЕФСИ, докато към социалната инфраструктура, здравеопазването и образованието са насочени едва 4% от одобреното финансиране.

Целта на Европейския фонд за стратегически инвестиции е да гарантира допълняемост, като помага за преодоляването на неефективности на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации, които не биха позволили осъществяването на определен проект без помощта на фонда. Евродепутатите искат да се дефинира ясно концепцията за допълняемост, за да се гарантира, че подкрепените проекти са иновативни, следователно крият повече инвестиционни рискове от тези, които обикновено се финансират от Европейската централна банка (ЕЦБ).

Малките и трансгранични проекти не разполагат с достатъчна подкрепа от ЕФСИ. Евродепутатите смятат, че ЕЦБ и Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) следва да насърчават ползването на инвестиционни платформи, като обединяват малки проекти и предоставят техническа помощ, за да се постигне географска и тематична диверсификация на инвестициите.

Незаконодателната резолюция беше приета с 477 гласа „за“ срещу 105 „против“, 35 „въздържал се“.

Следващи стъпки

След окончателното гласуване на доклада по собствена инициатива за приложението на ЕФСИ евродепутатите ще се съсредоточат върху текущите тристранни преговори с държавите членки и Комисията относно разширяването на фонда.

Бързи факти

ЕФСИ, управляван от Европейската инвестиционна банка, първоначално бе създаден за период от 3 години с цел да мобилизира най-малко 315 млрд. евро за допълнителни инвестиции в реалната икономика. ЕК предложи срокът на действие на инвестиционния фонд да бъде удължен до края на настоящата Многогодишна финансова рамка (МФР) през декември 2020 г., за да се постигне инвестиционна цел от 500 млрд. евро.

Вижте целия текст...

Парламентът призовава за по-ясни регулаторни рамки за икономиката на споделянето

 • Гарантиране защитата на потребителите, правата на работниците, спазването на данъчните разпоредби и на лоялна конкуренция;
 • Необходимост от ясна и балансирана стратегия за ЕС;
 • 17% от потребителите на ЕС са използвали платформи за сътрудничество.

ЕС трябва да се възползва от предимствата на икономиката на споделянето, като същевременно гарантира лоялната конкуренция, правата на работниците и спазването на данъчните разпоредби.

Парламентът подчертава необходимостта от справяне с регулаторните неясноти, които предизвикват значителни различия между държавите членки, дължащи се на различните национални, регионални и местни разпоредби и съдебна практика. Новите бизнес модели варират от предоставяне на услуги за настаняване (например Airbnb) и пътувания с автомобили от врата до врата (например Uber) до домашни услуги.

Препоръките на евродепутатите включват:

 • предоставяне на услуги от частни лица и специалисти: необходими са ефективни критерии за разграничаване между партньори (например физически лица, които предоставят услуги на случаен принцип) и специалисти, които споделят набор от общи принципи и критерии на равнище ЕС, както и набор от прагове на национално равнище;
 • права на потребителите: необходимост потребителите да бъдат информирани относно приложимия правен режим за всяка сделка и техните права; платформите за сътрудничество трябва да гарантират, че са налице ефективни системи за процедурите за подаване на жалби и разрешаване на спорове;
 • отговорност: ЕК следва да изясни в по-голяма степен режима на отговорност на платформите за споделяне във възможно най-кратки срокове;
 • права на работниците: трябва да бъдат гарантирани справедливи условия на труд и защита на правата на работниците в рамките на услуги, основани на икономиката на сътрудничеството; работниците трябва да могат чрез платформи за споделяне да се възползват от преносимост на рейтинги и отзиви, които представляват тяхната цифрова пазарна стойност;
 • данъчно облагане: за стопански оператори, които предоставят съпоставими услуги, следва да се прилагат сходни данъчни тежести, независимо дали в рамките на традиционната икономика, или в икономиката на споделянето; евродепутатите се застъпват за иновативни решения за подобряване на данъчното облагане и призовават за увеличаване сътрудничеството с онлайн платформи в тази насока.

В същото време регламентът не трябва да ограничава икономиката на споделяне, смятат евродепутатите. Те осъждат налагането от някои органи на правила, които ограничават предлагането на туристическо настаняване чрез икономиката на споделянето.

Незаконодателната резолюция беше приета с 510 гласа „за“ срещу 60 гласа „против“, 48 „въздържал се“.

Цитат

Докладчикът Никола Данти (С&Д, Италия) каза: „Приемането на европейска стратегия за икономиката на сътрудничеството е от първа необходимост. Целта трябва да бъде избягването на различни правила в традиционната икономика и тази на сътрудничеството. Това се отнася както за достъпа до пазара, така и за и данъчното облагане, за да се осигури честна конкуренция между всички оператори.“

Бързи факти

Проучване на Евробарометър от 2016 г. показа, че 17% от потребителите в ЕС са използвали услуги, предоставени от икономиката на споделяне, а 52% са наясно с предлаганите услуги. Краткосрочното отдаване под наем на жилище или част от него от неговия собственик е най-големият сектор на икономиката на споделяне въз основа на генерираната търговия, докато предоставяните пряко от едно лице на друго транспортни услуги имат най-голям дял, измерван по приходи от платформи.

