Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 11 / 12.2016 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Бюджет ЕС 2017 одобрен с повече средства за младежта и икономически растеж

В бюджета за следващата година евродепутатите гарантираха по-голяма подкрепа за безработните младежи и допълнителни средства за ключови инициативи за подпомагане на МСП, транспортни и инфраструктурни проекти, изследвания и Еразъм+ за студентска мобилност. Размерът на бюджетните кредити за поети задължения възлиза на 157,86 млрд. евро, както и 134,49 млрд. евро в бюджетни кредити за плащания.

След официалното одобрение от страна на Съвета на споразумението за бюджетно помирение, постигнато с ЕП на 28 ноември, Европейският парламент го прие с 438 гласа „за“ срещу 194 гласа „против“ и 7 „въздържали се“. След това то бе подписано от председателя на ЕП Мартин Шулц, с което стана закон.

„Ние постигнахме целите си. Бюджетът за 2017 г. е силно ориентиран към нашите приоритети, които са засилване на икономическия растеж, създаване на работни места, особено за младите, и справяне с миграционната криза. Допълнителните 500 млн. евро, които добавихме към Инициативата за младежка заетост, са ясен сигнал, че ЕС трябва да действа. Ние също така направихме всичко възможно, за да се справим с първопричините за миграцията”, каза водещият докладчик (раздел Европейска комисия) Йенс Гайер (С&Д, Германия).

„Много е жалко, че Комисията пренебрегна предложението на Парламента и не добави точката, която изисква поставянето в резерв на плащанията за бивши комисари, докато не бъде затегнат Кодекса за поведение. Това предложение беше прието от Парламента с голямо мнозинство и целеше да подобри поведението на Комисарите, както и в последствие този на институциите като цяло”, каза докладчикът по останалите раздели Индрек Таранд (Зелените, Естония).

Той добави: „Предложението, което председателят на Комисията Юнкер изпрати на председателя на Парламента Шулц наскоро за подобряване на Кодекса за поведение чрез удължаване периода на охлаждане до две години, е стъпка в правилната посока, но не е достатъчна, тъй като преходните плащания за бившите комисари траят три години“.

Младеж, работни места и растеж

Европейският парламент гарантира 500 милиона евро повече от предвиденото в проектобюджета за Инициативата за младежка заетост с цел подпомагане на младите при намиране на работа. Други 200 милиона евро са предвидени за стимулиране на ключови инициативи за растеж и работни места като програмата COSME (конкурентоспособност на малки и средни предприятия), Механизма за свързване на Европа (CEF, финансиране на инфраструктурни проекти), програмата Хоризонт 2020 (изследователски проекти) и Еразъм+ (студентска мобилност).

Бежанска и миграционна криза

Евродепутатите успяха да осигурят и пакет за стимулиране на стойност 728 милиона евро, предвиден предимно за фондове, свързани с миграцията, включително 28 милиона евро повече за UNRWA (Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (общо 310 милиона евро) и 3 милиона повече за подкрепа на мирните преговори в Кипър (общо 34,8 милиона евро).

Преглед на МФР

По време на дебата относно междинния преглед на дългосрочния бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка 2014–2020 г.) Иван Корчок от името на словашкото председателство на Съвета обеща ревизионен пакет, който да направи възможно мобилизирането на допълнителни 6 млрд. евро, които да бъдат насочени към най-важните приоритети до края на тази финансова перспектива, както и въвеждането на повече гъвкавост в бюджета.

Съдокладчиците на Парламента Ян Олбрихт (ЕНП, Полша) и Изабел Томас (С&Д, Франция) предпазливо приветстваха усилията на Съвета. В същото време те припомниха на евродепутатите, че предложението все още се обсъжда от държавите членки и заявиха, че очакват с нетърпение започването на преговорите. Ян Олбрихт каза: „Работата продължава. Все още не сме постигнали целта си“.

Връзки:

Вижте целия текст...

ЕП подкрепи споразумението между ЕС и САЩ за защита на личните данни

Споразумението „чадър“ между ЕС и САЩ за защита на личните данни, обменяни за целите на правосъдието, бе подкрепено от голямо мнозинство евродепутати на 01.12.2016 г. То ще гарантира високи и задължителни стандарти за защита на личните данни, които се обменят между полиция и правосъдни органи през Атлантика.

Споразумението „чадър“ обхваща трансфера на всички лични данни като имена, адреси или криминални досиета, обменяни между ЕС и САЩ за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, включително тероризъм.

