Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 3 / 03.2016 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Приемаща организация - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Съвместно изявление на министрите на правосъдието и вътрешните работи от ЕС и представителите на институциите на ЕС относно терористичните нападения в Брюксел на 22 март 2016 г.

Изразяваме огромното си възмущение от нападенията в Брюксел на 22 март 2016 г. Потресени сме от тези ужасяващи терористични актове, които осъждаме категорично. Изразяваме своята най-дълбока съпричастност и съболезнования към жертвите на тези нападения, техните семейства и приятели. Изразяваме нашата подкрепа и солидарност към Белгия, белгийския народ и град Брюксел в частност. Запазваме своята решителност в общата ни борба с тероризма. Както беше посочено от държавните и правителствените ръководители и от ръководителите на европейските институции, това е едно нападение срещу нашето отворено, демократично общество. Ще отстояваме нашите ценности и в борбата с тероризма.

Днес бяхме информирани от белгийските власти как се справят с тази криза и обсъдихме какви поуки могат да се извлекат от повтарящите се модели при терористичните нападения и подкрепящите мрежи.

Във връзка с тези събития и като отчитат съществения напредък, който вече е постигнат на равнището на държавите членки и на ЕС за повишаване на колективната ни способност за борба с тероризма, министрите са убедени, че е необходимо:

 • да се продължи работата въз основа на съвместните национални усилия за разследване в спешен порядък на мрежите, замесени в нападенията в Париж и Брюксел, и други подобни мрежи.
 • да се приеме директивата за резервационните данни на пътниците през април 2016 г. и в спешен порядък да започне изпълнението ?, като по този начин се гарантира, че във възможно най-кратък срок звената за данни за пътниците (ЗДП) обменят данни помежду си.
 • да се продължи решително текущата работа: бързо завършване на законодателството относно борбата с тероризма, системните проверки по външните граници на Шенгенското пространство, контрола върху придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие, разширяването на Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), така че да включва граждани на трети държави; изпълнение на плана за действие за борба с финансирането на тероризма; борба срещу документните измами и пълно прилагане на действащите правила на ЕС относно прекурсорите на взривни вещества; и по-нататъшно сътрудничество в областта на борбата с тероризма между Европейския съюз и Турция и държавите от Северна Африка, Близкия изток и Западните Балкани.
 • да се обменя информация с транспортните органи и оператори, когато това е целесъобразно, така че оценките на риска да могат да бъдат извършвани по ефективен и ефикасен начин, а смекчаващите мерки да бъдат адаптирани по съответния начин към потенциалните заплахи за транспорта.
 • да се повиши в спешен порядък системното захранване, последователното използване и оперативната съвместимост на европейските и международните бази данни в областта на сигурността, пътуванията и миграцията, като се използват пълноценно технологичните новости и от самото начало се включват гаранции за неприкосновеността на личния живот. Това е от особена важност за надеждната проверка на самоличността. През следващите седмици Комисията ще представи съобщение относно интелигентните граници и оперативната съвместимост. Във връзка с това следва да се ускори работата по разработването на общоевропейска система за автоматично разпознаване на пръстови отпечатъци, която да бъде интегрирана в Шенгенската информационна система (ШИС). Координаторът на ЕС за борба с тероризма, председателството, Комисията, съответните агенции и експерти ще обединят усилията си, за да представят до юни 2016 г. конкретни цели, по-специално за подобряване на събирането, проверката и свързването на информация в областта на борбата с тероризма.
 • като приоритетна цел да се намерят начини за по-бързо и ефективно осигуряване и получаване на цифрови доказателства, като се засили сътрудничеството с трети държави и с доставчици на услуги, извършващи дейност на европейска територия, с оглед да се подобри спазването на законодателството на ЕС и на държавите членки и да се засилят преките контакти с правоприлагащите органи. На заседанието на Съвета през юни ще бъдат набелязани конкретни мерки за работа по този сложен въпрос.
 • да се продължи разработването на ефективни превантивни мерки, особено като се подобрява ранното откриване на признаци на радикализация на местно равнище и като се противодейства на реториката на Даиш, по-специално чрез комуникационни стратегии и разработване на солидни програми за превъзпитание. В това отношение Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията и Мрежата за стратегически комуникации допълнително ще засилят подкрепата си за специалистите, гражданското общество и държавите членки. Комисията ще активизира работата с дружествата от сектора на информационните технологии, по-специално в интернет форума на ЕС, за да се противодейства на терористичната пропаганда и до юни 2016 г. да се разработи кодекс за поведение срещу езика на омразата в интернет.
 • да се подкрепя изцяло дейността на Групата за борба с тероризма, по-специално като допълнително се ускори създаването на специална платформа за многостранен обмен на информация в реално време.
 • да се използват по-редовно съвместни екипи за разследване, които доказаха своята полза след нападенията в Париж, за да координират разследванията и да събират и обменят доказателства.
 • да се създаде съвместен екип за връзка от национални експерти за борба с тероризма в рамките на Европейския център за борба с тероризма (ЕЦБТ) към Европол, който да подпомага правоприлагащите органи на държавите членки при разследването на европейските и международните измерения на настоящата терористична заплаха в по-широк аспект, като държавите членки се приканват да командироват експерти. Този екип ще се опира на капацитета за правоприлагане на Европол, за да следи заплахата от чуждестранните бойци, потоците от незаконно огнестрелно оръжие и финансиране на тероризма, както и пропагандата в интернет.

Лица за контакт с медиите

Romain Sadet +32 22818914 / +32 473865437

Вижте целия текст...

Заключения на Европейския съвет, 17—18 март 2016 г.

I. МИГРАЦИЯ

 1. Европейският съвет потвърждава своята всеобхватна стратегия за справяне с миграционната криза. Някои елементи от нашия общ европейски отговор вече се изпълняват и дават резултати. Работата по други елементи продължава усърдно, така че да могат да бъдат изпълнени възможно най-скоро. Ще продължи да се дава приоритет на възстановяването на контрола по нашите външни граници.
 1. След решенията на държавните и правителствените ръководители от 7 март, както и в контекста на Съвместния план за действие с Турция и на разширяването на неговия обхват, Европейският съвет призовава за:
  • полагане на повече усилия по отношение на "горещите точки“; беше постигнат значителен напредък всички "горещи точки“ да станат напълно функциониращи и да повишат капацитета за прием; тези усилия следва да бъдат продължени, с пълното съдействие на ЕС, включително подпомагане на структурите в областта на убежището в Гърция;
  • използване на всички средства за подкрепа на капацитета на Гърция за връщане на незаконните мигранти в Турция в контекста на Протокола между Гърция и Турция за обратно приемане и Споразумението между ЕС и Турция за обратно приемане, считано от 1 юни 2016 г. Държавите членки заявяват своята готовност да предоставят на Гърция в кратки срокове необходимите ресурси, включително гранични служители, експерти в областта на убежището и устни преводачи. Европейският съвет отправя искане към Комисията да координира цялата необходима подкрепа за Гърция, за пълното прилагане на изявлението на ЕС и Турция, и да разработи оперативен план. Комисията ще координира и ще организира заедно с държавите членки и агенциите необходимите структури за подкрепа с цел неговото ефективно изпълнение. Комисията редовно ще докладва на Съвета за неговото изпълнение;
  • спешна подкрепа, която да се предостави на Гърция за справяне с хуманитарната ситуация. Бързото приемане на регламента относно предоставянето на спешна подкрепа е важна стъпка в това отношение. Представеният от Комисията проект за коригиращ бюджет следва да бъде приет без забавяне. Държавите членки се приканват незабавно да направят допълнителни вноски в Механизма за гражданска защита, както и да осигурят двустранна хуманитарна помощ;
  • ускорено преместване от Гърция, което включва извършване на необходимите проверки за сигурност; тъй като броят на заявленията вече е по-голям от броя на наличните предложения, както се посочва в доклада на Комисията от 16 март, държавите членки следва в спешен порядък да предложат повече места, в съответствие със съществуващите ангажименти.
 2. Европейският съвет взема под внимание съобщението на Комисията "Следващи оперативни стъпки в сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на миграцията“, и по-специално начина, по който молба за предоставяне на убежище от мигрант, преминаващ от Турция в Гърция, може да бъде счетена за неприемлива, въз основа на принципа за "първа страна на убежище“ или за "сигурна трета страна“, в съответствие с европейското и международното право.
 3. Европейският съвет изтъква отново, че изявлението на ЕС и Турция не поражда никакви нови ангажименти за държавите членки, що се отнася до преместването и презаселването.
 4. ЕС изтъква отново, че очаква Турция да спазва най-високите стандарти по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на основните свободи, включително на свободата на изразяване.
 5. Европейският съвет потвърждава отново подкрепата си за Йордания и Ливан. Той призовава обещаните средства да бъдат отпуснати в спешен порядък и спогодбите на ЕС да бъдат финализирани, за да се увеличи подкрепата за бежанците и приемащите общности в двете държави.
 6. Европейският съвет призовава за укрепване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани за справяне с миграционната криза и за даване на принос към целите на Европейския съвет.
 7. Във връзка със заключенията си от февруари 2016 г. Европейският съвет приканва Европейската инвестиционна банка да представи на заседанието му през юни специална инициатива, насочена към бързо мобилизиране на допълнително финансиране в подкрепа на устойчивия растеж, жизненоважната инфраструктура и социалното сближаване в страните от южното съседство и Западните Балкани.
 8. Европейският съвет следи с изключителна бдителност за евентуална поява на нови маршрути за незаконните мигранти и призовава да се вземат всички необходими мерки в това отношение. В този контекст борбата срещу контрабандистите на хора навсякъде и с всички подходящи средства продължава да бъде от ключово значение. ЕС изразява готовност да подкрепи правителството на националното съгласие като единствено легитимно правителство на Либия, включително, по негово искане, за възстановяване на стабилността, борбата срещу тероризма и управлението на миграцията в Централното Средиземноморие.
 9. Европейският съвет потвърждава отново своите предишни заключения относно различните елементи от всеобхватната стратегия и изразява задоволство от напредъка по предложението за европейска гранична и брегова охрана, което следва да бъде прието възможно най-скоро. Ще продължи работата и по бъдещата архитектура на политиката на ЕС в областта на миграцията, включително Регламента от Дъблин.
 10. II. РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