Тази незаконодателна резолюция е отговорът на Парламента относно съобщението на ЕК за дневния ред на Европейската програма за икономиката на сътрудничеството.

Вижте целия текст...

Евродепутатите отбелязаха напредък на Западните балкани през 2016 г.

 • Сърбия и Косово трябва да положат повече усилия, за да нормализират отношенията си;
 • Признаване на независимостта на Косово от всички държави членки на ЕС;
 • Бившата югославска република Македония следва да продължи по пътя на европейската интеграция.

Белград и Прищина трябва да положат повече усилия относно нормализирането на отношенията си, за да се приближат до ЕС. Скопие трябва да се ангажира с решителни европейски реформи, смятат евродепутатите.

Сърбия

В резолюция, приета в сряда с 524 гласа „за“, 70 гласа „против“ и 79 „въздържал се“, евродепутатите приветстваха напредъка в отношенията между Белград и Прищина, както и напредъка в приемането на европейските правни норми, включително започването на реформи в областта на съдебната система и основните права, свободата и сигурността, които са от ключово значение за процеса на присъединяване. Те призоват сръбските власти да създадат адекватна институционална рамка за усвояване на средствата от предприсъединителните фондове.

Сърбия следва да приведе външната си политика и политиката на сигурност в съответствие с политиката на ЕС, включително по отношение на Русия. Тя трябва да гарантира независимостта на съдебната система и да преразгледа своята конституция, за да гарантира независимост на основните институции и защита на основните права.

Косово

Евродепутатите приветстват влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между ЕС и Косово на 1 април 2016 г. и предложението на ЕК за отмяна на визите за граждани на Косово, въпреки че на страната все още ѝ остава да изпълни няколко важни критерия. Те изразяват загриженост относно продължаващата крайна поляризация на политическия пейзаж, както и съжаление относно бавния темп на усилията на Косово да изгради адекватен и ефективен административен капацитет. Евродепутатите осъждат нарушаването на тези усилия от страна на някои членове на опозицията, което възникна в парламента в Косово през първата половина на 2016 г.

Евродепутатите отбелязват, че пет държави членки от ЕС все още не са признали независимостта на Косово и подчертават, че ако всички страни го направят, това ще увеличи доверието в ЕС в областта на външната политика и ще спомогне за нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия. Резолюцията беше приета с 474 гласа „за“ срещу 134 гласа „против“, 64 „въздържал се“.

Бивша югославска република Македония

Евродепутатите приветстват сформирането на ново правителство на 31 май и призовават всички политически партии заедно да възстановят доверието в страната и нейните институции. Те очакват новото правителство да продължи по пътя на интеграцията в ЕС. То следва да се ангажира изцяло с ефективни реформи в областта на върховенството на закона, правосъдието, корупцията, основните права, вътрешните работи и добросъседските отношения. Веднага след като страната постигне осезаем напредък относно прилагането на Споразумението от Пържино от 2015 г. и изпълни неотложните приоритети за реформи, Европейският парламент ще подкрепи започването на преговори за присъединяване на Македония към ЕС, се казва в резолюция, приета с 503 гласа „за“ срещу 113 гласа „против“, 45 „въздържал се“.

Вземайки предвид събитията от 2016 г, евродепутатите изразяват съжаление относно непрекъснатото буксуване на реформата на съдебната система и продължаващата политическа намеса в назначаването на съдии и прокурори. Евродепутатите изразяват загриженост във връзка с политическите атаки срещу Службата на специалния прокурор и административното възпрепятстване на работата ѝ.

Цитати

Докладчикът Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия) заяви: „Сърбия е на път към ЕС. Сръбското правителство се справя с предизвикателствата на създаването на работни места, повишаването на конкурентоспособността и стимулирането на икономическия растеж. Бяха предприети важни икономически реформи за укрепване на бизнес средата в страната и за нормализирането на отношенията с Косово.“

Докладчикът за Косово и заместник-председател на ЕП Улрике Луначек (Зелените/ЕСА, Австрия) коментира: „Това гласуване още веднъж изпраща важен сигнал, че бъдещето на Косово е в ЕС. Призоваваме Косово да откликне конструктивно. За да влезе в сила либерализацията на визовия режим за Косово, страната трябва да изпълни още два показателя (обозначаване на границата с Черна гора и подобряване на резултатите относно присъди на високо равнище за корупция и организирана престъпност).“

Докладчикът за бившата югославска република Македония, Иво Вайгъл (АЛДЕ, Словения) заяви: „Европейският парламент отбелязва положително напредъка на Македония към членство в ЕС. Новото правителство се ангажира да проведе сериозни реформи, които позволиха на страната да проведе прозрачни избори и преодолее продължителна политическа криза. Сега Македония следва да ускори процеса на приемане на стандартите, ценностите и принципите на ЕС, като по този начин допринесе също и за стабилността на Западните Балкани.“

Вижте целия текст...