„Очертанията на трансграничната защита на личните данни стават все по-ясни“, каза докладчикът Ян Филип Албрехт (Зелените, Германия) след гласуването. Той добави: „За в бъдеще, при обмен на данни между полицията и правосъдните органи, най-после ще има високи и задължителни стандарти и силни права на гражданите и от двете страни на Атлантика. След шест години преговори успяваме да изведем защитата на личните данни със САЩ на ново ниво. Основните права на гражданите ще бъдат защитени по-добре, отколкото това става в момента чрез простото взаимно зачитане на днешните ниски стандарти“.

„Споразумението не представлява законова основа за трансфериране на лични данни, а защитава тези данни, които вече са били обменени законно. Властите за защита на личните данни могат по всяко време да проверят спазването на закона“, завърши той.

Споразумението ще гарантира, че гражданите от двете страни на Атлантическия океан имат право:

 • да бъдат информирани в случай на нарушения, свързани със сигурността на личните данни;
 • невярна информация да бъде коригирана;
 • да получат съдебна защита в съда.

Споразумението също така определя лимити за последващи трансфери на лични данни и периода на тяхното запазване.

Предложенията на АЛДЕ и Европейската обединена левица да се поиска становище от Съда на ЕС за съвместимостта на споразумението „чадър“ с договорите бяха отхвърлени.

С 481 гласа „за“ срещу 75 „против“ и 88 „въздържали се“ ЕП проправи пътя за Съвета, който трябва да приеме окончателното решение, което ще доведе до сключване на международното споразумение.

Контекст

След призиви от страна на Европейския парламент през 2010 г. Съветът упълномощи Европейската комисия да започне преговори за сключване на споразумение между Европейския съюз и САЩ за защита на личните данни, които се използват за целите на полицейското и съдебното сътрудничество.

Преговорите започнаха през март 2011 г., а споразумение бе постигнато на 8 септември 2015 г. След приемането на Закона за съдебна защита от Конгреса на САЩ през февруари 2016 г., който дава на европейските граждани право да потърсят съдебна защита на територията на САЩ, споразумението бе подписано от ЕК и американските власти на 2 юни 2016 г.

На 18 юли 2016 г. Съветът взе решение да поиска одобрение от ЕП за окончателното сключване споразумението.

Връзки:

Вижте целия текст...

ЕП настоява за подробни декларации за конфликт на интереси на членовете на ЕК

В незаконодателна резолюция, приета на 01.12.2016 г., се казва, че Европейската комисия трябва да преразгледа Кодекса за поведение на членовете на Комисията, за да гарантира, че техните декларации за конфликт на интереси предоставят пълна картина на финансовото положение и дейностите на всеки комисар и неговото семейство. Периодът на „охлаждане“ за бивши комисари трябва да бъде удължен до 36 месеца.

Евродепутатите се застъпиха за удължаване на периода на „охлаждане“ от 18 до поне 36 месеца, преди бивши комисари да могат да заемат позиции в частния сектор в своята сфера на компетентност. В скорошно свое изявление председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер предложи този период да бъде 24 месеца за бивши комисари, а за председателя на ЕК – 36 месеца.

В резолюцията се казва, че декларацията за финансовите интереси на комисарите трябва да съдържа настоящи или минали дейности и финансови интереси от последните две години. Евродепутатите препоръчват още членовете на Европейската комисия да декларират всички свои финансови интереси (като акционери, членове на управителни съвети на дружества, съветници и консултанти, членове на свързани фондации) по отношение на всички дружества, в които са участвали, включително интереси на близки членове на семействата им, както и настъпилите промени от обявяването на кандидатурата им.

В текста се казва още, че в случай на конфликт на интереси, установен по време на мандата, председателят на ЕК следва да спази препоръките на ЕП за разрешаването на този конфликт. Европейският парламент може да поиска от председателя на Комисията да оттегли доверието си спрямо определен член на Комисията и когато е уместно, да го лиши от правото му на пенсия и други полагащи се облаги.

По-голяма роля за комисията по правни въпроси на ЕП

Евродепутатите призоваха комисията по правни въпроси на ЕП да получи по-голяма роля при разглеждането на декларациите за финансови интереси на членовете на ЕК. Тя трябва да гарантира, че те са надлежно попълнени с правилното съдържание, както и да прецени дали съдържанието на определена декларация би могло да доведе до извода, че е налице конфликт на интереси.

В резолюцията се казва, че потвърждаването от страна на комисията по правни въпроси на липсата на какъвто и да било конфликт на интереси е незаменимо предварително условие за изслушването на номинираните за членове на ЕК от комисията, която отговаря за неговото/нейното портфолио.

