Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 2 / 02.2016 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Приемаща организация - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Европейската комисия публикува годишния си анализ за икономическите и социалните предизвикателства пред държавите членки на ЕС

Европейската комисия публикува своя годишен анализ на икономическите и социалните предизвикателства в държавите членки на ЕС, т.нар. доклади по държави. Докладите са инструмент в рамките на оптимизирания европейски семестър за координация на икономическата политика с цел мониторинг на реформите на политиките и ранно предупреждение за предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор "Бюджет и човешки ресурси", заяви: "Днешният анализ на Комисията показва, че българската икономика продължава възстановяването си от кризата, но очертава и рискове, които трябва да бъдат преодолени в близко бъдеще, за да има устойчив и дългосрочен растеж.

Докладът отбелязва няколко положителни явления в сравнение с предходната година - повече работни места на пазара на труда, начало на пенсионната, здравната и образователната реформи, стабилизиране на финансовата система и по-конкретно банковия сектор.

Очакваният растеж за следващите години остава в рамките на 1.5 - 2% - позитивен, но недостатъчен, за да позволи на България да достигне стандарта на живот в "старите", а и в някои от новите членки на Европейския съюз.

Много е важно България да продължи усилията за създаване на привлекателна бизнес среда и да привлече частните инвестиции, необходими за осигуряване на по-високи темпове на растеж. Това касае най-вече работата за повишаване на доверието в съдебната система, въвеждането на електронно правителство и подобряването на системата за обществените поръчки. Нужно е още да се гарантира финансова стабилност, включително чрез силен и независим финансов надзор.

В условията на застаряващо население, продължаващото изтичане на млади хора от страната задълбочава проблемите на пазара на труда. Трябват решения в образователната система за по-добро напасване на търсенето и предлагането на работна ръка. Не на последно място, специално внимание трябва да се отдели на онази част от нашите съграждани, които са на прага на бедността, за да намират работа и да могат те и семействата им да живеят достойно."

За 18 държави членки, посочени в Доклада за механизма за предупреждение за 2016 г., публикуван през ноември заедно с годишния обзор на растежа, докладите по държави включват и задълбочен преглед съгласно процедурата при макроикономически дисбаланси.

Сред изводите докладът за България отбелязва, че:

- Българската икономика постепенно излиза от кризата, но все още не се наблюдава широкообхватно възстановяване. Необходимата фискална консолидация потиска вътрешното търсене, а все още съществуващите рискове оказват разубеждаващ ефект по отношение на частните инвестиции

- Оставащите дисбаланси във финансовия сектор пречат на ефективността на финансовото посредничество и разпределянето на капитал в икономиката. Приключването на неотдавна предприетите прегледи на банковия, застрахователния сектор и на пенсионните фондове ще представляват важна стъпка за укрепване на финансовата система и за привеждането ѝ в състояние да предоставя подкрепа на започващото възстановяване.

- Външната позиция на страната като цяло се е подобри допълнително, но продължават да съществуват рискове. Подобряването на нетната външна позиция бе породено предимно от структурно подобрение на салдото по текущата сметка и доведе до снижаване на брутния външен дълг, като намали рисковете.

Пълният тест на доклада за България е достъпен на:

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_bulgaria_bg.pdf

Лица за контакти с медиите:

Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)

Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)

Вижте целия текст...

За по-добро пасване между свободни работни места и търсещи работа в Европа

На 25.02.2016 г. Парламентът гласува проект за обновяване на европейските служби по заетостта („мрежата EURES“) с база данни за търсещи работа и свободни работни места из целия ЕС. Целта е да се подпомогне борбата с безработицата чрез по-добро напасване на търсенето и предлагането на пазара на труда.

Осъвременените правила, вече договорени със Съвета, ще дадат по-голяма роля на социалните партньори и ще се концентрират повече върху трансграничните региони и младите хора.

Обновеният портал на EURES трябва да може автоматично да съчетава автобиографии с подходящи обяви за работа. Също така всички обяви за работа, публикувани от обществените служби за заетост е държавите членки, ще бъдат достъпни в целия ЕС на интернет портала.

Евродепутатите одобриха постигнатия компромис с представителите на държавите членки с 576 гласа „за“, 56 „против“ и 21 „въздържал се“. Хайнц К. Бекер (ЕНП, Австрия), който беше докладчик на Парламента, каза по време на дебата: „В някои страни в ЕС виждаме високи равнища на безработица, докато другаде има 2 млн. незаети позиции поради липса на квалифицирана работна ръка. В първия етап на разширяването си платформата EURES може да улесни достъпа до стотици свободни работни места. В последствие това може да се разшири до 1,4 милиона позиции.“

Автоматичното съчетаване на обяви за работа с кандидатури ще бъде безплатно за работниците. По отношение на заетост, заплащане и други условия на труд не трябва да има дискриминация на основата на тяхната националност. Достъпът на лица с увреждания ще бъде осигурен.