 11. За да даде насоки за обсъжданията в Съвета относно европейския семестър за 2016 г., Европейският съвет утвърди приоритетните области на политиките в годишния обзор на растежа: възобновяване на инвестициите, продължаване на структурните реформи за модернизирането на нашите икономики и провеждане на отговорни фискални политики. Тези приоритети ще намерят отражение в предстоящите национални програми за реформи и програми за стабилност или за конвергенция на държавите членки. Тези политики ще допринесат за поставянето на сегашното възстановяване на по-стабилна основа и за насърчаването на растежа и заетостта. Европейският съвет отбелязва провежданата от Комисията консултация по социални въпроси и изтъква важността на добре функциониращите пазари на труда и системи за социално подпомагане.
 12. На заседанието си през юни Европейският съвет ще обсъди постигнатия напредък в работата по завършването на икономическия и паричен съюз. Той ще приеме и програма за осъществяването на всички аспекти на единния пазар, включително изпълнението на стратегиите на Комисията за единния пазар, цифровия единен пазар и съюза на капиталовите пазари, с оглед на пълното използване на неговия неоползотворен потенциал за растеж и производителност.
 13. Във връзка с трудната ситуация в европейския стоманодобивен сектор и на фона на свръхкапацитет в световен мащаб, Европейският съвет призовава Съвета да разгледа в кратки срокове съобщението на Комисията с оглед предприемането на решителни действия в отговор на това предизвикателство.
 14. Европейският съвет отбелязва положението на земеделските стопани, по-специално в секторите на млякото и свиневъдството, които са сериозно засегнати от спада в цените. Той приканва Комисията да предприеме бързи действия въз основа на резултатите от заседанието на Съвета по селско стопанство от 14 март. Европейският съвет ще следи отблизо развитието на този тъй важен за Европа сектор.
 15. Европейският съвет отбелязва, че Комисията възнамерява скоро да публикува съобщение относно план за действие в областта на ДДС. Той приветства намерението на Комисията да включи предложения за по-голяма гъвкавост за държавите членки по отношение на намалените ставки на ДДС, с което да се предостави възможност на държавите членки да прилагат нулева ставка на ДДС за санитарни изделия.
 16. III. КЛИМАТ И ЕНЕРГЕТИКА

 17. Европейският съвет приветства представянето от Комисията на пакета за енергийната сигурност, както и съобщението на тема "Пътят след Париж“. Той насърчава законодателите да продължат работата по предложенията, насочени към укрепване на енергийната сигурност на ЕС, като въпрос от първостепенно значение, въз основа на предишни заключения и на одобрените от Европейския съвет стратегии в тази насока. Европейският съвет припомни също значението на пълноценно функциониращ и взаимосвързан енергиен пазар. Като изхожда от съобщението относно климата, Европейският съвет подчертава ангажимента на ЕС да намали своите емисии на парникови газове, да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници и да повиши енергийната ефективност, за което Европейският съвет постигна съгласие през октомври 2014 г. Адаптирането на законодателството с цел прилагане на тази рамка продължава да бъде приоритет. Европейският съвет приканва Комисията без забавяне да представи всички останали предложения в тази насока с оглед на бързото започване на законодателния процес. Европейският съвет очаква подписването на Парижкото споразумение в Ню Йорк на 22 април и подчертава необходимостта Европейският съюз и неговите държави членки да успеят да ратифицират Парижкото споразумение възможно най-скоро и навреме, за да бъдат страни по него към момента на влизането му в сила.

Посетете уебсайта.

Лица за контакт с медиите

Preben Aamann +32 22815150 / +32 476850543

Вижте целия текст...

Изявление на ЕС и Турция, 18 март 2016 г.

18/3/2016 | ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес членовете на Европейския съвет се срещнаха със своя турски колега. Това беше третата среща от ноември 2015 г., посветена на задълбочаването на отношенията между ЕС и Турция, и на решаването на миграционната криза.

Членовете на Европейския съвет изразиха своите най-дълбоки съболезнования към турския народ след извършения в неделя бомбен атентат в Анкара. Те категорично осъдиха този акт на жестокост и потвърдиха неизменната си подкрепа за борбата с тероризма във всичките му форми.

Турция и ЕС потвърдиха отново ангажимента си за изпълнението на съвместния план за действие, влязъл в сила на 29 ноември 2015 г. Вече е постигнат немалък напредък, в т.ч. отварянето на турския пазар на труда за сирийците, ползващи се от временна защита, въвеждането на нови визови изисквания за сирийски и други граждани, по-големите усилия, полагани от турската брегова охрана и полиция в областта на сигурността, и засиленият обмен на информация. Освен това Европейският съюз започна да превежда 3-те милиарда евро на Механизма за бежанците в Турция по конкретни проекти и бе отбелязан напредък в работата по облекчаването на визовия режим и преговорите за присъединяване, включително отварянето на глава 17 през декември м.г. На 7 март 2016 г. Турция се съгласи допълнително да приеме бързото връщане на всички преминаващи от Турция в Гърция мигранти, които не се нуждаят от международна закрила, и да приеме обратно всички незаконни мигранти, засечени в турски води. Освен това Турция и ЕС постигнаха съгласие да продължат да засилват мерките срещу контрабандистите на мигранти и приветстваха началото на действията на НАТО в Егейско море. Едновременно с това Турция и ЕС признават, че са необходими допълнителни, бързи и решителни усилия.

С оглед на това да бъде разбит бизнес моделът на контрабандистите и на мигрантите да бъде предложена алтернатива, за да не излагат на опасност живота си, днес ЕС и Турция взеха решение да сложат край на незаконната миграция от Турция в ЕС. За осъществяването на тази цел те постигнаха съгласие по следните допълнителни действия:

 • Всички новопристигащи на гръцките острови незаконни мигранти от Турция от 20 март 2016 г. нататък ще бъдат връщани в Турция. Това ще се осъществи в пълно съответствие с правото на ЕС и международното право, като по този начин се изключва всякакво колективно експулсиране. Всички мигранти ще бъдат под закрила в съответствие с приложимите международни норми при спазване на принципа на забраната за връщане. Това ще бъде временна и извънредна мярка, която е необходима за прекратяване на човешкото страдание и за възстановяване на обществения ред. Мигрантите, пристигащи на гръцките острови, ще бъдат надлежно регистрирани и всяко заявление за убежище ще бъде обработвано индивидуално от гръцките власти в съответствие с Директивата за процедурите по убежището, в сътрудничество с Върховния комисариат за бежанците на ООН. Мигрантите, които не кандидатстват за убежище или чието заявление се счита за неоснователно или неприемливо в съответствие с посочената по-горе директива, ще бъдат връщани в Турция. Турция и Гърция, с помощта на институциите и агенциите на ЕС, ще предприемат необходимите стъпки и ще се споразумеят по всички необходими двустранни договорености, в т.ч. присъствието на турски служители на гръцките острови и на гръцки служители в Турция, считано от 20 март 2016 г., с цел да се осигури връзка и по този начин да се улесни безпрепятственото изпълнение на тези договорености. Разходите за операциите по връщането на незаконните мигранти ще бъдат покрити от ЕС.
 • За всеки сириец, който Турция приеме обратно от гръцките острови, друг сириец ще бъде презаселен от Турция към ЕС, като се вземат предвид критериите на ООН за уязвимост. С помощта на Комисията, агенциите на ЕС и други държави членки, както и на Върховния комисариат за бежанците на ООН, ще бъде установен механизъм, който да гарантира прилагането на този принцип, считано от същия ден, в който започнат връщанията. С предимство ще се ползват мигранти, които преди това не са влизали или не са правили опит да влязат незаконно в ЕС. От страна на ЕС презаселването по този механизъм ще се осъществява на първо време посредством изпълнение на ангажиментите, поети от държавите членки в заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на 20 юли 2015 г., по които все още 18 000 лица остава да бъдат презаселени. Всяка по-нататъшна необходимост от презаселване ще се осъществява посредством сходни договорености на доброволен принцип, които няма да надвишават допълнителен брой от 54 000 лица. Членовете на Европейския съвет приветстват намерението на Комисията да предложи изменение на решението за преместване от 22 септември 2015 г., за да се даде възможност всеки ангажимент за презаселване, поет в рамките на тази договореност, да бъде приспаднат от неразпределените бройки по въпросното решение. Ако тези договорености не отговорят на целта за прекратяване на незаконната миграция и броят на връщанията се доближи до посочения по-горе брой, този механизъм ще бъде преразгледан. Ако броят на връщанията превиши посочените по-горе числа, този механизъм ще бъде преустановен.
 • Турция ще вземе всички необходими мерки за предотвратяване на появата на нови морски и сухопътни маршрути за незаконна миграция от Турция към ЕС и за тази цел ще си сътрудничи със съседните държави и с ЕС.
 • След прекратяването или поне същественото и устойчиво намаляване на незаконните преминавания между Турция и ЕС, ще бъде приведена в действие доброволна схема за хуманитарно приемане. Държавите - членки на ЕС, ще дават на доброволни начала своя принос към тази схема.
 • Изпълнението на пътната карта за либерализиране на визовия режим ще бъде ускорено по отношение на всички участващи държави членки с оглед на премахването на визовите изисквания за турски граждани най-късно до края на юни 2016 г, при условие че всички критерии бъдат изпълнени. За тази цел Турция ще предприеме необходимите стъпки за изпълнение на оставащите изисквания, което ще позволи на Комисията, след нужната оценка на спазването на критериите, до края на април да направи съответно предложение, въз основа на което Европейският парламент и Съветът ще могат да вземат окончателно решение.
 • ЕС, в тясно сътрудничество с Турция, ще ускори допълнително изплащането на първоначално отпуснатите 3 милиарда евро по Механизма за бежанците в Турция и ще осигури финансирането преди края на март на още проекти за ползващи се с временна закрила лица, определени въз основа на срочно подавана от Турция информация. Първи списък с конкретни проекти за бежанците, по-точно в областта на здравеопазването, образованието, инфраструктурата, продоволствието и разходите за издръжка, които могат да бъдат своевременно финансирани от механизма, ще бъде съвместно определен в рамките на една седмица. При почти пълното изчерпване на тези средства и при условие че посочените по-горе ангажименти са спазени, ЕС ще мобилизира допълнително финансиране за механизма от още 3 милиарда евро до края на 2018 г.
 • ЕС и Турция приветстват текущата работа по модернизирането на митническия съюз.
 • ЕС и Турция потвърдиха отново ангажимента си да активизират отново процеса на присъединяване, както е посочено в съвместното им изявление от 29 ноември 2015 г. Те приветстваха отварянето на глава 17 на 14 декември 2015 г. и решиха като следваща стъпка да отворят глава 33 по време на нидерландското председателство. Те изразиха задоволство от факта, че Комисията ще направи предложение в този смисъл през април. Подготвителната работа за отварянето на други глави ще продължи в ускорени темпове, без да се засягат позициите на държавите членки в съответствие със съществуващите правила.
 • ЕС и неговите държави членки ще работят с Турция при всяко съвместно усилие за подобряване на хуманитарните условия в Сирия, и по-специално в някои области в близост до турската граница, което да даде възможност на местното население и на бежанците да живеят в по-безопасни зони.

