Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 4 / 10.2015 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Приемаща организация - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

България ще използва 200 млн. лева от средствата от ЕС за подкрепа малките предприятия

Европейската комисия прие оперативна програма на стойност 200 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие, с която България да предложи на своите малки и средни предприятия по-добър достъп до финансиране. Средствата от програмата ще се използват за банкови гаранции, благодарение на които МСП ще получат между 800 млн. и 1,2 млрд лева нови заеми.

Тази програма е част от усилията на Комисията да насърчи страните-членки да използват повече финансови инструменти в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 — 2020 г., като така постигат по-голям ефект от европейското финансиране. Това е и целта на Инвестиционния план за Европа, който председателяк Юнкер анонсира още в началото на мандата си.

“Тези 200 милиона лева от европейския бюджет ще отидат за банкови гаранции, за да ползват българските малки и средни предприятия заеми за общо до 1.2 милиарда лева. Парите ще им помогнат да разширят бизнеса си, да излязат на нови пазари, да наемат повече служители. Призовавам ги да бъдат активни и да използват европейското финансиране, за да постигнат по-добър живот за себе си и за хората около тях”, каза заместник-председателят на ЕК с ресор “Бюджет и човешки ресурси” Кристалина Георгиева.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Искам да поздравя българските власти за участието им в инициативата за МСП. Сега България е в челната група на страните от ЕС, които се ползват от този новаторски инструмент. Малките и средни предприятия са двигателите на растежа и новите работни места в Европа. За да успява икономиката на ЕС, те трябва да имат по-добър достъп до финансиране, тъй като така се насърчава предприемачеството.“

Заместник-председателят на комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: „Приетата днес в България инициатива за МСП ще даде тласък на стартиращи и малки предприятия от София до Варна и навсякъде другаде. Искаме държавите-членки да използват средствата на ЕС по нови и креативни начини, а България прави точно това. След Испания, Малта и България, искаме повече страни да се включат в инициативата.“

България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава инвестиционна програма. Българските МСП следва да се възползват от първите заеми по тази програма в началото на 2016 г.

Контекст

Инициативата за МСП е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и не изисква съфинансиране от национални или регионални средства.

МСП преобладават в икономиката на България и генерират 76 % от работните места и 61 % от добавената стойност в страната. Освен това България е сред държавите с най-голям дял на МСП, които посочват достъпа до финансиране като свое основно притеснение.

Основавайки се на успеха на България с финансовия инструмент JEREMIE за програмния период 2007 — 2013 г., инициативата за МСП предлага новаторски подход в използването на средствата на ЕС, като комбинира пари от европейските структурни и инвестиционни фондове (бившите кохезионните фондове), от програми като COSME и „Хоризонт 2020“ и заеми и гаранции от Европейската инвестиционна банка.

България ще пренасочи част от финансирането от ЕС, предназначено за гаранционните инструменти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, към инициативата за МСП под формата на гаранции за банките и другите финансови институции. Тези гаранции ще покриват заеми, предоставени на МСП, за да поемат първоначалния риск в проектите. Това ще доведе до по-добри заемни условия за българските МСП, а средствата ще достигнат до много повече компании, отколкото ако бяха предоставяни под формата безвъзмездни грантове.

За контакти:

Министерство на икономиката

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

ул. „6-ти септември“ № 21,София 1000, БЪЛГАРИЯ

Тел.: + 359 2 9329 220

Вижте целия текст...

ЕК представи пакет от мерки за създаване на единен пазар на капитали

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на капиталовите пазари

На 30.09.2015 г. Европейската комисия представи своя План за действие за съюза на капиталовите пазари, който ще помогне в 28-те държави от ЕС да се изгради наистина единен пазар на капитали. Оповестени бяха и първите, най-належащи стъпки в плана, като възстановяване на стабилните пазари на секюритизация. Като част от приоритета на Комисията „Юнкер“ за насърчаване на заетостта, растежа и инвестициите в ЕС, съюзът на капиталовите пазари е основен елемент от Плана за инвестиции и има ясна цел — да се реши проблемът с недостига на инвестиции, като се увеличат и разнообразят източниците на финансиране за европейските предприятия и дългосрочни проекти.


В другите части на света широко се използват други източници на финансиране, които допълват банковия сектор, а именно капиталовите пазари, рисковото финансиране, колективното финансиране и секторът на управлението на активи. Те трябва да заемат по-съществено място във финансирането на дружествата, които се опитват да намерят финансови средства, особено МСП и стартиращите предприятия. Достъпът до по-разнообразни източници на финансиране е ценен не само за инвестициите и бизнеса. Той е съществен фактор за финансова стабилност и може да смекчи последиците за фирмите при потенциални проблеми в банковия сектор, както и да им осигури така необходимите финансови средства. Ето защо съюзът на капиталовите пазари е важен елемент в усилията да бъде завършено изграждането на европейския икономически и паричен съюз.

Комисията иска също така да премахне пречките пред презграничните инвестиции в ЕС, за да могат предприятията и инфраструктурните проекти по-лесно да получават нужните им средства, независимо къде се намират.

Съюзът на капиталовите пазари е средносрочен проект, но някои важни инициативи започват веднага. Днес Комисията представя първия пакет мерки, с които ще се възстанови висококачествената секюритизация и ще се насърчат дългосрочните инвестиции в инфраструктура. До края на годината Комисията ще обяви и предложените изменения на Директивата за проспектите, които ще улеснят малките и средните предприятия да набират капитал при по-малки разходи.

Комисията също така започна две консултации относно фондовете за рисков капитал и обезпечените облигации.

В съответствие с принципите за по-добро законотворчество Комисията обявява и покана за представяне на сведения за общото въздействие на финансовото законодателство — за да се гарантира, че то изпълнява ролята си без дублиране на изискванията за отчитане, без разминавания в различните законодателни актове и т.н.

Крайната цел на Комисията е съюзът на капиталовите пазари да разкрие възможности за инвеститорите, да свърже финансите с по-широките сфери на икономиката и да спомогне за повишаване на устойчивостта на финансовата система, като същевременно се задълбочава интеграцията и се засилва конкуренцията. Подходът ще бъде прагматичен и поетапен на основата на щателен икономически анализ, при който с особено внимание ще се отчитат рисковете за финансовата стабилност.

Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Най-важното в Плана за инвестиции за Европа е да премахнем пречките пред инвестициите, като задълбочим единния пазар. По време на обиколките си за срещи с гражданите и предприемачите често чувах, че застрахователите имат затруднения с инвестирането в инфраструктурни проекти. Надявам се, че с изменението на Делегирания регламент „Платежоспособност II“ ще им дадем надеждни стимули за стабилни инвестиции.“

Европейският комисар Джонатан Хил, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, обяви: „Искам съюзът на капиталовите пазари да помогне на европейските фирми, и най-вече на малките и средните предприятия, да разполагат с по-голям избор на източници на финансиране. Искам малките и средните предприятия да имат повече възможности да инвестират своите средства. Искам да премахнем пречките, за да може капиталите да се движат свободно във всичките 28 държави в Съюза“.

Контекст

През февруари 2015 г. Комисията започна консултации по мерките, необходими за разгръщане на инвестициите в ЕС и за създаването на единен пазар на капитали (IP/15/4433, MEMO/15/4434), както и свързани с това консултации относно секюритизацията и Директивата за проспектите.

Събрани бяха изчерпателни и многобройни отзиви от предприятията, инвеститорите, финансовия сектор, националните парламенти, Европейския парламент, Съвета и европейските граждани.

