BG I EN

 

ИПП БЪЛГАРИЯ -ТУРЦИЯ

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) се финансира от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съ-финансиране от България и Турция чрез държавния бюджет.

 

Програмният документ, изготвен съвместно от двете страни в партньорство с националните, регионални и местни заинтересовани лица, беше одобрен от Европейската Комисия на 20 декември 2007 г. (Решение № 6477). Той определя общата рамка на интервенцията на ИПП в програмата за трансграничната област.

 

Приоритети:

 

Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие

 

 

 

Сфера на интервенция 1.1: Подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване

Сфера на интервенция 1.2: Повишаване на икономическата конкурентноспособност

Сфера на интервенция 1.3: Подпомагане в сферата на инфраструктурата целящо подобряване на икономическия потенциал на региона

Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот

 

 

 

Сфера на интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природното, културното и историческото наследство

Сфера на интервенция 2.2: Изграждане на институционалния капацитет с цел устойчиво развитие и опазване на природните ресурси, културното и историческото наследство

Приоритетна ос 3: Техническа помощ

 

 

 

Целта на приоритетна ос 3  “Техническа помощ” е да осигури ефективно управление на програмата и информираност

 

Общата стратегическа цел на Програмата за ТГС е постигане на балансирано устойчиво развитие, изградено върху ключовите силни страни на българо-турската област за  трансгранично сътрудничество, допринасяйки  за укрепване на европейското сътрудничество и интегритет.

Програмата за ТГС работи за постигането на общата си стратегическа цел  като  предприема интервенции в областта на сътрудничество за постигането на следните специфични цели:

  • Укрепване на устойчивото икономическо развитие в трансграничната област въз основа на силните страни
  • Подобряване на общото социално развитие и насърчаване на социалното сближаване между хората и общностите
  • Подобряване на качеството на живот чрез ефективно използване на общите природни ресурси, както и опазване на природните, културни и исторически ценности

Постигането на специфичните цели на програмата се очаква да предизвика въздействия, свързани с потенциала за развитие на трансграничния регион, а именно:

 

Социално въздействие:

  • Подобряване качеството на живот
  • Намаляване на безработицата

Икономическо въздействие:

  • Принос към местните икономики
  • Насърчаване на инвестиции в инфраструктурата