Работата по всички тези елементи ще протича паралелно и ще подлежи на ежемесечно съвместно наблюдение.

ЕС и Турция решиха при необходимост да проведат нови срещи съгласно съвместното изявление от 29 ноември 2015 г.

Лица за контакт с медиите

Preben Aamann +32 22815150 / +32 476850543

Съвет на Европейския съюз: +32 22816319 | press.office@consilium.europa.eu

Европейски съвет / Председател: +32 22815150 | press.president@consilium.europa.eu

www.consilium.europa.eu/bg/press/

Вижте целия текст...

Заключения на Европейския съвет относно работните места, растежа и конкурентоспособността и относно климата и енергетиката

I. РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

1. За да даде насоки за обсъжданията в Съвета относно европейския семестър за 2016 г., Европейският съвет утвърди приоритетните области на политиките в годишния обзор на растежа: възобновяване на инвестициите, продължаване на структурните реформи за модернизирането на нашите икономики и провеждане на отговорни фискални политики. Тези приоритети ще намерят отражение в предстоящите национални програми за реформи и програми за стабилност или за конвергенция на държавите членки. Тези политики ще допринесат за поставянето на сегашното възстановяване на по-стабилна основа и за насърчаването на растежа и заетостта. Европейският съвет отбелязва проведената от Комисията консултация по социални въпроси и изтъква важността на добре функциониращите пазари на труда и системи за социално подпомагане.

2. На заседанието си през юни Европейският съвет ще обсъди постигнатия напредък в работата по завършването на икономическия и паричен съюз. Той ще приеме и програма за осъществяването на всички аспекти на единния пазар, включително изпълнението на стратегиите на Комисията за единния пазар, цифровия единен пазар и съюза на капиталовите пазари, с оглед на пълното използване на неговия неоползотворен потенциал за растеж и производителност.

3. Във връзка с трудната ситуация в европейския стоманодобивен сектор и на фона на свръхкапацитет в световен мащаб, Европейският съвет призовава Съвета да разгледа в кратки срокове съобщението на Комисията с оглед предприемането на решителни действия в отговор на това предизвикателство

4. Европейският съвет отбелязва положението на земеделските стопани, по-специално в секторите на млякото и свиневъдството, които са сериозно засегнати от спада в цените. Той приканва Комисията да предприеме бързи действия въз основа на резултатите от заседанието на Съвета по селско стопанство от 14 март. Европейският съвет ще следи отблизо развитието на този тъй важен за Европа сектор.

5. Европейският съвет отбелязва, че Комисията възнамерява скоро да публикува съобщение относно план за действие в областта на ДДС. Той приветства намерението на Комисията да включи предложения за по-голяма гъвкавост за държавите членки по отношение на намалените ставки на ДДС, с което да се предостави възможност на държавите членки да прилагат нулева ставка на ДДС за санитарни изделия.

II. КЛИМАТ И ЕНЕРГЕТИК

6. Европейският съвет приветства представянето от Комисията на пакета за енергийната сигурност, както и съобщението на тема "Пътят след Париж“. Той насърчава законодателите да продължат работата по предложенията, насочени към укрепване на енергийната сигурност на ЕС, като въпрос от първостепенно значение, въз основа на предишни заключения и на одобрените от Европейския съвет стратегии в тази насока. Европейският съвет припомни също значението на пълноценно функциониращ и взаимосвързан енергиен пазар. Като изхожда от съобщението относно климата, Европейският съвет подчертава ангажимента на ЕС да намали своите емисии на парникови газове, да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници и да повиши енергийната ефективност, за което Европейският съвет постигна съгласие през октомври 2014 г. Адаптирането на законодателството с цел прилагане на тази рамка продължава да бъде приоритет. Европейският съвет приканва Комисията без забавяне да представи всички останали предложения в тази насока с оглед на бързото започване на законодателния процес. Европейският съвет очаква подписването на Парижкото споразумение в Ню Йорк на 22 април и подчертава необходимостта Европейският съюз и неговите държави членки да успеят да ратифицират Парижкото споразумение възможно най-скоро и навреме, за да бъдат страни по него към момента на влизането му в сила.

Лица за контакт с медиите

Preben Aamann +32 22815150 / +32 476850543

Вижте целия текст...

Евродепутатите призовават за европейски мерки за защита на жените бежанци

Евродепутатите смятат, че има нужда от реформа на политиките на ЕС за миграция и убежище, като тази реформа трябва да съдържа мерки, които да гарантират безопасността на жените бежанци, които освен това често пътуват с деца. Това се казва в проекторезолюция, гласувана във вторник.

„Този доклад подчертава изключително уязвимото положение на жените бежанци в Европейския съюз. Те са избягали от преследване в родните си страни, като предприемат опасно и рисковано пътуване, за да достигнат до безопасно място. При пристигането си в приемните центрове тези вече уязвими жени, които може да са жертви на сексуално насилие, трафик или други насилствени престъпления, са изправени пред допълнителни бариери, които допълнително изострят уязвимостта им“, каза докладчикът Мери Хънибол (С&Д, Великобритания).

Резолюцията бе одобрена с 388 гласа „за“, 150 „против“ и 159 „въздържал се“.

Взимане под внимание пола в процеса за предоставяне на убежище

Според проекторезолюцията, при оценка на молби за убежище, индивидуални и основани на пола форми на насилие като изнасилване, сексуално насилие, генитално осакатяване на жени, насилствени бракове и домашно насилие, следва да бъдат признати за основателни причини за търсене на убежище в ЕС. Евродепутатите също така отбелязват необходимостта от приемни центрове, които вземат предвид и са насочени към ЛГБТИ общността, тъй като насилието срещу тях е често срещано явление в този вид съоръжения.

Докладът съдържа и списък с мерки за гарантиране на нуждите на жените в процеса на търсене на убежище. Сред тях е предоставянето на:

 • отделни спални помещения и санитарни възли за жените и мъжете;
 • интервюиращ и устен преводач от женски пол;
 • специализирани съвети при травми и психологически грижи за жени, пострадали въз основа на своя пол;
 • осигуряването на грижи за децата по време на проверките и интервютата за предоставяне на убежище;
 • информация за жените относно тяхното право да подадат молба за убежище, независимо от своя съпруг като ключов фактор за тяхното овластяване;
 • обучение за специфичните за пола нужди, както и за сексуалното насилие, трафика на хора и гениталното осакатяване

Прекратяване на задържането на деца, бременни жени и жертви на изнасилване

Евродепутатите призовават за прекратяване на задържането на деца, на бременни жени, които търсят убежище, и на оцелелите от изнасилване и сексуално насилие и трафик.

Също така, те потвърдиха необходимост от незабавно отваряне на безопасни и законни маршрути към ЕС с цел подобряване на сигурността и безопасността на жените бежанци и противодействие на мрежите за незаконно превеждане на хора. Допълнително се смята, че законодателството и политиките, свързани с незаконната миграция, не трябва да възпрепятстват достъпа до процедурите на ЕС за предоставяне на убежище.

Равенство между половете

Парламентът одобри и резолюция за равнопоставеност на половете в работата на Европейския парламент, изготвена от Анджелика Млинар (ALDE, Австрия) гласувана с 453 гласа „за“, 173 „против“ и 79 „въздържал се“.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обща резолюция;

Статистика: От началото на 2016 г. жените и децата представляват 55% от хората, пристигащи в Гърция в търсене на убежище в ЕС, в сравнение с 38% през юни 2015 г.;

Видеоматериали:

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=6a5f4843-9547-4cf1-a2f6-a5a600912050;

Други материали:

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20160226TST16212/International-Women's-Day-2016.

Връзки:

Вижте целия текст...

Евродепутатите одобряват правила за борба със заразните болести по животните

Мерки за предотвратяване и спиране на огнища на болести по животните като птичия грип и африканска чума по свинете бяха одобрени от Парламента. Те вече бяха неформално договорени със Съвета. Регламентът относно болестите, които се предават между животни и са потенциално заразни и за хората, набляга на превенцията и се очаква да помогне на специалистите да бъдат в крак с природонаучното развитие.