Получените над 700 отговора сочат широка подкрепа за създаването на съюз на капиталовите пазари. След края на консултацията на 8 юни 2015 г. бе проведена конференция на високо равнище.

Резултатите от консултацията показаха, че единният пазар на капитали ще разшири възможностите за презгранично поделяне на риска, ще създаде по-дълбоки и ликвидни пазари и ще разнообрази източниците на финансиране в икономиката. Участниците в консултацията подкрепиха поетапния подход, предложен в Зелената книга.

В Плана за действие са залегнали следните основни принципи:

• Повече възможности за инвеститорите: съюзът на капиталовите пазари ще мобилизира капиталите в Европа и ще ги насочва към предприятията, в това число МСП, и инфраструктурните проекти, които имат нужда от средства, за да се разрастват и да създават работни места. Благодарение на него домакинствата ще имат по-добри възможности да осъществят плановете си във връзка с пенсионирането.

• Прилив на финансиране за реалната икономика: съюзът на капиталовите пазари е класически проект за единен пазар, който е от полза за всички 28 държави в Европейския съюз. Държавите членки могат съществено да спечелят от насочването на капитали и инвестиции към осъществяваните от тях проекти.

• По-силна и по-устойчива финансова система: това ще увеличи избора от източници на финансиране и ще повиши дългосрочните инвестиции, за да се гарантира, че финансовите сътресения няма да засягат така тежко гражданите и предприятията в ЕС, както по време на кризата.

• Задълбочаване на финансовата интеграция и засилване на конкуренцията: съюзът на капиталовите пазари ще доведе до повече презгранично поделяне на риска и ще осигури по-ликвидни пазари, което на свой ред ще задълбочи финансовата интеграция, ще понижи разходите и ще повиши конкурентоспособността на европейската икономика.

Основни действия на първоначалните етапи:

Нови правила за секюритизацията

Секюритизацията е процес, при който най-често заемодател — например банка, създава финансов инструмент чрез обединяването на активи (напр. заеми за покупка на автомобил или заеми за МСП), които инвеститорите могат да купят. Това улеснява достъпа до по-голям кръг инвеститори, като по този начин се увеличава ликвидността и се освобождава капитал от банките за отпускане на нови заеми. Комисията предлага проста, прозрачна и стандартизирана нормативна уредба за секюритизацията при подходящ контрол от надзорните органи. Според предвижданията на Комисията, ако издаването на секюритизационни инструменти в ЕС се върне на средното равнище отпреди кризата, ще се генерира допълнително финансиране за икономиката в размер на 100—150 милиарда евро.

Нови правила за третирането на инфраструктурните проекти по „Платежоспособност II“

Инвестициите в инфраструктурни проекти са от съществено значение за стопанската дейност и икономическия растеж в Европа, но такива проекти изискват мащабно и дългосрочно финансиране. Застрахователният сектор има добри позиции да осигури дългосрочно финансиране чрез инвестиции в акции, както и в заеми за инфраструктурни проекти. Комисията иска да премахне неоправданите надзорни пречки, за да могат застрахователните дружества да поемат важна роля в европейските инфраструктурни проекти. Въз основа на становището на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) с предложения днес законодателен акт се създава отделен клас инфраструктурни активи и се намалява размерът на капитала, който застрахователите трябва да притежават срещу дълговите и капиталовите инструменти на допустимите инфраструктурни проекти.

Обществена консултация относно рисковото финансиране

Малките и средните предприятия, които не са регистрирани на фондовата борса, често срещат затруднения да получат финансиране с банкови заеми и нямат достъп до капитал чрез фондовите пазари — алтернативно решение, каквото предлага рисковото финансиране, може да им помогне да се разрастват и развиват. Със съществуващите разпоредби на ЕС — регламентите за ЕФРК и ЕФСП — се създават два вида колективни инвестиционни фондове, за да бъде по-лесно и по-привлекателно за частните спестители да инвестират в нерегистрирани на борсата МСП. В рамките на консултацията ще бъде поставен въпросът дали целенасочени промени в регламентите може да насърчат навлизането на тези инвестиционни фондове. Други въпроси са свързани с ограниченията за това кой може да управлява фондовете, размера на минималната инвестиция от 100 000 евро за инвеститорите, както и дали управителите на фондове, които не са установени в ЕС, може да предлагат дялове или акции от ЕФРК или ЕФСП. Консултацията ще продължи до 6 януари 2016 г.

Обществена консултация относно обезпечените облигации

Обезпечените (наричани още „покрити“) облигации са основен инструмент за дългосрочно финансиране в много държави от ЕС, като привличат финансови средства към пазара на недвижими имоти и обществения сектор. Европейските кредитни институции са световни лидери в емитирането на обезпечени облигации, но в момента пазарът е фрагментиран по национален признак. Това ограничава стандартизацията на практиките за поемане и оповестяване и възпрепятства развитието на дълбоки, ликвидни и достъпни пазари, особено през граница.

Комисията ще проведе консултации за общоевропейска рамка за обезпечените облигации, която да надгражда добре работещите национални режими, без да нарушава начина им на работа, и която ще се основава на стандарти от най-висок клас, както и на най-добрите пазарни практики.

По време на консултацията, която ще продължи до 6 януари 2016 г., ще се събират и становища относно използването на структури от обезпечени облигации за кредитите за МСП. След приключването на консултацията Комисията ще реши дали е необходимо да се предприемат действия на равнището на ЕС.

Общо въздействие на финансовото законодателство

Днес Комисията обявява покана за представяне на сведения, за да събере обратна информация и да прецени общото въздействие на прилаганите финансови разпоредби и взаимодействието между тях. Чрез консултацията Комисията се стреми да установи евентуални несъответствия, разминавания и пропуски във финансовите разпоредби, неоправдана регулаторна тежест и неблагоприятни фактори за дългосрочните инвестиции и икономическия растеж.

Крайната цел на Комисията е съюзът на капиталовите пазари да разкрие възможности за инвеститорите, да свърже финансите с по-широките сфери на икономиката и да спомогне за повишаване на устойчивостта на финансовата система, като същевременно се задълбочава интеграцията и се засилва конкуренцията.

За повече информация:

План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan


Предложение за секюритизацията

http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930


Изменение на законодателния акт „Платежоспособност ІІ“

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm#150930


Обществена консултация относно рисковия капитал

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm


Обществена консултация относно обезпечените облигации

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm


Общо въздействие на финансовото законодателство

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm


Информационна бележка за съюза на капиталовите пазари

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.htm


Информационна бележка за Делегирания регламент „ Платежоспособност II“

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm


Информационна бележка за общото въздействие на финансовото законодателство

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5735_en.htm


Уебстраница за съюза на капиталовите пазари

Testimonials & animation:

- Animation https://youtu.be/RvvGsM3tN7A

- Ireland https://youtu.be/57VT9mcnZJI

- Germany https://youtu.be/DFC_uB7ik-8

- Spain https://youtu.be/0wSzhblg54Y

- https://youtu.be/YU-61eGtbmc

- Italy https://youtu.be/UB6hQ2mBmfw

- Croatia https://youtu.be/s0lIiQpR28I

Playlist (all of them): https://www.youtube.com/playlist?list=PLEFN857evR6-ffV9OGQ8Hluh3gmsXiF_L

Лица за контакти с медиите:

Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)

Maud SCELO (+32 229-81521)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба.

Вижте целия текст...