Преговарящите от името на Парламента успяха да разширят мрежата, като предложиха членство и на частни организации, ако те предлагат услуги и за работниците, и за работодателите. Те също така прокараха изменения, които засилват трансграничните пазари на труда.

Евродепутатите внесоха и изменения, които позволяват изключение от задължението за трансгранично публикуване на стажовете и професионалните практики, финансирани от държавата, поради разликите в образователните системи и активните политики на пазара на труда на различните държави членки.

Следващи стъпки

След като беше гласуван от Парламента, регламентът остава да бъде официално одобрен от Съвета на министрите. Той ще влезе в сила, след като бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС, а държавите членки ще имат две години, за да въведат в сила промените.

Информация за редактори

Базата данни за заетост на ЕС EURES е създадена през 1993 г. като мрежа за сътрудничество между Европейската комисия и обществените служби за заетост на държавите членки на ЕС, плюс Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и други партньори (частни агенции за заетост, синдикати, организации на работодателите).

Сред недостатъците, които бяха идентифицирани от тогава насам, са непълни списъци със свободни работни места и автобиографии, ограничени възможности за автоматично съчетаване, както и недостатъчна трансгранична информация по трудови въпроси. Броят на заетите в други държави членки, без да се броят трансграничните работници, все още е само 7,5 милиона души или 3,1% от активното население.

Освен интернет портала, EURES разполага и с мрежа от около 1000 съветника из цяла Европа.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура (съвместно взимане на решения), споразумение на първо четене;

Hashtags: #employment #EURES;

Статистика: 3.1% от активното население на ЕС работи в друга държава членка.

Връзки:

Вижте целия текст...

ЕП иска засилване на борбата срещу трафика на домашни любимци

На 25.02.2016 г. Европейският парламент подкрепи обмена на данни в ЕС относно регистрацията на кучета и котки с цел борба с незаконната търговия с домашни любимци. Тези животни в много случаи не са отглеждани добре и представляват риск от разпространение на зарази. Според евродепутатите трафикът на домашни любимци се свързва все по-често с организираната престъпност.

В своята обща резолюция Парламентът призовава Комисията да гарантира, че всички държави членки имат съвместими бази данни с кучета и котки и да обмисли създаването на бази данни за други домашни любимци. Евродепутатите смятат, че изискването за регистрация на домашните любимци, заедно с обмена на данни в ЕС, ще намали възможността за фалшифициране на документи, ще подпомогне борбата с незаконната търговия, проследяването на източниците на зарази и справянето с малтретирането на животни и други проблеми.

Много държави членки вече имат задължителни системи за идентифициране и регистрация на домашни любимци, но информацията, която събират, невинаги е една и съща. Според резолюцията всички национални бази данни трябва да бъдат съвместими. Евродепутатите също така подчертават, че личните данни на собствениците и търговците на домашни любимци в тези бази трябва да бъдат добре защитени.

Борба срещу нелегалната търговия с домашни любимци и диви животни

Освен това парламентът призовава Комисията да приеме строги и ефективни мерки за борба с незаконната търговия с домашни любимци, в това число диви животни, отглеждани като домашни любимци.

Малтретирани животни, обект на трафик

Резолюцията подчертава, че домашните любимци, които се търгуват незаконно, често са развъждани в лоши условия, социализирани са слабо и са изложени на повишен риск от заболявания.

Обща информация

Законопроектът относно здравето на животните, който беше неформално договорен между евродепутатите и министрите на ЕС през юни миналата година и вероятно ще бъде гласуван от Парламента на второ четене по време на пленарната сесия 7-10 март, дава на Европейската комисия правото да изисква от държавите членки създаването на национални бази данни за домашни любимци, ако това е необходимо за гарантиране на ефективното предотвратяване на зарази и тяхното проследяване из ЕС. Законодателството също така предвижда задължителното регистриране на всички професионални гледачи и търговци на домашни любимци.

* * *

Допълнителна информация:

Дебат: четвъртък, 4 февруари;

Гласуване: четвъртък, 25 февруари;

Процедура: обща резолюция;

Hashtags: #pets #animalwelfare #animalhealth #petregistration.

Връзки:

Вижте целия текст...

Европейски съвет, 18-19 февруари 2016 г. - заключения относно миграцията

МИГРАЦИЯ

В отговор на миграционната криза, пред която е изправен ЕС, целта трябва да бъде бързо да се пресекат потоците, да се защитят външните ни граници, да се намали незаконната миграция и да се запази целостта на Шенгенското пространство. Като част от този цялостен подход, Европейският съвет - въз основа на подробни доклади от председателството и Комисията - направи оценка на прилагането на насоките, договорени през декември.

