Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 9 / 10.2016 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Инвестиционен план за Европа: 65 милиона евро за иновативен бизнес в България и Словакия след споразумение между Европейския инвестиционен фонд и СИБАНК

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК EАД (СИБАНК) подписаха гаранционно споразумение за улесняване на достъпа до финансиране на иновативни малки и средни (МСП) и междинни предприятия (с до 499 души персонал) в България и Словакия.

Тази обща за двете държави операция в рамките на InnovFin, със СИБАНК като координираща институция, включва споразумение с Ceskoslovenska obchodna banka a.s. (CSOB) – също част от KBC Груп, и се ползва от подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Инвестиционния план за Европа.

Новото споразумение ще даде възможност СИБАНК да предоставя кредити при изгодни условия на иновативни МСП и междинни предприятия за период от две години. Гаранцията от Европейския инвестиционен фонд е по линия на инициативата „InnovFin на Европейския съюз (ЕС) - финансиране за иноватори“ с финансова помощ по „Хоризонт 2020“, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Помощта на ЕС за иновативни български и словашки фирми по линията на тази операция се очаква да генерира кредитен портфейл от 65 милиона евро.

Настоящата транзакция със СИБАНК е отражение на ангажимента на Европейския съюз да започне бързо конкретни инициативи по линия на ЕФСИ, като ускори сделките по кредитиране и гарантиране, с които да се даде възможност за увеличаване на заетостта и растежа в ЕС.

В коментар на подписването, заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за ресор Заетост, растеж, инвестиции и конкурентоспособност, заяви: „Днешното споразумение между СИБАНК и ЕИФ (четвъртaта подобна обща за няколко държави операция по програма InnovFin), препотвърждава нашия ангажимент още повече да подобрим географския обхват на малките и средни предприятия в Европа, които могат да се възползват от ЕФСИ. Европейският фонд за стратегически инвестиции ще продължи да играе ключова роля при подпомагането на иновативни малки и средни фирми в България и Словакия (и отвъд тях) да получат достъп до добри финансови решения“

При изказването си по време на събитието в София, Алесандро Тапи, директор на отдел „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ, коментира: „Доволен съм, че ЕИФ подписва поредното си споразумение със СИБАНК. ЕИФ се радва на дългосрочни отношения със СИБАНК по линия на други споразумения, особено в рамките на ЕФСИ, затова съм благодарен на СИБАНК, че прие да се възползва от тази възможност да разширим сътрудничеството си. СИБАНК разполага със солиден опит във финансирането на МСП, а днешното споразумение ще помогне на СИБАНК да достигне до още повече малки фирми, нуждаещи се от финансиране.”

Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК и Кънтри мениджър на KBC Груп за България подчерта: „Считаме, че днешното подписване на гаранционното споразумение по програма InnovFin между СИБАНК и ЕИФ, е символ на разширяване на успешното партньорство между двете институции. Още повече се гордеем от факта, че този договор е една от първите операции в Европа, които ЕИФ сключва с повече от една институция. Новото гаранционно споразумение ще даде възможност на иновативни компании (както МСП, така и междинни предприятия) да осъществят идеите си, като изпозлват финансиране при преференциални условия“.

За ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основна мисия на фонда е да подпомага европейските микро-, малки и средни предприятия (МСП) като улеснява достъпа им до финансиране. ЕИФ създава и развива рисков капитал и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени конкретно към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научноизследователските и развойни дейности, предприемачеството, растежа и заетостта. Повече информация за дейността на ЕИФ по линия на ЕФСИ можете да намерите тук.

За СИБАНК

СИБАНК, като част от белгийската група KBC e една от най-активните български банки, които работят с финансови инструменти в подкрепа на бизнеса. СИБАНК поддържа активно партньорство с много еврпейски и български финансови институции като: Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие на Съвета на Европа, Националния гаранционен фонд и др.

СИБАНК е първият участник по плана Юнкер в България. През юли 2015 г. СИБАНК официално подписва споразумение с ЕИФ по програма COSME. Благодарение на COSME гаранциите банката има възможност да отпусне 200 милиона лева кредити на български малки и средни фирми при преференциални изисквания относно обезпеченията. Една година по-късно, СИБАНК вече има подписани над 500 кредитни сделки за приблизително 70 милиона евро.

СИБАНК е финансирала така също и над 480 проекта на МСП за над 66 млн. при намалени наполовина изисквания за обезпечеността на кредитите и лихви с до 2.5% по-ниски от стандартните чрез използването на JEREMIE гаранции, които също се менажират от ЕИФ. Благодарение на петте кредитни линии за над 200 млн. евро, които банката получи от ЕИБ през последните девет години, тя успя да подкрепи над 500 бизнес проекта при облекчени лихвени условия.

За Инвестиционния план за Европа

Инвестиционният план насочва вниманието към засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и постигане на растеж. Това става посредством по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, премахване пречките пред инвестициите, осигуряване на прозрачност и техническа помощ за инвестиционните проекти. Инвестиционният план вече дава резултати. По данни на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) към юли 2016 г. благодарение на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в Европа са реализирани инвестиции на стойност над 115,7 милиарда евро.

С цел надграждане върху този успех, на 14 септември 2016 г. Европейската комисия предложи удължаване на ЕФСИ, увеличаване на капацитета му и засилване на ефективността му.

Актуални данни за ЕФСИ и разбивка по отрасли и по държави можете да намерите тук. За повече информация вижте раздел „Често задавани въпроси“ – FAQs.

За InnovFin

Гаранционният механизъм за МСП InnovFin (InnovFin SME Guarantee Facility) предлага гаранции и контрагаранции за дългово финансиране между 25 000 и 7,5 милиона евро, за да улесни достъпа до кредитно финансиране за иновативни малки и средни предприятия и междинни предприятия (с до 499 души персонал). Механизмът се управлява от ЕИФ и се прилага на практика чрез финансови посредници – банки и други финансови институции – в държавите-членки на ЕС и асоциираните държави. Чрез този механизъм ЕИФ предоставя гаранции на финансовите посредници за част от техните загуби по дълговото финансиране, обхванато от механизма.

Контакти за пресата:

ЕИФ: David Yormesor

Teл.: + 352 24 85 81 346, имейл адрес: d.yormesor@eif.org

СИБАНК: Деница Христова

Teл.: + 359 2 902 9728, имейл адрес: dhhristova@cibank.bg

Европейска комисия: Siobhan Millbright

Teл.: + 32 (0)2 29 57 361, имейл адрес: siobhan.millbright@ec.europa.eu

Вижте целия текст...

ОПРОСТЯВА СЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА, СТАЖ, ОБУЧЕНИЯ

Отпада изискването за заверка с апостил на дипломи и академични справки, издадени от висшите училища на държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария.

Това е уредено с измененията и допълненията в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приети с Постановление на Министерския съвет.

Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език.

Отпада и изискването, когато документите се подават по електронен път да се използва квалифициран електронен подпис, като достатъчен се явява обикновен електронен подпис. Отпадат и свързаните с използването на квалифициран подпис технологични ограничения, като изисквания за инсталиране на допълнителни програми, използване на конкретен браузър и т.н.