„Приемането на законодателството за здравеопазване на животните е голяма победа. То прави възможни три неща. Първо, то свързва здравето на животните и хуманното отношение към тях с общественото здраве. Тази пряка връзка заедно с акцентът върху отговорната употреба на антибиотици ще помогне в борбата с нарастващата устойчивост към антимикробни лекарства. Второ, законодателството позволява на властите и производителите да се концентрират по-добре върху превенцията и контрола на заразните болести по животните. И трето, то слива почти 40 различни правила от старото законодателство в един регламент.” Това каза докладчикът Ясенко Селимович (АЛДЕ, Швеция).

Превенция: по-добро отглеждане и отговорно ползване на лекарства

Новите правила поставят ударението върху превенцията и изясняват отговорностите на земеделските производители, търговците, специалистите по животните, ветеринарните лекари и собствениците на домашни любимци, което е в унисон с дългосрочната позиция на Парламента.

Всички земеделци, собственици и търговци на животни са задължени да прилагат принципите на добро животновъдство и разумно използване на ветеринарни лекарства. Ветеринарите ще трябва да повишават осведомеността относно връзката между здравето на животните и хуманното отношение към тях и човешкото здраве и устойчивостта към антимикробни лекарства. Европейската комисия пък се нае да наблюдава реалната употреба на антибиотици за животни в държавите членки и ще публикува редовно съпоставими данни в тази сфера.

Бързи, прозрачни, съгласувани и основани на научни доказателства решения

Новото законодателство ще даде право на Комисията да предприеме спешни мерки за справянето с възникващите заболявания, които биха могли да имат „силно значително влияние” върху общественото здраве и селскостопанското производство. Евродепутатите също така гарантираха консултирането на експерти от Европейския орган за безопасност на храните при обновяването на списъците на ЕС за потенциално опасни болести, както и че земеделските организации, ветеринарните асоциации, движенията за хуманното отношение към животните и други ще участват при изготвянето на планове за непредвидени ситуации.

Подобряване на отношението към животните и борба с незаконната търговия с домашни любимци

Всички мерки за контрол на болести ще трябва да вземат предвид хуманното отношение към животните и да спестяват на съответните животни, включително уличните, прекалената болка и страдание.

За да се предотврати разпространението на болести от улични и незаконно продадени животни, евродепутатите въведоха правила, които изискват от специалистите по отглеждане и търговците на животни да бъдат регистрирани. ЕП също така даде на Комисията правото да изиска от държавите членки да създадат национални бази данни на кучета, котки и други домашни любимци, ако това е необходимо.

Следващи стъпки

Проектът за Регламент относно здравеопазването на животните беше без гласуване чрез ранно споразумение на второ четене, след като беше одобрен от Съвета през декември 2015 г. След одобрението на Парламента регламентът вече може да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС, ще влезе в сила двадесет дни по-късно и ще бъде приложим пет години по-късно.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна инициатива (съвместно вземане на решения), споразумение при ранно второ четене.

Число: 70% от заразните болести при хората се срещат и при животните.

Факти:

 • Земеделският сектор в ЕС отглежда поне 2 млрд. птици (пилета, кокошки носачки, пуйки и други) и 334 млн. бозайници (свине, овце, кози, говеда и други)
 • В ЕС има 13.7 млн. животновъдни обекти
 • Стойността на животновъдството в ЕС е 156 млрд. годишно.

Източник: Европейка комисия (2013 г.)

Инфографика: Здравето на животните: депутати гласуват мерки за борба с епидемии:

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160222IFG15322/Animal-diseases-the-cost-of-acting-too-late.

Връзки:

Вижте целия текст...

Мляко, плодове и възпитанието в здравословни хранителни навици

Очаква се в скоро време децата в ЕС да получат достъп до по-добре финансирана училищна програма за мляко, плодове и зеленчуци, както и подобрено образование за създаване на здравословни хранителни навици. С приемането на проекта на законодателен акт от EP във вторник сегашните отделни училищни програми за мляко и плодове в ЕС ще бъдат слети, а новият годишен бюджет ще се увеличи с 20 млн. евро до 250 млн. евро.

„Здравословната и балансирана диета е в основата на доброто здраве, но консумацията на плодове, зеленчуци и мляко спада в целия ЕС. Поради тази причина укрепването на училищната програма за плодове, зеленчуци и мляко е от изключително значение, като това може да бъде постигнато с увеличаване на бюджета и съсредоточаване върху образованието за здравословно хранене. Парламентът също така гарантира финансовата стабилност на програмата, като забранява на страните-членки едностранното орязване на бюджета и или промяната на критериите за разпределение на европейски средства помежду си”, съобщи Марк Тарабела (С&Д, Белгия), който придвижи законодателството в Парламента и бе начело на преговарящия екип.

Повече уроци по здравословно хранене, увеличено и по-справедливо финансиране

Страните членки, които се регистрират за схемата за доброволна помощ, ще трябва да насърчават по-здравословни хранителни навици, използването на местни хранителни ресурси, биологичното земеделие и борбата срещу хранителните отпадъци. Също така децата трябва да преоткрият връзката си със селското стопанство, например чрез посещения на ферми.

Парламентът договори допълнителни 20 милиона евро на година за финансиране на образователни мерки и раздаването на млечни продукти. С това годишното финансиране за мляко достига 100 милиона евро, а това за плодове и зеленчуци – 150 милиона.

Членовете на ЕП също така гарантират, че европейските средства ще бъдат по-справедливо разпределени между държавите членки като създадоха, два основни критерия за цялата програма (дял на 6―10 годишни деца от населението и степента на развитие на региона в рамките на съответната страна-членка). Досегашните суми по програмата за мляко ще се вземат предвид и ще бъдат балансирани с нов, минимален годишен размер на помощта от ЕС за всяко дете.

По-здравословен избор на разпределената храна

Членовете на ЕП актуализираха списъка на продуктите, отговарящи на условията за финансиране от ЕС, за да се гарантира следното:

 • приоритет за продукти, които не се консумират достатъчно като пресни и месни продукти за сметка на преработени храни като супи, компоти, сок, кисело мляко и сирене. Последните могат да бъдат предоставени само като допълнение към пресни плодове, зеленчуци и мляко или мляко без съдържание на лактоза;
 • добавените подсладители и изкуствените овкусители ще бъдат изключени, а разпределянето на продукти с ограничени количества добавена захар, сол и мазнини ще получи финансиране от ЕС само като изключение и при спазване на строги условия, включително и одобрение от националните здравни органи.

Следващи стъпки

Съветът на министрите постигна условно споразумение по проектозакона с Парламента през декември 2015 г. Временно съгласуваният регламент, одобрен в парламента с 584 гласа „за“, 94 „против“ и 32 „въздържал се“, все още трябва да бъде официално одобрен от Съвета. Новите правила трябва да влязат в сила от 1 август 2017 г.

Бележка за редакторите

Програмата за мляко в училищата е създадена през 1977 г. Програмата за плодове в училищата, която съдържа клауза за образование, беше въведена през 2009 г. И двете програми са създадени за насърчаване на консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, но досега те са били прилагани под различни правни и финансови правила.

Всички 28 страни членки на ЕС участват в програмата за мляко в училищата, а 25 от тях – в програмата за плодове в училищата (всички с изключение на Великобритания, Финландия и Швеция). През учебната 2013/2014 г. почти 10 милиона деца в целия ЕС имаха достъп до училищната схема за плодове и 19 милиона до тази за мляко.

В цяла Европа се наблюдава спад в консумацията на плодове, зеленчуци и мляко. Над 20 милиона деца в ЕС са с наднормено тегло, а младежите консумират едва между 30% и 50% от препоръчителния дневен прием на плодове и зеленчуци.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: Съвместно вземане на решение, споразумение на 1во четене.

Връзки:

Вижте целия текст...

Евродепутатите срещу нови сделки на ЕС с цигарени компании против контрабандата

На 09.03.2016 г. мнозинство от евродепутати призова Европейската комисия да не подновява споразуменията на ЕС за борба с контрабандата и фалшифицирането на цигари с Филип Морис Интернешънъл (PMI). Сделката изтича през юли 2016 г. Вместо това трябва да се използват европейски и международни законодателни инструменти за борба с контрабандата.

Евродепутатите отбелязват неуспеха на споразумението в намаляването на контрабандата, тъй като рязко увеличение в продажбите на незаконни, немаркирани цигари, известни като „евтини бели“ цигари, моментално е запълнило вакуума.

По силата на този вид споразумения четирите най-големи тютюнопроизводители приеха да платят на ЕС и неговите държави членки общо 2,15 млрд. долара в замяна на спиране на съдебни производства срещу тях за възстановяване на мита, изгубени заради незаконна търговия с цигари. Компаниите също така се съгласиха активно да се борят с контрабандата и фалшифицирането на тютюневи изделия.

Евродепутатите отбелязват, че незаконната търговия с тютюневи изделия и в частност контрабандата на фалшиви цигари, все още води до загуби от повече от 10 млрд. евро на година за ЕС и неговите държави членки. Тези загуби са от нереализирани мита, ДДС и акцизи.

Друга тревога е, че според тези споразумения годишните плащания от страна на тютюнопроизводителите допринасят за финансирането на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това би могло да доведе до конфликт на интереси.

Вместо да се подновяват тези споразумения, евродепутатите смятат, че държавите членки трябва да концентрират усилията си върху прилагането на Директивата за тютюна от 2014 г. Тя предвижда по-ефективен набор от инструменти като интероперативни системи за проследяване на цигарите на ниво ЕС, който трябва да влезе в сила през 2019 г. Държавите членки трябва и да ратифицират протокола към Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО, която прави същото в международен план.

Евродепутатите наблягат на задължението на страните по протокола на СЗО да защитават своите политики за обществено здраве от интересите на тютюнопроизводителите и забраната за делегиране на свързани задължения на тази индустрия.

За да се покрие времето до влизането в сила на всички разпоредби на Директивата за тютюна, евродепутатите призовават Комисията да изготви нови, допълнителни правила относно „евтините бели“ цигари, за проследяване на тютюневите продукти на PMI и да предприеме правни действия срещу незаконни изземания на последните.

