Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 02 / 02.2017 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Систематични проверки на външните граници на ЕС срещу чуждестранни бойци

Според регламент, гласуван на 16.02.2017 г., всички граждани на ЕС и трети страни, които преминават външните граници на Съюза, трябва да бъдат проверявани в съответните бази данни, например за изгубени или откраднали документи. На 5 декември 2016 г. преговарящите от страна на Европейския парламент и Съвета на министрите постигнаха съгласие по новите правила.

„Обезопасяването на външните ни граници означава изграждането на силен щит срещу тероризма в Европа и опазването на правото на живот, от което произтичат всички останали права. Всеки живот, който успеем да спасим чрез разкриването на потенциален чуждестранен боец, си струва усилието. Систематичните проверки срещу база данни са задължителна стъпка към тази минимална защита, която сме длъжни да гарантираме за всички наши граждани,“ каза докладчикът Моника Маковей (ЕКР, Румъния).

Предложеният регламент, който изменя Кодекса на шенгенските граници, беше публикуван от Европейската комисия през декември 2015 г. Той задължава държавите членки да извършват систематични проверки на всички лица, които преминават външните граници на ЕС, в базите данни за изгубени или откраднати документи, Шенгенската информационна система и други приложими бази данни на Съюза. Това задължение се прилага за всички външни граници (въздушни, морски и сухопътни) както на влизане, така и на излизане.

Промяната в правилата е в отговор на терористични атентати в Европа като тези в Брюксел, Париж и Берлин, както и феноменът „чуждестранни бойци“. Последните са европейски граждани, които се присъединяват към терористични групи в конфликтни зони, като например, „ДАЕШ“ в Сирия и Ирак.

Резолюцията беше приета с 469 гласа „за“ срещу 120 „против“, с 42 „въздържали се“.

Целеви проверки в случай на големи закъснения

Когато обаче систематичната проверка би могла да окаже непропорционално въздействие върху потока на движение на дадена морска или сухопътна граница, държавите членки могат да извършват само целеви проверки в базите данни. Това може да стане при условие, че оценката на риска покаже, че не води до рискове, свързани с вътрешната сигурност или обществения ред.

Лица, които не преминават през целевата проверка, ще трябва поне да минат през редовна проверка, за да се установи самоличността на пътника и да се провери дали документът му за задгранично пътуване е валиден.

Преходен период

Що се отнася до въздушните граници, държавите членки могат да извършват целеви проверки, но само по време на преходен период от 6 месеца след влизането в сила на изменения регламент. Този период може да бъде удължен с не повече от 18 месеца в изключителни случаи, когато на конкретно летище са налице инфраструктурни затруднения, изискващи по-дълъг период от време за адаптиране, за да се даде възможност за извършването на систематични проверки в бази данни без непропорционално въздействие върху потока на движение.

Следващи стъпки

Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. След това новите правила ще подлежат на незабавно и едновременно изпълнение в повечето държави членки. Той няма да се прилага по отношение на Дания, Обединеното кралство и Ирландия.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: съвместно вземане на решения, споразумение на първо четене.

Връзки:

Вижте целия текст...

ЕП представя своята визия за бъдещето на ЕС

За да се справи с предизвикателствата пред себе си, да подобри способността си да действа, да възстанови доверието на гражданите и да направи икономиката на еврозоната по-устойчива, ЕС трябва да се възползва пълноценно от Договора от Лисабон. Но за да върви напред, ЕС трябва да се реформира. Това е основното послание на три резолюции, разглеждащи бъдещото развитие на ЕС, одобрени от ЕП на 16.02.2017 г.

Първата резолюция, изготвена от Мерчедес Бресо (С&Д, Италия) и Елмар Брок (ЕНП, Германия) се фокусира върху извличането на максимални ползи от съществуващия Лисабонски договор. В нея се предлага:

 • Съветът да се превърне в истинска законодателна камара, а активните в момента специализирани законодателни състави на Съвета да се включат като подготвителни органи, подобно на дейността на комисиите в Европейския парламент;
 • всяка държава членка следва да определи поне трима кандидати от двата пола за ролята на председател на ЕК;
 • Съветът да премине напълно към гласуване с квалифицирано мнозинство във всички възможни случаи съгласно Договорите, за да се предотврати блокирането на важни законодателни проекти и да се ускори законодателният процес;
 • създаване на постоянен Съвет на министрите на отбраната, с оглед на координирането на политиките за отбрана на държавите членки.

Мерчедес Бресо каза: „Европейският съюз не се нуждае от популистка революция. Той се нуждае от мир и адаптиране към нуждите на нашето време. Това означава справяне с демократичните предизвикателства, предоставяне на социална, фискална и екологична защита на гражданите, защита на правото им на безопасност в контекста на сложната международна обстановка и изпълнение на нашите морални задължения към нашите съседи.“

Г-н Брок каза: „Гражданите очакват от Европа решения. Те са ядосани, защото не виждат да се предоставят отговори. Това е очевидно в период на много предизвикателства. Но това са проблеми, които могат да бъдат решени само заедно. Лисабонският договор предлага много все още неизползвани възможности ЕС да бъде по-ефикасен, отговорен и прозрачен.“

Резолюцията беше приета с 329 гласа „за“ срещу 223 „против“, с 83 „въздържали се“.

Амбициозно реформиране на договорите

Втората резолюция, с докладчик Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия), има за цел да представи решения, които не могат да бъдат постигнати чрез използване на инструментите, които понастоящем са предвидени в договорите, и поради това са осъществими само чрез по-задълбочена промяна на Лисабонския договор в областите на икономическо управление, външна политика, основни права и прозрачност. Например:

 • тя предлага да се създаде министър на финансите на ЕС, като на Комисията бъде предоставен капацитет за разработване и прилагане на общата икономическа политика на ЕС, подкрепен от бюджетен капацитет за еврозоната,
 • припомня нуждата от определяне на едно място за седалище на Европейския парламент,
 • предлага значително намаляване на размера на колегиума на Комисията, а броят на заместник-председателите да бъде намален на двама,
 • вярва, че е необходимо да се позволи на гражданите на ЕС във всяка държава членка да гласуват директно за кандидатите за председател на ЕК на европейските политически партии.

Ги Верхофстад каза: „Тези доклади предоставят план относно как трябва да изглежда един по-съвършен Европейски съюз. Те не предлагат самоцелна европейска интеграция. Въпросът след приемането на тези доклади е как да се продължи напред. Знам, че можем да имаме силен и уважаван Европейски съюз и едновременно с това цветущи местни и национални демокрации. Всъщност аз вярвам, че едното не е възможно без другото.“

Резолюцията беше приета с 283 гласа „за“ срещу 269 „против“, с 83 „въздържали се“.