В резултат на това значително ще се разшири кръгът на лицата, които могат и искат да се възползват от преимуществата на предоставяната по електронен път услуга.

Промяната идва след искания от сдружения на българи, завършили висше образование в чужбина, с цел разрешаване на трудностите, които срещат при процедурата по признаване на техните дипломи в България, и след направено прецизно проучване от Националния център за информация и документация (НАЦИД), който изследва тяхната автентичност по служебен път.

Промяна има и в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка. Промяната в тази наредба е свързана с регламенти и директиви на Европейския съюз. По инициатива на Министерството на здравеопазването се допълва режимът на издаване на удостоверения, свързани с придобита квалификация по медицинските професии. Допълнението в наредбата е свързано със създадената от Националния център за информация и документация технологична възможност за извършване на плащания по електронен път, която позволява автоматично постъпване на информация за извършено плащане. В този случай прилагането на документ за заплатена такса не е необходимо.

Вижте целия текст...

Декларация от Братислава

Днес (16.09.2016 г.) провеждаме срещата си в Братислава в решаващ момент за нашия европейски проект. Срещата на върха на 27-те държави членки е посветена на съвместната оценка на настоящото състояние на Европейския съюз и обсъждането на общото ни бъдеще. Всички ние се съгласихме със следващите общи принципи.

Въпреки че една държава реши да го напусне, ЕС продължава да бъде крайно необходим за останалите. След войните и дълбоките разделения на нашия континент, ЕС осигури мир, демокрация и даде възможност за просперитет на нашите държави. Много държави и региони извън Съюза все още се борят за такива постижения. Решени сме да превърнем в успех ЕС в състав 27, като надграждаме върху общата си история.

ЕС не е съвършен, но е най-добрият инструмент, с който разполагаме, за да посрещнем новите предизвикателства, пред които сме изправени. Ние се нуждаем от ЕС не само за да гарантираме мира и демокрацията, но и сигурността на нашите народи. Ние се нуждаем от ЕС, за да задоволяваме по-добре техните потребности и желания да живеят, учат, работят, пътуват и да се развиват свободно в целия ни континент и да се ползват от богатото европейско културно наследство.

Трябва да подобрим комуникацията помежду си – между държавите членки, с институциите на ЕС, и най-вече с нашите граждани. Трябва да внесем повече яснота в решенията си. Да използваме ясен и честен език. Да насочим вниманието си към очакванията на гражданите, смело и непоколебимо да се противопоставяме на опростенческите решения на екстремистките или популистки политически сили.

В Братислава поехме ангажимента в идните месеци да предложим на нашите граждани визия за един привлекателен ЕС, на когото да могат да вярват и да подкрепят. Уверени сме, че имаме волята и способността да постигнем това.

Приветствахме речта на председателя на Комисията, посветена на състоянието на Съюза.

Проведохме обстоен дебат по основните приоритети за идните месеци. На тази основа председателят на Европейския съвет, председателството на Съвета и Комисията предложиха следната работна програма („Пътна карта от Братислава“):

Пътна карта от Братислава

I. Обща диагноза и цел

 • Решимост за успех на ЕС в състав 27
 • Изправени сме пред много общи предизвикателства: хората са загрижени поради усещането за липса на контрол и страховете, свързани с миграцията, тероризма и икономическата и социалната несигурност. Необходимо е приоритетно да се заемем с тези въпроси в следващите месеци
 • Чрез съвместна работа в състав 27 ЕС има възможност да се справи с тези предизвикателства. Изпълнени сме с решимост да намерим съвместни решения и на въпросите, по които сме разделени; от първостепенно значение е тук и сега да покажем единство и да осигурим политически контрол над събитията, за да изградим общото си бъдеще
 • Нужда от яснота какво може да направи ЕС и какво трябва да направят държавите членки, за да гарантираме изпълнението на обещанията си

II. Миграция и външни граници

Цел

 • Недопускане на връщане към неконтролираните потоци от миналата година и още по-голямо намаляване на броя на незаконните мигранти
 • Гарантиране на пълен контрол на външните ни граници и връщане към Шенген
 • Разширяване на консенсуса в ЕС по отношение на дългосрочната миграционна политика и прилагане на принципите на отговорност и солидарност

Конкретни мерки

 • а) категоричен ангажимент за изпълнение на заявеното в изявлението ЕС—Турция, както и трайна подкрепа за страните от Западните Балкани
 • б) ангажимент, поет днес от редица държави членки за оказване на незабавна помощ за укрепване на защитата на границата на България с Турция, и продължаване на подкрепата за другите държави членки, разположени на първа линия в) изграждане до края на годината на пълен капацитет за бързо реагиране на Европейската гранична и брегова охрана, вече подписано като закон
 • г) пактове за сътрудничество и диалог в областта на миграцията с трети държави, които да доведат до намаляване на потоците от незаконни мигранти и до по-високи нива на връщане, на които Европейският съвет да направи оценка на заседанието си през декември
 • д) по-нататъшна работа за разширяване на консенсуса на ЕС по отношение на дългосрочната миграционна политика, включително по отношение на начините за прилагане на принципите за отговорност и солидарност в бъдеще

III. Вътрешна и външна сигурност

- Вътрешна сигурност

Цел

 • Предприемане на всички необходими мерки за осигуряване на подкрепа на държавите членки при гарантирането на вътрешната сигурност и борбата с тероризма

Конкретни мерки

 • а) активизиране на сътрудничеството и обмена на информация между службите за сигурност на държавите членки
 • б) приемане на необходимите мерки, за да се гарантира, че всички лица, включително граждани на държавите — членки на ЕС, пресичащи външните граници на Съюза, ще бъдат проверявани в съответните бази данни, които трябва да бъдат взаимосвързани
 • в) поставяне на начало на изграждането на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), за да се даде възможност да бъдат извършвани предварителни проверки и при необходимост да се отказва влизането на пътници, освободени от изискването за притежаване на виза
 • г) систематични усилия за борба с радикализацията, включително чрез експулсиране и налагане на забрани за влизане, когато това е оправдано, както и чрез подкрепа от ЕС за превантивните действия на държавите членки

Външна сигурност и отбрана

Цел

 • В контекста на трудната геополитическа обстановка — укрепване на сътрудничеството в ЕС в областта на външната сигурност и отбраната

Конкретни мерки

 • а) на декемврийското си заседание Европейският съвет да вземе решение по конкретен план за изпълнение в областта на сигурността и отбраната, както и относно начините за по-добро използване на възможностите, предоставени от Договорите, особено по отношение на способностите
 • б) незабавно да започне прилагането на съвместната декларация на ЕС и НАТО

IV. Икономическо и социално развитие, младеж

Цел

 • Създаване на обещаващи икономически перспективи за всички, съхраняване на нашия начин на живот и осигуряване на по-добри възможности за младите хора

Конкретни мерки

 • а) през декември: решение за разширяване на Европейския фонд за стратегически инвестиции от гледна точка на неговата оценка
 • б) пролетно заседание на Европейския съвет през 2017 г.: преглед на напредъка в изпълнението на различните стратегии за единния пазар (включително цифровия единен пазар, съюза на капиталовите пазари и енергийния съюз)
 • в) на октомврийското си заседание Европейският съвет да разгледа начините за гарантиране на солидна търговска политика, която да извлича полза от отворените пазари, като същевременно отчита опасенията на европейските граждани
 • г) през декември: решения относно подкрепата от ЕС за държавите членки в борбата с младежката безработица и относно засилени програми на ЕС, насочени към младежта

V. Бъдещи стъпки

 • Реализиране на обещанията: укрепване на механизма за преглед на изпълнението на взетите решения. Лоялно сътрудничество и комуникация между държавите членки и институциите
 • Братислава е началото на процеса. Предстоящите редовни заседания на Европейския съвет ще дадат възможност конкретно да бъдат доразвити посочените въпроси. Държавните и правителствените ръководители на 27-те ще проведат неформална среща във Валета в началото на 2017 г. Във връзка с отбелязването на 60-ата годишнина от подписването на Римските договори държавните и правителствените ръководители ще се съберат в Рим през март 2017 г., което ще позволи приключването на започналия в Братислава процес и очертаването на насоки за общото ни бъдеще.