Членовете на ЕП подчертават, че на комисията по правни въпроси трябва да се даде достатъчно време за извършване на подробна оценка на декларациите за финансовите интереси на членовете на Комисията и, спазвайки най-голяма степен на поверителност, тя трябва да публикува своите окончателни заключения и да направи препоръки. Такива могат да бъдат комисар да се откаже от определени свои финансови интереси или промени, които трябва да бъдат извършени в неговото/нейното портфолио.

Резолюцията беше приета с 615 гласа „за“ срещу 5 гласа „против“ и 6 „въздържали се“.

Допълнителна информация:

Връзки:

Вижте целия текст...

ЕП прие нови национални тавани за замърсители

Замърсяването на въздуха предизвиква около 400 000 случая на преждевременна смърт на година в ЕС. ©AP Images/European Union - EP

На 23.11.2016 г. евродепутатите подкрепиха планове, които да бъдат въведени до 2030 г., за по-амбициозни национални тавани на емисиите на основни замърсители като азотен оксид, прахови частици и серен диоксид. Вече е постигнато неофициално споразумение за новите прагове с холандското председателство на Съвета. Замърсяването на въздуха предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС годишно.

„Замърсяването на въздуха е водещият причинител на смърт от околната среда в ЕС“ каза докладчикът Джули Гърлинг (ЕКР, Великобритания). „През последните три години политическата обстановка се промени драстично. Сега въпросът за чистотата на въздуха е от по-голяма важност от всякога заедно със скандала „Фолксваген“ и тестовете за вредни емисии при реални условия на шофиране. Може би има и осъзнаване, че през последното десетилетие сме били толкова концентрирани върху СО2, че сме забравили чистотата на въздуха,“ добави тя.

„Аз силно вярвам, че днешният вот е стъпка в правилната посока. Това не е перфектно решение, но е значителен напредък към подобрение на здравето на нашите граждани,“ завърши тя.

Новото законодателство определя ангажиментите на държавите членки за ограничаване емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOХ), неметанови летливи органични съединения (NMVOC), амоняк (NH3) и прахови частици (по-малки от 2,5 микрометра).

Предложеното ограничаване на замърсяването би довело до намаляване на неговото влияние върху здравето на хората с около 50% до 2030 г. Според Европейската агенция за околна среда тези замърсители идват от различни източници:

 • праховите частици (PM) – от отопление, промишленост, транспорт;
 • азотният оксид (NOХ) – най-вече от транспортния сектор;
 • емисиите на серен диоксид (SO2) – основно от производството на енергия и от всички видове транспорт с изключение на сухопътния;
 • почти всички емисии на амоняк (NH3) – от селското стопанство;
 • емисиите на въглероден окис (CO) – от отопление и транспорт;
 • повечето емисии на метан (CH4) – от селското стопанство, от отпадъци и от енергийния сектор.
  • Вредни емисии от колите

   Както бе препоръчано от членовете на ЕП, текстът подчертава ангажимента на ЕС да идентифицира и да вземе мерки по отношение на законодателството по контрол, което не успява да работи успешно. Това става ясно от разминаването между реалното количество на вредните емисии и резултатите от проведените тестове за емисии на азотен оксид от дизелови автомобили, отговарящи на стандарта ЕURO 6.

   Метан

   Държавите членки настояха метанът да бъде изключен от обхвата на директивата. Въпреки това, Европейската комисия потвърди, че би могла да извърши проверка по този въпрос.

   Резолюцията бе приета с 499 гласа „за“ срещу 177 „против“ и 28 „въздържали се“.

   Бележка

   През 2010 г. замърсяването на въздуха е причинило преждевременната смърт на над 400 000 души в ЕС. Над 62% от територията на ЕС пък е изложена на еутрофикация (повишаване количеството на някои химически вещества във водните басейни), включително над 71% от екосистемите, които попадат в Натура 2000. Общите външни разходи са в диапазона 330–940 милиарда евро годишно. В това се включват преки икономически щети от 15 млрд. евро от пропуснати работни дни, 4 млрд. евро разходи за здравеопазване, 3 млрд. евро в загуби от реколти и 1 млрд. евро щети на сгради (цифрите са на Европейската комисия).

   Неспазването на съществуващите стандарти за качество на въздуха и на новите международни задължения на ЕС по Протокола от Гьотеборг пречат на по-добрата защита на гражданите на ЕС и околната среда. Зоните, които не отговарят на стандартите за прахови частици и азотен диоксид, възлизат съответно на 32% и 24% от територията на ЕС. 40 милиона граждани все още са изложени на нива на прахови частици над позволените от европейското законодателство.