Укрепване на еврозоната

Третата резолюция, с докладчици Раймер Бьоге (ЕНП, Германия) и Перванш Берес (С&Д, Франция) предлага сближаване на икономиките на държавите членки на еврозоната, за да бъдат по-устойчиви на външни шокове. Те предлагат стратегия за сближаване, финансирана от специфичен бюджетен капацитет на еврозоната, който да се финансира от нейните държави членки и да бъде на разположение при ясни условия. Ключовите предложения са:

 • фискален капацитет, състоящ се от Европейския механизъм за стабилност и специфичен допълнителен бюджетен капацитет за еврозоната, финансиран от нейните държави членки, като част от бюджета на ЕС,
 • Европейски валутен фонд, който трябва постепенно да се създаде на базата на Европейския механизъм за стабилност и да притежава подходящ капацитет за кредитиране и заемане, и ясно дефиниран мандат за справяне с икономически сътресения,
 • кодекс за сближаване: петгодишен период, в които да се отговори на критериите за конвергенция на данъчното облагане, пазара на труда, инвестициите, производителността и социалното сближаване,
 • управление: по-голяма роля за Европейския парламент и националните парламенти, сливане на функциите на председателя на Еврогрупата и комисаря по икономическите и парични въпроси, както и създаване на министър на финансите в рамките на Европейската комисия.

Г-н Бьоге каза: „Стабилизирането на еврозоната би било в интерес на целия Европейския съюз. По тази причина нашите предложения ще положат основата за по-нататъшни преговори с другите европейски институции. Експерти от Международния валутен фонд също реагираха положително, показвайки голям интерес към нашите идеи.“

Г-жа Берес каза: „Шейсет години след подписването на Римския договор духът на основателите на Европейския съюз трябва да бъде разпален наново. Създаването на бюджет за еврозоната би било голяма стъпка към постигането на тази цел в момент, в който нуждата от запазване на целостта на еврото е по-спешна от всякога. Чрез предоставянето на солидарност към държавите членки, които са изправени пред изключителна криза, преодоляване на макроикономически шокове, които могат да се отразят на цялата еврозона и подпомагане на конвергенцията, такъв инструмент може да изпълни потенциала на валутата, като в същото време спомогне за постигането на пълна заетост в Европа.“

Резолюцията беше приета с 304 гласа „за“ срещу 255 „против“, с 68 „въздържали се“.

Всички тези предложения са част от пакет, който има за цел да изясни позицията на Европейския парламент относно бъдещето на ЕС по случай 60-ата годишнина от Договора от Рим.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: незаконодателни резолюции.

Връзки:

Вижте целия текст...

Обществена консултация за Европейския корпус за солидарност

Краен срок: 31 март 2017 г.

Какво означава да бъдеш европеец?

Това не е въпрос, който касае само големите лидери: всички ние сме част от нашето време и имаме роля в съхраняването на общата ни идентичност. Затова прегледайте своите снимки, видеоклипове и дори аудиофайлове и споделете подходящите на страница „Моят дом на европейската история“. Нека тя се превърне във виртуална библиотека на истории и свидетелства за Европа от всички нас, гражданите на континента.

Европейската комисия започва обществена консултация с млади хора, учители, младежки организации, работодатели и други заинтересовани лица относно приоритетите и укрепването на неотдавна създадения Европейски корпус за солидарност.

Комисията подготвя законодателно предложение през първата половина на 2017 г. с цел създаване на специфично правно основание за Европейския корпус за солидарност и би се радвала да чуе мнението Ви. Резултатите от консултацията ще допринесат за дооформяне и консолидиране на корпуса и ще подпомогнат работата на ЕК по законодателното предложение.

Обществената консултация започна на 6 февруари 2017 г., ще продължи осем седмици и е продължение на предишна консултация, която се проведе в края на 2016 г., като подготовка за началото на дейността на Европейския корпус за солидарност през декември.

Чрез консултацията заинтересуваните страни ще имат възможност да оценят различните цели на инициативата, да споделят какво ги мотивира да се включат в нея, да посочат нуждите си от информация и напътствия и да обменят добри практики.

Консултацията ще бъде допълнена от целеви консултации с ключови заинтересовани лица, участващи в работата с младежи в ЕС.

Комисията ще обобщи отговорите след края на консултацията. Резултатите ще бъдат взети предвид при изготвянето на законодателното предложение.

Ако желаете да изкажете мнението си по тази така важна тема, може да го направите на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f50c35de-a878-4063-8251-2850096337f5?draftid=a9d8702d-7c33-4652-90e6-2f32c29461fd&surveylanguage=BG

Допълнителна информация за инициативата може да намерите на следната интернет страница: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_bg.htm

Регистрация за участие в Европейския корпус за солидарност: Facebook страница на Европейския корпус за солидарност.

Вижте целия текст...

20 училища са първите участници в Програмата за училища посланици на ЕП

Започват дейностите по Програмата за училища посланици на Европейския парламент за учебната 2016/2017 година. Първите участници са общо 20 училища от областите Пернишка, Софийска и София-град. Фокусът на програмата е да бъде изграден опознавателен модел сред младите за информираност относно европейските институции, структурата на ЕС и ролята на България в него.

На 6 февруари 2017 г. изтече определеният срок за кандидатстване за учебните заведения, желаещи да се включат в Програмата за училища посланици на ЕП, която се провежда пилотно в три области на територията на Република България – Пернишка, Софийска и София-град. Инициативата на Европейския парламент е най-мащабната платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите български граждани, като им предостави активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Програма е с дългосрочен хоризонт, като през всяка следващата учебна година ще добавя към мрежата си нови 30 учебните заведения.

Кампанията за кандидатстване предизвика голям интерес, като своята кандидатура подадоха над 40 училища. От тях се изискваше да мотивират желанието си за участие и да предложат иновативни и креативни подходи, с които да събудят интереса и да разширят знанието на учениците за функциите и ролите на европейските институции. След обстоен преглед и подбор на постъпилите кандидатури жури, състоящо се от представители на Информационното бюро на ЕП в България, определи следните двадесет учебни заведения, които да продължат напред в програмата (в произволен ред):

 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Радомир;
 • Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“, с. Челопеч;
 • СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица;
 • 2 СУ „Академик Емилиян Станев“, гр. София;
 • Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“, гр.Перник;
 • Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Банкя;
 • Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, гр. София;
 • 35 СУ „Добри Войников“, гр. София;
 • 36 СУ „Максим Горки“, гр. София;
 • ЧСЕУ „Дрита“, гр. София;
 • Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“, гр. Перник;
 • СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе;
 • 90 СУ „Ген. Хосе де сан Мартин“, гр. София;
 • ЧСУ „Цар Симеон Велики“, с. Иваняне;
 • ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, гр. София;
 • 18 СУ „Уилям Гладстон“, гр. София;
 • Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура, гр. София;
 • 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София;
 • ЧПГ „Образователни технологии“, гр. София;
 • ГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр. Правец.

Инициативата ще продължи с провеждането на два обучителни семинара за преподаватели, които ще се проведат през месеците февруари и март и които ще подготвят педагогическите екипи, които ще се заемат с организацията и осъществяването на програмата. В периода 27 февруари – 24 май ще се проведе обучителният процес в избраните училища и ще се реализират заложените дейности, които ще включват симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др. Този етап от програмата ще бъде оценяван от страна на Информационното бюро на Европейския парламент, като най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, а участниците в програмата – такъв на младши (ученици) и старши (учители) посланици на ЕП.

Програмата ще продължи и през следващата 2017/2018 учебна година, като в този период тя ще се проведе на територията на цялата страна, а броят на допуснати до участие учебни заведения ще се увеличи общо на 50.