Информация за редактори

Държавите членки на ЕС и Комисията сключиха споразумения с тютюнопроизводителите Филип Морис Интернешънъл (PMI) през 2004 г., Джапан Табако през 2007 г., Бритиш Американ Табако (BAT) и Империал Табако през 2010 г. Четирите компании се съгласиха да платят общо 2,15 млрд. долара на ЕС и държавите членки в замяна на прекратяване на съдебни производства срещу тях за загуба на мита, причинена от незаконна търговия с цигари (PMI прие да плати 1,25 млрд. долара за период от 12 години, а останалото беше разпределено между другите три компании).

Компаниите също така обещаха да предотвратят попадането на техните продукти в ръцете на престъпници, като доставят само количествата, необходими за законния пазар, продават само на легитимни клиенти и прилагат система за проследяване, която да помага на властите в случай на незаконна търговия с цигари.

* * *

Връзки:

Вижте целия текст...

Депутатите искат да се ограничи употребата на антибиотици в селското стопанство

Евродепутатите смятат, че за справянето с нарастващата устойчивост на бактериите към съвременните антибиотици, използването на съществуващите антимикробни лекарства трябва да бъде ограничено. Те настояват за забрана на колективното и превантивно лечение на животни с антибиотици и подкрепят мерки за стимулиране на научните изследвания за откриване на нови лекарства.

„Световната здравна организация предупреждава, че светът е изправен пред опасността да се потопи в постантибиотична ера, в която устойчивостта срещу антибиотиците ще доведе до все повече и повече жертви на рака. Затова беше време да предприемем енергични мерки и да се захванем с проблема от корена“, каза докладчикът Франсоаз Гростет (ЕНП, Франция).

Тя добави: „Борбата с устойчивостта срещу антибиотиците трябва да започне от фермите. По-конкретно, ние искаме да забраним чисто превантивната употреба на антибиотици, да ограничим масовото пръскане до някои специфични случаи, да забраним ветеринарната употреба на антибиотици от критично значение за човешката медицина и още повече, да сложим край на продажбата на антибиотици, ваксини и психотропни продукти по интернет. Благодарение на тези мерки ние се надяваме да намалим количествата антибиотици, които попадат в чините на потребителите“.

„При все това, ние не трябва да ограничаваме терапевтичния арсенал на ветеринарите. Целта на този регламент е да улесни тяхната работа. От огромна важност е да се окуражи изследователската дейност и иновациите в този сектор“, завърши тя.

Ветеринарните лекарства не трябва в никакъв случай да служат за подобряване на производителността или за да компенсират за лошо стопанисване на животните. Евродепутатите също така настояват за ограничаване на профилактичната употреба на антимикробни лекарства (като превантивна мярка при липса на клинични симптоми на зараза) до отделни животни и само в случай на одобрение от ветеринар.

За да се противостои на антимикробната устойчивост, законодателството би дало на Европейската комисия правото да посочва антимикробни лекарства, които да са само за човешка употреба.

Иновации

За да се окуражи научноизследователският напредък в новите антимикробни лекарства, евродепутатите искат въвеждането на стимули, включително по-дълги периоди на защита за техническата документация на новите лекарства, търговска защита на иновативните активни съставки и защита за значителните инвестиции в данни, генерирани за подобряване на съществуващ антимикробен продукт или за оставането му на пазара. В четвъртък евродепутатите също подкрепиха доклада на Клаудиу Чиприан Тънъсеску (С&Д, Румъния), с който се изменя друг закон за подобряване на режима за одобрение на ветеринарни медицински продукти, който трябва да бъде отделен от този за лекарства за хора.

Следващи стъпки

И двата доклада бяха приети с вдигане на ръце. Евродепутатите също така гласуваха за започване на преговорите със Съвета. Целта е постигане на съгласие на първо четене относно техните предложения.

Бележка за редакторите

Целите на законодателното предложение за антимикробните лекарства са взаимосвързани. Идеите са следните:

 • увеличаване на достъпа до ветеринарни медицински продукти;
 • намаляване на административната тежест;
 • стимулиране на конкуренцията и иновациите;
 • подобряване на функционирането на вътрешния пазар;
 • справяне с опасността за общественото здраве, свързана с развиването на антимикробна устойчивост.

Европейският център за превенция и контрол на заразите (ЕЦПК) наскоро предупреди, че бактериите в хората, храните и животните продължават да показват устойчивост на най-широко разпространените антимикробни лекарства. Учените казват, че устойчивостта на ципрофлоксацин, антимикробно лекарство от критична важност за лекуването на зарази при хората, е много висока при кампилобактериите. Това намалява възможностите за ефективното лекуване на остри инфекции, причинени от храни. В същото време продължава разпространението из Европа на салмонелни бактерии, които са устойчиви на множество лекарства.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура (съвместно вземане на решения), първо четене.

Връзки:

Вижте целия текст...

Актуално

Пленер „Европа през нашите очи“

На 12 и 13 март в галерия „Модулор“ – Хасково, се проведе пленер „Европа през нашите очи“ с участието на художници непрофесионалисти. Благотворителната кауза привлече повече от 20 участници, сред които и много деца, като най-малките от тях бяха на предучилищна възраст.

Консултант-художник беше Мара Латева, а асистенти бяха членове на Инер Уил клуб Хасково.

Под професионалното ръководство на г-н Даниел Русев малките и големи участници нарисуваха повече от 50 графики, акварели и маслени платна, в различни жанрове и с използването на различни техники.

След представянето на картините на няколко поредни изложби пред публиката на Хасковска област, те ще бъдат разпродадени на традиционно организирания от Областна управа – Хасково, Благотворителен коледен търг.

Екипът на „Европа Директно – Хасково“ благодари на всички за участието и изказва специални благодарности на г-жа Мара Латева, г-жа Ани Саркисян и г-н Даниел Русев за организацията и провеждането на пленера!

Снимки можете да разгледате тук:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1183084131736569.1073741852.1025510484160602&type=3

Вижте целия текст...

ОДОБРЕНА Е НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА

Правителството одобри Национална програма за младежта (2016-2020). Тя е инструмент за изпълнение на целите на младежката политика в страната и финансира проекти за младежки дейности, изпълнявани от неправителствени организации, по две основни подпрограми – Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове и Национални младежки инициативи и кампании.

Програмата ще допринесе за постигане на стратегическите цели на Националната стратегия за младежта чрез реализиране на осем оперативни цели и петнадесет дейности, насочени към насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване, повишаване на гражданската активност на младите хора и др.

Очаква се в резултат на изпълнението на програмата да бъде реализирано териториално покритие чрез функциониране на минимум 30 младежки информационно-консултантски центрове, предоставящи качествени и ефективни услуги. Чрез тях ще бъдат повишени информираността на младите хора, знанията, уменията и нагласите за възможностите за професионална и личностна реализация и възможностите за участие в процеса на решаване на значими социални въпроси и младежки проблеми, включително за младите хора от малките населени места и отдалечени райони. Сред целите е и информираността на младите за ползите от здравословния начин на живот, за младежкото доброволчество, за предоставяни възможности за младежко предприемачество в България и за мобилизиране на младите хора в процесите на изпълнение на европейските политики.

Програмата е изготвена на базата на отчетените потребности на младите хора в страната, външна независима оценка от действието на Програмата до 2015 г., както и на мнения и препоръки, представени от неправителствения сектор в резултат на проведено обществено обсъждане от Министерство на младежта и спорта.

Вижте целия текст...

Публична консултация за работата на центровете Европа Директно

По поръчка на Комисията на ЕС Coffey/Deloitte прави публична консултация за работата на центровете Европа Директно в Европа извършена през периода 2013-2017 г. България ще бъде отново една от 7-те case study държави за оценката на работата на мрежата.

Всеки, който е използвал наскоро услугите на информационен център на мрежата Europe Direct, моля да отговори на въпросите от публичната консултация. Искаме да чуем Вашето мнение, за да подобрим бъдещата си работа.

Ако имате мнение и предложения относно работата на мрежата моля попълнете консултацията тук:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm

Срокът е 4 май 2016.

В допълнение към тази публична консултация, споделете мнението си, дайте съвети и направете коментари на български език за функционирането на центровете като цяло и на дейностите, и всичко свързано с тях на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=BG

Разчитаме на вас и благодарим предварително за усилията!

Предстоящи събития и обяви

ЕК стартира обществена консултация по европейския стълб на социалните права

Целта на консултация е да бъде направена оценка на настоящите достижения на правото на ЕС в социалната област, да бъдат обмислени новите тенденции в моделите на работа и в обществата и да бъдат събрани становища и получена обратна връзка относно принципите, набелязани в проекта на стълба на социалните права.

Европейската комисия представи първи проект на европейския стълб на социалните права и даде старт на обществена консултация. Целта на консултация е да бъде направена оценка на настоящите достижения на правото на ЕС в социалната област, да бъдат обмислени новите тенденции в моделите на работа и в обществата и да бъдат събрани становища и получена обратна връзка относно принципите, набелязани в проекта на стълба на социалните права. Резултатите от консултацията ще допринесат за неговото окончателно оформяне.

Инициативата е насочена към националните органи и парламенти, социалните партньори, заинтересованите страни, гражданското общество, експертите от академичните среди и гражданите от еврозоната, като същевременно е възможно други държави — членки на ЕС, да се присъединят към нея, ако желаят това.

Консултацията ще продължи до 31 декември 2016 г., като консолидирана версия на европейския стълб на социалните права ще бъде представена в началото на 2017 г.

Участвайте в обществената консултация на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/68ec55ca-c915-4ce4-c923-fe9e2591d416.

Вижте целия текст...

Инвестиционен портал ще свързва предприемачи и инвеститори в ЕС

От Ники Стоянов

Авторът на интервюто Николай Стоянов е студент втори курс по право. Той получи титлата "Студентски главен редактор" на Европа.Дневник, след като спечели първото място през декември в поредицата от студентски конкурси за есета "Главният редактор си ти".