Управление на кризата с бежанците: бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Броени дни след като членовете на Комисията представиха набор от приоритетни действия за управление на кризата с бежанците, които да бъдат предприети през следващите шест месеца, на 30.09.2015 г. Европейската комисия излезе с първия пакет с конкретни предложения за оползотворяване на финансирането от ЕС за 2015 г. и 2016 г. в размер на 1,7 милиарда евро за справяне с кризата, като държавните и правителствените ръководители се ангажираха да предоставят същия размер средства. С парите ще се осигури спешна помощ за най-засегнатите държави членки на ЕС, ще се увеличи персоналът на пряко ангажираните агенции на ЕС и ще се предостави подкрепа и хуманитарна помощ в трети държави. Сега Комисията разчита бюджетният орган — Европейският парламент и Съветът — да приемe бързо тези мерки, с което двете институции се ангажираха миналата седмица.

Предложенията включват 801,3 милиона евро за 2015 г. и ще се финансират отчасти с нови средства под формата на предложение за проект за коригиращ бюджет за 2015 г. В тази връзка Комисията предлага допълнителни бюджетни кредити за поети задължения в размер на 330,7 милиона евро от държавите членки. На второ място Комисията предлага преразпределянето на средства от други области. За тази цел Комисията предвижда пренасочването на 70,6 милиона евро от други програми и действия и 400 милиона евро, предвидени първоначално за хуманитарна помощ и финансиране на европейската политика за съседство.

Вторият пакет от предложения за останалите 900 милиона евро ще бъде включен в изменение на проектобюджета за 2016 г. през октомври 2015 г.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Европейската комисия работи последователно и без прекъсване за изработването на координирана европейска реакция по проблемите на бежанците и миграцията. Постигнахме много за кратък период от време. Ще продължим да работим неуморно за намирането на общи, европейски решения.“

Заместник-председателят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева заяви: „Европа е изправена пред последиците от една от най-мащабните кризи в най-новата си история. Реагирахме бързо, за да осигурим ресурсите, които отговарят на нашите политически приоритети, като удвоихме средствата на ЕС, с които да се помогне на бежанците и на общностите, които ги приемат. Използваме бюджета на ЕС бързо и гъвкаво, за да се справим с тази криза.“

Европейската комисия пое ангажимент за засилване на финансовата подкрепа за преодоляване на кризата. Като първа стъпка, до края на 2015 г. Комисията ще мобилизира 801,3 милиона евро в подкрепа на следните приоритетни действия:

100 милиона евро за подсилване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за предоставянето на спешна помощ на най-засегнатите държави членки на ЕС. Това е в допълнение към сумата от 73 милиона евро, която вече беше изчерпана;

1,3 милиона евро за увеличаване на финансирането за трите агенции на ЕС, които действат в тази област, за да се покрият разходите за 60 работни места във Frontex, 30 в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и 30 в Европол през 2015 г.;

300 милиона евро за укрепване на Европейския инструмент за съседство (ЕИС), с което да се даде възможност за увеличаване на Регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия и предоставяне на помощ на трети държави, приели бежанци от Сирия.

Заедно с останалите 200 милиона евро, които се преразпределят, общото финансиране за доверителния фонд за Сирия ще достигне над 500 милиона евро. Вноските на държавите членки следва да се равняват на средствата, предоставени от ЕС, така че фондът да достигне общ размер от поне 1 милиард евро.

200 милиона евро с цел незабавно предоставяне на ресурси в отговор на нуждите на ВКБООН, Световната продоволствена програма и други организации, така че да се помогне на бежанците веднага. Тези средства вече бяха планирани за хуманитарна помощ и гражданска защита и сега ще бъдат използвани конкретно за решаването на кризата с бежанците.

Вноските на държавите членки следва да се равняват на средствата, предоставени от ЕС.

Това е в допълнение към значителните суми (над 300 милиона евро), отпуснати през 2015 г. като предварително финансиране в рамките на многогодишните фондове в областта на миграцията и границите (от общо 7 милиарда евро, заделени за периода 2014—2020 г.). Предложението е съобразено с постигнатото съгласие по седемгодишния финансов план на ЕС. Сумата от 801,3 милиона евро не изисква допълнителни плащания от страна на държавите членки през 2015 г.

По време на неофициалната среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС на 23 септември 2015 г. държавите членки приветстваха предложенията на Комисията за мобилизиране на бюджета на ЕС и се ангажираха приносът на държавите членки да се равнява на средствата, предоставени от ЕС. Това включва вече мобилизираните средства — ЕС вече работи за мобилизиране на 1 милиард евро за Турция и 17 милиона евро за Сърбия и бившата югославска република Македония, за да се помогне на тези наши съседи да се справят с предизвикателствата на миграцията. Освен това държавите членки следва да предоставят същия размер финансиране и за Извънредния доверителен фонд за Африка, създаден с първоначална капиталова вноска от ЕС в размер на 1,8 милиарда евро.

Контекст

На 23 април 2014 г. като част от кампанията си за поста председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представи в Малта план от пет точки относно миграцията, като призова за по-голяма солидарност в миграционната политика на ЕС.

При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на един от комисарите специална отговорност във връзка с миграцията, а именно да работи по нова политика за миграцията като един от 10-те приоритета на политическите насоки — политическата програма, въз основа на която Европейският парламент избра Комисията.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия представи своята Европейска програма за миграцията, въвеждаща всеобхватен подход, който ще подобри управлението на миграцията във всичките му аспекти.

Още на 27 май 2015 г. Европейската комисия представи първия пакет от мерки за изпълнение на Европейската програма за миграцията, в т.ч. предложения за преместване и презаселване, и план на ЕС за действие срещу контрабандистите на мигранти.

На 25 и 26 юни 2015 г. Европейският съвет постигна съгласие да се премине към изпълнение на предложенията, представени от Европейската комисия в Европейската програма за миграцията, със специално внимание върху преместването и презаселването, връщането и сътрудничеството със страните на произход и транзитно преминаване.

На 20 юли 2015 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи постигна съгласие да бъдат изпълнени мерките, предложени в Европейската програма за миграцията, по-специално преместването на хора, които очевидно имат нужда от международна закрила, от Италия и Гърция в течение на следващите две години, като първоначално се започне с 32 256 души, както и презаселването на 22 504 разселени лица от страни извън ЕС, които очевидно се нуждаят от международна закрила.

На 9 септември 2015 г. Комисията предложи нов пакет от мерки, включително извънреден механизъм за преместване на 120 000 бежанци, както и конкретни инструменти за подпомагане на държавите членки при обработването на молби за убежище, връщането на икономически мигранти и справянето с първопричините за бежанската криза.

На 14 септември 2015 г. държавите членки приеха решението за преместване на 40 000 бежанци, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия и Гърция.

На 23 септември 2015 г. държавите членки приеха решението за преместване на 120 000 бежанци, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия, Гърция и други държави членки, които са пряко засегнати от бежанската криза.

За повече информация:

MEMO/15/5730: Въпроси и отговори: допълнително финансиране за справяне с кризата с бежанците

Съобщение на Европейската комисия: Управление на кризата с бежанците: оперативни и бюджетни мерки по линия на Европейската програма за миграцията

Европейската програма за миграцията: законодателни документи, информационни документи и материали за пресата

Уебсайт на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“.

Лица за контакти с медиите:

Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба.

Вижте целия текст...

Пленарна сесия на Европейския парламент

COP 21: пътната карта на Парламента за преговорите за климата в Париж

Съобщение за медиите – 15 октомври 2015 г

ЕС и неговите страни членки трябва да призоват за намаляване с 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. и увеличаване на финансирането за проблеми на климата по време на Конференцията по изменение на климата в Париж (COP 21). Това заяви Парламентът в сряда. Евродепутатите смятат и, че част от приходите от квотата за въглеродни емисии на ЕС трябва да бъде заделена за климатично финансиране, както и че въздухоплаването и корабоплаването трябва да работят за намаляване на емисиите си.