За контакти:

Теодор СТОЙЧЕВ

Ръководител

Информационно бюро на Европейския парламент в България

(+359) 2 985 35 45

(+33) 388 174 601 (STR)

(+359) 878 85 35 14

teodor.stoychev@europarl.europa.eu

www.europarl.bg

EPIOSofia

@EP_Bulgaria

Вижте целия текст...

Комисията стартира нова инициатива за подобряване на здравето и безопасността на работниците

Инвестирането в здравословни и безопасни условия на труд подобрява живота на хората, като предотвратява злополуки и професионални заболявания. Като се основава на досегашните усилия, Комисията цели с новата инициатива да се осигури по-добра защита на работниците срещу ракови заболявания, свързани с работата, да се подпомогнат предприятията, по-специално МСП и микропредприятията, в техните усилия да спазват действащата законодателна рамка, и да се постави по-силен акцент върху постигането на резултати, а не толкова върху административните формалности.

През последните 25 години, а преди точно толкова години беше приета първата директива в тази сфера на равнище ЕС, Съюзът е на челно място във въвеждането на високи стандарти за защита на работниците срещу рискове за здравето и безопасността на работното място. От 2008 г. насам броят на работниците, загинали при злополуки на работното място, е спаднал почти с една четвърт, а процентът на работниците от ЕС, които съобщават за най-малко един здравословен проблем, причинен или влошен от работата, е намалял с почти 10%. Въпреки това продължават да съществуват значими предизвикателства: според изчисленията близо 160 000 граждани на ЕС умират ежегодно от заболявания, свързани с работата им. Един от най-важните приоритети е да се запази здравето и безопасността на работниците на работното място чрез отстояване и актуализиране на високите европейски стандарти.

В изпълнение на своя ангажимент да продължи работата за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, Комисията ще предприеме следните ключови действия:

 • Установяване на гранични стойности за експозиция или предприемане на други мерки във връзка с още седем канцерогенни вещества. Освен че настоящото предложение ще бъде от полза за здравето на работниците, то също така поставя ясна цел пред работодателите и правоприлагащите органи за избягване на експозицията.
 • През следващите две години Комисията ще работи с държавите членки и социалните партньори за отмяната или актуализирането на остарелите правила. Целта е да се опрости и намали административната тежест, като същевременно бъде запазена защитата на работниците. Това модернизиране следва също така да подкрепя по-доброто прилагане на място.
 • Подпомагане на предприятията, особено на малките предприятия и микропредприятията, в техните усилия да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд. По-специално, данните сочат, че над една трета от микропредприятията не правят оценка на рисковете на работното място. Ето защо днес публикуваме документ с насоки за работодателите, в който се съдържат практични съвети за улесняване на извършваните от тях оценки на риска и за повишаване на тяхната ефективност. В него са включени съвети относно начините за справяне с бързо нарастващите рискове в областта на здравословните и безопасни условия на труд, като например психосоциалните и ергономичните рискове и рисковете, свързани със застаряването. Също така се стремим към увеличаване на наличността на безплатни онлайн инструменти, които подпомагат малките предприятия и микропредприятията в извършването на оценки на риска.

Преразглеждането на законодателството на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд и измененията на Директивата относно канцерогените и мутагените се вписват в контекста на продължаващата работа на Комисията по създаване на европейски стълб на социалните права, чиято цел е да се адаптира законодателството на ЕС към промените в моделите на трудова дейност и в обществото. По време на консултациите и разискванията относно европейския стълб на социалните права беше потвърдено значението на здравословните и безопасни условия на труд като основен елемент от достиженията на правото на ЕС и бе поставен акцент върху превенцията и правоприлагането. Приетото на 10 януари 2017 г. съобщение също така е съобразено с широкообхватната оценка на действащите достижения на правото на ЕС като част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), насочена към по-опростено, по-подходящо и по-ефективно законодателство на ЕС. Предложението и измененията бяха изготвени в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни на всички равнища, и по-конкретно социалните партньори.

Вижте целия текст...

Десет години България в ЕС

Датата на присъединяването на България към ЕС може да бъде причислена към една от най-значимите в новата история на държавата. Кои са основните стъпки към членството на България към Европейския съюз?

 • Дипломатическите отношения между Европейските общности и България са установени още през 1988 г. Споразумение за търговия и сътрудничество е подписано през май 1990 г., а Европейското споразумение за асоцииране е подписано на 8 март 1993 г., като влиза в сила от 1 февруари 1995 г. На 31 декември 1993 г. влиза в сила Временно споразумение, обхващащо търговски аспекти на Европейското споразумение за асоцииране, което заменя Споразумението от 1990 г.
 1. Молбата на Р България за членство в Съюза е подадена на 14 декември 1995 г. Стратегическата цел за интегриране на България в ЕС се поддържа с консенсус от всички български правителства от 1990 г. до сега. През 2002 г. Европейският съвет оповестява целта си да приветства България и Румъния в ЕС още през 2007 г., при условие, че те постигнат необходимия напредък при изпълнение на критериите за членство. На 15 юни 2004 г. България приключва преговорите за членство с ЕС като затваря всички 31 преговорни глави. Процесът на преговорите продължава около три години и половина и е завършен шест месеца по-рано от предвиденото време.
 2. Европейският съвет в Брюксел на 16–17 декември 2004 г. потвърждава приключването на преговорите за присъединяване и декларира, че ЕС се надява да приветства страната като член на Съюза през януари 2007 г. Европейският парламент дава одобрение за членството на България на 13 април 2005 г. с 522 гласа „за”, 70 гласа „против” и 69 „въздържали се”.
 3. Договорът за присъединяване на България към ЕС е подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург. ЕС декларира, че ще приеме България като пълноправен член на 1 януари 2007 г. Споразумението за присъединяване съдържа и възможност за отлагане на членството с една година, ако ЕС прецени, че съществува „сериозен риск” страната да не успее да приложи изискваните реформи.
 4. На тържествената церемония в Люксембург Р България, в лицето на президента на Република България – Георги Първанов, министър-председателя – Симеон Сакскобургготски, министъра на външните работи –Соломон Паси и министъра по европейските въпроси – Меглена Кунева, подписва договора за присъединяване на България в ЕС.

България става пълноправен член на Европейския съюз на 1 януари 2007 г.

10 години по-късно в страната все още се провеждат дебати относно положителните и отрицателните аспекти на членството на държавата в Съюза, но въпреки това статистиката сочи, че българските граждани остават сред най-големите еврооптимисти, позовавайки се на проучването на „Галъп Интернешънъл“, проведено в 14 държави членки на ЕС.

Вижте целия текст...

30 години програма „Еразъм”

Откакто съществува, програмата "Еразъм" е дала възможност на над 5 милиона млади хора да учат в чужбина. Името ѝ на английски е ERASMUS – акроним от Еuropean Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Кръстена е на името на Еразъм Ротердамски – хуманист, едно от важните имена на Ренесанса.

Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС: 00800 6 7 8 9 10 11 6. Началото си води от 30 януари 1987 г., когато е създадена като програма на Европейската общност за студентска мобилност. Стартира на 15 юни същата година в 11 страни – Германия, Белгия, Дания, Испания, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия и Великобритания. Днес вече участват 33 страни, а още 169 държави са партньорски. През 2007 г. за пръв път са въведени Еразъм практиките, което увеличава още повече потока от желаещи.