Европейският съвет приветства решението на НАТО за съдействие при разузнаването, наблюдението и контрола във връзка с незаконното прекосяване на Егейско море и призовава всички членове на НАТО активно да подкрепят тази мярка. ЕС, и в частност Frontex, следва тясно да си сътрудничи с НАТО

Цялостното и бързо изпълнение на Плана за действие ЕС – Турция продължава да бъде приоритет с цел пресичане на миграционните потоци и борба с трафикантските и контрабандистките мрежи. Турция предприе стъпки за изпълнение на Плана за действие, по-специално по отношение на достъпа на сирийските бежанци до турския пазар на труда и обмена на данни с ЕС. Въпреки това потоците от мигранти, пристигащи в Гърция от Турция, продължават да бъдат твърде големи. Необходимо е да се постигне значително и трайно намаляване на броя на хората, преминаващи незаконно от Турция в ЕС. За това са необходими по-нататъшни решителни усилия и от турска страна с цел да се гарантира ефективното изпълнение на Плана за действие. Европейският съвет приветства постигнатото споразумение за Механизма за бежанците в Турция и призовава Комисията и държавите членки да реализират без забавяне приоритетните проекти. Европейският съвет приветства също напредъка в изготвянето на надеждна доброволна хуманитарна програма за приемане с Турция.

Освен това,

а) по отношение на връзките със съответните трети държави всеобхватните и съобразени с конкретните нужди пакети от стимули, които понастоящем се разработват за конкретни страни с цел гарантиране на ефективно връщане и обратно приемане, се нуждаят от пълната подкрепа на ЕС и държавите членки. Освен това Европейският съвет призовава Комисията, върховния представител и държавите членки да наблюдават и да търсят решение на всички фактори, които могат да породят миграционни потоци;

б) следва да продължат и да бъдат активизирани изпълнението и оперативните последващи действия във връзка със срещата на върха от Ла Валета, по-специално договорения списък от 16 приоритетни действия;

в) следва да продължи да се предоставя хуманитарна помощ за сирийските бежанци и за съседните на Сирия страни. Това е неотложна глобална отговорност. В този контекст Европейският съвет приветства резултатите от проведената на 4 февруари в Лондон Конференция в подкрепа на Сирия и региона и призовава Комисията, държавите членки и всички останали държави контрибутори да изпълнят бързо ангажиментите си;

г) постоянните и устойчиви потоци от незаконни мигранти по маршрута през Западните Балкани продължават да будят сериозно безпокойство, което налага допълнителни съгласувани действия и слагане край на подхода на масово пропускане и на некоординираните мерки по този маршрут, като се вземат предвид хуманитарните последствия за засегнатите държави членки. Важно е също да останем бдителни за евентуални промени на положението, свързани с други маршрути, така че да сме в състояние да предприемем бързи и съгласувани действия;

д) на 12 февруари 2016 г. Съветът прие препоръка. Важно е да възстановим по съгласуван начин нормалното функциониране на Шенгенското пространство, с пълна подкрепа за държавите членки, изправени пред трудни обстоятелства. Необходимо е да възстановим положението, в което всички държави от Шенгенското пространство прилагат изцяло Кодекса на шенгенските граници и по външните граници отказват влизането на граждани на трети страни, които не отговарят на условията за влизане или които не са подали молба за убежище, въпреки че са имали възможност да го направят, като същевременно се отчитат особеностите на морските граници, включително чрез изпълнението на плана ЕС - Турция;

е) с помощта на ЕС създаването и функционирането на горещи точки постепенно се подобрява по отношение на идентифицирането, регистрирането, снемането на пръстови отпечатъци и проверките за сигурност на лицата и документите за пътуване; въпреки това остава да се свърши още много работа, по-специално за постигане на пълна оперативност на горещите точки, за гарантиране на 100-процентово идентифициране и регистриране на всяко влизане (включително систематични проверки за сигурност в европейските бази данни, по-специално Шенгенската информационна система, съгласно изискванията на правото на ЕС), за цялостно прилагане на процеса на преместване, за пресичане на вторичните потоци незаконни мигранти и търсещи убежище и за осигуряване на значителна инфраструктура за приемане, необходима за настаняването на мигрантите при човешки условия в очакване на изясняване на тяхното положение. Търсещите убежище нямат право да избират държавата членка, в която да поискат убежище;

ж) хуманитарното положение на мигрантите по протежение на маршрута през Западните Балкани налага спешни действия, като се използват всички налични европейски и национални ресурси за неговото облекчаване. За тази цел Европейският съвет счита, че вече е необходимо да се създаде капацитет на ЕС за предоставяне на вътрешна хуманитарна помощ в сътрудничество с организации, като ВКБООН, за подкрепа на страните, които са изправени пред голям брой бежанци и мигранти, като се използва опита на службата на ЕС за хуманитарна помощ и гражданска защита. Европейският съвет приветства намерението на Комисията да направи конкретни предложения във възможно най-кратък срок;

з) всички елементи, договорени през декември миналата година, следва да се приложат бързо, включително решенията за преместването и мерките за гарантиране на връщането и обратното приемане. Що се отнася до предложението за европейска гранична и брегова охрана, работата по него следва да бъде ускорена с оглед на постигането на политическо споразумение при нидерландското председателство и възможно най-скорошното привеждане в действие на новата система;

и) Европейският съвет приканва Европейската инвестиционна банка, в сътрудничество с Комисията, в кратки срокове да разработи идеи за начините, по които може да допринесе за реакцията на ЕС.