„Изправени сме пред битката на века. Ако не успеем да предотвратим глобално затопляне от повече от 2°С до края на века, ще има много повече суши, наводнения и разтопени ледници и все повече и повече обработваема земя ще изчезне. Климатичните промени ще бъдат също така фактор за засилване на миграционния проблем“, каза след гласуването Жил Парньо (С&Д, Франция), който беше изготвил резолюцията, която беше приета с 434 гласа „за“, 96 „против“ и 52 „въздържал се“.

Резолюцията, която представлява мандатът на делегацията на Парламента за СОР 21, Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) в Париж през декември, призовава ЕС да настоява за следното:

• намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40%;

• цел за 40% енергийна ефективност;

• равнище на възобновяемите източници от поне 30% до 2030 г.

Резолюцията призовава и за цялостно съживяване на климатичната политика на ЕС в съответствие с горната граница на ангажимента на ЕС за намаляване до 2050 г. на емисиите на парникови газове до 80―95 % под равнищата от 1990 г.

Членовете на ЕП смятат, че Протоколът за 2015 г. трябва:

• да бъде правно обвързващ;

• да се цели в намаляването до 2050 г. или възможно най-скоро след това на емисиите на парникови газове, за да може целта глобалното затопляне да остане под 2°С да бъде постигната по рентабилен начин;

• ако е необходимо, през 2016 г. да започне работа по разработването на мерки за допълнителни намаления;

• да включва 5-годишен период на поемане на задължения, така че да се избегне блокирането на равнището на ниска степен на амбиция.

Финансиране във връзка с изменението на климата

Парламентът призовава ЕС и неговите страни членки да се споразумеят за пътна карта за постепенно увеличаване на своето финансиране, за да поемат своя справедлив дял от общата целева сума от 100 милиарда щатски долара годишно до 2020 г. Той предлага и да се заделят за целите на международното финансиране във връзка с изменението на климата някои квоти за емисии по схемата за търговия на емисии (СТЕ), както и приходи от европейски и международни данъци върху емисиите от авиацията и корабоплаването.

Транспорт

Парламентът отбелязва, че транспортът е вторият по големина сектор с високи емисии на парникови газове и призовава страните по РКООНИК да сътрудничат с Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) и на Международната морска организация (ММО) по предприемането на мерки за намаляване на емисиите до края на 2016 г.

Красимир Савов

Медийни услуги

krasimir.savov@europarl.europa.eu

(+32) 2 28 41996 (BXL)

@Europarl_BG

Вижте целия текст...

Пленарна сесия на Европейския парламент

Парламентът одобрява допълнителни 401,3 млн. евро за миграция

Съобщение за медиите – 15 октомври 2015 г

В сряда Парламентът одобри допълнителни 401,3 млн. евро финансиране от ЕС за справяне с бежанската криза. Средствата, предложени от Европейската комисия и одобрени в понеделник от Комисията по бюджетите на ЕП, ще отидат за европейските страни, които са най-сериозно засегнати от бежанския поток, за трети страни, които приютяват най-голям брой сирийски бежанци, както и за трите агенции на ЕС, които изпълняват най-много задачи, свързани с бежанците.

Освен че одобри непосредствените бюджетни промени, които бяха необходими за изпълнението на решенията относно мигрантите, на неформалното заседание на Европейския съвет от 23 септември, Парламентът подчерта, че седемгодишната бюджетна рамка на ЕС трябва да бъде преразгледана, за да може да се приложат дългосрочни бюджетни мерки за справяне с проблем, който също може да се окаже дългосрочен.

„Парламентът разбира колко спешно е положението и беше готов да действа за увеличаването на ресурсите за справяне с безпрецедентния брой бежанци и мигранти. При все това, имайки предвид, че бежанската криза вероятно ще продължи да представлява проблем в идните години, ние искаме да осигурим адекватни ресурси и в дългосрочен план по време на преразглеждането на многогодишната финансова рамка на ЕС през 2016 г.“, каза докладчикът за изменението на бюджета за 2015 г. Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания).

Следващи стъпки

Сега, след като Съветът и Парламентът вече одобриха мерките, спешната помощ може да бъде предоставена моментално.

Красимир Савов

Медийни услуги

krasimir.savov@europarl.europa.eu

(+32) 2 28 41996 (BXL)

@Europarl_BG

Вижте целия текст...

Заключения, приети от Европейския съвет на заседанието от 15 октомври 2015 г.

МИГРАЦИЯ

1. Справянето с миграционната и бежанска криза е общо задължение, което изисква всеобхватна стратегия и решителни усилия във времето в дух на солидарност и отговорност. Насоките, договорени от държавните и правителствените ръководители на 23 септември, бяха съсредоточени върху най-неотложните проблеми. Тяхното изпълнение напредва бързо, както личи от работата, предприета в рамките на Съвета, и от доклада на Комисията от14 октомври. Това ще се следи отблизо, включително по отношение на финансовите ангажименти и евентуалните допълнителни нужди.

2. Европейският съвет определи следните допълнителни насоки:


Сътрудничество с трети държави за спиране на потоците

а) приветства съвместния план за действие с Турция като част от всеобхватна програма за сътрудничество на основата на споделена отговорност, взаимни ангажименти и тяхното изпълнение. Успешното изпълнение ще допринесе за ускоряване на прилагането на пътната карта за либерализиране на визовия режим спрямо всички участващи държави членки и пълното изпълнение на споразумението за обратно приемане. През пролетта на 2016 г. ще бъде направена оценка на напредъка. ЕС и неговите държави членки са готови да засилят сътрудничеството с Турция и да увеличат значително политическите и финансовите си ангажименти в установената рамка. Трябва да се даде нов тласък на процеса на присъединяване с оглед на постигането на напредък при преговорите в съответствие с преговорната рамка и съответните заключения на Съвета.

Европейският съвет изразява своите съболезнования на турския народ след бомбените нападения в Анкара и поема ангажимент да подкрепя борбата с тероризма.

б) да се осигурят ефективни и оперативни последващи действия във връзка с Конференцията на високо равнище относно маршрута през Източното Средиземноморие и Западните Балкани, с конкретен акцент върху управлението на миграционните потоци и борбата с престъпните мрежи;

в) да се определят конкретни оперативни мерки по време на предстоящата среща на високо равнище с африканските държавни и правителствени ръководители във Валета, които да са насочени, по справедлив и балансиран начин, към ефективното връщане и обратно приемане, разбиването на престъпните мрежи и предотвратяването на незаконната миграция, като бъдат придружени от реални усилия за справяне с първопричините и за подпомагане на социално-икономическото развитие на Африка, наред с ангажимент за продължаване на възможностите за законна миграция;

г) да се проучат възможностите за изграждане на безопасен и устойчив капацитет за приемане в засегнатите региони и за осигуряване на трайни перспективи и адекватни процедури за бежанците и техните семейства, в т.ч. чрез достъп до образование и работни места, докато стане възможно връщането им в страната на произход;

д) да се отправи искане към държавите членки да продължат да дават приноса си към усилията, полагани за подпомагане на ВКБООН, Световната продоволствена програма и други агенции, както и за подпомагане на регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия и доверителния фонд на ЕС за Африка.