Аглика Събева – Цветанова, експерт в представителството на Европейската комисия в България

За "Плана за инвестиции за Европа", познат още като плана "Юнкер", се знае още от неговото представяне от Европейската комисия в края на 2014 г. Аглика Събева-Цветанова, съветник в Представителството на Европейската комисия в България в областта на икономическото управление и европейски семестър обяснява неяснотите около него. С нея разговаряме за бъдещето на плана "Юнкер" и за новия инвестиционен електронен портал, целящ да свърже бизнеса в Европа, и разглеждаме начините за кандидатстване за финансиране чрез "Плана за инвестиции за Европа".

Планът "Юнкер" вече реализира успехи в множество страни на ЕС, като само до края на 2015 година е допринесъл за европейската икономика с инвестиции за над 50 милиарда евро. Въпреки това сред българската общественост и българския бизнес продължават да битуват доста заблуди, които е добре да разсеем, за да се увеличат шансовете български предприемачи да се възползват от тази инициатива. Нещо много важно – никоя държава членка няма определена квота, в рамките на която да очаква да получи даден "гарантиран" размер на инвестиции. Всичко зависи от това какви проекти могат да генерират участниците на пазара и българските публични органи, като оценяването е различно от познатото ни по структурните фондове на Европейския съюз, споделя г-жа Цветанова.

Тук е мястото да изясним, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (както е официалното име на структурата, която реализира плана "Юнкер") не е грантова схема за безвъзмездно отпускане на средства като структурните и кохезионни фондове. Той е механизъм за осигуряване на евтино финансиране и (когато е необходимо) институционална подкрепа за реализиране на амбициозни и жизнеспособни бизнес проекти, които по един или друг начин съответстват на политиката на ЕС за стимулиране на икономиката и растежа в Европа и създаване на нови работни места.

Достъп до евтини европейски пари в България има, но въпреки това грантовите оперативни програми по еврофондовете имат редица ограничения и невинаги са подходящи за бизнеса. Процедурите са по-тромави, защото става въпрос за изразходване на публични средства от бюджета на ЕС. Предимствата на "Плана за инвестиции в Европа" са, че чрез гаранция от европейския бюджет той осигурява достъп до големи заеми по процедури, които са обичайни и общоприети за предприемачите. Планът ще финансира проекти с по-рисков профил, стига да са изгодни и устойчиви. Целта е да се привлекат колкото се може повече частни инвестиции, благодарение на това, че част от рисковете на проектите ще бъдат поети от гаранцията предоставена от ЕФСИ.

Проектите по плана "Юнкер" не се оценяват от държавните органи и не минават през предварителна селекция на регионално или национално ниво. Eдна перспективна идея, независимо че не е в радара на структурните фондове, може да бъде финансирана. За да се възползват от финансиране по Европейския фонд за стратегически инвестиции, проектните предложения преминават стандартната процедура по оценка на риска на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и оценка за това дали са икономически жизнеспособни, дали са допустими и приоритетни според европейското законодателство. Има възможност да се комбинира финансиране по Инвестиционния план с кандидатстване за финансово подпомагане по структурните фондове.

За инфраструктурни проекти (вкл. такива на публични органи, например общини), за които са необходими средства от над 25 млн. евро публичният или частният организатор на проекти може да се свърже директно с ЕИБ, като попълни формуляр. При по-малки проекти (под 25 млн. евро) те трябва да бъдат групирани в платформи за съвместни инвестиции (от рамкови заеми до целеви средства), за да бъде възможно представянето им директно в ЕИБ.

Важен въпрос е участието на малки и средни предприятия в инвестиционния план. Това, разбира се, е възможно, като предприятията с проекти над 7 млн. евро могат да се свържат директно с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ, който е филиал на ЕИБ за малки и средни предприятия). За по-малки проекти кандидатстват през финансови посредници, напр. търговски банки.

Съвсем скоро като част от плана ще заработи онлайн портал за инвестиционни проекти, за да свърже кандидатите за финансиране с потенциалните инвеститори. Той ще осигури възможността за споделяне на информация за всякакви инвестиционни проекти в Европа на стойност над 10 млн. евро, като основна цел е търсене на инвеститори на европейско и световно ниво. Регистрацията в портала е отделна процедура, която не е задължително свързана с кандидатстване за заем към ЕИБ. Сайтът ще съдържа подробна информация за различни проекти, която да достигне до максимален брой инвеститори и да осигури общоевропейска база данни с проекти.

За да отговорят на критериите, проектите трябва:

 • Да бъдат за минимум 10 млн. евро.
 • Да се очаква да започнат в срок от три години от подаването им в ЕПИП.
 • Да бъдат организирани от публично или частно юридическо лице, установено в държава членка на ЕС.
 • Да бъдат напълно съвместими с приложимото европейско и национално законодателство.

Към момента в България вече са сключени няколко споразумения за предоставяне на финансиране по "Плана за инвестиции в Европа" чрез финансови посредници. Две български банки са подписали споразумения и имат предоставени средства, с които да гарантират изгодни заеми за МСП. Сибанк се очаква да раздаде над 100 милиона евро в изгодни заеми на поне 1000 малки средни предприятия през следващите 3 години. Райфайзенбанк пък ще реализира схема за заеми за МСП за 35 милиона евро за иновации, нови стоки и услуги с висока добавена стойност. Прокредит банк също участват като финансов посредник по плана "Юнкер", като участват и други финансови посредници.

Всеки сериозен предприемач с подходящ проект, който планира да се развива на територията на ЕС, има шанс за финансиране, стига той да спомага за постигане на целите за повече растеж и заетост в Европа. Предимство ще имат проектите в ключови области, като инфраструктура, образование, изследвания и иновации, енергетика, околна среда и ефективно използване на ресурсите както и рисковото финансиране за малки и средни предприятия. Проектите на стойност под 25 млн. евро ще кандидатстват през финансови посредници, напр. търговски банки, а по-големите проекти директно към ЕИБ.

Общините и публичните предприятия също могат да кандидатстват за заеми при облекчени условия чрез "Плана за инвестиции", в случай че имат подходящи проекти. За тях има предвидена облекчена процедура, свързана с безплатна техническа помощ при изготвяне на проектите.

За повече информация следете: ec.europa.eu/eipp

Електронната поща за подаване на вашите проекти: eipp-project@ec.europa.eu

Електронна поща за изискване на техническа помощ и въпроси: eipp-helpdesk@ec.europa.eu

Вижте целия текст...

Възможност за стипендии за обучение в международен следдипломен курс „Технологии за активно и здравословно остаряване“

По-долу ще може да се запознаете с покана да кандидатствате за пълна стипендия за международния следдипломен курс по „Технологии за активно и здравословно остаряване“, провеждан от Университета в Тренто (Италия), член на Европейския институт за иновации и технологии. Курсът е финансиран от Министерството на висшето образование и научно-изследователската дейност на Италия и Европейския съюз. Курсът се провежда и с локалната подкрепа за България на Джуниър Ачийвмънт България и Софийския университет.

Курсът предлага 12-месечно преживяване в международна академична среда, което ще ви помогне да развиете своите познания и умения в една изключително актуална област, както и да бъдете свързани с бизнес средата чрез стажове в компании. Стипендията е в размер до 12 000 евро, които ще ви бъдат напълно достатъчни за покриване на всички ваши разходи по време на обучението.

Периодът за кандидатстване за стипендии е отворен до 18 април, след което ще бъде извършена селекция на кандидатите.

Единствените изисквания, за да се обучавате в курса и да кандидатствате за стипендия, са:

 • да имате завършена магистърска степен на образование без значение от специалността, или завършена бакалавърска степен на образование + 2 години професионален опит
 • да можете да говорите английски език на ниво на самооценка B1.
 • За повече информация относно курса, може да посетите неговия сайт: http://activeaging.disi.unitn.it/.

  За да запазите своето място на информационния семинар на 18 март, моля попълнете регистрационния формуляр по-долу:

  https://form.jotform.com/60702947719968

  Броят на стипендиите е ограничен.

  Организационният екип

  ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

  Застаряването на населението без съмнение се приема за ключов проблем не само за Европа, но и глобално. За да ви дадем представа за сериозността на проблема – процентът на хора на възраст на 65 години по света се е удвоил от 5% на 10% в последните 50 години и се очаква да се покачи до 15% в следващите 25 години. Това е само една от многото статистки, които ясно показват, че днес сме изправени пред най-големия демографски преход в човешката история досега. Социалните и икономическите последици от това предизвикателство са от огромна важност.

  Основната последица от това предизвикателство е, че възрастните хора често са маргинализирани от обществото и стават пасивни, но също и това, че се формира пропаст между „младите“ и „старите“.

  Това добавя ново поколенческо измерение към предизвикателството, разширявайки последиците му както към възрастните, така и към младите.

  В последните години сме свидетели на насочването на все повече публични и частни инвестиции, ресурси и човешки капитал към финансиране, разработване и създаване на иновативни решения, услуги и умения, които да адресират този проблем.

  Само един пример – програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия отдели 1.2 милиарда евро на това предизвикателство! И това е само един от механизмите!

  Голям брой компании от широк спектър индустрии, от здравеопазване до застраховане, пренастройват бизнес моделите и технологиите си, за да предоставят новаторски отговори на този спешен проблем.

  В рамките на усилията по предоставяне на иновативни подходи, адресиращи проблема, Университетът на Тренто, Министерството на висшето образование и научно-изследователската дейност на Италия и Фондът за регионално развитие на Европейския съюз предлагат специализиран курс по „Технологии за активно и здравословно остаряване“.