Вижте целия текст...

Нов европейски пътен документ улеснява връщането на граждани на трети държави

Предложение на ЕК за стандартизиран европейски пътен документ, който да ускори връщането на граждани на трети страни, пребиваващи незаконно на територията на държавите членки на ЕС без наличието на валидни паспорти или лични карти, беше прието от Парламента в четвъртък.

Ключова цел за европейските депутати бе да засилят характеристиките за сигурност и техническата защита на формуляра, така че да насърчат неговото признаване от трети страни. За да влезе в сила, новата регулация трябва да бъде одобрена и от Съвета на министрите.

Към момента органите на трети страни трудно признават пътните документи за връщане, предоставени от държавите членки, поради различни причини, включващи липсата на подходящи стандарти за сигурност, както и заради различаващите се формати на тези документи, се отбелязва в резолюцията на парламента, одобряваща регламента.

Проекторезолюцията, съставена от Юси Хала-ахо (ЕКР, Финландия), беше приета с 494 гласа „за“, 112 „против“ и 50 „въздържал се“.

Статистиката на Европейската комисия също посочва, че през 2014 г. в ЕС по-малко от 40% от решенията за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни са били изпълнени.

„Ниският процент на изпълнените решения за връщане подкопава сериозно доверието на нашите граждани в европейските политики за даване на убежище и имиграция. Това също така насърчава злоупотребите със системите за даване на убежище в Европа. Макар че стандартизираният формуляр за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни не е магическо решение, той е една стъпка във вярната посока, когато става въпрос за прилагане на съществуващото законодателство и решения“, каза г-н Хала-ахо.

Подобрени характеристики за сигурност

Новият регламент предвижда общ формат за европейски пътен документ, обновявайки необвързващата препоръка на Съвета от 1994 г. За да се предотврати подправянето и фалшификациите, хармонизираните формати на формуляра за пътни документи за връщане ще прилагат същите стандарти за сигурност като водни знаци, които са били приети през 2002 г. за издаването на визи от страните членки на ЕС на лица без валидни пътни документи.

Следващи стъпки

Законодателният проект все още трябва да бъде одобрен и от Съвета на министрите, за да влезе в сила. Той ще влезе в сила на двайсетия ден от публикуването му в Официалния вестник на ЕС.

Бележка за редактори

Парламентът призовава ЕС да насърчи употребата на хармонизирани пътни документи в контекста на споразуменията за обратно приемане, сключени с трети държави. Страните членки също така трябва да се стремят да получат гаранция за признаването на европейския пътен документ за връщане в двустранните си споразумения и други правни договорености, сключени с трети държави, които не са обхванати от официални споразумения, се казва в текста. Европейските депутати отбелязват, че европейският пътен документ следва да намали административната и бюрократична тежест на администрациите на държавите членки и на трети държави и изтъкват, че хармонизирания формат на формуляра е необходим, за да се възстанови ефективното функциониране на миграционната политика на Съюза, както и за възпирането на незаконната миграция.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура (съвместно вземане на решения), споразумение на първо четене

Връзки:

Вижте целия текст...

Дебат за състоянието на Европейския съюз 2016 г.

Популизмът, безработицата и липсата на социална справедливост са сред ключовите предизвикателства за ЕС, каза председателят на Комисията Юнкер на 14.09.2016 г. по време на годишната си реч за състоянието на Съюза. Бежанската криза, Брекзит и борбата с тероризма също бяха сред засегнатите теми в дебата с евродепутатите, които изложиха своите визии за преодоляване на тревогите на гражданите за бъдещето.

Преди да даде думата на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, председателят на ЕП Мартин Шулц каза, че дебатът за състоянието на Европейския съюз е много важен момент в работата на Парламента, особено в период на може би фундаментална промяна и само два дни преди срещата на върха в Братислава.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер започна речта си с изброяване на най-големите предизвикателства, пред които е изправен ЕС в момента: фрагментиране, популизъм, безработица и липса на социална справедливост. „Популизмът не решава проблеми, а ги създава“, подчерта той. Обръщайки се към Брекзит, той каза, че: „Уважаваме и съжаляваме за решението на Великобритания, но ЕС като такъв не е изложен на опасност... Ние бихме се радвали Великобритания да подаде молбата си за напускане възможно най-скоро“. Той също така отбеляза, че новите отношения с Великобритания няма да включват достъп до единния пазар по избор.

Г-н Юнкер също така отбеляза други предизвикателства, с които Европа трябва да се заеме: бързото ратифициране на споразумението за климатичните промени, нови търговски споразумения с трети страни като Канада, защита на личните данни, борба с избягването на данъци, изграждане на капиталов съюз, достъп до високоскоростен интернет и повече инвестиции за създаване на работни места. Той също така обяви удвояването на размера на Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Относно бежанската криза той каза: „вече виждаме солидарност, но има нужда от много повече“. Той предложи създаването на корпус за солидарност на ЕС и нов инвестиционен план за Африка. Във връзка с борбата с тероризма той подчерта нуждата от засилване на обмена на информация между националните полицейски власти и предложи подсилване на Европол. Освен това той обяви предложение за Европейски фонд за отбрана.

Лидери на политически групи

Лидерът на ЕНП Манфред Вебер (Германия) отбеляза подкрепата за ЕС на много от младите европейци, които през това лято пътуваха из Европа с карти „Интеррейл“ и каза, че „за европейската младеж Европа означава по-добро бъдеще“. Той също така заяви, че „Турция е важен партньор, но не може да бъде пълноправен член на ЕС“. Той заключи: „Хората в Европа не искат разделена Европа, те искат решения“.

Джани Питела (Италия), лидерът на С&Д, благодари на г-н Юнкер за положителните отговори на предложенията на групата му относно устойчивия растеж, инвестиционния план, работните места и борбата с избягването на данъци. За него речта на г-н Юнкер е била „осведомена и отговорна“. Той приветства гъвкавостта и липсата на препратки към политиката на икономии. Относно Брекзит г-н Питела отбеляза, че премиерът на Великобритания Тереса Мей е държала ЕС в „патово положение“ през трите месеца след референдума и подчерта нуждата от отговор на ЕС.