Укрепване на защитата на външните граници на ЕС (въз основа на достиженията на правото от Шенген)

е) да се работи за постепенното въвеждане на система за интегрирано управление на външните граници;

ж) да се използва пълноценно съществуващият мандат на Frontex, включително по отношение на разгръщането на екипите за бърза гранична намеса;

з) в съответствие с разпределението на правомощията по силата на Договора, при пълно зачитане на националните компетентности на държавите членки, да се засили мандатът на Frontex в контекста на дискусиите относно разработването на система за европейска гранична и брегова охрана, включително по отношение на разгръщането на екипи за бърза гранична намеса в случаите, в които оценките по Шенген или анализът на риска сочат необходимостта от енергични и бързи действия, в сътрудничество със заинтересованата държава членка;

и) да се разработят технически решения за засилване на контрола по външните граници на ЕС с оглед да се постигнат целите, свързани както с миграцията, така и със сигурността, без да се пречи на плавността на движението;

й) да се приветства намерението на Комисията да представи в кратки срокове пакет от мерки с цел подобряване на управлението на външните ни граници.

Намиране на отговор на притока на бежанци в Европа и гарантиране на връщането

к) в съответствие с приетите досега решения да продължи работата по създаване на допълнителни горещи точки в рамките на договорените срокове, за да се осигури идентифицирането, регистрирането, снемането на пръстови отпечатъци и приемането на кандидатите за международна закрила и другите мигранти и същевременно да се осигури преместването и връщането. Държавите членки ще подкрепят изцяло тези усилия — на първо място, като реагират на призивите от страна на Frontex и EASO за предоставяне на експертен опит на екипите за подпомагане на управлението на миграцията в зоните на горещите точки и като осигурят необходимите ресурси;

л) след първите случаи на успешно преместване да се пристъпи бързо към цялостното изпълнение на приетите досега решения за преместване, както и на ангажиментите ни във връзка с презаселването и функционирането на горещите точки;

м) да се ускори същевременно прилагането от държавите членки на Директивата относно връщането и преди края на годината в рамките на Frontex да бъде създадена специална служба за връщане с цел да се увеличи подкрепата за държавите членки;

н) да се разшири мандатът на Frontex за връщане, така че да включва правото да организира по собствена инициатива съвместни операции за връщане, както и да се засили ролята ѝ за придобиване на документи за пътуване за връщаните лица;

о) да се насърчи приемането от трети страни на едно усъвършенствано европейско разрешение за преминаване с цел връщане (laissez-passer) като референтен документ за целите на връщането;

п) да се изпълняват ефективно всички поети задължения за обратно приемане, независимо дали са предприети по линия на официални споразумения за обратно приемане, Споразумението от Котону или други договорености;

р) да се увеличат допълнително възможностите за оказване на въздействие в областта на връщането и обратното приемане, като се използва принципът „повече за повече“, когато това е уместно. В това отношение Комисията и върховният представител ще предложат в рамките на шест месеца всеобхватни и съобразени с конкретните нужди стимули, които да се използват спрямо трети държави.

3. Изложените по-горе насоки представляват още една важна стъпка по посока на всеобхватната ни стратегия, която е съобразена с правото да се търси убежище, с основните права и с международните задължения. Съществуват обаче и други важни приоритетни действия, които се нуждаят от допълнително обсъждане в съответните форуми, в т.ч. предложенията на Комисията. Съществува и необходимост да продължи обмислянето на цялостната политика на ЕС в областта на убежището и миграцията. Европейският съвет ще продължи да следи развитието на тези въпроси.

Сирия и Либия

4. Европейският съвет обсъди политическите и военните събития в Сирия, включително тяхното въздействие върху миграцията. Режимът на Асад носи най-голямата отговорност за 250-те хиляди жертви на конфликта и милионите разселени хора. Европейският съвет постигна съгласие по необходимостта вниманието да се насочи към борбата срещу Даиш и други посочени от ООН терористични групи в рамките на единна и координирана стратегия и на политически процес въз основа на Женевското комюнике от 2012 г. ЕС е изцяло ангажиран с намирането на политическо решение на конфликта в тясно сътрудничество с ООН и държавите от региона и призовава всички участващи страни да работят за постигането на тази цел. Не може да има траен мир в Сирия при сегашното ръководство и докато не се даде отговор на законните тежнения и стремежи на всички елементи на сирийското общество. Европейският съвет изрази загрижеността си във връзка с руските нападения над сирийската опозиция и гражданското население и с риска от по-нататъшна ескалация на военните действия.

5. Що се отнася до Либия, Европейският съвет приветства направеното от ООН съобщение и призова всички страни да изразят бързо подкрепата си за него. ЕС отново изтъква предложението си да окаже значителна политическа и финансова подкрепа на правителството на националното съгласие веднага след като то започне работа.

ДРУГИ ВЪПРОСИ

6. Европейският съвет направи преглед на обсъжданията на доклада на председателите относно приключването на изграждането на европейския икономически и паричен съюз. Европейският съвет изтъква отново, че процесът на приключване на изграждането на икономическия и паричен съюз трябва да се развива при пълно зачитане на единния пазар и по открит и прозрачен начин. Европейският съвет ще разгледа отново тази тема на заседанието си през декември.

7. Европейският съвет беше информиран за предстоящия процес във връзка с плановете на Обединеното кралство за провеждане на референдум за оставането или излизането на страната от ЕС. Европейският съвет ще се върне на въпроса през декември.

8. Европейският съвет приветства публикувания на 13 октомври международен независим доклад, изготвен от Нидерландския съвет по безопасност, относно свалянето на полет MH17 и подкрепя текущите усилия да се потърси отговорност от виновните за свалянето на MH17 в съответствие с Резолюция 2166 на Съвета за сигурност на ООН.

Вижте целия текст...

Актуално

На 09.10.2015 г. в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Хасково се проведе футболно първенство под надслов „Футболът срещу расизма в Европа“. Целта на турнира бе насочена към преодоляване на предразсъдъците, дискриминацията и нетолерантността в спорта. Това е общоевропейска спортна инициатива „Ние сме футболни хора“, която се провежда в десетдневката между 8 и 23 октомври. С подобни инициативи се цели да се възпита у децата любов към спорта и да се изгражда спортсменски дух. Празникът бе организиран от доброволци. За един ден децата, родителите и учителите станаха част от голямата мрежа на FARE network за разбирателство срещу дискриминацията и нетолерантността.

В „Детското европейско футболно първенство“, менажирано от „Европа Директно – Хасково“ се включиха четвъртокласниците на СОУ "Св. Паисий Хилендарски" в Хасково, които сформираха отборите „Барселона“, „Реал Мадрид“, „Манчестър Юнайтед“ и „Байерн Мюнхен“. Съдии бяха учителите по философия и по физическо възпитание. В крайна сметка „Байерн“ победи „Манчестър Юнайтед“ с 3:2 в Хасково. Участниците в турнира бяха наградени.

На 14.10.2015 г. в община Стамболово се проведе съвместна информационна среща на Областния информационен център – Хасково и „Европа Директно – Хасково“.

В началото на срещата екипът на ОИЦ представи двете актуални процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Участниците в срещата получиха подробна информация за приоритетите, допустимите дейности и разходи, очакваните резултати и необходимата документация за процедурите. Специално внимание беше отделено на начина на кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Красимира Дамянова представи пред присъстващите услугите, които предоставя „Европа Директно – Хасково“, след което представителите на училищата дискутираха възможните дейности, които могат да се включат в бъдещи проекти по процедурите на НОИР.

Вижте целия текст...