ЕП предлага нови намаления на CO2

 • Национални цели като част от общата цел на ЕС за намаляване на въглеродните емисии с 30% до 2030 г.;
 • Обхващане на въглеродните емисии от селското стопанство, транспорта, строителството и отпадъците;
 • Евродепутатите добавят мерки за насърчаване на правителствата, за да започнат веднага изпълнението на споразумението;
 • Мерките се вписват в по-широкия ангажимент на ЕС за намаляване на емисиите с 40% до 2030 г.

В сряда евродепутатите приеха план за ново задължително намаляване на въглеродни емисии и осъдиха оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение.

Приетото намаляване ще допринесе за постигането на общата цел на ЕС от 40% на нивата на въглеродните емисии спрямо тези от 1990 г. до 2030 г. ЕС се ангажира с тези намаления в рамките на Парижкото споразумение.

Законодателството ще гарантира, че общата цел на ЕС ще бъде задължителна на национално ниво за секторите, които не са обхванати от пазара на въглеродни емисии в ЕС. Това са селското стопанство, транспортът, строителството и отпадъците, които съставляват около 60% от емисиите на парникови газове в ЕС.

Всяка държава членка на ЕС ще трябва да започне да следва план за намаляване на въглеродните емисии от 2018 г., вместо от 2020 г., както е предложено от ЕК, за да се избегне увеличаването на емисии през първите няколко години или отлагане на намаляването на емисии.

Задълбочен анализ на предложението, включващ национални цели и максималната годишна гъвкавост

За да се осигури дългосрочна предвидимост, евродепутатите поставят цел за намаляване на въглеродните емисии с 80% спрямо нивата от 2005 г. до 2050 г.

Възнаграждаване на ранни действия

Евродепутатите предлагат също държавите членки с БВП под средния за ЕС, които са предприели или ще предприемат действия до 2020 г., да получат възнаграждения с повече гъвкавост в по-късния период на изпълнение на схемата.

За да се подпомогнат държавите членки да постигнат своите цели, регламентът позволява те да вземат до 10% от годишно разпределеното им количество за следващата година, като по този начин го намалят.

Докладът беше приет с 534 гласа „за“ с 88 гласа „срещу“, 56 „въздържал се“.

Цитат

Докладчикът Хербер-Ян Хербранди (АЛДЕ, Холандия) коментира: „Днешният вот дава пределно ясен сигнал на Доналд Тръмп: Европа действа по своите ангажименти по Парижкото споразумение и се възползва от възможностите за зелен растеж без Вас. Почти всички политически групи подкрепиха силно и амбициозно климатично законодателство.“

Следващи стъпки

Евродепутатите започнаха преговори със Съвета с цел постигане на споразумение на първо четене по предложението. Неформалните тристранни преговори ще започнат, когато Съветът определи позицията си.

Дебат относно намерението на САЩ да се оттеглят Парижкото споразумение

Парламентът обсъди и намерението на президента на САЩ Доналд Тръмп да оттегли страната от Парижкото споразумение. Това стана с участието на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и президента на Маршаловите острови Хилда Хайне. Последната каза: „Сега светът гледа Европа... При средна надморска височина от два метра няма къде да бягаш или да се скриеш от климатичните промени... Моята страна е в опасност да стане напълно необитаема преди края на века.“

Председателят на Европейския Парламент Антонио Таяни (ЕНП, Италия) каза: „Климатичните промени представляват едно от най-належащите предизвикателства, пред които сме изправени днес... Захващайки се с това предизвикателство, ЕС създава нови възможности за нашите граждани и промишленост... Казано просто, решението на администрацията на САЩ е една грешка. Като работим заедно с други държави по света, можем успешно да постигнем по-чиста и безопасна планета за нашите граждани.“

Председателят на ЕК Юнкер каза, че ЕС няма да предоговаря Парижкото споразумение. Евродепутатите в огромното си мнозинство се изказаха в подкрепа на пълното приложение на споразумението.

Съобщението на президента на САЩ беше разкритикувано от законодателите в ЕС, които обявиха, че ЕС ще се придържа към ангажиментите си относно Парижкото споразумение и ще продължи със собствено законодателство в областта на климата.

Бързи факти

През юли 2016 г. ЕК представи предложение за регламент за намаляване на емисиите на парникови газове на национално равнище след 2020 г. за сектори, които не са обхванати от пазара на въглеродни емисии: транспорт, строителство, отпадъци и селско стопанство.

Предложеният регламент ще наследи решението за споделяне на усилията, което определя годишните национални граници за емисиите на парникови газове за периода 2013–2020 г. Новият регламент е част от усилията на ЕС да намали емисиите на парникови газове най-малко с 40% спрямо нивата на емисиите през 1990 г. до 2020 г. и представлява също международният ангажимент на Съюза относно климата.

Вижте целия текст...

ЕП опростява енергийните етикети за домакински уреди от A до G

 • нова скала за оценка на съществуващите и бъдещи продукти;
 • удобна и ясна информация за потребителите;
 • въвеждане на първите нови етикети най-рано до края на 2019 г.