Сайед Камал (Великобритания) каза от името на ЕКР, че „повече Европа, повече военна интеграция и повече дългове“ са отдалечили хората от ЕС. Той предрече, че „...отхвърлянето на легитимните тревоги на хората ще тласне избирателите към радикални политически сили...“ и препоръча ЕС да се занимава с по-малко неща, но по-добре, да откликва на новите сигнали, да извършва смислени реформи, които да подпомогнат конкурентоспособността и предоставят възможности за нашите граждани в един глобализиран свят.

Лидерът на АЛДЕ Ги Верхофстад (Белгия) каза, че има разделение между поколенията относно Европа, като младите са настроени по-позитивно, а възрастните, по-негативно. Той попита: „Популистите проповядват фалшиво усещане за безопасност, при което стените и оградите решават всички проблеми, но как ще задържите климатичните промени или тероризма извън страната си? С огради или с европейски политики?“ Той добави, че „...Европа е лечението за рака на национализма...“ и заключи, че Брекзит е възможност за Европа.

Габриеле Цимер (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) каза: „Дълговете винаги се понасят от раменете на гражданите.“ Тя попита: „Продължаваме да говорим за гъвкавост и работни места, но как се очаква гражданите да повярват?“ Тя добави, че приоритетът трябва да бъде гарантирането, че гражданите на Европа имат „...прилични работни места и прилични жилища...“ Г-жа Цимер също така каза, че ЕС трябва да стане по-демократичен.

Ребека Хармс (Зелените, Германия) подчерта, че ЕС е отговорът в тези несигурни времена на глобализация и призова за нови действия, които да дадат на гражданите „ново доверие в нашия общ европейски път.“ Тя също така призова за климатичен съюз и бързо ратифициране на климатичното споразумение от Париж.

Лидерът на ЕСПД Найджъл Фарадж (Великобритания) натърти, че е щастлив, че Великобритания е гласувала да напусне ЕС. Той предрече бърз растеж на опозиционните партии в Европа, като каза, че „...Вие няма да спрете страните от Източна Европа, които искат да кажат „не“ на бежанската политика на Меркел...“ и че ще има още референдуми за Европа.

Марин Льо Пен (ЕНС, Франция) нарече речта на Юнкер „блудкава и дефектна“ и звучала „като погребение за ЕС“. За г-жа Льо Пен „Брекзит действително наруши едно табу, като показа, че страна може да напусне ЕС и да е по-добре...“ В отговор на въпрос, тя заяви, че би предложила референдум за членството на Франция в ЕС ако бъде избрана за президент на страната през 2017 г.

Даян Додс, независим евродепутат от Великобритания, изрази надежда, че след Брекзит „..ЕС и Великобритания ще очертаят и изградят взаимно ползотворни отношения...“.

Словашкото председателство

ЕС е изправен пред безпрецедентни предизвикателства, но първо и най-важно той трябва да се пребори с несигурността, подчерта Иван Корчок, държавен секретар на словашкото министерство на външните и европейските работи. Срещата на върха в Братислава на 16 септември ще бъде „една възможност за откровен и открит диалог“ след референдума във Великобритания и ще започне процеса на намиране на общи позиции по въпросите на „миграцията, вътрешната и външната сигурност“, каза той.

Отговор на председателя на Комисията

В своя отговор на изказванията на евродепутатите председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер обясни, че в момента текат интензивни преговори с Турция за либерализиране на визовия режим, но всички предварителни условия трябва да бъдат изпълнени. Например, законът за тероризма трябва да бъде променен. Що се отнася то социалния стълб, за сега Комисията провежда консултации.

Връзки:

Вижте целия текст...

Европейският парламент призовава за по-добро трансгранично сътрудничество

За ускоряване на растежа държавите от ЕС трябва да подсилят допълнително трансграничното сътрудничество в съседни региони. Това се казва в резолюция, приета във вторник.

Засилване на трансграничното сътрудничество в съседни региони

На 13.09.2016 г. евродепутатите приеха с 523 гласа „за“, 76 „против“ и 38 „въздържал се“ резолюция с докладчик Искра Михайлова (АЛДЕ, България) относно Европейската група за териториално сътрудничество, която подчертава нейната ефективност в сфери като науката, транспорта и мобилността, както и нуждата за допълнително развиване на нейния потенциал чрез засилване на ролята ? в политиката за сближаване след 2020 г. В същото време трябва да се отчете, че нейният бюджет от 10,1 млрд. евро представлява само 2,8% от бюджета за териториално сближаване и „не отговаря на големите предизвикателства“.

Независимо от малкия бюджет, редица проекти по линия на трансграничното сътрудничество имат конкретни резултати: премахване на бариерите пред по-голямата сигурност, транспорта, образованието, енергетиката, здравеопазването, обучението и трудовата заетост.

Евродепутатите призовават Комисията да създаде общи критерии за оценка, както и да изготви карта и да представи широко постигнатото по програмите и проектите за ЕТС до сега.

ЕТС предлага значителна добавена стойност, като оказва подкрепа за мира, стабилността и регионалната интеграция в рамките на политиката за разширяване и за съседство, както и в целия свят чрез разпространение на най-добри практики.

Подкрепа за научни изследвания и иновации

Инвестициите за задълбочаване на научните изследвания и ускоряване на иновациите представляват 25% от заделените средства по ЕФРР за програми за ТГС за периода 2014—2020 г. Отбелязва се също така, че 35% от бюджета на транснационалните програми се използват за подпомагане на интелигентния растеж чрез подкрепа за научноизследователската дейност и иновациите.

Освен това резолюцията посочва, че съществува необходимост от създаване на трансгранични иновационни политически подходи като например съвместни програми за научни изследвания, съвместна научноизследователска инфраструктура, партньорства и мрежи за сътрудничество.

* * *

Връзки:

Вижте целия текст...

Актуално

На 30.09.2016 г. по време на отбелязването на Деня на община Стамболово, екипа на Европа Директно Хасково откри щанд с информационни материали за Европейския съюз, за неговите структури и възможностите, които той предоставя на своите страни членки. Особен интерес към информационните материали проявиха читалищните деятели, учителите и общинските служители.

Вижте целия текст...

Толерантен ли си?

Националната кампанията "Толерантен ли си?" на Националния алианс за работа с доброволци, която се проведе в цялата страна през седмицата 26-30.09.2016 г., се осъществи и в Област Хасково. Кампанията е част от проект „Младежки мултиплаери за интеркултурен диалог”, финансиран от Фондация „Анна Линд”. В Област Хасково се изпълнява от Сдружение "Надежда", Младежки център - Хасково и Европа Директно - Хасково.

Първата инициатива бе фотоизложба, резултат от изследователска работа на млади хора, проучващи съществуващи модели на интеркултурно съжителство в областите Хасково и Кърджали...

Кампанията в Хасково продължи с танци с интеркултурна насоченост, заедно с децата от 6 училища от областта - в селата Войводово, Конуш, Книжовник, Жълти бряг, Стамболово и СУ „В. Левски” - Хасково. Младите мултиплаери от Хасково представяха танци, които обединяват хората. Децата, които се включиха в инициативите го направиха с особено настроение и ентусиазъм.