Всеобхватната стратегия, договорена през декември, ще донесе резултати само ако по всичките ѝ елементи се работи съвместно и ако институциите и държавите членки действат заедно при пълна координация. Същевременно трябва да се постигне напредък по реформирането на съществуващата рамка на ЕС, така че да се гарантира хуманна и ефективна политика в областта на убежището. За тази цел, след задълбочената дискусия ще се активизира подготовката за всеобхватен дебат на следващото заседание на Европейския съвет, когато въз основа на по-конкретна оценка трябва да се зададат допълнителни насоки и да се вземат решения.

Посетете уебсайта: http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases

Лица за контакт с медиите

Preben Aamann +32 22815150 / +32 476850543

Вижте целия текст...

Великобритания получи „специален статут” в ЕС

„Това е достатъчно за мен, за да препоръчам Великобритания да остане в Европейския съюз”, заяви той

Дейвид Камерън постигна споразумение за „специален статут” на Великобритания в ЕС и ще препоръча на британските граждани да гласуват за оставане на страната в съюза на предстоящия референдум.

Лидерите на страните-членки на ЕС единодушно приеха план за реформи в общите правила на Съюза, съобразен с исканията на Великобритания.

Сега обаче Камерън трябва да започне трудния процес, в който да убеди евроскептиците в собствената си страната, включително сред министрите на кабинета му, че споразумението задоволява националните интереси.

„Това е достатъчно за мен, за да препоръчам Великобритания да остане в Европейския съюз”, заяви Камерън.

В рамките на Европейския съвет, лидерите на държавите членки се съгласиха на определени промени в общите правила на блока, което ще означава и промени в базовите договори. Те ще влязат постепенно в сила ако след референдума Великобритания остане в ЕС.

Планът за реформи гарантира на Великобритания „специален статут”, по думите на Камерън.

Неговото правителство поиска от Европа повече права за страните извън еврозоната, намаляване на регулациите за по-голяма конкурентоспособност на Европа на глобалния пазар, повече права на националните парламенти при взимане на общи решения и въвеждане на възможност за намаляване на социалните помощи за имигранти от други европейски страни.

Настоящият пакет от предложения беше приет единодушно от лидерите след двудневни дебати в Брюксел.

Според него, тепърва пристигащите във Великобритания работници от други европейски страни ще имат „ограничен достъп” до социалните програми през първите 4 години от пребиваването си в страната. Първоначално Камерън настояваше те въобще да нямат възможност за социални придобивки, а през определения период от време достъпът до тях ще се увеличава постепенно. Тази мярка ще бъде валидна 7 години след въвеждането ѝ.

Детските надбавки за имигранти във Великобритания или друга страна, които те пращат към родините си, ще бъдат съобразявани със стандарта на живот в съответните държави, а не с тези на приемащите ги. Предвижда се това правило да влезе в сила от 1 януари 2020 година.

„Имаме сделка! Това е един достоен компромис, който се надявам да помогне Великобритания да остане в ЕС”, написа чешкият премиер Бохуслав Соботка в „Туитър”.

Чехия и другите страни от Вишеградската четворка – Унгария, Полша и Словакия – бяха сред основните критици на британските предложения за реформи, най-вече заради точката с временното прекъсване на социалните плащания за имигранти. Това засяга много граждани на тези страни, както и българи, които работят във Великобритания. Според германският канцлер Ангела Меркел споразумението е „честен компромис”.

„Не беше лесно това да бъде постигнато по всяка тема. Ние не дадохме прекалено много на Великобритания”, заяви Меркел пред журналисти.

Френският президент Франсоа Оланд също изрази мнението, че няма „специални услуги” за Лондон и нарушаване на правилата на ЕС.

От 22.02.2016 г. започват и парламентарни обсъждания относно определянето на дата за референдума.

Това ще е второто такова допитване за европейското членство на страната. През юни 1975 британците подкрепиха оставането си в тогавашната Европейска икономическа общност.

Безпрецедентно обаче е разделението в самата управляваща партия, като според британските медии няколко министри от кабинета на Камерън ще се включат в кампанията за излизане на страната от ЕС.

Липсата на договорка беше предпоставка за напускане на Великобритания от Евросъюза.

„Както съм казал, ще сключа споразумение само ако получим това, от което Великобритания се нуждае”, заяви Дейвид Камерън.

По-рано гръцките управляващи заплашиха да блокират сделката с Лондон, ако Атина бъде наказана заради мигрантите.

Френският президент Франсоа Оланд заяви, че прави всичко възможно, за да запази Великобритания в ЕС и коментира ситуацията с Гърция:

„Ако вътрешните граници бъдат затворени, ако Шенген не се прилага повече, тези бежанци ще останат в Гърция, една страна, която има вече значителни икономически трудности. И тя какво ще направи тогава?”, заяви Оланд, като по този начин подкрепи гръцкия премиер Алексис Ципрас

По време на срещата в Брюксел премиерът Бойко Борисов поиска наказания за Гърция от ЕК заради блокадата, която сериозно се отрази на родния бизнес.