Във вторник евродепутатите дадоха зелена светлина за опростяване на енергийните етикети. Промените ще позволят на потребителите по-лесно да избират продукти, които намаляват потреблението и техните сметки за енергия.

Нова, по-стабилна скала от A до G, която показва енергийната ефективност на домакинските уреди, беше одобрена от евродепутатите във вторник с 535 гласа „за“ срещу 46 гласа „против“, 79 „въздържал се“.

Потребителите ще могат по-ефективно да избират продукти, за да намалят потреблението на енергия и техните сметки, а производителите ще бъдат насърчавани да внедряват повече иновации и да инвестират в продукти с по-висока енергийна ефективност.

Потребителите ще видят първите енергийни етикети с новата рейтингова скала без „+“ (А+/ А++/ А+++ и др.) в магазините най-рано в края на 2019 г. Следвайки технологичния напредък в областта на енергийната ефективност, всяко последващо преобразуване на скалите за нови енергийни етикети ще влезе в сила, когато 30% от продуктите, които се продават на пазара на ЕС, попадат в най-високия енергиен клас А, или 50% от продуктите, които се продават на европейския пазар, попадат в два от най-високите енергийни класа А и B.

Етикетите ще бъдат отпечатани върху опаковката на продуктите, но ще бъдат достъпни и в електронен формат. Потребителите ще могат също да търсят и свалят онлайн подробна информация за продуктите. В случаи на актуализации, които биха повлияли на енергийната ефективност на вече закупения продукт, доставчикът е длъжен да информира клиента, се казва още в документа.

Всяка визуална реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукт трябва да се отнася до класа за енергийна ефективност и рейтинговата скала на етикета му. Предвижда се провеждането на информационни кампании за потребителите относно промените в енергийните етикети.

ЕК трябва да създаде продуктова база данни, за да помогне на националните органи за надзор да наблюдават спазването на изискванията, онлайн портал за широката общественост, както и да подкрепя сътрудничеството и обмена на информация. Комисията също следва да състави насоки за прилагането на най-добрите практики за изпробване на продуктите и обмен на информация.

Докладчикът Дарио Тамбурано (ЕСПД, Италия): „Гражданите ще имат ясна, интелигентна, цифрова система, която ще могат да използват в ежедневието си. Благодарение на откритите и достъпни данни, в бъдеще новите инструменти ще позволят на гражданите да сравняват продукти въз основа на потреблението и така да купуват по-разумно. Умните уреди са новата граница в енергийната ефективност. Очаквам Комисията да изпълни своя ангажимент и да даде на потребителите възможност за компенсация отвъд двегодишната гаранция.“

Вижте целия текст...

Евродепутатите приветстват единството относно Брекзит и искат реформи в ЕС

Евродепутатите приветстваха единството на 27-те държави членки и институциите на ЕС относно напускането на Великобритания. Те също така призоваха за реформиране на ЕС в полза на всички граждани.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск представи на евродепутатите насоките за преговорите относно Брекзит, които бяха одобрени от държавите членки по време на срещата на върха на 29 април. Той приветства близостта им с „червените линии“, изложени от Европейския парламент.

Повечето евродепутати изразиха съгласие с преговарящия Мишел Барние относно важността на запазване на единството между институциите на ЕС и 27-те държави членки, които са решени да действат заедно за постигане на балансирано споразумение с Обединеното кралство.

Дебатът се концентрира върху основните приоритети за предстоящите преговори, които според Мишел Барние са следните:

 • никакви преговори относно бъдещите отношения между ЕС и Великобритания, преди да е постигнат значителен напредък;
 • гарантиране на правата на европейските граждани, засегнати от решението на Великобритания да напусне ЕС;
 • мирният процес в Северна Ирландия трябва да бъде запазен, включително липсата на физическа граница между Ирландия и Северна Ирландия;
 • Великобритания трябва да изпълни всички финансови задължения, поети в качеството и на държава членка.

Мишел Барние подчерта нуждата от прозрачни преговори. Те трябва да започнат малко след изборите във Великобритания на 8 юни.

Евродепутатите подчертаха важността на единството и доверието, за да може в паралел с преговорите за уредено оттегляне на Великобритания, ЕС да може да се реформира, за да може бързо да откликне на грижите на гражданите и да направи много по-видими ползите от европейската интеграция.

Според много евродепутати вотът във Великобритания за напускане на ЕС и възходът на популизма в някои държави членки, като например, Франция и Нидерландия, трябва да бъде урок за европейските лидери. Победите за проевропейските партии бяха приветствани, но в същото време някои евродепутати призоваха за внимание, тъй като популизмът и национализмът не са мъртви. Сега повече от всякога е жизнено важно да слушаме гражданите и отговаряме на техните очаквания за бъдещето на ЕС. Според евродепутатите това засяга нормите за околната среда и социалната сфера в глобализиран свят, организацията на пазара на труда пред технологичните предизвикателства, данъчното облагане и безопасността на европейците.

Вижте целия текст...

ЕС ще променя правилата за прием на бежанци

Източник: www.dir.bg

Европейският парламент работи по нова общоевропейска система за предоставяне на убежище. Сегашната система е до голяма степен провалена, смятат експерти.

