BG I EN

 

ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ

Проектът "Опазване на природното наследство - предизвикателство отвъд границите" (Отвъд границите) се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция CCI No: 2007CB16IPO008.

 

Знаете ли, че:

Лешоядите се срещат в България от хилядолетия. През 60-те години на миналия век броят на птиците намалява драстично. Причината е проста. Хората поставят отрова, за да решат проблема си с хищниците. А отровените животни стават храна на лешоядите. В следствие на това, броят им е доведен до едва няколко бройки.

 

 

В България се срещат следните два вида сухоземни костенурки - Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). И двата представителя на рода, срещащи се на територията на България, са защитени от закона.

Вечерната ветрушка или Червенонога ветрушка (Falco vespertinus) е дневна граблива птица от семейство Соколови срещаща се и в България. На територията на България е много рядък вид и е защитен от закона.

 

 

 

 

 

 

 

Проект

"Опазване на природното наследство - предизвикателство отвъд границите"

 

Цел на проекта:

 

Общата цел на проекта е да допринесе за защитата на природните ресурси и осигури устойчиво развитие чрез изграждане на капацитет и осведоменост сред местните заинтересовани страни за опазване и управление на биологичното разнообразие, защитените територии и екологичната мрежа като цяло.

прочети повече

Финансираща програма

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция

 

Цел на програмата:

 

Общата стратегическа цел на Програмата за ТГС е постигане на балансирано устойчиво развитие, изградено върху ключовите силни страни на българо-турската област за  трансгранично сътрудничество, допринасяйки  за укрепване на европейското сътрудничество и интегритет.

 

прочети повече