Вижте целия текст...

Евродепутатите искат замразяване на преговорите за членство с Турция

Евродепутатите искат временно замразяване на преговорите за присъединяване на Турция към ЕС. В резолюция, гласувана в четвъртък, те отбелязват, че въпреки това, страната трябва да остане обвързана към ЕС. Те добавят, че ще преразгледат своята позиция, веднага щом непропорционалните репресивни мерки, предприети по време на извънредната ситуация в страната, бъдат отменени.

Евродепутатите отбелязват, че Турция е важен партньор на Европейския съюз, но добавят, че „във всяко едно партньорство волята за сътрудничество следва да бъде двустранна.“ Според тях, „Турция не показва такава политическа воля, тъй като действията на турското правителството още повече отдалечават страната от нейния път на европейско развитие.“

Временното прекъсване на преговорите за присъединяване ще доведе до това, че не следва да бъдат отваряни нови преговорни глави, нито да се предприемат нови мерки по отношение на Преговорната рамка на Турция с ЕС.

Смъртното наказание – червена линия, която не трябва да бъде пресичана

Евродепутатите отбелязват, че повторното въвеждане на смъртното наказание от страна на турското правителство ще доведе до официалното прекратяване на процеса на присъединяване на Турция към ЕС. Те посочват също, че „недвусмисленото отхвърляне на смъртното наказание е съществен елемент от общностното право на Съюза“.

Членовете на ЕП строго осъждат „непропорционалните репресивни мерки“, предприети от турското правителство след неуспешния опит за военен преврат в страната от 15 юли тази година. Според тях, с това се „нарушават основни права и свободи, защитени в Конституцията на Република Турция.“

Резолюцията бе приета с 479 гласа „за“ срещу 37 „против“ и 107 „въздържали се“.

Обща информация

Процедурата за преустановяване на преговорите за присъединяване към ЕС е изложена в член 5 от Преговорната рамка на Турция. Там се посочва, че в случай на сериозно и продължаващо нарушение от страна на Турция на ценностите, на които ЕС се основава, а именно - свобода, демокрация, зачитане правата на човека и основните свободи, и принципите на правовата държава, Европейската комисия, по своя собствената инициатива, или по искане на една трета от държавите членки, трябва да препоръча временно спиране на преговорите за присъединяване и да предложи условия за евентуалното им възобновяване.

Резолюцията, гласувана от Европейския парламент, няма правно обвързващ характер, тъй като ЕП не разполага с официални компетенции за задействане на подобни механизми. Въпреки това, ЕП следва да бъде информиран, веднага щом са предприети действия по разгледания от него въпрос.

Вижте целия текст...

Евродепутатите настояват за засилено сътрудничество в областта на отбраната

В резолюция, приета на 22.11.2016 г., евродепутатите отбелязват, че тероризмът, хибридните заплахи, кибер- и енергийната несигурност оставят държавите членки без друг избор, освен да увеличат усилията и сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната. Това ще постави началото на създаването на Европейски съюз в областта на отбраната.

Сред препоръките на евродепутатите са отделяне на 2% от БВП за отбрана, установяване на многонационални сили, създаването на оперативен щаб на ЕС, който да планира и командва операции по управление на кризисни ситуации, и даване на възможност на ЕС да действа там, където НАТО не желае.

„Нашият съюз не е подготвен да се справи с големи отбранителни предизвикателства. През последните почти тридесет години повечето държави членки намаляваха своите отбранителни бюджети, което доведе до по-малки въоръжени сили. Сътрудничеството между държавите членки се случва от време на време, а Европа продължава да зависи сериозно от възможностите на НАТО и солидарността на САЩ“, каза докладчикът Урмас Пает (АЛДЕ, Естония) по време на дебата в понеделник. Той подчерта, че „е настанал моментът да започнем да работим за Европейски съюз в областта на отбраната“.

В резолюцията за Европейски съюз в областта на отбраната, одобрена с 369 гласа „за“ срещу 255 „против“ и 70 „въздържали се“, се казва, че сигурността във и извън Европа се е влошила значително през последните години поради предизвикателства като тероризма, хибридните заплахи, кибер- и енергийната несигурност, с които никоя държава не може да се справи сама. „Солидарността и устойчивостта изискват ЕС да излезе на преден план и да действа единно.“

Обединяване на военните ресурси

Евродепутатите настояват ЕС да реагира по-бързо и енергично срещу реални заплахи, което изисква европейските въоръжени сили да работят по-добре заедно. Според тях дублирането, свръхкапацитетът и бариерите пред обществените поръчки в областта на отбраната понастоящем водят до 26,4 милиарда евро загуба на година.