  Целта на курса е да възпита ново поколение студенти, професионалисти и иноватори, които имат уменията, нужни да се изправят пред това предизвикателство. Основните области на познание и умения са:

  - умения за иновации и предприемачество, които ще ви дадат възможност да стигате до и давате форма на нови решения с въздействие за пазара и обществото

  - основи на икономиката и управлението, които ще ви дадат умения да оценявате разходите и ползите от вашите идеи, както и да разбирате как това умение се използва в организационен контекст

  - познания за социалния и здравния сектор, за да добиете по-задълбочено разбиране за това как застаряването на населението вече оказва въздействие върху нашите общества и начин на живот

  - техническа и технологична експертиза, която ще ви е нужна, за да можете да създавате нови високотехнологични решения.

  Ще използваме методология на „смесено обучение“, включваща лекционни формати, но също и работа по казуси, анализи на сценарий от реалния свят, екипни проекти, групови презентации, както и стаж с цел предоставяне на практически опит. В отражение на тази структура оценяването на представянето и текущата обратна връзка по време на курса ще бъдат както индивидуални, така и групови.

  Участвайки в курса, ще развиете ключови лични, екипни и меки умения, ще придобиете директен опит в областта и ще получите значителна стипендия от 12 000 евро.

  Ще бъдете част от малка подбрана група от не повече от 30 студенти, като кандидатстването е възможно от всяка една държава.

  Това е учебен курс с пълна заетост, който се провежда в Тренто, Северна Италия. Тренто е на европейски кръстопът, разположен в средата както на оста север-юг, така и на оста изток-запад. Университетът на Тренто е част от Европейския институт за иновации и технологии, консорциум от водещи университети в Европа, специализирани в ИТ и иновации.

  Курсът ще стартира през юни 2016 като курс с целодневна заетост в продължение на 12 месеца, вкл. период на стаж (до 5 месеца) в компания или изследователски център. Първото издание на курса приключва до края на май 2016, а това ще бъде ново, подобрено и ревизирано издание.

  Можете да кандидатствате за курса онлайн на: http://www.unitn.it/en/apply/serv-studenti.

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Как да финансирате бизнеса си чрез Инвестиционния план за Европа

Отговаря – Ева Паунова

Къде могат да кандидатстват малките и средни предприятия (МСП)?

1. МСП могат да кандидатстват за финансиране към някой от финансовите посредници на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Списъкът им за България може да бъде намерен на следния адрес: http://europa.eu/youreurope/busines...

2. СИБАНК и Райфайзенбанк България предоставят заеми с олекотени условия на МСП благодарение на финансовите гаранции на ЕФСИ:

СИБАНК предоставя 200 млн. лв. под формата на кредити с олекотени условия за МСП в периода 2016-2019 г. по програмата COSME.

 • Инвестиционни и оборотни кредити
 • 50% по-леки изисквания към предоставяне на обезпечения в сравнение със стандартните изисквания на банката
 • Това позволява кредитиране на по-рискови предприятия и проекти
 • Кредити до 300 хил. лв. се отпускат при максимално опростени условия
 • Максимален размер на кредита до 6 млн. лв.
 • Срок на кредите от 12 до 60 (в специални случаи 120) месеца
 • Безплатна консултация и кандидатстване – в клоновата мрежа на Сибанк
 • Повече информация - https://www.cibank.bg/bg/leftmenu/l...

Райфайзенбанк има кредитен портфейл от 70 млн. лв. за иновативните предприятия при по-благоприятни условия през следващите две години по програмата InnovFin.

 • Овърдрафт, реновиращи оборотни и инвестиционни кредити до 15 млн. лв.
 • МСП и дружества със средна пазарна капитализация (до 500 души)
 • За иновативни предприемачи, които отговарят на поне 1 от 20 критерия за иновативност (например, наличие на патент или рисков капиталов фонд, поне 5% разходи за изследователска и развойна дейност и т.н.)
 • 50% по-леки изисквания към предоставяне на обезпечения в сравнение със стандартните изисквания на банката
 • Безплатна консултация и кандидатстване на МСП – в бизнес центровете на банката за малки предприятия - http://www.rbb.bg/bg/small-and-medi...

3. За финансиране над 7 млн. евро, трябва да се свържете директно с ЕИФ. Офисът за България е на адрес София, ул. Съборна 2а; тел. +359 2 926 4 29.

Вижте целия текст...

Фондовете Launchub и Eleven инвестират 35 млн. в стартиращи компании

Фондовете за стартиращи компании Eleven и LAUNCHub ще получат нов финансов ресурс за инвестиции от около 35 милиона евро през следващите 2-3 години. С тази промяна двата фонда ще променят и стратегията си. Те ще работят с по-малко компании, но ще ги финансират с по-големи суми.

В първите си три години двата фонда имаха малко по-различна организационна структура. Те подбираха компании в по-напреднал етап на развитието им и фокусът им беше изцяло към идеи от дигиталната област. До края на миналата година фондовете инвестираха в повече от 180 компании. Самият подбор е прост – предприемачи представят идеите си и най-добрите получават финансиране.

Тoзи финансов ресурс от 35 милиона евро е значително по-голям от сумата, която фондовете инвестираха в стартиращи компании през последните три години.

Eleven и LAUNCHub бяха основани преди три години с евросредства по програма JEREMIE, управлявани от Европейския инвестиционен фонд. Явно водени от опита си от първия период, сега мениджърите на двата фонда са решили да се фокусират върху по-малко проекти, включително и вече познати. Това евентуално би било предпоставка за оформяне на ниша за нови акселератори, които да са готови за масово рисково финансиране.

Eleven 2.0

Eleven поднови подбора си за тази година и до края на април ще набират първите идеи на стартъпъри и предприемачи. Предприемачите могат да кандидатстват за новата програма на Eleven през платформата F6S (https://www.f6s.com/elevenrollingapplication/apply). Те трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, в който да представят екипа и проекта си на английски език.

За новия финансов период компанията е уговорила ресурс от 15 милиона евро, който ще събере до края на годината. Очакванията са две трети да дойдат от институционални инвеститори, а останалата една трета от частни.

Очакваме най-късно до май или юни да сме приключили напълно с набирането на капитала и веднага след това да започнем да инвестираме в стартиращи компании, казва Ивайло Симов, един от съдружниците в Eleven.

До момента Eleven е насочил 12 милиона евро към общо 115 стартъпа.

LAUNCHub

LAUNCHub също ще привлече сериозен капитал до края на годината. Сумата е около 18-20 милиона евро. Срокове за подаване на проекти няма, кандидатстването става по всяко време.

Сега от LAUNCHub планират да наберат нов капитал от 20 млн. евро до края на юни, като фондът е в процес на търсене на финансиране от различни източници. Вторият период ще бъде с продължителност между две и три години, като планът им е да инвестират по-големи суми в по-малко нови компании и да дофинансират най-перспективните предприемачи от портфолиото си.

За целия живот на фонда планираме да инвестираме в между 18 и 20 нови стартиращи компании, заяви Любен Белов, съдружник в LAUNCHub.

Екипите от предприемачи могат да кандидатстват за финансиране по всяко време, като представят лично идеите си пред основателите на фонда.

Вижте целия текст...

Безвъзмездно финансиране за подкрепа на национални и транснационални проекти за мултидисциплинарно сътрудничество между много организации за реакция спрямо насилието срещу жени и/или деца, и справяне с недостатъчното съобщаване за проблема

Краен срок: 1 юни 2016 г.

Поканата има два приоритета:

 • да се насърчат жертви и свидетели да съобщават на съответните власти и институции за случаи на насилие срещу жени и/или деца, и по този начин да се осигури техният достъп до подкрепата, която те имат право да получат, вземайки предвид и насочвайки към съществуващи механизми като например телефонни линии за помощ за деца и жени, приюти за жени, интердисциплинарни къщи за деца, администрирани от няколко организации, и др.;
 • да се развие и реализира многосекторно и многодисциплинарно сътрудничество (на национално, регионално или местно равнище), което да позволява на съответните професионалисти ефективно да си сътрудничат за предотвратяване и за реакция спрямо насилие срещу жени и/или деца.

Проектите по тази покана могат да предприемат изчерпателен подход към всички форми на насилие спрямо жени и/или деца или могат да се фокусират върху конкретни форми на насилие спрямо жени и/или деца, като например принудителни бракове и др.

Бюджетът на поканата е 3 млн. евро. Търсеното финансиране за един проект е най-малко 75 000 евро. ЕК осигурява 80% от разходите по проекта.

Кандидати могат да бъдат публични и частни организации, вкл. международни организации. НПО са допустим кандидат.

Кандидати и партньори по проекта трябва да бъдат от страните членки на ЕС, Исландия и Лихтенщайн. Кандидатът трябва да има най-малко една друга организация за партньор. Продължителността на проекта може да бъде до 30 месеца.

Повече информация можете да получите на адрес:

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm

Вижте целия текст...

Устойчиво управление на водните ресурси в земеделието, горите и сладководните аквакултури сектори

Краен срок: 19 април 2016 г.

Очакват се предложения на тема "Устойчиво управление на водните ресурси в земеделието, горите и сладководните аквакултури сектори", което включва следните предизвикателства:

 • Повишаване на ефективността и устойчивостта на водоползването;
 • Намаляване и мониторинг замърсяване на почвите и водите;
 • Интегриране на социалните и икономическите измерения в устойчивото управление на водните ресурси.

Консорциумите трябва да включват най-малко трима партньори, които искат финансиране от три страни участнички.

Повече информация можете да получите на адрес: http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2016 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в областта на природните и инженерните науки, хуманитарните и социалните науки, здравето и медицинските науки. Тази година 18. национален конкурс ще се проведе в периода 26-28 април 2016 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 10 април 2016 г.

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс получават правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), което е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. През тази година 28. европейско състезание ще се проведе в периода 15-20 септември 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Три проекта получават право на участие в Световното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2016 г., което ще се проведе в периода 09-15 юли 2016 г. в гр. Тулуза, Франция. Ежегодно това участие се осъществява чрез съдействието на Фондация „Еврика“ - единствен пълноправен член за България в МИЛСЕТ (MILSET) – независима, неполитическа младежка организация с нестопанска цел, която цели развитие на научната култура сред младите хора чрез организирането на научно-технологични програми, научни панаири, научни лагери, конкурси и други дейности. Чрез фондация „Еврика“ получаваме право на участие във форума на преференциални цени.