Новите правила за регистрация и разпределение на мигранти трябва да заменят сегашната система, известна като Дъблински регламент, която се оказа неработеща в разгара на мигрантската криза, предаде БНТ.

Предвижда се въвеждането на квоти за прием на мигранти. Така, ако в дадена страна членка се стигне до необичайно голям приток на лица, търсещи убежище, и страната е достигнала 100% от капацитета си, мигрантите ще бъдат премествани автоматично в други държави от ЕС.

Новата общоевропейска система за предоставяне на убежище трябва да замени напълно неработещия, по признанието на евродепутатите, Дъблински регламент. Целта е да има повече справедливост и споделяне на тежестта при приемането на мигранти.

Предложенията на ЕП са всички мигранти, търсещи убежище, да бъдат регистрирани. Специален коефициент ще определи колко мигранти може да поеме дадена държава членка. Ако регистрациите надхвърлят 100%, мигрантите ще бъдат пренасочвани към други страни. Коефициентът ще е различен за страните на база брой регистрации от предходни години, обясни докладчикът на промените евродепутатът Сесилия Викстрьом.

"Европейската система за убежище се провали пред теста на реалността 2015 г. Споразумението с Турция с текущата система не работи, тя се срина, всички сме съгласни с това, защото сегашната система не действа. Схемата за преразпределяне на 160 000 мигранти също не работи. Да не говорим за затварянето на граници, издигането на огради, което застраши Шенгенското пространство. Всичко това са симптоми за нефункциониращата система за предоставяне на убежище", заяви Сесилия Викстрьом, докладчик по проектодоклада за промени в Дъблинския регламент: Ако новата система заработи, мигрантите ще могат да влизат на групи от по 30 души, но няма да имат право да избират къде да бъдат регистрирани. Ако страна членка откаже да работи по новите правила, ще ѝ се спира достъпът до определени еврофондове.

Не можем да оставим страните, които имат външни граници, да се справят сами с мигрантската криза. Затова предлагаме система на солидарност, така че, когато една държава членка бъде залята от мигрантски молби, другите солидарно да поемат част от бремето. Предлагаме обща система на квотно разпределени. Въпросът е не как да бъде спряна миграцията, а как да се управлява по-добре, обяснява Димитрис Аврамопулос, еврокомисар по миграция, вътрешни работи и гражданство.

Една от целите на новата система е да спре и т.н. "вторични потоци" - придвижването на вече пристигнали мигранти между страни членки в ЕС.

"За да спрат вторичните потоци, трябва да се приоритизира ранната идентификация на хората, нуждаещи се от закрила, и обединяването на семействата на мигранти. Четири са страните членки в ЕС, които не харчат получените европари за интеграция на бежанци. Две от тях са Полша и България", каза Софи Магенис, Политически и правни въпроси - ВКБООН.

Законодателният пакет за нова система за убежище предвижда още да се създаде специализирана Европейска агенция и укрепване на системата за обмен на дактилоскопични данни на мигранти Евродак.

За да станат факт, новите законодателни предложения трябва да бъдат гласувани в Европейския съвет с квалифицирано мнозинство.

Вижте целия текст...

ГЛЕДАНЕ НА ОНЛАЙН ФИЛМИ И ТЕЛЕВИЗИЯ, ДОКАТО СМЕ В ЧУЖБИНА

 • Достъп до абонаментите за онлайн съдържание, докато потребителите временно пребивават в друга държава от ЕС;
 • Проверки на постоянното местожителство на потребителите, за да бъдат избегнати нарушения на авторските права;
 • Гаранции за защита на личните данни на потребителите.

Гражданите на ЕС с абонаменти за филми и телевизионни сериали онлайн скоро ще имат достъп до това съдържание, докато временно пребивават в друга страна от ЕС.

Гражданите на ЕС, които посещават друга страна на ЕС, често са възпрепятствани в достъпа до онлайн съдържание като филми, телевизионни сериали, музика, игри или спортни събития, за които са платили абонамент в родната си страна.

Новите правила, одобрени от ЕП в четвъртък и предварително договорени с преговарящите от Съвета през февруари 2017 г., ще премахнат тези ограничения и ще предоставят достъп на гражданите на ЕС до услугите за онлайн съдържание срещу заплащане като Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify, Deezer, когато пътуват до друга държава от ЕС за почивка, учене или работа.

„Европейските граждани отдавна чакат тези нови правила. Това е стъпка напред към единния цифров пазар. Новите правила увеличават мобилността и успешно предлагат на потребителите преносимост на европейско онлайн съдържание, без това да се отразява на авторските права“, коментира докладчикът Жан-Мари Кавада (АЛДЕ, Франция). Новите правила бяха приети с 586 гласа „за“ срещу 34 „против“, с 8 „въздържал се“.

Проверка на адрес и защита на данните

Доставчиците на услуги за онлайн съдържание могат да предприемат мерки, за да проверят дали абонатът не е преместил постоянното си местожителство в друга държава от ЕС, тъй като лицензиите за авторските права се различават между отделните държави. Те трябва да използват не повече от две от следните средства за проверка: лична карта, платени сметки, местни данъци, пощенски адрес или проверка на IP адрес.