Членовете на ЕП призовават държавите членки да се стремят към съвместно закупуване на средства за отбрана и да обединят дяловете си от несмъртоносни материали като транспортни и въздухоплавателни средства. Те предлагат въвеждането на „Европейски семестър по отбрана“, чрез който държавите да извършват консултации помежду си относно планирането, отделните цикли и обществени поръчки. Евродепутатите също така се застъпват за засилване на координиращата роля на Европейската агенция по отбрана.

Резолюцията призовава Европейския съвет да доведе до създаването на „обща политика на отбрана на Съюза и осигуряване на допълнителни финансови ресурси, гарантиращи изпълнението ѝ“.

Според евродепутатите следва да се създаде и оперативен щаб на ЕС, който да планира и командва операции по управление на кризисни ситуации. Те добавят, че държавите членки трябва да се стремят към изразходване на 2% от БВП за отбрана и създаване на „многонационални сили в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество, като тези сили трябва да бъдат на разположение в рамките на общата политика за сигурност и отбрана“.

ЕС ще подкрепя научни изследвания в областта на отбраната

Евродепутатите подкрепят предложената инвестиция от страна на ЕС за научноизследователски проекти в областта на отбраната, която ще бъде в размер на „най-малко 90 милиона евро в следващите три години“. Те предлагат това да бъде последвано от отделна Европейска изследователска програма в областта на отбраната с годишен бюджет от 500 милиона евро.

Пълно единодействие с НАТО

Членовете на ЕП подчертават, че ЕС и НАТО трябва да си сътрудничат повече, най-вече на изток и на юг с цел противодействие на хибридни и киберзаплахи, подобряване морската сигурност и разработване на отбранителни способности. Въпреки това ЕС трябва да е подготвен да действа самостоятелно в случаите, в които НАТО не желае да поеме инициативата.

Проектът на текста предлага радикално преразглеждане на ОПСО, както и стартиране на операция по обучение в Ирак за оказване на подкрепа на държавите членки, които участват в коалицията срещу Ислямска държава.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: незаконодателни резолюции.

Връзки:

Вижте целия текст...

Общ проект на ЕС, Българското правителство и ЕИБ осигурява допълнително финансиране по плана „Юнкер“

Огнян Златев, БГНЕС

С 600 000 евро изключително изгодни кредити ще разполагат малките и средни предприятия у нас

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия у нас Огнян Златев съобщи за 600 млн. евро допълнителни кредити към малките и средни предприятия по съвместен проект между Европейския съюз, българското правителство и Европейската инвестиционна банка. Златев обяви това на форум, посветен на Европейския ден на предприемача.

България е шеста сред страните от ЕС по размер на предвидените и подкрепени инвестиции по инвестиционния план „Юнкер“, съпоставени към брутният вътрешен продукт. По отношение на условията за малките и средни предприятия, страната ни излиза още по-напред, до третото място сред страните членки на общността. България се нуждае от сериозни предприемачи, които да развиват иновативен бизнес, което да постига високи темпове на растеж и да е насочен към международните пазари.

Малките и средни предприятия получават по-широк достъп до финансиране при по-изгодни условия като по-ниски лихви или изисквания за обезпечение на кредита – каза Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас.

Малкият бизнес в България допринася за 76 процента от работните места и 62 процента от добавената стойност. В същото време три четвърти от предприятията в начална фаза нямат намерение да наемат работна сила и слабо прилагат иновациите в производствата.

Автор: Наталия Ганчовска

Вижте целия текст...

Комисията инвестира над 220 млн. евро в екологични и нисковъглеродни проекти в страните от ЕС

Инвестиции по програма LIFE – 144 новаторски проекта за подобряване на състоянието на околната среда и действия в областта на климата.

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 222,7 млн. евро в подкрепа на прехода на Европа към устойчиво и нисковъглеродно бъдеще. С него ще се стимулират допълнителни инвестиции и така ще се осигури финансиране на обща стойност 398,6 млн. евро за 144 нови проекта в 23 страни от ЕС.