Програмата не само набира популярност сред младите, но и се усъвършенства, като започва да предлага все по-разнообразни и качествени мобилни дейности.

Настоящата програма "Еразъм+" е наследник на "Еразъм" и е част от стратегията "Европа 2020" за растеж, работни места, социално равенство. Включва се и към целите на "Образование и обучение 2020" – стратегическа рамка на ЕС за образованието. Бюджетът, определен за "Еразъм+" от 2014 до 2020 г., възлиза на 14 774 млрд. евро. От стартирането на програмата до 2016 г. вече са участвали около 2 милиона души.

Основните цели на програмата са:

 • намаляване на безработицата сред младите хора;
 • насърчаване на образованието за възрастни, както и изграждане на нови умения, които се търсят на пазара на труда;
 • насърчаване на младите хора да участват в европейската демокрация и на европейската им идентичност;
 • подкрепа за иновации, сътрудничество и реформи;
 • насърчаване на сътрудничеството и мобилността между страните членки на ЕС.

Състои се от 3 ключови дейности:

 • Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
 • Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
 • Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките.

България за пръв път се включва в "Еразъм" още през 1999 г., преди самото членство в Съюза.

Броят на желаещите нараства всяка година. Само през 2014 г. са заминали близо 10 000 души. Програмата е доказателство и пример за успешна политика на Европейския съюз.

Вижте целия текст...

ЕП одобрява по-строги ограничения за емисиите на парникови газове

На 15.02.2017 г. ЕП одобри планове за по-строги ограничения за емисиите на парникови газове в пазара на въглеродни емисии на ЕС (СТЕ на ЕС), така че европейското законодателство по отношение на изменението на климата да е в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

Евродепутатите подкрепиха предложението на Европейската комисия за установяване на тръжна процедура за продаване чрез квоти в размер на 2,2%, и удвояване на капацитета на Резерва за стабилност на пазара за 2019 г. (РСП), за да се премахнат квотите от излишъка на пазара.

„Много съм благодарен на колегите, че подкрепиха този доклад. Днешният вот отбелязва голяма стъпка към постигането на нашите амбициозни климатични цели,“ каза докладчикът Иън Дънкан (ЕКР, Великобритания). Той добави: „Парламентът гласува амбициозни мерки за изпълнение на задълженията ни по Парижкото споразумение. Ние изпратихме силен сигнал на Съвета, че имаме сериозни намерения в борбата против глобалното затопляне.“

Евродепутатите одобриха предложението на Европейската комисия за увеличаване на т.нар. „коефициент на линейно намаление“ – годишно намаление на въглеродните кредити, продавани чрез тръжна процедура, за да се постигне понижаване на въглеродните прагове, с 2,24%, считано от 2021 г., в сравнение с 1,74% по настоящото законодателство. Според евродепутатите този фактор трябва да бъде наблюдаван постоянно с оглед евентуалното му увеличаване до 2,4% до 2024 г., най-рано.

Евродепутатите искат също така да се засили капацитетът на Резерва за стабилност на пазара с цел премахване на излишъка от въглеродни кредити. Когато той бъде задействан, във всяка от първите четири години, в които се провеждат тръжни процедури, ще се премахват до 24% от излишните кредити. Евродепутатите също подкрепят идеята 800 милиона квоти трябва да бъдат отстранени от РСП от 1 януари 2021 г. нататък.

Ще бъдат създадени два фонда, които ще се финансират чрез приходи от отдаването на квотите чрез търг. Модернизационен фонд ще подкрепя модернизацията на енергийните системи в държави членки с нисък ръст на БВП. От друга страна, Иновационен фонд ще предоставя финансова помощ за възобновяема енергия, улавяне и съхранение на въглерод и иновационни ниско въглеродни проекти.

Евродепутатите предлагат и да се създаде Фонд за справедлив преход, който да обединява приходите от тръжната продажба на квоти за насърчаване на придобиването на професионални умения и пренасочването на работниците, засегнати от преобразуването на работни места при прехода към декарбонизирана икономика.

Въздухоплавателен сектор и корабоплаване

Според евродепутатите, въздухоплавателният сектор трябва да получи с 10% по-малко квоти от средното за периода 2014–2016 г., за да се изравни неговото равнище с останалите сектори. Всички приходи от квотите във въздухоплавателния сектор, разпределени чрез тръжна продажба, се заделят целево за действия в областта на климата в ЕС и трети държави.

Евродепутатите отбелязват, че в отсъствието на съвместима система, действаща в рамките на Международната морска организация, емисиите на CO2, изпускани в пристанища на ЕС и по време на плавания до и от междинни пристанища в Европа, трябва да се отчитат чрез новата система. Те предлагат създаването на „Морски фонд за климата“, който има за цел да предоставя обезщетения за емисии от морски превоз, да подобрява енергийната ефективност и да улеснява инвестициите в иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 на отрасъла на морското корабоплаване.

Следващи стъпки

Законодателството беше бе прието с 379 гласа „за“ срещу 263 „против“, с 57 „въздържал се“. Евродепутатите ще започнат преговори с малтийското председателство на Съвета, за да се постигне съгласие относно законопроекта, който след това ще се върне в ЕП.

Бележка

На 15 юли 2015 г. Европейската комисия публикува предложението си за Фаза IV на СТЕ. Предложението се стреми към постигане на целта за емисии на парникови газове на ЕС до 2030 г. от „поне“ 40%, като защитава европейската промишленост от риска от изместване на въглеродни емисии (операторите на емисии се изместват в трети страни с по-благоприятни ограничения) и насърчава иновациите и модернизацията в европейските сектори на промишлеността и енергетиката през десетилетието след 2020 г.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене.

Връзки:

Вижте целия текст...

СЕТА: Евродепутатите одобряват търговското споразумение между ЕС и Канада

На 15.02.2017 г. Европейският парламент одобри всеобхватното търговско и икономическо споразумение между ЕС и Канада (СЕТА). То има за цел да стимулира търговията със стоки и услуги, както и търговските и инвестиционни потоци. Разпоредбите на СЕТА ще се прилагат условно от април 2017 година.

След гласуването докладчикът по СЕТА Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия) каза: „С приемането на СЕТА, ние избрахме отвореността, растежа и високите стандарти, вместо протекционизма и стагнацията. Канада е държава, с която споделяме общи ценности. Тя е съюзник, на когото можем да разчитаме. Заедно можем да строим мостове, а не стени, за просперитета на нашите граждани. СЕТА ще бъде светлината, по която ще се водят бъдещите търговски споразумения по целия свят.“

Споразумението бе одобрено с 408 гласа „за“ срещу 254 „против“, с 33 „въздържал се“.

Стимулиране на търговията

СЕТА ще премахне митническите тарифи върху повечето стоки и услуги. Споразумението също така предвижда взаимно признаване на сертифицирането на широка гама от продукти. Чрез споразумението Канада отваря своите търгове за обществени поръчки на федерално и общинско ниво за европейските фирми. Това вече е направено в Европа. Европейските доставчици на услуги в бранша на морското корабоплаване, телекомуникациите и машиностроенето, околната среда и счетоводството ще получат достъп до канадския пазар.