Отговор засега няма.

Източник: БГНЕС, Novanews.bg Агенция "Фокус" БТА

Автор: Даниела Пехливанова    Редактор: Николай Киров

Вижте целия текст...

Актуално

Пленер „Европа през нашите очи“

На 12 и 13 март от 8.00 до 18.00 часа в Галерия „Модулор“, гр. Хасково, ул. „Оборище“ № 35, „Европа Директно – Хасково“ ще проведе Пленер „Европа през нашите очи“ с участието на 101 художници непрофесионалисти. Желаещите може да се включат като изпълнители или наблюдатели. Моля проявилите интерес да се регистрират на нашата електронна поща.

Предстоящи събития и обяви

Конкурс за студентско есе на тема "Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред малките и средни предприятия в България и другите страни членки"

Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организира КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ на тема: „Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред малките и средни предприятия в България и другите страни членки“

Изграждането на единен цифров пазар е един от ключовите приоритети на Европейска комисия (ЕК) и нейния председател Жан-Клод Юнкер. В съвременните условия на цифровизация на европейските икономики и общества, единният цифров пазар се очаква да генерира допълнителен растеж в рамките на Европейския съюз (ЕС), да създаде нови работни места, особено за младите хора, както и да допринесе за изграждането на икономика, основана на знанието. Според изчисления на ЕК, с премахване на излишните регулации и обединяването на отделните цифрови пазари на 28–те страни членки, общносттa може да спечели допълнително по 415 млрд. евро годишно, което би довело до нарастване на съвкупния брутен вътрешен продукт на ЕС с 3%.

В тази връзка, с цел постигане на по-голяма публичност на Стратегията за единния цифров пазар в Европа сред младите хора в България и провокиране на обществен дебат относно възможностите, които единният цифров пазар може да предостави както на фирмите в България, така и в останалите страни членки, Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организира настоящия Конкурс за студентско есе.

Критерии за участие в конкурса:

• В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 27 години.

Изисквания към есето:

• Есето не трябва да надвишава 1500 думи.

• Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Краен срок:

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 20 март 2015 г. Есета, подадени след тази дата, няма да бъдат разгледани от журито.

Оценяване на есетата:

Есетата, получени в рамките на конкурса, ще бъдат оценени от независима тричленна комисия от доказани експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите по време на оценяването е гарантирана.

При оценка на есетата комисията ще се ръководи от следните принципи:

• оригиналност на идеята;

• яснота на структурата;

• стил на представянето;

• значимост на съдържанието;

• релевантност на направените предложения;

• приложимост спрямо българските и европейски условия.

За участие в конкурса: Моля, изпратете своето есе, като попълните формуляра за кандидатстване.

След прецизна оценка от страна на тричленната комисия, ще бъдат отличени трите най-добри есета, а авторите им ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции!

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската Комисия в България и Институт за икономическа политика.

За повече информация за конкурса не се колебайте да се свържите с нас!

e-mail: epi@epi-bg.org

Вижте целия текст...

Започна кандидатстването за студентската бизнес практика "Иновации в действие"

Крайният срок за подаване на документи е 27 март

Участници в първото издание на бизнес практиката "Иновации в действие" през 2014 г.

Инженерната компания "Трелеборг България" обяви началото на второто издание на студентската бизнес практика "Иновации в действие". Инициативата, на която "Кариери" е медиен партньор, се реализира съвместно с Академията по иновационен мениджмънт (АИМ). Тя цели да провокира интереса на младите хора към инженерните професии и иновационния и технологичния мениджмънт, като им помогне да научат повече за тях чрез практически занимания.

В бизнес практиката могат да се включат настоящи студенти от цяла България, които се обучават по бакалавърски и магистърски степени в инженерни, природо-математически и бизнес специалности. Младежите ще имат възможност да надградят познанията, придобити в университета, и да развият допълнителни ключови умения като креативност, комуникационни и презентационни умения, работа в екип, бизнес етика и др.

Какво включва програмата

Бизнес практиката ще се проведе в рамките на два месеца от 4 април до 31 май 2016 г. През това време участниците ще се включат в бизнес симулации и ще решават реален бизнес казус в областта на иновационния мениджмънт. Те ще работят на състезателен принцип, като ще бъдат разпределени в 3 екипа от по 5 души всеки и ще си сътрудничат с ментори с практически опит в България и чужбина.

Програмата ще премине през общо шест етапа. Първият е въвеждащ и в него ще участват гост-лектори, които ще запознаят младежите с основните концепции в областта на иновационния мениджмънт. През следващите пет етапа е предвидено провеждането на различни дейности като генериране на идеи и карти за бизнес развитие, нови полета за иновиране, както и изготвяне на цялостни бизнес концепции за внедряване на краен продукт.