Тези средства са по Програма LIFE за околната среда и действията по климата. С 323,5 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на околната среда, ресурсната ефективност, природата, биоразнообразието и управлението и информацията, свързани с околната среда.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „Радвам се, че тази година с програма LIFE отново ще бъдат подкрепени много новаторски проекти за справяне с общите предизвикателства, свързани с околната среда. Финансирането за тези проекти е сравнително малко, но с прости идеи се създават печеливши екологични предприятия, които допринасят за прехода към нисковъглеродна и кръгова икономика“.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете каза: „С влизането в сила на Парижкото споразумение вече е време да се съсредоточим върху изпълнението на нашите обещания. С тези проекти ще се създадат подходящите условия за намиране на иновационни решения и разпространение на добри практики за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в Европейския съюз. Така те допринасят за прилагането на Парижкото споразумение“.

Проектите показват ангажираността на Комисията с нейния водещ пакет от мерки за кръгова икономика. Значителна част от средствата се предоставят, за да се помогне на държавите от ЕС да осъществят по най-добрия начин прехода към кръгова икономика. Сред одобрените проекти през 2016 г. са проект за нови енергоспестяващи водородно-електрически камиони за сметосъбиране в Белгия, проект за намаляване на рисковете за здравето от утайката в отпадъчните води в Италия и проект за увеличаване на равнището на рециклиране в гръцките общини.

В областта на климата ще бъдат инвестирани общо 75,1 млн. евро в проекти за адаптация към климатичните промени, смекчаване на изменението на климата и управление и информация, свързани с климата. Избраните проекти подкрепят целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% до 2030 г. Така те допринасят за прехода към нисковъглеродна икономика, която е устойчива на изменението на климата. Например сред проектите от 2015 г. има такива за възстановяване на торфища и съхранение на въглероден диоксид в тях в пет страни от ЕС (Естония, Германия, Латвия, Литва и Полша), за нисковъглеродно производство на цимент и бетон, за подобряване на устойчивостта на германските лозя на климатичните промени и за изпълнение на мерки за адаптация в градски райони в Кипър.

В 56-те проекта по приоритетна област „Околна среда и ресурсна ефективност“ на програма LIFE ще бъдат инвестирани 142,2 млн. евро, от които ЕС ще осигури 71,9 млн. евро. Тези проекти включват дейности в пет тематични области – въздух, околна среда и здраве, ресурсна ефективност, отпадъци и води. Само за 21-те проекта за ресурсна ефективност ще бъдат изразходени 43 млн. евро, които ще подпомогнат прехода на Европа към кръгова икономика.

С 39-те проекта по приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ ще се подкрепи прилагането на директивите за птиците и местообитанията и стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. Тяхната обща стойност е 158,1 млн. евро, като ЕС ще осигури 95,6 млн. евро.

С 15-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с околната среда“ ще се повишава осведомеността по въпросите на околната среда. Тяхната обща стойност е 23,2 млн. евро, като ЕС ще осигури 13,8 млн. евро.

В 16-те проекта по приоритетна област „Адаптация към изменението на климата“ ще бъдат инвестирани 32,9 млн. евро, от които ЕС ще предостави 19,4 млн. евро. Тези проекти са в пет тематични области – земеделие/горско стопанство/туризъм, адаптация в планински/островни райони, адаптация/планиране в градовете, оценки на уязвимостта/стратегии за адаптация и води.

12-те проекта по приоритетна област „Смекчаване на изменението на климата“ са с общ бюджет от 35,3 млн. евро, като приносът на ЕС е 18 млн. евро. Тези средства са отпуснати за проекти за добри практики и за демонстрационни и пилотни проекти в три тематични области – енергетика, промишленост и земеползване/горско стопанство/земеделие.

С 6-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с климата“ ще се подобрява управлението и ще се повишава осведомеността за климатичните промени. Тяхната обща стойност е 6,9 млн. евро, като ЕС ще осигури 4,1 млн. евро.

Контекст

Програма LIFE е инструментът на ЕС за финансиране в областта на околната среда и действията по климата. Тя функционира от 1992 г. и по нея са съфинансирани над 4300 проекта в целия ЕС и в страни извън него. Размерът на средствата, инвестирани в опазването на околната среда и климата, е 8,8 млрд. евро, а приносът на Съюза – 3,9 млрд. евро. Във всеки един момент се работи по около 1100 проекта. Бюджетът на програма LIFE за периода 2014–2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи цени, като тя има две подпрограми – за околната среда и за действията в областта на климата.

Повече информация за програма LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Вижте целия текст...