Във всички училища бе раздадена брошурата „Толерантен ли си?“.

Вижте целия текст...

Промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

На 8 септември 2016 г., Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Народните представители гласуваха „За" прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им към Агенция по вписванията и създаването на Съвет за развитие на гражданското общество, чрез който ще се реализира държавната политика за насърчаване и финансиране на гражданските инициативи.

Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ) влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Най-важното по отношение на прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията:

 • Всички съществуващи организации ще имат тригодишен срок (от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г.) да прехвърлят своята регистрация от съда към Агенцията по вписвания. Процедурата ще бъде безплатна.
 • Заявления за първоначална регистрация и вписване на промени в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще могат да се подават и по електронен път с електронен подпис.
 • ЮЛНЦ следва да подаде заявление за пререгистрация към Агенция по вписванията, заедно с вписания в съда актуален устав или учредителен акт, заверен от съда по регистрация или от законния си представител. Вписването на ЮЛНЦ в регистъра към Агенция по вписванията ще става въз основа на подаденото заявление, заедно със заверения актуален устав или учредителен акт, и на удостоверение за актуално състояние, което ще бъде изпращано служебно от съда по регистрация до Агенция по вписванията в 3-дневен срок от поискването.

Ето някои от другите последици от промените в ЗЮЛНЦ:

 • Централният регистър за ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието се премахва. В двумесечен срок от влизане в сила на измененията в ЗЮЛНЦ Централният регистър предава на Агенция по вписванията данните за вписаните в регистъра ЮЛНЦ и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел.
 • Във връзка с предходната точка, отпада изискването за изготвяне на вътрешни правила за извършване на общественополезна дейност.
 • Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на ЮЛНЦ в ОП ще се обявяват в Агенция по вписванията до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.
 • Ако две поредни години ЮЛНЦ в ОП не подаде в срок документите по предходната точка, по неговата партида в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията ще се вписва служебно „с временно спрян статут в обществена полза".
 • На вписване в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще подлежат две нови обстоятелства: 1. Предмет на стопанска дейност и 2. Имената на членовете на управителния орган на организацията.
 • При промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Агенция по вписванията (например, при промяна в състава на Управителния съвет), срокът за обявяването им пред Агенция по вписванията ще бъде 1 месец.
 • Обявените промени пред Агенция по вписванията ще бъдат вписвани в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията в тридневен срок.

Политика за подкрепа на развитието на гражданското общество

Освен по отношение на прехвърлянето на регистрацията, промените в ЗЮЛНЦ са много важни и по отношение на държавната политика в подкрепа на развитието на гражданското общество.

Държавната политика в областта на гражданските организации ще се осъществява от Министерски съвет. Периодично Министерски съвет ще приема и актуализира Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. Към Министерски съвет се създава и Съвет за развитие на гражданското общество. Той ще се състои от 15 членове. Негов председател без право на глас ще е заместник министър-председателят, който ще е отговорен за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. В състава на Съвета ще влизат представители на юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, които ще се определят с решение на Министерски съвет за срок от три години въз основа на прозрачна и състезателна процедура. Процедурата има следните етапи:

 • Публично обявяване на интернет страницата на Портала за обществени консултации (www.strategy.bg);
 • Предварителна регистрация на организациите, които желаят да участват;
 • Номиниране на организации кандидати за членове на Съвета;
 • Гласуване на предварително регистриралите се за избор измежду организациите кандидати;
 • Получилите най-много гласове организации излъчват свой представител за член на Съвета, както и негов заместник.

Юридическите лица с нестопанска цел с общественополезна дейност могат да се кандидатират за членове на Съвета, ако са с минимум 5-годишен опит в осъществяването на дейности в обществена полза в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие. В срок от три месеца от влизането в сила на промените в ЗЮЛНЦ Министерски съвет приема правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество.

За насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на ЮЛНЦ в ОП ежегодно ще се предвиждат и разходват средства от държавния бюджет. В срок 6 месеца от влизането в сила Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ Съветът приема правила за допустимите дейности с обществена значимост за финансиране; условията, реда и механизмите за разходване на средствата; условията, реда и начина за набиране, оценка и подбор на проектни предложения, както и за отчетността и контрола по изпълнението на финансираните проекти. След извършване на оценката на проектите, Съветът ще отправя предложение до Министерски съвет за разпределение на средствата по установените за това условия и процедури. Членовете на Съвета за развитие на гражданското общество няма да получават възнаграждение за дейността си, като те, организациите, които представляват и свързаните с тях лица няма да могат да кандидатстват с проекти за финансиране. В срок до 30 юни всяка година Съветът ще се отчита за дейността си пред Министерски съвет.

С приетите промени в Закона за юридическите лица се очаква значително намаляване на административната тежест за юридическите лица с нестопанска цел при регистрацията им, повишаване на прозрачността и отчетността им, подобряване комуникацията между гражданския сектор и публичните власти и допринасяне за устойчивото развитие на гражданските организации у нас.

Вижте целия текст...

Силна гражданска карта влезе в игра на местно ниво

Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) може да бъде взет на въоръжение от гражданите за разширяване на възможностите за гражданско участие в общините. Протоколът беше ратифициран от България и е в сила от 1 юли 2016 г.

Допълнителният протокол към ЕХМС поставя изискване към централните и местни власти да създадат форми и процедури за гражданско участие като обществени обсъждания, отправяне на жалби, провеждане на референдуми и др.

На практика новият инструмент следва да предостави възможност на всеки гражданин да участва в местното и регионалното самоуправление.

В чл. 2 от ДП към ЕХМС се конкретизира, че мерките следва да включват: процедури за включване на гражданите в консултативен процес, процедури за произвеждане на местни референдуми, за петиции, мерки за процедиране и отговаряне на жалби и предложения, насърчаване използването на новите технологии и достъпа до обществена информация.

Още по темата: текст на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) можете да намерите на сайта: http://parliament.bg/bills/42/402-02-20.pdf

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Young and Energetic Scientists

Конкурсът "Young and Energetic Scientists" (YES) цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнес, между амбицията и успеха.

Ако си Y-OUNG. Вие сте на възраст между 18 и 35 години и следва да попълните и подадете електронната форма за кандидатстване най-късно до 14.11.2016 г.

Ако си E-NERGETIC. Вие сте иновативно мислещи хора, които искат да презентират своите идеи и постижения пред широка публика и търсят подкрепа за реализация.

Ако си S-CIENTIST. Вие сте млади учени: студенти или докторанти в подготовка на дисертация и/или участващи в научноизследователски екип.

С радост бихме разгледали и оценили и вашите нетрадиционни концепции, които съдържат потенциал за развитие и реализиране.

Организаторите на конкурса осигуряват подкрепа при подготовката на проектите. Всеки участник може да се обръща към организационния комитет на конкурса с молба за помощ или съвет във връзка с подготовката на проекта, които организаторите ще осигурят.

Ако имате въпроси, свързани с конкурса yes, не се колебайте да се свържете с нас на:

email: yes@cys.bg

тел.: 0895581363, Владислав Славов

тел.: 0888923442, Марина Стефанова

Вижте целия текст...