В края на програмата младежите ще придобият сертификат за преминато обучение по иновационен мениджмънт и ще имат възможност за стаж в "Трелеборг България". Също така ще получат подготовка за сертификат от Global Innovation Management Institute в САЩ и ще бъдат вписани в базата с иновационни мениджъри и специалисти на АИМ за България.

Изисквания към кандидатите

В обучението могат да се включат студенти бакалавърска или магистърска степен в специалности като "Международни икономически отношения", "Машинно инженерство", "Автомобилно и автоинженерство", "Технология на полимерите", както и "Индустриални технологии" и "Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето" или други равносилни на тях. От кандидатите се очаква да владеят поне B1 или по-високо ниво на английски език, както и да имат възможност за присъствие и самостоятелна работа в рамките на 180 часа. Студентите от бакалавърските степени трябва да бъдат поне в трети курс от обучението си, информират още организаторите.

Желаещите да участват трябва да изпратят CV на имейл адрес: tssbulgaria@trelleborg.com. Крайният срок за кандидатстване е до 27 март 2016 г.

Вижте целия текст...

Космически мечти

Краен срок: 1 април 2016 г.

Във връзка с 12 април – Световен ден на космонавтиката, Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център”, гр. Хасково, обявява конкурс за най-добър мултимедиен проект на тема „Космически мечти”. През 2016 г. конкурсът е посветен на 35 години от първия старт на космическа совалка (кораб за многократна употреба), осъществен на 12 април 1981 г.

Участници: ученици от 5 до 12 клас.

Участие: индивидуално или в екип (при екип наградата е една за екипа).

Възрастови групи:

- I група – 5 – 8 клас;

- II група – 9 – 12 клас.

Насоки за теми:

- Какво представляват космическите совалки?;

- Постижения и рекорди при полетите на космическите совалки;

- Катастрофи и провали на космическите совалки;

- Специални мисии;

- Бъдещи проекти за космически совалки;

Има още много интересни факти, за които можете да ни разкажете... Ще бъдат поощрявани такива проекти, които съдържат малко известна и любопитна (но не сензационна и недостоверна) информация.

Вид на проекта:

- компютърна презентация – до 30 слайда;

- мултимедиен филм – до 10 мин.

Допълнителна информация: В текстов файл и в края на проекта да се даде следната информация:

 • Трите имена на автора, години, училище, клас, населено място, личен адрес и телефони или e-mail за връзка, по желание и снимка;
 • Трите имена на ръководител или консултант (ако има такъв), месторабота, длъжност, населено място, телефони или e-mail за връзка.

Презентации и филми до 20 MB могат да бъдат изпратени на e-mail astrokonkurs@gmail.com.

Презентации и филми над 20 MB ще бъдат приемани на електронен носител в ст. 210 на ОП „Младежки център” или по пощата на адрес:

6300 Хасково

бул. „България” 41

ОП „Младежки център”

За конкурса „Космически мечти”

Награждаване: Най-добрите проекти ще бъдат наградени на 12 април 2016 год. от 14.30 часа в Младежки център - Хасково.

При промяна участниците ще бъдат информирани допълнително.

При невъзможност наградата да се получи лично, тя ще бъде изпратена по куриер за сметка на получателя.

За повече информация: e-mail: astrokonkurs@gmail.com.

Вижте целия текст...

RegioStars 2016

Краен срок: 16 април 2016 г.

Целта на наградите RegioStars е да се идентифицират добри практики в областта на регионалното развитие и да се популяризират оригинални и иновативни проекти, които биха могли да бъдат привлекателни и вдъхновяващо и в други региони.

Има пет категории награди RegioStars 2016:

 • Интелигентен растеж: Нови възможности в глобалната икономика;
 • Устойчив растеж: циркуларна икономика;
 • Приобщаващ растеж: Интегриран живот - изграждане на приобщаващи и не-сегрегирани общности;
 • CityStar: Иновативни решения за устойчиво градско развитие;
 • Ефективно управление: Промяна чрез променено управление;
 • Заявленията трябва да бъдат подадени от съответния управляващ орган (национален или регионален) или от ръководителя на проекта с одобрението на управляващия орган.

Повече информация ще можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/.

Конкурси

РИОСВ- Хасково обявява Регионален ученически фотоконкурс „Природата и аз”, посветен на Деня на Земята

„Природата и аз” е темата на тазгодишния Регионален ученически конкурс за фотография, организиран от РИОСВ – Хасково по повод Международния ден на Земята – 22 април. Конкурсът се провежда за шеста поредна година и цели чрез творчеството си децата да изградят позитивно отношение към природата и нейното опазване. В надпреварата могат да участват ученици от областите Хасково и Кърджали.

Фотографиите трябва да бъдат съобразени с темата и да показват отношението на младите фотографи към красотата и опазването на българската природа. Снимките трябва да бъдат паспартирани, като в долния десен ъгъл следва да бъдат изписани заглавието на творбата, името, училището и класа на участника, а на гърба на творбата – адрес, е-поща и телефон за обратна връзка. Крайният срок за приемане на творбите е 08.04.2016 г. вкл. До тогава следва да бъдат донесени или получени на адрес: РИОСВ - Хасково, ул. Добруджа” 14, за „Връзки с обществеността”.