Защита на селскостопанската продукция и социалните стандарти

По време на преговорите Канада се е съгласила да защити над 140 географски означения от ЕС за храни и напитки, продавани на нейните пазари. В споразумението са включени и клаузи за устойчиво развитие с цел опазване на околната среда и социалните стандарти и гарантиране, че търговията и инвестициите повишават тези стандарти.

За да се намалят опасенията на гражданите, че СЕТА дава твърде много власт на мултинационалните компании и че правителствата няма да могат да вземат законодателни мерки за защита на здравето, безопасността и околната среда, ЕС и Канада приеха в преамбюла на споразумението, както и в съвместна декларация-приложение към него, че разпоредбите на СЕТА се прилагат без да се засяга правото на държавите да регулират въпросите, обект на споразумението, според своето вътрешно право.

Изключения

CETA няма да премахне митническите тарифи в областта на обществените услуги, аудиовизуалните и транспортни услуги, както и при някои селскостопански стоки като мляко и млечни продукти, пилешко месо и яйца.

По-голяма прозрачност за защита на инвестициите

В резултат на настояването от страна на Европейския парламент, механизмът за уреждане на спорове между инвеститорите и държавата бе заменен от съдебна система за инвестиции, която гарантира държавен контрол върху избора на арбитри и повиши прозрачността.

Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада

Евродепутатите одобриха и сключването на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада. То допълва СЕТА и цели да засили двустранното сътрудничество между ЕС и Канада по широк спектър от нетърговски въпроси като външната политика и сигурността, борбата с тероризма и организираната престъпност, устойчивото развитие, науката и културата. То беше прието с 506 гласа „за“ срещу 142 „против“, с 43 „въздържал се“.

Следващи стъпки

Разпоредбите на СЕТА ще се прилагат предварително от първия ден на месеца, след като двете страни се уведомят взаимно, че са приключили всички необходими вътрешни процедури. Евродепутатите очакват това да се случи най-рано на 1 април 2017 г. Тъй като през юли 2016 г. Европейската комисия обяви СЕТА за смесено споразумение, то трябва също да бъде ратифицирано от националните и регионални парламенти.

Основна информация

Преговорите за CETA започнаха през май 2009 г. и приключиха през септември 2014 г. ЕС и Канада подписаха споразумението на 30 октомври 2016 г. През 2015 г., вносът на стоки от Канада в ЕС възлиза на 28,3 милиарда евро, а износът е на стойност 35,2 милиарда евро. Тази цифра се очаква да се увеличи с повече от 20%, когато споразумението започне да се прилага в неговата цялост.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: одобрение.

Цитат: „Това търговско споразумение е основано на най-добрите практики от двете страни на Атлантика“ - Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия)

Колко? 20 %

Търговията между ЕС и Канада се очаква да се увеличи с около 20% след пълното влизане в сила на споразумението.

Факти: ЕС осигури защита на над 140 европейски географски означения за храни и напитки за канадския пазар.

Повече информация можете да получите ТУК:

Вижте целия текст...

Актуално

Данни за Европейския съюз

Търсите лесен достъп до данни на ЕС? Желаете да използвате повторно данни за научно изследване, статия, приложение или нещо друго?

Намирате се на точното място. На портала за свободно достъпни данни на ЕС можете да намерите все по-голям набор от данни, изготвяни от институциите и органите на Съюза.

Данните могат да бъдат използвани свободно и многократно, да бъдат свързвани и преразпределяни с търговска или нетърговска цел.

Данните за ЕС можете да намерите тук: http://data.europa.eu/euodp/bg/data/

Предстоящи събития и обяви

РИОСВ – Хасково обявява ученически фотоконкурс за Деня на Земята

„Красивата природа на моя роден край” е темата на тазгодишния Регионален ученически конкурс за фотография, организиран от РИОСВ – Хасково по повод Международния ден на Земята – 22 април. Конкурсът се провежда за седма поредна година и цели чрез творчеството си децата да изградят позитивно отношение към природата и нейното опазване.

Условия на конкурса:

В надпреварата могат да участват ученици от областите Хасково и Кърджали.

Фотографиите трябва да бъдат съобразени с темата и да показват красиви места сред местната природа през който и да е от четирите сезона на годината, реки, природни забележителности, защитени територии, характерни растителни и животински видове и др., снимани на територията на областите Хасково и Кърджали.

Всеки участник има право да изпрати до 3 авторски снимки, които следва да бъдат във формат JPG.

Снимките могат да бъдат изпращани до 31 март на е-адрес: pr_riosv_hs@abv.bg

Заедно с тях участникът трябва задължително да прикачи файл със следното съдържание: име и фамилия, възраст, населено място, училище, клас, е-mail и телефон за връзка, заглавие на снимката и кратко описание къде е направена и какво изобразява.

С изпращането на снимките участникът се съгласява те да бъдат публично споделени в интернет пространството!

В албум, който ще бъде специално създаден във Фейсбук страницата за информационно-образователните дейности на РИОСВ – Хасково „Приятели на природата“ ще бъдат публикувани всички участващи в конкурса снимки. Гласуването ще се извърши онлайн с харесване под всяка фотография и ще продължи до 15 април.

Авторите на трите снимки, събрали най-много гласове, ще бъдат класирани съответно на първо, второ и трето място. Предвидена е и специална награда на Регионалната екоинспекция. Отличените ще получат грамоти и предметни награди. Награждаването ще се състои на 21 април в залата на РИОСВ – Хасково.

За повече информация:

Мариана Чомпалова-Йорданова

ст. експерт „Връзки с обществеността”

РИОСВ – Хасково

тел: 038/60 16 23, gsm: 0886/015315

email: mchompalova@riosv-hs.org

pr_riosv_hs@abv.bg

website: http://haskovo.riosv.com

Вижте целия текст...

Конкурс „Творчество без граници“ под патронажа на евродепутата Мария Габриел

Събирането на компютърни рисунки и колажи за Осмото издание на Международния конкурс „Творчество без граници“ – Хасково 2017 започна.

Организаторите са Фондация „Еврика“, Хасковското читалище „Заря – 1858” и Компютърна школа „Вале“. Тази година темата е „Цветните лъчи на светлината през очите на децата“.

Ученици и младежи на възраст от 4 до 27 години могат да се включат в конкурса. Те ще са разделени в осем групи, като журито ще оценява в отделна секция работите на децата със специални потребности.

Конкурсът е в официалния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката.

Конкурсът се провежда под патронажа на българския евродепутат Мария Габриел. Тя дава и големите награди за най-добрите в общите категории – „Компютърна рисунка“ и „Компютърен колаж“ – посещение в Европарламента в Брюксел.

Освен това ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда във всяка от осемте възрастови групи.

Крайният срок за получаване на творбите на адреса на читалище „Заря“ в Хасково е 12.04.2017 г.

Едно от условията е подадените за конкурса работи да не са отпечатвани на хартиен носител или публикувани в Интернет до обявяването на резултатите, което ще се случи на 26-ти април.