Два проекта получават поощрителни парични награди.

За подготовката на участниците в конкурс „Млади таланти“ ще се включат учени от Института по математика и информатика към БАН и от клуб „Млади учени“ към БАН. Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните инспекторати на МОН.

Повече информация можете да получите на адрес: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=1303

Вижте целия текст...

Финансиране на стаи за почивка на персонала + саниране на фирмени пространства? Как?

Има програми, които не са така известни за бизнеса, като европейските. Тежкото кандидатстване, многото документация и главно неразпространението на информация са основните пречки, при кандидатстването по повечето проекти.

Днес ще ви запознаем с една национална програма за финансиране, при която са допустими всички фирми, които имат назначен персонал.

Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка,санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са допустими за кандидатстване по програмата.

Какви са стъпките по кандидатстване ?

 • Може да се свържете с нас за да ви обясним по-специфични моменти при обработването на проектното предложение
 • Изготвяне на становище от службата ви по трудова медицина, въз основа на извършените замервания
 • Изготвяне на проектното предложение и внасянето му във фонда
 • Одобрение и започване на извършените дейности заложени в проекта
 • Финансиране на договорените разходи

Кой може да кандидатства?

 • Всички фирми, които имат назначен персонал
 • Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки
 • НЕ са получили финансиране по други проекти за същите дейности

Какво можем да финансираме?

 • Модернизация на помещенията, в които се намира персонала (подмяна подови настилки, измазване стени, подмяна на осветителни тела, тавани, покриви, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други)
 • внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии
 • изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място
 • обезопасяване на машини и съоръжения
 • стая за почивка на персонала с цялостно оборудване - климатик, диспенсър за вода, дивани, столове и т.н.

Каква парична помощ мога да получа ?

По проектът получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите. Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.

Наблюдаваме, че при подаване на проект, при който се включват външни части за финансиране (покриви, външни стени и т.н.) - финансирането за тях се редуцира от оценяващата комисия.

Кога мога да участвам ?

ВСЕКИ месец до 25-то число.

Вижте целия текст...

Първа покана за проектни предложения по програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

Срок за кандидатстване: до 15 Април 2016

Първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море" 2014-2020 г. (BalkanMed) e публикувана на 16 декември 2015 г. Общият бюджет на поканата възлиза на 20,132,788 евро, от които 17,112,870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3,019,918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички в програмата. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г.

По първата покана са отворени за кандидатстване и двете приоритетни оси:

• Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации" (с предвиден бюджет от 7,793,338 евро) и

• Приоритетна ос 2 „Околна среда" (с предвиден бюджет от 12,339,450 евро)

Проектите трябва да включват партньори от поне три страни от общо петте държави-участнички (Гърция; България; Кипър; Албания и Бивша Югославска Република Македония).

Бюджетът на проектите по Приоритетна ос 1 може да варира от 500 000 евро до 1 000 000 евро, а по Приоритетна ос 2 - от 500 000 евро до 1 500 000 евро.

Допълнителна информация във връзка с поканата и подаването на проекти предложения, както и относно програмата за сътрудничество можете да намерите на официалната електронна страница на програмата: http://www.interreg.gr/en/programmes/2012-05-11-09-00-08/balkan-mediterranean.html и https://sites.google.com/site/interregbalkanmed/.

Програма „Балкани-Средиземно море", която сближава трите държави-членки на ЕС (Гърция; България и Кипър) и двете кандидат-членки за ЕС (Албания и Бивша Югославска Република Македония), ще бъде фокусирана върху два приоритета:

• повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез предприемачество и иновации и

• опазване на околната среда.

Проектите, финансирани в рамките на Приоритетна ос 1 имат за цел насърчаване предприемаческите, социални и дигитални иновации; установяване на връзки между бизнеса и образованието; подпомагане обмяната на знания и добри практики между отделните региони. Инвестициите, осигурени по Приоритетна ос 2, имат за цел да осигурят устойчивото използване на ресурсите и опазване на природното и културно наследство в региона на Балканите и Средиземно море.

Средствата осигурени от Европейския фонд за регионално развитие по програмата възлизат на над 28 милиона евро, а средствата от Инструмента за предприсъединителна помощ са в размер на около 5 млн. Евро. Заедно със средствата, осигурени чрез националното съфинансиране от държавите-участнички, общият бюджет на програмата възлиза на приблизително 40 млн. евро.

Вижте целия текст...

ЕКООБЩИНА

Краен срок: до 30 юни 2016 г.

Посолството на Франция в България, с подкрепата на Европейския съюз в рамките на ОП „Околна среда” 2014-2020, в партньорство с Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и под високия патронаж на Президента на Република България, организира конкурс със заглавие „ЕКООБЩИНА”, който има за цел да награди българските общини, които са най-ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне на климата.

Конкурсът е в два раздела - за общини с население под 10 000 жители и за общини с население над 10 000 жители, в следните категории:

o Устойчиво управление на водите;

o Устойчиво управление на битовите отпадъци;

o Устойчива мобилност;

o Енергийна ефективност на сградите

Всички общини могат да подадат своята кандидатура, изпращайки съответните въпросници и спазвайки регламента на конкурса. Гражданите от своя страна могат да насърчат изпълнението на иновативни устойчиви проекти, като подкрепят кандидатурата на своята община в социалните мрежи.

Общините са поканени да вземат участие в семинарите ЕКООБЩИНА, които ще представят всяка една от тематиките на конкурса и ще се проведат с участието на международни експерти.

Градовете лауреати ще получат званието „ЕКООБЩИНА 2016”, а техният екип ще се възползва от възможността да участва в учебно пътуване във Франция, за да почерпи опит от френските експертни знания и практически поуки.

Конкурсът е отворен за участието на всички български общини, които в края на първия етап на конкурса (30 юни 2016) изпълнят всички условия по-долу:

o да са участвали в поне един от четирите семинара, организирани от Посолството на Франция в България в рамките на конкурса;

o да са изпратили до Посолството по поща или по електронен път надлежно попълнен въпросника (съответстващ на категорията, в която общината кандидатства за званието ЕКООБЩИНА), който ще бъде публикуван на сайта на конкурса ecoobchtina.bg.

Вижте целия текст...

Покана за предложения в рамките на Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“

Краен срок: 12:00 ч. (на обяд брюкселско време) на 17 май 2016 г. за първи кръг и на 1 септември 2016 г. за втори кръг

В Официалния вестник на ЕС от 17 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Проекти за изпращане на терен на утвърдени и младши доброволци на ЕС за хуманитарна помощ за подкрепа и допълване на хуманитарната помощ в трети държави. Акцентът е върху укрепване на капацитета и устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности и прилагащи организации.

Целта на поканата е финансиране на проекти, свързани с изпращане на терен на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Тези проекти ще допринесат за укрепване на капацитета на Съюза за осигуряване на свързаната с конкретните потребности хуманитарна помощ. В допълнение тези проекти могат също така да укрепят капацитета на прилагащите, изпращащите и приемащите организации, които участват или възнамеряват да участват в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, включително по отношение на инструменти и методи за ранно предупреждение за бедствия.

С тази покана Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA) очакват да постигнат следните резултати:

 • 350 младши/утвърдени доброволци, изпратени на терен по проекти за изграждане на устойчивост и управление на риска при бедствия в уязвимите, крехките и засегнатите от бедствия държави и забравените кризи в трети държави;
 • за 100 младши специалисти: възможност за участие в стажове в Европа преди изпращане на терен;
 • възможности за онлайн доброволческа дейност за подкрепа или допълване на проектните дейности;
 • проектите, които се финансират по тази покана, осигуряват взаимодействие и допълване на финансираните от ЕС операции за хуманитарна помощ или гражданска защита в съответните държави/региони.
  • Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекти, възлиза на 8 400 000 EUR.

   Предвижда се в първия кръг (проекти, подадени до 17 май 2016 г.) да се използват 50 % от наличните средства (4 200 000 EUR).

   50 % (4 200 000 EUR) ще бъдат налични за втория кръг (проекти, подадени до 1 септември 2016 г.).

   Максималният размер на субсидия ще бъде 1 400 000 EUR. Искания за субсидии до 100 000 EUR няма да бъдат разглеждани за финансиране. EACEA очаква да финансира 8 предложения.

   EACEA си запазва правото да не отпусне всички налични средства в двата кръга.

   Допустими организации

   Всички организации (организацията заявител и партньорите), участващи в кандидатстването по тази покана и действащи като изпращащи или приемащи организации, трябва да бъдат сертифицирани в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“. Подробна информация за механизма за сертифициране е налична на:

   https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en

   Критерии за възлагане

   Допустимите кандидатури ще се оценяват по следните критерии:

   • приложимост на проекта (максимум 30 точки);

   • качество на замисъла и изпълнението на проекта (максимум 30 точки);

   • качество и уместност на споразуменията за партньорство и сътрудничество (максимум 20 точки);

   • въздействие и разпространение (максимум 20 точки);

   Проекти, които са набрали по-малко от общо 60 точки, няма да бъдат разглеждани за отпускане на финансови средства.

   Заявленията за отпускане на безвъзмездни средства трябва да бъдат попълнени на един от официалните езици на ЕС, като се използва специално разработеният за целта електронен формуляр (e-Form).

   Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да се подаде не по-късно от 12:00 ч. (на обяд брюкселско време) на 17 май 2016 г. за първи кръг и на 1 септември 2016 г. за втори кръг.

   Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

   http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2016_101_r_0004_bg_txt.pdf.

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:85101
За седмицата:362600
За месеца:14322672
Общо:110739
Вашият IP: 44.192.253.106