Актуално

Кандидатстването за европейски стипендии и награди стартира днес

Кандидатстването за европейски стипендии и специални награди за зимния семестър на академичната 2016/2017 г. стартира от 28.11.2016 г. Стипендиите са осигурени по проект „Студентски стипендии – фаза 1“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Студентите могат да подават заявленията си онлайн на адрес http://eurostipendii.mon.bg до 15 януари 2017 г. Класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г. Пълният график с всички срокове и правила на кампанията могат да бъдат намерени на посочената интернет страница и във всяко висше училище.

Европейските стипендии за успех са в размер 120 лева на месец. За тях могат да кандидатстват студентите в редовна и задочна форма от държавните и частните висши училища, обучаващи се в приоритетните професионални направления, определени от Министерския съвет през март 2016 г.

Специалните награди са еднократни в размер на 200 лв. и за тях могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма от държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения на семестър.

През летния семестър на изминалата учебна 2015/2016 година стипендии за успех са получили общо 10 123 студенти. Средният успех на класираните е бил 5,42, а броят на стипендиантите с максимален успех (6,00) е 1 379.

Класираните студенти за втория вид специални стипендии е 3771, като средният им успех е отличен 5,63. 1245 студенти са с максимален бал 6,00.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

На 20 и 21 декември в София ще се проведе Годишната среща на мрежата Европа Директно България и партньори. В срещата ще вземат участие четирима представители на „Европа Директно – Хасково“.

Предстои през месец декември да се издаде филм „Мисията възможна“, който представя биографични данни на различни млади българи, които са завършили и са работили в чужбина, постигнали са определени успехи и са се върнали, за да работят и да се реализират в България. Филмът обобщава примерите от различни срещи, проведени от мрежата на „Европа Директно“ в България.

В срещата „Мисията възможна“ в Хасково се проведе на 25.06.2016 г. и в нея участваха:

Момчил Момчилов – възпитаник на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково, учил в Дания, работи в момента в гр. София.

Евгения Ангелова – народен представител от Хасковска област, учила в САЩ.

Жанета Матанова – възпитаничка на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково, учила в Испания, работи в Хасково като директор на ОП „Младежки център“.

Веселин Филев – възпитаник на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, завършил докторантура в САЩ, работи в момента в гр. София.

Пламен Събев – завършил следдипломна квалификация в Австралия, работи в Хасково.

Михаил Василев – завършил Бостънския университет, САЩ. Работи в Хасково.

Онлайн в срещата се включи Филип Филипов – възпитаник на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, учил в Харвард, работи в гр. София.

С предварителен запис участва Иван Господинов – възпитаник на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, учил в Германия, работи в гр. София.

Възможности за финансиране и обучения

Стартира многофондова процедура за подкрепа на изпълнението на Общинските планове за интеграция на ромите

Започва процедура по реализацията на операция, чрез която ще бъде подпомогнато изпълнението на Общинските планове за интеграция на ромите 2015–2020 г. Тя ще обедини ресурси на три оперативни програми: Развитие на човешките ресурси, Наука и образование за интелигентен растеж и Региони в растеж. Конкретен бенефициент на операцията са общините, които имат одобрен – с решение на Общинския съвет – Общински план за интеграция на ромите 2015–2020 г., като те могат да кандидатстват единствено в партньорство с НПО и работодател. Процедурата започва с подбор на концепции, които общините трябва да подадат до 15 декември, след което одобрените ще бъдат поканени да разработят детайлни проектни предложения. Очаква се да бъдат одобрени десетки проекти, навярно над 150.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване чрез:

 • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи (Направление 1);
 • Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);
 • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);
 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4);
 • Изграждане на социални жилища (Направление 5).

Интегрираната процедура ще се изпълнява в два компонента:

Компонент 1 (50 млн. лв. ОПРЧР + 5 млн. лв. ОПНОИР): На територията на общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015–2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012–2020 г. (Направления 1–4)

Компонент 2 (30 млн. лв. ОПРЧР + 3 млн. лв. ОПНОИР): На територията на общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013–2025 г. – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014–2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища. (Направление 5)

Целта на стартираната процедура за предварителен подбор е стесняване на териториалния обхват и избор на конкретни бенефициенти по Компонент 1 на интегрираната процедура. Подборът ще бъде извършен на базата на статистически критерии и идейна концепция, представяща проблемите в съответната община и предложените мерки за решението им, използвайки инструментариума по утвърдените от съответните комитети за наблюдение операции: „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР 2014–2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР 2014–2020 г. Реализираният чрез този подход географски фокус ще даде възможност за постигне на желаната ефективност и концентрация на интервенциите, както и по-добра видимост и измеримост на резултатите.