Конкурс за ученически и младежки доброволчески идеи на „Карин дом“ - Варна „Посланици на доброто“

Краен срок: 31 октомври 2016 г.

Конкурсът цели да стимулира доброволчеството и филантропията сред ученици и младежи, тяхната активност и ангажираност към социални каузи, както и да повиши толерантността и социалната отговорност на гражданското общество.

Идеите, с които ще кандидатстват участниците, трябва да са насочени към децата със специални нужди. Те могат да бъдат, например, творчески, спортни, музикални или други инициативи, благотворителни кампании или друг вид дейности.

В конкурса могат да участват ученици и младежи от държавни и частни училища, висши учебни заведения, спортни, музикални и други школи, спортни клубове, младежки НПО и др. Идеите ще се реализират групово, няма ограничение на брой участници в групите.

Одобрени ще бъдат 12 проекта.

Сумата от 6000 лв. ще бъде разпределена между 12 проекта като бюджет, с който да се финансира реализирането им.

Повече информация можете да получите тук: https://karindom.org/konkurs-za-dobrovolcheski-idei/.

Вижте целия текст...

Европейски конкурс за отговорни иновации предлага 5 награди по 3000 евро

Краен срок: 31 октомври 2016 г.

Европейски конкурс набира иновативни идеи в сферата на нанотехнологиите и здравеопазването (ИКТ иновации в тези две сфери също са добре дошли). Конкурсът е предимно за МСП. В края на конкурса ще бъдат излъчени петима победители, като всеки от тях ще получи награда от 3000 евро.

Успешните истории следва да описват отговорна иновация в сферата на нанотехнологиите и/ или здравеопазването (или ИКТ иновации в тези две сфери). Примерите за успешна история могат да бъдат за нов продукт, нова услуга, нова социална иновация, нов дизайн или нов бизнес модел – всичко, което може да бъде определено като „иновация“.

Повече информация можете да получите тук: http://www.rcci.bg/article_detail.php?article_id=1001

Четири конкурса

Краен срок: 15 декември 2016 г.

Очакват се предложения по поканите за следните четири конкурса:

 • CEF-TC-2016-3: Автоматизиран превод;
 • CEF-TC-2016-3: Киберсигурност;
 • CEF-TC-2016-3: Електронно фактуриране;
 • CEF-TC-2016-3: Europeana

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните предложения по тези покани, е 27,5 милиона евро.

Повече информация можете да получите тук: http://europe.bg/bg/articles/news/2016/09/13/pokani-za-predstavyane-na-proekti-po-mehanizma-za-svurzvane-na-evropa-za

Европейски конкурс за отговорни иновации предлага 5 награди по 3000 евро

Краен срок: 25 октомври 2016 г.

Търсим креативни и любознателни студенти, които носят в себе си европейски дух и доброволчески ентусиазъм, имат много добри знания за Европейския съюз и желание да натрупат опит в областта на комуникацията за Европейския съюз.

Ако мислите, че това сте вие, и имате желание да станете част от един незабравим екип в рамките на една година, участвайте!

Повече информация можете да получите тук: https://ec.europa.eu/bulgaria/mladezhki_ekip_evropa_bg

Възможности за финансиране и обучения

Процедура за кандидатстване с проектни предложения по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2016 г.

Краен срок: 10 октомври 2016 г.

Подпрограма 1: Развитие на мрежата МИКЦ

Развитието на мрежа от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) с необходимата база, експертен екип и качество на предлаганите услуги за младите хора е водещ приоритет в реализирането на младежките политики на местно ниво. Развитието на младежки центрове ще допринесе за израстването на младите хора като активни членове на обществото, усвояването на ключови умения и компетенции за интегриране на младите хора на пазара на труда, за по-успешното развитие на техния личностен и професионален потенциал.

Подпрограма 2: Национални младежки кампании и инициативи

Подпрограма „Национални инициативи и кампании“ финансира проекти за дейности и инициативи, организирани от младите хора на национално, регионално и общинско ниво, по значими за тях теми, свързани с приоритетите на националната политика за младежта. По Подпрограма 2 ще се финансират и реализират проекти в следните шест тематични области за целия програмен период:

 • Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
 • Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа;
 • Тематична област 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора;
 • Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места;
 • Тематична област 5. Младежко предприемачество;
 • Тематична област 6. Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС.

Могат да кандидатстват:

1. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, имащи за цел и/или предмет на дейност подкрепа на младежи и осъществяващи младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;

2. Неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната.

Повече информация ще можете да намерите тук: http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=pxKsOzQaG74%3d.

Вижте целия текст...

НПО Портал предоставя 6 стипендии за участие на Мениджмънт програма „Социално предприемачество и управление на социални организации“

Краен срок: не е посочен

Мениджмънт програмата „Социално предприемачество и управление на социални организации“ е създадена за новото поколение инициатори на социална промяна, които реализират социално значими мисии, ценности, идеи и иновативни модели.

Целта на програмата е да предостави на участниците комбинация от съвременни концепции и практически ориентирани сесии, развиващи умения за:

 • Генериране и осъществяване на креативни решения на социалните проблеми в обществото;
 • Съвременно управление на организации и проекти със социална значимост и ползи;
 • Управление на екипи, ресурси и резултати в неправителствените организации;
 • Подготовка на лидери в социалния сектор за следващата важна крачка в тяхното развитие.

Като дългогодишен партньор на The Business Institute, НПО Порталът ще предостави на 6 свои потребители частични стипендии за участие в програмата.

За стипендианти на Портала могат да кандидатстват хора, работещи или с изявени интереси за реализация в гражданския сектор и/или социалното предприемачество.

Въпреки че конкурсът е отворен към всички с интерес към управлението на социални организации и проекти в областта на социалното предприемачество, предимство ще бъде давано на служители, членове и доброволци на НПО в социалната сфера и/или с конкретни планове за развитие на социалното предприемачество.

Повече информация можете да получите на сайта: http://www.ngobg.info/bg/news/.

Вижте целия текст...

Иновативни идеи на млади хора ще се подпомагат с до 20 хил. лв.

Министерството на икономиката обявява национален конкурс по проект "Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България". Проектът е ориентиран към студенти и хора с висше образование с цел подпомагането им да започнат собствен бизнес, като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми, съобщиха от ведомството.

Целта е да се насърчат младите хора да създадат и промотират своите иновативни идеи.

В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране, или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране, или до 2200 лева за всеки одобрен бизнес план.

Проект "Техностарт 2" финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.

Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.

Проектът "Техностарт 2" е част от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 -2020 г.

Конкурсната документация се подава лично или чрез упълномощен в деловодството на Министерството на икономиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" №8 или по пощата.

Крайният срок за кандидатстване е до 17 октомври 2016 г., включително. Цялата необходима информация за конкурса може да намерите на интернет страницата на Министерството на икономиката - http://www.mi.government.bg/bg/.

Вижте целия текст...

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор "Младеж"

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 04 октомври 2016 г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук:

http://www.hrdc.bg/ed_files/file/Call_03_KA2_2016_final.pdf.

Към поканата за кандидатстване като линкове ще намерите всички необходими документи.