Доставчиците са задължени да гарантират, че използваните средства са разумни, пропорционални и ефективни. Те трябва да въведат предпазни мерки, особено относно проверките на IP адреси.

Новите правила ще се прилагат само за услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на безплатни услуги ще имат възможност да предлагат преносимост на съдържанието, след като изпълнят изискванията относно проверките за местопребиваване.

Следващи стъпки

Законодателният проект трябва да бъде официално одобрен от Съвета на министрите на ЕС. Държавите членки ще разполагат с девет месеца от дата на влизане в сила на регламента, за да приведат законодателството си в съответствие с новите правила.

Факти

Според проучване на ЕК през 2016 г. 64% от европейците използват интернет, за да играят или свалят игри, изображения, филми или музика. Много от тях очакват да могат да правят тези неща и докато пребивават в друга страна от ЕС. Очаква се броят на засегнатите потребители, които използват интернет, да се увеличи още повече след 15 юни 2017 г., когато европейците ще плащат по-малко за достъп до интернет от своите мобилни устройства заради отпадането на таксите за роуминг в ЕС.

Вижте целия текст...

ЕВРОПА ПОИСКА ОТ FACEBOOK ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ ЗА ХОРАТА

Регулаторите на Франция и Холандия обявиха, че искат от Facebook по-добър и сигурен контрол над личните данни на потребителите, съобщава в. The New York Times. Освен това властите на двете държави не са доволни от възможностите пред самите потребители да управляват собствените си данни в социалната мрежа.

Регулаторите обвиняват компанията и в събиране на данни за хората от трети компании и източници без съгласието на потребителите. Франция дори налага глоба на Facebook в размер на 150 000 евро. Холандските власти все още не са взели решение, като има възможност да постигнат споразумение с компанията. Те обаче посочват, че са открили нарушения в обработката на личните данни на холандските потребители и дават за пример, че техните сексуални предпочитания са били използвани за подбор на съответни реклами.

Интересното е, че въпреки недоволството на регулаторите, самите те не дават конкретни заповеди на Facebook, които да изпълни. Самата компания отговаря, че действията ѝ са изцяло в рамките на европейските закони и дори наскоро е направила още подобрения в настройките, които да улеснят потребителите.

Все пак подобни действия от регулаторите водят и до промени, отбелязва Engadget. Европейският съюз не позволи на Facebook да използва функцията за автоматично разпознаване на лицата на потребителите в публикуваните снимки и добавянето на имената им като тагове. Миналата година регулаторите накараха Facebook да спре да взима данни от WhatsApp, въпреки че услугата е нейна собственост. Освен това Германия обмисля и още наказания за Facebook затова, че компанията не е постигнала напредък в премахването на реч на омразата. Испания също води свое разследване.

Вижте целия текст...

Актуално

На 31 май и 1 юни в Минерални бани, обл. Хасково, се проведе Детски етнофестивал, който бе посветен на 1 юни, Деня на детето. Във форума се състезаваха над 1500 деца на възраст от 5 до 18 години, представители на различни етнически групи от България, Молдова, Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония и Индия.

ИЦ „Европа Директно – Хасково“ бе включен в програмата и участва с щанд, представящ разнообразни информационни материали за ЕС. Участниците във фестивала имаха възможността да получат интересно разработени информационни материали за деца и младежи, засягащи различни европейски теми.

Вижте целия текст...

На 31 май 2017 г. ИЦ „Европа Директно – Хасково“ гостува в ПЕГ „Д-р Иван Богоров” Димитровград, където се проведе среща с ученици от гимназията на тема „Бялата книга и бъдещето на Европа”. Срещата бе водена от нашия приятел – член на Младежки екип „Европа”, Мартин Петров. Събитието бе интерактивно, младежите работиха интензивно в малки групи и направиха симулация по петте сценария за развитието на ЕС. В последвалата дискусия Мартин представи, сравни и обобщи петте сценария за бъдещето на Европа.

Вижте целия текст...

На 30 май в Ивайловград Информационен център „Европа Директно – Хасково“ съвместно с експерта от EURES Марияна Митева проведоха Информационна среща за представяне на възможностите за работа и реализация на пазарите на ЕС. На срещата присъстваха млади хора от СУ „Христо Ботев“, които бяха информирани за условията, предоставяни от EURES на желаещите да работят в чужбина, на работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина, и на търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

Експертът Марияна Митева даде подробна информация за начините, чрез които могат да се търсят свободни работни места, къде и как трябва да се публикува професионалното CV от страна на кандидатите за работа. На участниците се предостави информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП, за пазарите на труда в страните от ЕС/ЕИП, за ограниченията в свободното движение на работната сила, за възможностите за образование, професионално и езиково обучение в ЕС.

Марияна Митева и Иванка Душкова обясниха основните изисквания, които трябва да се познават при разработването на CV и мотивационно писмо.

Срещата завърши с дискусия.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Фотоконкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017

Краен срок: 15 юли 2017 г.

Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.

Европейският Зелен пояс формира 12 500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север до средиземноморския юг на Европа, съхраняващ изключително биологично разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 страни.

Конкурсът е отворен за всички които са посетили българската част от Балканският зелен пояс.

Снимките трябва да са направени по протежение на Балканският зелен пояс.

През 2017 фотоконкурсът има следната тема: „Магията на Балканският зелен пояс“.

Всеки участник може да участва с не повече от 3 снимки.

Участниците трябва да представят цифрови цветни снимки изпратени чрез имейл.

Конкурсът се провежда в три различни категории: Деца (под 18г.), Любители и Професионалисти.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://greenbalkans.org/bg/Fotokonkurs_Balkanski_Zelen_poyas_2017-p6324.

Вижте целия текст...

Конкурс за иновации в биологичното земеделие

Краен срок: 31 юли 2017 г.

Ако имате иновация в биологичното производство, кандидатствайте в Конкурса за иновации 2017 на Технологичната изследователска платформа за биологични храни и земеделие и популяризирайте идеята си.

Иновации могат да бъдат представени по следните теми:

 • Подобряване на качеството на почвите в биологичното земеделие;
 • Подходящи и стабилни системи за животновъдство;
 • Иновации за устойчиво хранене.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://bioselena.com/bg/news/view/358/

Възможности за финансиране и обучения

Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants)

Краен срок: 1 август 2017 г.

Тази покана за транснационални проекти, насочени към безработицата сред младите хора, има три основни области на подкрепа:

1. Иновации и проучване;

2. Трансфер на ноу-хау и добри практики;

3. Анализ и изследвания.

Областите за подкрепа могат да бъдат комбинирани.

Проектите следва да включват организации от най-малко две държави, включително поне една държава бенефициер по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия.

Фондът e с размер от 60 милиона евро. Размерът на безвъзмездните средства, представени на отделен проект, не може да бъде по-малък от 1 милион евро. Подкрепата не може да представлява повече от 85% от общите допустими разходи по проекта.

Поканата има процедурата за кандидатстване в две стъпки. В първата стъпка се представя само концепция. Успешните кандидати от първата стъпка ще бъдат поканени да подадат пълна заявка за проект.

Не по-късно от 01.08.2017 г. кандидатите се приканват да представят проектна концепция, която кратко описва идеята за проекта, дейностите и резултатите от проекта, членовете на консорциума на проекта и предварителния бюджет.

Повече информация можете да намерите ТУК: http://eeagrants.org/News/2017/60-million-to-combat-youth-unemployment-in-Europe.

Вижте целия текст...

Ограничена покана за представяне на предложения за подкрепа на национални ромски платформи

Краен срок: 19 септември 2017 г., 17:00 часа

Европейската комисия очаква предложения за подпомагане на прилагането на национални стратегии за интегриране на ромите (НСИР) от организации с нестопанска цел в държавите-членки на ЕС, Исландия и Лихтенщайн.

Поканата ще финансира дейности, подкрепящи активното партньорство между заинтересованите страни при разработването, изпълнението и мониторинга на националните стратегии за интегриране на ромите или на интегрираните пакети от политически мерки.

Приоритетът на тази ограничена покана за представяне на предложения за грантове за дейности е да подкрепи установяването или засилването на националните процеси на консултации в държавите-членки посредством национални ромски платформи, свикани и ръководени от националните ромски точки за контакти (НРТК).

Препоръката на Съвета на ЕС относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите-членки (2013/C 378/01, от 9 декември 2013 г.) потвърждава, че НРТК следва да улеснят участието на ромското гражданско общество в изпълнението на НСИР и местните планове за действие. Националните ромски платформи ще допринесат решително за този процес.

Националните ромски платформи се очаква да насърчават и улесняват диалога и обмена, да насърчават взаимното обучение, сътрудничеството и участието в изпълнението и мониторинга между всички заинтересовани страни на национално ниво. Насърчава се включването на ромите, особено на ромските жени и младежи, в платформите.

ЦЕЛИТЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ СА:

 • Да се овластят НРТК в процеса на интеграция на ромите, да им се осигури необходимата видимост към всички заинтересовани страни, независимо дали на национално, регионално или местно равнище, към ромските и неромските общности;
 • Да се осигури ефективно участие на всички заинтересовани страни (национални, регионални, местни власти, ромски и неромски общности, включително ромски младежи и жени от ромски произход, ромски и про-ромски неправителствени организации, частни предприемачи, профсъюзи, професионални асоциации, академични среди, органи по въпросите на равенството и т.н.) във всички решения, включително относно разпределянето на наличните финансови средства от бюджета на ЕС и националните бюджети, които засягат ромите, като се вземат предвид ролята на всяка заинтересована страна;
 • Да се преодолеят разликите в прилагането на националната стратегия за интеграция на ромите и предизвикателствата, които са специфични за националния контекст;
 • Да бъдат развити процесите на отчитане на национално и европейско равнище.

ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ:

- Дейности, насочени към ефективно участие на заинтересованите страни, включително идентифициране на заинтересованите страни, действия за изграждане на капацитет, интегриране на техния принос в разработването на политики, свързани с интеграцията на ромите;

- Работни срещи, целящи да осигурят подходяща комуникация с всички заинтересовани страни;

- Дейности, насочени към овластяване и участие на ромски младежки и женски организации;

- Организиране на откриваща среща "Kick Off" с участието на всички заинтересовани страни (с балансирано географско покритие), за да се обясни процесът, както и подходът на държавата-членка към интеграцията на ромите;

- Организиране на тематични дискусии / фокусирани групови дискусии / работни срещи за добри практики, по-специално по темите:

 • въпроси на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното настаняване и борбата с дискриминацията, които биха отговорили на нуждите / приоритетите / пречките / предизвикателствата на национално / регионално / местно равнище;
 • възможности за финансиране;
 • ромско образование и как най-добре да се развива образованието на ромските деца, включващо възпитатели, родители, представители на общините, социални работници, ромски посредници, ромски помощници;
 • включването на профсъюзите, частния сектор в увеличаването на учеинята за заетост на ромите и на интегриран подход в областта на жилищното настаняване и здравеопазването;

- Дейности, насочени към улесняване на диалога между ромските и неромските общности и местните власти, за да обяснят взаимните ползи от мерките за интеграция на ромите и за двете общности.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-nrcp-ag-2017.html

Вижте целия текст...

„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Краен срок: първи краен срок - 3 август 2017 г.; втори краен срок - 3 ноември 2017 г.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Конкретни бенефициенти:

Компонент 1: Общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги

Вижте целия текст...

BG05SFOP001-3.003: Граждански контрол върху реформата в съдебната система

Краен срок: 30.09.2018 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2019 – 2020 г.); 30.09.2020 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2021 – 2022 г.)

Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт.

Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие.

Допустими кандидати:

 • Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.
 • Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

Бюджет: 2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване; 2 000 000 лв. – за третия срок за кандидатстване.

Повече информация можете да намерите ТУК: www.eufunds.bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema.

Вижте целия текст...

Подбор на партньори за извършване на дейности като информационни центрове „Europe Direct“ в България

Краен срок: 7 юли 2017 г.

Европейската комисия чрез своята генерална дирекция „Комуникации“ отправя покана за представяне на предложения с цел подбор на партньори, които да ръководят информационните центрове „Europe Direct“. Одобрените заявители ще могат да получат безвъзмездни средства за финансиране на конкретна дейност и техническа помощ, които ще им позволят да осъществяват набор от комуникационни дейности.

Представителството на Европейската комисия в България ще подпише тригодишно рамково споразумение за партньорство с избраните партньори. Кандидатства се с тригодишна комуникационна стратегия за повишаване на осведомеността и годишен комуникационен план.

Минимален размер на годишните безвъзмездни средства за конкретна дейност: 18,900 евро.

Максимален размер на годишните безвъзмездни средства за конкретна дейност: 25,450 евро.

Еднократните суми се изчисляват така, че да покриват средно 50 % от разходите, свързани с комуникационните дейности на центровете.

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://ec.europa.eu/bulgaria/events/pokana-za-predstaviane-na-predlozhenia-comm-sof-ed-2018-2020_bg

Вижте целия текст...

LIFE Technical Assistance projects

Краен срок: 7 септември 2017 г.

Програма LIFE Technical Assistance projects (подпрограма "Околна среда" и подпрограма "Действия по климата") осигурява чрез грантове за действие финансова подкрепа за подготовка на интегрирани проекти.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#technical

LIFE Preparatory projects

Краен срок: 20 септември 2017 г.

Програма LIFE Preparatory projects (подпрограма за околна среда) отговаря на специфичните нужди за разработване и прилагане на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата. Конкретните теми са посочени в ръководството за кандидатстване. Моля, обърнете внимание, че няма подобна покана за подпрограмата "Климат" за 2017 г.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#preparatory

LIFE Integrated projects

Краен срок: 26 септември 2017 г.

Програма LIFE Integrated projects (подпрограма за околна среда) финансира проекти, изпълняващи в голям териториален мащаб (регионален, мултирегионален, национален или транснационален мащаб) екологични планове или стратегии, изисквани от специфичното законодателство на ЕС в областта на околната среда, разработени съгласно други актове на Съюза или разработени от органите на държавите-членки, (включително управлението на мрежата "Натура 2000"), като същевременно се гарантира участието на заинтересованите страни и се насърчава координацията и мобилизирането на поне един друг подходящ източник на финансиране от Съюза, национално или частно финансиране.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#integrated

Прием на заявления за обучения на заети лица по проект „Ваучери за заети лица”, ОП РЧР 2014–2020

Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс по проекта

Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2, или дигитална компетентност – КК 4.

Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

Повече информация можете да намерите ТУК: https://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-priem-na-zajavlenija-za-obuchenija-na-zaeti-lica-po-op-r-ch-r-2014-2020-1805/

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:487
За седмицата:368600
За месеца:14382672
Общо:110745
Вашият IP: 44.192.253.106