Допустими кандидати по процедурата за предварителен подбор са всички общини (райони на общини) с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода след 2015 г. в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-–2020 г.

Изискванията за кандидатстване, формуляр за подаване на концепция, таблицата с критерии за оценка могат да бъдат изтеглени тук. За информация на кандидатите, на същия линк са достъпни и критериите за избор на операции за схеми „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР 2014–2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР 2014–2020 г.

Крайният срок за получаване на концепциите е 15 декември 2016 г.

Формулярът, подписан и подпечатан от отговорното лице по проекта, следва да бъде изпратен сканиран и в WORD формат по ел. поща на адрес: socialinclusion@government.bg

Вижте целия текст...

Инвестиционна програма Минерални Води – Пилотна схема

Краен срок: 16 декември 2016 г.

Основните цели и принципи на функциониране на ИПМВ са следните:

 • Финансиране на проекти, водещи до оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и като резултат – директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Целево разходване на средства за ремонтни дейности/ разширяване/ изграждане на инфраструктура – общинска собственост, за минерални води;
 • Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестициите, водещи до подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води;
 • Мотивиране на общините – потенциални кандидати за финансиране по Инвестиционната програма Минерални води да подготвят проекти за подобряване използването на природните ресурси от минерални води.

Допустими дейности (чл. 4 от Оперативното ръководство на ИПМВ):

 • Строително-монтажни работи (СМР), в т.ч. доставката на необходимото оборудване и материали;
 • Авторски и строителен надзор и инвеститорски контрол, разходите за които общо могат да бъдат до 3%, включително, от стойността на СМР по договор с изпълнителя.

Бенефициери по тези проекти могат да бъдат общини, които имат готови инвестиционни проекти. Посочените бенефициери да са с пълна проектна готовност, с приключили процедури по устройствено планиране (където е приложимо), както и с изготвен бизнес план за ползването на съответното находище за срок от минимум 10 години.

Повече информация можете да получите тук: https://ecofund-bg.org/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%be/

Вижте целия текст...

Програма „Еразъм+“

Краен срок: различни за различните действия – от 2 февруари 2017 г. до 4 октомври 2017 г.

В официалния вестник на ЕС от 20 октомври е публикувана покана за представяне на предложения през 2017 г. в рамките на Програма „Еразъм+“. Поканата се основава на Годишните работни програми на „Еразъм+“ за 2016 г. и 2017 г.

Покана обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани

 • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Стратегически проекти, свързани с ЕДС;
 • Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба;
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“.

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Алианси на познанията;
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката

 • Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта;
 • Дейности „Жан Моне“:

  o Катедри „Жан Моне“;

  o Модули „Жан Моне“;

  o Центрове за високи постижения „Жан Моне“;

  o Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;

  o Мрежи „Жан Моне“;

  o Проекти „Жан Моне“;

 • Спорт:

  o Партньорства за сътрудничество;

  o Малки партньорства за сътрудничество;

  o Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Допустимост

Всички публични или частни организации, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави по Програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по Програма „Еразъм+“:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държави кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония.

Освен това някои действия по Програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 157,1 милиона евро:

 • Образование и обучение – 1 905,4 милиона евро;
 • Младеж – 209,1 млн. евро;
 • „Жан Моне“ – 10,8 млн. евро;
 • Спорт – 31,8 млн. евро.

Общият бюджет, предвиден за поканата, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на Годишните работни програми за „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с Годишните работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения, публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Ключово действие 1
Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението2 февруари 2017 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта2 февруари 2017 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта26 април 2017 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта4 октомври 2017 г.
Стратегически проекти, свързани с ЕДС26 април 2017 г.
Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба5 април 2017 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“16 февруари 2017 г.
Ключово действие 2
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението29 март 2017 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта2 февруари 2017 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта26 април 2017 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта4 октомври 2017 г.
Алианси на познанията28 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование9 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта8 март 2017 г.
Ключово действие 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта2 февруари 2017 г.
26 април 2017 г.
4 октомври 2017 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“:
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти23 февруари 2017 г.
Действия в областта на спорта:
Партньорства за сътрудничество6 април 2017 г.
Малки партньорства за сътрудничество6 април 2017 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел6 април 2017 г.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Ръководството за Програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от поканата и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към тази покана.

Вижте целия текст...

Отворена е процедура за набиране на проекти за социално предприемачество по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 12.10.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014–2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество".

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.01.2017 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:187
За седмицата:365600
За месеца:14352672
Общо:110742
Вашият IP: 44.192.253.106