На 15.10.2015 г. в град Хасково „Европа Директно – Хасково“ съвместно с Мрежа „Форум за гражданско участие“ организира фокус група по темата: „Гражданско участие на местно ниво – права и възможности“. Участниците коментираха различните форми на гражданско участие и възможностите за тяхното използване от гражданския сектор в общината.

На 18 октомври 2015 г. в офиса на „Европа Директно – Хасково“ се проведе среща на екипа и партньорите с евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова и нейния екип. В срещата участие взеха и народният представител от областта Евгения Ангелова, представителят на Регионалния инспекторат по образованието Иван Панайотов и представителят на областната администрация Милена Трендафилова.

На срещата страните се споразумяха да бъдат активни партньори в промотирането на европейските ценности в Хасково и областта. Участниците в срещата се съгласиха да си партнират по темите младежко предприемачество, образование, дигитална Европа и планираха бъдещи събития и сътрудничество по тези теми.

Благотворителност и наблюдения за Европейските дни на птиците в Хасково

Хасково се включи в Европейските дни на птиците, които се провеждат в началото на месеца на Стария континент.

В шатра на входа на Кенана се раздаваха информационни материали за птиците и се извършваха наблюдения.

Тази година акцент на инициативата е миграцията на птиците. От Българското дружество за защита на птиците обясниха, че освен да им се наслаждават, хората трябва да се научат да пазят птиците, защото те са много уязвими при миграцията.

Хасковските деца успяха да видят мишелови и малък креслив орел.

Деца и доброволци приканваха гражданите да оставят пластмасовите си капачки. Те ще бъдат предадени, а със средствата ще се подпомогне опазването на застрашения Египетски лешояд.

В кампанията се включи и младата авторка Нели Делева, която благотворително продаваше своята книжка "Света на мравките".

В инициативата участваха още "Зелени в действие" и спортен клуб "Слънце".

Резултатите от наблюденията от всяка страна ще бъдат събрани и анализирани от специалисти.


Заслужени награди за самодейците на НЧ „Будилник – 1903“ – с.Сусам, община Минерални бани

Мъжката група за автентичен фолклор, Женската група за автентичен фолклор и Смесената група за автентичен фолклор към НЧ „Будилник – 1903“ – с. Сусам с ръководител Тенчо Пасев бяха наградени със златен и сребърен медал на проведения през месец август Световен шампионат по фолклор “World Folk 2015” в градовете: Несебър, Бургас, Обзор, Свети Влас и КК „Слънчев бряг“. Шампионатът се проведе под егидата на Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали – WAFF, Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕAFF и с подкрепата на UNESCO.

НС одобри на първо четене Закона за еврофондовете

Агенция "Фокус"

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

София. Народното събрание одобри на първо четене внесения от Министерски съвет законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Вносителите посочват в мотивите си, че този закон е насочен към постигането на устойчивост на регулаторната среда и максимално кодифициране и унифициране на правилата, по които се управляват и разходват средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към въвеждането на мерки за намаляване на административната тежест за бенефициентите и на ясен и ефективен съдебен контрол за защита на конституционно гарантираните права на гражданите и организациите. Предлаганият законопроект цели да гарантира по-прозрачна, по-разбираема и по-ефективна система на публичните средства от Европейския съюз като част от финансовата система на страната; постигане на по-добър административен капацитет и засилена координация на ниво управление и на всички нива на контрол; чрез кодификация на нормативната уредба - унифицирани и опростени процедури на основа на ясно разписани срокове, формуляри и други правила с ефект намаляване на административната тежест; ефективна съдебна защита за бенефициентите. Законопроектът има характер на процесуален закон, разписващ основно административни производства. Той е структуриран в пет глави, Административно-наказателни разпоредби, Допълнителни разпоредби и Преходни и заключителни разпоредби. В първата глава са изведени общите положения, включително принципите, на които се основава управлението на средствата от ЕСИФ и предоставената с тях финансова подкрепа във формата на безвъзмездна финансова помощ, предмет на уредба в глави втора-пета са съответно: националната институционална рамка за управлението на средствата от ЕСИФ, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициента на безвъзмездна финансова помощ, правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Във фокуса на глава втора е предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, а с Допълнителните разпоредби се осигурява прилагането и на допълнително предвидените за новия програмен период форми на финансова подкрепа със средства от ЕСИФ – възстановима помощ, награди и финансови инструменти, по отношение на които към момента няма реално сложили се обществени отношения. Уреждайки основни обществени отношения, законопроектът предвижда издаването на подзаконови нормативни актове от Министерския съвет и от министъра на финансите, като стремежът, включително чрез Преходните и заключителните разпоредби, е в оптималното запазване на вече създадената подзаконова уредба, за да не се препятства излишно усвояването на средствата от ЕСИФ както до приключването на предходния програмен период 2007-2013 г., така и през стартиралия нов програмен период 2014-2020 г. Със законопроекта е запазена съществуващата национална институционална рамка, но чрез настройване към засилване на нейния капацитет за координация, управление и контрол на средствата от ЕСИФ. На ниво специализирани органи на изпълнителната власт се предвижда заместник министър-председател или министър, който да отговаря за цялостната организация, координация и контрол на системата за управлението на средствата от Европейския съюз, включително за акредитацията на управляващите и сертифициращите органи. Централното координационно звено е администрацията, която ще подпомага заместник-министър председателя/министъра, а също и структурата, която ще поддържа връзката и ще предоставя информация на Европейската комисия. В законопроекта е развит и принципът на партньорство с централните и териториалните органи на изпълнителната власт, общините, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, с организациите на гражданското общество и с представители на академичната общност чрез уредбата на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на Комитетите за наблюдение на програмите. Според вносителите чрез приемането на закона ще бъде преодоляна настоящата фрагментарност на нормативната уредба и ще се осигури необходимата степен на устойчивост и предвидимост. По този начин ще се създадат предпоставки за успешното изпълнение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ през следващите програмни периоди.

Цветелина ЦЕКОВСКА

Предстоящи събития и обяви

Дейности на „Европа Директно – Хасково“, които предстои да се реализират през месец ноември:

Арт пленерът „Нашите европейски мечти“ продължава своята дейност. Децата от още 7 училища продължават да рисуват знамената на страните членки на Европейския съюз. Рисуват се и няколко платна от група млади художници, а графитарите се подготвят да разкрасят околните пространства.

Провеждане на дискусия „Отворено европейско пространство за...” в град Димитровград.

Младежки дебат: „Бъдещето на Европа“.

Покана за предложения относно подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2016 г.

Поканата се отнася за финансиране от бюджетни кредити и в рамките на бюджета за 2016 година на информационни мерки.

С информационните мерки се цели по-специално да се помогне за разясняването, изпълнението и развитието на общата селскостопанска политика (ОСП). Целта е и да се повиши обществената осведоменост относно съдържанието и целите, да се информират земеделските стопани и другите участници, извършващи дейност в селските райони, и да се насърчава европейският модел на селско стопанство.

Темата на поканата е Общата селскостопанска политика и предизвикателствата, които стоят пред нея.

Целевата група е широката общественост (особено младите хора в градските райони) и/или земеделските стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на дейности, възлиза на 2 500 000 EUR.

Заявителят (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е правен субект, установен в държава-членка на ЕС.

Примери за допустими организации:

• организации с нестопанска цел (частни или обществени);

• държавни органи (национални, регионални, местни);

• европейски сдружения;

• университети;

• образователни институции;

• научноизследователски центрове;

• дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация).