Компетентно жури ще отличи първа, втора, трета и поощрителни награди. Победителите ще получат предметни награди и грамоти. Всеки от участниците може да представи до две свои творби, които не са участвали в други конкурси. В седмицата преди Деня на Земята по традиция ще бъде организирана фотоизложба с всички участващи в конкурса фотографии.

За допълнителна информация: 038/60-16-23 - М. Чомпалова-Йорданова.

Фейсбук страница на събитието - https://www.facebook.com/events/442113965998402/.

Вижте целия текст...

Стипендия Айнщайн за изключителни млади мислители

Краен срок: 15 април 2016 г.

Einstein Forum и фондация Daimler and Benz предлагат стипендия за изключителни млади мислители, които желаят да развият проект в различна област от тази на предишните им изследвания. Целта на стипендията е да се подкрепят тези, които, в допълнение към отличните постижения в своята област на специализация, са отворени към други, интердисциплинарни подходи. Стипендията се присъжда от 2007 г. насам и се отпуска на престой в лятната къща на Айнщайн за пет до шест месеца. За: всеки под 35 години с висше образование в областта на хуманитарните, в социалните науки, или в областта на естествените науки.

Повече информация можете да намерите на адрес:

http://www.einsteinforum.de/index.php?id=35

Възможности за финансиране и обучения

Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016 г.

Основните промени в Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016 година включват:

• Нови възможности за професионално обучение и учебна мобилност (възможност за организации да кандидатстват за проекти за мобилност във и извън рамките на хартата за професионално образование и обучение)

• По-целенасочени стратегически партньорства (по-ясно разграничаване между проекти, подкрепящи иновации, и проекти, подкрепящи обмена на добри практики).

• Преразгледан формат на секторните съюзи на уменията: две направления, подкрепящи определянето на нуждите и планирането и предоставянето на професионално образование и обучение (ПОО)

• Нови възможности в спорта: малки партньорства за сътрудничество.

В цялото ръководство се обръща особено внимание на насърчаването на проекти, които подкрепят социалното приобщаване (особено на бежанци и мигранти), както и на предотвратяването на радикализацията.

Допустими кандидати:

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Допустими действия:

• Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани

o Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта

o Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

o Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

• Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

o Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

o Алианси на познанията

o Секторни алианси на уменията

o Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

o Изграждане на капацитет в областта на младежта

• Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката

o Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

• Дейности „Жан Моне“

o Катедри „Жан Моне“

o Модули „Жан Моне“

o Центрове за високи постижения „Жан Моне“

o Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения

o Мрежи „Жан Моне“

o Проекти „Жан Моне“

• Спорт

o Партньорства за сътрудничество

o Малки партньорства за сътрудничество

o Европейски спортни събития с нестопанска цел

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_bg.htm

Вижте целия текст...

Първа покана за проектни предложения по програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

Срок за кандидатстване: до 15 Април 2016

Първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море" 2014-2020 г. (BalkanMed) e публикувана на 16 декември 2015 г. Общият бюджет на поканата възлиза на 20,132,788 евро, от които 17,112,870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3,019,918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички в програмата. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г.

По първата покана са отворени за кандидатстване и двете приоритетни оси:

• Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации" (с предвиден бюджет от 7,793,338 евро) и

• Приоритетна ос 2 „Околна среда" (с предвиден бюджет от 12,339,450 евро)

Проектите трябва да включват партньори от поне три страни от общо петте държави-участнички (Гърция; България; Кипър; Албания и Бивша Югославска Република Македония).

Бюджетът на проектите по Приоритетна ос 1 може да варира от 500 000 евро до 1 000 000 евро, а по Приоритетна ос 2 - от 500 000 евро до 1 500 000 евро.

Допълнителна информация във връзка с поканата и подаването на проекти предложения, както и относно програмата за сътрудничество можете да намерите на официалната електронна страница на програмата: http://www.interreg.gr/en/programmes/2012-05-11-09-00-08/balkan-mediterranean.html и https://sites.google.com/site/interregbalkanmed/.

Програма „Балкани-Средиземно море", която сближава трите държави-членки на ЕС (Гърция; България и Кипър) и двете кандидат-членки за ЕС (Албания и Бивша Югославска Република Македония), ще бъде фокусирана върху два приоритета:

• повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез предприемачество и иновации и

• опазване на околната среда.

Проектите, финансирани в рамките на Приоритетна ос 1 имат за цел насърчаване предприемаческите, социални и дигитални иновации; установяване на връзки между бизнеса и образованието; подпомагане обмяната на знания и добри практики между отделните региони. Инвестициите, осигурени по Приоритетна ос 2, имат за цел да осигурят устойчивото използване на ресурсите и опазване на природното и културно наследство в региона на Балканите и Средиземно море.