И през тази година по време на церемонията по награждаването, на 5-ти май, ще бъде открита изложба с творбите на участниците.

Всичко за конкурса можете да намерите ТУК: http://kshvalecompetition.weebly.com/.

Вижте целия текст...

Възможности за безвъзмездна финансова помощ на малките производители на уникални, местни, биологични и оригинални храни, напитки, билки и козметика

Очакван прием – март 2017 г.

Общият бюджет е в размер на 35 млн. евро (68 454 050 лв.), като максималната безвъзмездната финансова помощ е 1 000 000 лв., а минималната 100 000 лв. за проект.

Финансовата помощ е в размер на 25–75% от общия размер на допустимите разходи.

Целта на процедурата на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Допустими кандидати са предприятия, търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, вкл. в партньорство с научни организации по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания.

Допустими разходи:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА).
 • Разходи за услуги.
 • Оперативни разходи.

  Допустими дейности по разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС*):

 • Приложни научни изследвания в предприятието.
 • Тествания, изпитвания, измервания.
 • Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост.
 • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.

  *Тематичните области на ИСИС са: ИКТ и информатика:

 • Производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране.
 • КТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер.
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране.
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies.
 • Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление.
 • Езикови технологии.
 • Уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти.
 • Използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

  Mехатроника и чисти технологии:

 • Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат.
 • Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката.
 • Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи.
 • Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството.
 • Вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект.
 • Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи.
 • Роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи.
 • Проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия.
 • Био-мехатроника.
 • Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“.
 • Чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

  Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

 • Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти).
 • Производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни).
 • Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига.
 • Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства.
 • Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (не масов, а персонален туризъм).
 • Нано-технологии в услуга на медицината.
 • Био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот.
 • „Сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.
 • Производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода.
 • Зелена икономика.

  Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • Културните и творческите индустрии – според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио.
 • Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • Алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм).
 • Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Вижте целия текст...

Кои мерки от ПРСР ще стартират през 2017 г.

Мярка 4.2 Преработка и маркетинг на земеделски продукти:

Процедурата ще стартира през месец май, като интересът ще бъде голям. Кандидатите вече трябва да са започнали с набавянето на строителна документация ако предвиждат такава. Чувствителните сектори пак ще запазят преднина - очакват се проекти за развитие на мандри, цехове за сладка и преработка на плодове, консервиране на зеленчуци, пакетаж на семена и зърнени продукти. По мярката може да се финансира почти всичко, свързано с маркетинга и преработката на дадена земеделска продукция - от строеж/реконструкция на сгради - до покупка на специализирани транспортни средства (хладилна камиони и др).

Мярка 6.1 Мярка Млад фермер

Процедурата е добре известна на бенефициентите - като мярка "Млад фермер" - кандидатите трябва да имат налично стопанство от минимум 8000 СПО, за да кандидатстват за безвъзмездна помощ в размер на 25 000 евро, като трябва да поддържат стопанството си за период от 5 години. Масовите проекти за зайци и пъдпъдъци няма да са актуални, защото вече не получават приоритет. Мярката ще стартира вероятно през месец юни, с целия останал бюджет. Очаква се напливът да е сериозен, защото мярка 6.3 (другата подобна) няма да стартира повече. Бенефициентите могат да стартират подготовката на стопанствата и проектите си.

Мярка 4.1.2 Модернизация за малки стопанства

Процедурата е нова, но е идентична с мярка 4.1, с разликата, че е отнесена към стопанства, които не превишават 8000 СПО. Финансирането ще бъде процент от общата стойност на проекта, като този процент ще достига до 80%. Допустимите разходи: изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски. Очаква се мярката да стартира през месец февруари.

Мярка 6.4.1 Инвестиции в неземеделски дейности

Процедурата е дългоочаквана, проекти се подготвят и в момента. По мярката се финансира всякакъв тип бизнес, различен от земеделския - туризъм, услуги, производство и т.н. Кандидатите трябва да бъдат микропредприятия и инвестицията трябва да бъде извършвана в селска община. Очаква се процедурата да стартира в края на лятото на 2017 или началото на есента. Индикативният бюджет по процедурата е 50 млн. евро, което не е много, а кандидатите ще бъдат многобройни. Проекти, включващи строежи, трябва да започнат подготовка.

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Програма "Млади лидери"

Краен срок: 9 март 2017 г., 13:00 ч. CET (Central European Time)

Млади хора от всички краища на света, на възраст от 21 до 26 години, са поканени от Европейската комисия да вземат участие в програмата за млади лидери на тазгодишните Европейски дни на развитието (EDD 2017 г.). Събитието е водещ форум в Европа за международно сътрудничество и развитие и ще се проведе в Брюксел на 7 и 8 юни 2017 г.

Имате идея, която искате да споделите с водещи световни лидери? Кандидатствайте за програмата "Млади лидери" и станете част от Европейските дни на развитие.

Програмата за млади лидери ще ангажира младите лидери да бъдат част от дискусията за бъдещето на международното сътрудничество за развитие. Кандидатите е необходимо да изпратят двуминутен видео запис, обяснявайки защо те следва да бъдат избрани да говорят по една от общите теми и по конкретни теми на ЕДР 2017.

Ключовите теми на изданието през 2017 г. са: инвестиране в хората и в планетата; инвестиране в благоденствието; инвестиране в мира и партньорствата. Има и 16 конкретни теми.

Ще бъдат избрани 16 младежи въз основа на техните изключителни умения, опит и ангажимент по въпросите на сътрудничеството за развитие. Избраните лица ще бъдат поканени да участват в панелите на високо ниво на форума, да споделят свои идеи и опит, и да бъдат част от глобалната дискусия с ключови заинтересовани лица от сътрудничеството за развитие, политици и участници.

Всички разходи по пътуването и настаняването ще бъдат поети от ЕК.

При кандидатстването следва да изберете най-малко една конкретна тема, по която желаете да говорите на форума. Вие трябва да се чувствате удобно и запознати с избраните конкретните теми и те трябва да съответстват близко на вашите интереси и опит. Кандидатурите се изпращат на английски, френски или испански език. Кандидатите трябва да могат да говорят ясно и изчерпателно на един от тези езици, както и задължително да имат средно равнище на английски език.

Повече информация можете да намерите ТУК: https://eudevdays.eu/young-leaders

Вижте целия текст...

Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията

Краен срок: 2 май 2017 г. 12:00 на обяд (брюкселско време)

Секторните съюзи на уменията имат за цел справяне с недостига на умения по отношение на един или повече професионални профили в определен сектор. Те постигат това чрез откриване на съществуващи или възникващи нужди на пазара на труда в конкретен сектор (търсенето). Освен това те подобряват способността за реагиране на системите за първоначалното и продължаващо професионалното образование и обучение (ПОО) на всички нива по отношение на нуждите на пазара на труда (предлагането). Посредством доказателства относно нужните умения секторните съюзи на уменията подпомагат разработването и предоставянето на транснационално учебно съдържание за професионално обучение, както и на методологии за преподаване и обучение за основните европейски професионални профили.

Секторните съюзи на уменията за стратегическо сътрудничество, във връзка с уменията в рамките на сектора, набелязват и разработват конкретни действия за установяване на съответствие между търсенето и предлагането на умения с цел подпомагане на цялостната стратегия за развитие на сектора.