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени по пощата (с препоръчано писмо, като пощенското клеймо служи като доказателство за датата на изпращане) или чрез куриерска служба (датата на приемане от куриерската служба служи за доказателство за датата на изпращане) не по-късно от 30 ноември 2015 г.

Заявленията трябва да се подават в писмена форма като се използват формулярите за кандидатстване и бюджет, достъпни на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Заявленията трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС. Все пак, с оглед улесняването на своевременната обработка на заявленията, заявителите се приканват да ги съставят на английски, френски или немски език.

Заявленията се изпращат на следния адрес:

European Commission Unit AGRI. E.5.

Call for proposals 2015/C 351/09

To the attention of Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Заявителите могат да подадат само едно заявление.

Ако тези изисквания не бъдат спазени, заявлението ще бъде отхвърлено.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения - „Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2016 г.

Вижте целия текст...

Награда Натура 2000

Европейската комисия стартира наградата Натура 2000, за да отличи и насърчи най-добрите практики за опазване на природата в Европа. Наградата има за цел да представи успеха на мрежата Натура 2000 на вниманието на обществеността и да докаже нейната значимост за опазване на биологичното разнообразие в Европа.

Повече информация можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/.

Краен срок: 1 декември 2015 г.

Фондация Дарик обявява конкурс за журналистически стажове за хора от уязвими групи

Фондация Дарик обявява конкурс за пет журналистически стажа за хора от уязвими групи – младежи, напуснали системата на институциите, бежанци, роми и други етнически малцинства, хора с увреждания. Стажовете са четиримесечни, а крайният срок за кандидатстване е 06.11.2015 г.

Провеждането на конкурса се осъществява съвместно с Българския хелзинкски комитет (БХК), партнираща организация на фондация Дарик в изпълнението на проект „Дай ми правото!“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Стажантите ще бъдат обучавани за радиожурналисти. Репортери, водещи и редактори от Дарик радио ще водят теоретическата и практическата подготовка с акцент върху практиката. Целта е стажантите да овладеят журналистически умения до степен, която им позволява уверено да продължат работа в професията.

За участие в конкурса желаещите трябва:

• Да са пълнолетни и със завършено средно образование;

• Да изберат сутрешна (10:00) или следобедна (16:00) сесия за кандидатстване на 09.11.2015 г., понеделник;

• Задължително да заявят избора си на сесия на daimipravoto@gmail.com до 06.11.2015 г.;

• На 09.11.2015 г. да се явят на адрес София, бул. „Дондуков“ № 82;

• На 09.11.2015 г. да носят свидетелство (оригинал или копие) за завършено средно образование и напечатани автобиография и мотивационно писмо;

• В рамките на четиридесет минути да редактират предварително подготвена от журито новина и да разгърнат идея за репортаж по зададена тема;

• В индивидуален разговор да представят подготвената идея за репортаж пред член на журито.

Подборът на лицата, които ще бъдат включени в журналистическите стажове, ще се извърши от жури, съставено от журналисти в Дарик радио и експерт от програма „Kампании и комуникации“ на БХК.

Журито ще уведоми кандидатите за резултата до 30.11.2015 г. Стажът ще започне през декември 2015 г.

При въпроси кандидатите могат да пишат на daimipravoto@gmail.com.

Вижте целия текст...

Обществена консултация относно преодоляването на пречки в гранични региони

Области на политиката

Освен регионалната политика и териториалното сближаване, консултацията обхваща всички основни области на политиката (търговия, заетост, образование, транспорт, научни изследвания, енергетика и др.)

Целеви групи

Особено ни интересуват мненията на граждани от гранични региони (гранични региони в страни от ЕС и региони в ЕС, които граничат със страни от ЕАСТ/ЕИП); национални, регионални и местни органи; междуправителствени и неправителствени органи; научни институции; представители на гражданското общество и предприятия, участващи в трансгранични дейности.

Период на консултацията

От 21.09.2015 г. до 21.12.2015 г.

Цел на консултацията

През последните 25 години Европейският съюз инвестира в трансгранично сътрудничество чрез Interreg, финансов инструмент за трансгранично регионално развитие. Въпреки постигнатия напредък много пречки остават, като част от тях не могат да бъдат отстранени само с помощта на финансиране от Interreg.

Затова основната цел на тази консултация е да се съберат мнения и примери от практиката от граждани, основни заинтересовани страни и специалисти, за да се получи изчерпателен преглед на оставащите пречки и на техния ефект върху ежедневието на хората и предприятията в граничните региони.

Резултатите ще бъдат публикувани онлайн. Те ще бъдат взети предвид и при проучване, въз основа на което трябва да се изготвят заключения и практически предложения за това как ЕС и неговите партньори могат да намалят оставащите пречки.

За повече информация за тази консултация, моля, прочетете съпътстващия документ.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Събират се коментари чрез онлайн въпросник, който е достъпен на всички 24 официални езика в Европейския съюз. Въпросникът е достъпен тук: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions?surveylanguage=BG&serverEnv=%20target=

Цел на консултацията е тя да бъде справедлива и прозрачна. В окончателното резюме ще бъдат включени само отговори, които съответстват на инструкциите. Ако представлявате регистрирана организация, моля, посочете номера си в Регистъра за прозрачност, когато отговаряте на онлайн въпросника. В този случай ще се счита, че отговорът ви представлява становището на вашата организация.

Ако дадена организация реши да не предостави подобна информация, официалната политика на Комисията е да поставя коментара в списъка с коментари от граждани. (Стандарти за консултации, вж. COM(2002) 704, и Съобщение за последващи мерки по Европейската инициатива за прозрачност, вж. COM(2007) 127 от 21.03.2007 г.). Ако вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се регистрирате сега на следния адрес: https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=bg.

След това се върнете на тази страница, за да изпратите вашите коментари от името на регистрирана организация.

Получените коментари и предложения ще бъдат публикувани в интернет, освен ако не е посочено друго. За информация относно обработката на вашите лични данни, коментари и предложения вижте специалната декларация за поверителност във връзка с консултацията.

Координати за връзка

Отговорна служба: ГД „Регионална и селищна политика“, отдел D2 „Европейско трансгранично сътрудничество“

Електронен адрес: REGIO-CONSULTATION-BORDER-OBSTACLES@ec.europa.eu

Пощенски адрес: DG Regional and Urban Policy, D2 European Cross-border co-operation, BU-1 00/14, B-1049, Brussels

Преглед на получените отговори

В интерес на прозрачността организациите се приканват да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и се ангажират да спазват неговия Кодекс за добро поведение. Отговорите на нерегистрирани организации ще бъдат публикувани отделно от отговорите на регистрирани организации.

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Възможно най-бързо след приключването на консултацията резултатите ще бъдат публикувани тук.

Защита на личните данни - http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_bg.htm;

Специална декларация за поверителност [en] http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/ overcoming-obstacles-border-regions/pdf/specific_privacy_statement.pdf.

Отказ от отговорност

Този документ е предназначен само за информация и за целите на консултацията. Той не е приеман или по какъвто и да било начин одобряван от Европейската комисия и не следва да се разглежда като представляващ гледната точка на службите на Комисията. Документът по никакъв начин не определя позицията на Комисията по повдигнатите въпроси, нито представлява официално съобщение за нея. Европейската комисия не гарантира за точността на представената информация, нито поема отговорност за каквато и да било нейна употреба.

Вижте целия текст...