Напомняме, че през 2016 г., в зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения са разделени на два типа:

• Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Проекти, насочени към разработване на интелектуални продукти и/ или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства ще имат възможност да кандидатстват по всички възможни бюджетни пера, валидни за дейността.

• Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти“ и „Събития за разпространение на резултатите“ отпадат. В стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта ще се осъществяват чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта“.

През 2016г. поканите за кандидатстване за съответния тип Стратегически партньорства, сектор Младеж, са разпределени както следва:

 • 02 февруари 2016 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“;
 • 26 април 2016 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“;
 • 04 октомври 2016г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“.

Вижте целия текст...

Втора национална покана за кандидатстване по КД1, „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, КД107

Информираме Ви, че Център за развитие на човешките ресурси ще обяви втора национална покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, КД107 - Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави, сектор „Висше образование“, с краен срок за кандидатстване 15 септември 2016 г., 13:00 часа българско време.

По Поканата се предвижда финансова подкрепа за проекти за мобилност на студенти и персонал между програмни и партниращи държави за съответните региони:

1. ENI - Държави от Южното Средиземноморие – 192 346.06 евро

2. DCI - Южна Африка – 27 904.00 евро

3. PI - Индустриализирани държави от Северна Америка – 34 239.00 евро

4. PI - Индустриализирани държави от Азия - 42 744.00 евро

5. EDF - Държави от Африка, Карибите и Тихоокеански басейн – 85 130.00 евро

Повече информация можете да намерите на сайта: http://www.hrdc.bg.

Вижте целия текст...

Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Финансиране на партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (мярка Б.1/measure C)

Български неправителствени организации, допустими кандидати по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП, както и организации от страните донори и международни организации, могат да кандидатстват за получаване на финансиране за осъществяване на инициативи, които биха допринесли за укрепване на двустранното сътрудничеството между България и държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Инициативите ще бъдат финансирани по Фонда за насърчаване на двустранните отношения на Програмата.

Допустими кандидати:

Допустими кандидати са неправителствени организации (НПО), регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, чието вписване не е заличено към момента на кандидатстване.

Допустими кандидати са и народните читалища в съответствие с действащия Закон за народните читалища и Българският червен кръст.

Допустимите кандидати трябва да отговарят и на следните изисквания:

а) да не са обединения на стопански субекти или организации, създадени на професионален принцип, чиито цели и дейности са насочени към защитата на специфичните интереси (търговски или професионални) на техните членове, учредители или членове на органи;

б) да не са зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции;

в) да не са зависими от политически партии и от търговци по смисъла на Търговския закон;

г) да се придържат към демократичните ценности и принципите на правата на човека.

Политическите партии, религиозните институции, социалните партньори и кооперациите не са допустими кандидати.

Допустими кандидати са и организации от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и международни организации.

Размер на финансирането

Максималният размер на финансовата помощ е до 5 000 евро.

Разполагаемият общ бюджет по тази мярка е 25 1611 евро (бюджетът може да подлежи на актуализация). Заявленията за финансиране на партньорски инициативи ще се приемат, оценяват и одобряват текущо до изчерпване на определения бюджет. Заявления няма да се приемат след 30.09.2016 г.

1 Мярка Б.1 първоначално е обявена в началото на 2014 г. с бюджет от 48 253 евро. Условията за кандидатстване по мярката са променени през декември 2015 г. и разполагаемият бюджет към момента на обявяване на промяната е 25 161 евро.

Разходи

За допустими могат да се приемат разходи за дейности, насочени към създаване на контакти и партньорства (networking), обмяна, споделяне и трансфер на знание, технологии, опит и добри практики между допустими организации от България и организации от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и международни организации. Такива разходи например могат да включват разходи за пътуване и такси за участие в конференции, семинари, курсове, работни срещи; пътни разходи, свързани с учебни посещения; пътни разходи и разходи за възнаграждения на експерти; разходи за извършване на оценки на въздействието и подготовка на финансови и икономически анализи; разходи за организиране на конференции, курсове, срещи и работни семинари; разходи за възнаграждения на външни консултанти и др.

Разходите трябва да са съотносими спрямо очакваните ползи и съответстващи за изпълнението на предвидените дейности. Те трябва да се използват единствено и само за постигане на поставените цели и за постигане на очакваните резултати по начин, съобразен с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Начин на кандидатстване

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. заявление по образец, който трябва да бъде изтеглен от страницата на Програмата: www.ngogrants.bg;

2. попълнена, подписана и сканирана декларация за допустимост на кандидата (по образец), когато кандидатът е организация от България;

3. сканирано копие от последно актуално състояние на кандидата (със срок най-много шест месеца преди датата на подаване на заявлението) или съответстващ документ за регистрация, когато кандидатът е организация от страните донори;

4. копие от кореспонденция или други документи, удостоверяващи наличието на партньор за осъществяването на съвместна инициатива и/или имащ готовност за съвместна работа;

5. по желание, копие от направена/и резервация/и във връзка с планирано пътуване.

Заявлението и документите към него се подават текущо само по електронна поща на адрес: ngoprogramme@osi.bg със заглавие на съобщението (subject): „Application for bilateral initiatives“.

След преминаване на административната проверка всеки кандидат ще бъде оценен въз основа на предоставената в заявлението информация и приложените към него документи от Оператора на Програмата и ще бъде уведомен за решението за одобрение или отказ в срок не по-късно от 15 работни дни след подаването на заявлението, с изключение на заявления, постъпили в периода 01.08.2016 г. – 31.08.2016 г. Заявленията, постъпили в този период ще бъдат разгледани от Оператора след 01.09.2016 г. Заявленията по мярката ще бъдат разглеждани и одобряване за финансиране по реда на тяхното постъпване.

Административните изисквания във връзка с подаването на заявлението за получаване на безвъзмездна помощ за партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори са описани в таблицата по-долу:

No.Административни изисквания и задължителни приложения към заявлението за получаване на безвъзмездна помощ за партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори
1. Кандидатът отговаря на условията за допустимост по Програмата (вкл. е приложил попълнена, подписана и сканирана декларация за допустимост на кандидата (по образец) или е организация от страните донори или международна организация
2. Заявлението е подадено по образец и е получено на указания имейл адрес
3. Заявлението е попълнено коректно на български език и на кирилица за българските организации и на английски език за организации от страните донори или международни организации
4. Заявлението е придружено от сканирано актуално състояние на кандидата (срок на валидност 6 месеца) за български НПО или съответстващ документ за организации от страните донори
5. Кандидатът има партньор от страна донор или съответно, от България за организация от страните донори или международна организация (удостоверява се с писмо от партниращата организация за изразено намерение или взето решение за сътрудничество или съвместна работа, или чрез друг вид кореспонденция/документи)

Критерии за оценка:

No.Критерии за оценка на Заявленията за получаване на безвъзмездна помощ за партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донориСкала на оценката
1.Съответствие на предлаганата инициатива с целите и приоритетите на ПрограматаМного добро – 11-20 т.
Добро – 1-10 т.
Незадоволително – 0 т.
2.Мотивация и обосновка на необходимостта от реализация на инициативатаМного добро – 11-20 т.
Добро – 1-10 т.
Незадоволително – 0 т.
3.Реалистичност на предлаганите конкретни резултати/продукти, които ще бъдат постигнати в резултат на партньорската инициативаМного добро – 11-20 т.
Добро – 1-10 т.
Незадоволително – 0 т.
4.Реалистичност на бюджета и съотношение на разходите спрямо очакваните ползи Много добро – 11-20 т.
Добро – 1-10 т.
Незадоволително – 0 т.
Общо брой точки: Максимум – 80 т.
Заявления, получили по-малко от 40 т., няма да бъдат класирани.