Проектите могат да постигат тези цели чрез кандидатстване по една от следните „партиди“:

 • Партида 1 – Секторни съюзи на уменията за определяне на нужните умения. Имат за цел да определят и предоставят подробни доказателства относно нуждите от умения и недостига на такива в определен икономически сектор. Това би дало възможност за справяне с подобен недостиг чрез осигуряване на обучение, независимо дали в сферата на ПОО или друг сектор в образованието и обучението.
 • Партида 2 – Секторни съюзи на уменията за разработване и предоставяне на ПОО. Имат за цел да реагират на определен недостиг на умения и нужди от квалифицирана работна сила в конкретен икономически сектор. Тази цел се осъществява чрез разработване на учебни планове и методологии за осигуряване на преподаване и обучение. Плановете и методологиите за обучение трябва да включват стабилен компонент за учене в процеса на работа и да подпомагат транснационалната мобилност на учащите.
 • Партида 3 – Секторни съюзи на уменията за въвеждане на нов стратегически подход („план“) за сътрудничество в сектора по отношение на уменията. Планът за сътрудничество в сектора по отношение на уменията е едно от десетте действия в „Програмата за нови умения за Европа“. Той цели подобряване на познанията за уменията и осигуряване на ясна стратегия и инструменти за справяне с недостига на квалифицирана работна сила в конкретни икономически сектори. Той ще се изпробва в шест сектора: автомобилна, отбранителна, морска технология, космическа и гео-информация, кожени изделия, текстилна, шивашка и обувна промишленост и туризъм.

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде 28 млн. евро (1 млн. евро за партида 1, 3 млн. евро за партида 2 и 24 млн. евро за партида 3)

Вижте целия текст...

Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

Краен срок: 14 март 2017 г.; 4 май 2017 г.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗИХУ. Методиката е публикувана на адрес: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/9.

1. По Глава втора от Методиката (проекти със социална насоченост): максимален размер на субсидията за един проект е 40 000 лв. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 14.03.2017 г.

2. По Глава трета от Методиката (проекти със стопанска насоченост): максимален размер на субсидията за един проект е 80 000 лв. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 04.05.2017 г.

Исканата сума за едно проектно предложение по т. 1 и т. 2. трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл. 10 от Методиката. При кандидатстване по т. 2 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 40 от Методиката.

Проектите се подават на хартиен носител в три екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет) в един екземпляр.

Проектите могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Вижте целия текст...

Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

Краен срок: 31 май 2017 г., 23:59 (GMT+2)

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните специфични цели и приоритетни оси на Програмата:

Специфична цел 1: Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн

 • Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“;
 • Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“.

Специфична цел 2: Насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместна действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море

 • Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“;
 • Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“.

Общата сума на средствата предоставени от фонда на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) в Първа покана за набиране на проектни предложения е 19 655 625,60 евро.

Избираеми от България са регионите за планиране (NUTS II): Североизточен, Югоизточен.

Вижте целия текст...

Конкурс за финансиране на проекти на тема "Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания"

Краен срок: 6 март 2017 г.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл. 8,т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Методиката е публикувана на адрес: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/11.

Максималният размер на субсидията за един проект е диференциран за различните компоненти, както следва:

 • по Компонент 1 – Осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;
 • по Компонент 2 – Приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;
 • по Компонент 3 – Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия и на електронен носител. Проектите могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Вижте целия текст...

ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 4.001. ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

Представяме ви актуалните в началото на 2017 г. възможности за финансиране на бизнес проекти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Първата схема „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” предлага безвъзмездна финансова подкрепа за сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. Условието да получите финансиране е кандидатствате в партньорство с фирма от ЕС с обща проектна идея.

Безвъзмездното финансиране е 100% от цялостната стойност на конкретен проект и започва от 50 000 лева и достига до 200 000 лева.

Крайна дата за подаване на проектни предложения – 05.04.2017 г.

Втората актуална възможност е „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”, като по нея ще се финансират обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица и обучения за придобиване на ключови компетентности (чуждоезиково, компютърно и др. обучение) на заети и/или новоназначени лица и ще се финансират разходите за осигуровки за сметка на работодателя за периода, в който лицата са включени в обучения по програмата.

Безвъзмездното финансиране е 100% от цялостната стойност на конкретен проект и започва от 20 000 лева и достига до 391 000 лева.

Допустими кандидати са само работодатели (фирми), развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:

Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;

Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;

Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.

Крайна дата за подаване на проектни предложения – 07.03.2017 г.

I. Обща информация за процедурата и допустимостта на кандидатите

Настоящата процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области:

 • пазар на труда и качество на работните места;
 • социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
 • изграждане на административен капацитет в горните две области.

Териториален обхват:

За Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“

На територията на държавите-членки на Европейския съюз.

За Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“

На територията на държавите-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав, съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион: Германия (федерални провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България.

Описаните по-долу тематични цели, и свързаните с тях инвестиционни приоритети (ИП) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., са изцяло валидни и за двата компонента на настоящата процедура.

Важно!

В рамките на процедурата, всяко проектното предложение задължително трябва да е обвързано с инвестиционен приоритет/и. Следва да се обърне специално внимание, че всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие за допустимост. Ето защо е много важно, при избора на инвестиционен приоритет тези особености да бъдат отчетени, като се представи пълната синергия между кандидати/партньори, инвестиционен приоритет, специфична цел и целева група.

Тематична цел 8

ИП 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила

ИП 2: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта (ЕСФ)

ИП 5: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените

Тематична цел 9:

ИП 8: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”

ИП 9: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”

ИП 10: „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”

Тематична цел 10

ИП 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила

Следните специфични цели, съответстващи на описаните инвестиционни приоритети, са застъпени и по двата компонента на настоящата процедура:

Специфична цел към ИП 1:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на заетостта за търсещите работа и неактивните лица над 29-годишна възраст

Специфична цел към ИП 2:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 години вкл.

Специфична цел към ИП 5:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд

Специфична цел към ИП 6:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот

Специфична цел към ИП 8:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи

Специфична цел към ИП 9:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на дългосрочна грижа на хора в невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане и за намаляване броя на децата, младежите и възрастните, настанени в институции

Специфична цел към ИП 10:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа

Допустими кандидати са:

В допълнение към общите изисквания, кандидатът и българските партньори трябва да отговарят и на следните условия:

 • Кандидатът е лице със самостоятелна правосубектност, регистрирано преди обявяване на процедурата и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;

и

 1. Когато кандидатът е община, или партньор по проекта е община, следва да се представи Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по конкретната процедура и Решение на Общинския съвет за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньора за кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА; и
 2. Кандидатът задължително участва в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на ЕС; и
 3. В случай, че дейността на кандидата и/или българския партньор подлежи на регистрационен и/или лицензионен режим, то следва да представят съответните документи, удостоверяващи описаните обстоятелства; и
 4. Всеки кандидат подава само едно проектно предложение; и
 5. Кандидатът и всички партньори подписват Споразумение за партньорство (Приложение към Условията за кандидатстване) към момента на подаване на проектното предложение; и
 6. В случаите на големи общини, когато с проектно предложение по настоящата процедура са кандидатствали всички техни райони, то общината губи правото за кандидатстване със самостоятелен проект.
 7. II. Размер на безвъзмездната финансова помощ

  Интензитет на помощта - 100 %.