Младежка награда „Карл Велики“ за 2016 г.: участвайте със своя европейски проект

Младежката награда „Карл Велики“ дава възможности на хора на възраст между 16 и 30 г. да спечелят признание и финансова подкрепа за своя европейски проект. От 15 октомври е открита регистрацията за деветото издание на конкурса, който се организира от Европейския парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ в Аахен, Германия. Регистрирайте се за участие до 25 януари 2016 година. Ако Ви е нужно вдъхновение, запознайте се с проектите победители от тази година!

Проектите преминават първо през национален подбор, а след това се избират трите най-добри проекта на европейско ниво, които получават парични награди от 5 000 евро, 3 000 евро и 2 000 евро. Представители на подбраните на национално ниво проекти ще бъдат поканени на четиридневно посещение в Аахен през май 2016 г., включващо и церемонията по награждаването на общоевропейските победители. Те от своя страна ще могат да посетят Европейския парламент в Брюксел или Страсбург през есента.

Победителите през 2015 г.

Представители на проектите победители за 2015 г. бяха поканени да посетят Брюксел на 14-15 октомври 2015 г. и да се срещнат с депутати в Европейския парламент.

Първата награда получиха студенти от Люксембург за проекта @RealTime WW1, който разказва за живота през Първата световна война в Twitter.

С втора награда бе отличен проектът Fronterra-European (border) line от Франция. Участниците в него създават уебсайт, на който разказват за преживяванията и пътуванията си по границите на Европа.

Трета награда бе поделена между три различни проекта:

- Социална футболна купа (Австрия) – международен футболен турнир, който цели да събере млади хора от различни страни, да спомогне за преодоляване на предубежденията и да даде начало на нови проекти;

- „Предприемачеството – решение срещу безработицата“ (Кипър) – проект за многостранен младежки обмен, който насърчава дискусията между участниците по въпроси като безработицата, емиграцията, предприемачеството и неформалното обучение

- Infoactualidad (Испания) – онлайн вестник на Факултета за информационни науки в Университета „Комплутенсе“ в Мадрид.

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Стартира набирането на проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“ посредством процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

• подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание;

• допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;

• повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция;

• взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;

• включване на родителите във възпитателния процес;

• създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;

• засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас);

• преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила);

2. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и децата, търсещи или получили международна закрила чрез поетапен прием в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им от ромските квартали/махали или регистрационно приемателни центрове до училище или детска градина в рамките на населеното място);

3. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него;

4. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства и/или деца, търсещи или получили международна закрила;

5. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства и за децата, търсещи или получили международна закрила;

6. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на населеното място;

7. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;

8. Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация;

9. Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;

10. Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства или такива, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина;

11. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;

12. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и разработване на програма за културна и социална интеграция или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

13. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

http://sf.mon.bg

https://eumis2020.government.bg

http://www.eufunds.bg

Краен срок за представяне на предложенията е: не по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Важно: Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидастване в срок до 09.11.2015 г.

Вижте целия текст...

Стартира набирането на проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“ посредством процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

• подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;

• засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;

• повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили международна закрила;

• допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;

• взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;

• създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;

• включване на родителите в образователния процес;

• преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин;

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;

3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;

4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище);

5. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила;

6. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;

7. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила;

8. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна закрила;

9. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;

10. Насърчаване участието на родителите в образователния процес;

11. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия;

12. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;

13. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).

14. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

http://sf.mon.bg

https://eumis2020.government.bg

http://www.eufunds.bg

Крайните срокове за представяне на предложенията са:

Първи срок за кандидатстване - не по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г.

Втори срок за кандидатстване - не по-късно от 23:59 часа на 29.04.2016 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Важно: Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 09.11.2015 г. Срокът за искане на разяснения се отнася и за кандидатите към втория срок за кандидатстване.

Вижте целия текст...

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“

В изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ се реализира в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и има за цел създаването на условия за модерни образователни услуги в сферата на културата, изкуството и спорта чрез подобряване на образователната инфраструктура в училищата по изкуства и култура и спортни училища от национално и регионално значение.

Конкретни бенефициенти по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:

Компонент 1: Министерство на културата - за училища по изкуствата и по културата

Компонент 2: Министерство на младежта и спорта - за държавни спортни училища

Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ възлиза на 14,8 млн.лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектни предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 30.10.2015 (включително) на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Вижте целия текст...

Микрофондът на TimeHeroes е отворен за кандидатстване

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец

Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Ние се стремим да ги подкрепим, като предоставяме малки суми за покриване на основни разходи, необходими за провеждане на мисиите като материали, транспорт и т.н.

Колко?

Микрофондът предоставя между 50 и 400 лв. на мисия.

Кога?

Подкрепят се доброволчески мисии на месечна база. Срокът за кандидатстване е между първо и последно число на всеки месец. Ще се стремим да отговаряме на всяка кандидатура до три работни дни след затварянето на прозореца за кандидатстване.

Условия за кандидатстване:

• Микрофондът финансира доброволчески мисии, в които организаторът организира група доброволци, за да извършат заедно краткосрочна или дългосрочна доброволческа дейност. Финансирането става чрез дарение към организатора. Той може да бъде физическо лице, неформална група или юридическо лице, регистрирано в обществена полза по ЗЮЛНЦ.

• Доброволческото събитие трябва да е публично и активно популяризирано от организатора. Вътрешно-организационни събития не попадат в обсега на Микрофонда. Благотворителни акции, набирателни кампании, кампании за публичност, петиции и подобни не попадат в обсега на Микрофонда.

Вижте целия текст...

Фонд „Условия на труд“

Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число.

Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране, за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са допустими за кандидатстване по програмата.

Кога мога да участвам ?

ВСЕКИ месец до 25-то число.

Кой може да кандидатства?

• Всички фирми, които имат назначен персонал;

• Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки;

• Получили финансиране по други проекти за същите дейности.

Какво можем да финансираме?

• Модернизация на помещенията, в които се намира персоналът (подмяна подови настилки, измазване стени, тавани, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други);

• внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии;

• изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;

• обезопасяване на машини и съоръжения.

Каква парична помощ мога да получа?

По проекта получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите.

Максимумът, който можете да получите като парична сума, е 100 000 лева.

Вижте целия текст...

Urgen Action Fund набира проекти

Краен срок: текущ

Фонд за спешни действия за човешките права на жените (Urgent Action Fund for Women's Human Rights - UAF) е феминистки активистки фонд, който предоставя малки експресни грантове на жени и транс правозащитници от цял свят, когато сигурността им е застрашена поради техния активизъм или при поява на неочаквани и неотложни възможности за застъпничество. Грантовете са до 5000 щатски долара и се отпускат за максимален период от 3 месеца.

UAF е създаден, за да запълни празнина във финансирането, която дава възможност на организациите да реагират по гъвкав начин на спешни, непредвидени ситуации, които не са били планирани или включени в бюджета им. UAF има два дъщерни фонда - UAF фонд за Африка и още един за Латинска Америка. В момента фондът на UAF, базиран в САЩ (с офиси в Калифорния и Ню Йорк), е фокусиран върху останалата част от света, включително и България.

Фондът за спешни действия за човешките права на жените предоставя субсидии в две категории:

1. Юридически или законодателни действия или действия, които имат за цел да защитят прецедент, и могат да станат прецедент.

2. Защита и сигурност на защитниците на правата на жените, вкл. евакуационни грантове.

В рамките на тези категории темите могат да бъдат изграждане на мира, справедливост за околна среда, права върху земята, права на секс работниците, права на LGBTQ, репродуктивни права, и други.

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:85101
За седмицата:362600
За месеца:14322672
Общо:110739
Вашият IP: 44.192.253.106