При еднакъв брой точки и при изчерпване на наличния бюджет към датата на разглеждане на съответното постъпило заявление с предимство ще бъдат класирани предложенията с по-икономичен бюджет.

Моля, обърнете внимание:

 • Предоставената безвъзмездна помощ се взема под внимание при определянето на максималния размер на безвъзмездна помощ, която една организация може да получи в рамките на Програмата и която не може да надхвърля сумата от 200 000 евро за целия период на Програмата.
 • Средствата на одобрените кандидати няма да бъдат отпускани авансово.
 • Преводът на одобрената безвъзмездна помощ ще става след предоставяне и одобрение на отчет (по предварително зададен образец) и на копия на първични финансови документи, доказващи направения разход. Отчетът следва да се изпрати на Оператора на Програмата по електронна поща до 7 (седем) работни дни след приключване на дейностите по споразумението с Оператора. При неточности или недобра обосновка на разходите операторът има право да поиска пояснения по отчета и намаляване на одобрената безвъзмездна помощ.
 • Настоящите условия по мярката са валидни от 14.07.2016 г. и заменят съществуващите до тази дата условия по същата мярка.

Вижте целия текст...

Европейски инструмент за демокрация и човешки права 2016

Краен срок: 14 октомври 2016 г.

Приоритетни направления:

 • Права на човека и техните защитници, които са най-изложени на риск;
 • Икономически, социални и културни права;
 • Човешко достойнство;
 • Дискриминация.

Обособена позиция 1: Подкрепа за жените правозащитници и / или защитници на правата на човека, които работят за правата на жените и момичетата, които са най-изложени на риск (4 650 000 евро);

Обособена позиция 2: Подкрепа за действията на гражданското общество в борбата срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (13 504 000 евро);

Лот 3: Подкрепа за изпълнението на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (4 650 000 евро);

Лот 4: Подкрепа за правата на лицата, принадлежащи към малцинства, и на лица, засегнати от дискриминация на базата на кастово деление (3 580 000 евро);

Лот 5: Подкрепа за справяне с безнаказаността и преходно правосъдие (4 650 000 евро).

По Лотове 1, 2, 3 и 4 на настоящата покана се кандидатства за грантове между 250 000 и 1 милион евро.

По Лот 5 на настоящата покана се кандидатства за грантове между 1 милион и 1,55 милиона евро. Дейностите трябва да бъдат извършени в една или повече страни извън Европейския съюз.

Първоначалната планирана продължителност на проекта не може да бъде по-малка от 24 месеца, нито да надвишава 36 месеца. Процедурата за кандидатстване се състои от две фази:

 • Концепция;
 • Пълно проектопредложение.

Повече информация можете да намерите на интернет страница на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services.

Вижте целия текст...

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“

Отворена е за кандидатстване процедурата: BG05M9OP001-2.005 "Активно включване"

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“ и Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ посредством процедура на подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;

Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания);

Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;

Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Допустими дейности по Компонент 1 (мерки, попадащи в обхвата на ПО1):

Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др. подкрепящи услуги за заетост.

Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания.

Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на членовете на семейства с деца (включително с увреждания).

Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова.

Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности 2, 3 и 4 „Общуване на чужди езици“, „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ и „Дигитална компетентност“.

Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение за период до 6 месеца.

Адаптиране и оборудване на работно място за лицата с увреждания.

Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.

Допустими дейности по Компонент 2 (мерки, попадащи в обхвата на ПО2):

Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства (деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания).

Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността.

Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги.

Обучения на уязвимите групи и на членовете на семейства, които се грижат за зависим член на семейството.

Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална

Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://ophrd.government.bg; http://www.eufunds.bg; https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 31.10.2016 г. – 17:30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Вижте целия текст...

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Приложимият режим на държавна/минимална помощ е, както следва:

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна помощ:

1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

или

2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014

или

3) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

По Елемент Б „Услуги“ приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв. (90 000 000 евро).

Допустими за финансиране са следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“

 • Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и
 • ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност.

Елемент Б „Услуги“:

 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;
 • Публичност и визуализация;
 • Одит на проекта.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: energy_sme@mi.government.bg

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12.10.2016 г.

Вижте целия текст...

BG14MFOP001-5.004 – Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Мярката се отнася за дейности, свързани с модернизацията, внедряване на нови продукти, подобряване условията на труд и добавяне на стойност към продукцията на преработвателни предприятия за продукти от риболов и аквакултура. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 млн. лева.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, отговарящи на изискванията за микро, малки или средни предприятия.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 20 000 лева, а максималният 1 000 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент и свързаните с него лица по мярката за целия програмен период е 1 400 000 лева.

Повече информация можете да намерите на сайта:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f067f9e0-1ba5-44d9-a194-582f2f92a085

Вижте целия текст...

COST Action proposal

Краен срок: 1 декември 2016 г.

Поканата е отворена за идеи във всички области на науката и технологиите, включително хуманитарни и социални науки. Мулти- и интердисциплинарни предложения се насърчават.

Насърчават се предложения за дейности, които допринасят за научния, технологичния, икономическия, културния и обществения напредък на знанието и развитието на Европа.

COST финансира паневропейски мрежи от учени и изследователи във всички области на науката и технологиите. Тези мрежи, наречени "COST Actions", насърчават международната координация на национално финансирани научни изследвания. COST не финансира самите научни изследвания, но осигурява подкрепа за дейности в мрежи.

Повече информация можете да получите на сайта: http://www.cost.eu/participate/open_call

Вижте целия текст...

TimeHeroes Микрофонд

Срок за кандидатстване: от първо до последно число на всеки месец

Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Ние се стремим да ги подкрепим, като предоставяме малки суми за покриване на основни разходи, необходими за провеждане на мисиите като материали, транспорт и т.н. Ако си организатор, можеш да кандидатстваш, като изпратиш следната информация на hello@timeheroes.org:

 • официалните данни на организатора (име, БУЛСТАТ, представители, адрес и пр.);
 • детайлно описание на инициативата - какво ще се прави, кои са бенефициентите на инициативата, времеви план и т.н.;
 • детайлен бюджет, за който се кандидатства към Микрофонда на TimeHeroes.org (сумата трябва да е между 50 и 400 лв.);
 • други източници на финансиране, с които организаторът разполага за конкретната инициатива;
 • номер на банкова сметка (IBAN), който да ползваме за евентуалното дарение.

Микрофондът се попълва чрез дарения от физически и юридически лица.

Ако и ти вярваш в силата на малките геройства, включи се в Микрофонда с дарение на сума по твой избор.

Повече информация можете да получите на сайта: https://timeheroes.org/bg/fund/.

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:81101
За седмицата:358600
За месеца:14282672
Общо:110735
Вашият IP: 44.192.253.106