  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти:

  По Компонент 1:

  Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
  50 000 лева200 000 лева

  По Компонент 2:

  Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
  50 000 лева200 000 лева

  III. Допустими дейности

  • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
  • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни; Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.

  Важно!

  Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри:

  • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група;
  • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта;
  • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.

  Тази дейност следва да бъде изпълнена задължително след проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство, като това условие е предмет на проверка от оценителната комисия на етап техническа и финансова оценка на проектното предложение. Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация

  В допълнение към описаните задължителни дейности, кандидатът и партньорите могат да изберат някоя или всичките от изброените допълнителни дейности, които следва да са обвързани с постигане целите на проекта:

  Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки; Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);

  IV. Допустими разходи

  1. Разходи за персонал

  1.1 Разходи за трудови и други възнаграждения, вкл. осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО на лицата пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности – тук се посочват разходите за брутни възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя /както и всички доплащания по приложимото национално законодателство – обезщетения за неизползван отпуск, доплащане за прослужено време и др./ на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.

  1.2 Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата, получаващи възнаграждения по т. 1.1 – тук следва да се заложат разходите за командировки на лицата получаващи възнаграждения по т.1.1.

  1.3 Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата от целевата група.

  2. Разходи за материали и консумативи

  2.1 Разходи за закупуване на материали и консумативи – тук се включват разходите за закупуване на материали и консумативи, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.

  3. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане

  3.1 Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане – тук следва да се включат разходите за закупуване на оборудване и, обзавеждане, пряко свързани с осъществяването на дейностите по проекта, които са необходими за постигане на поставените цели, както и са подробно мотивирани в проектното предложение.

  4. Разходи за нематериални активи

  4.1. Разходи за закупуване на нематериални активи – тук следва да се включат разходите за закупуване на нематериални активи, пряко свързани с осъществяването на дейностите по проекта, които са необходими за постигане на поставените цели, както и са подробно мотивирани в проектното предложение.

  5. Разходи за външни услуги

  5.1 Разходи за наем. Могат да бъдат бюджетирани разходи за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности;

  5.2 Разходи за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания и др. пряко свързани и необходими за подготовката и осъществяването на проектните дейности;

  5.3 Разходи за конференции, семинари, обучения и други, пряко свързани и необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

  5.4 Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване, при спазване разпоредбите на чл. 20, ал. 1 от ПМС № 189/28.07.2016 г. и за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности;

  5.5 Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, пряко свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности.

  6. Разходи за информация и комуникация

  6.1 Разходи за информация и комуникация – съгласно условията и изискванията, описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. и разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 1 от ПМС 189/28.07.2016 г. (до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава 195 583 лв. и до 1 на сто от общите допустими разходи – за всички останали случаи.

  V. Допустими целеви групи

  Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

  ИП 1

  Поставеният фокус върху конкретни групи в рамките на специфичните цели не изключва по-широк обхват на целевите групи в този инвестиционен приоритет, а именно: икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда

  ИП 2

  Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. вкл.

  ИП 4

  Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност; самостоятелно заети лица; микро-предприятия, стартирани от посочените като целеви групи физически лица, вкл. самостоятелно заети лица; служители в микро-предприятия, получили подкрепа по програмата.

  ИП 5

  Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица; работодатели.

  ИП 6

  Поставеният фокус върху конкретни групи в рамките на специфичните цели не изключва по-широк обхват на целевите групи в този инвестиционен приоритет, а именно: заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, специализанти и специалисти от сферата на здравеопазването.

  ИП 8

  Хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; служители на доставчици на социални и здравни услуги;

  ИП 9

  Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; деца, младежи и възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; лица, заети в специализираните институции; служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация; служители на доставчици на социални и здравни услуги; служители, ангажирани с реформата в областта на младежкото правосъдие.

  ИП 10

  Хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

  Не се допуска дублиране на финансиране на една и съща целева група от различни източници за една и съща дейност.

  В проектното предложение е необходимо кандидатът да посочи конкретна/и целева/и група/и, към които ще бъдат насочени дейностите в проектното предложение. Необходимо е да се направи анализ на техните нужди и проблеми, както и към решаването, на кои от тях е насочен проектът. Целевата група, включена в проектното предложение, трябва да бъде описана с нейните конкретни характеристики съгласно Условията за кандидатстване и количествено определена – колко представители от целевата група ще бъдат включени.

  VI. Краен срок за кандидатстване и продължителност на проектите:

  Крайна дата за подаване на проектни предложения – 05.04.2017 г.

  Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2018 г.

Вижте целия текст...

ОПРЧР обявява процедура BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността"

Краен срок за представяне на проектното предложение е 07.03.2017 г. 17:30 часа.

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е отворена за кандидатстване процедура BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността".

Във фокуса на тази процедура ще са икономически сектори (вкл. Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“), при които се наблюдава променлив интензитет на дейността през различни периоди от годината. Предвижда се периодите с по-малка заетост да се използват от работодателите за обучение на техните служители, като в допълнение обучаващите се неактивни/безработни лица ще получават стимули под формата на стипендии за това. Осигурявайки гъвкавост за работодателите – да избират кои ще са периодите, в които да обучат своите бъдещи служители и кои ще са периодите, в които служителите им ще могат на практика да приложат своите новопридобити или усъвършенствани умения и квалификация ще даде възможност в по-слабите периоди от годината работодателите да обучат подходяща работна сила, която за използват в периодите с по-наситен интензитет.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 30 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://esf.bg/procedures/gavkavi-vazmozhnosti-za-zaetost-i-obucheniya-v-...

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Вижте целия текст...

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“

С настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

 • Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
 • Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;
 • Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 5 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/procedures/podkrepa-za-predpriemachestvo/

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Вижте целия текст...

BG05M9OP001-2.007 - Развитие на социалното предприемачество

Краен срок: 3 април 2017 г., 17:30 ч.

Процедурата има за цел да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Допустими кандидати: Социално предприятие; Работодател; Специализирано предприятие на хора с увреждания; кооперация на хора с увреждания; Община; Район на община; Доставчик на социални услуги; Неправителствена организация.

Процент на публичното съфинансиране: 100% безвъзмездна помощ.

Минимален и максимален размер на финансиране: Мин. размер на помощта 50 000 лв.; Макс. размер на помощта: до 391 166 лева.

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5e66d3d3-b15d-459f-aab8-50b4764d7777

Вижте целия текст...

Процедура за подбор на проекти "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността"

Краен срок – 7 март 2017 г.

Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица, съобразено с актуалните нужди на бизнеса.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Повече информация можете да намерите ТУК: http://esf.bg/upravlyavashtiyat-organ-na-operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-otkriva-protsedura-chrez-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-019-gavkavi-vazmozhnosti-za-zaetost-i-obucheniya-v-predpriyatiya/

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:85101
За седмицата:362600
За месеца:14322672
Общо:110739
Вашият IP: 44.192.253.106