BG I EN

 

За проекта

 

Проектът "Опазване на природното наследство - предизвикателство отвъд границите" (Отвъд границите) се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция CCI No: 2007CB16IPO008. Проектът обхваща териториите на община Бабаески в Турция и на Държавно лесничейство Хасково с общините Хасково и Харманли. Общата цел на проекта е да допринесе за защитата на природните ресурси и осигури устойчиво развитие чрез изграждане на капацитет и осведоменост сред местните заинтересовани страни за опазване и управление на биологичното разнообразие, защитените територии и екологичната мрежа като цяло. Тази цел е в съответствие с целите на програмата.

 

Специфичните цели на проекта са:

 

Идентифициране на екологичната мрежа на местно ниво - еко-коридори, връзки между останалите компоненти на екологичната мрежа - защитените основни области, буферни зони и зони на устойчиво развитие

 

 

 

 

 

Укрепване на трансграничното сътрудничество (България – Турция) за опазване на приоритетни видове и местообитания

 

 

 

 

Изграждане на капацитет за опазване и управление на защитените територии, включително Натура 2000 и опазване на биологичното разнообразие

За значително покачване на информираността за защитените територии, по Натура 2000, екологична мрежа като цяло, както и за опазване на биологичното разнообразие