Средствата осигурени от Европейския фонд за регионално развитие по програмата възлизат на над 28 милиона евро, а средствата от Инструмента за предприсъединителна помощ са в размер на около 5 млн. Евро. Заедно със средствата, осигурени чрез националното съфинансиране от държавите-участнички, общият бюджет на програмата възлиза на приблизително 40 млн. евро.

Вижте целия текст...

Направление „Европейска памет за миналото“, Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020

Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС. Европейският съюз се основава на основните ценности като свобода, демокрация и спазване на правата на човека. За да можем да оценим в пълна степен какво означава това, трябва да поддържаме жив спомена за миналото, за да можем да превъзмогнем миналото и да изградим бъдещето.

По направление Европейска памет за миналото, Програма „Европа за гражданите" 2014-2020, може да се предостави подкрепа за следните видове проекти:

- Дейности, които приканват към размисъл относно европейското културно многообразие и общите ценности в най-широк смисъл. В този контекст ще се финансират проекти, чиито дейности са насочени към размисъл върху причините за тоталитарните режими в съвременната история на Европа (най-вече, но не само, за нацизма, довел до холокоста, за фашизма, сталинизма и тоталитарните комунистически режими) и към възпоменание на жертвите на техните престъпления.

- Дейности, отнасящи се до други ключови моменти и отправни точки в най-новата история на Европа. По-конкретно ще се отдава предимство на действия, които поощряват толерантността, взаимното разбирателство, междукултурния диалог и помирението като средство за превъзмогване на миналото и изграждане на бъдещето, по-специално с цел да бъде достигнато по-младото поколение.

Процедура за подбор:

Освен на общите критерии за допустимост, отстраняване и подбор, проектите по направление „Европейска памет за миналото" трябва да отговарят на следните специфични критерии за допустимост:

Вид на организацията:

Публични органи на местно/регионално равнище или организации с нестопанска цел, включително организации на гражданското общество, асоциации на пострадалите от политическите режими, както и културни, младежки, образователни и научноизследователски организации, асоциации на побратимени градове.

Брой партньори

В проекта трябва да участват организации от поне една държава членка. Предпочитание се дава на транснационалните проекти.

Бюджет

Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 100 000 EUR.

Дейностите трябва да се провеждат в някоя от допустимите по програмата държави.

Максималната продължителност на проекта е 18 месеца. Повече информация - https://eacea.ec.europa.eu/…/f…/european-remembrance-2015_en

Вижте целия текст...

Програми за териториално сътрудничество 2014-2020

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

В териториалния обхват на програмата попадат 10 държави – с цялата си територия или региони от ниво NUTS II (или еквиваленти) - България (Североизточен и Югоизточен регион), Гърция (Централна Македония, Източна Македония и Тракия), Румъния (Югоизточен регион), Турция (TR21, TR42, TR81, TR82, TR83 и TR90), Армения (цялата територия), Грузия (цялата територия), Молдова (цялата територия), Азербайджан (цялата територия), Русия (Ростовска област, Краснодарски край, Република Адигея) и Украйна (Одеса, Николаев, Херсон, области Запорожие и Донецк, Крим и Севастопол).

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ има за цел да подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. Програмата ще функционира чрез четири приоритетни оси:

 • Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“
 • Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“
 • Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“
 • Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“

Програмата ще се финансира от Европейския инструмент за съседство, Европейски фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ. Общият бюджет на програмата е в размер на 53 942 456,70 евро. Българските партньори ще получават от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България до 8% национално съфинансиране от определения им бюджет в проектите, в които участват.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са местни/регионални власти, публично-правни организации (юридическа лица с нестопанска цел в обществена полза, академични и образователни институции и др.) и неправителствени организации.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата - http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7413.

Вижте целия текст...

Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020

Териториалният обхват на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград за територията на Република България и префектурите от ниво 3 по NUTS: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.

За програмния период 2014-2020 Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 ще функционира чрез пет приоритетни оси:


 • Конкурентен и иновативен трансграничен регион;
 • Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион;
 • Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност;
 • Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване и
 • Техническа помощ.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са от национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации.

Общият бюджет на Програмата е 129 695 569 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 241 234 евро.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата - http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-bulgaria/735-greece-bulgaria-3rd-phase-of-the-public-consultation-for-the-preparation-of-the-etc-programme-greece-bulgaria-2014-2020.html.

Вижте целия текст...

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Основната цел на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“.

През новия програмен период 2014-2020 програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще работи по следните четири теми, всичките свързани с регионалното развитие:

 • Приоритетна ос 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации (НИДТРИ)”;
 • Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)”;
 • Приоритетна ос 3: „Нисковъглеродна икономика”;
 • Приоритетна ос 4: Околна среда и ресурсна ефективност.

Програмата позволява на публичните органи и публично правните организации и организациите с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Допълнителна информация може да намерите на официалния сайт на програмата - http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5932.

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:84101
За седмицата:361600
За месеца:14312672
Общо:110738
Вашият IP: 44.192.253.106